Uploaded by xayrullo mallayev

3331

advertisement
O‘z DSt 3331:2018
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ
Туризм хизматлари
Туризм соҳасида навигация тизимининг ахборот белгилари
Умумий талаблар
Туристские услуги
Информационные знаки системы навигации в сфере туризма
Общие требования
Tourism services
Information signs of navigation system in tourism area
General requirements
Жорий этиш санаси 10.10.2018 йил
1 Қўлланиш доираси
Ушбу стандарт туризм соҳасидаги навигация тизимининг ахборот белгилари,
шу жумладан туризм инфратузилмаси объектлари, туризм-рекреация минтақалари,
туризм йўналишлари ва диққатга сазовор жойларининг белгиларига доир умумий
талабларни белгилайди.
2 Норматив ҳужжатларга ҳаволалар
Ушбу стандартда қуйидаги стандартларга норматив ҳаволалардан
фойдаланилган:
ISO 7001:2007 Graphical symbols - Public information symbols
ГОСТ 12.4.026:2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 23457:1986 Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения
O‘z DSt 3283:2017 Йўл белгилари. Техникавий шартлар
Изоҳ – Мазкур стандартдан фойдаланганда ҳавола қилинган стандартларнинг
(таснифлагичларнинг) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда эканлигини жорий йилнинг 1
январигача тузилган стандартлар (таснифлагичлар) кўрсаткичи бўйича ва жорий йилда чоп
этилган тегишли ахборот кўрсаткичлари бўйича текшириш зарур. Агар ҳавола қилинган ҳужжат
алмаштирилган (ўзгартирилган) бўлса, у ҳолда мазкур стандартдан фойдаланганда алмаштирилган
(ўзгартирилган) ҳужжатга амал қилиш керак. Агар ҳавола ҳужжати алмаштирилмасдан бекор
қилинган бўлса, у ҳолда бу ҳужжатга ҳавола берилган қоиданинг ушбу ҳаволага даҳлсиз қисми
қўлланилади.
3 Атамалар ва таърифлар
Ушбу стандартда ИСО 7001 бўйича атамалар, ҳамда қуйидаги атама тегишли
таърифи билан қўлланилган:
3.1 туризм соҳасидаги навигация ва йўналишни аниқлаш тизими: Туризм
ресурслари ва туризм инфратузилмаси объектлари ҳамда жойлаштириш воситалари
1
O‘z DSt 3331:2018
тўғрисида туристлар йўналишни аниқлаши учун зарур бўлган ахборотларнинг
мажмуи.
Изоҳ – Маълумотларни жойлаштириш воситаларига ахборот белгилари, конструкциялар,
қурилмалар, техник мосламалар ва ахборотни тарқатиш учун мўлжалланган бошқа ташувчилар
киради, реклама конструкциялари бундан мустасно.
4 Умумий талаблар
4.1 Туризм соҳасида навигация ва йўналишни аниқлаш тизими туристларнинг
туризм-рекреация инфратузилмаси объектларига боришларини осонлаштириш учун
қўлланилади.
4.2 Туризм соҳасидаги навигация тизимининг ахборот белгилари кўз билан
кўриладиган бир хилдаги элементлардан ташкил топиши, ахборот берадиган,
кўргазмали ва технологик бўлиши керак.
Туризм соҳасидаги навигация тизимининг ахборот белгилари шундай
ўрнатилиши керакки, улар яхши кўринадиган бўлиши, диққатни чалғитмаслиги,
одамларга касбий ва бошқа фаолиятни амалга оширишларида ноқулайлик
туғдирмаслиги, ўтиш йўлакларини тўсмаслиги, юк ташишга тўсқинлик қилмаслиги
керак.
4.3 Туризм соҳасидаги навигация тизимининг ахборот белгилари уларнинг
ўрнатилиши ва жойлаштирилишига қараб шартли равишда белгилар гуруҳига
бўлинади:
1 гуруҳ – автомобиль йўллари, магистраллар, кўчалар ва чорраҳаларда
ўрнатилган белгилар;
2 гуруҳ – туризм объектлари ҳудудида ўрнатилган ва/ёки жойлаштирилган
белгилар;
3 гуруҳ – туристик хариталар ва йўл кўрсаткичлар, навигация тахтачаларига
(йўналишни аниқлаш постерлари) чизилган ва/ёки бошқа тарқатма-ахборот
материалларида жойлаштирилган белгилар.
4.4 Автомобиль
йўллари,
магистраллар,
кўчалар
ва
чорраҳаларда
ўрнатиладиган
ахборот
белгилари
(қисмлар
ёки
қўшимчалар)
ГОСТ 23457 ва O‘z DSt 3283 талабларига мувофиқ бўлиши ва ўрнатилиши керак.
4.5 Умумий техник талаблар ва тавсифлар ГОСТ 12.4.026 талаблари бўйича.
4.6 Туризм объектлари ҳудудида жойлаштирилган ахборот белгилари дарвоза
ва биноларнинг кириш эшикларига (устига) ўрнатилганда белгиларнинг амал қилиш
ҳудуди дарвоза ёки эшик ортидаги барча ҳудуд ва майдонга тегишли эканлигини
билдиради.
Туризм объектлари ҳудудида жойлаштирилган ахборот белгилари дарвоза ва
биноларнинг кириш эшикларига ўрнатилганда дарвоза ёки эшик ҳолатидан (очиқ
ёки ёпиқлиги) қатъий назар кўринарли бўлиши керак.
Зарур ҳолларда хавфсизлик белгилари амал қилиш ҳудуди чекланганда
тегишли кўрсатмалар тушунтирувчи ёзувлар қайд этилган қўшимча белгида
келтирилади.
4.7 Туристик хариталар ва йўл кўрсаткичлар, навигация тахтачаларига
(йўналишни аниқлаш постерлари) чизилган ва тарқатма-ахборот материалларида
2
O‘z DSt 3331:2018
жойлаштирилган ахборот белгилари оддий кўз билан қараганда кўриниши ва
ахборотни жойлаштириш воситаларининг масштабига мос бўлиши керак.
Туристик белгилар жойларга ўрнатилишида винтлар, қистиргичлар, елимлар ва
бошқа воситалардан фойдаланишга рухсат этилади, ва бу воситалар бино ва
жиҳозларни механик тозалашда ва уларни ўғирлаш эҳтимоли мавжуд бўлганда
маҳкам ушлаб туришни таъминлаши лозим.
4.8 Ахборот белгиларининг тасвири ва мазмуни, ҳамда уларни қўллашга доир
тавсиялар А иловада қуйидаги бўлимлар бўйича келтирилган:
- туризм инфратузилмаси,
- туризм-рекреация минтақалари ва йўналишлар,
- туризмнинг диққатга сазовор жойлари,
- туризм инфратузилмаларида тақиқловчи белгилар.
4.9 Ранг уйғунлиги
Ранг уйғунлигини танлаш дунёнинг ягона туризм харитасига муваффақиятли
интеграллашуви зарурати билан асосланади. Жигарранг фондаги оқ пиктограммалар
ва ахборот берувчи матнлар – туризм инфратузилмаси ривожланган кўпгина
ҳудудлар ва мамлакатларда (Европа Иттифоқи, Шимолий ва Жанубий Америка,
Россия, Ҳиндихитой) қабул қилинган визуал мулоқот тизимига айнан ўхшаш.
Жигарранг тусини танлашда Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусиятлари – табиий,
иқлимий ва этник минтақаларнинг хилма-хиллиги ҳисобга олинган.
Жигаррангнинг таклиф этиладиган тусининг хусусиятлари:
- ахборотни тез ўқиш учун керакли даражада кескин ажралиб туради;
- Ўзбекистоннинг мавжуд навигация тизимида қўлланиладиган ранглардан
фарқ қилади;
- ташқи реклама, ахборот иншоотлари ва осма белгиларида кам фойдаланилади.
Таклиф этилаётган ранг турининг ушбу хусусиятларнинг мажмуи деярли ҳамма
жойда фойдаланишга имконият беради, бу тизимни идрок этишга, уни айнан бир
хил тушунишга умуман ижобий таъсир қилади.
Жигарранг тусининг эталон аҳамияти ишлаб чиқувчи томонидан бутун
дунёдаги энг кўп тарқалган Pantone Matching System тизимининг ранг модели
бўйича ифодаланади.
Пантон ранг модели, PMS (Pantone Matching System) тизими – 1963 йилда
Американинг Pantone Inc фирмаси томонидан ишлаб чиқилган ранг танлашнинг
стандартлаштирилган тизими. Ҳам аралашмали, ҳам учталик бўёқлар билан босма
полиграфияси учун тасвирнинг рангларини рақамли идентификация қилиш учун
қўлланилади. Рақамланган эталон ранглар махсус каталогда босиб чиқарилган.
Жигаррангнинг эталон аҳамияти қўшимча равишда яна учта ранг моделларида
(1-расм) келтирилган.
1-расм. Белгиларда қўлланиладиган турли ранг моделларидаги жигарранг
тусининг эталон қиймати
O‘z DSt 3331:2018
RGB — инглиз тилидаги Red, Green, Blue – қизил, яшил, кўк сўзларининг
қисқартмаси бўлиб, уларни қўшишдан олинган ранг модели ҳисобланади.
Қўлланиш соҳаси: ахборот узатишнинг электрон усуллари, кенг форматли
босма.
CMYK — инглиз тилидаги Cyan, Magenta, Yellow, Key color сўзларининг
қисқартмаси бўлиб уч қисмли стандарт босма учун полиграфияда ишлатиладиган
ранг шаклланишининг субтрактив схемаси.
Қўлланиш соҳаси: офсет босма, рақамли босма, кенг форматли босма.
RAL — лок-бўёқ маҳсулотининг Германия ранг стандарти.
Қўлланиш соҳаси: ахборот объектлари юзасининг лок-бўёқ қопламаси.
Қизил рангни хавфли хатти-ҳаракатларни амалга оширишнии тақиқлаш учун
қўллаш лозим.
Айрим белгиларнинг ранги O‘z DSt 3283 да келтирилган ранглар билан ўхшаш
бўлиши мумкин.
4.10 Шрифт
Туристлар учун навигация ва йўналишни аниқлаш тизимида Myriad PRO
(Condensed) гарнитурасидаги шрифтни қўллаш тавсия этилади.
Асосий шакл – қуюқ қора (Bold Condensed); ёрдамчи шакл – нормал
(Condensed).
Шрифт кесилган шрифтлар гуруҳига киради.
Асосий афзалликлари:
- юқори даражали графика ва ўлчовлар ҳисобига кўз билан кўришга қулай;
- кичик ўлчамдаги ҳарфлар ва зич терилган ҳарфларда осон ўқилиш;
- шрифт тўпламида қулайлик ва вариантларга эгалик;
- ахборот матнларида фойдаланишнинг юқори потенциали.
Туристлар учун йўналишни кўрсатадиган ахборотнинг – икки тилдаги ёзув,
белгиларнинг сони бўйича ҳар хил катталикдаги ёзувлар, тез ўқий олиниши, бир
хиллик ва бир тизимда бўлиш каби ўзига хос хусусиятларида Myriad PRO
(Condensed) шрифти матнли композиция учун энг мос деб ҳисобланади.
2-3 расмларда туристлар учун навигация ва йўналишни аниқлаш тизимида
қўлланилаш учун тавсия этилган шрифтнинг асосий ва ёрдамчи шаклининг
намуналари тақдим этилган.
2-расм. Myriad PRO Bold Condensed шрифтининг асосий шакли.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,!?
4
O‘z DSt 3331:2018
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,!?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя
3-расм. Myriad PRO Condensed шрифтининг ёрдамчи шакли
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,!?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,!?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя
4.11 Кўрсаткич-белгиларни ясаш
Кўрсаткичларни ясаш пропорция асосида амалга оширилади. Бирлик 36
сантиметр деб қабул қилинади – белгининг баландлиги ҳошиялари билан O‘z DSt
3283 га биноан. Барча ўлчамлар 36 га каррали принцип бўйича ясалади (72/36; 4/36;
28/36 ва ҳ.к.).
Кўрсаткич-белгиларни турларга ажратиш мезонлари сифатида қуйидагилар
ажратилган:
- Объектгача масофани кўрсатиш;
- QR-кодни кўрсатиш;
- Объект номини кўрсатиш.
Кўрсаткич–белгилар блокларга бирлаштирилиши ҳамда уларда объектгача
масофа ва QR-код ҳам кўрсатиб ўтилиши мумкин. Кўрсаткичларни блокларга
бирлаштириш вақтида бештадан кўп поғона қилиш тавсия этилмайди.
Стрелкаларни ясаш ҳам пропорция асосида амалга оширилади. Барча ўлчамлар
худди ўша 36 га каррали принцип бўйича ясалади. 4-расмда кўрсаткич-белгилар
блокига мисоллар келтирилган.
4-расм. Объектгача масофа ва QR-код кўрсатиб ўтилмаган кўрсаткич–белгилар
блоки.
O‘z DSt 3331:2018
6
O‘z DSt 3331:2018
А илова (мажбурий)
А 1 жадвал – Туризм соҳасида навигация тизими ахборот белгиларининг
мазмуни ва уларни қўллаш бўйича тавсиялар
Т/р, ахборот
белгисининг
давлат ва инглиз
тилларидаги
номи
1. Темир йўл
вокзали /
Railway station
2. Аэропорт /
Airport
3. Дарё вокзали/
River port
Ахборот
белгиларини
нг тасвири
Ахборот
белгиларининг
мазмуни
Ахборот белгиларини
қўллаш бўйича
тавсиялар
Туризм инфратузилмаси бўлими
Кўрсаткичда
Қўлланилиши:
“Темир
йўл Туризм хариталари ва
вокзали”
йўл
кўрсаткичлари,
тушунчасини
навигация тахтачалари,
белгилаш
учун тарқатма-ахборот
поезд локомотиви, нашрлари,
йўналишни
перрон,
юкли аниқлаш постерлари
йўловчининг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кўрсаткичда
Қўлланилиши:
“Аэропорт”
Туризм хариталари ва
тушунчасининг
йўл
кўрсаткичлари,
белгиланиши
– навигация тахтачалари,
йўловчи
тарқатма-ахборот
самолётининг
нашрлари,
йўналишни
маълум
услубга аниқлаш постерлари
келтирилган график
тасвири бор.
Кўрсаткичда “Дарё Қўлланилиши:
вокзали”
Туризм хариталари ва
тушунчасининг
йўл
кўрсаткичлари,
белгиланиш
навигация тахтачалари,
элементлари
– тарқатма-ахборот
ғилдиракли
нашрлари,
йўналишни
теплоход, причал, аниқлаш постерлари
тўлқинларнинг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
O‘z DSt 3331:2018
4. Турист
полицияси/
Tourist police
5. Автовокзал/
Bus station
6. Турист
автобуси/ Tourist
bus
7. Дам
олиш
жойи / Rest area
Кўрсаткичда
милиция
таянч
пункти ва туризм
полициячисининг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор. Турист
полицияси
жойлашган жойни
билдиради.
Кўрсаткичда
“Автовокзал”
тушунчасини
белгилаш элементи
–
чемоданли
йўловчи,
рейс
автобусининг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кўрсаткичда инсон
шакли,
йўлка/перрон,
инглиз
тилида
“TOUR”
ёзуви
бўлган
туризм
автобусининг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Туризм
автобусининг турар
жойи
ва
унга
туристларнинг
чиқиш
жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
скамейкада
дам
олиш
ҳолатида
қулай
ўтирган
инсон
шаклининг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Дам олиш жойини
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль
йўллари,
кўчалар,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
8
O‘z DSt 3331:2018
8. Ибодат
хонаси/
Prayer room
9. Меҳмонхона/
Hotel
10. Мотель /
Motel
билдиради
Кўрсаткичда ибодат
қилиш учун ўтирган
эркак ва аёлнинг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Ибодат қилиш учун
мўлжалланган
жойни билдиради.
Кўрсаткичда тўлиқ
дам
олиш
имкониятини
кўрсатувчи,
кроватда
қулай
ухлаётган
инсоннинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Меҳмонхонанинг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
транспорт
воситасини
тўхтатиш жойи ва
ҳайдовчи ҳамда
йўловчилар тўлиқ
дам олиши
имкониятини
кўрсатадиган
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Мотелнинг (йўл
бўйидаги
меҳмонхона)
жойлашган жойини
билдиради.
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
навигация
тахтачалари, тарқатмаахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш
постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль
йўллари,
кўчалар,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
O‘z DSt 3331:2018
11. Меҳмон уйи/
Guest House
12. Тоғ
чанғи
курорти /
Ski resort
13. СПА курорт /
Spa resort
Кўрсаткичда тўлиқ
дам олиш
имкониятини
кўрсатувчи,
кроватда қулай
ухлаётган инсон, уй
томининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Меҳмон уйнинг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
чанғидаги инсон,
меҳмонхона
меъморчилик
биносининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор. Тоғчанғи курортининг
(мажмуи, маркази)
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда дам
олиш маскани
бўлган тоғлар,
булут, қушлар ва
дарахтлар
шаклининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор. SPA —
сув билан боғлиқ
бўлган
физиотерапия
усулининг халқаро
номи. Сув билан
даволаш,
бальнеотерапия,
талассотерапия
тушунчаларининг
синоними
ҳисобланади. SPA-
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
10
O‘z DSt 3331:2018
14. Ресторан
бошқа
овқатланиш
объектлари/
Restaurant
15. Театр /
Theatre
16. Музей /
Museum
17. Банк/ Bank
ва
курорти жойлашган
жойни билдиради.
Кўрсаткичда
дастурхон
тузаладиган ошхона
анжомларининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Овқатланиш
корхонасининг
(объекти)
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
классик
меъморчилик
биноси рамзи
фонида театр
ниқобларининг
(трагедия, комедия)
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Театр
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
устунли классик
меъморчилик
биноси рамзи
марказида
жойлашган М
ҳарфининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор. Музей
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
устунли классик
меъморчилик
биноси рамзи
марказида
жойлашган “BANK”
сўзининг маълум
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
O‘z DSt 3331:2018
18. Суғурта
компанияси/
Insurance
Company
19. Элчихона/
Embassy
20. Концерт
зали/
Concert hall
21. Кинотеатр/
Cinema
услубга
келтирилган график
тасвири бор. Банк
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда инсон
қўли, автомашина,
уй, оила: эркак,
бола, аёлнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Суғурта компанияси
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда байроқ
ўрнатилган
элчихона биноси,
расмий кийинган
инсоннинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Элчихона
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
устунли классик
меъморчилик
биноси рамзи
марказида
жойлашган
лиранинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Концерт зали
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
устунли классик
меъморчилик
биноси рамзи
марказида
жойлашган
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль
йўллари,
кўчалар,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
12
O‘z DSt 3331:2018
22. Амфитеатр/
Amphitheater
23. Кутубхона/
Library
24. Савдо
маркази/
Shopping mall
нумераторнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кинотеатр
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
амфитеатрнинг учта
қатори, театр
ниқобларининг
(трагедия, комедия)
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Амфитеатр
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
устунли классик
меъморчилик
биноси рамзи
марказида
жойлашган очилган
китобнинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кутубхона
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда харид
қилиш вақтида
фойдаланиладиган
ғилдиракли
аравачанинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор. Савдо
маркази жойлашган
жойини билдиради.
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
O‘z DSt 3331:2018
25. Бозор/
Bazaar/Market
Кўрсаткичда савдо
растаси, мевалар,
сотувчи инсоннинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Бозор
жойлашган жойини
билдиради.
26. Чўмилиш
жойи/ Swimming
Кўрсаткичда сув
юзасидаги
тўлқинларда
сузаётган
инсоннинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Чўмилиш учун
мўлжалланган
жойнинг жойлашган
ерини билдиради.
27. Спорт
объекти/ Sports
facilities
Кўрсаткичда инсон,
копток, белгиланган
спорт майдонининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Спорт
объектининг
жойлашган жойини
билдиради.
28. Санаторий/
Sanatorium
Кўрсаткичда
скамейкада
дам
олиш
ҳолатида
қулай
ўтирган
инсон,
санаторий
меъморчилик
биносининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Санаторийнинг
жойлашган жойини
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Чўмилиш жойига олиб
борадиган
йўллар,
туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш
постерлари,
чўмилиш
учун
мўлжалланган бинолар
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль йўллари,
кўчалар, туризм
хариталари ва йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
14
O‘z DSt 3331:2018
29. Кўнгил очиш
марказлари/
Entertainment
centre
30. Шаҳар боғи /
City park
31. Канат йўли/
Cable railway
32. Бадиий
галерея /
gallery
33. Ҳайвонот
боғи/ Zoo
Art
билдиради
Кўрсаткичда
дунёнинг кўп
шаҳарларидаги
кўнгил очар
марказларнинг
асосий аттракцион –
томоша
чархпалагининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кўрсаткичда шаҳар
томларининг шакли,
боғда экилган
дарахтларнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кўрсаткичда канат
йўлининг савати,
йўловчи – инсон
шаклининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор. Канат
йўли жойлашган
жойни билдиради.
Кўрсаткичда
рамкадаги
сурат,
бадиий
палитра,
мўйқалам,
ёғоч
қаламнинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кўрсаткичда фил,
каркидон
ва
шернинг
маълум
услубга
келтирилган график
тасвири
бор.
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл
кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл
кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
O‘z DSt 3331:2018
34. Этник боғ/
Ethnic park
35. Ҳунармандла
р маркази / Craft
centre
36. Саноат
зонаси/
Industrial zone
Ҳайвонот
боғи
жойлашган жойни
билдиради.
Кўрсаткичда “Этник
боғ”ни билдирувчи
нарсалар – томнинг
тепа қирраси
(тарновли хода,
дубулға), қудуқ ёки
чархнинг детали
сифатида ёғоч
ғилдиракнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Этник
боғ жойлашган
жойни билдиради.
Кўрсаткичда
“Ҳунармандлар
маркази”
тушунчасини
билдирувчи рамзлар
– сандон,
ғилдиракнинг
(чархнинг элементи)
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Касбҳунар маркази
жойлашган жойни
билдиради.
Кўрсаткичда саноат
ишлаб чиқариш
корхонасининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Саноат
зонасининг
жойлашган жойни
билдиради.
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль
йўллари,
кўчалар,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
16
O‘z DSt 3331:2018
37. Туризм
ахборот
маркази/ Tourist
Information
Centre
Кўрсаткичда
INFORMATION
сўзининг биринчи
ҳарфи – “i” ҳарфи,
учта концентрик
доираларнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор. Туризм
ахборот маркази
жойлашган жойни
билдиради.
38. Имконияти
чекланган
шахслар учун/
Disabled access
Кўрсаткичда
ўтирган инсон
шакли, жисмоний
имконияти
чекланган инсонлар
учун аравача
элементи –
ғилдиракнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Жисмоний
имконияти
чекланган шахслар
учун жиҳозланган
жойлар, йўллар ёки
минтақаларни
билдиради.
Кўрсаткичда
“Сайлгоҳ” ва
“Broadway”
сўзларининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Туристлар сайр
қилиши учун
мўлжалланган
кўчани билдиради.
39. Сайлгоҳ
Broadway
/
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль йўллари,
туризм объекти
ҳудудидаги кўчалар,
туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм
объектлари
ҳудудида,
туризм
хариталари
ва
йўл
кўрсаткичлари,
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари,
йўналишни
аниқлаш постерлари
O‘z DSt 3331:2018
40. Ҳожатхона/
Toilet
Кўрсаткичда эркак
Қўлланилиши:
ва аёлнинг ҳамда
Туризм
объектлари
“WC” ҳарфларининг ҳудудида,
туризм
маълум услубга
хариталари
ва
йўл
келтирилган график кўрсаткичлари,
тасвири бор.
навигация тахтачалари,
Ҳожатхона
тарқатма-ахборот
жойлашган жойни
нашрлари, бинолар
билдиради.
41. Чекиш жойи/
Кўрсаткичда
Қўлланилиши:
Smoking area
ёнаётган сигарета
Туризм
объектлари
шаклининг маълум ҳудудида,
бинолар,
услубга
махсус жойнинг эшигида
келтирилган график
тасвири бор. Чекиш
учун мўлжалланган
жойни билдиради.
Туризм-рекреация минтақалари ва йўналишлари
42. Пиёда юриш
Кўрсаткичда юк
Қўлланилиши:
учун
туризм
халта ва таёқли
Туризм
объектлари
йўналиши
/
инсон шакли,
ҳудудида,
туризм
Tourist trail
пунктир – йўналиш, хариталари
ва
йўл
финиш байроғининг кўрсаткичлари,
маълум услубга
навигация тахтачалари,
келтирилган график тарқатма-ахборот
тасвири бор.
нашрлари,
йўналишни
Пиёда юриш
аниқлаш постерлари
туризми
йўналишининг
бошланиши, йўли ва
назорат
нуқталарини
билдиради.
43. Велосипедли
Кўрсаткичда
Қўлланилиши:
туризм
велосипедли инсон Туризм
объектлари
йўналиши/ Bike
шакли, пунктир –
ҳудудида,
туризм
tourist route
йўналиш, финиш
хариталари
ва
йўл
байроғининг
кўрсаткичлари,
маълум услубга
навигация тахтачалари,
келтирилган график тарқатма-ахборот
тасвири бор.
нашрлари,
йўналишни
Велосипедли
аниқлаш постерлари
туризми
йўналишининг
бошланиши, йўли ва
18
O‘z DSt 3331:2018
44. Сув туризми
йўналиши
/
Water
tourist
route
45. Балиқ тутиш
/ Fishing
46. Овчилик
хўжалиги
/
Hunting facilities
назорат
нуқталарини
билдиради.
Кўрсаткичда кичик
елканли кема, сув
ҳавзаси юзасидаги
тўлқинларнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Кичик сузиш
воситалари учун сув
туризми
йўналишининг
бошланиши, йўли ва
назорат
нуқталарини
билдиради.
Кўрсаткичда балиқ
тутиш қармоғи, сув
юзасидаги
тўлқинларнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Балиқ тутиш учун
ажратилган жойни
билдиради.
Кўрсаткичда
овчилик горни,
овчилик жиҳозлари
– милтиқларнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Овчилик хўжалиги
жойлашган жойни
билдиради.
Қўлланилиши:
Аҳоли пунктларидаги
пристанлар, туризм
хариталари ва йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Қирғоқлар, кўприқлар ва
аҳоли пунктларидаги
кечувлар, туризм
хариталари ва йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм объекти
ҳудудларида, табиат
ҳудудларида
жойлаштириш учун
белгиларнинг
макетларида, туризм
хариталари ва йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
O‘z DSt 3331:2018
47. Агроферма/
Agro-farm
48. Қўриқланади
ган
табиат
ҳудуди / Nature
reserve
49. Табиий
диққатга сазовор
жой / Natural
landmark
Кўрсаткичда
қишлоқ уйи, уй
ҳайвони, дарахт,
булутнинг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Агроферманинг
жойлашган жойини
билдиради.
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль йўллари,
туризм объекти
ҳудудидаги кўчалар,
туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Кўрсаткичда
Қўлланилиши:
буғунинг боши,
Магистраллар,
дарахт шакли,
автомобиль йўллари,
давлатчилик, қонун туризм объекти
ва тартибнинг рамзи ҳудудидаги кўчалар,
– қалқон шаклининг туризм хариталари ва
маълум услубга
йўл кўрсаткичлари,
келтирилган график туризм
тасвири бор.
йўналишларидаги
Қўриқланадиган
навигация тахтачалари,
табиат ҳудудининг тарқатма-ахборот
жойлашган жойи,
нашрлари, йўналишни
чегараларини
аниқлаш постерлари
билдиради.
Туризмнинг диққатга сазовор жойлари
Кўрсаткичда табиат Қўлланилиши:
намоён бўлишининг Туризм объекти
уйғун бирлиги ва
ҳудудларида, туризм
ўзаро
хариталари ва йўл
боғлиқлигининг
кўрсаткичлари, туризм
рамзи – кўп баргли йўналишларидаги
гулнинг маълум
навигация тахтачалари,
услубга
тарқатма-ахборот
келтирилган график нашрлари, йўналишни
тасвири бор.
аниқлаш постерлари
Табиий диққатга
сазовор жойнинг
жойлашган жойини
билдиради
20
O‘z DSt 3331:2018
50. Манзара
кўриниши/
51. Православ
черкови
/
Orthodox church
52. Костёл
/
Roman Catholic
church
Кўрсаткичда қўлида
дурбини бор инсон
шакли,
панжара/кўриш
майдончаси
тўсиқларининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Манзара
кўринишили
майдончанинг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
православ черкови
ва православ
хочининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Православ
ибодатхонаси,
черкови, кичик
бутхонасининг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
католик
ибодатхонаси
(костел) ва католик
хочининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Католик диний
объектининг (собор,
костел, зиёрат ва
диний ҳодисалар
жойлари)
жойлашган жойини
билдиради.
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль йўллари,
туризм объекти
ҳудудидаги кўчалар,
туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
O‘z DSt 3331:2018
53. Масжид
Mosque
/
54. Синагога
Synagogue
/
55. Дацан /
Datsan
56. Сарой-боғ
мажмуи / Palace
& park ensemble
Кўрсаткичда
мусулмонларнинг
жомеъ масжидининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Диний объект –
масжиднинг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
синагога ва Довуд
Юлдузининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Диний объект –
синагоганинг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда
буддизм
ибодатхонаси ва
буддизм рамзи –
Дхарма
Ғилдирагининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Диний объект –
дацаннинг
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда сарой,
тартибли экилган
дарахтлар, сарой
боғининг белгиси –
боғ хиёбонининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Сарой-боғ
мажмуининг
жойлашган жойини
билдиради.
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
22
O‘z DSt 3331:2018
57. Тарихий
ёдгорлик
Historical
monument
/
58. Меъморчилик ёдгорлиги /
Architectural
monument
59. Улуғ Ватан
уруши
ёдгорлиги
/
Monument
dedicated to the
Great
Patriotic
War
Кўрсаткичда
қадимги Мисрда
ўрнатиладиган
ёдгорликнинг илк
кўриниши –
обелискнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Тарихий ёдгорлик
жойлашган жойини
билдиради.
Кўрсаткичда шарқ
меъморчилик
биносининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Меъморчилик
ёдгорлиги
жойлашган жойини
билдиради.
Қўлланилиши:
Туризм хариталари ва
йўл кўрсаткичлари,
туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль йўллари,
кўчалар, туризм
хариталари ва йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Қўлланилиши:
Магистраллар,
автомобиль йўллари,
кўчалар, туризм
хариталари ва йўл
кўрсаткичлари, туризм
йўналишларидаги
навигация тахтачалари,
тарқатма-ахборот
нашрлари, йўналишни
аниқлаш постерлари
Кўрсаткичда
“Номаълум аскар
ёдгорлиги” нинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
1941-1945
йиллардаги Улуғ
Ватан уруши
ёдгорлигининг
жойлашган жойини
билдиради.
Туризм инфратузилмаларида тақиқловчи белгилар
60. Фото
ва
Юқоридаги чап
Фото ва видео тасвирга
видео тасвирга
томондан диагонал олиш тақиқланган
олиш
бўйича қизил чизиқ туризм объектлари,
тақиқланади
билан ўчириб
бинолар, ҳудудларнинг
чизилган қизил
эшиклари ва
думалоқ рамкада.
деворларида.
Кўрсаткичда
фотоаппарат
шаклининг маълум
O‘z DSt 3331:2018
61. Мобиль
(уяли)
телефондан
фойдаланиш
тақиқланади
62. Чекиш
тақиқланади
63. Ҳайвонлар
билан
кириш
(ўтиш)
тақиқланади
64. Овқатланиш
тақиқланади
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда
телефон шаклининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда
ёнаётган сигарета
шаклининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда ит
шаклининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда пичоқ,
вилка ва стакан
Алоқа воситаларидан
фойдаланиш
тақиқланган туризм
объектлари, бинолар,
ҳудудларнинг эшиклари
ва деворларида.
Чекиш тақиқланган
туризм объектлари,
бинолар, ҳудудларнинг
эшиклари ва
деворларида.
Ҳайвонлар бўлиши
мумкин бўлмаган ва
ҳайвонлар билан кириш
(ўтиш) тақиқланган
туризм объектлари,
бино, иншоот, жой,
объект, ҳудуд ва
бошқаларнинг дарвоза ва
эшикларида
Овқатланиш тақиқланган
туризм объектлари
ҳудудида.
24
O‘z DSt 3331:2018
65. Чиқинди
ташлаш
тақиқланади
66. Чўмилиш
тақиқланади
67. Олов, гулхан
ёқиш
таъқиқланади
шаклининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда
чиқинди ташаётган
инсон, чиқинди
савати шаклининг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда
чўмилаётган инсон
шаклининг маълум
услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Юқоридаги чап
томондан диагонал
бўйича қизил чизиқ
билан ўчириб
чизилган қизил
думалоқ рамкада.
Кўрсаткичда ўтин
ва гулханнинг
маълум услубга
келтирилган график
тасвири бор.
Ҳудудда гулхан ва
бошқача тарзда
очиқ олов ёқиш
таъқиқланганлигини
англатади
Чиқинди ташлаш
тақиқланган туризм
объектлари ҳудудлари,
биноларнинг эшиклари
ва деворларида.
Чўмилиш тақиқланган ва
махсус жиҳозланган
қутқарув пункти
бўлмаган туризм
объекти ҳудудларида,
пляжлар, сув
ҳавзаларининг
қирғоқларида.
Олов, гулхан ёқиш
таъқиқланган ўрмон
ҳудуди, дам олиш
жойлари, туризм
объектлари ҳудудлари,
биноларнинг эшиклари
ва деворларида.
O‘z DSt 3331:2018
УЎТ 658.386:006.354
СУТ 03.080.30
Мухим сўзлар: ахборот белгилари, туризм соҳасидаги навигация ва йўналишни
аниқлаш тизими, туризм инфратузилмаси объектлари, туризм-рекреация
минтақалари, туризм йўналишлари ва диққатга сазовор жойларининг белгилари,
ахборот белгиларини қўллаш бўйича тавсиялар
26
Download