Pilnvaru deleģēšana Делегирование полномочий

advertisement
VARA
ВЛАСТЬ
Pieejas varas būtības noteikšanai:
Подходы к определению сущности власти:





Tiesības pieeja / Правовой подход
Ekonomiskā pieeja / Экономический подход
Psiholoģiskā pieeja / Психологический подход
Socioloģiskā pieeja / Социологический подход
Politoloģijas pieeja / Политологический подход
Формы власти в государстве
Varas formas valstī
Государственная
власть
Valsts vara
Законодательная
Исполнительная
Likumdošanas
vara
Izpildvara
Судебная
Tiesu vara
Информационная
Интеллектуальная
Informācijas vara
Intelektuālā
vara
Varas veidi atkarībā no valsts vadības metožu īpatnībām
Виды власти в зависимости от особенностей методов
гос.управления




«Белая власть»
«Серая власть»
«Синяя власть»
«Чёрная власть»
Vara kā organizācijas process:
Власть как организационный процесс:
Iespēja ietekmēt citu cilvēku uzvedību
Способность влиять на поведение других людей
 Iedarbība uz darbinieku rīcību, lai sasniegtu
organizācijas mērķus -> vadīšana ir reāla varas
lietošana
Воздействие на деятельность людей для
достижения целей организации, отсюда
управление – это применение реальной власти
 Nepieciešama varas bilance
Необходим баланс власти

Vara – tas ir potenciāls, kurš ir varas izmantotājam
Власть – это потенциал, имеющийся у её
пользователя
Starp cilvēku, kurš izmanto varu, un cilvēku, kuru
ietekmē ar varas palīdzību, eksistē savstarpējais
sakars
Между тем, кто использует власть, и тем, к кому
она применяется, существует взаимосвязь;
 Cilvēkam, kuru ietekmē ar varu, ir zināma rīcību
brīvība
тот, к кому применяется власть, имеет некоторую
свободу действий

Absolūtā vara neeksistē
Не бывает абсолютной власти
 Vara – tās ir attiecības dinamikā; tās maina
situāciju un cilvēkus, kā arī pašas attiecības
mainās laika gaitā
Власть – это отношения в динамике, которые
меняют ситуацию и людей, а также сами
меняются во времени
 Reālā un formālā vara...
Реальная и формальная власть?

Frenča un Ravena varas veidu
klasifikācija:







Formālā (tradicionāla vara)/ традиционная
Atalgojuma vara/ власть вознаграждения
Piespiedu vara/ власть принуждения
Ekspertu vara/ экспертная
Personības (harisma)/ власть личности,
харизматическая
Informācijas vara/ Информационная власть
Resursu vara/ Ресурсная власть
Ietekme pārliecināšanas ceļā
Влияние через убеждение

Ietekme piedalīšanās ceļā
Влияние посредством участия

Varas instrumentu pielietošanas efektivitātes paaugstināšanas
nosacījumi:
Условия повышения эффективности применения
инструментов власти:

значимость для
подчинённого той
потребности, к которой
апеллирует определённая
форма власти;

Varas forma apelē darbinieka
vajadzībai, kura viņam ir
nozīmīga;

влияние должно
обеспечивать
подчинённому
удовлетворение какойлибо потребности;

Ietekmei jānodrošina
padotajam kādas vajadzības
apmierināšanu;

подчинённый должен
иметь уверенность в том,
что его усилия оправдают
ожидания руководителя.

Padotajam jābūt
pārliecinātam, ka viņa pūles
attaisno vadītāja gaidas
Системы аппарата управления:
Vadības aparāta sistēmas:




Autokrātija / Автократия
Birokrātija / Бюрократия
Tehnokrātija / Технократия
Kopīgie lēmumi / Совместные решения

Pārstāvju demokrātija / Представительная
демократия

Tiešā demokrātija / Прямая демократия
Pilnvaru deleģēšana
Делегирование полномочий
 Pilnvaru
nodošana padotajiem
Передача полномочий подчинённым
 Vadītājs
dod darbiniekiem rīcības
brīvību speciālo uzdevumu risināšanā
руководитель предоставляет
подчиненным свободу действий в
решении специальных заданий
Pilnvaru deleģēšanas priekšrocības
Преимущества делегирования полномочий
Vadītājs tiek atbrīvots no rutīna darba
Руководитель освобождается от выполнения
рутинной работы
 Paaugstinās darbinieku kvalifikācija,
maksimāli tiek izmantotas viņu zināšanas un
pieredze
Повышается квалификация работников,
максимально используются их знания и
опыт
 Stimulē padoto darbu
Стимулирует работу подчинённых

Pilnvaru deleģēšana ir decentralizācijas sastāvdaļa
Делегирование полномочий – составная часть
децентрализации
Centralizācija ir varas akumulācija
augstākajā līmenī
Decentralizācija nozīmē noteiktu varas
pilnvaru un attiecīgās atbildības deleģēšanu.
centralizācija nevar tikt pieņemta vai atraidīta
pēc vadītāja gribas vai atkarībā no
apstākļiem
Pilnvaru deleģēšanas principi
Принципы делегирования полномочий
Deleģēšana uz gaidamo rezultātu pamata
Делегирование на основе ожидаемых результатов
 Funkcionālā definēšana
Функциональная дефиниция
 Skalārais princips
Скалярный принцип
 Pilnvaru līmeņa princips
Принцип уровня полномочий
 Vienvadība
Единоначалие
 Absolūta atbildība
Безусловная ответственность
 Pilnvaru un atbildības atbilstība
Соответствие полномочий и ответственность

Deleģēšana: zemas efektivitātes cēloņi
Причины низкой эффективности
делегирования
1) Vadītāju nevēlēšanās deleģēt pilnvaras
Нежелание руководителей делегировать
полномочия
2) Padoto nevēlēšanās ņemt uz sevi
atbildību
Нежелание подчинённых брать
ответственность
Узкие организационные рамки
руководителя
Широкие организационные рамки
руководителя
1 Выдача заданий в пределах
обязанностей работников
Выдача заданий в расширенных
пределах обязанностей
2 Повседневная передача
поручений
Разовая передача поручений
3 Принятие мелких
управленческих решений на
ходу
Право работников на свободу маневра
4 Передача
разъяснений
дополнительных Отладка
постоянной
связи» с работниками
5 Дополнение
уже
решений новыми
«обратной
принятых Право работников решать на месте.
6 Торможение тех решений,
которые перестали исполняться
Самоувязка
управленческих
решений в новые звенья
7 Принятие на себя ролей
приказчика, распорядителя,
«погонялы», надсмотрщика
Принятие на себя ролей советчика,
консультанта,
арбитра,
наблюдателя
8 Организационная среда
наполнена некачественными
решениями и перегружена
Организационная среда
наполняется теми решениями,
которые работают на
Download