Совершенствование института представительства

advertisement
Верховный Суд Республики Казахстан
Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева
Московская государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина
Российская академия правосудия
Совершенствование института
представительства:
вопросы правотворчества и
правоприменения
Материалы международной научнопрактической конференции
Астана, 2010
Верховный Суд Республики Казахстан
Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева
Московская государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина
Российская академия правосудия
Совершенствование института
представительства:
вопросы правотворчества и
правоприменения
Материалы международной научнопрактической конференции
УДК. 342
ББК 67.400
С 56
Редакционная коллегия:
Әбдірайым Б.Ж., Абайдельдинов Е.М.,
Аленов М.А., Косанов Ж.Х., Нургалиева Е.Н.
Ответственный редактор:
Әбдірайым Б.Ж.
С56 Совершенствование института представительства: вопросы
правотворчества и правоприменения: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф.,
Астана, 19 марта 2010 г./ Отв. редактор Б.Ж. Әбдірайым. – Астана:
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2010. - 385 с.
ISBN 9965-31-324-5
Сборник посвящен теоретико-практическим аспектам совершенствования
института представительства в современных условиях. В материалы
конференции включены научные доклады и выступления ученых, работников
правоохранительных органов из Казахстана и стран ближнего зарубежья.
Настоящий сборник предназначен для научных работников,
преподавателей юридических вузов, аспирантов, студентов, а также судей,
адвокатов, и иных лиц интересующихся одним из основных институтов
гражданского и гражданско-процессуального права.
Публикуемые материалы представлены в авторской редакции.
УДК. 342
ББК 67.400
ISBN 9965-31-324-5
©Евразийский национальный университет
им. Л.Н.Гумилева, 2010
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
РЕКТОРЫ, ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР Б.Ж.
ӘБДІРАЙЫМНЫҢ АЛҒЫ СӨЗІ
Құрметті қонақтар мен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға
қатысушылар!
Заң ғылымының аса өзекті мәселесіне және өкілдік институтын жетілдіру
тәжірибесіне арналған халықаралық конференцияға қош келдіңіздер.
Қазіргі заманғы сот өндірісі процесінің барлық түрлері тараптардың
бәсекелестігі қағидасы бойынша жүзеге асырылады және олардың өкілдерінің
болуын көздейді. Осы орайда, сот өндірісінің түрлі нысандарындағы кәсіби
деңгейдегі өкілдікке байланысты мәселелер құқықтық мемлекетте маңызды рөл
атқарады, олар сот төрелігінің сапалы түрде жүзеге асырылуына, соған қоса
жеке және заңды тұлғалардың құқықтарының толыққанды қорғалуына әсер
етеді.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа
онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
атты жолдауында былай делінген: «Жаңа оңжылдықта бізге демократиялық
мемлекеттегі
құқыққорғаушылық
қызметтің
жоғары
халықаралық
1
стандарттарына сай келетін жаңа құқыққорғау жүйесі қажет» .
Жолдауда алға қойылған міндеттерді елімізде жүзеге асыру адамның
негізгі конституциялық құқықтарын қорғау жөніндегі қолданыстағы
заңнаманың сапасына, халықтың білім деңгейіне, қызметтік борышына сәйкес
жеке тұлға мен мемлекетті қорғауды, қоғамның қазіргі заманғы қажеттіктеріне
жауап беретін сапалы заңшығару актілерін жасауды, өкілдік институтын
дамытуды және жетілдіруді мақсат тұтатын заңгер-мамндардың біліктілігіне
тікелей байланысты.
Сонымен қатар, бұл тақырыптың маңыздылығы қазіргі заманғы саяси
үрдістермен, Қазақстан Республикасының Конституциясында жарияланған
адам және азаматтың негізгі құқықтарын, азаматтардың әділ сот төрелігіне,
білікті заң көмегіне, жеке және қоғамдық мүдделердің қорғалу құқықтарын
қорғауды жетілдіруге ұмтылысымен тығыз байланысты.
Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер заңды өкілдірге қатысты мәселелерді
жан-жақты қарастырмайды, бұл салада ауқымды монографиялық зерттеулер
жоқтың қасы. Дегенмен, түрлі деңгейдегі өкілдердің қатысуымен жүргізілетін
сот процесінде туындайтын түрлі мәселелер терең ғылыми зерттеуді талап
етеді.
Қазақстан
Республикасы
Бас
прокуратурасының
статистикалық
мәліметтерінде заңсыз өкілдікті жүзеге асырушы тұлғаларға қатысты істер
туралы мәліметтер жоқ, алайда, тәжірибе көрсетіп отырғандай, кейбір
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа
онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері». Астана, 2010.
1
жағдайларда өкілдердің біліксіз әрекеттері сот процесіне қатысушы
тараптардың құқықтары мен мүдделерін бұзып жатады.
Қазіргі заманғы сот тәжірибесін талдау жақын және алыс шетелдердегі
өкілдік институтының қызметі бірқатар кемшіліктерге ие екенін көрсетіп отыр,
бұл сот төрлегінің негізгі қағидаларына қайшы келеді.
Кейбір жағдайларда құқыққолдану қызметінде өкілдердің құқықтық нысан
бойынша да, осы түсініктің заңды мазмұны бойынша да жарамсыздығы орын
алып жатады. Соған қоса, тиісті біліктілікке ие емес, заңды параметрлер
бойынша процесс қатысушысы бола алмайтын тұлғалар сот процесіне өкіл
ретінде қатысып жатады. Өкілдік кейбір тұлғалар үшін құқыққа қайшы
кірістердің көзіне айналған, мұндай өкілдер тапсырыс берушінің өкілдік
қызметтерді төлеуіне қарай қажет айғақтарды беріп жатады.
Аталған кемшіліктер сот процесіне қатысатын жекелеген азаматттардың
мүдделеріне ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің қоғамдық мүдделеріне және
жалпы сот төрелігіне елеулі зиян тигізеді.
Бұл теріс құбылыстардың себептері болып, ең алдымен, заңдарды және
құқықтық нормаларды елемеу, құқықтық нигилизм, азаматтардың құқықтық
санасының төмен деңгейі, моральдық-адамгершілік қағидалардың құлауы,
халықтың жалпы мәдениетінің төмендеуі, өкілдіктің айқын құқықтық
институттарының болмауы табылады.
Құқықтық мемлекеттің демократиялық қағидаларын жүзеге асыру
мақсатында өкілдік институтымен байланысты мәселелерді талқылау, оларды
оңтайлы шешу жолдарын іздестіру, өкілдік инситутының түсініктік аппаратын
жетілдіру, тәжірибелік реттеу механизмдерін жасау осы конференцияның басты
міндеті болып табылады.
Барлық қатысушыларға осы конференцияда алдыңғы қатарлы шетелдік
тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы өкілдік институтын
жетілдіру мақсаттарында тиісті ұсыныстар жасауына тілектеспін.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА
ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА, ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА Б.Ж.ӘБДІРАЙЫМ
Уважаемые гости и участники международной научно-практической
конференции!
Позвольте приветствовать вас на международной конференции,
посвященной актуальной теме юридической науки и практики,
совершенствованию института представительства.
Все виды современного процесса судопроизводства осуществляются по
принципу состязательности сторон и предусматривают наличие их
представителей. В связи с этим, вопросы, связанные с квалифицированным
профессиональным представительством в различных видах судопроизводства
играют немаловажную роль в правовом государстве, так как оказывают
большое влияние на качественное отправление правосудия и полноценную
защиту прав физических и юридических лиц.
В Ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем новые возможности Казахстана» говорится следующее: «В новом десятилетии
нам нужна новая правоохранительная система, соответствующая высоким
международным стандартам правоохранительной службы в демократическом
государстве»2.
Реализация поставленных в Послании задач в нашем государстве во
многом зависит от качества действующего законодательства по защите
основных конституционных прав человека, от уровня образованности
населения, от квалификации специалистов-юристов, призванных по долгу
службы защищать права и интересы личности и государства, создавать
качественные законодательные акты, отвечающие современным потребностям
общества, развивать и совершенствовать институт представительства.
Важность данной тематики также, продиктована современными
политическими
тенденциями,
стремлением
Республики
Казахстан
совершенствовать защиту провозглашаемых Конституцией Республики
Казахстан основных прав и свобод человека, права граждан на справедливое
правосудие, квалифицированную юридическую помощь, защиту его личных и
общественных интересов.
Современные научные исследования почти не затрагивают проблем,
связанных с вопросами, касающихся законных представителей, отсутствуют
цельные монографические исследования в данной сфере. Однако, проблемы,
возникающие в судебном процессе с участием представителей разного ранга,
требуют их детального изучения и глубокого научного исследования.
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие –
новый экономический подъем - новые возможности Казахстана». Астана, 2010.
2
В статистических сведениях Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан отсутствуют сведения о делах, в отношении лиц, осуществляющих
незаконное представительство, по вине которых результат принятия решения
оказался не в пользу потерпевших, хотя как показывает практика, порой
неквалифицированные действия представителей нарушают права и интересы
сторон, участвующих в судебном процессе.
Тем не менее, анализ современной судебной практики свидетельствует о
том, что деятельность института представительства в странах ближнего и
дальнего зарубежья еще имеет ряд существенных недостатков, что
противоречит основным принципам правосудия.
В некоторых случаях, в правоприменительной деятельности имеют место
такие явления как не соответствие представителей, как по правовой форме, так
и по юридическому содержанию данного понятия. Нередко, в качестве
представителей выступают лица, не имеющие соответствующей квалификации,
по юридическим параметрам далекие от участников процесса.
Для некоторых лиц, представительство стало источником неправедных
доходов, которые способны дать желаемые показания в зависимости от оплаты
«представительских» услуг заказчика.
Указанные недостатки наносят существенный вред не только интересам
отдельных граждан, участвующих в процессе, но и общественным интересам
государства и правосудию в целом.
Причины данных негативных явлений, прежде всего, пренебрежение
законом и правовыми нормами, правовой нигилизм, низкий уровень
правосознания граждан, падение морально-нравственных принципов, снижение
общей культуры населения, отсутствие четких правовых институтов
представительства.
Обсуждение проблем, связанных с институтом представительства, поиск
их рационального решения, совершенствование понятийного аппарата
института представительства, разработка механизмов практического
регулирования, методики применения в практической деятельности элементов
и составных его частей с целью реализации демократических принципов
правового государства, каким является наша республика, является основной
задачей данной конференции.
Желаю всем участникам плодотворной работы на данной конференции и
выработать соответствующие рекомендации в целях совершенствования
института представительства в Республике Казахстан с учетом позитивного
зарубежного опыта.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, М.Т. АЛИМБЕКОВА
Уважаемые гости и участники международной научно-практической
конференции!
Обсуждаемый сегодня вопрос является актуальным не только для
судебной системы страны, но и определяющим в процессе становления
институтов правового государства.
Проводимая в Республике Казахстан правовая реформа направлена на
построение в нашей стране демократического, светского, социального,
правового государства. Данная цель закреплена в основном законе государства
– Конституции, провозгласившего соблюдение прав и свобод граждан – как
приоритетное направление деятельности государства.
В Республике Казахстан на ближайшую перспективу намечено
осуществление полномасштабной реформы судебной системы. Глава
государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана на 2010 год
отметил, что в процессе реформы судебной системы, соответствующей
общепринятым в демократическом сообществе стандартам, отправление
эффективного правосудия отвечает потребностям современного общества.
Принятие за последние годы целого ряда актуальных законодательных актов в
области судебной деятельности оказало благоприятное воздействие на
дальнейшее развитие судебной власти, поэтапное осуществление судебноправовой реформы, в ходе которой повышаются авторитет и независимость
суда.
Как отметил в своем выступлении на V съезде судей Глава государства
Н.А.Назарбаев «справедливый и неподкупный суд – важнейшая основа любого
демократического правового государства».
Судебная система – это одна из главных составляющих основ
государства, один из рычагов демократического развития страны на пути
социальной, экономической и политической модернизации. От эффективности
отправления правосудия во многом зависит отношение граждан к
государственной правовой политике и уровень доверия к власти со стороны
общества. Сильная и независимая судебная власть является одной из
принципиальных гарантий гармоничного взаимодействия государства и
гражданского общества, главным инструментом защиты конституционных прав
граждан.
Исходя из этого, основным политическим приоритетом государства стало
формирование и становление судебной системы нового типа, предоставление
судам в полном объеме правомочий, присущих правовому государству,
закрепление их высокой и ответственной социальной роли.
Темой для обсуждения не случайно выбран правовой институт
процессуального представительства, так как именно он является одним из
способов обеспечения конституционных гарантий доступа к правосудию и
защиты прав и законных интересов.
Проблема правового статуса представительства назрела уже давно,
однако меры по ее регулированию практически не принимались. В связи с этим
юридическому сообществу необходимо быстрее прийти к единому мнению и
решению данного вопроса. Нельзя говорить о совершенствовании отдельного
института представительства без вопросов реформирования всей системы
адвокатуры. Вопросы эти должны решаться параллельно с успешно
осуществляемыми в стране реформами в судопроизводстве и судоустройстве.
Конституция Республики Казахстан, гарантируя государственную защиту
прав и свобод человека и гражданина (статьи 2, 12), предоставляет каждому
право на получение квалифицированной юридической помощи, на защиту
своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, на судебную
защиту (статья 13).
Основные права и свободы человека и гражданина, к каковым по своему
существу относится право пользоваться помощью адвоката (представителя,
защитника), признаются и гарантируются Республикой Казахстан согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией Республики Казахстан.
Глава 5 действующего Гражданского процессуального законодательства
предусматривает возможность ведения дел в судах через представителей.
Согласно части 1 статьи 58 Гражданского процессуального кодекса Республики
Казахстан граждане вправе вести свои дела в суде лично или через
представителей. При этом личное участие гражданина в процессе не лишает его
права иметь по делу представителя.
Современное состояние национального законодательства, регулирующие
вопросы доступности квалифицированной юридической помощи, лишь в
минимальном варианте позволяют гражданам пользоваться помощью
квалифицированного представителя. Учитывая, что защита прав граждан - одна
из важнейших задач правового демократического государства, нельзя
останавливаться на достигнутом уровне гарантий на квалифицированную
юридическую помощь.
В то же время по тематике нашей конференции остаются открытыми
многие
вопросы. В частности, как сами правовые нормы, так и
непосредственный опыт осуществления функций представителей в процессе
судопроизводства. В этой связи мы рассчитываем, что выводы и рекомендации
конференции принесут несомненную практическую пользу судебной системе
Казахстана.
Желаю успешной и плодотворной работы.
Благодарю за внимание.
Пленарное заседание
И.Ш. Борчашвили
Заместитель начальника
Карагандинского юридического института
имени Б. Бейсенова
по научной работе, д.ю.н., профессор
полковник полиции
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА
СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Представительство, будучи плодом развитых юридических отношений,
«указанием на высшую степень абстракции права, являясь понятием
искусственным» [1, 78], образованием, появлению которого мы обязаны
относительно недавнему времени, требует четкого и корректного определения.
Между тем, в современной процессуальной науке редкий институт имеет такую
многообразную, а зачастую и путаную терминологию, как институт
представительства. Представительство определяют и как процессуальные
действия, и как процессуальное отношение, и как институт процессуального
права. При этом авторы разных определений горячо спорят друг с другом,
указывая на некорректность определений оппонентов в той или иной части.
Институт судебного представительства в гражданском процессе в
последнее время неоднократно привлекает пристальное внимание
представителей как науки гражданского процессуального права, так и
практикующих юристов в лице судей, прокуроров и адвокатов. Все они
совершенно правильно указывают на её актуальность, которую связывали и с
принятием новых изменений и дополнений в Гражданский процессуальный
кодекс РК, претерпевшим крупные изменения, и с целью построения
гражданского общества, и с эффективностью защиты прав, свобод и законных
интересов личности.
Представляется, что вопросы судебного представительства не потеряют
своей научной актуальности и практической значимости до тех пор, пока оно
есть средство, понимаемое в различных аспектах и формирующее различное
концептуальное отношение к себе. Провозглашённые в Конституции РК права
и свободы человека и гражданина должны иметь действенные гарантии их
реализации. Одной из таких гарантий является возможность судебной защиты
нарушенных прав, которая в совокупности с правом на получение
квалифицированной юридической помощи (ст. 13 Конституции РК) составляет
основу юридической безопасности личности. Эффективность права на
судебную защиту зависит от многих факторов, в том числе от наличия
отлаженного механизма его реализации. Судебное представительство является
инструментом названного механизма.
Представителями науки гражданского процессуального права традиционно
исследовались положения судебного представительства, периодически
уделялось внимание возникающим актуальным проблемам на соответствующих
этапах развития данного института и способам их разрешения. Существенный
вклад в развитие судебного представительства внесли научные работы таких
учёных, как Е.В. Васьковский, В.Н. Ивакин, И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая,
Л.Б. Матлин, Е.А. Нефедьев, A.M. Пальховский, Э.Х. Рожецкая, Я.А.
Розенберг, К.И. Скловский, Р.А. Сидоров, С.А. Халатов, В.М. Шерстюк,
Баймолдина З.Х.
Отмечая существенный вклад который внесли вышеназванные учёные в
формирование и развитие института судебного представительства, необходимо
отметить, что на сегодняшний день не проведено у нас в Казахстане
собственного комплексного исследования данной проблемы. Об этом
свидетельствуют продолжающиеся в юридической литературе многочисленные
дискуссии
по
вопросам
судебного
представительства,
отсутствие
законодательного регулирования реализации нормы отдельного вида судебного
представительства - по назначению суда, в том числе, ряд положений и
выводов, требующие своего дальнейшего развития не только в теоретическом
направлении, но и с позиции их практической значимости. С учетом данных
обстоятельств, мы решили в данной работе осветить некоторые положения
института судебного представительства, которые на наш взгляд нуждаются в
совершенствовании. Для начала необходимо затронуть вопрос с определением
понятия судебного представительства, так как в процессуальной и
цивилистической литературе ученые так и не пришли к единому мнению. Одни
ученые (А.Х. Гольмстен, С.Н. Абрамов, М.А. Гурвич, М.С. Шакарян)
рассматривают представительство как правоотношение (или систему
правоотношений), другие (А.Я. Розенберг) - как институт процессуального
права, третьи (А.А. Добровольский, Е.В. Салогубова, В.М. Шерстюк) понимают
под ним соответствующую деятельность. Вместе с тем, в современной
процессуальной науке, существуют и иные подходы к этому вопросу. Так, всё
большее распространение получают взгляды на представительство как на
сложное явление, которым охватывается и правоотношение представительства,
и юридическая деятельность представителя (В.И. Ивакин, С.А. Халатов).
Некоторые учёные, выходя за рамки уже существующих концепций о
представительстве, рассматривают его в аспекте процессуального правового
средства (А.Ф. Козлов, И.М. Зайцев, Е.Г. Лисицына) [2, 16].
Неоднозначность и горячие дискуссии по определению понятия
представительства возникают и продолжаются, и будут продолжаться. Потому
что без четкого понятийного аппарата ни институт процессуального
представительства, ни процессуальная наука вообще не могут развиваться. Все
дискуссии рискуют быть сведенными в итоге к спору о понятиях как базовых
категориях, на которых строится любая наука. А в правовой науке
терминологическая точность особенно важна, поскольку выработанные
теоретические понятия в дальнейшем используются в законодательной
практике и приобретают всеобщее значение. Именно поэтому необходимо
выработать единое понятие гражданского процессуального представительства и
законодательно его закрепить.
Следующим моментом необходимо затронуть исследование вопроса,
являющегося предметом многолетних дискуссий, которые продолжаются в
гражданской процессуальной теории до настоящего времени. В основном спор
идёт по вопросу о том, относятся ли представители к числу лиц, участвующих в
деле, несмотря на его законодательное урегулирование. Различие точек зрения,
а подчас и противоречивость аргументов даже у учёных, пришедших к одному
выводу относительно процессуального положения судебного представителя,
обуславливают необходимость критического обзора существующих мнений.
На сегодняшний день мы видим нежелание законодателем признавать его
лицом, участвующим в деле так как ст. 44 ГПК РК четко определяет круг лиц
участвующих в деле, и среди них нет места судебному представителю. Вместе
с тем, налицо объективная невозможность отнести его к юридически не
заинтересованной группе лиц, содействующих осуществлению правосудия,
наравне с экспертами, переводчиками, свидетелями, так как справедливо
охарактеризовано Шерстюком В.М., что судебное представительство это
деятельность представителя в гражданском процессе, осуществляемую от
имени представляемого с целью добиться для него наиболее благоприятного
решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав,
предотвращения их нарушений в процессе и оказания суду содействия в
осуществлении правосудия по гражданским делам [3, 113]. Получается
следующая ситуация, что судебный представитель существуют как отдельный,
самостоятельный субъект гражданского судопроизводства, но при этом
фактически
является
участником
судебного
разбирательства,
но
законодательно к нем не отнесен, выходит тупиковая ситуация. И для
разрешения необходим компромиссный вариант решения этого вопроса. В этой
связи привлекательным является замечание М.А. Викут относительно
правового понятия и состава лиц, участвующих в деле, которое заключается в
следующем. «Дело», «гражданское дело» как правовое понятие, есть не что
иное, как правовой конфликт, для исковых дел это спор о праве, который
является предметом судебного разбирательства. Ни прокурор, ни другие лица,
участвующие в гражданском судопроизводстве в порядке статей 56, 57 ГПК РК
не являются лицами, участвующими в этом правовом конфликте, не являются
субъектами спора о праве. Именно поэтому относить их к лицам, участвующим
в деле (гражданском деле), безосновательно [4, 78] .
Действительно, несмотря на постоянное совершенствование ГПК РК,
проявляющийся в наиболее правильном использовании правовых терминов и
правовых понятий, законодатель обошёл вниманием понятие «лица,
участвующие в деле». Актуальность этого вопроса очевидна и обусловлена не
только развитием науки гражданского процессуального права, но и
многолетними дискуссиями. Так как между понятийным аппаратом и самим
гражданским процессуальным законодательством существует взаимная связь,
соответственно и изменения в законодательстве влекут за собой естественные
изменения в понятийном аппарате науки.
Если проводить анализ высказанных в правовой литературе взглядов
относительно определения состава лиц, участвующих в деле, то можно смело
утверждать, что большинство авторов в качестве классификационного признака
данной группы участников гражданского процесса называют юридический
интерес этих лиц в исходе дела, что следует признать справедливым. [5].
Одновременно он служит критерием разграничения не только всех участников
гражданского процесса, но и данной категории лиц. Высокая степень
заинтересованности у сторон предопределяет конкретное место в гражданском
процессе любого его участника.
Итак мы предлагаем, взяв за основу, в качестве классификационного
признака только юридический интерес, всех участников гражданского
процессуального правоотношения, кроме суда, разделить на три группы.
К первой из них - лицам, участвующим в деле, - следует отнести стороны
(истца и ответчика в исковом производстве), третьих лиц, заявителей и других
заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Круг этих участников
судопроизводства определяется наличием личного (материально-правового)
юридического интереса в исходе дела.
Ко второй группе следует отнести прокурора, лиц, обращающихся в суд за
защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в
процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями
56, 57 ГПК РК, судебных представителей. Критерием, объединяющим
перечисленных участников гражданского процессуального правоотношения,
является наличие у них процессуального (государственно-правового,
профессионального, служебного) юридического интереса. Поэтому, эту группу
мы считаем возможным назвать - участники судопроизводства, выступающие в
защиту прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле.
К третьей группе - участникам судопроизводства, содействующим
правосудию, - следует отнести свидетелей, экспертов, переводчиков,
специалистов. Всех этих участников гражданского процессуального
правоотношения объединяет отсутствие юридического интереса в исходе дела.
Их процессуальные действия направлены на содействие суду (правосудию в
целом) при разрешении конкретного гражданского дела.
Признание предложенной классификации позволит определить фактическое и
процессуальное положение участников гражданского процессуального
правоотношения, и что самое главное для нас - гражданского процессуального
представителя.
И последний вопрос который необходимо затронуть в нашей работе это
вопрос о правовой природе и сущности полномочий представителя в суде, т.к.
несмотря на теоретическую важность этого вопроса, общепринятого понятия
полномочия представителя в гражданском судопроизводстве до сих пор не
выработано. Хотя оформление полномочий представителя в суде регулируются
нормами материального и процессуального права, все же основные положения
урегулированы только процессуальным законом. В связи с этим полномочиям
гражданского процессуального представителя присущи особенности, не
свойственные полномочиям представителя в материальном праве. Так, объём
полномочий представителя в суде регулирует процессуальный закон, поскольку
представитель в суде не может быть наделен другими полномочиями, кроме
тех, которые прямо указаны в ст. 61 ГПК РК. По мнению К.И. Скловского,
посвятившего свою работу исследованию проблем представительства в
гражданском праве и процессе, полномочие представителя - это обязанность
совершить определенные представляемым (или законом в интересах
представляемого) юридические действия от имени представляемого [6, 70].
В широком смысле полномочие представителя - это субъективная
обязанность представителя перед представляемым совершить определенные
юридические действия от его имени, выраженная в установленной законом
форме, доступной восприятию третьими лицами. В узком смысле полномочие
представителя - это круг действий, которые он вправе совершить по
отношению к третьему лицу в рамках возложенной на него обязанности [6, 80].
В. Ивакин, исследовавший проблемы полномочия представителя в суде,
сравнивает полномочие представителя с правовой возможностью, равной «по
степени ее конкретизации и обеспеченности субъективному праву, но не
тождественную последнему» [7, 71].
По мнению Жаркова Д.Р. полномочие представителя в арбитражном
процессе представляет собой, с одной стороны, проявление субъективного
права на участие в процессе, а с другой - реализацию данного права путем
совершения процессуальных действий (правоспособности и дееспособности).
Жарков Д.Р. соглашается с авторами, считающими, что полномочия - это
проявление субъективного права и обязанности по участию в процессе. Однако,
с учетом того, что субъективная обязанность существует лишь в отношениях
между представителем и представляемым, а в процессуальных отношениях
между представителем и судом такой обязанности нет. Что касается
процессуальных обязанностей лиц, участвующих в деле, то представитель
осуществляет их постольку, поскольку имеет на это соответствующее
полномочие от лица, участвующего в деле. Одним словом, полномочия
представителя, по мнению Жаркова Д.Р., являются одной из форм реализации
процессуальных прав и обязанностей (процессуальной правосубъектности)
лица, участвующего в деле, путем участия представителя от имени
представляемого в гражданском деле [8, 29].
По мнению Халатова С.А. полномочие процессуального представителя
следует рассматривать как субъективное право представителя на совершение от
имени и в интересах представляемого процессуальных действий, направленных
на возникновение в связи с гражданским и арбитражным процессом
определенных правовых последствий для представляемого, и одновременно как
обязанность совершить указанные действия [9, 102].
Действующее гражданское процессуальное законодательство не содержит
определения полномочий судебного представителя. Статьи 61, 62 ГПК РК
включают перечень действий, которые представитель вправе совершать от
имени представляемого в суде. По нашему мнению использование
законодателем термина «праве» в большей степени и обусловило выводы
авторов о правовой сущности полномочий представителя.
В современной учебной процессуальной литературе этому вопросу
уделяется мало внимания. В связи с чем, остаются без ответа ряд вопросов. В
частности: полномочия представителя в суде - это права или обязанности, или
то и другое вместе? Все ли права и обязанности представителя носят
производный характер от прав и обязанностей представляемого им лица?
Имеются ли у представителя в суде самостоятельные права и обязанности?
Так, обязанность судебного представителя соблюдать порядок в судебном
заседании, не производна от прав и обязанностей представляемого, поскольку
на законодательном уровне отдельно предусмотрено, что участники процесса и
все присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны соблюдать
установленный порядок в судебном заседании (ч. 3 ст. 178 ГПК РК).
Право же на полный или частичный отказ от исковых требований и другие
права, перечисленные в ст. 61 ГПК РК, безусловно, производны от прав
представляемого, так как направлены на распоряжение материальными
правами последнего.
На наш взгляд представитель как субъект процессуального
правоотношения должен иметь самостоятельные процессуальные права и
обязанности для успешного осуществления функций возложенных на него
законодательством.
Самостоятельные права и обязанности в процессе имеют и другие лица,
содействующие осуществлению правосудия. Например, согласно ст. 92 ГПК РК
эксперт имеет самостоятельные права и обязанности как субъект
процессуального правоотношения. Статья 80 ГПК РК устанавливает права и
обязанности свидетеля.
В большинстве случаев полномочия представителя в суде возникают в
рамках гражданско-правового правоотношения, а реализуются в рамках
другого
процессуального
правоотношения.
Однако,
процессуальное
представительство может возникнуть и без наделения полномочиями
представителя со стороны представляемого (ст. 304 ГПК РК). В данном случае
полномочия представителю предоставляет суд. Таким образом, закон
устанавливает исключения из общих требований к представителю в суде.
Представительство в материальном праве также может возникнуть без
наделения полномочиями представителя со стороны представляемого.
Невзгодина Е.Л. отмечала, что делегирующее правоотношение присуще не
всем видам (случаям) гражданско-правового представительства [10, 24].
Другими словами в рамках внутреннего гражданско-правового правоотношения
представительства (между представляемым и представителем) не всегда
происходит наделение последнего полномочием. В некоторых случаях
полномочие гражданско-правового представителя возникает в силу закона или
других юридических фактов. Например, административно-правового акта.
Полномочиям процессуального представителя свойственны следующие
признаки, которые не позволяют определять их как субъективные права:
1. права и обязанности, составляющие содержание полномочия передаются
представляемым представителю на время, а не навсегда;
2. эти права и обязанности одновременно остаются правами и
обязанностями представляемого;
3. наделение полномочиями представителя не предполагает, что он будет
осуществлять права и обязанности за представляемого, а предполагает, что он
будет помогать последнему, реализовывать его процессуальные права и
обязанности.
Также необходимо учитывать, что в рамках субъективного права
юридические нормы не предписывают лицу какого-либо поведения. Здесь
выражается определенная свобода: лицо может (но вовсе не обязано)
действовать. Полномочие же обязывает представителя в суде действовать в
интересах представляемого.
Вместе с тем, в юридической литературе неоднократно высказывались
мнения, согласно которым, процессуальные полномочия нельзя в «чистом»
виде отнести ни к процессуальным правам, ни к процессуальным обязанностям.
По своему назначению это в некотором роде продукт синтеза тех и других [11,
64].
На основании вышеизложенного необходимо признать, что
полномочия процессуального представителя одновременно являются его
правами и обязанностями по отношению к суду. Полномочия входят в
содержание правоотношения между судом и представителем. Реализация
полномочия
производится
волевыми
действиями
процессуального
представителя. Процессуальный представитель предъявляет полномочия, что
предполагает встречное волеизъявление властного государственного органа принять или отказать в принятии полномочий процессуального представителя.
Процессуальный представитель, оказывая юридическую помощь
представляемому, осуществляет не полномочия, а свои собственные
субъективные права и обязанности. Содержание прав и обязанностей
процессуального представителя (круг действий, которые он вправе и должен
совершить) и содержание полномочий переданных представляемым
представителю, не совпадают по объему, так как первые значительно шире
вторых. При этом действующее гражданское процессуальное законодательство
не содержит отдельной нормы устанавливающей перечень прав и обязанностей
процессуального представителя.
Таким образом, подводя итог нашей работы и в целях дальнейшего
совершенствования института судебного представительства в гражданском
процессе, необходимо сделать следующие выводы:
Во-первых, необходимо выработать единое понятие гражданского
процессуального представительства и законодательно его закрепить.
Во-вторых, взяв за основу, в качестве классификационного признака только
юридический интерес, всех участников гражданского процессуального
правоотношения, кроме суда, разделить на три группы.
В-третьих,
законодательно
предусмотреть
отдельную
норму
устанавливающую перечень прав и обязанностей судебного представителя.
Список использованных источников:
1. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным
бумагам в гражданском праве. М., 1998 г.
2. Табак И.А. Новые положения судебного представительства в
гражданском судопроизводстве. Автореферат дисс…к.ю.н. – Саратов, 2006 г.
3. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова, М., 1996
г.
4. Викут М.А. Гражданский процесс России. Учебник. М., Юрист, 2004 г.
5. См. Баймолдина З.Х Гражданское процессуальное право Республики
Казахстан. – Учебник в 2-х томах. Т.1. Алматы, 2001 г.
6. Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе
(Вопросы теории: сущность, содержание, структура). - Диссертация на
соискание ученой степени канд. юрид. наук, Ростов-на Дону, 1981 г.
7. Ивакин В.Н. Понятие полномочия представителя в ГПК и теории //
Проблемы применения и совершенствования гражданского процессуального
кодекса РСФСР. - Калинин: Изд-во Калин, ун-та, 1984.
8. Жарков Д.Р. Об институте представительства в проекте АПК РФ //
Современное право, 2001 г., №8.
9. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном
процессе. - М.: Издательство НОРМА, 2002 г., с.102.
10. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому
праву. - Томск: Издательство Томского университета, 1980 г.
11. Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и
процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. Вопросы гражданского
процессуального, гражданского и трудового права. - М., 1965 г.
Изтелеуова А.Т.
Атырау қалалық сотының судьясы
СОТТАҒЫ ӨКІЛДІКТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасы Конституциясының 13 бабындағы талапты қалай
толық көлемді жүзеге асыруға болады.
Қазіргі кезде соттағы өкілділік институты жағдай төмен өйткені, заңды
реттелер жоқтың қасы, сотқа азаматтардың атынан талап арыздар кім
көрінгенмен жазылады, олардың кейбіреулері жоғарғы білімді заңгер емес, ал,
заңгер мамандығын меңгермеген азаматтардың сотқа Азаматтық іс жүргізу
нормаларын білмей «талап арыз» жазуының өзі неге соқтыратынын біздер
түсінеміз. Осындай азаматтардың орындаған талап арыздарын тексерген кезде
соттар міндетті түрде Азаматтық іс жүргізу Кодексінің 153,154 бапарын
қолдана отырып, талап арызды қайтаруға немесе қабылдаудан бас тартуға
мәжбүр болады.
Көп жағдайда Азматтық іс жұргізу Кодексінің 155-ші бабын қолданып
талап арызды қозғалыссыз қалдырып жатамыз, ал, бұл әрекеттер талап
қоюшының қайта-қайта талап арыз жазуына, сотқа қайта жолдануына, сот
жүйесіне сенімсізідік танытуына әкеледі.
Талап арыздарды қозғалыссыз қалдыру туралы ұйғарымдарға талдау
жасау барысында, көп жағдайда талап қоюшылардың, яғни олардың орнына
талап арызды толытырып отырған азаматтардың талаптың үш элементтері,
яғни талаптың пәнін, негізін, және талап мазмұнын жетік меңгермегендіктен,
талап арызда даудың мән-жәйін толық ашып жаза алмауынан тұратыны
көрінеді. ҚР АІЖК-сі талап қоюшыдан даулы құқықтық қатынасты реттейтін
құқықтық негіздеме жасауды талап етпейді, соның өзінде даудың жәй мәнін
ашудың өзі өкілдерге қиынға соғып жатады.
Кей кездері бірнеше рет қозғалыссыз қалдырылып, қайтарылған, бірақ әлі
де болса түзетілмеген талап арыздарды қабылдап жатамыз, бұның себебі неде,
өйткені «Шағымдар» туындауы мүмкін. Соттар «соңынан істі сотта қарауға
дайындық бөлімінде түзеттіреміз» деген оймен амалсыздан өз өндірісіне
қабылдайды. Бұл әрекет кей жағдайда бір тараптың сотқа деген келеңсіз
ойларын туындатады, бірақ амал жоқ «бір арыз бірнеше рет сотпен
қайтарылған» деген шағымдар туындамас үшін соттар осындай әрекеттер
жасауға мәжбүр.
Бұл жағдайлар түптеп келгенде істі жан-жақты толық қаралуы үшін
белгіленген сотта іс қараудың мерзіміне кедергісін де тигізуі мүмкін.
Кейбір сот отырыстарында іске қытысып отырған тараптардың
өкілдерінің жоғарғы заңгер мамандығын былай қойғанда, жалпы жоғарғы білімі
жоқ екенін анықтап жатамыз, алайда заң бойынша оларға шектеу жоқ, олар
сенімхат негізінде іске қатысып отырған тұдлғалар.
Міне соттағы өкіліділіктің қазіргі кезде осындай келеңсіз тұстары бар,
осы мәселені қалай шешудің жолы бар, қалай құқықтық реттеліу керек.
АІЖК-нің 58 бабымен істі өкілдер арқылы жүргізу көзделген, яғни,
азаматтар өз істерін сотта өздері немесе өкілдері арқылы жүргізуге құқылы.
Азаматтың іске өзінің қатысуы оның бұл іс бойынша өкілі болу құқығынан
айырмайды.
Ұйымдардың ісін сотта оларға заңмен, өзге нормативтік құқықтық
актілермен немесе құрылтай құжаттарымен берілген өкілеттіктердің шегінде ісәрекет жасайтын олардың органдары және тиісті өкілеттіктер берілген олардың
өкілдері жүргізеді. Заңды тұлғалардың басшылары сотқа олардың қызметтік
жағдайын немесе өкілеттіктерін куәландыратын құжаттар береді. Заңды
тұлғаның органы тиісті өкілеттік берілген басқа өкілдермен бірге іске қатыса
алады.
Сенімхатқа, заңдарға, сот шешімдеріне не әкімшілік актісіне негізделген істі
сотта жүргізуге тиісінше ресімделген өкілеттігі бар әрекетке қабілетті кез
келген адам сотта өкіл бола алады.
Осы тұрғыда «кез келген адам» деген сөздің өзі талқылануға түсуі қажет
деп есептеймін, бұл жерде өкілдерідің барлығы адвокат болуы керек деге
ұсыныс емес, ең болмағанда « кез келген жоғарғы білімді заңгер» деген
ұсынысты талқылау қажет сияқты. (Заңды өкілдерден басқалары)
Соттағы өкіліділік институтының бір түрі бұл, тапсырма бойынша өкілдік
ету (59 бап)
Оларға:
1) адвокаттар;
2) заңды тұлғалардың қызметкерлері - осы заңды тұлғалардың істері
бойынша;
3) кәсіптік одақтардың уәкілетті адамдары - құқықтары мен мүдделерін
қорғауды осы кәсіптік одақтар жүзеге асыратын жұмысшылардың,
қызметшілердің, сондай-ақ басқа да адамдардың істері бойынша;
4) заңмен, жарғымен немесе ережемен осы ұйымдар мүшелерінің құқықтары
мен мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың уәкілетті адамдары;
5) заңмен, жарғымен немесе ережемен басқа адамдардың құқықтары мен
мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың уәкілетті адамдары;
6) басқа тең қатысушылардың тапсырмасы бойынша тең қатысушылардың
біреуі;
7) іске қатысушылардың өтінуімен сот рұқсат еткен басқа да адамдар
тапсырма бойынша сотта өкіл бола алады.
Аталған тізім бойынша біз көріп отырғандай түрлі адамдардың сотқа
қатысуына жол береміз, ал ол адамдардың заңи тұрғыдан білім деңгейі тиісті
деңгейде ме, олар кәсіпқой көмек көрсете ала ма, Қонституциямыздың 13
баында көзделген талаптарды жүзеге асыра алатын тұлға ма соттар бұл
мәселелерді тексере алмайды.
Бұл жерде аса көп көңіл бөліп талқылауды қажет ететін жоғырыда
аталған баптың 7 тармағы. Өйткені сота іс қаралып жатырған кезде, ке кездері
тараптардың өкілдеріне АІЖК-нің 65 бабының мазмұнын түсіндірудің өзңі
қиынға соғады., ал бұл жерде тараптардың теңдігі, айтысушылық
қағидаларының орындалуының өзң қиынға соғады.
Өкілдердің өкілеттіктері және олардың рәсәмделуі 61 және 62 баптармен
реттеледі, яғни сотта іс жүргізуге арналған өкілеттік өкілге, талап арызға қол
қоюды, істі аралық сотқа беруді, талап қою талаптары мен талап қоюды
танудан толық немесе ішінара бас тартуды, талап қоюды тануды, талап қоюдың
нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді, бітімгершілік келісім жасауды,
өкілеттіктерді басқа адамға беруді (сенімді басқа біреуге аудару), соттың
қаулысына шағым беруді, соттың қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап
етуді, берілген мүлікті немесе ақшаны алуды қоспағанда, өкілдік берушінің
атынан барлық іс жүргізу әрекеттерін жасауға құқық береді.
Өкілдің осы баптың бірінші бөлігінде аталған іс-әрекеттердің әрқайсысын
жасауға өкілеттігі өкілдік беруші берген сенімхатта арнайы көзделуі тиіс. (61
бап)
Өкілдің өкілеттіктері заңға сәйкес берілген және ресімделген сенімхатта
көрсетілуге тиіс.
Кәсіптік одақтар мен басқа ұйымдардың уәкілеттік берілген адамдары сотқа
осы іс бойынша өкілдікті жүзеге асыруға арналған тапсырманы куәландыратын
құжаттарды беруі тиіс (осы Кодекстің 59-бабының 3), 4) және 5)
тармақшалары).
Адвокаттың нақты істі жүргізуге арналған өкілеттігі заң консультациясы
немесе адвокаттық кеңсе берген ордермен, ал ол өз қызметін дербес жүргізген
жағдайда - адвокат клиентпен жасасқан шартпен куәландырылады.
Заңды тұлғаның атынан сенімхатты тиісті заңды тұлғаның басшысы немесе
өзге уәкілетті адамы береді.
Осы Кодекстің 59-бабының 6) және 7) тармақшаларында аталған өкілдің
өкілеттігі сенімхатта немесе сот отырысының хаттамасына кіргізілген сенім
білдірушінің сотта берген ауызша түрдегі өтінішінде көрініс табуы мүмкін (62
бап).
Мамырбаев Р.Н.
Судья Верховного Суда РК
кандидат юридических наук
РАВНОПРАВИЕ СТОРОН СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В нынешний период экономического и политического развития
Казахстана Президентом страны поставлена задача о дальнейшем развитии
правовых институтов и приближения их к мировым и цивилизованным
стандартам. В Казахстане, как и во многих европейских государствах,
действует не прецедентная, а континентальная система права. Вместе с тем в
правовой системе Казахстана во многом имеет место быть рудименты
советской правовой школы, которая сегодня является барьером для развития
экономики, рыночных отношений.
В результате осуществления за последнее десятилетие коренных
преобразований в политической и экономической жизни Казахстана,
произошли значительные изменения в отношениях собственности и
организационно-правовых формах коммерческой деятельности.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан определил принципиальные
основы экономических отношений при переходе к рыночным методам
хозяйствования, сформировал основные правила, нормы их правового
регулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации
экономической жизни, возникшие в последние годы.
Рыночная экономика сформировалась на основе индивидуальной
собственности и немыслима без неё. Однако со временем эта форма
собственности претерпела существенные изменения.
Во-первых, частная собственность, эволюционируя, всё чаще приобретала не
индивидуальную, а различные ассоциированные формы - коллективную,
групповую, акционерную. Поэтому в западной экономической теории и
практике утвердилось представление, согласно которому под частной
собственностью понимается всякая негосударственная форма собственности. В
этом есть своя логика, т.к. в качестве представителя общества выступает
государство, а все остальные субъекты собственности олицетворяют лишь
часть общества и в этом смысле являются субъектами частной собственности.
Во-вторых,
наряду
с
частной
собственностью
развивались
государственная собственность и базирующееся на ней государственное
хозяйствование.
Принципиально стоит вопрос у международного сообщества о правовой
системе нашей страны, которая подвергается критике в части наделения
властных правоохранительных систем полномочиями по регулированию
экономики. В частности, осуществление органами прокуратуры надзора за
рассмотрением гражданских дел.
В действующее гражданско-процессуальное законодательство внесены
изменения от 10 декабря 2009 года.
Институт участия прокурора в
гражданском судопроизводстве никаких изменений не претерпел [1].
Единственно, данная статья дополнена указанием на то, что прокурор,
представляющий интересы органов прокуратуры в рассматриваемом судом
споре в качестве истца или ответчика, пользуется процессуальными правами и
обязанностями стороны. В остальных случаях в суде первой инстанции
прокурор участвует, когда это предусмотрено законом или признана
необходимым судом.
Если проанализировать действующее законодательство, то никаких
правовых оснований для осуществления надзора за рассмотрением судами
гражданских дел не имеется.
В статье 83 Конституции Республики Казахстан закреплены полномочия
прокуратуры по осуществлению высшего надзора за точным и единообразным
применением законов, Указов Президента и иных нормативных правовых актов
на территории Республики [2]. Причем полномочия прокуратуры в Основном
законе отчерчены конкретно. Это - надзор за законностью оперативнорозыскной деятельности, дознания и следствия, административного и
исполнительного производства. В отношении судов прямо записано, что
прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в случаях, в
порядке и пределах, установленных законом, - осуществляет уголовное
преследование.
Следовательно, в основном законе указаны правоотношения между
прокуратурой и судом, где полномочия прокуратуры сводятся к представлению
интересов государства. По уголовным делам это – поддержание
государственного обвинения, по гражданским и административным делам
участие в качестве представителя государства по искам, заявленным в
интересах последнего.
Прокуратура, обосновывая свои доводы о необходимости участия
прокурора в гражданских спорах в судах первой инстанции и дачи заключений
в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций исходит из того,
что высший надзор за применением законов и есть законодательная база,
регламентирующая такое право. На наш взгляд, это положение Конституции не
распространяется на правоотношения прокуратуры и суда, поскольку в этой же
норме закреплено, что органы прокуратуры представляют интересы
государства в суде.
В статье 55 ГПК РК указано, что высший надзор за точным и
единообразным применением законов в гражданском судопроизводстве от
имени
государства
осуществляется
Генеральным
прокурором
как
непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. На наш взгляд,
такая формулировка противоречит положениям Основного Закона. Анализ
судебной практики показывает, что участие по гражданскому делу прокурор
осуществляет по собственной инициативе, а дела, по которым прокурор
участвовал по инициативе суда, практически отсутствует.
Прокурор также вправе обратиться с иском о защите прав граждан,
организаций, общественных или государственных интересов. Причем, в
интересах гражданина иск прокурором может быть заявлен лишь по просьбе
заинтересованного лица. Данная норма тесно переплетается с институтом
представительства в гражданском судопроизводстве. Так, статья 58 ГПК РК
закреплено, что граждане вправе вести свои дела лично или через
представителей. В части 2 данной статьи указано, что дела организаций ведут
их представители, наделенные соответствующими полномочиями. В то же
время в статье 60 ГПК в числе лиц, которые не могут быть представителями в
суде указаны прокуроры, кроме случаев участия их в процессе в качестве
уполномоченных соответствующих организаций или законных представителей.
Тогда возникает вопрос о правомерности участия прокурора в гражданском
процессе, если им не был заявлен иск. Следует считать, что прокурор в этом
случае участвует в качестве уполномоченного органа прокуратуры, что
противоречит действующей системе права. Анализ судебной практики
показывает, что для обращения граждан или организаций к прокурору с
заявлением о предъявлении от их имени иска либо заявления в суд, как
правило, является то, что, прокурор освобожден по закону от уплаты
госпошлины при предъявлении иска. В судебной практике имели место случаи,
когда прокурор предъявлял иски в интересах коммерческих организаций либо
предпринимателей. Не случайно в последующем, в ведомственных
нормативных актах органов прокуратуры была закреплена норма о запрете
прокурорам
предъявлять
иски
в
интересах
коммерческих
и
предпринимательских структур. Данный запрет противоречит нормам ГПК РК
о полномочиях прокурора предъявлять такой иск. На наш взгляд, такая вольная
трактовка о праве прокурора предъявлять иски в интересах граждан и
организаций противоречит закону, поскольку никаких интересов государства в
спорах граждан и организаций нет.
Практически в законодательствах всех европейских стран отсутствует
норма, закрепляющая право прокурора на участие по гражданским спорам.
10 декабря 2009 года в ГПК РК внесены изменения, где закреплено право
прокурора, участвовать при рассмотрении гражданского дела в судах первой
инстанции, в апелляционном порядке в соответствии с требованиями статье 55
ГПК и обязанность участия в кассационном и надзорном порядках. В то же
время в статью 55 внесено дополнение о том, что прокурор, представляющий
интересы органов прокуратуры в качестве истца или ответчика пользуется
процессуальными правами и обязанностями стороны.
Полагаем, что такая
универсальная норма, закрепляющая полномочия прокурора в гражданском
процессе должна быть закреплена при рассмотрении любой категории
гражданских дел. Мы считаем, что на первоначальном этапе прокурор по
гражданским делам может участвовать только в качестве стороны по делу, а в
последующем закрепить норму об участии прокурора только по тем делам, где
затрагиваются интересы только государства или самой прокуратуры.
Полномочия о наделении прокуратуры правом принесения протеста в
апелляционном, кассационном и надзорным порядке при разрешении любого
гражданско-правового спора, противоречит основному закону и принципам
состязательности и равноправию сторон. Необходимо закрепить норму о том,
что при несогласии с решением суда прокурор, также как и любой участник
процесса, должен подавать жалобу, которая рассматривается на общих
основаниях.
Статьи 56, 57 ГПК закрепляют право обращения в суд государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан
с иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц по
их просьбе, а равно общественных и государственных интересов. Это норма по
существу скопировала законодательство Казахской ССР в период
административно-командной системы и напрямую также противоречит
принципу равноправия и состязательности, поскольку отдает приоритет
общественным и государственным интересам перед интересом личности и
гражданина.
В последнее время даже в странах, никогда не испытавших влияния
советского права, с его «прокурорским эксцессом», наметилась новая
тенденция – понимание разного институционального уровня суда и
прокуратуры, не позволяющего им обеспечивать права и свободы личности с
одинаковой степенью эффективности [3]. Суд, обладающий внутрисистемной
независимостью, более приспособлен для осуществления функции обеспечения
гарантий индивидуальных прав личности, нежели прокуратура, построенная на
строгих началах подчиненности по вертикали,
правительственной или
президентской власти. Поэтому судебный контроль в любом случае является
более предпочтительным, нежели прокурорский надзор.
Для обеспечения равноправия сторон при рассмотрении судами
административных дел, необходимо дальнейшее совершенствование
действующего законодательства. На наш взгляд, при разработке и принятии
административного и административно-процессуального законодательства
следует четко разграничить административные правонарушения и
административные споры. Например, в законодательстве Германии
административные правонарушения регулируются нормами уголовного
законодательства, и указанные материалы рассматриваются судами общей
юрисдикции, а споры в системе административно-правовых отношений, как
наиболее сложная категория дел, рассматриваются специально созданными
административными судами с обеспечением принципа состязательности. Это,
прежде всего, объясняется тем, что правонарушения в сфере административных
правоотношений, так же и как преступления посягают на общественный
порядок. Различаются лишь по степени общественной опасности. Между тем,
споры в системе административно-правовых отношений в Казахстане не
развиты в силу преобладания запретительных норм. Кроме того,
предусматривается предварительный внесудебный порядок разрешения спора,
без которого суд не принимает заявление. Практика показывает, что заявления
в вышестоящих инстанциях своевременно не рассматриваются, нарушаются
сроки их разрешения, в результате чего, эти заявления до суда не доходят.
В действующем административном кодексе закреплен исключительный
порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по делам об
административных правонарушениях и определений по результатам
рассмотрения жалоб и протестов. По смыслу статьи 672 КоАП РК такой
пересмотр возможен только по протесту прокурора. В части 2 статьи 674 КоАП
РК закреплено право обращения с ходатайством о пересмотре вступивших в
законную силу постановлений и определений лицом, привлеченным к
административной ответственности, потерпевшим, защитником, законными
представителями и представителями указанных лиц.
Сегодня практика сложилась таким образом, что с жалобой они
обращаются не в судебные органы, а в органы прокуратуры, которые и решают
вопрос об опротестовании административного акта. При толковании закона и
наличии конкуренции правовых норм практика сложилась таким образом, что
судебные органы не рассматривают жалобы. Поскольку статьи 672 КоАП
закрепила норму, что судебный пересмотр, возможен по протесту прокурора, то
и лица, указанные в части 2 статьи 674 КоАП апеллируют прокурору, который
решает вопрос о возможности внесения протеста. По существу функции
судебного рассмотрения предварительно осуществляет прокуратура. Судебная
практика показывает, что протесты по административным делам вносятся
редко, что, на наш взгляд, противоречит принципу состязательности сторон и в
дальнейшем при разработке законодательства, должно быть учтено.
По нашему мнению, следует разработать и принять новый
административный и административно-процессуальные кодексы, которые
должны
соответствовать
международным
правовым
стандартам.
Правонарушения в сфере административного законодательства выделить в
отдельные главы и определить их подсудность судам общей юрисдикции с
предоставлением права обжалования во все судебные инстанции. Все
административные споры должны рассматриваться непосредственно в судах
без их предварительного разрешения в других структурах. Необходимо внести
в гражданско-процессуальное законодательство изменения, исключить нормы,
нарушающие принципы равноправия и состязательности сторон. Закрепить
нормы о рассмотрении споров, сторонами в которых выступают исключительно
граждане и юридические лица и их представители, с правом обжалования во
все судебные инстанции.
Законодательство в будущем должно все больше укреплять институт
представительства, закрепляя участие адвокатов, юридических кампаний и
постепенно исключать участие в гражданском деле уполномоченных органов, к
которым относятся властные структуры, в том числе и органы прокуратуры.
Только тогда будет реально обеспечены принципы состязательности и
равноправия сторон.
Список использованной литературы:
1. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный
кодексы Республики Казахстан по вопросам совершенствования судебной
системы» № 227-IV // Официальная газета от 02.01.2010 г., № 1 (471).
2. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года //
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 4, ст. 217.
3. Головко Л. Новая роль судьи при производстве полицейского
расследования в уголовном процессе постсоветских государств. Зангер, №1
(102), январь 2010, С.78-85.
Омарбекова М.Ж.
судья Карагандинского областного
суда, к.ю.н.
СТОРОНА ЗАЩИТЫ В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Конституция Республики Казахстан, отдавая приоритет правам человека
и гражданина, провозгласила право граждан на судебную защиту и признала
право каждого на получение квалифицированной юридической помощи[1].
В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до
2020 года, одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа
2009 года отмечено, что ведущую роль в системе правозащитных институтов
играет адвокатура, являющаяся ядром системы оказания гражданам
юридической помощи. Реализация гражданами конституционного права на
получение квалифицированной юридической помощи является условием и
гарантией доступа к правосудию. Механизмы реализации этого права
нуждаются в совершенствовании [2].
Обеспечение
права
обвиняемого
на
защиту
предполагает
состязательность уголовного процесса, так как именно состязательное
построение и проведение судебного разбирательства
обеспечивает
обвиняемому право на защиту.
Лишь при этом условии защита обретает реальную возможность
отстаивать свои права и интересы, успешно противостоять обвинению, а
судебная деятельность ограждается от субъективизма, односторонности [3].
Необходимо крайне внимательно отнестись к неприкосновенности
личности, сохранению надлежащей защиты, поскольку защита, а не обвинение
являются самой существенной частью состязательного уголовного процесса.
М.С. Строгович определял защиту «как совокупность процессуальных
действий, направленных на опровержение обвинения, на установление
невиновности обвиняемого или на смягчение его ответственноcти [4, с.108].
В своей основе состязательный уголовный процесс- это процесс устный,
гласный, непосредственный, где обвиняемый занимает положение субъекта
процесса, стороны. Отрицание состязательности, возможности спора между
обвинением и защитой фактически означает отрицание права на защиту, ибо
оно немыслимо без права опровергать обвинение, подвергать его критике [5,
с.107].
Состязательность - это правовое сражение квалифицированных юристов,
рассматривающих одно и то же событие под разными углами зрения. Именно
такой поединок позволяет суду составить правильное представление о
существе дела, установить истину [6, с.130].
Одно из обязательных условий принципа состязательности равенство
сторон. Процессуальное равенство сторон состоит в том, что обвинение и
защита пользуются равными процессуальными правами для отстаивания своих
позиций, оспаривания и опровержения позиций противной стороны, как в
стадии судебного разбирательства, так и в стадии предварительного
расследования.
Согласно п. 8 ч.2 ст.69 УПК обвиняемый имеет право «представлять
доказательства», а защитник согласно п.2 ч.2 ст.74 УПК имеет право собирать и
представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания
юридической помощи. Защитник вправе получать сведения, необходимые для
осуществления защиты на основании ч.3 ст.125 УПК путем истребования
справки, характеристики и иных документов, инициирования на договорной
основе производства судебной экспертизы, привлечения на договорной основе
26
специалиста, опрашивания с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к уголовному делу. Сведения, полученные в ходе
опроса, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса лица
органом, ведущим уголовный процесс, произведенного в порядке,
установленном УПК. При невозможности допроса ранее опрошенного лица
указанные сведения могут быть использованы в качестве доказательств
непосредственно, при этом подлинность подписи ранее опрошенного лица
должна быть удостоверена в установленном законном порядке.
Защитник вправе представить только «свое доказательство» органам
дознания, следствия или суду, а уж они определят (причем так, как им будет
угодно и выгодно в конкретной ситуации), признать данные сведения
доказательствами или нет. Таким образом, право у защитника есть, а
возможности осуществить его и сделать действенным — нет. В связи с этим
напрашивается вывод: в области собирания доказательств принцип
состязательности не действует.
Получением характеристик (с места проживания, работы, отбытия
наказания) должна заниматься сторона защиты, но никак не сторона обвинения.
Это можно объяснить тем, что все вышеуказанные характеристики, которые
истребуются стороной обвинения, изначально необъективны и в них четко
прослеживается обвинительный уклон, в лучшем случае нейтральность [7,
с. 41].
Должностные лица и учреждения должны содействовать адвокату в
собирании информации, предусмотренной законом. Однако адвокату следует
учитывать и то, что необходимые сведения, составляющие, например,
государственную, коммерческую, врачебную или другую охраняемую законом
тайну, едва ли будут ему предоставлены только лишь на основании
составленного им запроса. В таких случаях адвокат должен заявить ходатайство
об изъятии предполагаемых документов в рамках процессуальных действий,
производить
которые
уполномочено
должностное
лицо
органа
предварительного расследования [8, с. 63].
Что касается истребования документов, имеющих значение для дела, то
только соответствующее право адвокатов обеспечено корреспондирующей
обязанностью предприятий, учреждений и организаций предоставить
истребуемые документы.
Целесообразно ввести ощутимые санкции в отношении лиц при
невыполнении соответствующих запросов (по аналогии с полномочиями
прокурора, следователя). Тем самым будут созданы условия для баланса между
сторонами обвинения и защиты, обеспечения принципа состязательности и
равноправия сторон [9, с. 64].
Существенной проблемой является отсутствие нормы, допускающей
собранные и представленные адвокатами предметы принять в качестве
вещественных доказательств. Введение такой нормы способствовало бы
реализации принципа равноправия сторон в уголовном процессе. Поэтому
целесообразно предусмотреть норму, обязывающую орган следствия
27
приобщать к делу представленные участниками процесса сведения, как в
устной, так и в письменной форме, а также предметы и документы, которые
могут являться доказательствами [10].
Получение предметов защитником возможно только при наличии
добровольного согласия хозяина предмета или лица, у которого находится
предмет, имеющий значение для дела, на его выдачу. Получение предмета
должно быть процессуально оформлено. По мнению С. А. Тумашова, это
можно сделать, отразив факт получения предмета в объяснении лица, у
которого данный предмет находился. Объяснение должно дополнительно
содержать описание полученного предмета с указанием его размера и других
характеристик. Изъятый предмет необходимо упаковать и скрепить подписями
адвоката и лица, у которого он получен. При несогласии лица выдать предмет
или невозможности его изъятия защитник обязан уведомить о наличии такого
предмета органы расследования [11, с. 40].
Поиск важных для стороны защиты фактических данных может
осуществляться в форме вопросов, адресованных лицам соответствующего
следственного
действия
после
окончания
допроса
следователем.
Процессуальная фиксация ответов на эти вопросы в свою очередь зависит от
следователя, который может отвести вопросы защитника, хотя обязан занести
все заданные вопросы в протокол.
Сведения, собранные подобным образом, процессуально значимыми
становятся лишь после субъективного усмотрения следователя о приобщении
их к материалам уголовного дела.
Н.Т. Сарданян предлагает два пути разрешения создавшейся ситуации: 1)
предоставить материалы непосредственно в суд;
либо 2) дать защите
возможность вести собственное «параллельное расследование» с оформлением
юридически значимых результатов [12,с.57].
«Параллельное расследование» - это осуществление «следственных»
действий защитником по выявлению оправдывающих или смягчающих
ответственность обстоятельств с изложением своих выводов в оправдательном
заключении, которое направляется в суд вместе с уголовным делом [13, с.22].
Данной точки зрения придерживается И. Л. Петрухин, который считает,
что не будет подлинно состязательного судебного процесса, если не
предоставить адвокатуре права самостоятельно собирать и представлять суду
доказательства [6, с. 137]. А. А. Воронов также считает необходимым дать
возможность адвокату самому собирать, выбирать и определять необходимые
ему доказательства. Только в этом случае принцип состязательности заработает
реально [7, с. 41].
По мнению М. Э. Романовского, необходима дальнейшая регламентация
правового статуса адвоката на получение и представление доказательственной
информации. При этом все представленные стороной защиты сведения должны
сохраняться в уголовном деле и в том случае, если сторона обвинения не
приняла их в качестве доказательств и не использует в доказывании. Право
стороны защиты представлять доказательства должно корреспондировать
28
обязанность приобщить их к уголовному делу, что позволит исследовать эти
фактические данные в более поздних стадиях уголовного судопроизводства [15,
с. 16].
Вместе с тем, Н. Горя предлагает предусмотреть гарантии, исключающие
влияние защитника на сокрытие истины по делу. В этих целях предлагает
сохранить тайну предварительного следствия и запретить защитнику
самостоятельно допрашивать лиц, которые уже допрошены. Его деятельность
должна быть направлена на выдвижение и проверку оправдательных или
смягчающих ответственность версий, на поиск и обнаружение новых
источников доказательств [13, с. 22].
Согласны с мнением К. Б. Калиновского, который считает, что наделение
стороны защиты полномочиями по собиранию доказательств, тем более — по
производству параллельного расследования противоречит принципу
законности [16, с.18].
В отечественном уголовном процессе собирание доказательств
производится в процессе досудебного производства и судебного
разбирательства путем производства следственных и судебных действий.
По нашему мнению, участие защитника во всех следственных действиях
и знание им всех имеющихся по делу доказательств, с одной стороны,
способствовало бы отысканию истины, а с другой стороны, создавало бы
опасность направления следствия по неправильному пути. Следовательно,
необходимо признать, что ограничение информированности защиты по делу
является правильным решением.
Предоставление защитнику права самостоятельного собирания
доказательств путем производства следственных действий может создать
значительные препятствия на пути достижения целей уголовного процесса.
Хотя фактически равные возможности по предъявлению доказательств в
главном судебном разбирательстве возможны лишь при их собирании и
процессуальном закреплении на предварительном следствии.
Согласны с мнением С. И. Баркан и М. Пастухов, которые считают, что
для демократизации уголовного процесса и укрепления процессуального
статуса защитника необходимо:
- перейти к состязательному уголовному процессу во всех стадиях, а не
только в судебном разбирательстве. На предварительном следствии, в судебном
разбирательстве, при пересмотре дел в вышестоящих судах обвинению должна
противостоять полноценная защита;
-состязание сторон должно проходить при полном равенстве их
процессуальных прав на всем протяжении производства по уголовному делу.
Ни следователь (в ходе расследования), ни прокурор (в суде первой инстанции
и при пересмотре дел в вышестоящем суде) не должны иметь никаких
преимуществ перед защитником;
-предоставление
защитнику
права
самостоятельно
собирать
оправдывающие и смягчающие ответственность обвиняемого доказательства
29
без каких либо ограничений со стороны закона, а также следователя,
прокурора, суда [17, с. 10].
В главном судебном разбирательстве наиболее благоприятны условия для
установления истины по делу, выявлению всех недостатков и упущений
предварительного
следствия.
Поэтому
защитник,
обладая
полной
процессуальной самостоятельностью, участвует в исследовании доказательств,
излагает свое мнение по существу обвинения и его доказанности об
обстоятельствах, смягчающих и оправдывающих подсудимого, о мере
наказания и других вопросах, возникающих в судебном разбирательстве. Тем
самым защитник прилагает все усилия к тому, чтобы отстоять позицию своего
подзащитного, показать необоснованность предъявленного обвинения либо
обосновать необходимость смягчения вины подсудимого.
Вместе с тем, судебное разбирательство не сводится к простой проверке
материалов предварительного следствия, хотя и включает ее. Оно является,
прежде всего, и главным образом самостоятельным исследованием,
проводимым в таких процессуальных формах, которые в максимальной степени
обеспечивают установление истины и охрану прав личности. Основное
значение для законного и обоснованного приговора имеет то, что происходит в
суде, те доказательства, которые исследуются под углом зрения и обвинения и
защиты, воспринимаются судьями из первоисточника, а не из протоколов[18,
с.14].
Только состязательность укрепляет позицию адвоката, без нее не
мыслится и беспристрастность правосудия. Адвокат при осуществлении
защиты исходит исключительно из интересов подзащитного. Его действия
являются одной из гарантий государства на объективное, беспристрастное
отправление правосудия [19].
Таким образом, основное призвание защитника состоит не в собирании
доказательств, а в представлении всех доказательств с такой стороны, которая
бы способствовала полному оправданию либо смягчению ответственности
обвиняемого.
Список использованной литературы:
1.Конституция Республики Казахстан. — Алматы, 2002. — 44 с.
2.Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010
до 2020 года // Казахстанская правда. 2009. 27 августа.
3.Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под общей ред. Лупинской
П.А. —М.: «Юристь», 1995, —544 с.
4.Строгович М.С. Курс уголовного процесса. — М.,1958, — 430 с.
5.Ю.И., Ларин А.М., Конституционный принцип обеспечения
обвиняемому права на защиту. — М.: Наук а, 1988, —320 с.
6.Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие (к 100 - летию М.С.
Строговича) // Государство и право, —1994. —№10. — С.128—137.
30
7.Воронов А.А. О праве адвоката на собирание доказательств // Закон и
право. — 2005. — №1. — С. 40—41.
8. Варфоломеев В.В. Проблемы сбора адвокатом доказательств //
Юридический мир. — 2006. — №4. — С.61—65.
9. Ахпанов А.Н. Реализация принципа состязательности на досудебных
стадиях уголовного процесса // Проблемы усиления гарантий прав участников
уголовного процесса: мат-лы международ. науч. — практ. конф., — Алматы, 17
— 18 февраля 2003.—С.64
10.Кожамжаров Т. Не стряпчий // Юридическая газета. 2005. 25 мая.
11. Тумашов С.А. Состязательность в досудебном производстве:
декларация о намерениях или реальность? // Закон и право. — 2003. — №9. —
С.39—41.
12.Сарданян Н.Т. Сторона защиты в состязательном уголовном процессе//
Закон и право. — 2008. —№10. — С. 56—57.
13. Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном
процессе// Советская юстиция. —1990. —№7. —С.22.
14.Романовский М.Э. Равенство прав сторон в досудебном производстве
по уголовным делам. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. — Омск, 2006. — 25 с.
15. Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса. Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. — СПб., 1999. — 25 с.
16. Баркан С., Пастухов М. Много ли прав у защитника? //
Социалистическая законность. — 1991. — №11. — С.9—11.
17. Стецовский Ю.И. Принцип непосредственности и право обвиняемого
на защиту // Советская юстиция. —1976. —№20. — С.13—14.
18. Алибаев А. Без адвоката нет состязательности // Юридическая газета.
2005. 25 мая.
Сарпеков Р.К.
депутат Мажилиса Парламента,
член Комитета по законодательству
и судебно-правовой реформе
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Степень развития института представительства является индикатором
состояния демократии в обществе. Поэтому первостепенной является задача
совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы
предоставления гражданам квалифицированной юридической помощи, в том
числе и бесплатной, повышение ее качества, создание реального механизма
доступа адвокатов и граждан к соответствующим стадиям правосудия.
Как вам известно, в конце прошлого года Парламентом был принят Закон
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения
31
квалифицированной юридической помощью». Законопроект был разработан в
связи с необходимостью обеспечения реальных механизмов доступа граждан к
соответствующим стадиям правосудия, обозначенных Концепцией правовой
политики Республики Казахстан, принятой в 2002 году.
Данным Законом решены вопросы, связанные с обеспечением права на
защиту подозреваемых и обвиняемых, предоставление обязательной
юридической помощи за счет государства потерпевшим, вопросы организации
и деятельности адвокатуры, повышение роли и значимости адвокатов и
адвокатских объединений в системе отправления правосудия.
Новацией Закона является - получение бесплатной юридической помощи
потерпевшим, которая будет способствовать реализации права потерпевшего на
доступ к правосудию на всех стадиях уголовного процесса.
Законом обеспечены права на бесплатную юридическую помощь
наиболее незащищенных и уязвимых слоев общества, то есть
несовершеннолетних, инвалидов, лиц с психическими нарушениями.
Однако, работа по совершенствованию механизмов предоставления
квалифицированной юридической помощи на этом не останавливается.
Дальнейший курс определен Концепцией правовой политики Республики
Казахстан на период с 2010 до 2020 годы, которая является основой для
законопроектных работ. Концепцией отмечено, что строительство в Казахстане
правового
государства
требует
дальнейшего
совершенствования
специализированных институтов, связанных с защитой прав и свобод граждан.
При этом, отмечена ведущая роль адвокатуры в системе правозащитных
институтов и необходимость эффективных правовых механизмов реализации
процессуальных прав адвоката.
Вопросы совершенствования института представительства – одна из
актуальных проблем правосудия.
При обсуждении данной темы на
конференциях, круглых столах с участием депутатов, судьей, прокуроров,
адвокатов и юридических компаний озвучивались проблемы и пути их
решения.
Одной из проблем является непрофессионализм многих представителей
сторон в суде по гражданским делам. Согласно действующему
законодательству, представителем в суде может быть практически любой
гражданин. Установленный ГПК (ст. 58, 59) перечень возможных
представителей не исключает участие в судопроизводстве лиц, не имеющих
юридического образования. В судопроизводстве представительство связано с
совершением юридических действий от имени представляемого и в защиту
прав и интересов представляемого. Поэтому представители должны хорошо
разбираться в законодательстве и знать методику ведения дел.
При
обсуждении
вопросов
совершенствования
института
представительства не раз поднимался вопрос о внесении изменений в
действующее законодательство, чтобы представителями в суде могли быть
только адвокаты, близкие родственники представляемых, юристы, состоящие в
штатах предприятий, учреждений, организаций в интересах этих организаций,
32
поверенные общественных объединений, членом которых является доверитель
при наличии высшего юридического образования.
Предложения по пересмотру перечня лиц, имеющих право быть
представителями в судебном заседании требует всестороннего рассмотрения. В
любом случае, мы должны создать такие условия, чтобы граждане, имея
Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь, при
обращении за такой помощью могли получить ее, не нарываясь на мошенников,
которые хотят нажиться на их проблемах.
Также предлагалось перенять практику многих стран, где участие в суде
граждан без юридического сопровождения просто не допускается, а в
вышестоящих судебных инстанциях выступают только адвокаты. Многие
посчитали это лоббированием интересов адвокатов и “монополизацией прав на
участие на процессе».
Мне кажется, здесь необходимо учитывать то, что в Казахстане
гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон. При этом, суд освобожден от сбора доказательств по
собственной инициативе и не может оказать помощь стороне в определении
правильной правовой позиции. И надо признать, что судьи иной раз
вынуждены отказывать в удовлетворении требований граждан, которые при
правильной постановке требований могли бы получить положительное
решение. Таким образом, участие в суде квалифицированного и
ответственного представителя оказывает помощь не только стороне процесса,
но и суду в принятии справедливого и обоснованного решения. Кроме того,
присутствие квалифицированного представителя обеспечивает сохранение
принципа равноправия сторон.
Следует отметить, что говоря о квалифицированном специалисте, мы не
должны ограничить допуск в судебный процесс специалистов кроме адвокатов.
Лицо, имеющее юридическое образование не может быть ограничено в доступе
в судопроизводство в качестве представителя.
Также выражалась идея об обязательном членстве частнопрактикующих
юристов и юристов юридических фирм и компаний в составе коллегий
адвокатов, с распространением на них правил адвокатской этики, что позволит
существенно усилить их ответственность перед клиентами. Однако, вступление
в состав адвокатской коллегии юристов, не являющихся адвокатами,
противоречит сущности коллегии адвокатов, то есть лицо, вступающее в
коллегию должно быть только адвокатом. Решением может быть только
привлечение частнопрактикующих юристов в ряды адвокатов.
Другой проблемой является отсутствие контроля качества юридической
помощи, оказываемой адвокатами и частнопрактикующими юристами.
Органами юстиции совместно с коллегиями адвокатов осуществляется
контроль за качеством услуг, оказываемых адвокатами. Практика показывает
неэффективность данного контроля, так как она осуществляется только путем
проверок по поступающим жалобам, также отсутствует возможность доступа
контролирующих к соответствующим материалам дел.
33
Кроме
того,
отсутствует
контроль
за
качеством
услуг
частнопрактикующих
юристов.
Некоторые
считают,
что
отмена
лицензирования деятельности частнопрактикующих юристов негативно
отразилось на качестве услуг. На мой взгляд, лицензирование деятельности по
оказанию юридических услуг не является решением данной проблемы,
поскольку ранее лицензия выдавалась лицам при наличии диплома о высшем
юридическом образовании и стажа работы по юридической специальности не
менее двух лет на территории Республики Казахстан. Таким образом, данные
требования не дают объективную оценку квалифицированности юриста.
Существует также мнение об отмене лицензирования адвокатской
деятельности или изменения существующего порядка лицензирования
адвокатской деятельности, поскольку оно якобы повлекло нехватку адвокатов.
Однако, отмену лицензирования адвокатской деятельности считаю
нецелесообразным, так как Конституция РК требует, чтобы была предоставлена
квалифицированная юридическая помощь. Квалифицированность адвокатов
определяется при выдаче лицензии, то есть адвокату необходимо иметь не
только высшее юридическое образование, но и пройти стажировку,
освидетельствование по состоянию психики и об отсутствии судимости, сдать
тест на знание законодательства, собеседование в соответствующей комиссии,
участие на заседании президиума территориальной коллегии адвокатов.
Я согласен с мнением, что для решения данной проблемы необходимо
законодательное регламентирование объема и стандартов качества
оказываемой адвокатами юридической помощи и эффективного метода
привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности за срыв судебных
процессов, за отказ от оказания правовой помощи без уважительных причин.
Актуальной проблемой в сфере совершенствования института
представительства является вопрос привлечения адвокатов к участию по
уголовным делам в сельской местности. Концепцией правовой политики
поставлена задача о решении данной проблемы. Известно, что на сегодняшний
день ни государство, ни коллегия адвокатов не может принуждать адвокатов
заниматься адвокатской деятельностью в сельской местности. Считаю, что для
решения данной проблемы, необходимо предусмотреть комплекс мер,
направленных на стимулирование желания заниматься адвокатской
деятельностью в сельской местности. Альтернативой может служить и
создание государственной адвокатуры.
Реализация гражданами конституционного права на получение
квалифицированной юридической помощи является условием и гарантией
доступа к правосудию. Механизмы реализации этого права нуждаются в
совершенствовании.
В Послании Президента «Новое десятилетие – новый экономический
подъем – новые возможности Казахстана» дано поручение о реформировании
правоохранительной системы. Усиление института представительства должно
идти в ногу с реформированием правоохранительной системы. Недостаточно
высокий уровень правового сознания и правовой культуры наших граждан
34
является питательной почвой для коррупции, так как нередко сотрудники
правоохранительных органов пользуются тем, что гражданин не имеет
квалифицированную помощь юриста. Зачастую граждане не знают о своем
праве на получение юридической помощи. В связи с чем, необходимо создать
эффективную систему информирования населения о порядке получения
гарантированной государством юридической помощи.
Концепцией правовой политики поставлен вопрос внедрения института
обязательного страхования ответственности адвокатов. Для этого необходимо
изучить опыт различных стран мира, где обозначилась тенденция введения
обязательного страхования ответственности, за неисполнение условий
соглашения на оказание юридической помощи. Такой вид страхования будет
служить гарантией в получении гражданами квалифицированной юридической
помощи, возмещении материального ущерба, причиненного вследствие
неквалифицированной помощи.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что обсуждаемая сегодня
тема является особо важной и касается реализации положений Конституции
Республики Казахстан о праве граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, о равенстве всех граждан перед законом и судом,
поэтому, требует всестороннего изучения. Надеюсь, что на основе высказанных
сегодня предложений и замечаний проблемы, существующие в сфере оказания
представительских услуг, найдут свои решения.
Тугел Ануар Курманбаевич
Президент Союза адвокатов Казахстана
«Проблемы
судебного
представительства
и пути их разрешения»
Уважаемые участники круглого стола!
Сегодняшний мировой финансово-экономический кризис дал повод
усомниться в правомерности свободной от всех ограничений экономической
деятельности, поставил под сомнение принцип безграничной либерализации
рынка.
Схожие закономерности наблюдаются и на правовом рынке Казахстана.
По конкретным результатам мы можем судить о том, что свободный
допуск к оказанию юридической помощи породил абсолютно никем не
контролируемый, хаотичный, безответственный,
непрофессиональный
институт судебного представительства.
По мере усложнения общественных отношений и регулирующих их норм
эти изъяны становятся все заметнее. По мере того, как возрастает цена ошибок,
эти изъяны становятся все более нетерпимы.
Сегодня страна вступает в качественно новый этап, когда усиливается
роль государственного планирования экономики и всех сопутствующих
35
отношений. Соответственно, на повестку дня выходит необходимость четкого,
продуманного, системного государственного регулирования
рынка
юридических услуг.
Как известно, от того, насколько профессионально и квалифицированно
будут представлены интересы доверителей, настолько качественным будет
принятое судебное решение.
Вместе с тем, анализ деятельности судов показывает, что одной из
ключевых проблем правосудия в Казахстане является именно низкое
качество юридических услуг и защиты интересов населения в суде.
Непрофессионализм судебных представителей несет многочисленные
беды. Он осложняет работу судов, создает условия для коррупции,
подрывает доверие граждан к правосудию. В основном именно за счет
попрания закона и процветает параллельная, неуправляемая система оказания
юридической помощи - где наряду с добросовестными и квалифицированными
юристами собирается
слишком много шарлатанов,
проходимцев и
мошенников.
В качестве примера приведу лишь некоторые факты.
Например, в Акмолинской области
представительством в суде
занимается некая Артюшина Татьяна Александровна, иногда представляется
как Ситова, семь лет назад судима за мошенничество.
В Павлодарской области гражданка Губина М.С., оформив
представительство, за 80 тыс. тенге пообещала взыскать материальный
ущерб в пользу гражданки, пострадавшей от ДТП. С этой целью Губина
подделала решение суда и исполнительный лист, расписалась за судью и
секретаря, обманным путем заверила печатью суда и сдала на исполнение
администратору суда.
Зададимся вопросом, а сколько эти и подобные им лица сумели
«обстряпать» своих дел до этого? И сколько людей пострадало от таких
незаконных действий или являются новыми потенциальными жертвами?
Этот перечень можно продолжить, но, думаю, масштаб беспредела
понятен.
В развитие темы давайте проанализируем регламентацию нашего
правового рынка. Как известно, он представлен двумя группами:
- во-первых, это члены
квалифицированных профессиональных
сообществ, то есть адвокаты;
с другой стороны - все иные желающие лица (в рамках как
коммерческой, так и непредпринимательской деятельности).
При этом в отношении этих двух групп государственное регулирование
содержит неоправданные, и, я бы даже сказал, фундаментальные различия в
критериях и подходах.
Чтобы стать адвокатом, юрист должен:
36
- соответствовать высоким профессиональным и нравственным
требованиям;
- иметь высшее юридическое образование;
- опыт работы по специальности;
- глубоко знать законы;
- не иметь запятнанной судимостью репутации;
- выдержать сложный квалификационный экзамен;
- соблюдать профессиональную этику;
- оказывать бесплатную правовую помощь;
- уплачивать соответствующие налоги.
Но напрасно мы будем искать какое-либо подобное условие для допуска к
оказанию юридической помощи для так называемых иных желающих лиц.
Такой регламентации просто не существует!
Удивительно, но эти лица могут:
- вообще не быть юристами;
- не иметь образования (не только юридического, но и вообще никакого);
- не иметь никакого опыта, никаких навыков, никаких знаний;
- иметь судимость и, вообще, являться весьма ущербными с моральной
точки зрения.
Тем не менее, по действующему законодательству, такие субъекты вправе
оказывать практически весь спектр юридической помощи:
- давать любые советы (консультировать);
- составлять любые документы; представительствовать от имени сторон в
любых делах (кроме уголовных).
Словом, и фактически, и в сознании общества эти лица заняли место
адвокатов.
Между тем, в отличие от моих коллег, они не сдают квалификационного
экзамена на допуск к профессии, не приносят присяги, не обременены
обязанностью оказывать юридическую помощь бесплатно и по назначению.
Для них не существует Кодекса профессиональной этики адвоката,
требований законодательства об адвокатуре, решений органов адвокатского
самоуправления.
Соответственно, не имея знаний и опыта, не будучи обязанными
соблюдать требования закона и профессиональной этики, они потенциально
склонны к использованию более простых, внеправовых средств. И при
этом, в отличие от адвокатов, они не рискуют понести профессиональную
ответственность, быть исключенными из профессионального сообщества или
лишиться лицензии.
Наконец, оказывая юридические услуги, они не уплачивают
соответствующих налогов, что подрывает принцип обязательности
налогообложения и наносит ущерб государственному бюджету.
Таким образом, существование нынешней параллельной, теневой по
своей сути, системы судебных представителей девальвирует само понятие
правовой защиты, наносит ущерб всей системе правосудия!
37
Очевидно, что назрела необходимость для всех лиц, оказывающих
юридическую помощь на профессиональной основе, установить единые
правила допуска к профессии.
При этом считаю, что установление квалификационных требований к лицам,
оказывающим юридическую помощь, не нарушает право на выбор
юридического
консультанта,
поскольку,
например,
установление
соответствующих квалификационных требований не нарушает право на выбор
врача или водителя автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров.
Вряд ли можно признать
сферу юридической помощи
настолько
малозначительной
для интересов граждан и общества, чтобы считать
возможным допускать к ее оказанию фактически любое лицо. Например, для
всех очевидно, что к деятельности в области медицины могут быть допущены
только профессионалы, подтвердившие свою квалификацию в установленном
порядке. Иные лица оказывать медицинские услуги не вправе.
Урегулирование вопросов предоставления гражданам и организациям
юридической помощи крайне важно для повышения ее качества и особенно
актуально в год председательствования Казахстана в ОБСЕ.
Таким образом, первостепенное значение для развития судебной реформы
имеет скорейшее урегулирования проблемы профессионального судебного
представительства, которое должно осуществляться по единым стандартам. Это
позволит содействовать обеспечению гарантированных Конституцией прав
каждого на получение не любой, а именно квалифицированной юридической
помощи.
И, как решение проблемы, на первоначальном этапе мы предлагаем
следующее. Напомню, действующий ГПК в ст 59 допускает в качестве
представителей в гражданском судопроизводстве:
1) адвокатов;
2) работников юридических лиц - по делам этих юридических лиц;
3) уполномоченных профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих,
а также других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими
профессиональными союзами;
4) уполномоченных организаций, которым законом, уставом или положением
предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций;
5) уполномоченных организаций, которым законом, уставом или положением
предоставлено право защищать права и интересы других лиц;
6) одного из соучастников по поручению других соучастников;
7) других лиц, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.
Данная правовая норма обращает внимание по крайне мере на три
важных обстоятельства.
Во-первых, в гражданском судопроизводстве в качестве представителей
без ограничений допускаются только
адвокаты. Это указывает на
преимущество адвоката перед другими представителями.
Во-вторых, такой расширенный список представителей свидетельствует о
том, что он включает лиц, не имеющих должного уровня юридической
38
подготовки и неспособных в связи с этим оказать квалифицированную
юридическую помощь.
В-третьих,
представлять
физических
лиц
в
гражданском
судопроизводстве могут только адвокаты и иные лица, допущенные судом к
представительству по данному делу.
Подводя итог, считаю, что, с учетом тенденции к обеспечению
государством права каждого на получение квалифицированной юридической
помощи, в Гражданском процессуальном кодексе РК число лиц, которые могут
быть представителями в гражданском судопроизводстве, должно быть
сокращено и ограничено следующими лицами, а именно - адвокаты,
руководители, штатные работники организаций, учреждений, предприятий.
Естественно, такими штатными работниками должны быть юристы
юридических лиц.
В заключении хотелось бы резюмировать все вышесказанное. Более
абсолютно нетерпимо положение, при котором оказанием платных
юридических услуг, выступлением в суде занимаются люди, никому не
подконтрольные.
Такой анархии нет ни в одной европейской стране, и даже в постсоветских
странах. Везде существуют отличающиеся в деталях, но схожие по своей
строгости системы допуска к юридической практике.
Таким образом, следует положиться на многократно проверенные общие
правила и добиться положения, при котором допуск к судебному
представительству будет предоставляться только тем, кто имеет
соответствующую юридическую квалификацию. Таков общепризнанный, по
сути, безальтернативный путь.
Уважаемые коллеги, мы все прекрасно осознаем, что юридическая
помощь должна быть только квалифицированной. Поэтому я предлагаю
объединить все наши усилия для того, чтобы институт представительства в
нашей стране и на практике отвечал самым высоким требованиям.
Спасибо за внимание
39
Совершенствование института представительства:
вопросы правотворчества и правоприменения
Аленов М.А.
заведующий кафедрой гражданского процесса
и трудового права Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева,
кандидат юридических наук
ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПОРУЧЕНИЯ
Доверенностью, как документом, посредством которого оформляются
отношения поручения в соответствии со ст.167 ГК РК признается письменное
уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени,
выдаваемое им другому лицу (поверенному).
По своей правовой природе и назначению доверенность представляет собой
письменный документ, фиксирующий право (уполномочие) на осуществление
представительства от имени одного или нескольких лиц.
Доверенность и договор поручения являются различными элементами
одного (гражданско-правового)
института представительства. Сама
доверенность, хотя и по сути являет
собой
одностороннюю сделку,
предполагает
предварительную договоренность между
доверителем и
поверенным относительно их прав и обязанностей между собой и третьими
лицами в силу представляемого поручения. Доверенность как документ,
необходимый для исполнения поручения поверенным является необходимым
условием представительства. Именно в этой связи в праве дореволюционной
России не было как такового разделения между договором поручения и
доверенностью, какое наблюдается в современном праве. Для регулирования
представительства применялись положения
института
«договора
доверенности» [1], что говорит о единстве и взаимосвязи между этими
понятиями в гражданском праве.
Доверенность может быть выдана как на заключение сделок, так и на
совершение иных юридически значимых действий; ее удостоверение
нотариусом
производится по общим правилам удостоверения сделок. В
теории гражданского права доверенности классифицируются по различным
критериям. В рассматриваемом случае мы ограничимся следующим вариантом
их классификации:
• разовые – выдаваемые на совершение какого-либо одного действия
(получение документов, продажу или покупку квартиры, регистрацию
документов в регистрирующих органах и т.д.);
40
• специальные – для совершения в определенный период однородных или
длящихся действий, неразрывно связанных общей целью, общим предметом и
направленных на достижение одного юридически значимого результата;
• общие – для совершения
в течение определенного времени
разнообразных действий (например, содержащие полномочия по пользованию
и распоряжению имуществом доверителя, по осуществлению его прав и
обязанностей, в том числе на представительство перед третьими лицами).
Выбор такого варианта классификации обусловлен тем, что Данный выбор
классификации продиктован тем, что здесь за основу взят главное назначение
этого юридического документа, а именно то, что при его оформлении на
доверителя возлагается комплекс прав и обязанностей перед своим
поверенным и третьими лицами. В случае нотариального оформления
доверенности, закон требует от нотариуса разъяснения доверителям правовых
последствий выдачи доверенностей, т.е. доверители должны знать об объеме и
характере полномочий, предоставляемых ими третьим лицам. Исходя из
правовой общности понятий представительства и доверенности, нотариусам
при удостоверении доверенностей
целесообразно было бы
объяснять
доверителю о значении выдаваемой доверенности именно как правового
инструмента, необходимого для оформления отношений представительства.
Отношения
представительства,
основанного
на
доверенности,
характеризуются двумя признаками:
1) поверенный может действовать только от имени доверителя и в его
интересах;
2) правовые последствия реализации полномочий, указанных в
доверенности, в будущем коснутся прав и интересов доверителя.
При удостоверении доверенности следует учитывать
нормативные
требования к представительству, предусмотренные в п.п. 3 и 5 ст.163 ГК РК,
в соответствии с которыми представитель не может совершать сделки от
имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого
лица, представителем которого он одновременно является.
Например, нельзя удостоверять доверенность, по которой один из супругов
должен будет действовать в качестве представителя по доверенности и от
имени
доверителя приобретать имущество на имя своего супруга. Это
ограничение
установлено в связи с тем, что имущество супругов,
приобретенное в период брака, является общей совместной собственностью.
Следовательно, в данном случае сделка с представителем будет совершена в
интересах самого поверенного, а не доверителя. Данное положение закона
будет действовать, если брачным договором не определен раздельный режим
имущества, приобретаемого супругами в период брака.
Однако следует отличать случаи, когда представитель может совершать
сделку, как от имени доверителя, так и от себя лично, если их интересы
совпадают. Например, когда поверенный действует от имени доверителя и от
себя лично при одновременном отчуждении ими своих долей в имуществе,
принадлежащем им на праве общей долевой собственности. В данном случае
41
оба участника сделки имеют общую цель – продать имущество, находящееся
в
общей долевой собственности, и их интересы совпадают. Отказ в
удостоверении доверенности для такого случая не будет обоснованным,
поскольку запрет, предусмотренный правилами, изложенными в п.3 ст.163 ГК
РК, распространяется на те ситуации, когда интересы поверенного могут
идти вразрез с интересами доверителя.
Не может удостоверяться доверенность, если сделка может быть совершена
только лично, а не через представителя (п.5 ст.163 ГК РК). К таким случаям,
например, относятся совершение завещания, его отмена или изменение,
вступление в брак, заключение брачного, трудового договора, алиментного
соглашения т.п. Законодательством
предусмотрены и иные случаи
недопустимости совершения определенных действий через представителя.
При удостоверении доверенности на совершение дарения представителем
следует иметь в виду, что если в ней не назван одаряемый и не указан предмет
дарения, то такая доверенность недействительна (п.5 ст.510 ГК РК). Сказанное
означает, что даже если подобная доверенность будет удостоверена, то
полномочия по ней не могут быть реализованы доверителем.
Доверенность должна быть совершена в письменной форме. В отличие от
требований Гражданского кодекса КазССР, по ныне
действующему
гражданскому законодательству большинство доверенностей могут быть
оформлены в простой письменной форме.
Обязательному нотариальному удостоверению подлежат доверенности на
совершение сделок, требующих нотариального удостоверения и доверенности,
выдаваемые в порядке передоверия.
Доверенность должна содержать: место и дату ее совершения (дата, месяц
и год совершения доверенности указываются прописью); срок, на который она
выдана; имя доверителя – физического лица, гражданство, местожительства,
документ, на основании которого установлена его личность, реквизиты
данного документа;
наименование доверителя – юридического лица
(указывается
его
полное
наименование,
регистрационный
номер,
регистрационный номер налогоплательщика, место нахождения юридического
лица, имя руководителя или иного лица, уполномоченного подписывать
доверенность и основания полномочий и реквизиты документов,
подтверждающих эти полномочия); сведения о представителе – физическом
лице (место жительства, данные документов, удостоверяющих личность);
сведения о поверенном – юридическом лице (полное наименование,
регистрационный номер, регистрационный номер налогоплательщика, место
нахождения).
Данный документ, как свидетельствует судебная практика, достаточно часто
оспаривается в судебном порядке. Так, доверенность может быть признана
недействительной, в случаях, если она: не соответствует закону; выдана на
совершение
полномочий,
которые
заведомо
противных
основам
нравственности и правопорядка; совершена под влиянием заблуждения либо
под влиянием обмана, угрозы, насилия или стечения тяжелых обстоятельств;
42
совершена малолетним гражданином (либо гражданином, признанным
недееспособным) и т.п. В связи с этим при удостоверении доверенности
необходимо выполнять требования, предъявляемые к ее содержанию, согласно
которым:
- доверенность может быть оформлена только на совершение правомерных
действий, содержание ее не может противоречить требованиям
законодательства, она не может быть выдана на совершение сделки или иного
действия, носящего личный характер, когда требуется личное участие
гражданина;
- полномочия, передаваемые поверенному должны быть изложены полно и
ясно, с тем чтобы они не вызывали в будущем различное толкование текста.
Действующее законодательство допускает выдачу доверенностей на имя
нескольких представителей или от имени нескольких представителей. Однако в
этих ситуациях могут возникнуть определенные правовые коллизии. В
частности, при отмене доверенности одним из представляемых она подлежит
возврату, поскольку соответствующее полномочие утратило силу. С другой
стороны, возврат доверенности приведет к невозможности для представителя
реализовать полномочия других представляемых, содержащиеся в этом же
документе и для отмены которых нет оснований. Помимо этого, наличие
нескольких представителей по одной доверенности может породить между
ними споры о наиболее целесообразном способе выполнения поручения и
привести к игнорированию мнений тех из них, которые не обладают реально
самим документом [2].
Все возможные сомнения
нотариусом должны быть устранены до
совершения нотариального действия, поскольку выдача достоверенного
документа предполагает его использование поверенным
со всеми
вытекающими отсюда для доверителя правовыми последствиями.
Доверенность доверителем подписывается только в присутствии нотариуса.
Существуют ограничения для круга лиц, которые правомочны подписаться в
доверенности. Ими не могут быть:
- представитель по данной доверенности;
- нотариус, удостоверяющий доверенность;
- гражданин, не обладающий дееспособностью в полном объеме;
- неграмотное лицо;
- гражданин с таким физическим недостатком, который явно не позволяет
ему в полной мере осознавать смысл происходящего;
- лицо, не владеющее в достаточной степени языком, на котором составлена
доверенность. Перед подписанием доверенности, составленной нотариусом по
просьбе доверителя, текст доверенности прочитывается последним и
подтверждается, что содержание ему понятно и соответствует его
волеизъявлению.
Для того, чтобы не допустить возможности наступления условий, по
которым доверенность может быть признана недействительной, нотариус
старается зафиксировать в тексте доверенности как можно больше информации
43
о разъяснении поверенному его полномочий, а также с выяснением его
действительных намерений и определения его физического состояния на
момент подписания документа. Именно поэтому нотариусы до сих пор
используют
в современном нотариальном процессе словосочетания «в
здравом уме и твердой памяти», что является, как это отмечают некоторые
исследователи, по всей видимости,
наследием дореволюционного
законодательства России. Так, известный русский юрист Мейер Д.И.
утверждал, что «выражение «здравый ум», конечно, указывает на нормальное
состояние умственных сил, но «твердая память» есть не более как привесок,
сам по себе не имеющий значение: бывает, конечно состояние беспамятства, но
оно в то же время есть и отрицание здравого ума» [3]. В то же время
подписание доверителем доверенности с указанием фразы о том, что он
действует по своей воле, находясь в здравом уме и твердой памяти, не
исключает обязанности нотариуса выполнить все необходимые действия,
предусмотренные законодательством.
Т.И. Амбурцева также отмечает, что ни в медицине, ни в юридической
терминологии не применяются такие понятия как «здравый ум» и «твердая
память», а есть понятия «дееспособность» и «недееспособность», содержание
которых имеется в ст.17 ГК РК. В силу закона при совершении любой сделки
нотариус обязан проверить дееспособность гражданина, о чем он указывает в
удостоверительной надписи , что дееспособность проверена и написанные в
доверенности слов как «находясь в здравом уме и твердой памяти» в случае
судебного разбирательства не послужат основанием для непризнания сделки
недействительной. Само словосочетание «находясь в здравом уме и ясной
памяти» давно морально устарело является архаическим и в юридической
литературе не применяется [4].
Одним из основных требований при составлении доверенности является
то, что полномочия, изложенные в доверенности, не могут выходить за
пределы правоспособности, предусмотренной законодательством. При этом
следует помнить, что в зависимости от вида доверенности законом могут быть
предусмотрены специфические
требования к содержанию полномочий
поверенного. Например, доверенность на представительство в суде
оформляется в соответствии с требованиями ст.61 ГПК РК, согласно которой,
если в ней не указаны полномочия, предусмотренные в названной статье,
считается, что такие полномочия не предоставлены представителю,
следовательно, он их осуществлять не может [5].
При
удостоверении
доверенности
граждан,
занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
следует иметь в виду, что по смыслу п.1 ст.10 ГК РК предпринимательская
деятельность осуществляется предпринимателем самостоятельно и на свой
риск,
поэтому
осуществление
всех
полномочий
по
ведению
предпринимательской деятельности от его имени представителем
неправомерно. Отсюда следует, что полномочия предпринимателя могут быть
переданы представителю только на совершение отдельных действий:
44
заключение отдельных сделок, распоряжение расчетным счетом, кроме
открытия счета на доверенное лицо предпринимателя. Подобные ограничения
сделаны для того, чтобы не допустить фактического осуществления
предпринимательской деятельности лицами, которые подпадают под какиелибо нормативные запреты.
Полномочия,
предоставленные
предпринимателю
лицензией,
представителю по доверенности переданы быть не могут. Данный запрет
вытекает из самого назначения лицензирования.
В современной юридической науке бытует мнение, что доверенность уже не
может ограничиваться внешней ролью в представительских отношениях, она
становится причиной таких отношений [6]. Сама доверенность представляет
собой документ, направленный на исполнение представительства, выражает
установление правовой связи между представляемыми и третьими лицами, и не
может не отражать внутреннюю сторону отношений между представляемым и
представителем.
По мнению Чеха В.В., институт представительства включает в себя
внутренние отношения между представителем и представляемым, которые
должны регулироваться гл. 5 ГК РК, и внешние, выражающиеся в установлении
конкретных правоотношений между выдавшим доверенность представляемым
и третьим лицом в результате совершения с ним сделки представителем от
имени представляемого [7].
Сам факт составления доверителем документа (доверенности), отражающего
его полномочия поверенного,
говорит о том, что между представляемым
(доверителем) и поверенным уже возникла договоренность, согласно которой
они определили взаимные права и обязанности, предусмотренные ст.167-171
ГК РК. Они включают и обязанность представляемого (доверителя) принять от
представителя все исполненное им по представительству в соответствии с
договором поручения, что является неотъемлемым элементом и необходимыми
условием возникновения отношений по представительству. Данная
договоренность также не исключает и возможные условия по оплате услуг
между представляемым и представителем.
Таким образом, в соответствии со своим предназначением и в силу
требований закона доверенность является средством наделения полномочиями
представителя перед третьими лицами в гражданских (гражданских
процессуальных) отношениях. По своей природе доверенность – это способ
фиксации факта достижения договоренности между доверителем и поверенным
и способ юридического оформления отношений поручения. По комплексу
норм, задействуемых при оформлении рассматриваемых отношений, нормы
права (различных отраслей) образуют межотраслевой институт, которые
оказывают свое воздействие на эти отношения в соответствии с методом
отраслевого регулирования.
Список использованной литературы:
45
1. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.) – М.: «Спарк», 1995. – С. 375.
2. Крылов С. Доверенность в гражданском обороте. // Нотариальный
вестникъ. – 1998. – №5. – С.18.
3. Мейер Д.М. Русское гражданское право (в 2-х ч., изд.1902 г.), – М.:
Статус, 1997, ч.2. – С.421.
4. Амбурцева Т.Д. Доверенность. Как юридически грамотно её составить.
Доверенность и договор поручения. – Нотариальный вестникъ. – 2000. – №10. –
C.22.
5. Суды не допускают выполнение поверенным процессуальных действий,
если в тексте доверенности содержится общая фраза «… выполнять иные
действия,
предусмотренные
гражданским
процессуальным
законодательством». Прямой запрет на это содержится в ст.61 ГПК РК.
6. Крылов С. Соотношение договора поручения и доверенности. //
Российская юстиция. – 1999. – №9. – С.15
7. Чеха В.В. Доверенность и договор поручения. – Нотариальный
вестникъ. – 2001. – №10. – С.17.
Алматова Б.Ш.
судья Актюбинского областного суда
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ СТОРОН В СУДЕ
В современных правоотношениях институт судебного представительства
занимает одну из ведущих позиций в гражданском судопроизводстве. От того,
насколько качественно организован институт представительства, насколько он
законодательно гарантирован, во многом зависит справедливость правосудия.
Изучение вопроса понятия и значения добровольного представительства в
гражданском процессе должен привести к правильному разрешению всяких
трудностей и недоразумений, вытекающих из представительных отношений.
Правовая теория и практика, как и иные общественные явления нашего
общества, непрерывно изменяются под влиянием социально-экономических
факторов.
Существовавшая
до
нашего
времени
система
гражданского
процессуального права достойно исполняла отведенную ей законодателем роль.
Между тем динамично обновляющаяся систем материального права вызвала
необходимость внесения изменений в уже существующие процессуальные
законы.
Данная необходимость вызвана тем, что многие вопросы применения
норм процессуального права регулировались за частую уже не самим законом,
а результатами правоприменительной практики. Именно эта ситуация привела
к
пониманию
необходимости
пересмотра
некоторых
положений
46
процессуального законодательства, не способных отвечать современному
уровню общественных отношений.
Конституция Республики Казахстан гарантирует государственную защиту
прав и свобод человека и гражданина, так, статья 13, представляет каждому
право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях
предусмотренных законом, бесплатно.
Представительство в суде регулируется самостоятельной главой ГПК –
главой 6, в которой отражены основания и виды представительства, круг
субъектов представительства, лица, которые не могут быть представителями,
объем полномочий представителя и порядок оформления его полномочий.
В соответствии с требованиями ст. 58 ГПК РК граждане вправе вести свои
дела в суде лично или через представителей.
Ведение дела через представителей (судебное представительство)
обусловлено, по меньшей мере, тремя причинами:
- неудобством для заинтересованного лица личного ведения дела;
- необходимостью
получения
заинтересованным
лицом
квалифицированной юридической помощи;
- невозможностью ведения дела самим заинтересованным лицом (в случае
его недееспособности, ограниченной дееспособности, недостижения
совершеннолетия и. т. п.).
Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского
процессуального права, который регулирует отношения между судом и
представителем, а так же между представляемым лицом и представителем,
возникающие в связи с рассмотрением и разрешением дела.
Таким образом, данный институт предусматривает два вида процессуальных
отношений:
- первый возникает между судом и представителем;
- второй существует помимо суда и возникает между представляемым
лицом и представителем.
Институт представительства признан, содействовать участвующим в
процессе лицам в защите их прав и законных интересов, в получении
квалифицированной юридической помощи. Значение этого института
определяется и тем, что в ряде случаев без представителя невозможно
рассмотрение и разрешение гражданского дела.
Из судебной практики нашей области по подавляющему большинству
дел граждане сами защищают свои права в суде. И это несмотря на то, что
юридические процедуры постоянно усложняются, требования к составлению
процессуальных документов возрастают.
Вопросы совершенствования института представительства в гражданском
судопроизводстве для практикующих судей является актуальным вопросом,
поскольку установленный статьей 59 ГПК перечень
возможных
представителей не исключает участие в судопроизводстве случайных лиц, не
обладающих необходимым уровнем юридической подготовки и не способных
47
в этой связи на оказание гарантированной Конституцией квалифицированной
юридической помощи.
Свободный доступ к оказанию юридической помощи породил абсолютно
никем не контролируемый хаотичный, безответственный и низко
профессиональный институт судебного представительства. О том, какой вред
непрофессиональные представители наносят в суде самим гражданам, а значит
и всей системе правосудия, подрывая к ней доверие граждан видно из практики
судов, ибо
суды нашей области
наводнены представителями по
доверенностям. Судебная практика нашей области свидетельствует о том, что
отправление правосудия затрудняется, вследствие неграмотно составленного
искового заявления, в связи с отсутствием юридической мотивации искового
заявления, из-за юридической безграмотности представителя по доверенности
иски предъявляются не тем лицом и не по тому основанию, в результате
правильные исковые требования могут быть составлены в результате долгих
судебных мытарств и хождений по инстанциям.
Кроме того, на представителей по доверенности не распространяются
требования, предъявляемые по соблюдению норм профессиональной этики.
Согласно п.п.6,7 ст. 59 ГПК РК представителями по поручению в суде
могут быть один из соучастников по поручению других соучастников, другие
лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.
Однако, исходя из судебной практики, считаю, что данную норму
процессуального права необходимо изменить, чтобы представителями
выступали только
юристы, имеющие специальную
лицензию на
осуществление адвокатской деятельности и состоящие в коллегии адвокатов,
ибо в судах должны выступать только профессиональные адвокаты.
По этой причине в интересах правосудия следует законодательно
ограничить участие в судах представителей по доверенности. С этой целью
необходимо развивать институт адвокатуры, с тем, чтобы в судах выступали
только профессиональные адвокаты.
Ранее закон обязывал судей принимать меры для установления объективной
истины по делу, собирать по собственной инициативе доказательства,
разъяснять сторонам закон, с тем, чтобы они могли правильно реализовать свои
права и т.д., то есть в определенной степени работу адвокатов, представителей
выполнял сам судья, поэтому любой обратившийся с иском гражданин мог
рассчитывать на юридическую помощь со стороны суда.
Однако теперь в соответствии с требованиями ст. 15 ГПК Республики
Казахстан гражданское судопроизводство осуществляется на основе
состязательности и равноправия сторон, которые пользуются равными
процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Суд
полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе в
целях установления фактических обстоятельств дела. Любые попытки со
стороны судьи оказать помощь стороне в сборе доказательств либо в
определении правильной правовой позиции чреваты тем, что другая сторона
может обвинить судью в необъективности, предвзятости и даже в коррупции.
48
Статья 14 Конституции Республики Казахстан определяет, что все равны
перед законом и судом, а согласно статье 15 ГПК Республики Казахстан
стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные
процессуальные
обязанности.
Однако
на
практике
наличие
непрофессиональных представителей подрывает сам принцип
равенства
сторон на судебном процессе, в связи с чем и принцип состязательности
остается не работающим принципом. Из судебной практики можно сделать
вывод, что некоторые представители, принимающие участие в судебном
заседании из этого сделали своим постоянным источником дохода.
Поэтому необходимо, чтобы государство создавало такие условия, чтобы
каждая из сторон могла реализовать свои конституционные права на получение
квалифицированной юридической помощи в полном объеме, независимо от
своего социального положения, образования, национальности и материального
положения.
В сложившихся условиях необходимо всемерно развивать институт
представительства, сделать его доступным для граждан, а главное, чтобы оно
осуществлялось квалифицированно.
Однако практика свидетельствует о том, что в настоящее время снизилось
обращение граждан
и юридических лиц к услугам профессиональных
адвокатов по причине, что некоторые адвокаты, обеспечив себе, крупный
гонорар по нескольким гражданским делам, отказываются от оказания
юридической помощи населению, ссылаясь, что их не устраивает предлагаемая
клиентом сумма вознаграждения. По этой причине необходимо, чтобы
государство занялась регулированием тарифов на адвокатские услуги,
устанавливая нижние и верхние ставки гонораров в зависимости от сложности
дела, как за составление процессуальных документов, так и за выступление в
судах
различных уровней. Необходимо законодательно предусмотреть
дисциплинарную и материальную ответственность адвокатов за срыв судебных
процессов без уважительных причин, за отказ от оказания правовой помощи, за
нарушение гонорарной практики.
Анализируя вышеприведенные доводы, следует сделать вывод, что в
интересах правосудия следует, законодательно ограничить участие в судах
представителей по доверенности. Для реализации поставленной задачи
необходимо
развивать институт
адвокатуры
в количественном и
качественном отношении, с целью выполнения требований ст.14 Конституции
Республики Казахстан, провозглашающая, что каждый имеет право на
получение квалифицированной юридической помощи. Такое объединение
юристов, позволит
вести
целенаправленную работу по повышению
квалификации адвокатов, укреплению дисциплины.
Проблема, вынесенная на повестку данной конференции, назрела уже давно
и юридическому сообществу необходимо прийти к единому мнению и
решению этого вопроса. Практика показала, что нельзя говорить о
совершенствовании только института представительства без вопросов
реформирования всей системы адвокатуры и данные вопросы должны были
49
решаться в стране одновременно с принятыми изменениями процессуального
права.
Список литературы:
1. Конституция Республики Казахстан;
2. Гражданский процессуальный Кодекс Республики Казахстан;
3. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан
Асылбекова А.А.
ҚазГЗУ-нің азаматтық іс жүргізу,
жер және еңбек құқығы кафедрасының ізденушісі
АЗАМАТТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІНДЕ ӨКІЛДІҢ БАСҚА ТҰЛҒАНЫҢ
МҮДДЕСІНЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ АТЫНАН БІР ТҰЛҒАМЕН
ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУ БАРЫСЫНДА ҰЛТТЫҚ
ТІЛ ҚАҒИДАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 58 бабының
1 бөлігіне сәйкес азаматтар өз істерін сотта өздері немесе өкілдері арқылы
жүргізуге құқылы және азаматтың іске өзінің қатысуы оның бұл іс бойынша
өкілі болу құқығынан айырмайды деп көзделген.
Сотта өкілдік ету процессуалдық заңмен барлық азаматтық істер
бойынша соттарда және азаматтық процестің барлық сатыларында болады.
Мемлекетте әр адамның соттық қорғауда конституциялық құқығының
іске асырылуына байланысты жұмыс жасау қажет. Елімізде толық
демократиялық құқықтық мемлекеттің қалыптасуы азаматтардың және заң
қызметкерлерінің конституция нормасында көрсетілген құқыларын білуді
қажет етеді. Сондықтан да Конституцияның 12-ші бабының 1-ші бөлігінде
енгізілгендей Қазақстан мемлекетінің негізі заңында адам және оның
құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілділік беріледі,
сонымен қатар оларды іске асыруы мемлекеттің және қоғамның бастамалары
үшін ең жоғарғы баға болып табылады 1. Алайда құқықтық бостандықты
ресми түрде мәлімдеу олардың сақталуына және жүзеге асуына кепілдік бере
алмайды. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы олардың
жүзеге асырылуына зиянын тигізеді, сондықтан да оларды қорғау қажеттілігін
жасауға мәжбүр болады. Азаматтар өздерінің құқықтары мен мүдделерін сотта
қорғау үшін өздері немесе өкілдері арқылы жүгінуге құқылы. Азаматтардың өз
демократиялық-конституциялық құқықтарын пайдалана отырып, сотқа
әділдікке жүгінуі әділсоттың қолайлығымен сипатталады. Әділсотқа жүгіну
жолын оңайлату үшін мемлекет міндетті түрде барлық әдістерді қолдануы
қажет. Заң шығару мен заңдар әрдайым дамып отыруы керек [2].
50
Әрбір тұлға сот өндірісіне өзі тікелей де, өкілдің көмегімен де қатысуға
құқылы. Біздің ойымызша егерде өкіл іске қатысушы тұлғалардың мүдделерін
олардың туған тілінде немесе еркін меңгеретін тілінде қорғай алмайтын болса,
онда тек олардың келісімімен ғана өкілдің өзінің туған тілінде немесе еркін
меңгеретін тілінде сотта шағым немесе наразылық келтіре алады деп өзгерту
керек. Сондықтан да АІЖК-нің 61 бабына 1.2. тармақшасы ретінде «Егерде өкіл
іске қатысушы тұлғалардың тілін меңгермейтін болса, онда олардың
келісімімен ғана іске қатысушы тұлғалардың мүдделерін өзінің туған тілінде
немесе еркін меңгеретін тілінде сотта шағым немесе наразылық келтіре алады»
деген норманы енгізу қажет деп ойлаймыз.
Кез-келген азамат сотқа талап арыз бере алады. Сонымен қатар әрекет
қабілеттігі жоқ азаматтардың, әрекет қабілеттігі шектеулі азаматтардың
құқықтары бұзылған жағдайда сотта олардың мүдделерін қорғау үшін талап
арызды олардың заңды өкілдері бере алады. Ал ымдау тілімен өз ойларын
жеткізетін азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау үшін
ымдау тілін түсінетін мамандардың қатысуымен сотқа талап арызды заңды
өкілдері береді.
Басқа тұлғаның мүддесіне және оның атынан (өкілдік берушінің) өзіне
берілген өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттер жасайтын бір тұлға (сот
өкіл етуші), оның себебіне өкілдік берушінің сәйкесті құқықтар мен міндеттер
туындайды. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 61
бабының 1 бөлігіне сәйкес сотта іс жүргізуге арналған өкілеттік өкілге, талап
арызға қол қоюды, істі аралық сотқа беруді, талап қою талаптары мен талап
қоюды танудан толық немесе ішінара бас тартуды, талап қоюды тануды, талап
қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді, бітімгершілік келісім
жасауды, өкілеттіктерді басқа адамға беруді (сенімді басқа біреуге аудару),
соттың қаулысына шағым беруді, соттың қаулысын мәжбүрлеп орындатуды
талап етуді, берілген мүлікті немесе ақшаны алуды қоспағанда өкілдік
берушінің атынан барлық іс жүргізу әрекеттерін жасауға құқық береді [3].
Азаматтық істі сотта қарау барысында сот ісінің тілінде іске басқа
тұлғаның мүддесіне және оның атынан (өкілдік берушінің) өзіне берілген
өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттерді жасайтын талап қоюшының
атынан қатысатын өкіл іске келуге тиіс. Егерде тараптардың мүддесінің атынан
қатысатын өкілдердің сот отырысына келмеу салдарларын атап кетсек:
− Іске қатысушы тұлғалардың мүддесіне және оның атынан (өкілдік
берушінің) өзіне берілген өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттерді
жасайтын келмеу себептері туралы сотқа хабарлауға және бұл себептердің
дәлелді екендігіне дәлелдемелерді ұсынуға міндетті.
− Іске қатысушы адамдардың біреуі сот отырысына келмеген жағдайда,
оларға хабарлағаны жөнінде мәліметтер жоқ болса, істі қарау кейінге
қалдырылады.
− Егер іске қатысушы адамдар сот отырысының уақыты мен орны туралы
тиісінше хабарланса, олардың келмеу себептері дәлелді деп танылған жағдайда
сот істі қарауды кейінге қалдырады.
51
− Сот отырысының уақыты мен орны туралы тиісінше хабарланған іске
қатысушы адамдардың қайсыбірі келмеген жағдайда, егер олардың келмеу
себептері дәлелсіз деп танылса, сот істі қарауға құқылы. Сот отырысының
уақыты мен орны туралы тиісінше хабарланған жауапкер болмаған жағдайда,
сырттай іс жүргізу тәртібімен, егер келмеу себептері туралы мәліметтер жоқ
болса не сот оның келмеу себептерін дәлелсіз деп тапса, не жауапкер іс
бойынша іс жүргізуді қасақана созып отыр деп таныса, сот істі қарауға құқылы.
− Тараптар соттан істі олардың қатысуынсыз қарау және оларға
шешімінің көшірмесін жіберу туралы жазбаша өтінуге құқылы. Егер бұл істің
мән-жайлары бойынша қажет болса, сот тараптардың сот отырысына қатысуын
міндетті деп тани алады.
− Сот отырысының уақыты мен орны туралы хабарланған іске қатысушы
адам өкілінің келмеуі істі қарауға кедергі бола алмайды. Іске қатысатын
адамның өтінімі бойынша сот оның өкілі дәлелді себептермен келмеуіне
байланысты істі қарауды кейінге қалдыра алады.
Тараптар соттың істі олардың жоқ кезінде қарау туралы жазбаша нысанда
және азаматтық іс жүргізу құқығының диспозитивтік қағидасының ісәрекетінен туындайтын шешімнің көшірмесін өздеріне жіберуді сұрауға
құқылы.
АІЖК-нің 194-ші бабының 1-ші бөлігінде іске қатысушы тұлғалардың
түсініктемелері көзделген. Сот талап қоюшының және оның тарапынан
қатысатын үшінші тұлғаның, жауапкердің және оның тарапынан қатысатын
үшінші тұлғаның, сондай-ақ іске қатысушы басқа да адамдардың
түсініктемелерін олардың ана тілінде немесе еркін меңгеретін тілінде
тыңдайды. Прокурор, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының, ұйымдардың өкілдері, сотқа басқа адамдардың құқықтары мен
мүдделерін қорғауға жүгінген азаматтар бірінші болып түсініктемелер береді.
Іске қатысушы адамдар бір-біріне сұрақтарды ана тілінде немесе еркін
меңгеретін тілінде қоюға құқылы. Іске қатысушы тұлғалардың бірі сот ісінің
тілін меңгермейтін жағдайда, судья аудармашыны міндетті түрде қатыстыру
керек. Тараптар, іске қатысушы тұлғалар мен үшінші тұлғалар түсініктемелерін
бере отырып, өздерінің талаптары мен қарсылықтарын анықтап және
толықтырады. Көрсетілген тұлғалардың түсініктемелері ауызша немесе
жазбаша болуы мүмкін (АІЖК-нің 194-ші бабының 1-ші бөлігі).
Басқа тұлғаның мүддесіне және оның атынан (өкілдік берушінің) өзіне
берілген өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттер жасайтын тұлға істі қарау
сатысында түсініктемелер бергенде, дәлелдемелерді ұсынғанда, сот ісінің тілін
меңгермеген жағдайда аудармашы қамтамасыз етіледі.
Сот жарыссөздері іске қатысушы адамдар мен өкілдердің сөздерінен
тұрады. Алдымен талап қоюшы және оның өкілі, ал содан соң жауапкер мен
оның өкілі сөз сөйлейді. Басталып кеткен процесте даудың нысаны бойынша
дербес талаптар қойған үшінші тұлға мен оның өкілі тараптар мен олардың
өкілдерінен кейін сөз сөйлейді. Прокурор, мемлекеттік органдардың және
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың өкілдері және басқа
52
адамдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін
қорғау үшін сотқа жүгінген азаматтар сот жарыссөздерінде соңынан сөз
сөйлейді (АІЖК-нің 211-ші бабы). Сонымен қатар сот жарыссөзі болып жатқан
кезде кейде тараптар сот ісінің тілін меңгермейтін жағдайлар кездесіп жатады.
Мысалы, азаматтық іс қазақ тілінде жүргізіліп жатыр дейміз. Талап қоюшы
қазақ тілінде еркін меңгереді, жауапкер қазақ тілінде еркін сөйлей аламайды ол
тек орыс тілінде еркін сөйлей алатындығы байқалады. Даудың нысаны
бойынша дербес талаптар қойған үшінші тұлға мен оның өкілі татар тілінде
еркін сөйлей алатындығы байқалады. Яғни мұндай жағдайда судья іске
аудармашыны қатыстырған кезде, оның бірнеше тілінде меңгермейтіндігі
байқалатын болса, онда іске бірнеше аудармашының қатыстырылуы керектігін
қамтамасыз ету керек болады. Яғни бұл істің тез әрі объективті шешілуіне
көмегін тигізеді.
Сот шешімге қол қойылғаннан кейін сот отырысы залына қайтып келіп,
сот шешімін жариялайды. Мұнан соң шешімге шағымданудың тәртібі мен
мерзімдері түсіндіріледі. Шешім шығарылған кезде судья іске қатысушы
адамдарға және өкілдерге шешіммен қашан танысуға және оның көшірмесін
алуға болатынын жариялауға міндетті (АІЖК-нің 216-шы бап). Шешімді
жариялаған кезде, сот отырысындағы іске қатысушы тұлғалар немесе олардың
өкілдері сот ісінің тілін меңгермейтін болса, онда оларға соттың шешімі
түсінікті болу үшін, аудармашының көмегімен соттың шешімі аударылып
берілуі керек.
Сот өкілдері, егер тиісті түрде құзыреттері қарар бөлімінде рәсімделсе,
сот шешімдеріне өзінің туған тілінде немесе еркін меңгеретін тілде шағым
беруге құқылы. Заңды өкілдер процесте өздерінің өкіл берушілерінің барлық
құқықтарына ие. Сондықтан, олар сенімхатсыз да сот шешіміне шағымдана
алады (АІЖК-нің 63 бабы).
Сонымен қатар кейде іске қатысушы тұлғалардың атынан өкілдер шағым
бере алатынын білеміз. Практикада көбінесе өкілдер іс тез шешілу үшін іске
қатысушы тұлғалардың туған тілінде немесе еркін меңгеретін тілінде емес,
өздерінің туған тілінде немесе еркін меңгеретін тілінде сотқа шағымды іске
қатысушы тұлғалардың атынан беріп жатады. Мұнда іске қатысушы тұлғалар
әрқашан да сот ісінде болып жатқан туралы мәліметтерді тек өкілдері арқылы
білуі мүмкін. Бұл әрине іске қатысушы тұлғаларға ыңғайсыз болып келеді.
Біздің ойымызша егер де өкіл іске қатысушы тұлғалардың мүдделерін олардың
туған тілінде немесе еркін меңгеретін тілінде қорғай алмайтын болса, онда тек
олардың келісімімен ғана өзінің туған тілінде немесе өзі еркін меңгеретін
тілінде сотта шағым немесе наразылық келтіре алады деп өзгерту керек.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. / 1995 жылы 30 тамызда
республикалық референдумда қабылданды. ( 284-1 1998 жылы 7 қазанда
Қазақстан Республикасының заңына толықтырулар мен өзгерістер енгізілген) //
53
1996. № 4, 217 б. 1998. № 20 245 б. Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы.
2. «Азаматтық сот ісін жүргізуіндегі ұлттық тіл қағидасының түсінігі»
Құқық және мемлекет №1 (37) 2008 ж. 95 бет.
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі / 1999
жылғы 13 шілде (өзгертулер мен толықтырулармен) // 1999. № 18. 644б.
Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы.
Байменова К.Г.
Судья суда города Астаны
ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН
В послании
народу Казахстана
Глава Государства Нурсултан
Назарбаев
озвучил основные контуры Стратегического плана развития
страны до 2020 года. Президент подчеркнул, что в новом десятилетии мы
продолжим совершенствовать нашу политическую систему, подкрепив успех
своих экономических планов, последовательной политической модернизацией
и важная роль будет играть правовая реформа.
В этой плоскости Председатель Верховного Суда РК Алимбеков М.Т.
с учетом задач, поставленных Главой Государства на V съезде судей
республики, сделал акцент на необходимость отхода от обвинительного
уклона в судопроизводстве, внедрения внесудебных ( альтернативных )
методов расширения конфликтов, развития института медиации, усиления
судебного контроля
в досудебном производстве с целью укрепления
авторитета государства в обеспечении защиты прав граждан.
Таким образом, на данном этапе развития поставлена задача создания
эффективной защиты прав и интересов человека, отвечающая требованиям
международных правовых норм.
Тема данной конференции актуальна. Происходящие изменения в
правовом пространстве нашей
страны,
требуют новых подходов в
обеспечении прав и свобод граждан . На современном этапе за защитой
нарушенных прав гражданин или юридическое лицо вправе прибегнуть к
помощи административных, судебных органов, органов прокуратуры и др.
Судебная защита является наиболее эффективной формой защиты личных и
представляемых прав и свобод.
Гарантированное
Конституцией РК
право на
получение
квалифицированной юридической помощи в гражданском судопроизводстве,
сталкивается с определенными проблемами.
Закрепленный главой 6 ГПК РК институт представительства, призван
способствовать
более полному осуществлению процессуальных прав и
обязанностей
сторон, третьих лиц и других участников процесса, в тех
54
случаях , когда в силу тех или иных обстоятельств не могут вести дела в суде
лично и явиться в суд ( организации, для граждан- недееспособность, болезнь,
длительная командировка , пребывание на военной службе и пр.)
Дела недееспособных
лиц
ведут их законные представители, а
юридических лиц ведут в суде их органы или их представители.
Отношения
между представляемым и представителем регулируются
как нормами гражданского, так и семейного, трудового и административного
права.
Институт представительства, предусмотренный нормами гражданскопроцессуального кодекса РК, допускается по всем гражданским делам во
всех судах и на всех стадиях гражданского процесса, начиная с возбуждения
гражданского дела, при пересмотре судебных постановлений в апелляционной,
кассационной инстанции,
надзорном порядке , по вновь открывшимся
обстоятельствам, а также
на стадии исполнении судебных актов исполнительном производстве .
В гражданском процессе
по
делам судебное представительство
означает, что дееспособное лицо совершает процессуальные действия , в
пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах стороны,
третьего лица или другого участника
процесса( представляемого),
осуществляя в гражданском процессе процессуальные права и обязанности
представляемого лица.
Независимо от того, что действия
совершаются представителем,
права и обязанности возникают у представляемого.
В гражданском судопроизводстве право вести дело в суде через
представителя принадлежит сторонам и другим участвующим в деле лицам,
при этом, участие судебного представителя по делам, не препятствует
участию в процессе представляемого лица (будь это истец, ответчик или
третье лицо).
Стороной или третьим лицом в процессе
всегда является
представляемое лицо, от имени и в интересах которого действует судебный
представитель.
В силу
представительства
при отправлении правосудия
по
гражданским делам
представитель
от имени истца
или ответчика
представляет доказательства, дает суду устные или письменные пояснения,
подает жалобу на постановления судов, выражает
отказ от иска или
признание исковых требований, совершает
мировое соглашение и др.
процессуальные действия.
Перечень лиц,
которые могут быть
представителем в суде, не
исчерпывающий .
В то же время законом предусмотрено некоторое ограничение в праве
представительства в суде.
Круг лиц, которые не могут быть представителем в суде перечислен в
ст. 60 ГП ПК РК.
55
В имущественных отношениях представительство регламентировано
положениями ст. 163 ГК РК.
Следует отметить характерные
признаки
представительства ,
приведенные в названной норме закона , так и содержащиеся в нормах о
представительстве других отраслей законодательства .
Как отмечалось выше, в отношениях представительства участниками
выступают
стороны- представляемый, представитель и третье лицо. В
правоотношениях, складывающихся между представителем и третьим лицом,
представитель
выступает перед третьим лицом
не от своего имени.
Представителем может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо.
Представляемым может быть любой субъект гражданского права. Наличие
дееспособности у представляемого лица необходимо лишь для добровольного
представительства.
Наряду с положениями
ст.164 ГК РК , предусматривающими
совершение сделок законными представителями от имени недееспособных
граждан , ст. 63 ГПК РК содержит правило о законных представителях в
суде. В соответствии с положениями данной нормы
права, свободы и
охраняемые законом интересы недееспособных граждан, лиц, не обладающих
полной недееспособностью или признанных ограниченно дееспособным,
защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, или попечители,
представляющие суду документы, удостоверяющие их полномочия.
Права и интересы подопечных в судебных органах по брачно-семейному
законодательству защищают опекуны и попечители.
Здесь
не
требуется
оформление
полномочий,
поскольку,
представительство опекунов и попечителей от имени подопечных вытекает
из сущности их отношений.
Юридические лица участвуют в процессе через свои органы или
представителей. Органы юридического лица действуют в рамках полномочий,
предоставленных им законом, Уставом или Положением.
На практике подавляющая часть дел , где стороной
является
юридическое лицо, ведут в суде их представители.
Какие бы действия представитель не совершал, исходя из требований
гражданского законодательства права и обязанности, вытекающие из его
действий возникают полностью для представляемого, то есть любые действия
представителя влекут юридические последствия для представляемого .
Полномочия представителя приведенные
в п.1 ст. 163 ГК РК
полномочия представителя – это прежде всего границы дозволенного для
представителя в гражданских правоотношениях.
Существуют различные
виды представительств полномочий.
В добровольном
представительстве
полномочия
определяются
соглашением сторон, где перечень
и условия совершаемых действий
оговариваются ими в тексте договора или в доверенности, выдаваемой
представителю.
56
В гражданском
и трудовом праве
в качестве основания
представительства являются договоры. К их числу относятся такие договоры:
договор подряда, трудовой договор. В трудовом договоре (личного найма)
указывается возложение работодателем на работника обязанностей
представителя.
В отличие от добровольного представительства
законное
представительство построено на судебном или административном акте.
В случае установления судом отцовства , то основанием для регистрации
рождения ребенка и выдачи свидетельства о рождении является вступившее в
законную силу решение суда и только тогда на основании этого документа
родители признаются представителями своих детей несовершеннолетних.
Как показывает практика рассмотрения гражданских дел
, в
подавляющем большинстве случаев
в суде в качестве представителей
выступают адвокаты. Роль адвоката в судебном представительстве
заключается не только в защите интересов представляемого им лица , но и
соблюдении законности .
О необходимости совершенствования казахстанского законодательства,
направленного на повышение роли адвоката неоднократно подчеркивались
правоведами различных уровней .
Жизнь показала, что наиболее квалифицированная юридическая помощь
исходит от адвокатов при представительстве в суде по
уголовным,
гражданским , административным и др. делам. Сфера деятельности адвоката
не ограничивается только этими рамками, юридическая помощь ими
оказывается
гражданам и юридическим лицам и при разрешении иных
проблем , возникающих в нашей повседневной жизни в период рыночных
преобразований.
В гражданском судопроизводстве обязательное участие адвоката –
официального представителя, обладающего полномочиями
законного
представителя , устанавливается только в случаях при рассмотрении дел о
признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
В соответствии с законом, юридическая помощь такого адвоката
предоставляется бесплатно.
В остальных случаях квалифицированную юридическую помощь за счет
бюджетных средств получают те лица, имущественное положение которых
дает суду право освободить частично или полностью от оплаты юридической
помощи. На практике данная норма закона ( п.1 ст. 114 ГПК РК) не
находила
реализацию в полной мере , поскольку законом не были
установлены критерии, позволяющие определять имущественное положение
лица и его нуждаемость в получении бесплатной юридической помощи.
Нововведения , внесенные в названную норму Законом РК от 10
декабря 2009 года « О внесении изменений и дополнений в Уголовный ,
Уголовно- процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РК по
вопросам совершенствования судебной системы»
возложили на суд
обязанность освободить лицо по его ходатайству от оплаты юридической
57
помощи и возмещения расходов, связанных с представительством и отнесения
их за счет бюджетных средств в двух случаях:
-при рассмотрении споров о возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой;
-при рассмотрении споров, не связанных с предпринимательской
деятельностью, для истцов и ответчиков, являющихся участниками Великой
Отечественной войны и лицами, приравненными к ним, военнослужащими
срочной службы, инвалидами 1 и 11 групп, пенсионерами по возрасту.
Конституция
РК
гарантирует
каждому на получение
квалифицированной юридической помощи ( пункт 3 ст. 13 Конституции ). Но
это не означает, что юридическая помощь должна быть монопольной и ее
обязаны осуществлять только адвокаты.
На практике в процессе
отправления правосудия по гражданским
делам судьям приходится сталкиваться и с фактами, когда юридическая
помощь зачастую оказывается лицами по доверенности , не имеющими
юридического образования. К сожалению, в ряде случаев эта помощь
выглядела неэффективной и по всей вероятности оказывалась этими
лицами не безвозмездно .
В истекшем 2009 году судами города Астаны , специализирующими
на рассмотрении гражданских дел, отказано в принятии 313
исковых
заявлений. Как показало изучение данного вопроса, основанием к возврату
судом исковых заявлений
послужили неподсудность спора данному суду,
заявление подписано лицом, не имеющим на это полномочий. Указанные
недостатки , допущенные лицами, инициировавшими судебные иски, прежде
всего свидетельствуют о незнании норм действующего законодательства
участниками процесса , включая представителей.
В такой ситуации
вряд ли можно говорить о полной реализации
конституционного права на получение квалифицированной
юридической
помощи в гражданском судопроизводстве.
В своем выступлении
на
форуме , посвященному
вопросам
совершенствования
системы бесплатной
юридической помощи,
гарантированной государством,
председатель Верховного Суда
РК
Алимбеков М.Т. отмечал о необходимости расширения роли и полномочий
адвокатов в гражданском, уголовном административном судопроизводстве,
внедрении
эффективного механизма
оплаты
труда из бюджета
гарантированной юридической помощи .
Это видение
нашло свое отражение в положениях ст. 114 ГПК РК,
с изменениями и дополнениями внесенными Законом РК от 10 декабря 2009
года .
Акцентируя внимание на том, что в институте представительства
большая роль принадлежит адвокату,
хотелось бы остановиться на
некоторых аспектах его деятельности
и каким эта деятельность видится с
точки зрения
судейского корпуса.
Адвокат- это дипломированный,
квалифицированный юрист , получивший статус в установленном законом
58
порядке. На
сегодняшний день статусом адвоката наделяется
лицо,
получившее лицензию Министерства юстиции РК.
Вопрос о лицензировании государством адвокатской деятельности
обсуждался неоднократно. Вместе с тем, я разделяю мнению многих моих
коллег судей, не соглашающихся с тем, что деятельность адвоката, должна
быть обязательно лицензирована.
Любому лицу, обратившемуся за юридической помощью, совершенно
небезразлично качество оказываемой юридической помощи.
Профессиональная деятельность
адвоката по гражданским делам
прежде всего связана со сбором, представлением
документов и сведений,
необходимых для защиты интересов представляемого при рассмотрении
того или иного спора.
В соответствии с положениями п.2 ст. 15 ГПК РК суд полностью
освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе в целях
установления фактических обстоятельств дела, однако по мотивированному
ходатайству стороны оказывает ей содействие в получении необходимых
материалов, в порядке предусмотренном ГПК.
В связи с этим, без всякого сомнения заслуживает внимания точка
зрения Балтабай М.А, судьи Верховного Суда РК , по мнению которой
судье гораздо легче с адвокатом вести разговор на правовые темы, нежели с
гражданином, не обладающим знаниями в правой сфере, иногда выбравшим
неправильную позицию в ущерб в своим интересам.
В соответствии с внесенными
Законом РК от 10 декабря 2009 года
изменениями в Гражданский
процессуальный кодекс
РК по вопросам
совершенствования
судебной системы,
институт
апелляционного
производства не предусматривает такого полномочия как направление
апелляционной инстанции
дела на новое рассмотрение в суд первой
инстанции. Исключение составляют факты существенного нарушения судом
первой инстанции норм процессуального права.
Согласно требованиям ст. 350 ГПК РК суд апелляционной инстанции
по правилам, предусмотренным для суда первой инстанции, исследует
имеющие значение для правильного разрешения
дела представленные
сторонами или истребованные по их ходатайствам дополнительные материалы,
полученные экспертные заключения, допрашивает вызванных в заседание лиц.
Считаем, что квалифицированно собрать и представить их суду в
качестве доказательства может только лицо, оказывающее юридическую
помощь, на профессиональной основе.
Квалифицированно оказанная
юридическая помощь еще со стадии
досудебной подготовки дела позволит сторонам предметно подойти к спору, а
представленные им материалы во обоснование заявленного иска будут
соответствовать обстоятельствам дела, а следовательно, данная деятельность
намного облегчит работу судов в целях своевременного и правильного
разрешения дел любой сложности.
59
Кроме того, следует отметить, что материалы отдельных гражданских
дел, содержат сведения, отнесенные к государственным секретам, таким
правом на ознакомление
с информацией, содержащей коммерческую или
служебную тайну, имеют ограниченный круг лиц.
В этой связи представляется правильным
закрепить законодательно
институт представительства за ограниченным кругом лиц, с обязательным
требованием наличия юридической квалификации, в противном случае,
будет продолжать иметь место оказание юридической помощи другими
категориями лиц , в том числе,
гражданами по доверенности, в
большинстве случаев, не обладающими элементарными знаниями в области
юриспруденции и незаконно извлекающими от этой деятельности доход.
В конечном итоге, заложниками обстоятельств в результате неграмотно
составленного искового заявления, апелляционной или кассационной жалобы
в виду незнания норм материального и процессуального законов лицами,
которым поручено ведения дела в суде по доверенности , остаются граждане
, прибегнувшие к помощи, а поэтому , утверждать , что на современном этапе
благоприятно сложилась ситуация с
реализацией
гарантированного
конституционного права на получение квалифицированной юридической
помощи в судопроизводстве пока рано.
На современном этапе развития и становления страны как правового
государства судейский корпус суда гор. Астаны разделяет точку зрения о
необходимости усиления в институте представительства роли адвоката ,
обеспечивающего реальную защиту прав и свобод граждан , юридических
лиц, ведь не случайно гражданским процессуальным законодательством РК
адвокат указан в числе первых, кто отнесен к категории представителей.
Если речь идет о развитии правового государства и обеспечении
конституционных прав граждан
на получение
квалифицированной
юридической помощи, то назрела необходимость рассмотрения вопроса о
представлении интересов в суде лицами, которые обладают юридическими
познаниями. В то же время мы не далеки от мысли о существовании наряду с
адвокатскими
организациями других альтернатив, способных
на
профессиональном уровне предоставить квалифицированную юридическую
помощь, гарантированную государством.
Список использованной литературы:
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
Казахстана, Казахстанская правда, 30 января 2010 г, № 21(26082)
2. Закон РК от 10 декабря 2009 года « О внесении изменений и
дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский
процессуальные кодексы РК по вопросам совершенствования судебной
системы».
3. Комментарий к гражданскому процессуальному законодательству,
Москва, « Юридическая литература». 1991 г.
60
4. Юридическая энциклопедия, Юринформцентр, 1995 г.
5. Материалы конференции « Совершенствование системы бесплатной
юридической помощи, гарантированной государством», Астана, 2007 г.
Баймолдина С.М.
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
доцент кафедры УПД, к.ю.н.
МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.
В Ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2010 года «Новое десятилетие –
новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» говорится
следующее: «В новом десятилетии нам нужна новая правоохранительная
система,
соответствующая
высоким
международным
стандартам
правоохранительной службы в демократическом государстве»[1].
Реализация поставленных в последнем Послании задач в нашем
государстве во многом зависит от качества действующего законодательства по
защите основных конституционных прав человека, от уровня образованности
населения, от квалификации специалистов-юристов, призванных по долгу
службы защищать права и интересы личности и государства, создавать
качественные законодательные акты, отвечающие современным потребностям
общества.
Вопросы,
связанные
с
квалифицированным
профессиональным
представительством в различных видах судопроизводства (гражданском,
арбитражном, административном, уголовном и конституционном) имеют
высокую актуальность в Республике Казахстан, особенно в настоящее время.
Это обусловлено многими факторами. Прежде всего, с 1 января 2010 года
Казахстан председательствует в ОБСЕ, что налагает большую ответственность
за внутриполитические и внешнеполитические процессы, происходящие в
Казахстане. Многие страны, которые ослабли от экономических неурядиц,
пылают от внутриэтнических конфликтов, ждут от Казахстана действенных мер
по укреплению мира и безопасности во всем мире. В связи с этим, крайне
важно активизировать
процессы совершенствования законодательства
Республики Казахстан, привести их в соответствие с международными
стандартами, повысить качество оказания юридических услуг, правовой
помощи, обеспечить гарантированную Конституцией Республики Казахстан
право на защиту прав и свобод каждого человека не только на декларативном,
но и на практическом, реальном уровне, прежде всего, для граждан Казахстана.
Особое место в процессе защиты прав человека имеет институт
представительства.
Исследования, посвященные защите прав человека в органах правосудия и
адвокатуры отражены в работах отечественных и зарубежных ученых, таких
61
как Абова Т.Е.,Абдиров Н.М., Адаменко В.Д., Баев О.Я., Баринов Н.А.,
Барщевский М.Ю., Божьев В.П., Бойков А.Д., Васьковский Е.В., Ватман Д,. П.,
Владимиров Л. Е., Власов А. А.. Гаврилов С.Н., Галоганов А.П., Гриненко А.В.,
Гуценко К.Ф., Джекебаев У.С., Ершов В.В., Жуйков В.М., Зайцев О.А.,
Каллистратова Р.Ф., Капинус Н.И., Кобликов А.С., Кони А.Ф., Коршунов Н.М.,
Куцова Э.Ф., Кучерена А.Г., Лазарева В.А., Леви А.А., Левин A.M., Лубшев
Ю.Ф., Лупинская П.А., Мирзоев Г.Б., Нарикбаев М.С., Перлов И.Д.,
ПетрухинИ.Л., Полянский Н.Н., РезникГ.М., Савицкий В.М., Саркисянц Г.П.,
Сергеев В.И., Случевский В.А., Сонькин Н.Б., Стецовский Ю.И., Строгович
М.С., Токарева М.Е., Торянников А.Г., Треушников М.К.. Фойницкий И.Я.,
Чельцов М.А., Элькинд П.С., Яковлев В.Ф., Яни П.С., Якубович Н.А. и др.
Однако, проведенные в данной области исследования представлены
поверхностно, разрозненно, без анализа возникающих в уголовном процессе
проблем по вопросам, касающихся законных представителей..
Механизм обеспечения прав человека в уголовном судопроизводстве
гарантируется Конституцией Республики Казахстан, в частности, в Разделе VII,
начиная с 75 по 83 статьи, именуемой «Суды и правосудие», которая
регламентирует деятельность судей и органов правосудия в Республике
Казахстан, по защите прав и свобод человека[2].
Специфика судебного процесса предусматривает участие различных видов
представителей противоборствующих сторон. Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Казахстан дает четкое определение лицам, являющимися
представителями. В соответствии с п. 21 ст. 7 УПК РК, "представители" - лица,
уполномоченные представлять законные интересы потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика в силу закона или соглашения. Также, УПК РК
очерчивает узкий круг "законных представителей", к которым относит только
родителей,
усыновителей,
опекунов,
попечителей
подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, а также представители
организаций и лиц, на попечении или иждивении которых находятся
подозреваемый, обвиняемый или потерпевший [3, п.22, ст.7].
В механизме обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства в
качестве таковых признают в целом уголовно-процессуальную форму,
определяющих порядок производства по делу, судебный контроль, обязанности
органов и должностных лиц, осуществляющих производство по делу, институт
ходатайств, институт реабилитации, прокурорский надзор [4].
Законом Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21.12.1995 N 2709
одним из приоритетных направлений определена функция надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина [5].
Закон предусматривает условия, при которых прокурор предъявляет и
поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.
Поддерживая обвинение в уголовном процессе, прокурор обычно выступает в
защиту интересов потерпевшего. Однако эта деятельность не является
отражением функции представительства. Выступая объективно в интересах
того или иного участника судопроизводства, прокурор интересами этого
62
участника не связан: он выражает позицию закона и, если увидит противоречие
между притязаниями той или иной стороны и законом, обязан быть на стороне
закона. В еще меньшей степени может быть отнесена к представительству
деятельность Уполномоченного по правам человека и деятельность
неправительственных правозащитных организаций.
Представительство в суде я органах управления, в общественных
организациях и пр. мы относим к видам активного сотрудничества
представителя и представляемого — доверителя и поверенного. Центральными
проблемами судебного представительства являются вопросы пределов
самостоятельности представителя от представляемого, видов представительства
и полномочий представителя.
Под профессиональным представительством мы понимаем деятельность
лица, наделенного статусом адвоката и получившим соответствующее
поручение от доверителя — как физического, так и юридического лица, либо от
должностных лиц правоохранительных органов и суда [6].
Правозащитная деятельность адвоката регулируется Законом Республики
Казахстан от 05.12.1997 N 195-1 "Об адвокатской деятельности". Деятельность
адвокатуры основываются на следующих принципах:
1) независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности;
2) осуществления адвокатской деятельности методами и средствами, не
запрещенными законодательством;
3) недопустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны
прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного следствия, других
государственных органов, иных организаций и должностных лиц, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами;
4) соблюдения норм профессионального поведения и сохранения адвокатской
тайны [7, ст.3].
Права адвоката охватывают широкий круг действий, связанных с
осуществлением защиты доверенного лица. В соответствии со ст.14 Закона
Республики Казахстан от 05.12.1997 N 195-1 "Об адвокатской деятельности",
адвокат имеет право на следующие действия:
1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую
юридическую помощь, в которой оно нуждается.
2. Адвокат от своего имени заключает письменное соглашение об оказании
юридической помощи с обратившимся к нему лицом.
3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен
в соответствии с процессуальным законом:
1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за
юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и
организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих
вопросов;
2) запрашивать во всех государственных органах и негосударственных
организациях сведения, необходимые для осуществления адвокатской
деятельности;
63
3) самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для
оказания юридической помощи, и представлять доказательства;
4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за
помощью, включая процессуальные документы, следственные и судебные дела,
и фиксировать содержащуюся в них информацию любым способом, не
запрещенным законодательными актами;
5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим
подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в
условиях, обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий;
6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для
разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи
и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и в
других сферах деятельности;
7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на
действия должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания,
предварительного следствия и суда, а также иных должностных лиц,
ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за
помощью;
8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а
также с информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и
иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для осуществления
защиты или представительства при проведении дознания, предварительного
следствия и в суде, в порядке, предусмотренном законодательными актами;
9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты
прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью;
10) совершать иные действия, не противоречащие законодательству [7].
Также, Закон Республики Казахстан от 05.12.1997 N 195-1 "Об адвокатской
деятельности" регламентирует правозащитную деятельность адвоката, виды
юридической помощи, оказываемой адвокатами, оплата юридической помощи,
оказываемой адвокатами, и возмещение расходов, связанных с защитой и
представительством, статус адвоката, помощники и стажеры адвоката, условия
получения лицензии адвоката, права и обязанности адвоката, гарантии
адвокатской деятельности, адвокатскую тайну и др.
По состоянию на 8 сентября 2009 года всего на территории Республики
Казахстан насчитывается 3784 адвокатов, наибольшее количество адвокатов
приходится на Карагандинскую область, в которой работают 427 адвокатов,
далее, второе место по количеству адвокатов занимает Восточно-Казахстанская
область, в которой работают 366 адвокатов, третье место - Алматинская
область, в которой трудятся 360 адвокатов.
Несмотря на соль высокий рост численности адвокатов в Казахстане,
уровень преступности в Казахстане достаточно высок, а уровень защиты
конституционных прав человека требует комплексного совершенствования.
Количество адвокатов Республики Казахстан по областям
64
по состоянию на 08.09.2009.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Наименование области
Южно-Казахстанская обл.
Северо-Казахстанская обл.
Павлодарская обл.
Мангыстауская обл.
Кызылординская обл.
Костанайская обл.
Карагандинская обл.
Западно-Казахстанская обл.
г. Астана
г. Алматы
Восточно-Казахстанская обл.
Атырауская обл.
Алматинская обл.
Актюбинская обл.
Акмолинская обл.
Жамбылская обл.
Количество
адвокатов
301
138
181
53
77
221
427
114
278
706
366
81
360
131
196
154
Итого:
3784
Список использованных источников:
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
Казахстана от 31 января 2010 года «Через кризис к обновлению и развитию».
2. Конституция Республики Казахстан. 1995 г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.
4. Володина Л.М. Проблемы гарантий в уголовном процессе. Вестник ОГУ
№ 3/Март, 2006 г., С. 42-47.
5. Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21.12.1995 N 2709.
6. Тарло Е.Г. Проблемы профессионального представительства в
судопроизводстве России. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.ю.н., Москва,
2005.
7. Закон Республики Казахстан от 05.12.1997 N 195-1 "Об адвокатской
деятельности".
Бейбітов М.С.
Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Мемлекеттік
басқару академиясы
Сот төрелігі институтының
65
вице-ректоры-директоры,
заң ғылымдарының докторы
СОТТАҒЫ ӨКІЛДІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫ РӘСІМДЕУ
XXI ғасырдың бас кезіндегі Қазақстан тарихындағы мемлекеттік емес
институттардың белсенділігімен байланысты, олардың қоғамдық қатынастардың
барлық сфераларындағы функционалдық байланыстарына қатысты жаңа кезеңін
атап өтті. Қалыптасып келе жатқан азаматтық іс жүргізудегі өкілдік ету - негізгі
мақсаты жеке тұлғаның әртүрлі материалдық, рухани - мәдени және басқа да
қажеттіліктерін неғұрлым толығырақ қанағаттандыруды қамтамасыз ете алатын
мән-жайларды қалыптастыру болып табылады[1].
Дамыған іс жүргізу сатысында азаматтардың қабілеттері мен мүмкіндіктерін
неғұрлым толығырақ жүзеге асыру үшін, нағыз халықтық билікке қол жеткізу
үшін, қоғам өмірінің әлеуметтік экономикалық, рухани
және өзге де
сфераларында жеке тұлғаның бағдарын таңдау бостандығына қол жеткізуі үшін
қажетті нақты алғышарттар құрылады.
Жеке тұлға мен мемлекет арасында делдалдық қатынасқа түсе отырып,
азаматтық іс жүргізуде мемлекеттің құқыққа бағынуын, қоғамдық
институттардың мемлекеттік билік үстінен бақылауды жүзеге асыруын,
мемлекеттің жеке тұлғаның жеке өмірі саласына араласпауын, азаматтар мен олар
құрған қоғамдық бірлестіктердің құқықтарының, бостандықтары мен заңды
мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз етеді.
Сотта өкілдің өкілдік ету құқығын куәландыратын құжаттар:
- заңды тұлғалардың басшылары сотқа олардың қызметтік жағдайын немесе
өкілеттіктерін куәландыратын куәліктер;
- заңды тұлғаның өкілдерінің куәліктері (тапсырмалары);
- АХАЖ органдарының куәліктері немесе қамқоршылық және
қорғаншылың органдарының куәліктері;
- клиент пен адвокат арасындағы жасалған келсімшарт, ордер, сенімхат;
- өзге жеке және заңды тұлғалардың нотариуспен куәландырылған
сенімхаттары.
Заңды өкілдер заңда көзделген шектеулермен өкілдік етушілердің атынан
жасау құқығы өкілдік берушіге тиесілі барлық іс жүргізу әрекеттерін жасайды
(ҚР АІЖК-і 63-бабының 4-бөлігі).
Өкілдің өкілеттігін өкілдік беруші белгілейді және заң сәйкес берілген және
ресімделінген сенімхатта көзделуі тиіс (ҚР АІЖК-і 61-бабының 2-бөлігі).
Өкілдің өкілеттіктері (ҚР АІЖК-і 61-бабы): сотта іс жүргізуге арналған
өкілеттік өкілге, талап арызға қол қоюды, істі аралың сотқа беруді, талап қою
талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе ішінара бас тартуды, талап
қоюды тануды, талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді,
бітімгершілік келісім жасауды, өкілеттіктерді басқа адамға беруді (сенімді
басқа біреуге аудару), соттың қаулысына шағым беруді, соттың қаулысын
66
мәжбүрлеп орындатуды талап етуді, берілген мүлікті немесе ақшаны алуды
қоспағанда өкілдік берушінің атынан барлық іс жүргізу әрекеттерін жасауға
құқық береді.
Өкілдің өкілеттіктерін ресімдеу.
Өкілдің өкілеттіктері заңға сәйкес берілген және ресімделген сенімхатта
көрсетілуге тиіс. Кәсіптік одақтар мен басқа ұйымдардың уәкілеттік берілген
адамдары сотқа осы іс бойынша өкілдікті жүзеге асыруға арналған тапсырманы
куәландыратын құжаттарды беруі тиіс. Адвокаттың нақты істі жүргізуге
арналған өкілеттігі заң консультациясы немесе адвокаттық кеңсе берген
ордермен, ал өз қызметін дербес жүргізген жағдайда - адвокат клиент пен
жасасқан шартпен куәландырады. Заңды тұлғаның атынан сенімхатты тиісті
заңды тұлғаның басшысы немесе өзге уәкілетті адамы береді. ҚР АІЖК-і 59бабының 6) және 7) тармақшыларында аталған өкілдің өкілеттігі сенімхатта
немесе сот отырысының хаттамасына кіргізген сенім білдірушінің сотта берген
ауызша түрдегі өтінішінде көрініс табуы мүмкін.
Сотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар (ҚР АІЖК-нің 60-бабы):
- судьялар, тергеушілер, прокурорлар мен өкілді органдардың депутаттары,
олардың процеске тиісті ұйымдардың уәкілеттік берілген адамдары немесе
заңды өкілдер ретінде қатысу жағдайынан басқа жағдайда;
- адвокатура туралы заңдармен белгіленген ережелерді бұза отырып, заң
көмегін көрсету туралы тапсырма алған адвокаттар;
- Адам, егер мүдделері өзі өкіл болып отырған адамның мүдделеріне қайшы
келетін адамдарға осы іс бойынша заң көмегін көрсетсе немесе бұрын
көрсеткен болса немесе судья, прокурор, сарапшы, маман, аудармашы, куә
немесе айғақшы ретінде қатысса, сондай-ақ егер ол істі қарауға қатысушы
лауазымды адаммен туыстың қатынастарда болса.
Азаматтық істер бойынша сот төрелегін жүзеге асыруды ұйымдастыру
принциптері қатарына мыналарды жатқызуға болады:
1 - сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы (ҚР Конституциясының
75-бабы, ҚР АІЖК-нің 7-бабы);
2 - адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта
қорғау (ҚР Конституциясы 13-бабының 2-бөлігі, ҚР АІЖК-нің 8-бабы);
3 - жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу (ҚР
Конституциясының 17-бабы, ҚР АІЖК-нің 9-бабы);
4 - жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы
сөйлесудің, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы (ҚР
Конституциясының 18-бабы, ҚР АІЖК-нің 10-бабы);
5 - меншікке қол сұғылмаушылық (ҚР Конституциясы 25-бабының 1-бөлігі
26-бабы, ҚР АІЖК-нің 11-бабы);
6 - судьялардың тәуелсіздігі (ҚР Конституциясы 77-бабының 1-2 бөліктері
79-бабы, ҚР АІЖК-нің 12-бабы);
7 - барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдігі (ҚР
Конституциясының 14-бабы, ҚР АІЖК-нің 13-бабы);
8 - азаматтық істерді сотта жеке-дара және алқа сот құрамымен қарау (ҚР
67
АІЖК-нің 37-бабы);
9 - сот ісін жүргізу тілі (ҚР Конституциясының 7-бабы, ҚР АІЖК-нің 14бабы);
10 - дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау (ҚР АІЖК-нің 16-бабы);
11 - куәлік жауап беру міндетінен босату (ҚР АІЖК-нің 17-бабы);
12 - білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз ету (ҚР АІЖК-нің 18бабы);
13 - сотта істі қараудың жариялылығы (ҚР АІЖК-нің 19-бабы);
14 - сотта істі қарау барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету (ҚР АІЖК-нің
20-бабы);
15 - сот актілерінің міндеттілігі (ҚР Конституциясы 76-бабының 3-бөлігі, ҚР
АІЖК-нің 21-бабы);
16 - іс жүргізу ерекеттері мен шешімдеріне шағымдану бостандығы (ҚР
АІЖК-нің 22-бабы).
Міне, осы аталған принциптерді жеке қарап, азаматтық істер бойынша сот
төрелігін жүзеге асыруда қолдануларын көрсетейік [2].
Сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы (ҚР Конституциясы 75бабының 1-бөлігі, ҚР сот жүйесі мен судьялар мәртебесі туралы
конституциялық заңы 1-бабының екінші бөлігінің 1) тармақшасы, ҚР АІЖК-нің
7-бабы). ҚР Конституциясы мен ҚР сот жүйесі мен судьялар мәртебесі туралы
конституциялың заңы республикамыздың бүкіл аумағында сот билігін іске
асырудың негізгі және маңызды нысаны сот төрелігін жүзеге асыру болып
табылатынын бекітеді. Сот төрелігі туралы ұғымның көптеген анықтамаларын
заң әдебиеттерінде оқып танысуға болады. Бірқатар авторлардың пікірінше сот
төрелігі сот отырыстарында іс жүргізу тәртібімен жасалатын арнайы
мемлекеттік органдардың материалдық нормаларын қолдана отырып,
азаматтық, қылмыстық және өзге істерді қарау және шешу бойынша қызметі
болып табылады.
Х.Ю. Ибрагимовтың пікірінше, сот төрелігі - адам мен азаматтың,
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың, лауазымды адамдардың аса
маңызды құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға тікелей қатысы бар
құқық қорғау қызметінің функциясы. Ал белгілі ғалым-процессуалист З.Х.
Баймолдинаның айтуынша, сот төрелігі - азаматтық, қылмыстық және заңмен
белгіленген өзге де сот ісін жүргізу нысаны арқылы сот билігін жүзеге
асырудың нысаны [3].
Сот төрелігі сот билігін жүзеге асырудың негізгі нысаны бола отырып, сот
отырыстарында судьямен (сотпен) азаматтық іс жүргізу, әкімшілік іс жүргізу
және қылмыстық іс жүргізу заңнамасы белгілеген тәртіппен азаматтық,
әкімшілік және қылмыстық істерді сот ісін жүргізу нысанында қарауды және
шешуді түсіндіреді. Мұндай соттың биліктік өкілеттілігін кімнің де болса
иеленуі заңда көзделген жауаптылыққа әкеліп соғады (ҚР АІЖК-нің 7бабының 1-бөлігі). Тиісінше заңнамада қандай да бір атаулармен арнайы және
төтенше соттар құруға жол берілмейтіндігі көрсетілген, сондай-ақ мұндай
68
соттар шешімінің заң күші болмайтыны және орындалуға тиісті еместігі
көзделген.
Өз қарауына жатпайтын іс бойынша азаматтық сот ісін жүргізуді жүзеге
асырған, өз өкілеттігін асыра пайдаланған немесе азаматтық іс жүргізу
кодексінде көзделген азаматтық сот ісін жүргізу принциптерін өзгеше түрде
елеулі түрде бұзған соттың шешімдері заңсыз болады олардың күші жойылуы
тиіс (ҚР АІЖК-і 7-бабының 3-бөлігі және 23-бабы).
Азаматтық істер бойынша сот төрелігін атқару қорытындысы бойынша
қабылданатын, заң әдебиеттерінде сот төрелігі актілері деп аталатын сот
шешімдері, ұйғарымдары, қаулылары және бұйрықтары заңнамаға сәйкес
ерекше сипатта болады. Олардың барлығы - жалпыға міндетті. Азаматтық істер
бойынша қабылданған және заңды күшіне енген сот актілері барлық
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, кәсіпорындар мен мекемелер, лауазымды
адамдар мен азаматтар үшін міндетті және Қазақстан Республикасының барлық
аумағында орындалуға жататынын білдіреді. Сот актілерін орындамаған немесе
орындалуына кедергі жасаған кінәлі тұлға заңды жауаптылыққа тартылады.
Азаматтық істер бойынша сот төрелігі, мемлекеттік қызметтің бір түрі
ретінде, ҚР АІЖК-мен егжей-тегжейлі регламенттелетін қатаң рәсімделуді
сақтау арқылы жүзеге асырылады. Тек сот отырысында ғана сот жеке немесе
заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын, мемлекеттің, қоғамның мүддесін
қорғау үшін талап бойынша шешім (қаулы, ұйғарым) қабылдауға құқылы.
Бірінші сатыдағы сотпен қабылданған шешімді апелляциялық не қадағалау
төртіптерімен жоғары тұрған сот алқасы қайта қарап оның күшін жоя алады.
Республикамызда мамандырылған ауданаралық экономикалық және
әкімшілік соттардың құрылғандығы белгілі. Келесі кезекте алқалы соттар құру
мәселелесі тұр. Соттарда бүгінгі заман талабына сай "мамандану" процесі
жүріп жатыр. Осының бәрі, түйіндегенде, сот төрелігін жүзеге асырудың
сапасын жоғарлатуға бағытталған шаралар екенінің белгісі. Жоғарғы соттың
судьялары да бұл бағытта үлкен қызмет етіп жатқанын айтуға болады, яғни сот
тәжірибесі бойынша жалпы отырыстарда қаралып, баспасөзде жарияланатын
нормативтік қаулылар қабылдануда.
Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау
принципі ҚР Конституциясы 13-бабының 2-бөлігінде "Әркімнің өз құқықтары
мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар", - деп көзделіп,
азаматтық сот ісін жүргізуде қолдануына маңызды екенін түсіндіреді. Өзінің
құқығы мен бостандығын қорғау үшін сотқа жүгіну әрбір тұлғаның құқығы.
Адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін
қорғау сот билігінің өкілеттігін жүзеге асырудың басты бағыты болып
табылады.
Сотқа арыз (талап арыз, шағым) беріліп және оны сот қабылдаған кезде
ғана сотқа жүгіну құқығы жүзеге асырылады. Әрбір азамат, заңды тұлға және
мемлекеттік органдар бұзылған немесе даулы конституциялық құқықтарын,
бостандықтарын немесе заңды мүдделерін қорғау үшін АІЖК-мен белгіленген
тәртіпте сотқа арызбен (талап арызбен, шағыммен) жүгіне алады. Барлық жеке
69
не заңды тұлғаның бұзылған немесе даулы құқыңтарын, заңды мүдделерін сот
арқылы қорғауға тең мүмкіндігі бар.
Сотқа арызбен жүгіну арқылы азаматтық, отбасылық, еңбек, тұрғын үй,
әкімшілік, қаржы, шаруашылық, жер құқықтық ңатынастарынан, табиғи
ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қатынастардан
және басңа да құқықтың қатынастардан туындайтын даулар бойынша істерді,
сондай-ақ ерекше жүргізілетін істерді сот (жеке-дара немесе алқа құрамы)
қарайды және шешеді (ҚР АІЖК-і 2-бабының 3-бөлігі).
Кез келген сот арызды қабылдап, істі қарамайды және шешпейді. Себебі ҚР
АІЖК-де бекітілген нормаларға сәйкес әр азаматтық іс соттылығына
байланысты сотпен қаралады және шешіледі. Соттылық - соттар арасында
белгілі азаматтық істер қарастыру өкілеттіктерді бөлу. Тиісінше азаматтық
істер соттылығы азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен белгіленеді.
Ешкімге өзінің келісімінсіз ол үшін заңда белгіленген соттылығын
өзгертуге болмайды. Жоғары тұрған соттың өзінен төменгі соттың жүргізетін
ісін тараптардың келісімінсіз алып қоюға және оны өзінің іс жүргізуіне
қабылдауға құқығы жоқ (ҚР АІЖК-і 8-бабының 3-бөлігі). ҚР АІЖК-нің кейбір
нормаларының өзгеруіне және оларды сот тәжірибесінде біркелкі қолдану
қажеттілігіне байланысты ҚР Жоғарғы сотының жалпы отырысы қаулы етті:
"Соттар арасында нақтылы істің соттылығы туралы дау туындаған жағдайда
жоғары тұрған соттың судьясы іске қатысушы адамдарды оның қаралатын
орны мен уақыты туралы хабардар етпестен және соттық істі басқа соттың
өндірісіне жіберу туралы ұйғарымын бұзбай, істің нақтылы қай соттың
қарауына жататыны туралы ұйғарым шығарады".
Кез келген жеке тұлға субъективтік құқықтарын, заңды мүдделерін сотта
тікелей өзі қатысуы арқылы немесе өкілдер қатысуы арқылы қорғауға құқылы.
Жеке тұлғаның өзінің сотқа қатысуы оның бұл іс бойынша өкілі болу
құқығынан айырмайды. Заңды тұлғалардың, мемлекеттік органдардың,
жергілікті өзін-өзі басқару органдардың құқықтары мен заңды мүдделерін сотта
олардың органдары және тиісті өкілеттіктер берілген олардың өкілдері қорғауға
құқылы (ҚР АІЖК-нің 58-бабы). ҚР АІЖК-сі 8-баптың 2-бөлігіне сәйкес
прокурор өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында және
азаматтардың, заңды тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік
мүдделерді қорғау үшін талап қойып (арыз беріп) сотқа жүгінуге құқылы.
Әрбір азамат, заңды тұлға, мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару
органы, прокурор сотқа жүгіну құқығынан бас тарта алады, егер заңға қайшы
келмесе немесе әлдекімнің құқығын және заңды мүддесін бұзбаса (ҚР АІЖК-і
8-бабының 4-бөлігі). Егер тараптар өзара сотқа жүгіну құқығынан бас тарту
туралы келісім-шартқа қол қойса - ол заңсыз деп есептеледі.
Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу заңнамасы әрбір
адамға сотқа жүгіну құқығын жүзеге асыруына барлық мүмкіндік жасап, оны
қамтамасыз етеді.
Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу принципі
Қазақстан Республикасының үш нормативтік-құқықтық актілерінде: ҚР
70
Конституцияның 17-бабында, ҚР АК-сі (Жалпы бөлімі) 15-бабының 9-бөлігінде
және 143-бабында, АІЖК-нің 9-бабында бекітілген. Бұл нормативтік-құқықтық
актілер адамның қадір-қасиетін, ар-ожданын қорғау мүмкіндіктерін белгілейді.
ҚР Конституциясының 17-бабына сәйкес адамның қадір-қасиетіне қол
сұғылмаушылық жөнінде міндет бекітілген. Адамды қинауға, оған күш
қолдануға, басқа да қатал не адамның қадір-қасиетін қорлайтын қатынас пен
жазаға тыйым салынады.
Заң әдебиеттері бетінде адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмаушылыққа
қатысты мынандай пікір айтылады: "Ол әрбір адамның жеке басының бағасын,
оның адамгершілік принциптері мен соған қатысты әрекеттеріне негізделген ой
жүйесін мойындауды аңғартады. Адам адамгершілік құндылықтар мен
ойшылдық қасиеттерінің иесі ретінде танылады. Адамның қадір-қасиеті оның
қоғамдағы орнына, атағына, тұрмыс қалпына, кәсіпқойлығына және басқа
жағдайларға байланысты. Әрбір адам сый-құрмет пен мойындауға және дербес
ой мен әрекет құқығына лайық". ҚР АК-сі (Жалпы бөлімі) 15-баптың 9-бөлігіне
сәйкес азаматтың есімі оның абыройына, қадір-қасиетіне жөне іскерлік
беделіне нұқсан келтіретін әдістермен немесе сондай нысанда бұрмаланған не
пайдаланылған жағдайда осы Кодекстің 143-бабында көзделген ережелер
қолданылады [3].
Осылай, азамат немесе заңды тұлға өзінің ар-намысына, қадір-қасиетіне
немесе іскерлік беделіне кір келтіретін мағлұматтарды, егер ондай
мағлұматтарды таратушы адам олардың шындыққа сай екендігін дәлелдей
алмаса, сот арқылы теріске шығаруды талап етуге құқылы (ҚР АК-сі (Жалпы
бөлімі) 143-баптың 1-бөлігі). Азаматқа немесе заңды тұлғаға қатысты олардың
ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне кір келтіретін
мағлұматтар таратылған болса, олар мұндай мағлұматтарды теріске шығарумен
бірге олардың таратылуымен өздеріне келтірілген залалдың немесе моральдық
зиянның орнын толтыруды талап етуге құқылы (ҚР АК-сі (Жалпы бөлімі) 143баптың 6-бөлігі). Егер азаматтың немесе заңды тұлғаның ар-намысына, қадірқасиетіне және іскерлік беделіне кір келтіретін мағлұматтарды таратушыны
анықтау мүмкін болмаса, өзі жөнінде осындай мағлұматтар тараған адам
таратылған мағлұматтарды шындыққа сай келмейді деп тану туралы сотқа
жүгінуге құқылы (ҚР АК-сі (Жалпы бөлімі) 143-баптың 7-бөлігі). ҚР АІЖК-нің
9-бабына сәйкес азаматтың іс бойынша іс жүргізу кезінде азаматтың процеске
қатысушы адамның ар-ожданын қорлайтын немесе қадір-қасиетін кемсітетін
шешімдер мен іс-әрекеттерге тыйым салынады.
Адамның қадір-қасиетін қорлау арқылы алынған іске қатысты нақты
деректер сотпен делелдемелер ретінде танылмайды. Азаматтық сот ісін жүргізу
барысында мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз
әрекеттерінен адамға келтірілген моральдық зиян заңда белгіленген тәртіппен
өтелуге тиіс. Республикамыздағы жергілікті соттармен азаматтық сот ісін
жүргізу кезінде азаматқа келтіріген моральдық зиянның орнын толтыру
заңнамасын дұрыс қолданып игеру үшін "Моральдық зиянның орнын толтыру
71
туралы заңнаманы соттармен қолдану жөнінде" ҚР ЖС-ның № 3 нормативтік
қаулысы 2001 жылы 21 маусымда қабылданған болатын.
Сондықтан азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен ар-намысты, қадірқасиетті және іскерлік беделді сот қарайды және шешеді, сонымен қатар
соттың өзі де іске қатысушы адамның ар-ожданын қорлайтын немесе қадірқасиетін кемсітетін шешім қабылдамауы тиіс.
Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы
сөйлесудің, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы. Бұл принцип
әркімнің жеке өміріне еріксіз араласуға жол берілмейтіндігі ата-аналарға,
құрбы-жолдастарына, мемлекеттік органдарына, қызмет басшыларына және
басқа адамдарға құқық субъектілігі бар жеке немесе заңды тұлғалардың өзіндік
мүліктеріне билік етуіне, жеке банктік салымдары мен жинаған ақшақаражаттарын және өзге тапқан табыстарын пайдалануына, жазысқан
хаттарына, телефон, почта, телеграф арқылы және басқа да жолдармен алысқан
хабарларына ықпал етуге тыйым салуды түсіндіреді. Бұл принцип ҚР
Конституциясының 18-бабында бекітіліп, қолданыстағы материалдық құқық
пен іс жүргізу құқық нормаларында тиісінше көрінісін тапқан.
Осылай, ҚР АК-нің (Жалпы бөлімі) 144-бабына сәйкес: "Азаматтық жеке
бас құпиясын, оның ішінде хат алысу, телефон арқылы сөйлесу, күнделіктер,
естеліктер, жазбалар, ішкі жан сыры, бала асырап алу, туу құпиясы, дәрігерлік,
адвокаттық құпияны, салымдар құпиясын сақтауға құқығы бар. Жеке бас
құпиясы заң құжаттарында белгіленген реттерде ғана ашылуы мүмкін.
Күнделіктерді, жазбаларды, естеліктерді және басқа құжаттарды жариялауға олардың авторының келісімімен, ал хаттарды олардың авторы мен
алушысының келісімімен ғана жариялауға жол беріледі. Олардың қайсыбірі
қайтыс болған жағдайда аталған құжаттар қайтыс болған адамның артында
қалған жұбайының, балаларының келісімімен жариялануы мүмкін". Міне, осы
азаматтардың және заңды тұлғалардың құқықтары заңның қорғауында болады.
Бірақ ҚР АІЖК- нің 10-бабына сәйкес азаматтық процесс барысында бұл
құқықтарды шектеуге заңда тікелей белгіленген жағдайлар мен тәртіп
бойынша ғана жол беріледі. Бұл дегеніміз, сотта істі қарау кезінде құқықтық
дауды шешу немесе заңды маңызы бар фактілерді анықтау үшін қажетті
азаматтардың немесе заңды тұлғалардың жеке, отбасылық, коммерциялық
немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияларды олардың өтініштері бойынша
жабық сот отырысында жария ету [4].
Сот (судья) сотта азаматтық істерді қарап және шешкен кезде осы
принциптің бұзылмауын бақылайды. Меншікке қол сұғылмаушылық принципі
ҚР Конституциясында, ҚР АК-де (Жалпы бөлімі), ҚР АІЖК-де көзделген.
Меншік - өндіріс құралдарын иелену және қоғамда жасалған материалдық
және материалдық емес игіліктерді бөлісу жөніндегі объективті қоғамдық
қарым-қатынастар болып табылады. Қазақстанның барлық аумағында
мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады және бірдей қорғалады (ҚР
Конституциясының 6-бабы). ҚР Конституциясында "меншік" ең алдымен адам
және азаматтың негізгі құқықтарының бірі - заңды түрде алған қандай да
72
болсын мүлкіне иелік ету, пайдалану және меншігінде ұстай алу (ҚР
Конституциясының 26-бабы) құқығын айқындайды және бекітеді.
Еліміздің М.К. Сүлейменов, Ю.Г. Басин тәрізді заңгерлерінің пікірінше
қараудағы принциптің маңыздылығы мынада - меншік елдің бүкіл
экономикалық жүйесінің іргетасы болып табылады. Бұл принцип мемлекетке
мемлекеттік емес меншікке қатысты барлық қатынастарға араласуға мүмкіндік
берген бұрынғы нұсқаулардан бас тартуды білдіреді. Меншікке заңмен
кепілдік беріледі. Соттың шешімінсіз ешкімді өз мүлкінен айыруға болмайды
(ҚР АІЖК-і 11-бабының 1-бөлігі)[5]. Бұл дегеніміз - белгілі тараптар
арасындағы нақты меншікке қатысты материалдық құқықтың дауды
азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен сотпен қарап және шешу. Нәтижесінде
сотпен қабылданып заңды күшіне енген шешім меншікке құқық орнатады.
Азаматтық сот ісін жүргізу барысында адамдардың банктегі салымдарын
және басқа мүлікті пайдалануға тыйым салу, сондай-ақ оны алып қою ҚР
АІЖК-де көзделген жағдайлар мен тәртіп бойынша жүргізілуі мүмкін.
Мысалы, азаматтық процесте талап қоюшының өтініші бойынша талап қоюды
қамтамасыз етуге сот жауапкерге тиісті және онда немесе басқа адамдарда
болатын мүлікке тыйым салуы (банктің корреспонденттік шотындағы ақшаға
тыйым салуды қоспағанда) мүмкін, егер мұндай шараны қабылдамау сот
шешімін орындауды қиындатса немесе оның орындалуын мүмкін етпесе (ҚР
АІЖК-нің 158-бабы және 159-бабы 1-бөлігінің 1 тармақшасы).
Судьялардың тәуелсіздігі ҚР Конституциясының 77-бабының 1-2 бөлігіне
және 79-бабына, ҚР АІЖК-нің 12-бабына сәйкес судья сот төрелігін атқару
кезінде тәуелсіз болады және Қазақстан Республикасының Конституциясы мен
заңға ғана бағынады. Сондықтан, нақты істерді қарап және шешу барысында
судьялар Қазақстан Республикасының Конституциясы және оның негізінде
қабылданған заңдарды қолданып қаулылар, шешімдер мен ұйғарымдар
қабылдайды. Егер қолданыстағы заң немесе заңға тәуелді құқықтық актілер
нормалары Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген адамның
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектейтін болса, онда сот
(судья) ол іс бойынша өндірісті тоқтата тұрып, Қазақстан Республикасының
Конституциялың кеңесіне аталмыш құқықтық актіні (толығымен не жартылай
оның бір тарауын, жеке нормаларын) конституциялық еместігі жөнінде
жүгінеді (ҚР Конституциясының 78-бабы).
Судьялар мен соттар азаматтық істерді өздеріне сырттан ықпал ету
болмайтын жағдайларда шешеді[6]. Ешкімнің соттың сот төрелігін атқару
жөніндегі қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді және ол заң
бойынша жауаптылыңқа әкеп соғады.
Әрбір судья сот билігінің тәуелсіздігі мен абыройын құрметтеуге және
өзінің қызметінде лауазымына дақ түсіретін кез келген әрекеттерден аулақ
болуға тиіс. Судья сот билігін сыйлаудың және оның мәртебесін көтерудің
нышаны болуға тиіс.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
73
1. ҚР Конституциясы Астана, 2009ж.
2. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі. Астана, 2009ж.
3. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики
Казахстан. Алматы: КазГЮА, 2001.-123б.
5. Баймолдина З.Х. Производство по пересмотру судебных актов по
гражданским делам: Учебное пособие.- Алматы, 1998.-25б.
6. Баймолдина З.Х. Понятие судебного разбирательства гражданских дел//
Гражданское законодательство Республики Казахстан. Выпуск 10. Алматы:
ТОО «Баспа», 2001.-156б.
Кайсиди Л.В.
Судья Алматинского областного суда
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
При осуществлении прав, исполнении обязанностей и защите интересов
субъектов отношений, регулируемых гражданским правом, совершение
соответствующих действий может происходить без участия этих субъектов.
Осуществление представительства в имущественных отношениях
предусмотрено в нормах, включенных в статью 163 Гражданского кодекса
Республики Казахстан, в основном относящееся к представительству при
совершении сделок.
Представитель осуществляет от имени и в интересах представляемого за
его счет любые права, за исключением тех, которые относятся к разряду сугубо
личных прав, называемых «не терпящими представительства». К ним относятся
такие действия, как вступление в брак, признание отцовства, усыновление,
составление завещания, выдача доверенности и другие.
П.5 ст.163 ГК РК содержит ограничения для представительства в сфере
сделок, но следует полагать, что недопустимо совершение через представителя
и других действий, которые по своим последствиям отражаются на личных
правах и обязанностях лица. Так, заключение брака через представителя
невозможно, ибо такое действие могло бы породить супружеские права у лиц,
непосредственно выразивших свою подлинную волю.
Таким образом, положения статьи 163 ГК РК и нормы о представительстве в
гражданском процессе позволяют выявить некоторые общие признаки
представительства:
- обязательными участниками представительства являются три стороны –
представляемый, представитель и третье лицо, и складываются одновременно
два ряда правоотношений – внутренне правоотношение между представляемым
и представителем и внешнее правоотношение между представителем и третьи
лицом, но во втором правоотношении представитель выступает перед третьим
лицом не от своего имени.
Представителем может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо.
Поскольку действия, совершаемые представителем, носят юридический
74
характер, гражданин может принять на себя функции представителя лишь при
наличии у него полной дееспособности.
Представляемым может быть любой субъект гражданского права, а
наличие дееспособности у представляемого лица необходимо лишь для
добровольного представительства;
- представительство может быть внедоговорным. Так, помимо статьи 164
ГК РК , предусматривающей совершение сделок законными представителями
от имени недееспособных граждан, в ГПК РК содержатся нормы о законных
представителях в суде – ст.63 ГПК РК;
- какие бы действия не совершались представителем, вытекающие из его
действий права и обязанности полностью возникают для представляемого, что,
в частности, установлено п.2 ст.163 ГК РК. Учитывая, что представитель может
совершать помимо сделок и другие действия, следует достаточно широко
понимать данное правило: всякое действие представителя влечет юридические
последствия для представляемого, и эти последствия не сводятся только к
возникновению прав и обязанностей у представляемого. Юридический
характер действий представителя отличает его от других возможных субъектов.
Например, некий посредник может самостоятельно производить поиск сторон
будущей сделки, не интересуясь непосредственным ее результатом;
- представитель действует на основе полномочий, о которых сказано в п.1
ст.163 ГК РК. Полномочие – это определение круга действий, включая сделки,
которые может совершать представитель, установление границ возможностей
представителя в правоотношениях. В зависимости от вида представительства
полномочия устанавливаются различными способами. Так, в добровольном
представительстве полномочия определяются соглашением сторон и перечень,
характер, условия совершаемых действий указываются в тексте договора или в
доверенности, выдаваемой представителю.
Договоры, служащие основаниями представительства, предусмотрены в
гражданском и трудовом праве. К ним относятся, например, договор
поручения, подряда, трудовой договор (личного найма), агентский договор.
Так, по договору поручения доверитель и поверенный определяют, какие
юридические действия выполняет поверенный в качестве представителя. В
трудовом договоре указывается возложение работодателем на работника
обязанностей представителя.
Законное представительство основывается на законе, решении суда или
административном акте, то есть родители, усыновители, опекуны и попечители
действуют в качестве представителей своих детей и подопечных на основе
административных актов, подтверждающих их родство с детьми или
назначение в качестве опекунов или попечителей. Характерным и основным его
отличием
от добровольного представительства является независимость
возникновения представительских отношений от воли представляемого.
П.2 ст.163 ГК РК направлена на защиту интересов представляемого и с
этой целью запрещает сделки представителя от имени представляемого и в
75
отношении себя лично, а также в отношении другого лица или лиц,
представителем которых он одновременно является.
Превышение полномочия представителем может проявиться в том, что он
совершает не ту сделку, которая была в доверенности. Например, заключает
договор на покупку помещения, когда следовало арендовать его. Последствие
превышения полномочий представителем зависит от последующего одобрения
представляемым совершенного представителем действия. Если такое одобрение
последует, то все права и обязанности из действий представителя принадлежат
представляемому с момента совершения этих действий.
Если же
представляемый не одобрит действия, в том числе и сделки, совершенной с
превышением полномочий, то ответственным перед третьим лицом становится
лицо, выступившее как представитель. Одобрение сделки, заключенной лицом
неуполномоченным или с превышением полномочия, должно последовать
немедленно или в срок, установленный при совершении сделки.
Свидетельством одобрения могут быть как письменные документы, так и
фактические действия (принятие исполненного по сделке, уплата стоимости
вещи и т.д.). Узнавший об одобрении второй участник сделки уже не вправе
отказаться от нее по мотиву действий представителя без полномочий или с
превышением полномочий. В любом случае ответственность за вступление в
такую сделку лежит на втором участнике, т.к. он либо не проверил полномочий
представителя, либо надеялся на последующее одобрение сделки. При
неполучении же одобрения в обусловленный сторонами срок вторая сторона
свободна от сделки, заключенной лицом, действующим без полномочия. А если
она уже что-нибудь передала по сделке лицу, которое приняла за
представителя, то все претензии может обращать только к нему. Своевременно
одобренная сделка становится действительной с момента ее заключения.
Особое место занимает коммерческое представительство. Понятие
коммерческого представителя дано в п.1 ст.166 ГК РК, как лица, постоянно и
самостоятельно представительствующего от имени предпринимателей при
заключении ими договоров. Представляется, что указание на осуществление
постоянного
и
самостоятельного
представительства
коммерческим
представителем не означает, что он всегда выступает в качестве отдельного от
представляемого субъекта права. Напротив, действующие нормы о
коммерческом представительстве дают основание полагать, что оно
подразделяется
на
два
вида:
собственное
представительство
и
представительство через посредство постороннего лица.
Собственное представительство – это назначение представителя
юридическим лицом – хозяйствующим субъектом из состава своей структуры и
осуществление через него своих прав, исполнение обязанностей и защита
интересов. В этом представительстве имеется один субъект, постороннее лицо к
участию в обороте не привлекается. В п.1 ст.163 ГК РК такое
представительство охарактеризовано путем определения полномочия
представителя: «полномочие может также явствовать из обстановки, в которой
действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)».
76
Работники, вступающие в процессе выполнения своих трудовых обязанностей в
правоотношения с другими субъектами от имени работодателей, служащие
предприятий, совершающие торговые сделки или ведущие дела предприятий,
являются представителями соответствующих юридических лиц (например,
продавец магазина, агент, юрисконсульт предприятия и т.п.).
Собственное представительство также может возникнуть при создании
юридическими лицами за счет выделяемых собственных средств
дополнительных структурных подразделений – филиалов, представительств и
дочерних товариществ. Необходимо иметь в виду неодинаковое правовое
положение этих новообразований, когда они участвуют в сделках с
контрагентами в интересах своих создателей. Существенное различие
заключается в том, что филиалы и представительства не могут быть
юридическими лицами, а руководители этих структурных подразделений
назначаются создавшими их хозяйствующими субъектами и выполняют
возложенные на них функции на основе доверенности, выдаваемой от имени
юридического лица уполномоченным органом. Что касается дочерних
хозяйственных товариществ, то они признаются самостоятельными
юридическими лицами, поэтому совершают от своего имени сделки и несут
самостоятельную ответственность за свои действия.
Коммерческое представительство, осуществляемое через посредство
постороннего лица, является самостоятельным видом деятельности по
оказанию услуг. В имущественном обороте такое представительство
применяется в идее специального посредничества. Таковыми являются,
например, биржевые брокеры, которые могут совершать биржевые сделки от
имени клиента и за его счет. Другими сферами коммерческого
представительства можно считать страховые правоотношения, сделки на рынке
ценных бумаг.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Лицо, осуществляющее судебное представительство, совершает
процессуальные действия от имени и в интересах сторон и третьих лиц,
участвующих в гражданском деле, в результате которых юридические
последствия возникают не у представителя, а у представляемого лица. Вести
дело в суде через представителя могут также лица, участвующие в делах
особого искового, особого производства и т.д. Представительство в
гражданском процессе имеет сходство с представительством в гражданских
правоотношениях, когда одно лицо совершает сделки от имени другого лица.
Вместе с тем оно имеет существенные отличия. Так, при совершении
гражданско-правовых сделок представитель всегда действует вместо лица, от
имени которого совершает юридические действия, то есть представитель всегда
замещает представляемого. В судебном процессе деятельность представителя
не исключает возможности участия в судебном заседании непосредственно лиц
участвующих в деле, которые свободны выборе способа защиты своих прав и
интересов и реализуют их самостоятельно.
77
Судебное представительство возможно на любой стадии процесса, по
любым категориям дел, а также на стадии исполнения решения.
Процессуальный закон не содержит ограничений по времени вступления
представителя в судебный процесс.
Защита прав и интересов юридических лиц в гражданском
судопроизводстве осуществляется их органами или представителями.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
обязанности через свои органы, действующие в пределах полномочий,
предоставленных им по закону, уставу или положению.
Законодательство предусматривает в качестве критериев надлежащего
представительства такие как правоспособность и дееспособность.
Так, согласно ст.35 ГК РК юридическое лицо может иметь гражданские
права и нести связанные с его деятельностью обязанности с момента его
создания и до момента ликвидации.
Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной
мере за всеми гражданами и организациями, являющимися субъектами
материального права.
Наличие правоспособности и дееспособности необходимо устанавливать
на стадии принятия заявления или на стадии досудебной подготовки во
избежание проблем процессуального характера, которые в дальнейшем могут
возникнуть при рассмотрении дела.
Органы юридического лица не являются самостоятельным субъектом
гражданских прав и не обладают в отличие юридического лица
самостоятельной правоспособностью и дееспособностью, но неразрывно
связаны с самим юридическим лицом, и, как и представитель, действуют в
пределах предоставленных им полномочий.
Участие руководителя юридического лица в качестве представителя в
суде не лишает возможности иметь еще и другого представителя и совершать
наряду с ним процессуальные действия, предусмотренные гражданским
процессуальным кодексом. При этом для руководителя юридического лица
достаточно представления суду документов, удостоверяющих его служебное
положение или полномочие, а другие представители должны иметь
соответствующие документы о наделении их данными полномочиями. Суду
необходимо проверять соответствие предоставленных представителю
полномочий фактическим представительским действиям.
Судебный представитель участвует в разбирательстве гражданского дела
и вступает в процессуальные отношения с судом в объеме прав и обязанностей,
предусмотренном процессуальным законом. При этом судебный представитель
не относится к числу лиц, участвующих в деле.
В судебном представительстве, которое осуществляется по уполномочию
граждан и организаций, процессуальная деятельность представителя
осуществляется в связи с материально-правовыми отношениями, которые
предшествуют возникновению процессуальных отношений с участием
представителя. Эти материально-правовые отношения могут быть
78
урегулированы договором поручения или трудовым договором в зависимости
от того, кто
осуществляет представительство – адвокат или работник
организации.
В судебной практике чаще всего встречается представительство,
осуществляемое адвокатами в защиту интересов граждан и юридических лиц, а
также представительство работников организаций по делам, в которых
юридические лица являются сторонами; а такие представительства как
уполномоченными профессиональных союзов, представление интересов
организациями, которым законом уставом или положением представлено право
защищать права и интересы членов этих организаций, представительство
организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право
защищать права и интересы других лиц, менее распространено.
В случае совпадения правового интереса возможно представительство
интересов нескольких истцов одним из них, и соответственно одним из
ответчиков.
Гражданское процессуальное законодательство допускает участие в суде
в качестве представителей других лиц по просьбе лиц, участвующих в деле.
Это разновидность добровольного представительства, которое может быть
основано на родственных, дружеских, партнерских отношениях. При
обсуждении возможности допуска к участию такого лица необходимо
установить его дееспособность и с учетом норм, определяющих какие лица не
могут быть представителями в суде, разрешить данный вопрос.
Значительное количество процессуальных норм, касающихся вопросов
представительства, находятся в нормах материального права, и эти нормы
могут быть исключительными, детализирующими или дополняющими.
Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, имеющее
надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела в суде,
основанное на доверенности (соглашении, устанавливающем взаимоотношения
представителя и представляемого, пределы полномочий), законодательстве
(законное представительство в отношении несовершеннолетних детей),
решении суда (о признании гражданина ограниченно дееспособным) либо
административном акте (приказ о назначении на должность).
Ст.60 ГПК РК содержит перечень лиц, которые не могут быть
представителями в суде.
Так, судьи, прокуроры, следователи и депутаты представительных
органов вправе участвовать в процессе в качестве уполномоченных
соответствующих организаций. Кроме того, они в общем порядке вправе
являться законными представителями (представление интересов детей).
Адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической помощи с
нарушением установленных правил, не могут осуществлять представительство
в суде (адвокат взял на себя представительство лица по делу, по которому ранее
оказывал свои услуги другой стороне). Законодатель занимает аналогичную
позицию не только в отношении адвокатов, но и других лиц, осуществляющих
представительство.
79
Общие полномочия представителей в судебном процессе установлены
ст.47 ГПК РК, а специальные (требующие прямого указания при выдаче
доверенности) оговорены в п.1 ст.61 ГПК, что однако, не устраняет случаев,
когда происходит злоупотребление правом и представитель ответчика, не
согласовав свою позицию в представляемым, признает иск. Во избежание
подобных случаев целесообразно привлекать непосредственно стороны для
осуществления значимых процессуальных прав.
Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности
(письменное уполномочие одного лица для представительства от его имени,
выдаваемое им другому лицу), выданной и оформленной в соответствии с
законом, то есть удостоверенной нотариально, командирами военных частей,
руководителями органа социальной защиты и т.д.
Законом установлены сроки действия доверенности, возможность
передоверия и другие имеющие значение моменты.
Суду представляется подлинник доверенности или надлежаще заверенная
копия. При этом, не следует забывать о требовании апостилирования
доверенностей, выданных иностранными государствами.
Законное представительство предполагается в отношении физических лиц
в силу определенных законом оснований и имеет место по определенной
категории лиц.
В силу положений ст.46 ГПК РК права несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет, и лиц ограниченно дееспособных защищают их родители или
иные законные представители, но суд обязан привлекать к участию в деле
самих несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно
дееспособными, а права несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, и
лиц, признанных недееспособными, защищают в суде их законные
представители. В ряде случаев несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
имеют право лично защищать в суде свои права и законные интересы.
Имеет место положение, когда суд вправе привлечь для участия в деле
несовершеннолетнего ребенка. Так, по спорам об определении места
жительства ребенка, суд вправе привлечь его для участия в деле на предмет
выяснения и учета его мнения (при достижении возраста 10 лет), если это не
противоречит его интересам.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ
РАССМОТРЕНИИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ.
1. Согласно положениям статьи 61 Гражданского процессуального кодекса
РК такое полномочие представителя как обжалование постановления суда
должно быть специально предусмотрено в доверенности, выданной
представляемым.
При этом, в законе не говорится об обязательном указании на право
обжалования в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, в
связи с чем на практике суды не считали нарушением обжалование судебных
80
актов представителем, в доверенности которого не перечислялись конкретно
соответствующие судебные инстанции, что согласуется с такой задачей
гражданского судопроизводства как защита нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых интересов граждан (ст.5 ГПК РК).
С принятием Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и
Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам
совершенствования судебной системы» позиция законодателя несколько
изменилась и представляется достаточно непоследовательной.
Так, в законе отсутствует прямое указание на необходимость при
обжаловании судебного акта в суд апелляционной инстанции представителю
иметь доверенность с полномочием на таковое обжалование.
В п.5 ст.391 ГПК РК указано, что к ходатайству об обжаловании
судебного акта в порядке надзора, поданному представителем, должна быть
приложена доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия
представителя.
В свою очередь п.2 ст.383-5 ГПК РК предусматривает, что к
кассационной жалобе, поданной представителем, если право кассационного
обжалования специально не оговорено в выданной ему доверенности на
ведение дела или если он не участвовал в процессе во время разбирательства
дела в суде первой инстанции должна быть приложена доверенность или иной
документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Таким образом, очевидно, что имеются дополнительные требования к
доверенности представителя в суде кассационной инстанции, что не
согласуется с положениями вышеупомянутой статьи 61 ГПК и не способствует
надлежащему
обеспечению
возможности
лица
реализовать
свои
процессуальные права по обжалованию судебного акта.
2. В судебной практике недостаточно определены критерии таких
нарушений в оформлении полномочий представителя, которые позволят
разграничить эти нарушения на существенные, то есть влекущие отмену
судебного акта, и несущественные, носящие формальный характер, и
соответственно, таковой отмены не влекущие.
Например, не вызывает сомнений, что рассмотрение по-существу искового
заявления, подписанного представителем в отсутствие данного полномочия в
доверенности, повлечет отмену соответствующего судебного акта.
Нередко возникают иные ситуации. Например, в доверенности
представителя ответчика не указано его полномочие на признание иска, и суд
выясняет данный вопрос не смотря на отсутствие такового полномочия, или не
выясняет вообще, тем самым не выполняя требования ст.192 ГПК РК. Однако
судебные инстанции надлежащей правовой оценки этому обстоятельству не
дают, что неверно.
3. Что касается дискуссии относительно запрета на представление
интересов в суде лицами, не имеющими юридического образования, которая
периодически возникает среди правоведов, то полагаю, что такой запрет будет
81
ущемлять права как представляемых, так и представителей, поскольку
ограничит их дееспособность, в силу чего перспективность продолжения
данной дискуссии вызывает сомнение.
А.Т.Қожаниязов
Қызылорда облыстық сотының судьясы
Ө К І Л Д І К
Азаматтар өз істерін сотта өздері нмесе өкілдері арқылы жүргізуге
құқылы. Азаматтың іске өзінің қатысуы оның бұл іс богйынша өкілі болу
құқығынан айырмайды.
Ұйымдардың ісін сотта оларға заңмен, өзге нормативтік құқықтық
актілермен немесе құрылтай құжаттарымен берілген өкілеттіктердің шегінде ісәрекет жасайтын олардың органдары және тиісті өкілеттіктер берілген олардың
өкілдері жүргізеді. Заңды тұлғалардың басшылары сотқа олардың қцызметтік
жағдайын немесе өкілеттіктерін куәландыратын құжаттар береді. Заңды
тұлғаның органы тиісті өкілеттік берілген басқа өкілдермен бірге іске қатыса
алады.
Сенімхатқа заңдарға, сот шешімдеріне не әкімшілік кісіне негізделген істі
сотта жүргізуге тиісінше рәсімделген өкілеттігі бар әрекетке қабілетті кез
келген адам сотта өкіл бола алады.
Басқа адамның (өкілдік берушінің) атынан бір адамның (өкілдің)
сенімхатқа, заңдарға, сот шешіміне не әкімішілік құжатқа негізделген өкілеттігі
күшімен жасаған мәмілесі өкілдік берушінің азаматтық құқықтары мен
міндеттерін тікелей туғызады, өзгертеді және тоқтады.
Өкілеттік өкілдің (бөлшек сауда жүйесіндегі сатушы, кассир және т.б.)
әрекеттер жасаған жағдайынан да көрінуі мүмкін.
Өкіл жасаған мәміле бойынша тікелей өкілдік берушіде құқықтар мен
міндеттер пайда болады.
Өкіл жеке өзіне қатысты да, сонымен бірге өзі өкілі болып табылатын
басқа адамға қатысты да өкілдік берушінің атынан мәмілелер жасай алмайды.
Басқалардың мүдделері үшін болса да өз атынан әрекет ететін адамдар
(коммерциялық делдалдар, мұрагерлік кезінде өсиетті орындау тапсырылған
адамдар және т.б.) сондай-ақ болашақта жасалуы мүмкін мәмілелерге қатысты
келіссөз жүргізуге уәкілдік берілген адамдар өкілдер бола алмайды.
Сипаты жөнінен тек жеке өзі ғана жасауға болатын мәмілені, сондай-ақ
заң құжаттарында көзделген реттердегі басқа да мәмілелерді өкіл арқылы
жасауға жол берілмейді.
Әрекет қабілеттілігі жоқ азаматтардың атынан мәмілелерді олардың
заңды өкілдері – ата-анасы (асырап алушылары) мен қорғаншылары жасайды.
Мәміле жасауға уәкілдік берілмеген адамның басқа адам атынан немесе
өкілеттігін асыра пайдаланып жасаған мәмілесі өкілдік беруші осы мәмілені
82
кейіннен мақұлдаған ретте ғана ол үшін азаматтық құқықтар мен міндеттерді
туғызады, өзгертеді және тоқтады.
Тапсырма бойынша өкіл бола алатын адамдар:
1) адвокаттар;
2) заңды тұлғалардың қызметкерлері-осы заңды тұлғалардың істері
бойынша;
3) кәсіптік одақтардың уәкілетті адамдары-құқықтары мен мүдделерін
қорғауды осы кәсіптік одақтар жүзеге асыратын жұмысшылардың,
қызметшілердің, сондай-ақ басқа да адамдардың істері бойынша;
4) заңмен, жарғымен немесе ережемен осы ұйымдар мүшелерінің
құқықтары мен мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың уәкілетті
адамдары;
5) заңмен, жарғымен немесе ережемен басқа адамдардың құқықтары мен
мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың уәкілетті адамдары;
6)
басқа
тең
қатысушылардың
тапсырмасы
бойынша
тең
қатысушылардың біреуі;
7) іске қатысушылардың өтінуімен сот рұқсат еткен басқа да адамдар
тапсырма бойынша сотта өкіл бола алады.
Сотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар:
1) судьялар, тергеушілер, прокурорлар мен өкілді орагандардың
депутаттары, олардың процеске тиісті ұйымдардың уәкілеттік берілген
адамдарды немесе заңды өкілдер ретінде қатысу жағдайынан басқа жағдайда
сотта өкіл бола алады.
2) адвокатура туралы заңдармен белгіленген ережелерді бұза отырып, заң
көмегін көрсету туралы тапсырма алған адвокаттар сотта өкіл бола алмйды.
3) адам, егер мүдделері өзі өкіл болып отырған адамның мүдделеріне
қайшы келетін адамдарға осы іс бойынша заң көмегін көрсетсе немесе бұрын
көрсеткен болса немесе судья, прокурор, сарапшы, маман, аудармашы, куә
немесе айғақшы ретінде қатысса, сондай-ақ егер ол істі қарауға қатысушы
лауазымды адаммен туыстық қатынастарда болса, өкіл бола алмайды.
Өкілдің өкілеттіктері:
Сотта іс жүргізуге арналған өкілеттік өкілге, талап арызға қол қоюды, істі
аралық сотқа беруді, талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық
немесе ішінара бас тартуды, талап қоюды тануды, талап қоюдың нысанасын
немесе негіздемесін өгертуді, бітімгершілік келісім жасауды, өкілеттіктерді
басқа адамға беруді (сенімді басқа біреуге аудару), соттың қаулысына шағым
беруді, соттың қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап етуді, берілген мүлікті
немесе ақшаны алуды қоспағанда, өкілдік берушінің атынан барлық іс жүргізу
әрекеттерін жасауға құқық береді.
Өкілдің осы баптың бірінші бөлігінде аталған іс-әрекеттердің әрқайсысын
жасауға өкілеттігі өкілдік беруші берген сенімхатта арнайы көзделуі тиіс.
Өкілдің өкілдіктерін рәсімдеу:
- Өкілдің өкілеттіктері заңға сәйкес берілген және рәсімделген сенімхатта
көрсетілуі тиіс.
83
- Кәсіптік одақтар мен басқа ұйымдардың уәкілеттік берілгенг адамдары
сотқа осы іс бойынша өкілдікті жүзеге асыруға арналған тапсырманы
куәландыратын құжаттарды беруге тиіс. (АІЖК-нің 59 бабының 3,4 және 5
тармақшалары)
- Адвокаттың нақты іс жүргізуге арналған өкілеттігі заң консултациясы
немесе адвокаттық кеңсе берген ордермен, ал ол өз қызметін дербес жүргізген
жағдайда-адвокат клиентпен жасасқан шартпен куәландырылады.
- Заңды тұлғаның атынан сенімхатты тиісті заңды тұлғаның басшысы
немесе өзге уәкілетті адамы береді.
- Осы Кодекстің 59-бабының 6 және 7 тармақшаларында аталған өкілдің
өкілеттігі сенімхатта немесе сот отырысының хаттамасына кіргізілген сенім
білдірушінің сотта берген ауызша түрдегі өтінішінде көрініс табуы мүмкін.
Заңды өкілдер:
Әрекетке қабілетсіз азаматтардың, әрекет қабілетіне толық ие емес
немесе әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған адамдардың құқықтарын,
бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін сотта өздерінің
өкілеттіктерін куәландыратын құжаттарды сотқа көрсететін ата-аналары,
асырап алушылары, қамқоршылары нмесе қорғаншылары қорғайды.
Хабар-ошарсыз кеткен деп белгіленген тәртіппен танылған азамат
қатысуға тиісті іс бойынша, оның өкіңлі ретінде хабар-ошарсыз кеткен
адамның мүлкіне қамқорлықты жүзеге асыратын адам қатысады.
Қайтыс болған немесе қайтыс болды деп белгіленген тәртіппен
жарияланған адамның мұрагері қатысуға тиісті іс бойынша, егер мұраны әлші
ешкім қабылдамаса, мұрагердің өкілі ретінде мұралық мүлікті қорғау мен
басқару үшін тағайындалған сақтаушы немесе қамқоршы қатысады.
Заңды өкілдер заңда көзделген шектеулермен өкілдік етушілердің атынан
жасау құқығы өкілдік берушіге тиесілі барлық іс жүргізу әрекеттерін жасайды.
Заңды өкілдер істі сотта жүргізуді басқа өкілге тапсыра алады.
Коммерциялық өкілдік:
Кәсіпкерлер шарт жасасқан кезде олардың атынан үнемі және дербес
өкілдік етуші адам (коммерциялық өкіл) өкілдің өкілеттілігі көрсетілген
жазбаша шерт негізінде де әрекет жасайды.
Коммерциялық өкіл соныме бір мезгілде өзінің қатсуымен жасалатын
шарттың түрлі тараптарының мүдделерін білдіре алады. Бұл орайда ол өзіне
берілген тапсырмаларды кәдімгі кәсіркердің іждағаттылғымен орындауға
міндетті.
Коммерциялық өкіл келісілген сыйақыны және өзі тапсырмаларды
орындаған кезде жұмсаған шығындарын, егер өздерінің арасындағы келісімде
өзгеше көзделмесе, шарт тараптарынан тең мөлшерде төлеуді талап етуге
құқылы.
Коммерциялық өзіне белгілі болған сауда мәмілері туралы мәліметтерді
өзіне берілген тапсырманы орындағаннан кейін де құпия сақтауға міндетті.
Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген салаларындағы коммерциялық
өкілдіктің ерекшеліктері заңмен белгіленген.
84
Сенімхат:
Бір адамның (сенім білдірушінің) өз атынан өкілдік ету үшін екінші
адамға (сенім білдірген) берген жазбаша уәкілдігі сенімхат деп танылады.
Мүлікке билік жасауға және нотариаттың куәландыруын талап ететін
мәмілелер жасауға берілетін сенімхатты, егерн заң құжаттарында өзгеше
белгіленбесе, нотариат куәландыруға тиіс.
Нотариат куәландырған сенімхаттарға:
- госпиталдарда, санаторийлер мен басқа әскери-емдеу мекемелерінде
емделіп жатқан әскери қызметшілердің және өзге де адамдардың осы
госпиталдардың, санаторийлер мен басқа әскери-емдеу мекемелерінің
бастықтары, медицина бөлімі жөніндегі орынбасарлары, аға және кезекші
дәрігерлері куәландырған сенімхаттар;
- мемлекеттік нотариалдық кеңселер мен басқа да нотариалдық әрекет
жасайтын органдары жоқ әскери бөлімдер, құрамалар, мекемелер және әскериоқу орындары орналасқан мекендердегі осы бөлімдердің, құрамаладрдың,
мекемелердің, оқу орындарының командирлері (бастықтары) куәландырған
әскери қызметшілердің сенімхаттары, сондай-ақ жұмысшылар мен
қызметшілердің, олардың отбасы мүшелері мен әскери қызметшілер отбасы
мүшелерінің сенімхаттары;
- бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас
бостандығынан айыру органдарының бастықтары куәландырған сенімхаттары;
- халықты әлеуметтік қорғау мекемелеріндегі кәмелетке толған әрекет
қабілеттілігі бар азаматтардың осы мекеменің немесе тиісті халықты әлеуметтік
қорғау органдарының басшысы куәландырған сенімхаттары теңестіріледі.
Хат-хабар, соның ішінде ақша және сәлемдеме алуға, жалақы және
азаматтар мен заңды тұлғалардан өзге де төлемдер алуға сенімхатты сенім
білдіруші тұратын аумақтың ждергілікті басқару органдары, ол жұмыс істейтін
немесе оқитын ұйым, тұрғылықтиы жері бойынша тұрғын үй пайдалану
ұйымы, ол әскери қызметшілерге сенімхат берілгенде тиісті әскери бөлімдердің
командованиесі куландыруы мүмкін. Құжат жіберуді байланыс қызметкері
жүзеге асырған кезде телеграф арқылы, сондай-ақ байланыстың басқа да
түрлері арқылы жіберілетін сенім хатты байланыс органдары куәландырады.
Үшінші жақтар сенім білдірілген адамға сенім білдіруші факсимилелік
және өзге де байланыстар бойынша, ресми байланыс органдарының
қатысуынсыз жолдаған өздеріне қатысты әрекеттер жасау үшін берілген сенім
хатты түпнұсқа деп санауға құқылы.
Заңды тұлға атынан сенімхат оның басшысы немесе бұған оның құрылтай
құжаттарымен уәкілдік берілген өзге де адамның қолы қойылып беріледі және
сол ұйымның мөрімен бекітіледі.
Ақша және басқа бағалы мүлікті алуға немесе беруге мемлекеттік
органның, коммерциялық ұйым мен коммерциялық емес ұйымның атынан
берілетін сенімхатқа сол ұйымның бас (аға) бухгалтері де қол қоюға тиіс.
85
Банкіде операциялар жасауға берілетін сенімхатты және сауда саласында
мәміле жасауға берілетін сенімхатты беру тәртібі мен нысаны арнайы
ережелермен белгіленуі мүмкін.
Сенімхат үш жылдан аспайтын мерзімге берілуі мүмкін. Егер сенімхатта
неғұрлым ұзақ мерзім көрсетілсе, ол үш жыл бойы, ал егер қолдану мерзімі
көрсетілмесе, берілген күннен бастап бір жыл бойы жарамды болады.
Сенім ауысуы:
Сенім білдірілген адам өзіне уәкілдік берілген әрекетті өзі жасауға тиіс.
Алған сенімхат бойынша сенім ауыстыруға уәкілдік берілген не сенім
білдірушінің мүдделерін қорғауға мәжбүр болған ретте ғана ол осы әрекеттерді
жасау сенімін басқа адамға аудара алады.
Сенім білдірген адамның өз өкілетитігін басқа адамға беру жөніндегі
сенімхатты, осы Кодекстің 167 бабының 4 тармағында көзделгеннен басқа
реттерде, нотариат куәландыруға тиіс.
Сенім ауыстыру жөнінде берілген сенімхаттың қолданылу мерзімі ол
негізгі алынып берілген алғашқы сенімхаттың қолданылу мерзімінен аспау
керек.
Өз өкілеттілігін басқа біреуге берген сенім білдірілген адам бұл жөнінде
сенім білдірушіні дереу хабардар етуге және оған әлгі адам туралы, оның
тұрғылықты жері туралы қажетті мәліметтерді хабарлаға тиіс. Бұл міндеттің
орындалмауынан, сенім білдірілген адмға нақ өз әрекеттері үшін жауапкершілік
жүктелетіні сияқты, өз өкілетттігін берген адамның әрекеттері үшін де
жауапкершілік жүктеледі.
Сенімхаттың тоқтатылуы:
Сенімхаттың қолданылуы:
1) сенімхат мерзімінің өтуі,
2) сенімхатта көзделген әрекеттердің жүзеге асуы;
3) сенімхатты беруші адамның оның күшін жоюы;
4) сенімхат берілген одан бас тартуы;
5) өз атынан сенімхат берген заңды тұлғаның тоқтатылуы;
6) атына сенімхат берілген заңды тұлғаның таратылуы;
7) сенімхат берген адамның қайтыс болуы, оның әрекет қабілеттілігі жоқ,
әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылуы;
8) сенімхат берілген азаматтың қайтыс болуы, оның әрекет қабілеттілігі
жоқ, әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылуы
салдарынан тоқтатылады.
Сенімхатты берген адам сенімхаттың немесе сенім ауысуының күшін кез
келген уақытта жоя алады, ал сенімхат берілген адам одан бас тарта алады. Бұл
құқықтан бас тарту туралы келісім жарамсыз болады.
Сенімхаттың тоқтатылу салдары:
Сенімхат беруші сенімхаттың күшін жойғандығы туралы (осы Кодекстің
170-бабы) сенімхат берілген адамға, сондай-ақ сенімхат берілгендердің
алдында өкілдік ету үшін өзіне белгілі үшінші жаққа хабарлауға міндетті.
Сенімхат осы Кодекстің 170 бабының 5 және 7 тармақтарында көрсетілген
86
негіздерге сүйеніп тоқтатылған реттерде дәл сондай міндет сенімхат беруші
аданың құқықты мирасқорларына да жүктеледі.
Сенімхат берілген адамға сенімхаттың тоқтатылғанын білгенге дейін
немесе білуге тиіс болған кезге дейін оның жасаған әрекеттері нәтижесінде
пайда болған құқықтар мен міндеттер сенімхатты берген адам және оның
құқықты мирасқорлары үшін үшінші жақтарға қатысты күшін сақтайды. Егер
үшінші жақ сенімхаттың тоқтатылғанын білсе немесе білуге тиіс болса, бұл
ереже қолданылмайды.
Сенімхат берілген адам немесе оның құқықты мирасқоры сенімхат
тоқтатылысымен оны дереу қайтаруға тиіс.
Сенімхаттың тоқтатылуына байланысты осы сенімхат бойынша басқа
адамға өкілеттік беру де (сенім ауысуы) күшін жояды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1) Гражданское процессуальное право России «курс лекций» Миронов
В.И. Москва, ЗАО «Бизнес – школа «Интел – Синтез», 2001,
2) Представительство. Учебник / Под ред. Г.Р. Ситченко М. 1999 г. – 203б.,
3) Учебник гражданского права. С Петербург, 1996 г.,
4) Представительство и его виды. Учебник / Под ред. Ш.М. Пенко М.
юрлитература 2002. – 256-б.,
5) Представительство и его виды. Учебник / Под ред. Ш.М. Пенко М.
юрлитература 2002. – 256-б.,
6) Учебник. Гражданское процессуальное право России. Под ред.
Шакарян М., 1996 г.
7) Представительство. Учебник / Под ред. Г.Р. Ситченко М. Спарк. 1997 г.
– 197-б.,
8) Гражданский процесс: Учебник / Под ред К.Н. Знахря, Н.Д. ЧипкинаМ. Статус, 2001г. – 356-б.
9) Гражданский кодекс РФ М.: Омега – Л, 2003 г. – 82-б.,
10) Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации по
состоянию на 2003 год.,
11) Учебник. Гражданское процессуальное право России. Под ред. М
Шакарян М., 1996 г.-321-б.,
12) “Избранные труды по представительству и ценным бумагам в
гражданском праве”. Учебник / Под ред. Н. О.– Нерсесов М.: Статут, 1998. –
286-б.,
13) Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А. Г. Калпина,
Масляева А. И. – М.: Юристъ, 1997. – 472-б.,
14) “Представительство в гражданском праве”. Учебное пособие. В. К.
Андреев 1997г. – 86-б.,
15) Гражданский процесс. Киселев А.Н. М., 2001г.,
87
16) Гражданское право. Часть первая в вопросах и ответах: Гришаев С. П.
Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999г. – 141-б.
И.З.Куанова
судья Северо-Казахстанского
областного суда, к.ю.н.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Представительство в гражданском судопроизводстве является одним из
старейших институтов, известных римскому частному праву. Добровольное и
необходимое (законное) представительство
использовалось в римском
процессе по формуле (per formulas agere) [1, С.196-198, 220-222].
Значимость данного института определяется тем, что представительство
призвано содействовать субъектам гражданского процесса в реализации
важных конституционных прав каждого защищать свои права и свободы
всеми не противоречащими закону способами, на судебную защиту прав и
свобод, получать квалифицированную юридическую помощь [2]. В случаях,
прямо предусмотренных законом, представительство является необходимым
условием обеспечения законности гражданского процесса при рассмотрении
дел с участием недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, а
также некоторых других категорий споров.
Несмотря на «древность» возникновения и развития, относительную
теоретическую разработанность института представительства, применение его
отдельных норм в судебной практике ставит ряд вопросов, которые нуждаются
в своем переосмыслении и толковании.
Новым толчком к дискуссии о роли и
проблемах института
представительства служат положения Концепции правовой политики
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, определяющей одним из
направлений развития
национального
права в сфере гражданского
судопроизводства расширение принципа диспозитивности как возможность для
участвующих в деле лиц по своему усмотрению распоряжаться своими
материальными и процессуальными правами [3].
Изучение юридической литературы, закона и судебной практики
позволяет выделить основные проблемы судебного представительства
гражданском
процессе:
определение
круга
лиц,
могущих
быть
представителями, объем полномочий представителей, оформление полномочий
представителей. Некоторые из данных вопросов представляют интерес с точки
зрения применения норм процессуального права.
1. По характеру полномочий представителя теория и закон делит их на
две группы: общие и специальные.
88
К общим процессуальным полномочиям
представителя относятся
указанные в статье 47 Гражданского процессуального кодекса Республики
Казахстан (далее «ГПК ПК») процессуальные права сторон [4].
Данные права предоставляют сторонам возможность:
1) реализовывать общие положения гражданского процессуального
законодательства: заявлять отводы и ходатайства, а также пользоваться иными
процессуальными правами,
предоставленными законодательством о
гражданском судопроизводстве,
2) изучать материалы дела: знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них и снимать копии; знакомиться с протоколом судебного
заседания и подавать на него письменные замечания,
3) участвовать в процессе доказывания: представлять доказательства и
участвовать в их
исследовании, задавать
вопросы другим лицам,
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять
ходатайства об истребовании дополнительных доказательств; давать устные и
письменные объяснения суду; приводить свои доводы по всем возникающим в
ходе судебного процесса вопросам; возражать против ходатайств и доводов
других лиц, участвующих в деле; участвовать в судебных прениях.
Указанные в ст.61 ГПК РК специальные полномочия составляют
обособленную группу полномочий, так как они предоставляют правовую
возможность распоряжаться материальным правом, которое принадлежит
только субъектам материального правоотношения, то есть сторонам и третьим
лицам, заявляющим самостоятельные требования на предмет спора [5, С.309310].
Сюда относятся полномочия, связанные с:
1) возбуждением судебного спора - подписание искового заявления,
2) изменением подведомственности спора - передача дела в третейский
суд,
3) изменением объема иска – изменение предмета или основания иска,
4) завершением судебного спора - полный или частичный отказ от
исковых требований, признание иска,
5) пересмотром судебного акта – обжалование постановления суда,
6) исполнением судебного акта - требование принудительного
исполнения судебного постановления, получение присужденных имущества
или денег.
Однако в данный перечень специальных полномочий не
входят
полномочия представителя на подачу заявления о возвращении искового
заявления,
согласие ответчика на оставление иска без рассмотрения (п. 9
ст.249 ГПК РК), а также увеличение или уменьшение
размера исковых
требований (ч.1 ст.49 ГПК РК).
Между тем, анализ законодательства и судебная практика показывают,
что по своей значимости данные полномочия могут быть отнесены к
специальным полномочиям представителя, так как оставление иска без
рассмотрения, изменение размера исковых требований связано, как правило, с
89
такими важными институтами материального и процессуального права как
срок исковой давности и судебные расходы.
Рассмотрим последствия оставления иска без рассмотрения с точки
зрения применения исковой давности.
Согласно п.9) ст.249 ГПК РК суд оставляет заявление без рассмотрения,
если подано заявление о возвращении искового заявления, а ответчик не
требует разбирательства дела по существу.
Мотив заявления о возвращении иска без рассмотрения судом не
выясняется. Причиной такого заявления могут служить различные
обстоятельства, в том числе связанные с
какими-либо
пороками
предъявленного иска: отсутствие досудебного урегулирования спора в случае,
когда соблюдение такого порядка является обязательным; недостаточность
доказательств у истца в обоснование своего иска. В любом случае
оставление иска
без рассмотрения означает временный отказ от
осуществления своего права на судебную защиту. При этом истцу для защиты
своих прав необходимо успеть повторно предъявить иск пределах действия
срока исковой давности.
Согласно ст.183, 184 Гражданского кодекса Республики Казахстан
(далее «ГК РК») предъявление иска в установленном порядке прерывает
течение срока [6]. Однако в случае оставления иска без рассмотрения,
начавшееся до предъявления иска
течение срока исковой давности
продолжается в общем порядке.
На практике это означает, что в случае, когда иск был предъявлен за
несколько дней до истечения срока исковой давности, оставление иска без
рассмотрения может повлечь пропуск истцом срока исковой давности и, как
следствие, отказ в удовлетворении иска по данному основанию.
Теперь о взаимосвязи с судебными расходами. Общеизвестно, что
согласно действующему законодательству исковое заявление оплачивается
государственной пошлиной. При большой цене иска имущественного характера
исходя из установленных ставок 1% и 3% от суммы иска госпошлина может
представлять значительную сумму. Оставление иска без рассмотрения не
является основанием для возврата уплаченной госпошлины согласно ст.106
ГПК РК, ст.548 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса) [7].
Таким образам, использование представителем общего процессуального
полномочия на оставление иска без рассмотрения однозначно влечет для
представляемого утрату уплаченной государственной пошлины.
Кроме того, судебные расходы по оплате помощи представителя как со
стороны истца, представитель которого просит оставить иск без рассмотрения,
так и для ответчика, представитель которого не требует разбирательства по
существу, сторонам не возмещаются.
То есть, выбор представителем такой модели процессуального поведения
влечет для сторон убытки.
90
Для сравнения отметим, что никакое другое общее полномочие
представителя, перечисленное в ст.47 ГПК РК, таких
важных правовых
последствий не влечет.
Полномочие представителя ответчика не требовать разбирательства
дела по существу согласно п.9) ст.249 ГПК РК имеет отношение к праву
распоряжения предметом спора: в случае, если ответчик требует
разбирательство дела по существу, судебное разбирательство продолжится и
завершится
вынесением решения
со всем вытекающими отсюда
последствиями.
Что касается прав увеличивать или уменьшать размер исковых
требований, то по сути они близки к указанной третьей группе специальных
полномочий представителя
по изменению
объема иска: изменения
претерпевает предмет иска.
В судебной практике сложилось несколько иное, нежели в науке
гражданского процесса, понимание отдельных видов изменения иска.
На практике увеличение размера исковых требований понимают более
широко: так именуются и рассматриваются не только заявления об увеличении
количественных параметров предмета иска (например, увеличивается сумма
убытков или неустойки, компенсации морального вреда), но и заявление
дополнительных требований (например, кроме возврата долга просят
взыскать неустойку).
Увеличением исковых требований считает
также заявление
дополнительных оснований иска
с одновременным оставлением ранее
заявленного основания. Например, заявлением об увеличении исковых
требований именуется заявление о признании сделки недействительной не
только вследствие заблуждения (п.8 ст.159 ГК РК), но и под влиянием обмана
(п.9 ст.159 ГК РК). В таком виде расширение оснований иска не является
изменением основания иска в сложившемся в теории понимании, так как
прежнее основание иска не выбывает, не заменяется новым основанием, а
лишь им дополняется. Суд, принимая такое заявление к своему производству,
рассматривает и делает выводы в отношении каждого из заявленных
оснований. При этом возможна ситуация, когда в рамках одного и того же
дела по одному из оснований суд отказывает в иске, а по другому
удовлетворяет иск.
Увеличение исковых требований
в первом случае влечет уплату
государственной пошлины, во втором случае, когда иск дополняется новым
основанием, госпошлина не доплачивается.
Уменьшение исковых требований
влечет утрату
уплаченной
госпошлины.
Кроме того, с учетом ст.110 ГПК РК о пропорциональности возмещения
судебных расходов в зависимости от исхода дела уменьшением исковых
требований часто маскируется по существу отказ от части необоснованно
заявленных требований с целью увеличить
«процент выигрыша» дела и,
91
тем самым, изменить распределение судебных расходов в благоприятную
для истца сторону.
Таким образом, использование представителем указанных полномочий
ведёт к изменению объема судебного спора, влечет для сторон и третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, существенные
правовые последствия.
Всё это, на наш взгляд, дает основание дополнить ст.61 ГПК РК о
специальных полномочиях представителя такими полномочиями, как
увеличивать или уменьшать размер исковых требований; подавать заявление
о возвращении искового заявления и давать согласие на оставление иска без
рассмотрения.
2. Следующий вопрос, требующий толкования, это вопрос оформления
полномочий представителя.
Согласно п.6), 7) ст.59 ГПК РК представителями по поручению в суде
могут быть один из соучастников по поручению других соучастников, а также
друге лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.
Полномочия таких представителей согласно ч.5 ст.62 ГПК РК могут быть
выражены в доверенности или же в устном заявлении доверителя на суде,
занесенном в протокол судебного заседания.
Здесь возникает вопрос об условиях действительности представительства
по устному заявлению: имеет ли оно силу только в рамках одного судебного
заседания или до конца производства в первой инстанции, сохраняет ли свою
силу при возобновлении судебного заседания после перерыва?
Ответы на эти вопросы неоднозначны.
С одной стороны, по устному заявлению представителю могут быть
предоставлены только общие полномочия, большая часть из которых
перечислена в ст.47 ГПК РК. Данные полномочия не имеют непосредственного
отношения к распоряжению материальным правом, не влекут существенных
правовых последствий для сторон спора.
С другой стороны, мотивом предоставления законодателем такого
порядка оформления полномочий может являться временная невозможность
оформить представителю нотариально удостоверенную доверенность, что
может быть устранено к следующему судебному заседанию. Во-вторых,
согласно ст.181
ГПК РК
в вводной части судебного заседания
председательствующий проверяет полномочия представителей. Такая же
поверка проводится председательствующим и при возобновлении судебного
заседания после перерыва, так как состав явившихся участников за время
перерыва может измениться. Подтверждение полномочий представителя на
новом судебном заседании протоколом прошлого судебного заседания,
который может быть не изготовлен к этому времени, представляется
затруднительным.
Кроме того, согласно ст.170 ГК РК допускается прекращение
доверенности – письменного уполномочия, регламентированы основания и
последствия прекращения доверенности. В отношении устной формы
92
уполномочия в гражданском процессе такие правила отсутствуют, что также
затрудняет ее применение.
В связи с этим полагаем, что представительство по устному заявлению
допустимо только в присутствии доверителя, действительно на одно заседание,
на котором было сделано устное заявление,
после перерыва судебного
заседания
полномочия такого представительства должны быть опять
подтверждены заявителем.
Каковы возможности применения такой формы уполномочия в судебных
инстанциях?
Протокол судебного заседания обязателен в суде первой инстанции. В
связи с этим занесение в протокол устного заявления доверителя на каждом
судебном заседании не представляет сложности.
Новой статьей 356-1 ГПК РК, действующей с 1 января 2010 года,
предусмотрены
основания ведения
протокола в суде апелляционной
инстанции:
1) в случае необходимости
исследования новых доказательств
(дополнительных материалов, полученных экспертных заключений, допроса
вызванных в заседание лиц),
2) по собственной инициативе суда,
3) по ходатайству сторон.
Необходимость ведения протокола заседания суда апелляционной
инстанции в связи с представительством по устному заявлению лица должна
быть
выяснена
согласно ст.351 ГПК РК в начале судебного
разбирательства, когда председательствующий выясняет, кто из лиц,
участвующих в деле, и представителей явился, поверяет полномочия
представителей.
Однако при отсутствии иных указанных оснований вести протокол суда
апелляционной инстанции только для фиксации устного заявления доверителя
противоречит задаче упрощения судопроизводства,
которые указаны в
Концепции правовой политики, а также на V-ом съезде судей Республики
Казахстан [8].
В связи с этим полагаем целесообразным внести изменения в ч.5
ст.62 ГПК РК, изложив ее в следующей редакции: «Полномочия
представителя, указанного в подпунктах 6) и 7) статьи 59 настоящего
Кодекса, могут быть выражены в доверенности или же в устном заявлении
доверителя в суде первой инстанции, занесенном в протокол судебного
заседания».
В силу отсутствия протокола судебного заседания очевидно, что
применение данной формы наделения полномочиями представителя
неприменима в суде кассационной и надзорной инстанции.
В целом, спорные вопросы оформления полномочий представителя по
указанному основанию, могли бы найти свое разъяснение в нормативном
постановлении Верховного Суда Республики Казахстан.
93
3. Еще один вопрос, относящийся к использованию представительства в
гражданском процессе – это последствия неявки в судебное заседание лиц,
участвующих в деле.
Частью 5 ст.187 ГПК РК предусмотрено, что суд может признать
обязательным участие сторон в судебном заседании, если это необходимо по
обстоятельствам дела.
В отношении ответчика, не являющегося по вызову суда в случае
признания его участия обязательным, такое недобросовестное поведение
может повлечь применение мер принуждения в виде привода согласно
ст.120 ГПКРК.
Однако последствия
неявки
истца в таком случае законом не
предусмотрены. В судебной практике встречались случаи, когда даже в
случае признания судом обязательным участия истца в судебном заседании, в
суд являлся его представитель, который не мог объяснить какие-то
обстоятельства, имеющие значение для дела, либо причины неявки истца.
Оставить без рассмотрения исковое заявление истца, не являющегося по
вызову в суд, согласно п.6), 7) ст. 249 ГПК РК оснований не имеется, так как
представитель для защиты интересов истца в суд является. Однако его
участие судебном заседании носит формальный характер, не способствует
решению указанных в статье 3 ГПК РК задач защиты прав, свобод и
законных интересов, укрепления законности и правопорядка, предупреждения
правонарушений.
Очевидно, что в таком случае истец своей неявкой в суд препятствует
рассмотрению дела в суде, в нарушение требований ч.1 ст.47 ГПК РК
недобросовестно пользуется принадлежащими ему правами, направляя в суд
только своего представителя.
В связи с этим полагаем, что ст.249 ГПК РК об основаниях оставления
иска без рассмотрения следует дополнить пунктом 11) в следующей редакции:
«истец, участие которого в судебном заседании признано судом обязательным,
не явился в суд». Данное последствие могло бы применяться и к третьему
лицу, заявляющему самостоятельные требования на предмет спора.
Таким образом, анализ судебной практики позволяет предложить
вышеизложенные рекомендации по совершенствованию
действующего
гражданского
процессуального законодательства, направленные на его
упрощение судопроизводства и уяснение вопросов применения института
представительства в гражданском процессе.
Список использованной литературы:
1. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для юридических вузов и
факультетов. Под общей редакцией В.С.Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М.:
Издательская группа НОРМА-ИНФРА – М., 1999.
2.
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года //
Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 1996. - № 4. - Ст. 217.
94
3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858
«О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до
2020 года» // САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 35, ст. 331.
4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля
1999 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 1999. - № 18. Ст.644.
5. Курс советского гражданского процессуального права. Том первый.
Теоретические основы правосудия по
гражданским делам. М.: Изд-во
«Наука», 1981.
6. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27.
декабря 1994 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. –
1994. - № 23-24 (приложение).
7. Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет« (Налоговый кодекс) // Вестник Парламента
Республики Казахстан. – 2001. - № 11-12.- Ст.168.
8. Законность. Честность. Справедливость. Выступление Президента
Казахстан Н.Назарбаева на V съезде судей Казахстан // Казахстанская правда,
19 ноября 2009 г.
Макулбеков Б.Д.
председатель Костанайского
областного суда
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Не следует, возбуждая в судье гнев, зависть и сострадание, смущать его:
это значило бы то же, как если бы кто-нибудь искривил ту линейку, которой ему
нужно пользоваться. Эти слова великого ученого Аристотеля, высказанные им
при обсуждении судопроизводства времен античности, могли бы в полной мере
быть отнесенными и к представителям сторон в гражданском процессе нашего
времени.
Не секрет, что для многих наших граждан, представительство стало неким
бизнесом, средством для обогащения. Такие понятия как: «установление истины
по делу», «достижение справедливости» для таких представителей являются
лишь красивыми словами, не более. Для них главное – это получение
материальной выгоды. Для достижения этой цели отдельные представители, как
сказал Аристотель, способны и разгневать судью, и вызвать у него сострадание,
и смутить его и на многое другое.
Вместе с тем, надо признать, что данная проблема была, есть и будет, пока
существует судопроизводство, и искоренить ее целиком невозможно, как и
невозможно искоренить все пороки человечества. Но каким то образом улучшить
ситуацию в этом деле общество, государство может и должно. Думаю, что для
95
этого изначально следует установить источник негатива, заглянуть в корень
проблемы, выявить причины неправильного поведения, и после этого перейти к
разрешению самой проблемной задачи. Полагаю, что таким корнем, источником
данной проблемы, является низкое правосознание граждан, в частности, и спад
общей культуры населения, в целом.
В связи с обретением независимости и построением суверенного
государства, Казахстан, отказавшись от советской идеологии, встал на путь
строительства рыночной экономики. Данная перемена в государственном
устройстве повлекла за собой смену ценностных ориентиров. Присущие
старшему поколению казахстанцев понятия добросовестности, совестливости
стали забываться, а подрастающее поколение казахстанцев стало интересовать
лишь их материальное благосостояние. Все это привело к спаду уровня общей
культуры населения и к снижению уровня уважения граждан к законам и
государству, породив всеобщий правовой нигилизм. Впрочем, здесь нельзя не
согласиться с Н. А. Шайкеновым говорившим, что правовой нигилизм имеет в
нашем обществе древние и глубокие корни. Государство без культуры не имеет
будущего, утверждали мудрецы. Думаю, что именно учитывая эти реалии
сегодняшнего дня, Президент страны на последнем съезде партии «Нур-Отан»
сказал о необходимости повышения уровня культуры граждан, нравственности,
духовного сознания населения.
Поэтому полагаю, что улучшение института представительства следует
начать с усиления работы по повышению уровня общей культуры граждан и
преодолению правового нигилизма, введя повсеместный правовой всеобуч. Уже
детям с дошкольного возраста следует объяснять о необходимости соблюдения
законов, правил поведения в обществе, а в учебных заведениях предмет права
необходимо ввести в обязательном порядке. О необходимости повышения
правовой культуры граждан и формирования традиции уважения к закону,
системного правового воспитания учащихся, начиная с дошкольного возраста,
говорилось еще в Постановлении Президента страны «О мерах по организации
правового всеобуча в Республике Казахстан» от 1995 года. Необходимость
введения в учебных заведениях занятии правовой культуры нашла отражение и в
Концепции правовой политики от 2002 года. Надо отметить, что во исполнение
данных программ правительством были предприняты некоторые меры, однако, в
действительности, уровень правосознания граждан должного повышения не
достиг, о чем свидетельствует поднятие этого вопроса во второй Концепции
правовой политики от 2009 года.
Конечно, данные предложения не приведут к сиюминутным
положительным результатам в разрешении обсуждаемой проблемы. Понятно, что
для достижения данных целей потребуется время, материальные средства, и
возможно даже смена поколений. Но все это было высказано с целью выявления
источника, корня проблемы, для принятия в дальнейшем масштабных и
комплексных мер по улучшению института представительства.
В этом комплексе мероприятии особо следует обратить внимание на
вопросы правотворчества. Ведь именно законы регулируют правоотношения
96
представителей со сторонами и с судом. Что же говорит закон? Кто по закону
сегодня может быть представителем в суде? В соответствии с ч. 2 ст. 58
Гражданско-процессуального кодекса РК, представителем в суде может быть
любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное
полномочие на ведение дела в суде. Правильно ли это, предоставление права
быть представителем в суде любому лицу, имеющему доверенность? Чтобы
ответить на этот вопрос предлагаю изначально выяснить, что подразумевает
законодатель под словом - «представитель». Из содержания статей главы 6
(Представительство в суде) ГПК, мы видим, что представитель – это лицо,
представляющее интересы гражданина в суде, помогающее ему в совершении
необходимых в суде юридических действий и совершающее эти действия вместо
гражданина. Подлежащие совершению в суде участником процесса юридические
действия, предусмотрены практически по всему ГПК. Следовательно, надо
полагать, что представитель – это такое лицо, которое имеет юридическое
образование, разбирается в законах, в работе суда и может оказать гражданину,
участвующему в суде, квалифицированную юридическую помощь. Такое
понимание «представительства» вытекает и из п. 3 ст. 13 Конституции РК,
согласно которому, каждый имеет право на получение квалифицированной
юридической помощи, а также из ст. 1 Закона РК «Об адвокатской
деятельности», в соответствии с которым, адвокатура призвана содействовать
реализации права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение
квалифицированной юридической помощи. Также, словосочетание –
«квалифицированная юридическая помощь», в соответствии с Толковым
словарем русского языка С.И. Ожегова, означает оказание профессионального
правового содействия лицом, обладающим специальным юридическим знанием и
опытом работы по юридической специальности. Однако, на практике, в судах
представителями участвуют лица, не имеющие никакого отношения к
юриспруденции, не имеющие ни образования, ни опыта работы, озабоченные как
я уже выше говорил лишь одной корыстной целью наживы.
Но больше всего в этом вопросе беспокоит то, что из-за действий таких
представителей, а в некоторых случаях из-за бездействий, страдают обычные
граждане – участники процесса, доверившие защиту своих прав таким
представителям. Например, приведу случай из судебной практики. Зерновая
компания обратилась в суд с иском к крестьянскому хозяйству о взыскании
суммы неустойки, многократно превышающей сумму основного долга, за
несвоевременный возврат последним семенной ссуды. Глава КХ, не имеющий
необходимых юридических познаний, обратился за помощью к представителю.
По данному делу главе КХ можно было бы и избежать необходимости выплаты
огромной суммы неустойки, ввиду истечения срока исковой давности. Однако,
из-за бездействия его представителя, не заявившего о применении судом исковой
давности в соответствии с п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РК, иск Зерновой
компании был удовлетворен в полном объеме. Отсутствие грамотно построенной
правовой позиции представителя, не позволило суду также и снизить сумму
неустойки по правилам ст. 297 ГК, предусматривающей возможность снижения
97
неустойки. В итоге, представитель получил свой гонорар, а гражданин остался
без должной квалифицированной юридической помощи. И таких примеров
много.
Таким образом, думаю, что предоставленное ч. 2 ст. 58 ГПК право быть
представителем в суде любому дееспособному лицу является не совсем
правильным установлением, и требует законодательного пересмотра. В
поддержку данной мысли также хочу привести случай из практики
Костанайского областного суда, когда представитель по гражданскому делу,
подойдя после процесса к судье, спросил, не помнит ли его судья, а после
получения отрицательного ответа, напомнил судье, что когда-то он был осужден
им к лишению свободы за убийство человека. ГПК не запрещает осужденным
лицам представлять интересы сторон в суде. Следовательно, человек, ранее
судимый за убийство, наравне со всеми остальными дееспособными гражданами
может представлять интересы граждан в судах, участвовать в процессах и
совершать другие предусмотренные законом действия. Но вместе с тем,
проведение, во время подготовки гражданского дела к судебному
разбирательству, судьей беседы наедине с бывшим преступником, осужденным
за убийство, и осужденным этим судьей, представляется не вполне разумным. В
настоящее время этот представитель посещает суды и представляет интересы
граждан, и ограничить его в этом действующее законодательство не может.
Поэтому, подытоживая сказанное, полагаю, что необходимо дополнить ст.
58 ГПК положениями, предусматривающими, что представителем в суде может
быть только лицо, имеющее высшее юридическое образование, опыт работы
юристом не менее 2 лет и не имеющее судимости. А на примере внесенных в ст.
7 ЗРК «Об адвокатской деятельности» новелл, полагал бы правильным
дополнить ст. 60 ГПК (Лица, которые не могут быть представителями в суде)
положениями о том, что представителем в суде не могут быть лица со снятой или
погашенной судимостью; освобожденные от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям за совершение преступления; уволенные с
государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных
правоохранительных органов, судов, органов юстиции и исключенные из
коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; лишенные лицензии адвоката;
действие лицензии которых прекращено по основаниям, предусмотренным п. 3
(нарушение закона; недостаточная квалификация) и п.п. 3, 4 и 5 п. 5
(освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям; осуждение
за совершение преступления; применение
принудительных мер медицинского характера) ст. 12 ЗРК «Об адвокатской
деятельности».
В случае введения в законодательство данных предложений, думаю, что
также необходимо будет предусмотреть возможность лицензирования
представительской деятельности или выдачи государством соответствующих
разрешительных документов и установление контролирования деятельности
представителей.
98
Также полагаю нужным предусмотреть необходимость обложения налогом
гонораров, получаемых представителями, и возможность страхования их
деятельности, в случае оказания ими ненадлежащей юридической помощи.
Возвращаясь к вопросу обращения граждан к неквалифицированным
представителям, хочу сказать, что во многом причинами таких обращении
являются незнание обращающихся лиц о квалификации, вернее об отсутствии
квалификации этих представителей, и низкая стоимость их услуг, в отличие от
стоимости услуг профессионалов, а в некоторых случаях и
бесплатное
получение юридической помощи. Материальная сторона в этом вопросе является
очень существенной, особенно для жителей сельских местностей, где, кроме
того, и вовсе не бывает юридических консультации. Например, в Наурзумском
районе Костанайской области нет ни одного адвоката. Для рассмотрения
уголовных дел судьи этого района приглашают адвокатов из соседних районов.
В связи с такими обстоятельствами, может, следует при каждом суде
установить новую должность государственного служащего - судебного
консультанта, подведомственного Администратору судов, наподобие судебного
исполнителя, который бы оказывал бесплатную юридическую помощь
участникам процесса, а при их желании, представлял бы их интересы в суде,
также без оплаты. Или, в ст. 6 ЗРК «Об адвокатской деятельности», перечень
условий, предусматривающих оказание адвокатами юридической помощи
бесплатно, увеличить, предусмотрев в ней возможность оказания бесплатной
юридической помощи лицам, затрудняющимся с оплатой. Или же, вообще
предусмотреть возможность оказания бесплатной юридической помощи всем
гражданам за счет государства. Но тут снова возникает вопрос, как защитить
свои права гражданам, проживающим в тех местах, где нет адвоката как,
например, в вышеуказанном Наурзумском районе. Наверное, в данном случае,
следует предусмотреть оба варианта: установить в каждом суде должность
бесплатного юриста – судебного консультанта, могущего быть и представителем
обращающегося за юридической помощью лица, и возможность получения
бесплатной адвокатской юридической помощи всеми гражданами Казахстана, за
счет государства.
На основе приведенных предложений, также полагал бы возможным
введение нового института – Института судебного консультирования. Это могла
бы быть отдельная, самостоятельная организация с организационно-правовой
формой в виде государственного учреждения, подведомственная Министерству
юстиции РК, и, также могущая действовать с частной формой управления
(схожее с вводимым частным судебным исполнительством). Деятельностью
данного института явилось бы оказание бесплатной юридической помощи
гражданам (и только гражданам) попавшим в орбиту судебной системы, то есть
судебные консультанты оказывали бы необходимую юридическую помощь в
случае рассмотрения (рассмотревшего раннее, собирающегося рассматривать:
при предъявления иска гражданином, или к нему) дела обращающегося
гражданина территориальным судом. Такие судебные консультации можно было
бы ввести при каждом суде Республики, при этом также, законодательно
99
закрепив, что обращение любого лица в суд, должно предварять изначальное
обращение этого лица к судебному консультанту. В обязанность судебных
консультантов входило бы разъяснение прав и обязанностей участников
процесса, правил поведения в суде и в зале судебного заседания и т.п. Можно
было бы вменить в обязанность судебных консультантов, в частности, оказание
помощи при подготовке иска, других материалов в суд, обжалования решения, а
также возможности участия в суде в качестве представителя, при желании
обращающегося лица. В этом случае можно было бы предусмотреть право
получения судебными консультантами, как частными, так и государственными,
предусмотренного статьей 111 ГПК 10 % гонорара от «выигранной» суммы по
каждому делу. Это стимулировало бы судебных консультантов к надлежащему
исполнению своих обязанностей, способствовало бы росту количества судебных
консультации и - здоровой конкуренции между ними. Также можно было бы
предоставить судебным консультантам возможность консультирования
обращающихся лиц о перспективе рассматриваемого или подлежащего
рассмотрению дела, что привело бы к оттоку изначально «проигрышных» исков
и скорейшему окончанию дела путем заключения мирового соглашения или
признания ответчиком иска, например. Кроме всего, введение такого института
сняло бы вышеобозначенные проблемы о судимости, юридическом образовании
и опыте работы, лицензировании, контролировании и др. В случае введения
института судебного консультирования все эти вопросы нашли бы свое
разрешение при издании соответствующего закона, предусмотревшего бы все эти
обстоятельства. Этот институт привел бы к скорейшему разрешению споров,
улучшению качества правосудия, уменьшению количества жалоб граждан и к
повышению авторитета судебной власти. Но более всего, введение института
судебного консультирования явилось бы действительной, реальной реализацией
пункта 3 статьи 13 Конституции РК, согласно которому, каждый имеет право на
получение квалифицированной юридической помощи.
Наряду
с
вышесказанным,
совершенствование
института
представительства также требует усиления правоприменительной практики.
Например, ст. 339 УК, предусмотрена уголовная ответственность за
вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия. Нормативным
постановлением Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения
законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» от 14.05.1998 г.,
сообщения средств массовой информации, которые прямо или косвенно
направлены на создание общественного мнения о правоте позиции одной из
сторон судебного процесса и о законности и справедливости предстоящего
судебного постановления лишь в случае вынесения судом определенного
решения расцениваются как вмешательство в деятельность суда. Всем известно,
что отдельные недобросовестные представители после так называемого
проигрыша дела в суде, стараются добиться отмены этого решения в
вышестоящих судебных инстанциях, прибегая к «помощи» СМИ. В иных
публикациях порой открыто указывается о незаконности вступившего в
законную силу решения суда, подаче жалобы и возложения надежды на
100
справедливое разрешение этого дела вышестоящим судом. Данные действия
прямо свидетельствуют о вмешательстве в деятельность суда по отправлению
правосудия. И таких вмешательств в наши дни встречается очень много. Однако
какой-либо должной реакции на эти нарушения закона со стороны судебной
ветви власти не поступает. К сожалению, на данные нарушения закона не
реагирует и прокуратура, как орган, призванный осуществлять высший надзор за
законностью. Не было на моей практике и уголовных дел, возбужденных за
вмешательство представителей в деятельность суда.
Во многом причиной бездействия судей, подвергшихся вмешательству,
является не верное понимание ими данной проблемы. Так, многие судьи
полагают, что вмешательством затрагиваются только их личностные интересы.
И, поэтому, предпочитая не подвергать оглашению свою личность,
произошедший инцидент оставляют без внимания и принятия должных мер
реагирования. Между тем, в данном случае затрагиваются интересы государства.
Критика работы всего судебного корпуса по одному решению суда, пусть даже и
неправильному, может сказаться на доверии населения к судебной системе и
привести к негативному отношению граждан к государству в целом. Поэтому и
указывает вышеназванное Нормативное постановление Верховного Суда, что
никто не вправе произвольно искажать решение суда и порочить его. Выражение
несогласия с судебным решением должно производиться путем обжалования в
вышестоящий суд. В этой связи, полагаю, что проявляемые отдельными
представителями с помощью СМИ признаки вмешательства в деятельность суда
должны найти должную оценку со стороны судебной власти и пресекаться при
каждом случае.
Не востребованным остается у судей и другой инструмент судебной
власти. Так, в соответствии с правилами ГПК, при выявлении в судебном
заседании случаев нарушения законности, суд вправе вынести частное
определение и направить его соответствующим
лицам, для принятия
необходимых мер. Руководствуясь данным правом, за оказание представителем –
адвокатом не квалифицированной юридической помощи, можно было
отреагировать вынесением частного определения в адрес такого адвоката,
направив для принятия мер реагирования в коллегию адвокатов и в
соответствующее подразделение Министерства юстиции. На практике же, данная
возможность реагирования на нарушения законности со стороны представителей,
судьями не используется. Между тем данные полномочия и их реализация могли
бы существенно улучшить работу представителей - адвокатов, заставило бы их
готовится к процессам надлежащим образом, и в полном объеме отрабатывать
свой гонорар.
Также, практически не используются судьями предусмотренные
административным законодательством меры взыскания за проявления
неуважения к суду. Статьей 513 Кодекса РК «Об административных
правонарушениях» предусмотрено административное взыскание за проявления
неуважения к суду, которое может быть выражено в уклонении участников
процесса от явки в суд, неподчинении распоряжениям судьи, нарушении порядка
101
в суде и др. Такие нарушения представителями совершаются если не каждый
день, то довольно таки часто. Однако, к предусмотренной административным
законом ответственности, в большинстве случаев, представители остаются не
привлеченными. Здесь, причиной не использования судьями указанных
полномочий судебной власти является не совершенство механизмов,
регулирующих данное действо суда. До последних изменений ч. 4 ст. 179 ГПК
указывала на возможность применения судом административного взыскания
непосредственно в ходе судебного разбирательства. В этой связи у судей
возникали вопросы, а если нарушение допущено после судебного
разбирательства, например, после окончания процесса и при выходе из зала
судебного заседания. Правомочен ли был судья наложить в этом случае
административное взыскание. Также возникали вопросы касательно
необходимости составления административного протокола, ознакомления с ним
правонарушителя, разъяснении прав и обязанностей, то есть в выполнении всех
необходимых действий, предусмотренных и подлежащих применению
административным законом, при привлечении лица к административной
ответственности. В связи с неясностью, все эти действия, в случае и
необходимости их выполнения, отталкивали судей от привлечения нарушителей
порядка к ответственности, поскольку отвлекали от основного рассматриваемого
дела, занимали много времени и порождали необходимость изготовления
дополнительных документов. Поэтому, судьи не желая отвлекаться и загружать
себя дополнительной работой, оставляли такие нарушения без законного
реагирования. Последние изменения ГПК, меры ответственности за проявление
неуважения к суду отнесли в ст. 121 ГПК. Данная статья отсылает к ч. 1-1 ст. 648
КоАП, которая указывает, что председательствующий, установив факт
проявления неуважения к суду
непосредственно в ходе судебного
разбирательства, вправе вынести постановление о наложении на виновное лицо
административного взыскания. Эта же норма указывает, что факт проявления
неуважения к суду должен быть зафиксирован в протоколе судебного заседания.
Как видно вопросы по механизму применения мер административного взыскания
остались и после внесенных изменений. В частности, в соответствии с
вышеуказанным административным законом, факт неуважения должен быть
зафиксирован в протоколе судебного заседания. Вместе с тем, апелляционная
инстанция, например, вправе ввести процесс без составления протокола
судебного заседания. Приглашение секретаря для фиксации факта нарушения
после самого нарушения излишне. В таком случае как зафиксировать факт
нарушения? Также как поступить с основным рассматриваемым делом, в случае
отвода судьи, рассматривающего факт проявления неуважения к суду, и его
удовлетворения? Что передать для изучения и подтверждения нарушения
законности другому судье, если нет никаких материалов, в том числе и
протокола судебного заседания?
Поэтому, полагал бы в данном случае правильным законодательно
предусмотреть необходимость
составления и совершения всех нужных
процессуальных документов и действий судебным приставом на основании
102
устного поручения судьи, с последующим направлением собранных материалов
другому судье, в целях соблюдения законности и сохранения объективности.
Думаю, что принятие во внимание указанных предложений и устранение
названных недостатков принесет к значительному улучшению института
представительства, его совершенствованию, а в итоге явится еще одним шагом
государства в построении установленного пунктом 1 статьи 1 Конституции
Республики Казахстан правового государства.
Список использованной литературы:
1. Аристотель. Поэтика Риторика. С-П., 2000.;
2. Петрухин И.Л. Судебная власть. М., 2003.;
3. Шайкенова Л.А. Подвижник права. А., 2002;
4. Ибраева А.С. Теория государства и права. А., 2006;
5. Концепция правовой политики/Одобрена Указом Президента РК от
20.09.2002 г.;
6. Постановление Президента РК от 21.06.1995г. «О мерах по организации
правового всеобуча в Республике Казахстан»; Концепция правовой политики
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года / Утверждена Указом
Президента РК от 24.08.2009 г.;
7. Гражданский процессуальный кодекс РК;
8. Конституция РК; Закон РК «Об адвокатской деятельности»;
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М. 2003;
10.Гражданский кодекс РК;
11.Нормативное постановление Верховного Суда РК «О некоторых вопросах
применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» от 14
мая 1998 г.; Кодекс РК «Об административных правонарушениях».
Маликова А.Ш
Қазақстан Республикасы жанындағы
Мемлекеттік Басқару Академиясының
«Қылмыстық - құқықтық пәндер» кафедрасының
меңгерушісі з.ғ.к., доцент
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ
ӨКІЛДЕР ИНСТИТУТЫН ЖЕТІЛДІРУ
Сот билігі – қазақтардың мемлекеттік символы болып табылады. Ұлттық
санада да сот билігі халыққа етене жақын тұрған билік саласы болып есептеледі.
Би, бүгінгі тілмен айтқанда, судья – ел қамқоры, халық жанашыры әрі
ақылшысы бола біледі.
Қазақ даласындағы сот билігінің мұраты – сот процесіне қатысушылардың
«жеңуі», не «жеңілуінде» емес, екі жақтың «жеңілдеп» шығуында еді. Өйткені,
103
оның басты мақсаты – бітім, бітімгершілік болатын. «Дау мұраты - бітім» деген
аталы сөз де сол кезден қалған.
Қазіргі күнде біздің еліміздің саяси жүйесінің жаңғыртылуы және
демократияның әрі қарай дамуы мемлекет дамуының басым бағыттарының бірі
ретінде атап көрсетілген. Бұл кездейсоқ емес, өйткені, бәсекеге қабілеттілік
көптеген елдердің, соның ішінде Қазақстанның дамуының саяси аспектілерін де
анықтай бастады.
Бұдан шығатын қорытынды, Қазақстанда сот өкілдігінің кешенді
стратегиясын дәлме-дәл нақтылау мемлекеттік және қоғамдық институттардың
алдында тұрған өзекті мәселе болып табылады. Осыған байланысты мемлекет
басшысы өз кезегінде Қазақстанның мемлекеттік құрылымы мен саяси
жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған елдегі ірі көлемдегі саяси
реформаларды жалғастырудың қабылданған бағытын өзгертпейтінін тағы да
атап өтті. Сонымен қатар, мұнда саяси жаңғыртуды жүзеге асыру барысында
бұл сферадағы әлемдік тәжірибені де, сондай-ақ қазақстандық нақты жағдайды
да есепке алу үлкен маңызға ие болатынын ескертті. Жалпы процессуалдық
заңға сәйкес азаматтар өз істерін сотта өздері немесе өкілдері арқылы жүргізуге
құқылы және азаматтың іске өзінің қатысуы оның бұл іс бойынша өкілі болу
құқығынан айырмайды (ҚР АІЖК-і 58 -ба-бының 1-бөлігі).
Өкілдік - басқа адамның (өкілдік берушінің) атымен бір адамның (өкілдің)
сенімхатқа, заңдарға, сот шешіміне не әкімшілік құжатқа негізделген өкілеттігі
күшімен жасаған мәмілесі өкілдік берушінің азаматтық құқықтары мен
міндеттерін тікелей туғызады, өзгертеді және тоқтатады. Өкілеттік өкілдің
әрекет жасаған жағдайынан да көрінуі мүмкін. Өкіл жасаған мәміле бойынша
тікелей өкілдік берушіде құқықтар мен міндеттер пайда болады. Әрекет
қабілеттілігі жоқ адамдардың атынан мәмілелерді олардың заңды өкілдері мен
қорғаншылары жасайды (ата-анасы, асырап алушылар)[1].
Сотта өкілдік ету дегеніміз - басқа тұлғаның мүддесіне және оның атынан
бір тұлғамен процессуалдық іс-әрекеттер жасау.
Сотта өкілдік ету - басқа тұлғаның мүддесіне және оның атынан (өкілдік
берушінің) өзіне берілген өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттер
жасайтын бір тұлға (сот өкіл етуші), оның себебіне өкілдік берушінің сәйкесті
құқықтар мен міндеттер туындайды.
Сотта аталған процессуалдың іс-әрекеттер жасайтын тұғаны сотта өкіл
етуші деп атайды. Сотта басқа тұлғаның мүддесіне және оның атынан өкілдік
етуге өкілдің құқығын куәландыратын құжаттар ұсынуы негіз болып табылады.
Сотта өкіл етуші - өкілдік берушінің мүддесіне және оның атынан өзіне
берілген өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттер жасайтын әрекет
қабілеттігі бар тұлға. Сенімхатқа, заңдарға, сот шешімдеріне не әкімшілік
актісіне негізделген істі сотта жүргізуге тиісінше рәсімделген өкілеттігі бар
әрекетке қабілетті кез келген адам сотта өкіл бола алады.
Сотта өкілдік ету процессуалдық заңмен барлық азаматтық істер бойынша
соттарда және азаматтық процестің барлың сатыларында болады.
104
Сот шешімін (үкім және қаулы) орындау кезеңі. Бұл кезеңнін мақсаты мен
міндеті - сот үкімін орындауға қатысты болып табылады. Үкімді орындау
барысында заңда көрсетілген бірқатар іс жүргізу әрекеттерін қолдануға
мүмкіндігі туындап жатады. Мысалы:
- туған-туыстарын сот үкімінің мазмұнымен таныстыру және оларды
сотталушымен жолықтыру;
- сотталушының сырқатына, жүкті болуына байланысты немесе
кәмелетке толмаған баласы болуына байланысты сот үкімін
орындауды кейінге қалдыру.
Бұл кезеңнін субъектілері мыналар:
- сот төрағасы, прокурор, сотталушы, қылмыстық-атқарушы мекеме
әкімшілігі, дәрігерлік комиссия, әскери бөлім тобы, т.б.
Қадағалау ретінде іс жүргізу кезеңі - бұл заңды күшіне енген сот шешімін
қайта қарау ісі жөніндегі қылмыстық процестің ерекше кезеңі.
Бұл кезеңде прокурор мен сот төрағасы заңсыз және негізсіз деп танылған
сот үкімі мен сот қаулысының заң күшіне енуі туралы шағымдарды, арыздарды
қарастырады. Заңды күшіне енген үкімдер мен қаулыларға қарсы қадағалау
инстанциясына сәйкес апелляциялық шағым беруге құқығы бар процестің
қатысушылары наразылық білдіріп, шағымдана алады. Наразылықты
қабылдауға мыналар құқылы: облыстық және оған теңестірілген сот төрелігінің
қадағалау коллегиясындағы Қазақстан Республикасы Бас прокуроры, сондай-ақ
қадағалау коллегиясындағы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты. Қазақстан
Республикасы Бас прокурорының орынбасары, облыс прокурорлары және
оларға тең келетін қадағалау коллегиясындағы прокурорлар.
Қадағалау ретінде іс жүргізу кезеңінің субъектілері: Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Сот төрағасы, облыстық сот төрағалары мен оларға
тең келетін сот төрағалары, Жоғарғы Соттың қадағалау коллегиясындағы сот
төрағалары және облыстық соттың қадағалау коллегиясы, баяндаушы судья; ҚР
Бас прокуроры және олардың орынбасарлары, облыс прокурорлары мен оларға
тең дәрежелі прокурорлар; сотталушы, ақталушы, қорғаушы, жәбірленуші,
және оның өкілдері, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер, олардың
өкілдері.
Шағымдар мен қарсы наразылықтар бойынша қылмыстық істерді жоғарыда
аталған соттар мен осы іске қатысты прокуратуралар қарастырады. Олар үкім
мен қаулыны өзгертуге немесе жоюға қатысты негіздеме тапқан жағдайда
қадағалау тәртібімен наразылық білдіруі қажет. Қадағалау ретінде іс жүргізу
кезеңінде мынадай міндеттер шешіледі: бірінші сатыдағы сот үкімі мен сот
қаулысының негізділігі мен заңдылығын тексеру, заңды күшіне енген апелляциялық және қадағалау ісінен кейінгі қаулылардың негізділігі мен
заңдылығын тексеру. Сот қателіктері деп мыналарды тануға болады: кінәсіз
адамды соттау; кінәліні ақтау; орта, ауыр және ерекше ауыр қылмыс жасағаны
үшін айыпталушы тұлғаның ісін токтату; сотталушының өзін-өзі қорғау
құқығынан айыру[2].
105
Азаматтық іс жүргізу бұл сот және басқа субъектілер арасындағы
азаматтық іс қарау мен шешу кезіндегі құрылатын азаматтық іс жүргізу
құқығының нормаларымен реттелген азаматтық іс жүргізу құқықтық
қатынастар және процессуалдық әрекеттер жиынтығы. Іс жүргізудің басты
мақсаты - бұзылған құқықты қалпына келтіру немесе заңмен қорғалатын
мүддені қорғау болып табылады. Азаматтық іс жүргізу (процесс) соттың,
тараптардың (талап қоюшы мен жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың
(прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық әрекеттерін,
олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа, басқа да
қатысушыларға процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс
жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу міндеттері жүктеледі. Іс
жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер процесі барысында жүзеге
асырылады.
Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілер:
а) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын-ала азаматтық іс жүргізу
құқықтық нормаларымен белгіленген;
б) істің аяқталуына мүдделі тұлғалардың сот мәжілісінде іс қарауына
қатысуға құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғай алады;
в) сот шешімі іс бойынша сот отырысында дәлелдемелер арқылы анықталған
деректерге сүйенуі қажет және ол заңға сәйкес болуы керек.
ҚР АІЖК-сі соттың қарауына жататын барлық азаматтық істерді төрт түрге
бөледі:
1) бұйрық бойынша іс жүргізу істері;
2) талап қоюмен іс жүргізу істері;
3) ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері;
4) ерекше іс жүргізу істері.
Азаматтық процестің сатылары мынадай мақсаттарға жетуге
бағытталған процессуалдық әрекеттердің жиынтыгы: талап арызды
(арызды, шағымды) қабылдау, сот қарауына істерді әзірлеу, сотта іс қарау,
сот актілерін шығару және т.б.
Сот азаматтық істерді мынандай жағдайларда қарайды:
1) өзінің құқығын немесе заңды мүддесін қорғауды талап еткен адамның
арызы бойынша;
2) заңда белгіленген реттерде басқа адамдардың құқықтары мен мүдделерін
қорғауды талап етіп, соттан өзіне алатын мемлекеттік басқару органдарының,
мекемелердің, кәсіпорындардың, қоғамдық ұйымдардың немесе жеке
азаматтардың арызы бойынша. Азаматтық іс талап арыз, арыз не шағым беру
арқылы судья сотта азаматтық іс қозғайды және ол бойынша тиісті ұйғарым
шығарады [3].
Азаматтық істерді қарағанда арызды қабылдағаннан кейін судья істі сотқа
қарауға әзірлік жүргізеді, оның мақсаты - істі уақтылы және дұрыс шешуді
қамтамасыз ету. Істі сотта қарауға әзірлеу туралы судьяның жеке өзі мынандай
әрекеттерді жасайды:
1) талап қоюшыдан талаптардың мән-жайы жөнінде сұрастырады. Онда
106
жауапкер жағынан болуы мүмкін қарсылықтарды анықтайды, қажет болса,
қосымша дәлелдемелер тапсыруды ұсынады, талап қоюшыға оның іс жүргізу
құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;
2) қажет болған реттерде, жауапкерді шақырып, одан істің мән-жайы жөнінде
сұрастырады, оның талапқа қандай қарсылықтары бар екенін және бұл
қарсылықтарын қандай дәлелдермен қуаттай алатындығын анықтайды, ерекше
күрделі істер жөнінде жауапкерге іс бойынша жазбаша түсініктер беруді
ұсынады, оған оның іске қатысу құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;
3) үшінші тұлғаларды және өзге қатысушыларды іске қатыстыру туралы
мәселені шешеді;
4) іске прокурордың қатысуы туралы мәселені шешеді. Белгіленген тәртіп
бойынша хабар-ошарсыз кеткен, ақылының ауысуы немесе есінің кемдігі
салдарынан өрекет қабілеттілігі жөн деп танылған адамдардың, неке бұзу
туралы істері бойынша жауапкердің мүліктік құқықтарын қорғау үшін, сондайақ балаларының мүдделерін қамтамасыз ету үшін қорғаншы жөне қамқоршы
органдарын процеске қатыстыру мәселесін шешеді.
Судья қойылған талаптарды анықтайды, тараптарға және үшінші
тұлғаларға қажетті дәлелдемелер жинауға жәрдемдеседі. Егер қаралатын іс
бойынша ңажет болса процеске мүдделі тұлғалар, сарапшыларды,
аудармашыны, куәларды және т.б. қатыстыру мәселесін шешеді. Судья іс
жеткілікті әзірленген деп тапса, оны сот мәжілісінде қарауға тағайындау туралы
ұйғарым шығарады.
Заң күшіне еңбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарына апелляциялық
шағым беру және наразылық келтіру арқылы қайта қарау сатысы
(апелляциялық өндіріс). Бұл сатыда соттың шығарған шешімімен не ұйғарымымен тараптар, үшінші тұлғалар келіспесе, олар осы істі қараған соттан келесі
жоғары тұрған сотқа шешім шығарған күннен бастап 15 күн мерзім ішінде
апелляциялық шағым бере алады, ал прокурор өзінің наразылығын келтіре
алады. Сондай-ақ, олардың келесі сотқа осы іске байланысты қосымша
дәлелдемелерін ұсынуға құқықтары бар. Осы саты бойынша істі қараған сот
(алқа, 3 судьядан кем болмау керек) соттық қаулы шығарады.
Сот актілерін орындау сатысы. Бұл сатыда соттың заң күшіне енген актісі
(шешімі, ұйғарымы, қаулысы) борышкердің өз еркімен немесе сот
орындаушының мәжбүрлеу шарасын қолдануымен орындалады (жалпы мерзімі
2 ай).
Заң күшіне енген сот актілерін қадағалау тәртібі бойынша қайта қарау
сатысы (қадағалау өндірісі). Сот шешімінің дәлелсіздігі немесе материалдық
немесе іс жүргізудің құқық нормаларының елеулі түрде бұзылуы сол шешімді
бақылау ретінде бұзуға негіз болады. Сот істі қадағалау тәртібімен қараудың
нәтижесінде кеңесу бөлмесінде мынандай шешімдердің бірін қабылдайды:[4]
1) Бірінші, апелляциялық, қадағалау сатысындағы шешімді өзгеріссіз, ал
шағымды, наразылықты қанағаттандырмай тастайды;
2) Бірінші, апелляциялық сатыдағы сот шешімінің толық немесе бөлігіндегі
күшін жояды және істі бірінші, апелляциялық сатыдағы сотта жаңадан қарауға
107
жібереді;
3) Бірінші, апелляциялық сатыдағы сот шешімінің толың немесе бөлігіндегі
күшін жояды және талап-арызын қарамай тастайды немесе іс бойынша іс
жүргізуді қысқартады;
4) Іс бойынша шығарылған шешімдердің біреуін күшінде қалдырады;
5) Бірінші, апелляциялық, қадағалау сатысындағы соттың шешімін өзгертеді
немесе оның күшін жояды, материалдық құқық нормаларын қолдануда және
түсіндіруде қате жіберілген болса, істі жаңадан қарауға жібермей, жаңа шешім
шығарады. Істі қадағалау тәртібімен қарау кезінде сот істе бар материалдар
бойынша шағым, наразылық дәлелді шегінде бірінші, апелляциялық сатыдағы
соттар шығарған сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексереді. Сот
құрамы үш судьядан кем болмауы тиіс. Істі қарағаннан кейін сот қаулы
шығарады.
Заң күшіне енген сот актілерін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша
қайта қарау сатысы. Кейбір ғалымдардың пікірі бойынша бұл ерекше саты деп
аталады. Шешімдерді жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарауға
мыналар негіз болады [5]:
1) іс үшін елеулі маңызы бар, арыз берушіге белгілі болуы мүмкін емес мәнжайлар;
2) заңды күшіне енген сот үкімі бойынша анықталған, заңсыз немесе
дәлелсіз шешім шығаруға негіз болған куәнің біле тұра берген жалған жауабы,
сарапшылардың біле тұра жасаған жалған қорытындысы, аудармашының біле
тұра теріс жасаған аудармасы, құжаттардың немесе айғақтық заттардың
жалғандығы;
3) заңды күшіне енген сот үкімі бойынша анықталған, тараптардың, іске
қатысушы басқа адамдардың немесе олардың өкілдерінің қылмыстық
әрекеттері не болмаса судьялардың осы істі қараған кезде жасаған қылмыстық
әрекеттері;
4) сот шешімін шығаруға негіз болған басқа органның қаулысының бұзылуы.
Шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны жаңадан анықталған мән-жайлар
бойынша қайта қарау туралы осы шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны
шығарған сотқа арыз береді. Олар: іске қатысқан адамдар немесе прокурор.
Мұндай арызды іске қатысушы адамдар қайта қарау үшін негіз болатын мәнжайлар анықталған күннен бастап үш ай ішінде бере алады. Бұл саты бойынша
қайта қарау негіздері ҚР АІЖК-нің 404-бабында көрсетілген.
Азаматтық іс жүргізу құқығы - азаматтық істерді қарап, шешім шығарып
және оны орындау тәртібін реттейтін нормалар жиынтығынан тұратын ұлттың
құқықтың бір саласы. Ол сот органдарының сот ісін жүргізудегі қызметін,
судьялардың қызметін, іс жүргізуге барлық басқа да қатысушылардың
қызметіне байланысты туатын қатынастарды реттейді. Азаматтық істер жүргізу
тәртібімен ұлттық құқықтың кейбір басқа да салаларынан (еңбектік және т.б.)
туып отыратын даулар қаралып, шешіледі. Азаматтық іс жүргізу құқығының
нормаларын бұлжытпай сақтап отыру бұл істерді қарап шешетін сот
органдарына әрбір істің ақиқатына жетуге кепілдік береді, демек мұның өзі
108
сайып келгенде, жеке адамның құқығын, қоғамның мүддесін, мемлекеттің
игілігін пәрменді де жан-жақты қорғауға мүмкіндік береді.
Сот төрелегін жүзеге асыруда қоғамның қатынастарды реттейтін азаматтық
іс жүргізу құқығы құқық жүйесінде дербес құқық саласы болып саналады.
Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні азаматтық іс жүргізу болып табылады.
Азаматтық іс жүргізу құқығы мен азаматтық іс жүргізудің пәндерін бір-бірінен
ажырата білу керек. Олардың ұғымдарын айта кету керек.
Азаматтық сотта іс қарау саласында құқықтың реттеу әдістері:
императивтік және диспозитивтік болып бөлінеді.
Процессуалдық құқықтық кепілдіктер. Азаматтық процессуалдық
нормалардың жүйеленуі: реттеуші, дефинитивтік, жалпы, арнайы, ерекше,
императивтік, диспозитивтік, құқық беруші, міндеттеуші, рұқсат етпеу
нормалары. Азаматтық іс жүргізу құқықтық нормалардың құрылымы:
гипотезалар (бір жақты, екі жақты, белгіленген, белгіленбеген және т.б.),
диспозициялар (жай, сипаттамалы, сілтемелі, бланкеттік), санкциялардың
түрлері.
Сотта өкілдік туындау негіздеріне байланысты мынадай түрлерге бөлінеді:
- шартты;
- заңды;
- жарғысы бойынша;
- қоғамдық;
- ресми.
Шартты өкілдік ету - еңбек шартына немесе тапсырма шартына
негізделген өкілдік ету. Мұнда өкілдік беруші (тарап, үшінші тұлға) басқа
тұлғаға (өкіл етушіге) сотта оның ісін жүргізуін тапсырады. Азаматтық процесс
бойынша тарап немесе үшінші тұлға ретінде қатысатын азаматтық іске өзінің
қатысуы оның бұл іс бойынша өкілі болу құқығынан айырмайды (ҚР АІЖК-і
58-бабының 1-бөлігі). Сонымен қатар істің мән-жайлары бойынша қажет болса,
сот тараптардың сот отырысына қатысуын міндетті деп тани алады (ҚР АІЖК-і
187-бабының 5-бөлігі).
Өкіл етуші ретінде іске қатысушылардың өтінуімен сот рұқсат еткен басқа
да адамдар тапсырма бойынша сотта өкіл бола алады (ҚР АІЖК-і 59-бабының
7-тармағы).
Заңды өкілдік ету - заңның тікелей көрсетілуіне негізделген өкілдік ету. ҚР
АІЖК-нің 63-бабы бойынша сотта заңды өкілдік ету: әрекетке қабілетсіз (14
жасқа дейінгі, есі дұрыс емес), әрекет қабілетіне толық ие емес (14-18 жаста)
немесе әрекетке ңабілеті шектеулі (маскүнемдіктен, нашақорлықтан)
азаматтардың жеке және мүліктік құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін атааналармен, асырап алушылармен, қамқоршылар немесе қорғаншылармен;
- хабар-ошарсыз кеткен деп белгіленген тәртіппен танылған азамат қатысуға
тиісті іс бойынша - мүлкіне қамқорлықты жүзеге асыратын адаммен;
- қайтыс болған немесе қайтыс болды деп белгіленген тәртіппен жарияланған
адамның мүрагері қатысуға тиісті іс бойынша, егер мұраны әлі ешкім
қабылдамаса - мұралық мүлікті қорғау мен басқару үшін тағайындалған
109
сақтаушы немесе қамқоршымен жүзеге асырылады.
Сонымен заңды өкілдік ету туындау негізі үшін әртүрлі заңды фактілер
қажет - туыстық, асырап алушылық, қорғаншы немесе қамқоршы тағайындауы.
Заңды өкілдер істі сотта өздері жүргізеді немесе басқа өкілге тапсыра
алады (ҚР АІЖК-і 63-бабының 4-бөлігі).
Құрылтай құжаттары бойынша өкілдік ету - төмен тұрған ұйымның
арнайлы тапсырмасыз олардың мүдделерін қорғауға жоғары тұрған ұйымның
өкілдік ету құқығы.
Қоғамдық өкілдік ету - өз мүшелерінің мүдделерін қорғау үшін қоғамдық
бірлестіктердің өкілдік етуі.
Ресми өкілдік ету - тапсырма бойынша өкілдік ету, өз сипаты бойынша
заңды өкілдік етуге жаңын.
Үйымдардың ісін сотта оларға заңмен, өзге нормативтік-құқықтық
актілермен немесе құрылтай құжаттарымен берілген өкілеттіктердің шегінде ісәрекет жасайтын олардың органдары және тиісті өкілеттіктер берілген олардың
өкілдері жүргізеді. Заңды тұлғалардың басшылары сотңа олардың қызметтік
жағдайын немесе өкілеттіктерін куәландыратын құжаттар береді.
Заңды тұлғаның органы тиісті өкілеттік берілген басқа өкілдермен бірге
іске қатыса алады.
Азаматтық іс жүргізу құқығының бастаулары дегеніміз - азаматтық іс
жүргізу әрекеттер тәртібін реттейтін жалпы және деректі ережелер,
нормативтік-құқықтық актілер. Азаматтық істерді жүргізу заңдары - азаматтық,
отбасылық, еңбектік-құқықтық қатынастардан туатын даулар жөніндегі істерді,
әкімшілік-құқықтық қатынастардан туатын істерді және ерекше сипаттағы
істерді қарау тәртібін белгілейді. Бұл заңдардың құрамына ҚР АІЖК-сі және
басқа заңдар кіреді. Ең алдымен заң күші жоғары ҚР Конституциясы туралы
айту керек және оның оннан аса баптары азаматтық іс жүргізу әрекеттерге
жататынын ескеру қажет. Мәселен, ҚР Конституциясының 14-бабының 1
бөлігінде былай жазылған: "Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең". Содан
кейін азаматтық іс жүргізу құқығына келесі нормативтік актілердің қандай
байланысы бар екенін айту қажет: ҚР сот жүйесі мен судьялар мәртебесі
туралы конституциялық заңы, Халықаралық шарттар. Мына азаматтық іс
жүргізу құқығының нормалары бар заңдарын (ҚР прокуратурасы туралы, ҚР
ҚІЖК, ҚР еңбек туралы, ҚР Атқарушылық іс жүргізу туралы және т.б.) оқып
танысу керек. Оған қоса соттың прецеденттер және әдет-ғұрыптарды да
жатқызамыз.
Азаматтық іс жүргізу құқығының негізгі бастауы ҚР АІЖК-сі болып
танылады.
Азаматтық іс жүргізу заңының мерзімдегі және кеңістікте қолданылуы. Заң
белгілі бір мерзімде күшіне енеді және оның күші бір мерзімде тоқтатылуы
немесе жойылуы мүмкін. Жалпы ережеге сәйкес ҚР-ның заңдары баспасөзде
жарияланғаннан кейін, егер олардың өздерінде күшіне ену мерзімі
көрсетілмесе, 10 күннен кейін ресми түрде күшіне енеді. Ал заңда көрсетілсе,
ол қабылданған мерзімінен бастап күшіне енеді. Мысалы, ҚР АІЖК-сі 1999
110
жылғы 13 шілдеде қабылданды, ал бұл кодекс заң күшіне 1999 жылғы 1
шілдеде енді. Азаматтық сот ісін жүргізу іс жүргізу әрекетін орындау, іс
жүргізу шешімін қабылдау кезіне қарай күшіне енген азаматтық іс жүргізу
заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. Жаңа міндеттер жүктейтін, процеске
қатысушыларда бар құқықтардың күшін жоятын немесе оларды кемітетін,
олардың пайдаланылуын қосымша шарттармен шектейтін азаматтық іс жүргізу
заңының кері күші болмайды (ҚР АІЖК-і 4-бабының 2-бөлігі).
Азаматтық іс жүргізу заңы мемлекеттің бүкіл аумағында қолданылады.
Жалпы ереже бойынша жаңадан шығарылған заңның кері күші болмайды, егер
ол туралы арнайы заңда көзделмесе. Сот қажетті түрде процессуалдық
әрекеттер жасау кезінде заң күші бар процессуалдық нормативтік актіні
қолданады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой
инстанции. Алматы: Жеті жарғы, 2001.-152б.
2.Баймолдина З.Х. К вопросу о сущности принципа диспозитивности
гражданского процессуального права// Научные труды КазГЮУ. Выпуск 1.
Алматы, 1999.-45б.
3.Баймолдина
З.Х.
Мировое
соглашение
в
гражданском
судопроизводстве//Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики.
Том 1. Алматы, 2000.-152б.
4.Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды). Учебное пособие. М., 1981.5.Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Рассмотрение в суде гражданских дел.
Минск, 1982.-43б.
Ниязгулов Д.Т.
Доктор PhD по направлению
12.00.00 – юридические науки
ПРАВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Провозглашение Казахстана правовым государством и признание прав
человека, определяющими содержание и применение законов, обусловило
необходимость закрепления в Конституции Республики Казахстан
общепризнанной в международном сообществе гарантии, обеспечивающей
право каждого защищать свои права и свободы. В статье 13 Конституции
Республики Казахстан п.1 сказано, что каждый имеет право на признание его
правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не
противоречащими закону способами, включая необходимую оборону. Каждый
имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Каждый имеет право на
111
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1].
Реализация конституционного положения о праве каждого на получение
квалифицированной юридической помощи – является одним из актуальных
вопросов. Однако это право реализуется не всегда должным образом. Не все
граждане и не при любых обстоятельствах имеют реальную возможность
защищать свои права, применяя институт представительства.
Участники гражданского оборота нередко не могут самостоятельно без
чьего-либо содействия реализовать принадлежащие им права, приобрести
новые, выполнить возложенные на них обязанности, заключить ту или иную
сделку или совершить какие-либо иные юридические действия, которые
повлекут
для
них
возникновение,
изменение
или
прекращение
правоотношений. Но они имеют возможность совершать это не лично, а путём
использования института представительства. Поэтому с развитием
общественных
отношений,
регулируемых
гражданским
правом,
представительство активно используется гражданами и юридическими лицами.
Оно облегчает и расширяет их участие в гражданском обороте, помогает найти
оптимальные способы для приобретения прав и выполнения обязанностей
имущественного и неимущественного характера. Граждане могут совершать
сделки и иные юридические действия, которые без участия представителя
затруднительны или вообще недоступны для них; юридические лица могут
активнее участвовать в хозяйственных отношениях и т.п. Таким образом,
вопросы дальнейшего совершенствования права на представительство является
актуальным в любом обществе, и заслуживают внимания науки гражданского
права.
Предметом представительства являются юридические действия,
совершаемые представителем. Хотя в Гражданском кодексе Республики
Казахстан в качестве совершаемого представителем упоминаются лишь сделки,
следует иметь ввиду, что представители совершают не только сделки, но и
иные юридические действия.
Законодатель определяет представительство следующим образом:
представительство - сделка, совершенная одним лицом (представителем) от
имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на
доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте,
непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности представляемого [2].
В юридической литературе издавна обсуждается вопрос, является
представительство правоотношением или деятельностью [3, С. 62].
В
литературе
существует
конструкция
«представительстваправоотношения», [4, С. 32-34.] которая, очевидно является менее чёткой,
потому что представительство зачастую выступает элементом более широкого
правоотношения (например, между родителем и ребёнком).
Деятельность представителя определяется содержанием правовой связи
между ним и представляемым. Поскольку представитель действует от имени
112
представляемого, его правомерные действия приводят к установлению
правоотношений между представляемым и третьими лицами. Сделки и иные
юридические действия представителя в отношении третьих лиц порождают
права и обязанности непосредственно для представляемого. [6] У
представителя же никаких прав и обязанностей из совершаемых им сделок и
иных юридических действий не возникает.
Граждане и юридические лица имеют возможность совершать сделки и
иные юридические действия не лично, а через представителя. К услугам
представителя прибегают, когда, например, граждане в силу закона (из-за
отсутствия дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств
(например, из-за болезни, командировки, занятости) не могут лично
осуществлять свои права и обязанности. Юридические лица так же широко
используют представителей в своей деятельности, так как они не всегда могут
выступать в гражданском обороте от своего имени. Но чаще всего к
содействию представителей прибегают ради того, чтобы воспользоваться
специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить время и средства
и т.п. Тем самым, институт облегчает и расширяет возможности использования
лицом своей правоспособности и нередко оказывается необходимым для
реализации принадлежащих ему субъективных прав и исполнения лежащих на
нем обязанностей.
Действия представителя надо так же отличать от действий посыльного
(посланца) и посредника. Если представитель действует от имени
представляемого, но выражает при этом свою волю, то посыльный лишь
передаёт волю одного лица другому. При этом представитель совершает
действия, которые имеют для представляемого правовое значение, а действия
посыльного имеют чисто технический, вспомогательный характер. В связи с
этим обстоятельством, предъявляются повышенные требования к его
дееспособности, а посланцем может быть и недееспособное лицо.
Через представителя могут быть иногда осуществлены и некоторые
личные неимущественные права (так, автор может через представителя
договориться с издательством о выпуске произведения под другим названием,
сокращении своей рукописи, внесении в нее дополнений и т. д.)
Однако представитель не может совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие
сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно
является, за исключением случаев коммерческого представительства. Сделка,
заключённая с нарушением этого правила должна быть признана
недействительной. Одновременное представительство в сделке допускается
только с согласия участников. Оно может возникать и в силу прямого указания
закона.
А также не допускается совершение через представителя сделки, которая
по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других
сделок, указанных в законе (статья 163 ГК РК). Например, не допускается
113
представительство при заключении и расторжении брака ЗАГСом, завещание
нельзя совершить через представителя.
И в заключении, хотелось бы отметить, что институт представительства
позволяет удовлетворять потребности одного лица с помощью действий
другого. Изменения, происшедшие в последние годы в общественной и
хозяйственной жизни страны, существенно расширили сферу применения
представительства.
Список использованной литературы
1.
Конституция Республики Казахстан. Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217; 1998 г., № 20, ст. 245
2
Кодекс
Республики
Казахстан
от
27.12.1994
года
"Гражданский кодекс
Республики Казахстан (Общая часть)
"Советы
Казахстана" от 27 и 31.01.1995 г.
3. Невзгодина Е.Л. Вопросы правового регулирования в социалистическом
обществе. Свердловск. 1973. С. 62.
4.
Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому
праву. - Томск, Издательство Томского университета, 1980 г., Стр. 156.
Нургалиева Е.Н.
д.ю.н., профессор
ПРАВОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Важнейшей формой осуществления полномочий работников в любой
организации являются их представители. Деятельность представителей
работников в сфере социально-трудовых отношений регулируются нормами
законодательства, закрепляющими права и обязанности главным образом
профессиональных союзов (далее – профсоюз) по защите прав и интересов
наемных работников. В процессе своей деятельности представители
работников, в том числе профсоюзы, вступают в различные правоотношения,
как субъекты юридических правомочий по отношению к хозяйствующим
субъектам.
Правовой основой деятельности профсоюзов в Казахстане являются:
Конституция Республики Казахстан, Законы: «О профессиональных союзах» от
9 апреля 1993 года; «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 года, «О
некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года и др.
Профессиональные союзы в Республике Казахстан в Законе РК «О
профессиональных союзах» характеризуются как самостоятельные, с
фиксированным индивидуальным членством общественного объединения,
добровольно
создаваемые
гражданами
на
основе
общности
их
профессиональных интересов для представления и защиты трудовых, а также
114
других социально-экономических прав и интересов своих членов и улучшения
условий труда (ст.1).
В этом Законе также регламентированы права профсоюзов на
представительство и защиту трудовых и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза, которые они защищают путем: оказания
правовой и консультативной помощи при заключении членом профсоюза
трудового договора; обращения в суд с заявлением в защиту прав и
охраняемых законом интересов своих членов; участия в суде при рассмотрении
дела; заключения с работодателем от имени своих членов договора,
соглашения, охватывающего членов профсоюза, а также других членов
трудового коллектива, не возражающих принять участие в этом договоре. В
целях защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих
членов профсоюзы могут использовать все другие способы, не противоречащие
действующему законодательству (ст.11 Закона).
Представительство интересов трудового коллектива осуществляется
профсоюзами при заключении коллективного договора с работодателем,
осуществлении контроля за его исполнением, предъявлении в суд исков,
направленных на защиту прав и интересов трудового коллектива и отдельных
его членов, а также осуществлении других действий, связанных с реализацией
прав трудового коллектива и их защитой (ст.12 Закона).
В организациях могут функционировать и другие представительные
органы работников и они не могут воспрепятствовать деятельности
профсоюзов (ст.1 Закона). В качестве представителей работников Трудовой
кодекс Республики Казахстан (далее – ТК РК) называет профессиональные
союзы, их объединения и (или) уполномоченных работниками физические и
(или) юридические лица (подпункт 60) п.1 ст.1). Представители работников
имеют, согласно ст.270 этого Кодекса право:
1) представлять и защищать социально-трудовые права и интересы
работников;
2) вести с работодателем коллективные переговоры по разработке проектов
и заключению соглашений, коллективных договоров, получать в этих целях
необходимую информацию по вопросам трудовых отношений;
3) участвовать в решении вопросов социально-экономического развития,
предусмотренных в соглашениях или коллективных договорах;
4) осуществлять в порядке, установленном настоящим Кодексом,
общественный контроль;
5) взаимодействовать с государственными инспекторами уполномоченного
государственного органа по труду по вопросам нарушений трудового
законодательства;
6) в соответствии с соглашениями и коллективными договорами посещать
рабочие места для изучения и принятия мер по обеспечению нормальных
условий труда;
115
7) принимать участие в работе консультативно-совещательных органов по
разработке и рассмотрению проектов законодательных актов, программ,
связанных с трудовыми отношениями и социально-экономическими вопросами;
8) участвовать в урегулировании трудовых споров между работником и
работодателем в порядке, установленном настоящим Кодексом;
9) проводить собрания, шествия, митинги, пикеты, забастовки в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Все указанные полномочия представителей работников можно объединить
в четыре основные группы, а именно:
а) участвовать в нормотворческой и правоприменительной деятельности;
б) вести коллективные переговоры по заключению соглашений;
в) участвовать в разрешении коллективных трудовых споров;
г) осуществлять контроль за соблюдением принятых соглашений.
Полномочия иного представителя ограничивается сферой взаимодействия
работников и работодателей в рамках отношений. В иных отношениях (по
защите и представительству индивидуальных прав работников) их права и
интересы продолжает представлять и защищать соответствующая профсоюзная
организация.
Права профессиональных союзов, изложенные в ТК РК, и которыми они
обладают во взаимоотношениях с организациями, можно классифицировать на:
а) права профсоюзов на то, чтобы соответствующие решения
работодателем принимались с учетом их мнения (права совещательного
характера). Они отражены в соответствующих статьях ТК РК и охватывают
вопросы издания работодателем актов по различным вопросам деятельности,
расторжения трудового договора по инициативе работодателя и др. (см.
ст.ст.12, 48, 56, 84, 93 ТК РК);
Ранее, до регламентации нормами трудового права рыночных трудовых
отношений, с учетом мнения профсоюзов решались важнейшие вопросы
планирования и организации производства, назначения на должность
работников на руководящие хозяйственные должности, а также другие вопросы
организации производства, распределения и использования материальных и
финансовых ресурсов, что диктовалось потребностями социалистической
системы хозяйствования.
б) права профсоюзов на решение ряда вопросов на паритетных началах с
представителями работодателей. Этими правами представители работников
обладают в случаях, когда работодатель именно по закону обязан решать
вопросы труда и заработной платы работников, вопросы рабочего времени и
времени отдыха, материальной ответственности совместно с профсоюзным
органом.
Учитывая, что в организации общественного труда большое значение
имеют коллективные договоры, разрабатываемые и принимаемые сторонами:
представителями работников и представителями работодателей по вопросам
регулирования трудовых и производных от них правоотношений, акцент в ТК
РК делается на паритетное принятие коллективных договоров и соглашений.
116
Так, анализ статей ТК РК показывает, что в ст.ст.33, 56, 76, 80-83, 85, 86,
93, 96, 101, 102, 126 и др. вопросы оплаты труда, рабочего времени и времени
отдыха, материальной ответственности сторон трудового договора решаются
работодателем только в случаях, если они предусмотрены в коллективном либо
трудовом договорах.
Решения, принимаемые сторонами социально-партнерских отношений,
выражают равные права сторон еще на стадии определения содержания
решения, хотя компетенции и ответственность этих сторон разные. Так, ст.12
ТК РК, устанавливающая порядок учета мнения или согласования с
представителями работников при издании актов работодателя, предусматривает
такую форму как предварительное согласование с профсоюзным комитетом
проекта акта и обоснования по нему в специально созданной для этого
комиссии. Предварительное согласование осуществляется не только по проекту
коллективного договора, как это предусмотрено в ст.266 ТК РК, но и систем
оплаты труда, новых норм выработки и др. (ст.ст.117, 126 ТК РК). В ст.266 ТК
РК говорится о необходимости предварительного согласования с (или с учетом
мнения) представителями работников проекта коллективного договора, хотя в
других статьях ТК РК речь идет о совместной разработке и принятии
коллективного договора (см.ст.284 ТК РК), который вступает в силу с момента
его подписания сторонами (ст.285 ТК РК).
в) права профсоюзов на общественный контроль за соблюдением
трудового законодательства, изложенные в главе 40 ТК РК. ТК РК не
предоставляет в настоящее время профсоюзам права юрисдикционного
характера, заменив их на общественные права, что по существу лишает
представителей работников известных государственно-властных полномочий в
интересах защиты прав работников, как это предусматривалось в ранее
действовавшем в Казахстане трудовом законодательстве.
Мы также не находим в ТК РК такого наиважнейшего права профсоюзов
как участие их в управлении организацией. Известно, что в различных странах
формы такого участия предусматриваются на коллективно-договорном и
локальном уровнях правового регулирования социально-трудовых отношений и
касаются в основном участия работников - членов профсоюза в распределении
доходов организации. Богатейшая зарубежная практика предусматривает такие
основные направления такого участия как участие в прибылях, установление
выплат социального характера и дополнительных к заработку денежных выплат
и др. Думается, что со временем и в нашей стране будут повсеместно
приживаться эти формы участия в управлении организацией.
Деятельность профсоюзов носит как бы двойственный характер. С одной
стороны, есть опасность монополизации ими рынка труда, что позволит
профсоюзам повышать заработную плату, в первую очередь, своим членам. С
другой стороны, профсоюзы посредством коллективных договоров
представляют и защищают интересы всех занятых, выполняя тем самым
важную социальную роль /1, С.19/. Поэтому подавляющее большинство
ученых, на наш взгляд, правильно считает, что только профсоюзы в настоящее
117
время способны эффективно представлять и защищать интересы наемных
работников, а не другие представители работников.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан (далее – ФПРК) является
наиболее массовой и представительной организацией трудящихся страны,
объединяет около двух миллионов членов профсоюзов. В нее входят: 26
республиканских отраслевых профессиональных союзов, 14 областных
объединений и союзов профсоюзов г.Астаны. Их структуры насчитывают более
17 тысяч первичных, свыше 530 городских и районных, 190 областных
организаций профсоюзов.
ФПРК является членской организацией международного объединения –
Всеобщей конфедерации профсоюзов, осуществляет дружественные связи с
национальными профцентрами стран СНГ, Китая, Турции, Монголии, Израиля,
Японии и других государств, имеет тесные контакты с Международной
организацией труда, Международной конфедерацией профсоюзов.
Приоритетами своей деятельности ФПРК объявила:
 защиту конституционного права граждан на вознаграждение за труд без
какой-либо дискриминации;
 преодоление бедности и нищеты населения;
 недопустимость нарушения казахстанского трудового законодательства
на иностранных предприятиях,
 запрет дискриминации отечественных рабочих и специалистов;
 обеспечение конституционного права граждан на социальную защиту от
безработицы, восстановление выплаты государственных пособий по
безработице;
 усиление внимания власти к проблемам женщин, оказание всесторонней
поддержки деятельности женских неправительственных организаций и
комиссий;
 установление
справедливых отношений между работником и
работодателем на основе законодательных норм;
 борьба за справедливое пенсионное обеспечение /2/.
Практика показывает, что при рассмотрении трудовых споров участвуют
представители работников в лице в основном адвокатов (а не
профессиональных союзов), которые добиваются справедливости в пользу
работников. Так, в 2009 году судами Алмалинского района г.Алматы о
восстановлении на работе с вынесением решения рассмотрено 55 гражданских
дел, из которых 30 удовлетворены на сумму 9 762 423, 1 тенге (из них
компенсирован моральный вред на сумму 590 000 тенге), отказано – 25. в том
числе рассмотрено пять гражданских дел, связанных с сокращением штата, из
них удовлетворено частично – два /3/.
Международные трудоправовые нормы рассматривают в качестве
представителей работников как представителей профессиональных союзов, так
и иных выборных представителей работников. Иным представителям
работников посвящены Конвенции МОТ о представителях работников (№135),
Рекомендация МОТ о представителях работников (№143). Подпункт 60) п.1
118
ст.1 ТК РК в качестве представителей работников указывает на органы
профессиональных союзов, их объединений, а также на иные уполномоченные
работниками физические и (или) юридические лица, что согласуется с
положениями этих Конвенций и Рекомендаций МОТ.
В то же время ст.3 Конвенции №135 четко определяет, что исключительная
прерогатива профсоюзов по решению ряда социально-трудовых вопросов не
может быть заменена функциями иных представительных органов и тем самым
защищает особый статус профсоюзов в сфере трудового права.
Закон «О профессиональных союзах» от 9 апреля 1993 года, к сожалению,
отстал от требований рыночных отношений, многие его положения
декларативны и не содержат конкретных механизмов их реализации. Поэтому,
в целях повышения статуса профсоюзных организаций предлагаем:
1) определить правовой статус представителя профсоюза, который в ряде
стран именуется «доверенным лицом профсоюза». Эти лица совмещают свою
основную работу в данной организации с работой в профсоюзном органе либо
являются свободным профсоюзным работником, нанятым и оплачиваемым
работодателем;
2) предусмотреть в Трудовом кодексе РК порядок освобождения
работодателем от работы в течение нескольких часов в неделю профсоюзного
представителя для выполнения им профсоюзной работы с оплатой такой
работы из средств работодателя;
3) предусмотреть представление профсоюзом интересов работников, не
являющихся членами профсоюза, на возмездной основе в соответствии с
договором между профсоюзом и нечленами профсоюза, как это предлагают
отдельные авторы /4, С.215/.
Социальные реформы общества становятся возможными только при
наличии законодательно закрепленных прав и свобод, поэтому необходим
новый закон «О профессиональных союзах», соответствующий требованиям
рыночных отношений. Законодательная база, сформированная в Республике
Казахстан на сегодняшний день, не позволяет профсоюзам в полной мере
участвовать в решении социально-экономических вопросов в соответствии с
политикой государства, активно защищать трудовые и социальноэкономические права работников и их трудовых коллективов.
Список использованной литературы:
1. Санников Н.М. Профсоюзная безопасность как средство обеспечения
свободы объединения // Российский ежегодник трудового права. 2005. №1.
С.19.
2. Федерация профсоюзов Республики Казахстан // http:// www.vkp.ru.
3. В должности восстановлен // Юридическая газета от 26 января 2010
года №11.
119
4. Башурова Е.В., Башуров В.Б. Профсоюзы как представители работников
в трудовых правоотношениях // Международные юридические чтения. Омск,
2004. С.215
Г.О. Рыспекова –
исполняющая обязанности
председателя апелляционной
судебной коллегии
Павлодарского областного суда
ОБЩЕГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
И СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Статья 1 Конституции Казахстан провозглашает Республику Казахстан
демократическим правовым государством, смысл которого раскрывается в том,
что основной ценностью является его жизнь, права и свободы.
Конституция гарантирует каждому гражданину я государственную защиту
прав и свобод человека и гражданина, предоставляет каждому право на
получение квалифицированной юридической помощи (ст. 13 Конституции РК),
на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, на
судебную защиту, на разбирательство дел судом на основе состязательности и
равноправия сторон.
В обеспечение прав гражданина ст.8 Гражданского кодекса Республики
Казахстан предусматривает, что граждане и юридические лица по своему
усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в
том числе правом на судебную защиту. Кроме того, ст.380 ГК РК
устанавливает, что граждане и юридические лица свободны в заключении
договора.
В продолжение реализации обеспечения прав гражданина Гражданский
процессуальный кодекс предусматривает, что стороны избирают в ходе
гражданского судопроизводства свою позицию и способы и средства ее
отстаивания самостоятельно и независимо от суда. Далее в ст.18 ГПК РК
установлено, что каждый имеет право на получение в ходе гражданского
процесса квалифицированной юридической помощи, а в случаях
предусмотренных законом, юридическая помощь предоставляется бесплатно.
Указанные нормы нашли свое отражение и в Концепции правой политики
Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента 23 августа 2009 года,
где предусмотрено расширение принципа диспозитивности, более полной
реализации осуществления прав на судебную защиту, использование
примирительных процедур при подготовке дела к судебному разбирательству,
улучшение системы оказания правовой помощи.
На эти вопросы обращено внимание и Национальном плане действий в
области прав человека в Республике Казахстан на 2009 – 20012 годы,
одобренном резолюцией Президента 5 мая 2009 года.
120
В свете указанных норм полагаю актуальным изучение вопросов
представительства, как в гражданском, так и гражданском процессуальном
праве.
В своем же выступлении я бы хотела остановиться на некоторых вопросах
применения норм гражданского права в судебном представительстве.
Понятие представительство имеется как в Гражданском кодексе
Республики Казахстан, так и Гражданском процессуальном
Участники гражданских отношений обычно совершают сделки для себя
сами, но в жизни могут быть обстоятельства, когда требуется, чтобы вместо
одного лица действовало другое, при этом правовые последствия этого
действия были такими, как если бы их вызвал сам для себя представляемый.
Для разрешения таких ситуаций существует институт представительства.
В гражданском праве под представительством понимается заключение
одним лицом (представителем) в пределах принадлежащего ему полномочия
сделки от имени другого лица (представляемого).
Представительство характеризуется следующими признаками:
1.представитиель заключает сделку от имени представляемого, то есть
заявляет третьему лицу, что эта сделка совершается от имени представляемого,
и она вызывает правовые последствия непосредственно представляемому;
2.представитель действует от имени представляемого в пределах
принадлежащих ему полномочий, то есть права выступать представителем
представляемого;
3.правовое последствие сделки, которая заключается представителем от
имени представляемого в пределах принадлежащего представителю
полномочия, наступает непосредственно представляемому и не затрагивает
правовой сферы представителя.
Гражданское процессуальное законодательство также предусматривает
понятие представительства – судебное представительство.
Под судебным представительством понимается деятельность одного лица в
интересах другого, осуществляемая на основании предоставленных ему
полномочий в суде от имени представляемого в целях получения наиболее
благоприятного решения, а также для оказания представляемому помощи в
реализации своих прав, предотвращения их нарушения в прав и оказания суду
содействия в отправлении правосудия по гражданским делам.
Необходимость судебного представительства может быть вызвана
различными обстоятельствами.
Невозможностью участия в судебном разбирательстве самой стороной.
Не все участвующие в деле лица обладают гражданской процессуальной
дееспособностью (несовершеннолетние граждане, лица, признанные судом
недееспособными. Недееспособные граждане не могут вести свои дела в суде
лично, их права защищают представители. Потребность в представительстве
может быть обусловлена и желанием заинтересованных лиц получить
квалифицированную юридическую помощь при рассмотрении гражданских дел
в суде.
121
Представительство в суде содействует реализации права граждан на
судебную защиту.
Судебное представительство возможно по всем категориям дел во всех
судебных инстанциях, при пересмотре вступивших в законную силу решений
по вновь открывшимся обстоятельствам и при исполнении судебных решений.
При внешнем сходстве судебного представительства с понятием
представительства по гражданскому законодательству, оно является
самостоятельным институтом и существенно отличается от представительства в
гражданском праве: по целям и характеру отношений между представителем и
представляемым; по субъектному составу; по основаниям возникновения и
правовым последствиям.
Для выполнения поставленных задач судебный представитель вступает в
процессуальные отношения с судом. Эти отношения регулируются нормами
гражданского процессуального прав и имеют процессуальный характер.
Отношения же представителя и представляемого регулируются нормами
материального права (гражданского, семейного трудового и другими) и
являются по своему характеру материально-правовыми отношениями.
Отношения, возникающие из договора поручения, являются гражданскоправовыми отношениями, отношения между родителями и детьми – семейноправовыми.
В отличие от представительства в материальном праве, которое
предусматривает невозможность участия представителей в некоторых
правоотношениях, представительство в процессуальном праве не ограничено.
Согласно ст.58 Гражданского процессуального кодекса
Республики
Казахстан представителем в суде может быть любое дееспособное лицо,
имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела в
суде, основанное на доверенности, законодательстве, решении суда,
административном акте, за исключением лиц установленных ст.60
Гражданского процессуального кодекса.
Гражданско-процессуальные действия не являются гражданско-правовыми
сделками. Поэтому прямое применение предписаний Гражданского кодекса
Республики Казахстан о представительстве к ним не применимо.
Однако
эти
предписания
могут
применяться
к
судебному
представительству по аналогии, если их применение не противоречит сущности
процессуального
представительства,
отраженной
в
гражданском
процессуальном кодексе. Е.В. Васьковский в учебнике гражданского процесса
указывает:
«Судебное
представительство
–
специальный
вид
общегражданского, отличающийся тем, что поверенный заменяет своего
доверителя не в сфере его гражданско-правовых отношений к другим частным
лицам, а в процессе, получая право совершать процессуальные действия по
отношению к суду и приходя, таким образом, в соприкосновение с органом
государственной власти. В виду этого к процессуальному представительству
применяются
правила,
имеющие
силу
для
общегражданского
представительства, но с некоторыми видоизменениями».
122
Необходимо отметить, что значительное количество процессуальных норм
находится в кодифицированных и не кодифицированных актах материального
права. Например, в Гражданском кодексе в главах 5 (представительство и
доверенность), 33 (возмездное оказание услуг, 41 (поручение); Законе «О браке
и семье в статьях 59 (права ребенка на защиту), 63 (права и обязанности
родителей по защите прав и интересов детей), 89 (правовые последствия
усыновления
(удочерения)
ребенка),
111
(исполнение
опекунами
(попечителями) своих обязанностей), 112 (права и обязанности опекуна
(попечителя) ребенка; Трудовом кодексе в статьях: 330 (права государственных
инспекторов труда); Кодексе о налогах и других обязательных платежах в
бюджет» в статье 14 (представительство в налоговых правоотношениях); в
Кодексе об административных правоотношениях в статьях: 23 (обеспечение
прав на квалифицированную юридическую помощь) 27 (судебная защита прав,
свобод и законных интересов лица). Имеет место отдельная регламентация
представительства и в других нормативных правовых актах. Так, по Закону «О
банкротстве» при вынесении решения о признании юридического лица
банкротом его представителем является конкурсный управляющий.
Указанные нормы могут быть исключительными, детализирующими или
дополнять общие правила.
В связи с чем, знание и правильное применение этих норм наряду с
процессуальными нормами имеет существенное значение для правильного
рассмотрения дела, поскольку нарушение норм права по обеспечению
надлежащего представительства в суде является нарушением норм
материального и процессуального права влекущего отмену судебного акта.
Представители делятся на тех, кто непосредственно оформляет договор на
представительство с гражданином, на представителей, назначаемых судом, и на
тех представителей, которые являются таковыми по закону.
Статьей 59 ГПК РК предусматривает представительство по поручению
определенного круга лиц. К ним относятся: адвокаты; работники юридических
лиц – по делам этих юридических лиц; уполномоченные профессиональных
союзов – по делам рабочих, служащих, защита прав и интересов, которых
осуществляется этими профессиональными союзами; уполномоченные
организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право
защищать права и интересы членов этих организаций; уполномоченные
организации, которым законом уставом или положением предоставлено право
защищать права и интересы других лиц; один из соучастников по поручению
других соучастников; другие лица, допущенные судом по просьбе лиц,
участвующих в деле.
В основе договорного представительства лежит трудовой договор
(контракт) или договор поручения, а в определенных случаях - агентский
договор. Данное представительство возникает на основании соглашения
сторон. Следует отметить, что никто не вправе требовать от адвоката и его
доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для
вступления адвоката в дело.
123
В основном договорное представительство интересов граждан и
организаций осуществляют адвокаты. При этом в качестве адвокатов в
гражданском процессе могут в соответствии со ст. 7 закона "Об адвокатской
деятельности" выступать лица, получившие установленный данным законом
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Кроме адвокатов на основании договора дела граждан и юридических лиц
вправе вести в судах общей юрисдикции также и различные юридические
фирмы
(юрисконсульты),
дееспособные
граждане,
занимающиеся
предпринимательской деятельностью в качестве частнопрактикующих юристов
без образования юридического лица. На представительство, которое
оформляется договором на оказание юридической помощи, должна быть
выдана еще и доверенность.
Еще один вид представительства - общественный. Общественное
представительство - это представительство общественных объединений в
защиту интересов его членов. В соответствии законом "Об общественных
объединениях" под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Общественные объединения могут создаваться в таких организационноправовых формах, как общественная организация, общественное движение,
общественный фонд, общественное учреждение и орган общественной
самодеятельности.
Общественные объединения имеют право представлять и защищать свои
права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях. Возможность представительства в суде прав
своих членов обязательно должна быть отражена в уставе соответствующего
общественного объединения.
Примером общественного представительства можно привести то, что
интересы своих членов вправе защищать в суде союзы и общества
потребителей, объединения, созданные представителями творческих
профессий, и т.д.
Что касается законных представителей (ст.63 ГПК РК), то их полномочия
подтверждаются документами, удостоверяющими их статус, чаще всего это
паспорт.
Согласно
действующему
законодательству
законными
представителями могут быть родители, усыновители, попечители и др. Об этом
будет рассказано далее.
Представителями, назначаемыми судом, являются адвокаты. Право
адвоката на выступление в суде в качестве представителя, назначенного судом,
удостоверяется
ордером,
выданным
соответствующим
адвокатским
образованием (ч. 3 ст. 62 ГПК РК). Если же адвокат-представитель наделяется
специальными полномочиями, такими как подписание искового заявления и др.
(ст. 61 ГПК РК), они должны быть отражены в доверенности.
124
В качестве представителей в суде недееспособных или не обладающих
полной дееспособностью граждан выступают их законные представители, т.е.
лица, которые имеют такие полномочия в силу закона, - родители,
усыновители, опекуны, попечители.
В качестве законных представителей могут выступать родители, приемные
родители, усыновители, опекуны, попечители, консулы, капитаны морских
судов, конкурсные управляющие и другие лица.
Законное представительство устанавливается в отношении граждан,
которые лишены гражданской процессуальной дееспособности.
Законное представительство родителей возникает на основании
родительских отношений. В соответствии с Законом «О браке и семье» они
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Право
представительства от имени и в интересах ребенка имеют в равной степени оба
родителя. Усыновители (усыновитель) приравниваются к родителям по
происхождению.
Законное представительство опекунов и попечителей возникает на
основании административного акта об их назначении опекуном или
попечителем. Эти лица выступают в защиту своих подопечных в любых
органах (организациях), в том числе судебных, без специальных полномочий.
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов
недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и
попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их
воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и
попечителей определяются законодательством о браке и семье. Опекуны и
попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в
отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального
полномочия.
Опека
и
попечительство
над
несовершеннолетними
устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении
судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане
по иным причинам остались без родительского попечения, в частности, когда
родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.
Опекунами и попечителями граждан, в том числе несовершеннолетних,
нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся или помещенных в
соответствующие воспитательные, лечебные учреждения, учреждения
социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения, являются эти
учреждения.
Полномочия же законных представителей могут быть подтверждены
такими документами, как:
1) паспорт, метрики, соответствующие документы, выданные органами
записи актов гражданского состояния, - для родителей;
125
2) копия вступившего в законную силу решения суда об установлении
усыновления (удочерения) ребенка, соответствующие документы, выданные
органами записи актов гражданского состояния, - для усыновителей;
3) копии решений органов опеки и попечительства - для опекунов и
попечителей.
Законное представительство может возникнуть также и в отношении
ликвидируемых организаций, а также предприятий, в отношении которых
назначено внешнее управление либо конкурсное производство в связи с
рассмотрением дел о несостоятельности (банкротстве), - назначаемое
(уполномоченное) законное представительство. Так, с момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
юридического лица, в том числе ликвидационная комиссия от имени,
ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
В рамках конкурсного производства конкурсный управляющий выступает
представителем соответствующих юридических лиц, в том числе и в суде.
Законные представители, не являясь участвующими в деле лицами, вправе
для ведения дела в суде самостоятельно избрать другого представителя,
поручив ему осуществление защиты прав и интересов, представляемых ими
граждан, в том числе в целях получения квалифицированной юридической
помощи.
Законное представительство может возникнуть также и в том случае, когда
гражданин призван безвестно отсутствующим лицом. Суд в особом
производстве выносит решение о признании его безвестно отсутствующим.
Имущество данного гражданина при необходимости постоянного управления
им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом
опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном
управлении, заключаемого с этим органом. Также орган опеки и
попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте
пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его
имуществом.
В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что изучение
вопросов правоприменительной практики норм как материального, так и
процессуального права, регулирующих отношения представительства, позволит
определить их эффективность или причины их недостаточной эффективности.
А это в свою очередь, позволит выработать каким должно быть содержание
правового регулирования обсуждаемых отношений, что бы выправить
положение дел по обеспечению защиты прав и интересов граждан в
гражданском процессе.
Так, например, анализ норм права регулирующих участие адвоката в
гражданском процессе позволяет прийти к выводу о том, что имеющаяся в
Казахстане система бесплатной юридической помощи, основанная на
постановлении Правительства не отвечает требованиям конституционным
нормам, гарантирующим права граждан на квалифицированную юридическую
помощь. В отличии от российского законодательств нет специального закона
126
«Об оказании бесплатной квалифицированной юридической помощи»,
необходимо повышение статуса адвокатов в соответствии с международными
нормами. На сегодняшний день адвокатов недостаточно для обеспечения
правовой помощи в судах.
Полагаю, что обсуждаемые сегодня вопросы позволят выработать
рекомендации направленные на обеспечение прав граждан и защиту их
интересов.
Сарсенов А.М.
Доктор PhD по направлению
12.00.00 – юридические науки
ПРЕДЕЛЫ КОНКРЕТИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НОРМАТИВНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Одна из важнейших задач науки – изучение и обобщение новых явлений
и процессов, происходящих в жизни общества, в том числе и в его
политической сфере. В области правового регулирования к таким процессам
относится, в частности, конкретизация законодательных предписаний,
выступающая в качестве специфической закономерности. Расширение в
современных условиях ряда сфер правового (в том числе конституционного)
регулирования, возрастание количества исходных нормативных предписаний,
уровня их общности (а значит, и абстрактности), необходимость укрепления
законности, повышение эффективности применения и реализации юридических
норм – таковы важнейшие обстоятельства, вызывающие потребность в
усилении действия указанной закономерности3. В ходе конкретизации
становится возможным максимальная определенность и полнота смысла
правовых норм, ставших возможными в результате использования средств
толкования, детализации, уточнения и развития отдельных элементов норм в
целях точного и полного правового регулирования.
Между тем дальнейшая ее разработка затрудняется рядом обстоятельств
объективного и субъективного порядка. К первым относятся теснейшая
совмещенность, «переплетенность» процессов конкретизации права с
некоторыми другими видами юридически значимой деятельности – его
детализацией, дополнением, толкованием, восполнением пробельности и др.,
нерасчлененность (во многих случаях) объективированных результатов
конкретизации и результатов иных операций, осуществляемых в процессе
правового регулирования. Ко вторым, – неоднозначность понимания сущности
и механизма конкретизации норм права, следствием чего оказываются
разноречия (а порой и противоречия) в определении понятия
3
Конкретизация правовых норм: Общетеоретические работы / И.М. Рабинович, Г.Г.
Шмелева // Правоведение. – 1985. – №6. – С.31-39.
127
правоконкретизации, попытки «подвести» его под другие, самостоятельные
понятия (в частности, детализацию, толкование права)4.
В юридической литературе отмечалось, что конкретизация правовых
норм в процессе классического правотворчества путем издания подзаконных
актов (актов министерств, ведомств) не вызывает, как правило, вопросов
относительно законности и целесообразности такой процедуры, в ходе которой
осуществляется некоторая переработка содержания нормы, благодаря чему
норма закона становится более конкретной. Вопросы же конкретизации
законодательства судебными органами всегда приводили и приводят порой к
острой дискуссии в том плане, что она вызывает у некоторых ученых и
практиков опасения в связи с тем, что суд в процессе конкретизации может
выйти за пределы своей компетенции, необоснованно сузив или расширив
сферу действия закона5. Преодолеть подобного рода сложности в значительной
мере возможно путем разработки понятия конкретизации права как
самостоятельного общетеоретического явления в юридической науке и
определения ее пределов.
Понятие конкретизации большинством исследователей рассматривается в
качестве необходимого элемента правоприменительного процесса. Нормы
права реализуются в конкретных действиях субъектов, применяются к
конкретным ситуациям. Поэтому в ходе реализации, и правоприменения в
частности, возникает необходимость конкретизировать те или иные
содержательные элементы нормы права, выраженные в общей и абстрактной
форме, и таким образом приблизить содержание нормы права к конкретным
ситуациям. При этом методологической основой для данного понятия служат
философские категории-связки «общее – особенное –единичное» и
«абстрактное – конкретное», а также обусловленный диалектикой этих
категорий логический закон обратного отношения между объемом и
содержанием понятия. Не вдаваясь в детальное освещение философскогносеологических и логических вопросов, отметим лишь, что понятие
«конкретное» приобретает смысл только в сочетании (противоположении) с
понятием «абстрактное». И если между отражаемыми явлениями объективно не
существует отношение «общее – особенное» или «общее – особенное –
единичное», то использование понятия «конкретизация» утрачивает смысл,
становится методологически необоснованным6. Наличие данного отношения
предполагает, что общие нормы в ходе применения переводятся на язык более
конкретных высказываний, не вызывающих сомнения об относимости
применяемой нормы именно к данной ситуации, подлежащей юридическому
4
Там же. – С.31-39.
Абдрасулов Е.Б. Конкретизация гражданско-правовых норм в судебном решении:
опыт Республики Казахстан. // Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Судебное решение и правотворчество». – Казань, 2009.
6
Конкретизация правовых норм: Общетеоретические работы / И.М. Рабинович, Г.Г.
Шмелева // Правоведение. – 1985. – №6. – С.31-39.
5
128
разрешению7. Это объясняется тем, что действие закона распространяется на
абстрактные отношения и на абстрактных участников. Имея это в виду, Г.В.
Демченко отмечает: «Нельзя же требовать от общего закона того, что он дать
не в состоянии: нельзя требовать, чтобы он охватил всю правовую жизнь
общества в ее мельчайших подробностях, чтобы он успел следить за живым
разнообразием и вечной изменчивостью движущейся деятельности. Дать общее
руководство, ввести в необходимые пределы деятельность суда, указать ему
пути и средства действия – вот что под силу законодателю»8. Общественные
отношения всегда развиваются более динамично, чем объективирующие их
содержание правовые отношения. Поэтому «законодателю объективно трудно
придать правовую форму постоянно изменяющимся условиям общественной
жизни»9, что приводит к тому, что «в число непредусмотренных законом
попадает все больше правоотношений. И для разрешения подобных споров у
судей нет готовых ответов»10. Это говорит о том, что жизнь всегда оказывается
сложнее тех форм права, которые мы устанавливаем. Нормы права не всегда
успевают за реальной жизненной ситуацией, не всегда они выражают то, что
действительно существует на этапе действия данной нормы. С этой точки
зрения результирующим вектором, согласующим данные тенденции развития
законодательства, должна стать именно правоприменительная конкретизация с
использованием средств толкования, детализации, уточнения и развития
отдельных элементов норм в целях точного и полного
правового
регулирования. При этом именно абстрактный характер закона предопределяет
необходимость конкретизировать те или иные содержательные элементы
нормы права, выраженные в общей форме, и таким образом приблизить
содержание нормы права к конкретным ситуациям. Следовательно,
конкретизация – закономерный процесс, обусловленный абстрактностью
правовых предписаний, так как, если бы они были идеально точным
отражением действительности во всей ее сложности и конкретности, то они не
давали бы регулирующего эффекта.
Другими
словами
правоконкретизация
является
объективной
необходимостью эффективного правового регулирования, поскольку без нее
невозможно применять и реализовывать в индивидуальных ситуациях общие и
абстрактные правила поведения, содержащиеся в нормативных актах. Вовторых, опосредуемая, как и другие юридические явления, государственной
волей, она носит волевой характер; это деятельность компетентных
государственных (или уполномоченных общественных) органов и
7
См.: Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.,1979. – С.6.
Демченко Г.В. Неясность, неполнота и недостаток уголовного закона. // Журнал
Министерства Юстиции, 1904. – №8. – С.345.
9
Мами К.А. Судебное нормотворчество в условиях навых тенденций в развитии
правовых систем. Материалы международной научно-практической конференции. ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева, Астана, 2006 – С.10-11.
10
Папкова О.А. Судейское усмотрение в гражданском процессуальном праве. Автореф.
дис. канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 12.
8
129
должностных лиц. В-третьих, ее объектом выступают законодательные нормы,
содержащие понятия высокого уровня общности и абстрактности, объем
(логический) таких норм определяется объемом понятий, которые в них
используются. В-четвертых, результаты правоконкретизирующей деятельности
фиксируются в определенной форме и приобретают юридически обязательный
характер. Таким образом, официальная конкретизация права – это
осуществляемая государственными и иными уполномоченными органами
деятельность по уменьшению объема понятий юридической нормы на основе
расширения их содержания, результаты которой фиксируются в определенных
правовых актах11.
Одним из таких государственных органов является высший судебный
орган, который через принятие актов, дающих разъяснения по вопросам
судебной практики, осуществляет уточнение и конкретизацию правовых норм.
При этом им используется так называемый «продуктивный» принцип –
конкретизация
содержания
текста
для
понимания
особенностей
индивидуальной жизненной ситуации. Данные акты конкретизации
принимаются во многих странах мира и именуются по-разному –
постановлениями, разъяснениями, указаниями, руководящими принципами.
Такие акты обычно формируются абстрактно и представляют выжимку
правового содержания судебного решения. Вместе с тем, обстоятельства дела,
на основе которых принималось решение, упоминаются лишь вскользь или
вообще не упоминаются, а сам процесс, показывающий, как рождалось
обоснование, обычно не приводится.
Как отмечает С.С. Алексеев, руководящие разъяснения Верховных судов
являются конкретизирующими нормами права, а содержащие их постановления
– ведомственными нормативными правовыми актами12. По этому поводу Ю.Х.
Калмыков отмечает, что роль руководящих постановлений высших судебных
инстанций – это, «во-первых, определение целей определенного института
гражданского права или определенной правовой нормы… Во-вторых, они
посвящены разъяснению содержания оценочных понятий… В-третьих, они
разъясняют смысл кардинальных понятий гражданского права, не имеющих
характера оценочных категорий… В-четвертых, названные разъяснения
посвящены истолкованию самого правила поведения, содержащегося в той или
иной норме права… Наконец, в разъяснениях излагаются рекомендации
относительно оптимальных путей реализации права, наиболее эффективного
использования возможностей, заложенных в нем»13.
11
Конкретизация правовых норм: Общетеоретические работы / И.М. Рабинович, Г.Г.
Шмелева // Правоведение. – 1985. – №6. – С.31-39.
12
Проблемы теории государства и права. / под редакцией С.С. Алексеева. – М. – 1987.
– С. 342.
13
Калмыков Ю.Х. Современные тенденции развития правоприменительной практики
по гражданским делам. СССР-Австрия: проблемы гражданского и семейного права.
Институт государства и права АН СССР. – М., 1983. – С. 36-37.
130
Законодательно такие разъяснения в Республике Казахстан отнесены к
действующему праву (п.1 ст.4 Конституции Республики Казахстан14) и
принимаются в форме нормативных постановлений, т.е. в качестве актов,
содержащих в себе нормы права, хотя научная доктрина не выработала единого
мнения относительно юридической природы таких правовых актов Верховного
Суда Республики Казахстан. При всей сложности рассмотрения данной
проблемы,
многозначности
таких
актов,
невозможно,
отрицать
интерпретационный, праворазъяснительный, правоконкретизирующий характер
нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан,
аналогичных правовых документов других стран. При этом следует отметить,
что нормативные постановления обладают регулирующим эффектом, т.е. под
действие нормативных установлений, принятых Верховным Судом Республики
Казахстан, подпадает большое количество жизненных обстоятельств. Вместе с
тем, юридическая сила нормативных постановлений непосредственно
приближается к уровню силы того нормативного правового акта, на
конкретизацию и детализацию которого направлено нормативное
постановление Верховного Суда: конституционного закона, кодекса, обычного
закона15. При этом возникает вполне закономерный вопрос: в каких пределах
можно конкретизировать закон?
Проблема определения пределов конкретизации законов в нормативных
постановлениях является весьма интересной для исследования. Безусловно, акт
конкретизации не может подменять собой исходные нормы. Он имеет
практическое значение не сам по себе, а только в связи с реализацией
разъясняемой нормы. В данном случае содержание конкретизирующей нормы
предопределяется содержанием конкретизируемой нормы, логически выводимо
из него. В результате конкретизации создается правило поведения, новизна
которого в сравнении с исходной нормой заключается лишь в меньшем его
логическом объеме и более широком содержании (совокупности признаков),
однако полностью включающем содержание конкретизируемой нормы. С точки
зрения их логического объема и содержания данное соотношение можно
определить как общее и особенное. При этом акты конкретизации ограничены
пределом объемным (экстенсиональным), определяемый совокупностью
объемов понятий, в которых выражено содержание конкретизируемой нормы, и
пределом содержательным (интенсиональным), каковым является изложение
нормы (всех ее элементов) в виде наглядного, допускающего эмпирическую
проверку образа правомерного поведения и обстоятельств осуществления
(применения) нормы16.
Примером могут служить разъяснения в нормативном постановлении
Верховного Суда Республики Казахстан, связанные с необходимостью
14
Казахстанская правда от 8 сентября 1995 г.
Алимбеков М. Т. Нормативные постановления Верховного Суда как официальные
акты судебного правотворчества.// Юрист. – 2009. – №7. – С.18-20.
16
Конкретизация правовых норм: Общетеоретические работы / И.М. Рабинович, Г.Г.
Шмелева // Правоведение. – 1985. – №6. – С.31-39.
15
131
использования судами такой формы реализации права, как соблюдение
требований правовых норм. При этом высший орган судебной власти не
просто конкретизирует, какие нормы следует соблюдать, но и дает им
интерпретацию. Так, в нормативном постановлении Верховного Суда
Республики Казахстан № 5 от 11 июля 2003 года «О судебном решении»17
установлено, что «согласно статье 218 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан18 (далее - ГПК РК) решение суда должно быть законным
и обоснованным». В нормативном постановлении разъясняются эти принципы,
т.е. раскрывается и конкретизируется их содержание. Иначе говоря, с одной
стороны, Верховный Суд Республики Казахстан определяет форму реализации
права, а с другой стороны, разъясняет, раскрывает, конкретизирует содержание
правовых принципов.
Несмотря на то, что данная статья посвящена вопросам конкретизации
именно гражданского законодательства в нормативных постановлениях,
следует обратить внимание на следующий пример, который может быть
характерен и для гражданско-правовых правоотношений. Так, при принятии
нормативного постановления № 26 от 6 декабря 2002 года «О практике
применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего
право на защиту» Верховный Суд, основываясь на конституционной норме о
праве на защиту, конкретизировал, что осуществление судопроизводства на
принципах приоритета охраны прав, свобод человека и гражданина,
неприкосновенности, уважении чести и достоинства личности, презумпции
невиновности, состязательности, равенства всех перед законом и судом
неразрывно связано с обеспечением конституционного права каждого на
получение квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника). В
соответствии с этим Верховный Суд Республики Казахстан впервые в
нормативном документе закрепил правило, по которому право на защиту
должно реализовываться с участием профессиональных адвокатов, а также
иных лиц, допущенных в качестве защитника, – супруги (супруга), близких
родственников или законных представителей подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, представителей профсоюзов и других общественных
объединений, только при условии наличия у них специальных юридических
знаний и способности оказать подзащитным реальную квалифицированную
юридическую помощь. Следует отметить, что законодатель впоследствии
поддержал позицию Верховного Суда и внес соответствующие изменения в
процессуальное законодательство. Так, согласно обновленной редакции статьи
70 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан19 в качестве
защитника по уголовным делам участвуют профессиональные адвокаты. Иные
17
Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. – № 8. – 2003.
Казахстанская правда от 27 июля 1999 года № 179-180.
19
Гражданский кодекс Республики Казахстан. // Ведомости Парламента Республики
Казахстан. – 1997. – № 23. – ст.335.
18
132
лица могут осуществлять защиту только наряду с адвокатами20. По аналогии
можно сделать вывод, что нормы гражданского законодательства Республики
Казахстан, ставшие предметом интерпретации в нормативном постановлении
Верховного Суда Республики Казахстан, должны конкретизироваться в
единстве с конституционными нормами и учитываться правоприменителем.
Если говорить о необходимости принятия нормативных постановлений
Верховного Суда Республики Казахстан, то следует отметить, что действующее
законодательство Республики Казахстан изобилует огромным количеством
оценочных понятий, неопределенных выражений, содержащих количественные
и качественные характеристики. Это обусловлено новизной, многообразием и
сложностью общественных отношений. Примером может послужить часто
применяемые законодателем понятия: «мелкая бытовая сделка» (п. 2 ст. 23, п.1
ст. 27 ГК РК21), «разумный срок» (п. 1 ст. 436, ст. 698 ГК РК), «без
промедления, незамедлительно» (п.1 ст. 439, п.3 ст. 789, п.1 ст. 834 ГК РК),
«существенное нарушение» (п.2 ст. 401 ГК РК), «при наличии достаточных
оснований» (п.3 ст. 22 ГК РК), «узнал или должен был узнать» (п.1 ст. 263 ГК
РК), «ненадлежащее качество» (п.1 ст. 455 ГК РК) и т.д.
В законодательстве зарубежных государств также присутствует большое
количество норм права, которые требуют толкования, конкретизации,
уточнения их судом. Так, во Французском гражданском кодексе (ФГК) 1804
года такие термины, как «добросовестность», «добрые нравы», «публичный
порядок», «абсолютный характер собственности» требуют от суда
соответствующего
уточнения и конкретизации (ст.ст. 1133 - 1135). В
Российской Федерации, например, понятия «добросовестность», «разумность»,
«справедливость» (ст. 6 ГК РФ) также требуют конкретизации и толкования их
судом. Помимо указанных стран, иные употребляют такие понятия, как
«разумность и справедливость» (ГК Нидерландов 1992 года), «заботливость
порядочного коммерсанта» (параграф 384 Германского торгового уложения).
Поэтому немаловажное значение для судебной практики имеет
единообразие в понимании различных дефиниций и правовых терминов,
используемых в процессе применения правовых норм судом. Точное и
правильное определение сути правовых явлений, формулирование определений
и разъяснение смысла различных правовых категорий осуществляется, как
указывалось ранее, через принятие нормативных постановлений Верховного
Суда Республики Казахстан. В данном случае законодатель заранее
рассчитывает на конкретизацию норм права в процессе применения и знает,
что такая конкретизация будет осуществлена в пределах исходных норм. По
этому поводу Л.Чантурия отмечает, «тот факт, что законы на многие вопросы
не дают или дают совершенно неясные ответы, либо довольствуются лишь
20
Баишев Ж.Н. Роль нормативных постановлений Верховного Суда в обеспечении
прямого действия Конституции. VI Августовские чтения, посвященные Дню Конституции
Республики Казахстан. 28-29 августа 2008 года, г. Астана.
21
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) // Ведомости Парламента
Республики Казахстан, – 1996. – № 2 – ст. 187.
133
общими положениями, в современном праве считается естественным явлением.
Более того, несовершенность законов даже считают необходимостью»22. Автор,
на наш взгляд, имеет ввиду особенность, которая присуща нормативноправовым актам, – регулирование типичных, массовых отношений. В
результате этого законы принимают форму абстрактности и стереотипности.
Это положение находит подтверждение и в мысли Г.В.Ф. Гегеля о том, что
требование от закона, чтобы он был абсолютно законченным и не допускал
дальнейших определений в форме суждений о содержании норм права,
абсолютно неверно и является результатом непонимания природы таких
конечных предметов как позитивное право, в которых так называемое
совершенство есть непрерывное приближение23. Наличие упомянутых Г.В.Ф.
Гегелем двух противоположных теорий, суждений, доктрин – субъективной
(статической) и объективной (динамической), как раз является теоретической
основой границ (пределов) конкретизации. При этом каждая из них по-разному
определяет пределы действия норм права. Статическая направлена на то, чтобы
обосновать интерпретирование, конкретизацию нормы в точном соответствии с
«буквой закона», и, соответственно, всецело поддерживает максимальную
стабильность правовой нормы, а тем самым правовую безопасность, от
неоправданно широкой трактовки. Это значит, что при конкретизации нормы
раскрываются лишь основные постоянные ее элементы. Важнейшей является
задача определить содержание и цели, которые ставились в момент принятия
нормы, какова была воля законодателя. Правоприменитель не должен
корректировать, изменять смысл закона под каким-либо предлогом. Другими
словами, субъективная доктрина направлена на то, чтобы раскрыть неизменную
волю законодателя, хотя одновременно возникает множество вопросов: как
определить первичную волю законодателя, как она была определена и т.д. Суть
объективной (динамической) теории сводится к обоснованию адекватности
нормы права существующей реальности в период действия закона. Очевидно,
что общественная жизнь меняется гораздо быстрее воли законодателя, в связи с
этим возникает несоответствие между нормой права и жизнью. Процедура
подготовки и принятия четко обоснованных изменений в законодательстве
очень сложна. Именно поэтому конфликт между законом и реальностями
жизни будет настолько широк, насколько далеко ушло вперед развитие
общества. Он может быть устранен двумя способами: либо принятием новой
нормы, либо раскрытием содержания правовых норм таким образом, чтобы
ликвидировать возникшую коллизию. В последнем случае, конкретизация,
детализация, интерпретация обусловлены необходимостью соответствия
правовой нормы требованиям жизни. При этом определенным образом
раскрывается «дух» закона, объективный смысл которого, на наш взгляд, не
должен рассматриваться как нечто неизменное и неподвижное. Речь в данном
22
Чантурия Л. О правовой природе судебных актов и пределах судебного
правотворчества. // Сборник материалов научно-практической конференции – Астана, 2009.
– С. 43-44.
23
Гегель Г. Философия права. Сочинения. – М.-Л., 1934. – т.7. – С.237.
134
случае не идет о новации текста закона, но о его изменении сообразно
потребностям политического и экономического развития, особо подчеркнем,
без изменений в тексте закона.
Так, в ходе принятия нормативных постановлений, Верховный Суд
Республики Казахстан на основе системного анализа и сопоставления норм
Конституции и законодательства, восполняет некоторые пробелы права,
разъясняет практическое применение законов в соответствии с их содержанием
и основными принципами. Согласно статье 6 ГПК РК, в случае отсутствия
норм права, регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нормы
права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм
разрешает спор исходя из общих начал и смысла законодательства.
Следовательно, судебная практика, на законодательной основе, восполняет
пробелы закона и права. При этом Верховный Суд, обобщив судебную
практику, дает разъяснения (конкретизацию, уточнения), регулирующие новые
правоотношения и восполняющие пробелы законодательства24.
Например, нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан № 3 от 21 июня 2001 года «О применении судами законодательства о
возмещении морального вреда»25 конкретизирует и разъясняет понятие
«морального вреда», предусмотренного в пункте 1 статьи 951 ГК РК. В
частности, для единообразия в понимании раскрываются вопросы
нравственного и физического страдания, которые входят в понятие морального
вреда. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 917 ГК РК моральный вред
(имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными
действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и
правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом,
причинившим вред, в полном объеме. В этом случае данное нормативное
постановление также уточняет и конкретизирует понятие «полного возмещения
морального вреда».
В соответствии со статьей 952 Гражданского кодекса моральный вред
компенсируется только в денежном выражении. При этом размер компенсации
определяется судом. В пункте 6 нормативного постановления Верховного Суда
Республики Казахстан № 3 от 21 июня 2001 года «О применении судами
законодательства о возмещении морального вреда»26 разъясняется, что при
определении размера компенсации судам надлежит исходить из принципов
справедливости и достаточности. При этом в нормативном постановлении
конкретизируется, что размер компенсации морального вреда в денежном
выражении следует считать справедливым и достаточным, если при
установлении его размера судом учтены все конкретные обстоятельства,
связанные с нарушением личных неимущественных прав гражданина, и
24
Баишев Ж.Н. Место и роль нормативных постановлений в системе нормативных
правовых актов и действующего права. Материалы научно-практической конференции. 12
мая 2009 г. – Астана. – С. 22.
25
Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. – N 6 – 2001.
26
Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. – N 4. – 2003.
135
установленный судом размер компенсации позволяет сделать обоснованный
вывод о разумном удовлетворении заявленных истцом требований.
Исходя из вышеизложенного, нетрудно прийти к выводу, что именно
высшему органу судебной власти принадлежит роль установления пределов
понимания, конкретизации текста нормативного постановления при выработке
дефиниций, правовых терминов. При этом детализация норм закона, даваемая в
нормативных постановлениях, носит правообразующий характер, поскольку в
них логически развиваются ранее сформулированные нормы с привлечением
новых понятий, определений, методов сравнения, противопоставления и т.д.
т.е. такие мыслительные операции, которые вносят новизну в понимание
рассматриваемого вопроса. В данном случае Верховный Суд в отличие от
Парламента не занимается нормотворчеством «в чистом виде» для
урегулирования общественных отношений, а лишь разъясняет правильное
применение норм Конституции и законов на основе (и только) обобщения
судебной практики конкретных дел определенной категории27. Более того,
Верховный Суд не вторгается в компетенцию законодательного органа и не
подменяет его. Однако через свои правовые позиции, выраженные в
нормативных постановлениях в качестве правовых выводов и представлений
Суда о духе и букве законов, Верховный Суд активно участвует в
законодательном процессе, формирует позитивное право и способствует
совершенствованию и развитию текущего законодательства.
В целом, конкретизация, даваемая Верховным Судом, несет в себе
элемент нового понимания действующего закона или же понимания его в связи
и применительно к конкретному факту либо группе фактов, из которых
складывается юридическая практика. При отсутствии такого элемента новизны,
всякое уяснение, комментирование являются бессмысленными, а позиция, при
которой Верховный Суд вправе лишь переписывать нормы законодательства
без их конкретизации и восполнения пробелов, лишена смысла, так как сводит
на нет нормативность и регулирующий характер нормативных постановлений,
роль и значение Верховного Суда в системе судебной власти. Здесь необходимо
учитывать тот факт, что бесспорным свойством нормативных актов является их
пробельность. Нормативные постановления Верховного Суда имеют своей
целью восполнение этих пробелов через формулирование определений и
разъяснение смысла различных категорий права. Это весьма сложное,
требующее
громадных
интеллектуальных
усилий
и
широкого
интеллектуального подхода занятие.
На сегодняшний день в данном процессе принимают участие судьи всех
звеньев, работники Аппарата Верховного Суда, члены НаучноКонсультативного Совета при Верховном Суде РК (далее - НКС),
государственные органы и др. В целях оптимизации данной работы создан
Отдел стратегических разработок и анализа, который является структурным
27
Баишев Ж.Н. Роль нормативных постановлений Верховного Суда в обеспечении
прямого действия Конституции. VI Августовские чтения, посвященные Дню Конституции
Республики Казахстан. 28-29 августа 2008 года, г. Астана
136
подразделением Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан. Основными
задачами Отдела являются: разработка концептуальных основ и практических
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию судебной системы;
обеспечение деятельности пленарного заседания Верховного Суда, научноконсультативного совета при Верховном Суде. Отдел в соответствии с
возложенными на него задачами осуществляет мониторинг и анализ
эффективности судебной системы и осуществляемых (планируемых)
мероприятий в судебной системе, в том числе по вопросам администрирования
судов, представление руководству Верховного Суда и его Аппарата
аналитических докладов, предложений и рекомендаций по вопросам
дальнейшего совершенствования судебной системы, необходимости принятия
нормативных постановлений, внедрению инноваций в судебной системе, в том
числе посредством осуществления пилотных и других проектов, анализа хода и
результатов их реализации и др28.
Кроме того, следует обратить внимание, что нормативные постановления
по Конституции Республики Казахстан включаются в состав действующего
права и являются общеобязательными. Поэтому, на наш взгляд, возникает
необходимость привлечения общественности, адвокатуры, правозащитных
неправительственных организаций для создания и разработки проектов
нормативных постановлений Верховного Суда.
Понимая
значение
правообразующего
характера
нормативных
постановлений, и принимая во внимание, что нормативные постановления
также требуют дополнительной конкретизации, необходимо направить усилия
на улучшение качественных характеристик этих официальных документов. В
связи с этим необходимо, на наш взгляд, унифицировать правила
формирования содержания нормативных постановлений с выработкой новых
требований к их форме и содержанию; выработать более четкую процедуру
инициативы, обсуждения и принятия нормативных постановлений и принять
соответствующую инструкцию по оформлению проектов нормативных
постановлений Верховного Суда Республики Казахстан. Все это позволит
создать своеобразную юридическую технику правообразующего акта
Верховного Суда Республики Казахстан, которые включают в себя и выработку
конкретных правил построения и применения нормативных постановлений.
Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что в
целом результаты конкретизации законов в нормативных постановлениях
непосредственно влияют на дальнейшее развитие и совершенствование
законодательства Республики Казахстан. В процессе реализации норм закона
возможно изменение его содержания, связанное с трансформацией
экономических,
политических,
социальных
и
прочих
условий
жизнедеятельности социума, существенным обновлением законодательства,
конкретизирующего нормы Основного закона. При этом если судебные акты
28
См. подробнее: Положение об отделе стратегических разработок и анализа.
Утверждено распоряжением Руководителя Аппарата Верховного Суда Республики
Казахстан. – №160 от 25 июня 2009 года.
137
Верховного Суда по конкретным делам, через выработку правовых позиций и
правоположений, ориентируют нижестоящие суды на принятие аналогичных
решений по сходным делам, то нормативные постановления как результат
анализа всей судебной практики эффективно обеспечивает ее единство в
масштабе всей страны через их обязательность, предусмотренную
Конституцией республики. Суть заключается в конкретизации смысла закона
без изменения текста закона и определении роли Верховного Суда в
констатации такого изменения. Эти так называемые «превращения»
осуществляются в процессе конкретизации норм и принципов, особенно в том
случае, когда субъекты гражданских правоотношений должны быть
обеспечены соответствующими правами и обязанностями, но которые не всегда
текстуально воспроизводятся и отражены в законодательстве, но вытекают из
него, подразумеваются и входят в сферу правового регулирования. В
Республике Казахстан, на наш взгляд, именно Верховный Суд через принятие
нормативных постановлений определяет меру и пределы такого
«превращения», его характер и последствия, и «гибко реагирует на изменения
общественных отношений»29. В этом случае говорится о постепенном
преображении законов с учетом общественного развития. Нормы закона
изменяются, не изменяя своего истока, а органы судебной власти,
конкретизируя законы, решая конкретные споры или давая официальное
разъяснение законам, констатируют такие изменения. Они формируют
доктрину, дают свое понимание тех или иных положений законов и тем самым
осуществляют конкретизацию законов в своих нормативных постановлениях,
предлагая переходному обществу систему устойчивых ориентиров.
Саукенова С.О.
Соискатель кафедры гражданского права КазГЮУ
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО
ДОВЕРЕННОСТИ
Доверенностью признается письменное уполномочие одного лица
(доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу
(поверенному) (п.1 ст.167 Гражданского кодекса Республики Казахстан; далее ГК РК) [1]. Доверенности являются одним из оснований возникновения
правоотношения представительства, под которым понимается совершение
одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий
сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица представляемого. В некоторых случаях осуществление гражданских прав и
исполнение обязанностей через законных представителей является
обязательным, например, в отношении несовершеннолетних и недееспособных.
29
Сорокин В.В. Судебная практика как источник права: за и против // Сибирский
юридический вестник. – 2002. – №3.
138
Представительство по доверенностям допускается практически во всех
сферах за исключением редких случаев, когда по своему характеру действия
должны быть совершены лично, а также когда в законе предусмотрено, что
совершение названного в нем действия через представителя не допускается.
Например, заключение брака, составление завещания.
Доверенности по источникам их удостоверения можно разделить на три
группы:
а) доверенности, удостоверенные нотариально;
б) доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным;
в) доверенности, удостоверенные должностными лицами юридических лиц
(как правило, первыми руководителями).
Обязательному
нотариальному
удостоверению
под
страхом
недействительности подлежат доверенности на управление имуществом и на
совершение сделок, требующих нотариального удостоверения, если иное не
установлено законодательными актами; а также доверенность, по которой
поверенный передает полномочия другому лицу в порядке передоверия.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении
в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях,
удостоверенные начальниками, заместителями по медицинской части,
старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военнолечебных учреждений;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их
семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами
(начальниками) этих частей, соединений, учреждений, заведений;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в
учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные руководителем
этого учреждения или соответствующего органа социальной защиты населения.
Срок действия доверенности обозначается прописью и не может
превышать трех лет. Если в доверенности указан более длительный срок, она
действительна в течение трех лет, а если в ней срок действия не указан - в
течение одного года со дня выдачи. Обязательным реквизитом доверенности
является дата ее выдачи, поэтому недействительна доверенность, в которой не
указана дата ее выдачи.
Поверенный должен лично совершить те действия, на которые он
уполномочен. Он может передоверить их совершение другому лицу только в
том случае, если на это уполномочен полученной доверенностью либо
вынужден к этому силою обстоятельства для охраны интересов доверителя (п.1
ст.169 ГК РК).
139
В Законе РК «О нотариате» удостоверению доверенностей посвящена ст.
58, в соответствии с которой нотариус и другие должностные лица,
совершающие нотариальные действия, удостоверяют доверенность от имени
одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.[2] При этом
очень важное значение имеет объем полномочий, предоставляемых
поверенному доверителем. Именно в таких случаях нотариус должен
разъяснять гражданам и юридическим лицам права и обязанности,
предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем,
чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.
Для удостоверения доверенности, выдаваемой в порядке передоверия,
нотариус истребует основную доверенность, в которой оговорено право
передоверия или должен потребовать представления доказательств того, что
представитель по основной доверенности вынужден к этому силой
обстоятельств для охраны интересов лица, выдавшего доверенность.
Доверенность в порядке передоверия не должна содержать в себе больше прав,
чем предоставлено по основной доверенности. А срок действия доверенности,
выданной по передоверию, не может превышать срока действия
первоначальной доверенности, на основании которой она выдана. Поверенный,
передавший полномочия другому лицу, должен незамедлительно известить об
этом доверителя и сообщить ему необходимые сведения об этом лице и его
местожительстве. На основной доверенности делается отметка о передоверии.
Копия основной доверенности приобщается к экземпляру доверенности,
оставляемому у нотариуса (пункт 2 статьи 58 Закона «О нотариате»).
Представитель не может совершать действия по доверенности ни в
отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого
он одновременно является. В этой связи на практике среди населения широко
распространено ошибочное мнение о том, что договор об отчуждении
имущества, например, купли-продажи, можно заменить выдачей так
называемой генеральной доверенности. Тем самым совершается притворная
сделка, не влекущая тех правовых последствий, которые стороны предполагали
достичь. На самом деле в результате совершения купли-продажи стороны
предполагают достичь правовых последствий в виде смены одного
собственника на другого, для чего покупатель уплачивает продавцу полную
стоимость имущества, но в результате выдачи даже генеральной доверенности
такая цель не достигается. В этом и заключается недействительность
притворной сделки, суть которой заключается в том, что двусторонняя сделка
купли-продажи подменяется односторонней сделкой, каковой является
доверенность. В случае возникновения спора в таких случаях суды применяют
правило пункта 2 ст.160 ГК РК о том, что если сделка совершена с целью
прикрыть другую сделку (притворная), то применяются правила, относящиеся к
той сделке, которую стороны действительно имели в виду.[1]
Вместе с тем распространены случаи, когда, заключив такую притворную
сделку, доверитель выезжает за пределы государства и по этой или иной
причине его местонахождение неизвестно, а срок действия генеральной
140
доверенности истек. У поверенного, который фактически должен быть
собственником, но юридически им не является, возникают серьезные
проблемы, которые вынуждают его обратиться в суд за подтверждением своего
вещного права на фактически купленное имущество. Суды по-разному
мотивировали свое решение в пользу такого поверенного. В одних случаях суд
рассматривал дело как об установлении юридического факта признания права
собственности, поскольку отсутствует спор о праве, при этом не нарушаются и
права третьих лиц. В других случаях в качестве ответчика привлекались
местные исполнительные органы и т.д. Некоторую определенность при
совершении рассматриваемых нами притворных сделок внесло нормативное
постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 июня 2002 года №
13 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение», абз.3 пункта 8 которого регламентирует, что факты
владения, пользования и (или) распоряжения автотранспортными средствами и
любым другим имуществом, приобретенными по сделке, не оформленной в
соответствии с законодательством, не могут быть установлены. В этом случае
заявитель вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности
или признании сделки состоявшейся на общих основаниях.[3]
Что касается притворных сделок с жилищем, то лишь относительно
недавно, а именно 16.07.2007 г. Верховным судом РК было принято
Нормативное постановление № 5 «О некоторых вопросах разрешения споров,
связанных с защитой права собственности на жилище».[4] В соответствии с
абз.2 пункта 3 данного Постановления в случае несоблюдения формы сделки,
когда фактически совершенная сделка подтверждается иными, кроме
свидетельских показаний, доказательствами (например, выдачей доверенности
на право отчуждения), при неизвестности местонахождения продавца,
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском о признании сделки
действительной, с указанием в качестве ответчика продавца, извещаемого
судом по последнему известному месту его жительства. Представляется, что
если суду заведомо известно, что прежний собственник более трех лет назад
выехал из Казахстана на постоянное жительство, в частности, в Германию или
Израиль, то о каком последнем месте жительства в Казахстане может идти
речь?
Очень важным реквизитом доверенности является указание круга
полномочий поверенного, которые должны быть изложены максимально точно,
не допуская расширительного или иного субъективного толкования.
Лицо, выдавшее доверенность, вправе в любое время отменить
доверенность или передоверие, а лицо, которому выдана доверенность, вправе
в любое время отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав
недействительно. Так, гр. А. заключил притворную сделку с гр.Б. о продаже
жилого дома, оформив ее выдачей генеральной доверенности и получив его
полную рыночную стоимость на момент заключения сделки. Однако за
несколько месяцев после этого цена такого рода недвижимости в данной
местности значительно повысилась и фактический продавец потребовал от
141
покупателя произвести доплату, пояснив, что он продешевил при определении
стоимости объекта. Не получив согласия покупателя, продавец воспользовался
своим правом доверителя и отменил действие доверенности, потребовав
возврата имущества. Покупатель же, юридически являющийся всего лишь
поверенным, вынужден был отстаивать свое вещное право в различных
судебных инстанциях, вплоть до Верховного Суда РК.
На практике некоторые государственные органы, в частности, ГАИ,
необоснованно требуют от представителей нотариально удостоверенной
доверенности вместо простой письменной. Например, отец дает право сыну
владеть и пользоваться своим автомобилем, без передачи права собственности.
Форма такой доверенности может быть простой письменной, достаточно
зарегистрировать ее в органах ГАИ по месту жительства. Однако в Казахстане
сложилась порочная практика, в соответствии с которой передача прав на
техническое управление автотранспортным средством без права распоряжения,
должна оформляться нотариально. Органы ГАИ неправильно толкуют норму
пункта 2 статьи 167 ГК РК о том, что доверенность на управление
имуществом должна быть нотариально заверена.[1] Дело в том, что в данной
статье речь идет о юридическом управлении, включающем одновременно все
три элемента вещного права: владение, пользование и распоряжение, то есть о
генеральной доверенности, но никак не о техническом управлении
транспортным средством без права распоряжения им.
Таким образом, заключение односторонней сделки в виде выдачи
доверенности влечет самые разнообразные последствия, в том числе и самые
неблагоприятные как в моральном, так и в имущественном отношении.
Позитивные изменения в данном вопросе могла бы повлечь унификация
судебной и нотариальной практики.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая и особенная части).
– Алматы, 2009
2. Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 г.
3. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от
28 июня 2002 года № 13 «О судебной практике по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение»
4. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан №
5 от 16 июля 2007 г. «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
защитой права собственности на жилище»
Судебное представительство
Судья Жамбылского областного суда Сәтбаев Б.Б.
142
В правовом демократическом государстве действует правило, согласно
которому как само государство, так и объединения граждан и отдельные
свободные личности должны соотносить свои поступки с правом. Однако,
столкновения интересов, различное понимание права неизбежны, что
порождает правовые конфликты. Задачу обеспечения правопорядка выполняют
суды - независимое звено государственной власти, которое своими
специфическими средствами и специальным аппаратом защищает права и
свободы людей, утверждает законность и справедливость.
Но как говорили еще древние римляне, «и болезнь, и возраст и
необходимые путешествия и многие другие причины часто мешают вести дела
лично». Возникает потребность поручать выполнение определенных
необходимых процессуальных действий другим лицам, которые бы замещали
участников процесса.
Отечественное процессуальное законодательство всегда исходило из
возможности для участвующих в деле лиц выбора: вести свое гражданское дело
в суде лично либо воспользоваться помощью представителя. Статья 58 ГПК
закрепляет право граждан вести дело лично или через представителя. Согласно
ст. 13 Конституции Республики Казахстан каждому гарантируется судебная
защита его прав, свобод и законных интересов.
Представительство в гражданском процессе призвано обеспечить
реализацию провозглашенного Конституцией РК права на судебную защиту.
Без представительства невозможна защита интересов несовершеннолетних,
недееспособных
граждан.
Поэтому
представительство
важный
процессуальный институт, содействующий надлежащей защите прав и
интересов, участвующих в судопроизводстве лиц и, следовательно,
способствующий решению задач правосудия. Согласно части 3 статьи 13
Конституции
РК,
каждому
гарантируется
право
на
получение
квалифицированной юридической помощи. Это положение означает
конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему
достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической
помощи в любой сфере деятельности, где возникает необходимость в такой
помощи. В гражданском процессе такую юридическую помощь призван
обеспечить представитель.
Как справедливо отмечал В.П. Грибанов, «субъективное право,
предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нарушения необходимыми
средствами защиты, является лишь декларативным правом».Указанное
положение имеет отношение не только к гражданским правам, но и к любым
другим принадлежащим человеку субъективным правам. Одним из
необходимых средств защиты нарушенного субъективного права является
право на обращение в суд.
Представительство в суде является самостоятельным гражданским
процессуальным институтом, выполняющим функцию процессуальной
гарантии защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов сторон,
заявителей.
143
В современных правоотношениях институт судебного представительства
играет большую роль. В связи с тем, что в гражданском процессе бремя
доказывания ложится на сами стороны лицу, не имеющего необходимого
минимума юридических знаний, бывает крайне сложно доказать
обоснованность своих требований или возражений. Более того, увеличивается
количество правовых актов, что требует специализации и среди юристов.
Поэтому участие квалифицированного юриста необходимо для проведения
судебного процесса на профессиональном уровне. Данные основания
объясняют существование института адвокатуры в современном правовом
обществе.
Представительство
в
суде
самостоятельный
гражданский
процессуальный институт, выполняющий функцию процессуальной гарантии
защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов сторон, третьих
лиц, заявителей.
В соответствие со (ст. 58. ч. 1 ГПК) граждане имеют право вести свои
дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина
не лишает его права иметь по этому делу представителя.
В современных условиях значение судебного представительства
возрастает по целому ряду причин. Во-первых, в связи с переходом к
состязательной модели гражданского процесса и снятием с суда обязанностей
по доказыванию. В условиях возложения бремени доказывания на сами
стороны лицу, не имеющего необходимого минимума юридических знаний,
будет крайне сложно доказать обоснованность своих требований или
возражений. Во-вторых, сама правовая система все более и более усложняется
и дифференцируется на все новые и новые правовые образования,
увеличивается количество правовых актов, что требует специализации и среди
юристов. Поэтому без участия квалифицированного юриста провести судебный
процесс на профессиональном уровне становится практически невозможным.
Изложенными причинами объясняется существование в современном правовом
обществе института адвокатуры.
Важно подчеркнуть и то обстоятельство, что институт представительства,
и, прежде всего адвокатуры, способствует реализации права граждан на
квалифицированную юридическую помощь, закрепленного в ст. 13
Конституции РК.
О процессуальном положение представителя в гражданском процессе
давно ведётся дискуссия. Гражданское процессуальное законодательство не
относит судебных представителей к участвующим в деле лицам. Основанием
для такого решения вопроса являлось, видимо, то, что у судебных
представителей отсутствует материально-правовой интерес к исходу дела.
Однако
считать
судебных
представителей
совершенно
не
заинтересованными в исходе дела нельзя: в пределах полномочий они
стремятся добиться в процессе определенного положительного правового
результата в пользу представляемого.
144
Например, представитель ответчика стремиться добиться вынесения
судом решения об отказе в иске. Такая позиция означает, что представитель
заинтересован в исходе дела. Интерес этот носит не материально-правовой, а
процессуальный характер, так как представитель действует не в своих
интересах, а в интересах представляемого. Однако процессуальный интерес к
исходу дела, как и материально-правовой, является юридическим, поскольку
основан на законе. Именно нормами гражданского процессуального права
определены правовая природа участия представителя в суде и сущность этого
процессуального института.
В соответствии со ст. 48 ГПК граждане могут вести свои дела лично или
через представителей.
Дела юридических лиц ведут в суде либо их органы, действующие в
пределах полномочий, предоставленных законом, уставом или положением,
либо их представители.
В определённых случаях участие в суде представителя необходимо,
например, при защите интересов малолетних, несовершеннолетних, лиц,
страдающих психическим расстройством .
Судебный представитель способствует более полному осуществлению
процессуальных прав и обязанностей лиц, юридически не осведомленных или
мало осведомленных.
Судебный представитель необходим и тогда, когда то или иное лицо,
участвующее в деле, по болезни, занятости, пребыванию в другой местности не
может лично присутствовать при разбирательстве дела.
В зависимости от основания участия в суде представителя, а также от
причин, побудивших лицо, участвующее в деле, обратиться к помощи
представителя, он может либо полностью заменить в процессе
представляемого, либо участвовать совместно с ним в ведение дела.
В судебной практике возникла следующая проблема, касающаяся участия
сторон и представителей в рассмотрении дела.
Согласно статьи 129 ГПК, лица, участвующие в деле, их представители
извещаются о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных
процессуальных действий и вызываются в судебными повестками.
В ходе рассмотрения гражданского дела в процессе участвовал
представитель истца. Процесс по делу неоднократно откладывался и каждый
раз представитель истца извещался о дате и времени следующего заседания.
Решением по делу в иске было отказано. В апелляционной жалобе истец в
качестве одного из оснований отмены решения указал, что он не был
надлежащим образом извещен.
Апелляционная инстанция со ссылкой на статью 129 ГПК отменила
решение, указав, что дело рассмотрено судом в отсутствие истца, не
извещенного о времени и месте судебного заседания, указав, что со стороны
истица не было заявление о полной замене его участия представителем.
Подобная позиция полагаю не совсем обоснованна, так как на всем
протяжении судебного процесса участвовал представитель истца и по сути он
145
заменил истца. Имея представителя, гражданин освобождается от
необходимости личного участия в процессе и надобность в его извещении
отпала.
При процессуальном представительстве представитель совершает целый
комплекс
различных
процессуальных
действий,
обусловленных
необходимостью защиты представляемого им лица в гражданском процессе.
Так, судебный представитель готовит от имени доверителя процессуальные
документы, непосредственно участвует в судебном заседании, выступая по
всем вопросам, возникающим по ходу процесса. При этом представитель связан
теми полномочиями, которыми он наделен в связи с выполнением своих
функций в суде, и не вправе совершать действия, выходящие за эти пределы.
Субъектом гражданского процесса остается доверитель. Для себя лично в
результате процесса представитель ничего не получает, кроме заранее
обусловленного вознаграждения, а в отдельных случаях - и возмещения
собственных затрат на представительство.
То, что судебный представитель действует в процессе от имени
представляемого, отличает его от субъектов, от своего имени защищающих
права других лиц в порядке ст. 56,57 ГПК.
Представительство в суде - совершение одним лицом (судебным
представителем) процессуальных действий в пределах предоставленных ему
полномочий от имени и в интересах представляемого, участвующего в процессе
в качестве стороны, третьего лица заявителя.
Отношения между представляемым и представителем регулируются
нормами материального права (гражданского, трудового, семейного,
административного). Отношения между судебным представителем и судом
регулируются нормами гражданского процессуального права.
Судебное представительство возможно по всем категориям гражданских
дел в суде первой инстанции, в апелляционной и кассационных инстанциях, в
надзорной инстанции, при пересмотре вступивших в законную силу решений
по вновь открывшимся обстоятельствами и при исполнение судебных решений.
В основе договорного представительства лежит трудовой договор, договор
поручения или агентский договор. По договору поручения, одна сторона
(представляемый) поручает другой (представителю) ведение дела в суде, а
представитель принимает на себя эти обязанности. Таким образом, договорное
представительство возникает только на основании соглашения сторон.
Отношения представителя с судом во всех случаях регулируются
специальными
нормами
процессуального
законодательства
о
представительстве.
Круг лиц, которые могут учувствовать в процессе договорными
представителями, довольно широк. Договорными представителями могут быть,
например, адвокаты; юрисконсульты и другие штатные работники организаций
- по делам этих организаций один из соучастников по поручению других
соучастников.
146
Чаще всего представителями в суде являются адвокаты. В соответствии
со ст. 7 Закона РК “Об адвокатской деятельности” в качестве адвокатов в
гражданском процессе могут выступать лица, получившие статус адвоката и
право осуществлять адвокатскую деятельность.
Адвокат
представитель
есть
тот
субъект
гражданского
судопроизводства, который осуществляет защиту конституционных прав
личности, самой основной из которых является права на судебную защиту и
квалифицированную юридическую помощь.
Общественное представительство - представительство, осуществляемое
уполномоченными общественных организаций по делам членов своих
организаций, а также других граждан, права и интересы которых защищают эти
организации. На основании Закона РК от 31 мая 1996 г. «Об общественных
объединениях» общественные объединения имеют право представлять и
защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления
и
общественных
объединениях.
Возможность
представительства в суде прав своих членов должна быть отражена в уставе
общественного объединения.
Интересы своих членов вправе также защищать в суде иные
общественные объедения, например союзы и ассоциации потребителей.
Общественные объединения защищают не все права граждан, а только те,
реализация которых предопределяется задачами данного объединения. Поэтому
общественное представительство, возможно, только некоторым категориям
гражданских дел.
Ещё одним видом судебного представительства можно выделить обязательное представительство, которое как уже было указано выше не
предполагает необходимости согласия представляемого лица и возникает в
силу прямого указания закона или иного нормативного акта. В рамках
обязательного представительства выделяют законное представительство и
представительство на основании устава.
О законном представительстве можно говорить только применительно к
физическим лицам, в силу каких-либо причин, не имеющих возможности
защищать свои интересы в суде. Основанием этого вида представительства
является: 1) факт происхождения детей от соответствующих родителей,
удостоверенный в установленном порядке 2) факт усыновления детей 3)
административный акт о назначении опеки или попечительства.
Законные представители, как и все судебные представители должны быть
совершеннолетними и дееспособными.
Законное представительство необходимо для защиты прав и охраняемых
законом интересов недееспособных, не обладающих полной дееспособностью,
и граждан, признанных в установленном порядке ограниченно дееспособными
(ст. 63 ГПК). В качестве законных представителей указанных лиц могут
выступать родители, усыновители, опекуны или попечители. В соответствии с
положениями Кодекса о браке и семье родители являются законными
147
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий. Родители не вправе представлять
интересы своих детей, если органами опеки и попечительства установлено, что
между интересами родителей и детей имеются противоречия. Законное
представительство назначается также по делу, в котором должен участвовать
гражданин, признанный в установленном порядке безвестно отсутствующим.
Представителю передается в доверительное управление имуществом безвестно
отсутствующего гражданина.
Законное представительство возникает и в отношении ликвидируемых
организаций. Так, в соответствии со ст. 50 ГК с момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
юридического лица, в частности ликвидационная комиссия от имени,
ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве)
предприятия конкурсный управляющий при осуществлении конкурсного
производства выступают представителями соответствующих юридических лиц,
в том числе и в суде. Законные представители могут поручить ведение дела в
суде другому лицу, избранному ими качестве представителя.
Представительство в гражданском процессе может осуществляться на
основании уставов, положений и других специальных актов.
Гражданское процессуальное законодательство содержит особый вид
представительства - официальное или представительство по назначению,
которое близко по характеру к договорному и законному представительству.
Оно возникает в силу прямого указания в законе, однако оформляется с
использованием гражданско-правовых конструкций.
Например, юридическая помощь истцам, доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного законом соответствующего субъекта
РК, оказывается бесплатно по делам в судах первой инстанции о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной целью
судебного представительства является оказание правовой помощи всем, кто в
ней нуждается, а также создание условий выяснения всех существенных для
дела обстоятельств и вынесения квалифицированного решения.
Представитель, действующий от имени и в интересах сторон и третьих
лиц, в своих отношениях с судом и иными участниками процесса, оказывает
влияние на движение процессуальных отношений, и в этом смысле
представляет как бы вторую сущность представляемых им лиц.
Судебный представитель, осуществляя защиту прав и законных
интересов представляемого, наделяется законом самостоятельными правами, на
него возлагаются определённые обязанности, причём в ряде случаев
возникновение этих прав и обязанностей представителя, не зависит от воли
148
представляемого. В связи с этим надо полагать, что судебный представитель
является самостоятельным субъектом гражданского судопроизводства.
Участие представителей в гражданском процессе имеет активный
характер, поэтому субъектами судебного представительства могут быть лица,
располагающие реальной возможностью совершать действия по защите прав и
интересов граждан и организаций, одновременно обладающие и гражданскими
процессуальными правоспособностью и дееспособностью. Однако судебным
представителем может быть не любое лицо. Закон определяет широкий круг
лиц, которые могут быть судебными представителями, что подкрепляет
гарантии права граждан на выбор представителя. Круг лиц, которые вправе
выступать в качестве судебных представителей, определен в ст.58-59 ГПК.
К их числу относятся дееспособные лица, имеющие надлежащим образом
оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в
ст. 60 ГПК. Лица, указанные в ст. 63 ГПК (родители, усыновители, опекуны,
попечители, доверительные управляющие и т.д.), имеют полномочия
представителей в силу закона.
Полномочия судебных представителей на ведение дела в суде должны
быть удостоверены в соответствии с определёнными требованиями,
изложенными в законе.
Согласно ГПК судебный представитель обладает широким кругом
полномочий. Поскольку судебные представители совершают процессуальные
действия от имени и по поручению уполномочивших их лиц, то соответственно
объем полномочий определяется процессуальным положением доверителя.
Вместе с тем объем полномочий судебного представителя определяется и тем,
какие именно из имеющихся у доверителя ему были переданы.
Полномочия представителя дают ему право совершать в основном все
процессуальные действия. Однако для совершения некоторых процессуальных
действий требуются специальные полномочия от представляемого.
Специальные полномочия - это такие полномочия, которые представитель
вправе совершать только при указании на них в доверенности. Чтобы
исключить между доверителем и представителем возникновение каких-либо
недоразумений по поводу таких действий, полномочия на их совершение
должны специально оговариваться в уполномочивающем документе.
Полномочия судебных представителей должны быть надлежащим
образом оформлены. По общему правилу полномочия представителя на
ведение дел в суде общей юрисдикции должны быть выражены в доверенности,
выданной представляемым лицом, участвующим в деле, или организацией.
Значение представительства должно рассматриваться с учетом
социальных, политических и экономических особенностей современного
российского государства.
Социальное значение представительства раскрывается в такой
характеристике представительства как влияние гражданского общества на
защиту благ и ценностей человека в случаях, если возникают конфликты,
подлежащие рассмотрению и разрешению судами по существу.
149
Политическое значение представительства отчасти отображено в
Конституции РК, которая закрепляет равноправие граждан перед законом и
судом, неприкосновенность частной жизни, право частной собственности,
государственную и судебную защиту прав и свобод, право на получение
квалифицированной юридической помощи.
Юридическое значение представительства наиболее полно выражается в
возможности использования правового потенциала представительства в целях
реализации субъективных процессуальных прав, защиты, и охраны интересов, а
также иных благ в гражданском судопроизводстве. Следует отметить, что
именно квалифицированный адвокат имеет реальную возможность разъяснить
заинтересованному лицу его право обратиться в суд с целью защиты своих
интересов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, сущность, задачи и
практика применения судебного представительства играют значительную роль
в полной цепи осуществления гражданско-процессуального права.
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
2.Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
3.Гражданский Кодекс Республики Казахстан
4.Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Казахстан
5.В.П.Грибанов Гражданский процесс.
6.Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 г.
10.Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 31 мая 2002 г.
Сатенова С.Г.
студентка 3-го курса юридического факультета
ЕНУ им.Л.Н. Гумилева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Особую
актуальность
отношения,
связанные
с
реализацией
конституционного права граждан на судебную защиту приобретают в условиях
изменения
форм
собственности,
появления
неизвестных
ранее
законодательству субъектов хозяйственной деятельности, формирования новой
государственности. Именно сейчас возникла настоятельная потребность во
всемерном совершенствовании механизмов защиты прав и законных интересов
граждан и организаций.
В настоящее время гражданин для защиты своих прав может
воспользоваться несколькими способами, прибегнуть к помощи различных
органов: административных, судебных, органов прокуратуры и других. Но
наиболее эффективной формой защиты личных и представляемых прав, свобод
и законных интересов является судебная форма защиты. Судебная форма
защиты субъективных прав и свобод, а также охраняемых законом интересов
150
человека и гражданина является основной. Право граждан на обращение в суд
за защитой нарушенного или оспариваемого субъективного права и законного
интереса - широкое, подлинно демократическое конституционное право, в
котором воплощается доступность правосудия.
Закон позволяет гражданам защищать свои права в суде как лично, так и
посредством представителей.
Институт представительства своими корнями уходит в далекое прошлое.
Если ранее было совершенно непостижимо, каким образом постороннее лицо
может являться вместо тяжущегося в суд и действовать так, чтобы последствия
его действий переходили на заинтересованное лицо, то с развитием
цивилизации и усложнением гражданского оборота стали появляться и
множиться обстоятельства, вызывающие и оправдывающие необходимость
представительства.
Изначально представительство основывалось на родственных отношениях,
когда ведение своих дел было невозможно ввиду малолетства, болезни,
старости, разрешалось поручать исполнение юридических действий
посторонним лицам из-за отдаленности места жительства, отсутствия
дееспособности. [1]
В древнем Китае, представительство не только допускалось, но и
предписывалось для должностных лиц (мандаринов). Считалось, что
мандаринам не приличествует являться в качестве тяжущихся, им
предписывалось вести свои частные процессы через посредство лиц,
принадлежащих их семье, или живущих в их доме. Привилегией
представительства пользовались также женщины. За их преступления, всецело
отвечали мужья и сыновья, выступая в качестве представителя, вплоть до того,
что они подвергались тем наказаниям, к которым приговаривались женщины.
Для этой цели также можно было привлечь и бедняка, даже подвергнув его
казни за вознаграждение семье.
На более высокой ступени развития судебное представительство стоит в
мусульманских странах. Более того, мусульманскому праву известен даже
договор доверенности.
Судебное представительство существовало и возникло с целью замены в
процессе тяжущегося другим лицом, при котором последствия судебной
деятельности представителя падали непосредственно на тяжущегося. Основная
цель этого института заключалась в том, чтобы избавить тяжущегося от личной
явки в суд, часто затруднительной для занятого человека, а иногда просто
невозможной.
По своей идее представительство не требовало ни специального
юридического образования, ни какой бы-то ни было особой организации.
Каждый представитель, будь то отец, опекун или поверенный мог явиться
взамен представляемого лица в суд точно также, как мог заключить договор
аренды, купить какую-либо вещь.
На первых ступенях развития общества, когда правовые нормы были
настолько просты и несложны, и доступны пониманию всех и каждого,
151
тяжущиеся имели возможность вести свои дела лично, не прибегая к
посторонней помощи. Но с развитием общественных отношений, дела
становились разнообразнее и запутаннее, и вместе с ними усложнялись
соответствующие юридические нормы. Знание и применение их становилось
затруднительным для большинства граждан; тяжущиеся, не обладая
специальной подготовкой, были не в состоянии самостоятельно вести свои
дела, таким образом появляется необходимость в помощи постороннего
человека, хорошо знакомого с постановлениями материального права и
формами процесса, впоследствии которые были названы «адвокатами». [2]
В то время как судебное представительство имеет целью устранить
неудобство личной явки сторон в суд и, по своей идее, не предполагает
специальной подготовки, сущность адвокатуры, являющейся подобно
медицине, результатом разделения труда и специализации знаний, состоит
именно в обладании познаниями материального и процессуального права, т. е. в
юридическом образовании.
Принимая во внимание, что адвокатура и представительство были вызваны
к жизни различными потребностями, соответственно различен круг их
полномочий, и цели представляемых ими интересов в суде.
Например, представитель вообще заменяет своего доверителя в суде,
принимая на себя ведение дела, получает право совершать все те действия,
которые совершал бы сам тяжущийся, если бы явился лично, делает признание
от лица своего доверителя, подает и получает судебные бумаги, просит о
назначении или отсрочке дела, имеет право прекращать дело миром,
присутствовать при исполнении решения, вести дело единолично или
приглашать к себе на помощь адвоката,- словом, как принято говорить, он
является полным хозяином дела. [3]
Деятельность же адвоката отлична, он выступает в качестве
правозаступника. Вне суда его деятельность заключается в подаче юридических
советов, руководстве при заключении сделок, сочинении важных судебных
бумаг и тому подобных действий, имеющих правовой характер и требующих
специальных познаний. На суд адвокат является по приглашению тяжущегося
или его представителя только для участия в исследовании доказательств и
прениях. Никаких других обязанностей по производству дела и исполнению
решения он не принимает на себя, в силу того, что это относится к сфере
деятельности самого тяжущегося или его судебного представителя. В качестве
правозаступника, адвокат участвует только там, где дело идет о праве. Он по
преимуществу и даже исключительно законовед, юрисконсульт, помощник
стороны в процессе.
Вместе с тем, институт адвокатуры и представительства отождествляется с
непосредственной деятельностью в суде, что в практике вызывает смешение их
функций.[4]
Так, согласно Гражданско-процессуального законодательства Казахстана,
адвокаты отнесены к категории представителей и указаны в числе первых (58
ГПК). Таким образом, как нам представляется, законодатель определил их
152
приоритет перед иными представителями и установил их статус, выдвинув
специальные требования: наличие юридического образования, стаж работы по
юридической специальности или стажировка в адвокатском образовании,
положительное решение квалификационной комиссии, принимаемое после
сдачи квалификационного экзамена, отсутствие непогашенной или неснятой
судимости за совершение умышленного преступления.
Кроме того, в целях реализации конституционных прав граждан и их
объединений, в частности права на судебную защиту и права на получение
квалифицированной юридической помощи, Законом об адвокатской
деятельности предусмотрены специальные требования к организации
адвокатской деятельности и адвокатуры, а также комплекс правовых гарантий,
обеспечивающих независимость адвоката при осуществлении им своих
обязанностей, полноту и качество предоставляемых юридических услуг.
В связи с тем, что не вызывает особых разногласий законное
представительство, проблемы возникают по вопросам представительства,
предусмотренного пунктами 6 и 7 ст. 59 ГПК РК.
По некоторым мнениям, данные пункты подлежат исключению из ГПК, в
силу их реализации институтом адвокатуры. [5]
Такая позиция может вызвать естественные возражения, игнорировать
которые никак нельзя. Как раз целью организованного «круглого стола»
является выработка концепции эффективного применение института
представительства, направленного на обеспечение гарантии конституционных
прав граждан, а именно: права на судебную защиту, равенства граждан перед
законом и судом, принципа состязательности сторон в гражданском процессе.
Так или иначе, представительство в гражданском процессе призвано
гарантировать
конституционное
право
граждан
на
получение
квалифицированной юридической помощи, которое по своей сути служит
фундаментальным, базисным началом для самого представительства,
способствует тому, чтобы любое заинтересованное лицо могло защитить свои
права в судебном порядке надлежащим образом. При этом у гражданина при
осуществлении своего конституционного права всегда должен быть выбор
судебного представителя по его убеждению. И единственное требование,
которое должно предъявляться к этому представителю - соответствующая
квалификация, наличие специальной подготовки. Речь идет о сотрудниках
разного рода юридических компаний и частнопрактикующих юристах,
имеющих высшее юридическое образование и осуществляющих юридическую
деятельность.
У представительства в судопроизводстве свой специфический субъектный
состав: это с одной стороны - суд, с другой - судебный представитель; свой
специфический объект, под которым мы понимаем права и охраняемые законом
интересы представляемого, которые призван защищать представитель.
При обсуждении субъектного состава представительства возникает
необходимость обсуждения возможности законодательного урегулирования
153
круга лиц, правомочных участвовать в качестве представителей в суде, и тех,
которые таким правом не обладают.
Классификацию, в первую очередь, нужно проводить по степени
профессиональной подготовки представителей, в зависимости от этого
разделить представителей на:
- квалифицированных (со специальной юридической подготовкой), к
которым следует отнести: адвокатов, сотрудников юридических компаний и
частнопрактикующих юристов;
- неквалифицированных, к которым относятся законные представители не
обладающие специальной юридической подготовкой и навыками в области
судопроизводства, а также выступающие в качестве представителей в силу
товарищеских (дружественных) отношений.
Действующее законодательство не делает каких-либо разграничений по
данному вопросу, и сформированная многолетняя практика показывает, что
данная ситуация является нормой. [6]
Вместе с тем, если мы говорим о развитии правового государства и
обеспечении конституционных прав граждан на квалифицированную
юридическую помощь, следовательно, впору поднять данный вопрос и
рассмотреть необходимость разграничения участников процесса, однозначно
определяя возможность представления интересов граждан в суде только
лицами, обладающими специальными юридическими познаниями. Тем самым,
обеспечив гарантированные права наших граждан. Ведь суть развития
правового
государства
и
предполагает
становление
и
развитие
профессионального состава судейского корпуса, профессионального состава
института обвинения и соответственно профессионального состава института
защиты – представительства. При этом мы не оспариваем ситуации исполнения
представительства по закону, то есть там, где в силу требования закона такое
представительство обязательно.
Данная концепция может найти свое закрепление в гражданскопроцессуальном законодательстве, с установлением конкретных требований
(критерий) представителя: наличие юридический квалификации и
правоспособности,
отсутствие
судимости,
основания
прекращения
представительства (ненадлежащее исполнение процессуальных обязанностей,
совершении действий, свидетельствующих о неуважении к суду, либо действий
противоречащих интересам представляемого). Эти требования, по нашему
мнению должны быть также отражены в доверенности на представление
интересов в суде, так как по сложившейся практике в настоящее время
доверенность выдается и оформляется в соответствии со статьей 167
Гражданского кодекса, что на наш взгляд, не может отождествляться с тем
кругом полномочий, который обусловлен спецификой судебного производства
и гражданского процесса. Ведь на самом деле, законодательно не установлена
такая форма доверенности как на ведение дел в суде, не установлен и порядок
ее удостоверения, сроки действия и иные особенности. Поэтому нотариусами
самостоятельно и в произвольной форме оформляются доверенности, со
154
ссылкой на гражданский кодекс, в то время, как самой сущностью ГПК
предполагается выработка и законодательное утверждение специальной формы
доверенности для представления интересов в суде. Здесь же, следует отметить
и имеющееся различие между адвокатами и представителями, то есть по
определению круга полномочий, которые подлежат закреплению в конкретно
обусловленном документе (ордер, доверенность). Следует оговориться, что
представление законных интересов в суде не должно требовать специального
оформления доверенностью круга полномочий, так как достаточно
представления соответствующих иных документов, подтверждающих
правомочие представителя (свидетельство о рождении, справка об опеке и др.),
с целью не породить новые препятствия для данной категории граждан.
Доверенность, как документ, дающий право на представительство в суде,
устанавливает процессуальные правоотношения между представителем и
судом, которые регулируются процессуальным законодательством. В данном
случае, речь идет о передаваемых процессуальных правах и обязанностях
стороны гражданского процесса, от имени которой выступает представитель.
В этом аспекте следует придерживаться положений статьи 61 ГПК РК, где
законодатель
разграничивает
общие
и
специальные
полномочия.
Следовательно, при оформлении доверенности доверителю следует разъяснить
данные особенности закона и правовые последствия выдачи доверенности на
совершение тех или иных действий, не охватываемых общими полномочиями
представителя, а специальные полномочия в случае их передачи, следует в
доверенности выделить отдельно. [7]
Это вызвано, прежде всего тем, что на практике встречаются случаи
выполнения представителями таких действий, которые препятствуют в
дальнейшем движению дела, а главное не вызваны волеизъявлением
доверителя. Например, подписание мирового соглашения, признание иска,
отказ от иска без предварительного согласования с доверителем.
Кроме того, на наш взгляд, в целях полного обеспечения конституционного
права граждан на квалифицированную юридическую помощь, подлежат
законодательному закреплению правоотношения доверителя и его
представителя, выраженные в форме договора оказания юридических услуг
либо поручения, что в свою очередь должно расцениваться как гарантия
получения качественного юридического сопровождения.
В то же время, наличие такого рода договора позволит суду объективно
оценить понесенные стороной расходы по оплате помощи представителя.
Обязанность по представлению указанных документов наряду с ходатайством о
допуске представителя в суде следует возложить на сторону по делу.
В Казахстане сложилась ситуация, при которой судебное
представительство, кроме адвокатов, осуществляют лица, не обладающие
необходимыми знаниями и опытом. [8]
Поэтому, институт представительства в суде не отвечает требованиям
оказания квалифицированной юридической помощи, а вытекает это все из
действующего законодательства, согласно которому, представителем может
155
быть любое лицо, не имея при этом, элементарных знаний в области
юриспруденции, что способствует выступлению в качестве представителей,
недобросовестных людей, деятельность которых, никем не контролируется, в
связи, с чем создается благоприятная среда для коррупционных проявлений и
обмана простых граждан, что в свою очередь сказывается на качестве и
своевременности отправления правосудия.
Слова «представитель» и «представительство» широко применяются в
разговорной речи и деловой переписке. В словаре русского языка слово
«представительство» употребляется в трех значениях: 1) представительство
чьих-либо интересов, выражение чьих-нибудь взглядов; 2) учреждение,
представляющее чьи-нибудь интересы; 3) право, порядок выбора представителя
в какие-нибудь органы.
Как видно, употребление слова «представительство» многозначно.
Представительством называется совершение одним лицом (представителем) на
основании имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических
действий от имени другого лица (представляемого), в результате чего права и
обязанности возникают, изменяются и прекращаются непосредственно у
представляемого.
Сделки - наиболее распространенное юридическое действие, совершаемое
представителем. Кроме того, он вправе совершать и другие юридические
действия (например, предъявлять иски, выступать в судебном процессе в
защиту прав и интересов представляемого и т. д.).
В судопроизводстве представительство связано с совершением
юридических действий от имени представляемого, порождающих для него
обязательные юридические последствия. В уголовном и гражданском
процессах
представителями
именуются
лица,
которые
оказывают
представляемому также и юридическую помощь, действуя при этом от
собственного имени, хотя и в интересах представляемого.
Представители должны хорошо разбираться в нюансах современного
права, знать методику и тактику ведения в судах гражданских дел,
представительства чьих-либо интересов в органах государственного
управления. Более того, учитывая, что в стране постепенно формируется
средний класс собственников, увеличение имущественных споров неизбежно.
По гражданским делам предварительные расследования не проводятся.
Сторона спора - «сама себе следователь». Зачастую приходится прибегать
к помощи специалистов и экспертов и ставить перед ними конкретные вопросы.
Поэтому вполне понятна требовательность к персоне представителя-адвоката.
Прежде чем выступить в суде, ему необходимо не только иметь высшее
юридическое образование, но и пройти стажировку, освидетельствование по
состоянию психики и об отсутствии судимости, повторный юридический
экзамен перед компьютером-роботом, собеседование в комиссии Министерства
юстиции РК, участие на заседании президиума территориальной коллегии
адвокатов. Участие в суде квалифицированного и ответственного
представителя предполагает помощь не только собственно стороне, но и суду в
156
поисках относительной истины по делу и в принятии оптимально
справедливого и обоснованного решения. Каков коэффициент участия
адвокатов-представителей в рассмотрении гражданских споров в судах
республики?
Результаты мониторинга, проведенного Союзом адвокатов Казахстана,
говорят о неучастии адвокатов в гражданских делах и о последовательном
снижении доли их участия.[9]
В 2007 году в Республике адвокаты-представители, согласно официальной
статистике МЮ РК, принимали участие в 41 039 рассмотренных судами делах,
в том числе в 3628 делах по назначениям судов (за счет казны). Участие
казахстанских адвокатов в судебных делах по соглашениям составляет около 7
процентов от всех рассмотренных дел, а по назначениям на три порядка меньше
- 3628 дел.
Неужели в республике, в результате правового всеобуча граждане вовсе не
нуждаются в юридической помощи, когда вынуждены прибегнуть к
разрешению споров судебным способом?
Выборочный анализ участия представителей показал, что в 62 случаях из
ста представители участвовали в гражданских делах. Более того, в 32 процентах
дел представители участвовали систематически, затрачивая практически все
личное время на судебные тяжбы.[10]
Но если эти представители не адвокаты, то кто же они? Это - граждане,
допущенные в судебное заседание на основании выданных им доверенностей.
Эти граждане, в отличие от адвокатов, не проходили никаких испытаний, не
собирали справки об отсутствии судимостей и контроля со стороны
психиатров, не сдавали экзамен на компьютере, не проходили стажировок. Они,
как правило, вне профессионального контроля, никому не подотчетны, и
декларации о доходах от этой деятельности они не составляют. Участие
совершенно бесконтрольного института этого рода представителей может быть
идеальным условием процветания коррупции в судебных органах.
Сообщество адвокатов последовательно (в 1997 и 2002 году) предлагало
следующее:
- изменить п. 2, ч. 2 ст. 58 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан (в дальнейшем ГПК РК) следующим текстом:
«Представителями в суде могут быть только адвокаты, близкие родственники
представляемых, юрисконсульты, состоящие в штатах предприятий,
учреждений, организаций в интересах этих организаций, поверенные
общественных объединений, членом которых является доверитель при наличии
высшего юридического образования»;
- подпункты 6) и 7) ст. 59 ГПК РК: «Полномочия представителя,
занесенные в протокол судебного заседания, подтверждаются записью о том,
что представительство этого участника процесса не является источником его
заработка, не учтенного в налоговых органах, либо записью о том, что им
предъявлен патент, выданный налоговыми органами в установленном
порядке».
157
На наш взгляд, эти дополнения и изменения в законе будут способствовать
прогрессу, в совершенствовании судебной системы в республике.
Литература:
1. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России:
Науч.- практ.пособие. – М.,1997.
2. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии:
Учеб.пособие.-М.,1995.
3. Ватман Д.П.,Лесницкая Л.Ф. Адвокат в гражданском процессе.- М.,1969.
4. Ильинская И.М.,Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в
гражданском процессе. – М.,1964.
5.Баймолдина З.Х. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве /
Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. Том 1. Материалы
Международной научно-практической конференции, посвящённой 5-летию
образования Научно-исследовательского института частного права КазГЮА (в
рамках ежегодных цивилистических чтений). Алматы, 6-7 апреля 2000 г. / Отв.
ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: КазГЮА, 2000. – С.156-160.
6.Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском
судопроизводстве: Науч.-практич. пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2001. – 88 с.
7.Баймолдина З.Х. Порядок в судебном заседании по разбирательству
гражданских дел и последствия его нарушения // Вестник КазГНУ им. АльФараби, серия Юридическая, Алматы, 2001, № 1 (18), С. 64-70.
8.Баймолдина З.Х. Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан: Проблемы применения и совершенствования // Право и государство.
1999. № 4. С. 47-50.
9.Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой
инстанции: Науч.-практич. пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2001. – 96 с.
10.Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. –
М.: Изд. МГУ, 1972
Таштанова А.Ж.
заместитель заведующего отделом
правового и организационного
обеспечения аппарата Конституционного суда
Кыргызской Республики
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Представительство - это правоотношение между представителем и
представляемым, где представитель совершает определенные юридические
действия (сделки):
- от имени представляемого;
158
- в интересах представляемого, в результате чего у представляемого
возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности.
Вопросы представительства имеют актуальный характер не только в
уголовном, гражданском, но и в конституционном праве, которая как вам
известно, является фундаментом национальной правовой системы практически
любого государства.
В связи с этим с вашего позволения мне бы хотелось остановиться
именно на представительстве в конституционном судопроизводстве.
В большинстве стран специальным органом конституционного контроля
являются конституционные суды, в которых рассмотрение дел проходит по
таким общим принципам судопроизводства, как гласность, состязательность,
устность и др.
Указанные принципы требуют участия сторон и если обратившаяся
сторона не обладает знаниями в области юриспруденции, то она прибегает к
помощи адвоката или представителя.
Согласно Закону «О конституционном судопроизводстве Кыргызской
Республики» в качестве участников конституционного судопроизводства
признаются:
1) стороны - лица и органы, представления и ходатайства которых
приняты к производству суда; орган, о конституционности нормативного
правового акта которого ставится вопрос;
2) представители сторон - представители по должности, представители по
закону, адвокаты.
Участники
конституционного
судопроизводства
имеют
право
знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии,
представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств,
представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе
процесса вопросам, выступать с заключительной речью.
Стороны также имеют право заявлять ходатайства, давать устные и
письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным
представлениям и ходатайствам.
Сторона, по инициативе которой возбуждено конституционное
судопроизводство, имеет право изменить основания или предмет требований,
увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований.
Сторона, против которой возбуждены требования, вправе признать их
полностью или частично либо возражать против них.
Каждая сторона обязана представлять доказательства и доказывать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Полномочия
представителя
участника
конституционного
судопроизводства оформляются в порядке, предусмотренном гражданскопроцессуальным законодательством.
159
Согласно части 2 статьи 82 Конституции Кыргызской Республики
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,
уголовного, административного и иных форм судопроизводства.
Однако, одной из распространенных причин отказа в принятии к
производству обращения является ненадлежащее оформление доверенности на
ведение дела в Конституционом суде, т.е. несмотря на указанные формы
судопроизводства зачастую в доверенности отсутствует указание на право
участия в конституционном судопроизводстве.
Имеются также случаи подписания обращения представителем стороны,
не имеющим полномочий на ведение дела в Конституционном суде, так
называемое мнимое представительство, когда участники гражданского оборота
полагают, что действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в
действительности представитель соответствующим полномочием не обладает.
В качестве примера можно привести один из таких случаев.
Определением судьи Конституционного суда Кыргызской Республики было
отказано в принятии к производству ходатайства ОсОО «Олдомор» о
признании неконституционным и противоречащим нормам Конституции
отдельных статей «Положения о лицензировании отдельных видов
предпринимательской
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Кыргызской Республики.
В большинстве случаев представители обратившейся стороны не
обладают навыками ведения дела в
порядке конституционного
судопроизводства, т.е. свое выступление строят как в судах общей юрисдикции,
не приводя соответствующих ссылок на нормы Конституции и не ссылаются на
статьи нижестоящего по отношению к Конституции нормативного правого
акта, которым по мнению стороны были нарушены его конституционные права
и свободы.
Но, несмотря на это Конституционный суд при вынесении решения
руководствуется только Конституцией и выносит решение от имени
Конституции.
Выше я указала некоторые проблемные вопросы, которые возникают у
обратившейся стороны, но имеются ряд предложений по совершенствованию
института представительства государственных органов, особенно постоянных
представителей национального парламента и Правительства.
В подавляющем большинстве случаев ходатайства касаются
неконституционности нормативных правовых актов и стороной в большинстве
случаев признаются законодательный орган - Жогорку Кенеш и Правительство
Кыргызской Республики.
Данный вопрос получил бы положительное разрешение в случае введения
постоянного полномочного представителя Жогорку Кенеша и Правительства
для участия в заседаниях Конституционного суда.
К примеру, в Российской Федерации существует полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Конституционном Суде,
способствующий осуществлению деятельности Президента как гаранта
160
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он учавствует в
заседаниях Конституционного Суда без специального на то распоряжения
Президента и представляет его интересы в Конституционном Суде являясь
участником процесса. В рассмотрении дел, инициированных Президентом он
представляет сторону, направившую обращение в Конституционный Суд с
целью проверки конституционности нормативного акта или отдельных его
положений. Имеются также представители Государственной Думы и
Правительства Российской Федерации.
Постоянные представители внесли бы неоценимый вклад в разрешение
вопроса об исполнении решений Конституционного суда путем внесения в эти
органы предложений о мерах по исполнению решений Конституционного суда,
в том числе о внесении изменений и дополнений в законодательство в случае
если решением Конституционного суда нормативный акт признан не
соответствующим Конституции полностью или частично либо из решения
Конституционного суда вытекает необходимость устранения пробела в
правовом регулировании.
В заключении необходимо подчеркнуть, что представители сторон
должны обладать тем объемом прав и обязанностей, что и сами стороны, так
как представители являются лицами, которые призваны защищать права и
свободы основной стороны.
Адвокат
Акмолинской областной коллегии адвокатов
Терещенко Любовь Анатольевна
Совершенствование института представительства в суде
В юридические консультации часто обращаются лица, нуждающиеся в
юридической помощи на стадии уже возбужденного гражданского дела,
которое рассматривается в суде по существу, или на более поздних стадиях
процесса, когда решение суда вынесено не в пользу обратившегося лица.
Зачастую изучение представленных документов показывает, что иного
решения суд и не мог вынести, так как: либо неверно поставлен перед судом
вопрос, либо некачественно составлен исковой материал, либо ненадлежащим
образом проведена работа по подготовке к процессу, либо в ходе процесса не
исчерпаны все предусмотренные Гражданско-процессуальным кодексом
полномочия стороны и так далее.
На вопросы относительно того, представляет ли обратившийся свои
интересы в суде сам или ему помогает представитель, следует ответ «да,
представитель есть».
Но нередки случаи, когда обратившееся лицо даже не может вспомнить
фамилию своего представителя, не говоря уже о принадлежности этого
161
представителя к какой-нибудь организации, месте нахождения офиса и так
далее.
Почему так происходит? Дело в том, что практически любой желающий
может предложить свои услуги (именно услуги, а не квалифицированную
юридическую помощь) в качестве представителя.
В результате такой «горе – представитель», как затем заявляет
обратившееся в юридическую консультацию лицо, «говорил и писал не так, как
нужно».
Суть проблемы – возможность участия в гражданском судопроизводстве
в качестве представителя практически любого гражданина, оформившего свои
полномочия надлежащим образом.
Согласно действующему законодательству (статья 59 ГПК РК)
представителем может быть достаточно широкий круг дееспособных граждан, в
числе которых адвокаты, работники юридических лиц – по делам этих
юридических
лиц,
уполномоченные
профессиональных
союзов,
уполномоченные организаций, которым законом, уставом или положением
предоставлено право защищать права и интересы других лиц, один из
соучастников по поручению других соучастников, другие лица, допущенные
судом по просьбе лиц, участвующих в деле.
С одной стороны столь широкий перечень дает гражданам максимальный
простор для выбора представителя. Но с другой стороны, нет гарантий того, что
представительство будет осуществляться во всех случаях знающим и умелым
специалистом.
Практика допуска к представительству в суде практически любого
гражданина, с нашей точки зрения, не оправдала себя. Ни для кого не секрет,
что в судах стабильно участвуют лица (фамилии некоторых из них на слуху у
всех, но из этических соображений они не будут названы), которые не имеют
даже юридического образования и вообще не знакомы с этическими нормами
поведения в целом и в суде в частности.
Для профессионального занятия этой деятельностью необходима
хорошая теоретическая подготовка, знание форм судопроизводства и
практические навыки по их применению.
На сегодняшний день закон не страхует граждан от неудачного выбора
представителя. Вместе с тем, Закон РК «Об адвокатской деятельности»,
Правила профессиональной этики адвокатов, гарантируют квалифицированную
юридическую помощь, оказываемую на профессиональной основе.
Гарантии эти уже начинаются на стадии решения адвокатом вопроса о
принятии поручения на ведение гражданского дела.
Бесспорен запрет на заключение соглашения в случае, если адвокат по
данному делу ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого
противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, если
адвокат ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, эксперта,
переводчика, свидетеля, понятого, если адвокат состоит в родственных
162
отношениях с должностным лицом, принимающим участие в рассмотрении
дела.
Правила адвокатской этики дополняют эти запреты следующими
ограничениями: адвокат не вправе принять поручение, если притязания
доверителя не защищаются законом, имеет место несовпадение правовой
позиции адвоката и обратившегося за юридической помощью лица,
обнаруживается отсутствие фактов, необходимых для обоснования требований
и возражений доверителя, обоснование требований и возражений не может
быть
подтверждено
доказательствами,
допустимыми
для
данных
правоотношений.
Соблюдение перечисленных запретов – это обязанность адвокатапредставителя, а их игнорирование может привести к негативным для адвоката
последствиям. Однако это запреты не распространяются на «просто»
представителей, что приводит или может привести к нарушению и ущемлению
прав доверителей.
Не менее важным является правило, которое хотя и не закреплено на
законодательном уровне, но действует в практике представителей адвокатского
сообщества – судебная перспектива дела и перспектива исполнения решения.
Следует всегда помнить крылатые фразы известных людей: «Ничто не
навредит так процессу, как название его беспроигрышным» (Э. Пикар),
«Отговорить клиента от неудачного процесса – значит оказать ему большую
услугу» (М. Мало).
Кроме того, лицам, нуждающимся в юридической помощи, следует
понимать, что адвокатская деятельность не только на стадии принятия
поручения, но и в целом осуществляется в соответствии с нормами ГПК,
Законом «Об адвокатской деятельности», Правилами профессиональной этики
и другими локальными нормативно-правовыми актами.
Адвокаты в силу закона обязаны совершенствовать свои правовые
знания, проходить аттестацию, постоянно повышать профессиональный
уровень, квалификацию, мастерство.
Деятельность адвоката носит публично-правовой характер и
осуществляется под постоянным наблюдением адвокатского сообщества и
органов Коллегии адвокатов.
При нарушении адвокатом требований законодательства к нему могут
быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из
членов Коллегии адвокатов и даже более строго наказания – лишение лицензии.
Не следует также забывать, что претенденты на приобретение статуса адвоката
проходят жесткий профессиональный отбор: стажировка, сдача экзамена,
получение лицензии и так далее, что служит дополнительной гарантией
формирования адвокатского корпуса из числа профессионалов.
Что касается «иных» представителей, то не следует забывать, что их
деятельность никем не контролируется, они не связаны никакими
обязательствами, в том числе по оказанию в установленных законом случаях
юридической помощи бесплатно, практически не несут никакой
163
ответственности за непрофессиональную, некачественную работу, не
обременены правилами профессиональной этики.
Порой различные структуры и просто физические лица, оказывающие
юридические услуги населению, используют для привлечения граждан броскую
рекламу («Решим любые проблемы»), в нарушение действующего
законодательства используют в своих названиях адвокатскую терминологию, а
фактически юридической помощи не оказывают.
Думаю, многие из адвокатов сталкивались с ситуацией, когда
обратившееся лицо сообщает, что он передал документы «своему
представителю», произвел оплату его труда, а теперь вообще не может его
найти.
Полагаю, что адвокат – представитель в отличие от человека, далекого от
юриспруденции
или
имеющего
юридическое
образование,
но
специализирующегося в иной правоприменительной деятельности – наиболее
предпочтительный вариант представителя для лиц, нуждающихся в
юридической помощи.
Конечно, от ошибок никто не может быть застрахован, но возможности
для их исправления и способы воздействия на лиц, их допустивших,
несоизмеримы между адвокатами – представителями и «иными»
представителями.
И еще один аспект данной проблемы – любой уважающий себя адвокат
действует по принципу «интересы клиента превыше всего, но не вместо всего»,
закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя.
Что же касается способов и методов деятельности, присущих некоторым
представителям не из числа адвокатского сообщества, то они не выдерживают
никакой критики и могут служить предметом для отдельного разговора.
В обоснование своих доводов в пользу введения адвокатской монополии
(в хорошем и правильном понимании значения данного термина) на ведение
гражданских дел в суде, хотелось бы завершить следующим.
Согласно статье 4 Закона РК «Об адвокатской деятельности»
профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только
адвокатами. А разве гражданские дела по своей сути проще уголовных? Или
они требуют меньше времени для их подготовки и участия в рассмотрении по
существу? Почему право участия в судебных инстанциях при разрешении
споров по существу или при пересмотре состоявшихся судебных актов нужно
отдавать непрофессионалам?
И, наконец, почему в судах участвуют лица, практически
осуществляющие адвокатскую деятельность без лицензии, в то время как
данный вид деятельности подлежит лицензированию?
Представляется необходимым, исходя, прежде всего из правильного
понимания интересов нуждающихся в юридической помощи физических и
юридических лиц, законодательно закрепить правило об обязательном ведении
гражданских дел через адвокатов – представителей.
164
Работу в данном направлении можно начать, хотя бы в порядке
эксперимента, с обязательного ведения отдельных категорий гражданских дел
или в судах определенного уровня только адвокатами – представителями.
Хотелось бы узнать мнение по данному вопросу коллег и всех, кто имеет
отношение к отправлению правосудия по гражданским делам.
Ж. У. Тлембаева
кандидат юридических наук, доцент
Казахский гуманитарно-юридический университет
О МЕЖОТРАСЛЕВОМ ХАРАКТЕРЕ ИНСТИТУТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ПРАВА
Институт представительства имеет в гражданском обороте широкую сферу
применения. Его значение в правоприменительной деятельности неоценимо.
Институт представительства призван служить для представления и защиты
интересов лиц, которые в силу отсутствия дееспособности или конкретных
жизненных обстоятельств (болезнь, пребывание в длительной командировке,
отсутствие специальных познаний и т.д.) не могут лично осуществлять свои
права и обязанности. Деятельность большинства юридических лиц немыслима
без обращения к представительству.
В правовой литературе под правовыми институтами понимаются
складывающиеся внутри отрасли права «группировки более тесно связанных
между собой правовых норм, несущих в себе информацию не обо всем
предмете регулирования, а о его отдельных частях или аспектах» [1, с.7]. Благодаря правовым институтам
происходит объединение правовых норм,
связанных друг с другом своей направленностью на регулирование различных
разновидностей
общественных
отношений,
объединяемых
общими
существенными признаками в одну группу, устанавливается внутренняя
структура каждой отрасли права.
Институт представительства, имея глубокие исторические корни, во все
времена признавался юридической наукой. Римское право предусматривало
добровольное процессуальное представительство (когнитор и прокуратор) и
необходимое законное представительство. Прокуратором в процессе считалось
лицо, специально назначенное представляемым посредством приказа или
поручения, либо лицо, взявшее на себя ведение процесса без специального
приказа или поручения по доброй совести. Процессуальное представительство
устанавливалось по необходимости в отношении лиц с ограниченной
дееспособностью. Безумный (furiosus) и расточитель (prodigus) не могут
выступать в суде самостоятельно: вместо них дело ведет куратор (curator), но
процесс производит эффект непосредственно на стороне представляемого
(активно или пассивно управомоченным на action iudikati лицом является сам
подопечный) [2, с. 220-221]
165
Профессор кафедр гражданского и торгового права и судопроизводства
Императорского Московского университета Н.О.Нерсесов был первым из
российских юристов, обративших внимание на бессмысленность поиска корней
ряда правовых институтов в римском частном праве. Исследуя развитие
института представительства в русском праве,
он указывал, что
непосредственные представительные отношения
возникли без влияния
римского права. «Под представительством в частном праве, - писал он, разумеется совершение одним лицом - представителем - от имени другого принципала - юридической сделки, из которой возникают непосредственно
права и обязанности только для этого последнего» [3,c.27]. Данное определение
доказало свою состоятельность через длительное время и фактически нашло
свое отражение в гражданском законодательстве постсоветских государств.
Правоотношения по представительству регламентируются статьями 163171 Гражданского кодекса РК, статьями 63, 77, 112 Закона «О браке и семье»,
статьёй 58 Закона
«О нотариате», статьями 58-63 Гражданского
процессуального кодекса РК.
Под представительством сегодня понимается совершение одним лицом,
представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных
юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого
[4, с.228]. Для представительства характерен ряд признаков, позволяющих
отличить представителя от лиц, действующих в чужих интересах
(коммерческие посредники, душеприказчики при наследовании и т.п), а также
от лиц, уполномоченных на вступление в переговоры относительно возможных
в будущем сделок [5, с.67].
В соответствии со статьёй 163 Гражданского кодекса Республики
Казахстан сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени
другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на
доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте,
непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности представляемого.
Как комментируют данную норму авторы
Комментария к ГК,
представительством является правоотношение, в силу которого сделки и другие
юридически значимые действия, например, заявление иска в суд или участие в
судебном заседании, совершенные одним лицом, именуемым представителем,
от имени другого лица, именуемого представляемым, непосредственно
создают, изменяют и прекращают для последнего гражданские права и
обязанности.
Представительство возникает на основании следующих юридических
фактов:
1) сделки (например, заключение договора поручения, выдача
доверенности и т.д.);
2) события, с которым законодательство предусматривает наступление
отношений по представительству (например, рождение ребенка, законными
представителями которого являются родители);
166
3) решения суда, устанавливающего отношения по представительству
(например, решением суда устанавливаются отношения по представительству
между усыновителем и усыновленным);
4) административного
акта,
устанавливающего
отношения
по
представительству в силу законодательству (например, назначение
руководителя
государственного
предприятия
уполномоченным
государственным органом).
Представительство играет важную роль в судебной системе. Значение его в
судебной системе неоценимо, поскольку позволяет любому юридическому и
физическому лицу посредством представительства участвовать в различных
сделках, вступать в определенные правоотношения [6, с.54]. Расширение
участия судебных представителей в рассмотрении гражданских дел в
значительной мере связано с усилением принципа состязательности в
современном гражданском процессе, а также дальнейшим развитием института
адвокатуры.
Практическое использование гражданами данного права в сфере защиты
их имущественных прав и интересов в значительной степени обеспечивается
применением института представительства. В современных условиях
необходимо развивать институт представительства, сделать его доступным для
граждан и главное, чтобы оно осуществлялось квалифицированно. Помощь,
оказываемая судебными представителями при защите в суде прав и законных
интересов организаций, имеет большое значение. Качество отправления
правосудия по гражданским делам напрямую зависит от качества оказываемой
гражданам и юридическим лицам юридической помощи.
Право на судебную защиту является одним из основных прав граждан,
провозглашенное Конституцией Республики Казахстан. В соответствии со
статьёй 58 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.
Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу
представителя.
Представителем в суде может быть любое лицо, имеющее надлежащим
образом оформленное полномочие на ведение дела в суде. Указанные
полномочия могут быть основаны как на доверенности, так и на
законодательстве, на решении суда, либо на административном акте. При этом
полномочия представителя могут быть оформлены по каждому основанию
самостоятельно.
Несмотря на длительную историю существования судебного
представительства по гражданским делам, вопрос о его правовой природе
продолжает вызывать споры. Первоначально судебное представительство
рассматривалось в качестве одного из видов представительства в гражданском
праве. Затем в процессуальной литературе стали выдвигаться идеи о выделение
судебного представительства в качестве самостоятельного института[7, с. 195].
При этом многие процессуалисты ссылались на такие «отличия того и другого
видов представительства» как необязательность в судебном представительстве
167
элемента замещения представителем представляемого [8, с.15, 137]. Кроме
того, если целью гражданского представительства является приобретение и
осуществление для представляемого гражданских прав и обязанностей, то цель
судебного представительства заключается в оказании помощи гражданам и
организациям в защите ими своих прав в суде [9, с. 606].
Некоторые авторы обращают внимание на существенное отличие
гражданского процессуального представительства от представительства в
гражданском праве по способу определения полномочий представителей. В
гражданском праве объём полномочий представителя, за исключением
представительства недееспособных лиц, определяет представляемый при
выдаче доверенности. В гражданском процессе полномочия представителя
установлены законом и в значительной мере не зависят от воли
представляемого [8, с. 138].
Спустя длительное время в юридической литературе возродились взгляды,
согласно которым судебное представительство является разновидностью
общегражданского представительства. А.А.Власов, высказывая данную точку
зрения, полагает, что если сравнивать сущность и содержание гражданскоправового института представительства с договорным представительством в
гражданском процессе, то окажется, что в их характеристиках больше общего,
чем различий, так как и в том и в другом случае речь идет о совершении
определенных юридических действий в интересах и по поручению лица,
обратившегося за правовой помощью. «По нашему мнению, - пишет автор, есть все основания считать целью представительства в гражданском праве
оказание правовой помощи лицу, которое приобретает по совершаемой через
представителя сделке права и обязанности, поскольку совершение такой сделки
не является самоцелью представительства, а лишь служит средством оказания
содействия представляемому. Необходимо признать, что различие в целях
рассматриваемых институтов таким образом исчезает…». Оспаривая мнения
ученых,
полагающих,
что
судебное
представительство
является
самостоятельным процессуальным институтом, А.А.Власов указывает на
возникновение между представителем и представляемым не процессуальных, а
материально-правовых отношений. [10, с.255].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что по основным параметрам
представительство гражданское и представительство судебное аналогичны,
несмотря на то обстоятельство, что между ними имеются различия.
Необходимо отметить, что аналогичные примеры можно найти в казахстанском
праве. Так, договор найма жилого помещения значительно отличается от
договора аренды (имущественного найма) – однако представляет собой
разновидность последнего. Похожая ситуация с договорами подряда и,
например, строительного, бытового подряда.
В процессуальной литературе была высказана точка зрения, согласно
которой представительство является межотраслевым институтом, а
представительство в гражданском процессе выступает как подинститут
межотраслевого института судебного представительства, подчиняющийся
168
некоторым закономерностям, зависимым от принципов и метода регулирования
гражданского процессуального права [11, с. 105-106]. Данный институт
применяется как в сфере гражданско-правовых, так и процессуальных
отношений, в том числе гражданских процессуальных, уголовнопроцессуальных.
Межотраслевой институт – это группы относящихся к нескольким
различным отраслям права норм, которые регулируют общественные
отношения, обладающие общими признаками. Межотреслевые правовые
институты могут развиваться в нескольких направлениях: когда он будет
развиваться преимущественно как институт материнской или смежной отрасли
права. Межотраслевые институты возникают и как следствие тесного
взаимодействия предметов регулирования смежных однородных отраслей
права. В результате такого взаимодействия и образовался смежный с другими
отраслями права (гражданским процессуальным, семейным правом) институт
гражданского права - институт представительства.
Межотраслевой институт - правовое явление теоретически более высокого
порядка, чем
отраслевой институт. Межотраслевой характер института
представительства заключается в том, что если гражданское право содержит
нормы, регулирующие порядок выдачи и прекращения доверенности, которая
является основанием для допуска представителя в процесс, то гражданское
процессуальное право определяет порядок деятельности представителя в суде.
Нормы, относящиеся к представительству, можно найти в нормативных
правовых актах различной отраслевой принадлежности. Это дает основание
утверждать, что нормы о представительстве
составляют комплексное
образование.
Институт
представительства
является
комплексным
межотраслевым институтом, поскольку регулируется как материальными, так и
процессуальными отраслями права. О межотраслевом комплексном характере
представительства свидетельствует и единство представительства в
процессуальных отраслях права.
В правовой литературе комплексные правовые институты чаще всего
характеризуются как институты данной отрасли, которые включают ряд
элементов иного метода правового регулирования [12, с.141]. Однако данное
определение применимо не ко всем комплексным правовым институтам, а
лишь к определенному их подвиду - комплексным межотраслевым «пограничным» институтам, образующимся на стыке смежных однородных отраслей
права, например гражданского и трудового, административного и налогового
[13, с.7].
По мнению С.С. Алексеева «именно в своей многомерности, в
органическом единстве основных отраслей и комплексных образований
правовая система способна предстать как действенный - стабильный и то же
время динамичный организм, обладающий значительными регулятивными
возможностями и в силу этого глубоко и многосторонне воздействующий на
общественные отношения» [14, с.198-199]. Создание
комплексных
образований обусловлено, прежде всего, разнообразием и взаимосвязью
169
социальных отношений, возникающих в различных сферах общественной
жизни и необходимость их эффективной организации.
Список использованной литературы:
1. Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные
аспекты (предпринимательское право в системе права и законодательства,
системе юридических наук и юридических дисциплин). СПб,2002. 318с.
2. Дождев В.Д. Римское право. М.: Изд-во Норма, 2004.
3. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным
бумагам в гражданском праве. М, 2000. 286с.
4. Гражданское право. Часть 1.Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого,
А.П.Сергеев. М,1996. 552с.
5. Рашидова З. Понятия и субъекты представительства / Диденко А.Г,
Басин Ю.Г, Иоффе.О.С и др. Гражданское право: Учебное пособие. Алматы,
1999. – 240с.
6. Сулейменова У.А. Представительство в суде // Правовая реформа в
Казахстане. 2006. № 2. С.54-58.
7. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики
Казахстан: В 2-х томах. Т.1(Темы 1-15). Учебник. Алматы: КазГЮА, 2001.
416с.
8. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М, 1960.
9. Иванкин В.Н. Представительство как институт гражданского и
арбитражного процессуального права // Lex Russika. Научные труды
Московской государственной юридической академии. 2008. №3. С.605-632.
10. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и
арбитражном процессе. М., 2000.
11. Гражданское процессуальное право / Под ред. М.С.Шакарян. М., 2005.
12. Алексеев С.С. Проблемы теории права, т.1. Свердловск, 1972.
13. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы
законодательства // Государство и право. 1999. №9. С.8-12.
14. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995
Тургынбаев М.Б.
Судья Ерейментауского районного суда Акмолинской области
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
Основной целью работы является исследование правового положения и
ответственности участников гражданского процесса, а точнее представителя.
Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно 1.
170
Само
слово
представительство
(англ.
representation)
–
правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на
основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого
(представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него
права и обязанности. Представитель может совершать от имени
представляемого различные сделки (купли-продажи, найма, обмена жилой
площади и т.п.).
Практически все сферы нашей жизни и деятельности подчинены закону.
Чаще всего мы об этом даже не задумываемся. Закон, как невидимый страж,
выходит из тени лишь в случае необходимости. Однако как быть, если
возникли проблемы и ситуация уже доведена до предела где без судебного
разбирательства не обойтись? В этом случае также необходимо заручиться
квалифицированной юридической помощью. Процессуальное законодательство
допускает судебное представительство. Также в Гражданском процессуальном
кодексе Республики Казахстан посвящена Глава 6 «Представительство в суде»,
однако данная глава содержит только полномочия, оформление полномочий
представителя, и виды представителей кто может быть представителем и кто не
может быть представителем в суде 2.
Таким образом, вы можете полностью снять с себя неприятную ношу
судебных проблем, выписав доверенность квалифицированному адвокату, вы
можете даже не появляться в зале суда. А также вы можете участвовать в
судебных заседаниях наравне со своим представителем.
Согласно закона по средствам представителей могут совершаться и иные
юридические действия – предъявление претензии, получение заработной платы,
посылок и т.п. не допускается совершение через представителя таких действий,
которые по своему характеру могут совершаться только лично (например,
оформление завещания, усыновление).
Представитель и его полномочия могут основываться на доверенности,
законе (например, право родителей выступать от имени своих
несовершеннолетних детей, опекунов – от имени подотчетных в качестве из
законных представителей).
Граждане, выступающие в качестве представителей, должны обладать
дееспособностью. Юридические лица могут быть представителями, если это не
противоречит их уставным задачам. Юридические лица в праве в
установленном законом порядке открывать специальные подразделения для
выполнения представительских функций вне места их нахождения,
юридические действия совершаются руководителем такого подразделения на
основании доверенности соответствующего юридического лица.
Представителю запрещается совершать сделки от имени представляемого
в отношении себя лично или в отношении другого лица, представителем
которого он одновременно является.
Юридические последствия действий, совершенных представителем,
возникают для представляемого при условии, что они совершены в пределах
предоставленного ему полномочия. Однако если представляемый впоследствии
171
одобрит действия представителя, выходящие за пределы полномочия, они
также создают для представляемого права и обязанности.
В гражданском процессе представительство допускается по всем делам и
означает выполнение представителем от имени и в интересах представляемого
процессуальных действий. Право вести дело в суде через представителя
принадлежит сторонам и другим участвующим в деле лицам, при этом
гражданин в праве лично участвовать в процессе наряду со своим
представителем. Полномочия представителя на совершение каждого из
указанных действий должно быть специально предусмотрено в доверенности,
выданной в установленном законом порядке.
Представительство интересов несовершеннолетнего обвиняемого или
потерпевшего осуществляют его законные представители.
Для начала, как и в любом
другом предмете необходимо дать
определение, такое, каким видит его законодатель. Таким, как положено,
принимать и воспринимать понятие представительства. Итак: под
представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в
пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий
от имени и в интересах другого лица, представляемого.
Представительство в некоторых случаях является необходимостью в силу
различных причин. Так, например оно возникает тогда, когда сам
представляемый в силу закона (например, из-за отсутствия дееспособности)
или конкретных жизненных обстоятельств (например, из-за болезни,
командировки, занятости) не может сам лично осуществлять свои права и
обязанности, но часто к услугам представителей прибегают ради того, чтобы
воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить
время и средства.
Субъекты неотъемлемая часть любого права. Без субъектов не возможно
не только применение права, но и не возможен сам процесс регулирования и
существования его. Ведением судебных дел во всех случаях должны
заниматься профессионалы. Лишь в этом случае можно гарантировать
успешное его завершение. Закон предусмотрел возможность ведения судебных
дел различными категориями граждан. В отношениях представительства
принято различать трех субъектов – представляемого возникает правовая связь
благодаря действиям представителя. Субъектом представляемого может
выступать любой субъект гражданского права, - юридическое лицо или
гражданин независимо от состояния дееспособности.
Представителем же может являться не каждый, прежде всего это должно
быть граждане, обладающие полной дееспособностью.
В соответствии статьи 59 Гражданско-процессуального кодекса
Республики Казахстан представителями по поручению в суде могут быть
следующие лица: 1) адвокаты; 2) работники юридических лиц – по делам этих
юридических лиц; 3) уполномоченные профессиональных союзов – по делам
рабочих, служащих, а также других лиц, защита прав и интересов которых
осуществляется этими профессиональными союзами; 4) уполномоченные
172
организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право
защищать права и интересы членов этих организаций; 5) уполномоченные
организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право
защищать права и интересы других лиц; 6) один из соучастников по поручению
других соучастников; 7) другие лица, допущенные судом по просьбе лиц,
участвующих в деле 2.
Полномочия представителя.
Необходимость в очерчении круга полномочий представителей – это
вынужденная мера. Действия представителя создают, изменяют или
прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда,
когда они совершаются в пределах предоставленных представителю
полномочий. Если же представитель превышает свои полномочия,
представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьим
лицом, с которым представитель вступил в правовые отношения от его имени.
Полномочие есть мера возможности поведения представителя по отношению к
третьим лицам. Именно в силу предоставленного ему полномочия
представитель заключает с третьими лицами сделки и совершает другие
юридические действия от имени и в интересах представляемого.
Полномочия на ведение дела в суде дают представителю право на
совершение от имени представляемого всех процессуальных действий, кроме
подписания искового заявления, передачи дела в третейский суд, полного или
частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения
предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, передачи
полномочий другому лицу (передоверие), обжалования постановления суда,
требования принудительного исполнения судебного постановления, получения
присужденных имущества или денег. Наличие у представителя полномочий –
непременное условие всякого представительства. Полномочия представителя
на совершение действий должны быть специально предусмотрены в
доверенности, выданной представляемым.
Чаще всего, в реальной жизни имеет место так называемое мнимое
представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что
действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в
действительности представитель соответствующим полномочием не обладает.
Примерами такого мнимого представительства могут служить случаи
неправильного оформления доверенности, прекращения ее действия в связи с
истечением срока, отменой ее представляемым и т.п. В связи с этим в
соответствии статьей 61 Гражданского процессуального кодекса Республики
Казахстан полномочия представителя должны быть выражены в доверенности,
выданной и оформленной в соответствии с законом 2.
Ответственность лиц участвующих в судебных делах.
В любом деле важен профессионализм. Профессия юриста предполагаете его
вдвойне. Так на осуществление данной деятельности в суде общей
юрисдикции право имеет любое дееспособное лицо, которому вы выдали
соответствующую доверенность.
173
Ну и, наконец, самый ограниченный круг лиц, имеющих право на
представление интересов в суде предусматривает Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Казахстан. Согласно статье 80 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан представителем потерпевшего, гражданского
истца и частного обвинителя могут быть адвокаты и иные лица. Правомочные в
силу закона представлять при производстве по уголовному делу законные
интересы потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, и
допущенные к участию в деле постановлением органа, ведущего уголовный
процесс. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся
несовершеннолетними или по своему физическому или психическому
состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои право и
законные интересы, к обязательному участию в деле привлекаются их
законные представители и представители. В таких случаях в качестве
представителя потерпевшего допускается адвокат, избранный потерпевшим
либо его законным представитель. В случае, если адвокат не приглашен самим
потерпевшим или его законным представителем, участие адвоката
обеспечивается органом, ведущим уголовным процесс, путем вынесения
постановления, обязательного для профессиональной организации адвокатов
или ее структурного подразделения. Орган, ведущий уголовный процесс, не
вправе рекомендовать пригласить в качестве защитника конкретного адвоката.
Законный представитель и представитель потерпевшего гражданского
истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и
представляемые ими физические и юридические лица в пределах,
предусмотренные настоящим Кодексом 3.
Хороший адвокат – это
 Человек, знающий понимающий и умеющий толковать, законы.
 Творческая личность, умеющая так повернуть закон, что тот
всегда оказывается на стороне лица, чьи интересы он
представляет.
Только адвокаты могут осуществлять представление интересов в суде при
рассмотрении уголовных дел. Ведь для того, чтобы получить статус адвоката
нужно:
1. Иметь высшее юридическое образование.
2. Получить лицензию на право осуществления адвокатской
деятельности.
3. Обязательно являться членом коллегии адвокатов и оказывать
юридическую помощь на профессиональной основе в рамках
адвокатской деятельности, регламентируемой законом.
Адвокатами не может быть лицо, имеющее судимость за умышленное
преступление, признанное в установленном порядке недееспособным или
ограниченно дееспособным, исключенное из коллегии адвокатов, уволенное из
правоохранительных органов за совершение дисциплинарного проступка, - в
течение одного года со дня увольнения, а также лицо, действие лицензии
которого прекращено в порядке, установленном законом.
174
Кроме того, у адвокатов есть свои права и обязанности, а также
профессиональные нормы поведения четко и конкретно указанные в законе.
Выводы:
1. Определить правовой статус представителя по аналогии с адвокатом в
действующем законодательстве.
2. Определить сдачу квалификационных
экзаменом и
форму
разрешительного документа для представителей участвующих в судах, кроме
законных представителей.
3. Конкретно ограничить и дополнить понятия представителя в уголовно
процессуальном законодательстве.
4. Разработать законопроект «О статусе представителях в суде».
Список использованной литературы:
1. Конституция Республики Казахстан принятая на республиканском
референдуме от 30 августа 1995 года, Алматы, Жеті жарғы 2000 год.
2. Гражданский процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 13 июля
1999 года, Алматы 2010 год.
3. Уголовно процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря
1997 года, Алматы 2010 год.
4. Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5
декабря 1997 года, Алматы 2010 год.
Утешев Е.А.
судья Восточно-Казахстанского областного суда
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В
СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Республика Казахстан, юридически провозгласив свою независимость и
суверенитет, динамично и последовательно осуществляет практические задачи
формирования правового государства и демократического гражданского
общества.
Государство заинтересовано не только в том, чтобы представить
правоохранительным структурам широкие полномочия, но и в том, чтобы
защитить граждан от необоснованных мер принуждения.
Объективным противовесом в реализации данной проблемы является
институт профессиональной защиты. Участвуя в судопроизводстве,
защитник не только оказывает юридическую помощь, но и в широком смысле
осуществляет защиту основ Конституции Республики Казахстан, то есть
выступает гарантом прав и свобод граждан.
Представительство - (анг. representation) - правоотношение, в
соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у
175
него полномочия выступает от имени другого (представляемого),
непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.
Основные понятие и значение представительства
Ни для кого не является секретом, что субъекты гражданских
правоотношений не всегда могут принимать в них участие самостоятельно и
лично (отсутствие дееспособности, болезнь, невозможность выехать в то место,
где совершается сделка, и т.д.). Это вызывает необходимость появления у
участника правоотношения помощника – представителя.
В Древнем Риме “договор поручения (mandatum) состоял в том, что одно
лицо (доверитель, мандант) поручало, а другое лицо (мандатарий, поверенный)
безвозмездно принимало на себя исполнение каких–либо действий. Предмет
поручения могли составлять как юридические действия (совершение сделок,
выполнение процессуальных действий), так и услуги фактического характера (в
источниках приводятся в качестве примеров безвозмездная починка, отделка
платья и т.п.)”30.
Сфера применения представительства достаточно широка. Представители
традиционно действуют от имени недееспособных и больных граждан, а также
от имени юридических лиц. Изменения, происшедшие в последние годы в
общественной и хозяйственной жизни страны, существенно расширили сферу
применения представительства. Например, брокеры действуют на биржах от
имени и за счет клиентов. Представители могут защищать личные
неимущественные права, например, они часто ведут дела о защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Представительство (в гражданском праве) – совершение сделок и
иных юридических действий одним лицом (представителем) от имени и в
интересах другого лица в соответствии с доверенностью или в силу закона31.
Статья 163 Гражданского кодекса Республики Казахстан дает
определение
представительства
как
совершение
одним
лицом
(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу
полномочия, основанного на доверенности, законодательстве, решении суда
либо административном акте сделок, в результате чего у представляемого
создаются, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности.
Действия
представителя
порождают
юридические
последствия
непосредственно для представляемого. Изложенное позволяет считать, что суть
представительства состоит в деятельности представителя, а назначение
представительства – в установлении правовой связи между третьими лицами и
представляемым.
Правоотношения,
которые
складываются
между
представляемым и представителем, являются лишь предпосылкой для
представительства. Только с того момента, когда представитель начинает
действовать, возникает само представительство.
30
Новицкий И. Б. “Римское право”. Стр. 191
Советский Энциклопедический Словарь, / Гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. четвертое,
М.: “Советская Энциклопедия”, 1987. – 1600 с.
31
176
Предметом представительства являются юридические действия,
совершаемые представителем. Хотя ст.163 ГК РК (Представительство)
упоминает в качестве действий представителей лишь сделки, следует иметь в
виду, что представители совершают и иные юридические действия.
Основным и специфическим признаком гражданского правоотношения
представительства является то, что в рамках этого правоотношения
осуществляется выступление одного лица от имени другого, т.е. юридические
действия по отношению к третьим лицам совершаются одним лицом, а
последствия их совершения ложатся непосредственно на другое лицо.
Субъектный состав представительства включает три категории
субъектов – представляемого, представителя и третьих лиц.
В качестве представляемого (лица, от имени которого действует
представитель) может выступать любой субъект гражданского права, в том
числе и полностью недееспособный.
Способность приобретать и осуществлять права и обязанности через
посредство действий представителя иначе может быть охарактеризована как
способность иметь права и обязанности представляемого, т.е. является
элементом правоспособности последнего.
Границы этой способности определяются в нормах права прямо или
косвенно. Ее пределы ограничены, прежде всего кругом только тех действий по
приобретению и осуществлению прав и обязанностей, через посредство
представителя, для совершения которых необходимо наличие дееспособности.
Представителями
именуются
лица,
осуществляющие
представительскую деятельность. Потребность в представительстве может
возникнуть у любого лица. Если рассматривать представительство через
призму физических лиц, то гражданин, выступающий в качестве представителя,
должен обладать полной дееспособностью.
Таким образом, выступление от имени представляемого – это
правомерное
действие
представителя,
совершаемое
в
интересах
представляемого по отношению к третьим лицам, осведомленным о
представительном характере действия, и направленное на приобретение или
осуществление прав и обязанностей представляемого с непосредственным
правовым результатом для последнего. Иными словами, представительство в
гражданском праве характеризуется полным замещением представляемого
представителем в процессе совершения тех или иных юридических действий.
Возможность осуществления представительских функций юридическими
лицами зависит от содержания их правоспособности.
Как уже упоминалось, представитель всегда действует от имени
представляемого, а действия его порождают права и обязанности
непосредственно для представляемого. При этом он совершает юридические
действия на основании полномочия, которое представляет собой право
представителя совершать сделки и другие юридические действия от имени
представляемого и тем самым создавать для него правовые последствия.
177
Представитель обязан совершать сделки и иные юридические действия в
пределах предоставленных ему полномочий. Выход за эти пределы, т.е.
действие лица неуполномоченного или с превышением полномочий, как
правило, не создает гражданско–правовых последствий для представляемого.
Участники
сделок,
заключаемых
через
представителей
с
представляемыми, должны убедиться в надлежащем оформлении полномочий
представителя. Такими участниками могут быть любые субъекты гражданского
права. Однако представитель не может совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие
сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно
является, за исключением случаев коммерческого представительства (ч. 2 ст.
166 ГК РК).
В процессе осуществления полномочия представитель действует по
отношению к третьим лицам, в результате осуществления полномочия для
представителя не возникает правовых последствий по отношению к третьим
лицам, при этом непосредственно перед стороной по сделке представитель
ответственности не несет, но может нести ответственность перед
представляемым за ненадлежащее исполнение своего полномочия.
Различается законное (обязательное) и добровольное представительство.
Законное (обязательное) представительство возникает в силу прямого
указания закона и не зависит от воли представляемого. Оно направлено прежде
всего на защиту недееспособных лиц.
Добровольным является представительство от имени дееспособного лица,
которое по своему усмотрению использует услуги представителя для
совершения сделок.
Наиболее
распространенным
и
универсальным
основанием
добровольного представительства является договор поручения. Договор
поручения, основным содержанием которого является соглашение о
представительстве, и есть договор о представительстве. Договор поручения
может являться основанием представительства только тогда, когда поверенный
не состоит на службе у представляемого. Отношения с третьими лицами, перед
которыми поверенный выступает от имени доверителя, нормами о договоре
поручения не затрагиваются32.
Основанием добровольного представительства может быть и иной
договор, когда он содержит поручение. Представительство может быть связано
с трудовым договором, с договорами товарищества, текущего счета и перевода,
оно может сопровождать и другие договорные отношения. Например, адвокат–
поверенный представительствует на основании договора об оказании
юридической помощи и выдаваемого в соответствии с этим договором ордера,
а юрисконсульт предприятия представительствует от имени предприятия на
основании трудового договора и соответствующей доверенности.
Сулейменова Г. Судебная защита прав и законных интересов сторон: состояние и
проблемы//Мир закона. – 2003. - №4. – С.11-16
32
178
Статьей 13 Конституции РК предусмотрено, что каждый имеет право на
получение квалифицированной юридической помощи.
В соответствии со ст.26 УПК РК, подозреваемый, обвиняемый имеют
право на защиту. Это право они могут осуществлять как лично, так и с
помощью защитника, законного представителя.
В отличие от обвиняемого, интересы которого могут отстаивать лишь
защитники и законные представители, на стороне потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика в соответствии со ст.75, 77, 78 УПК РК имеет
возможность выступить более широкий круг лиц.
Представительство в гражданском процессе регламентируется главой 6
(представительство в суде) Гражданско-процессуального кодекса Республики
Казахстан, также существуют отсылки к статьям главы 5 (лица, участвующие в
деле) ГПК РК.
Право человека на судебную защиту, закрепленное в статье 13
Конституции РК, в частности право пользоваться помощью адвоката,
выбранного или назначенного, дублируется и расширяется в главе 6 ГПК РК.
Так, статья 58 устанавливает право граждан “вести свои дела в суде лично или
через представителей”. Кроме того, личное участие гражданина в деле не
лишает его права иметь по этому делу своего представителя.
Согласно статье 59 ГПК РК, представителями в судебной инстанции
могут быть:
1. адвокаты;
работники юридических лиц - по делам этих юридических лиц;
2. уполномоченные профессиональных союзов – по делам рабочих,
служащих, а также других лиц, защита прав и интересов которых
осуществляется этими профессиональными союзами;
3. уполномоченные организаций, которым законом, уставом или
положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих
организаций;
4. уполномоченные организаций, которым законом, уставом или
положением предоставлено право защищать права и интересы других лиц;
5. один из соучастников по поручению других соучастников;
6. другие лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.
Полномочия представителя, представляющего в суде права и интересы
той или иной стороны, должно быть выражено в доверенности, выданной и
оформленной в соответствии с законом, то есть в соответствии со статьей 61
ГПК РК.
Полномочие
адвоката удостоверяется ордером, выдаваемым
юридической консультацией или адвокатской конторой, а при ведении им
своей деятельности индивидуально – договором, заключенным адвокатом с
клиентом.
Согласно ст.61 ГПК РК полномочия на ведение дела в суде дают
представителю право на совершение от имени представляемого всех
процессуальных действий, кроме подписания искового заявления, передачи
179
дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований и
признания иска, изменения основания или предмета иска,
заключения
мирового соглашения, передачи полномочий другому лицу (передоверие),
обжалования постановления суда, требования принудительного исполнения
судебного постановления, получения присужденных имущества или денег33.
Полномочия представителя на совершение каждого из указанных
действий должны быть специально предусмотрены в доверенности, выданной
представляемым.
Если при подготовке гражданского дела к судебному разбирательству
интересы сторон в суде представляют их представители, то судья обязан
проверить наличие у этих представителей надлежащим образом оформленных
полномочий на совершение каждого из процессуальных действий,
перечисленных в части первой статьи 61 ГПК РК.
Права и охраняемые законом интересы недееспособных граждан,
граждан, не обладающих полной дееспособностью, и граждан, признанных
ограниченно дееспособными, защищают в суде их родители, усыновители,
опекуны или попечители, которые представляют суду документы,
удостоверяющие их полномочия. Законные представители совершают от имени
представляемых все процессуальные действия, право совершения которых
принадлежит представляемому, с ограничениями, предусмотренными законом.
Полномочие на ведение дела в суде дает представителю право на
совершение от имени представляемого всех процессуальных действий.
Действия представителя создают, изменяют или прекращают
гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они
совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. Если
же представитель превышает свои полномочия, представляемый не освобожден
от обязательств перед третьим лицом, с которым представитель вступил в
правовые отношения от его имени. Полномочие есть мера возможного
поведения представителя по отношению к третьим лицам. Именно в силу
предоставленного ему полномочия представитель заключает с третьими лицами
сделки и совершает другие юридические действия от имени и в интересах
представляемого.
Возникновение у представителя необходимого полномочия связано
прежде всего с волеизъявлением представляемого, а также с другими
юридическими фактами. Объем и характер полномочий представителя, а также
условия
их осуществления прямо зависят от лежащих в основе
представительства юридических факторов.
Наличие у представителя полномочий – непременное условие всякого
представительства. Однако, встречаются и такие случаи, когда сделки и иные
юридические действия от имени и в интересах одних лиц совершаются другими
лицами, не имеющими на это необходимых полномочий. Иногда такая
ситуация возникает в чистом виде, когда между участниками гражданского
33
Комментарии к Гражданско-процессуальному кодексу Республики Казахстан, А.
Данекер, 2007 ст. - 207.
180
оборота вообще отсутствует какая-либо предварительная договоренность о
представительстве. Например, гражданин, зная, что его знакомый нуждается в
помещении, но не имея от него на этот счет никакого конкретного поручения,
заключает от его имени договор об аренде дома.
Чаще, в реальной жизни имеет место, так называемое мнимое
представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что
действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в
действительности представитель соответствующим полномочием не обладает.
Примерами такого мнимого представительства могут служить случаи
неправильного оформления доверенности, прекращения ее действия в связи с
истечением срока, отменой ее представляемым и т.п.
Нередко случается, что представитель располагает полномочием, однако
при его осуществлении выходит за его пределы, например, заключает договор о
приобретении для представляемого имущества в гораздо большем количестве,
чем ему было поручено.
Во всех случаях сделки и иные юридические действия, совершенные
одним лицом от имени и в интересах другого, порождают для последнего
определенные права и обязанности. Вместе с тем деятельность без полномочий
или с превышением полномочий не является совершенно безразличным фактом
и при определенных условиях может повлечь за собой возникновение,
изменение или прекращение гражданских правоотношений.
Так, лицо, от
имени которого совершена сделка или иное юридическое действие, может
восполнить отсутствие или недостаток полномочий путем последующего
одобрения совершенной сделки. По своей юридической природе последующее
одобрение сделки является односторонней сделкой, совершенной по
усмотрению представляемого. Оно может быть выражено как в письменной
форме, например в виде письма, телеграммы, факса и т.п., так и путем
конклюдентных действий, например принятием исполнения, производством
расчетов и т.п. Важно лишь, чтобы из действий представляемого однозначно
следовало прямое одобрение им совершенной сделки. Одобрение сделки
представляемым действует с обратной силой, т.е. делает сделку действительной
с момента ее совершения.
Заключение сделки при посредстве лица, не имеющего соответствующих
полномочий или действующего с их превышением, влечет правовые
последствия для третьего лица. Правило, согласно которому представляемый
может одобрить совершенную от его имени сделку, установлено прежде всего в
интересах лица, для которого эта сделка совершена. Что касается третьего лица,
с которым заключена сделка, то предполагается, что оно знало или должно
было знать о неправомочности представителя, т.к. имелась возможность путем
знакомства с доверенностью проверить полномочия последнего.
Поэтому, если третьим лицом в этом отношении проявлена беспечность
или если такая сделка заключена им сознательно, то он считается связанных
совершенной сделкой. В частности, если сделка будет одобрена
представляемым и, следовательно, приобретет юридическую силу, третье лицо,
181
знавшее о неправомочности представителя, не может отказаться от принятого
на себя обязательства со ссылкой на это обстоятельство.
Разумеется, это лишь общее правило, которое применяется в тех случаях,
когда неправомочный представитель может выступать стороной в такой
совершенной им сделки.
Важное значение для рассмотрения дел имеет надлежащая подготовка к
судебному разбирательству, для чего необходимо руководствоваться ст.166
ГПК и положениями Нормативного постановления Верховного Суда РК «О
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» №21 от 13 декабря
2001 года.
Значение подготовки дела характеризуется ее целью – обеспечение ко
дню слушания дела всех необходимых доказательств, для исчерпывающего
рассмотрения дела в судебном заседании с соблюдением установленных
законом процессуальных сроков его рассмотрения и вынесения по делу
обоснованного процессуального решения.
Однако зачастую на практике представителями в суде выступают
граждане, не имеющие специального образования и не обладающие
юридическими навыками. Отсутствие базовых знаний и текущего
законодательства порождает в свою очередь необходимость разъяснения им
судьями смысла норм не только процессуального, но во многом и
материального права. Так в частности вопросы предъявления встречного иска,
назначения экспертиз, вызова специалистов и свидетелей могут быть
разрешены на стадии подготовки к судебному разбирательству, что исключит
заявление безосновательных ходатайств в судебном разбирательстве, что
порождает затягивание рассмотрение дел.
Также не редки случай, когда представители сторон в своих обращениях
делают ссылку на законы, давно утративших юридическую силу.
Кроме того, зачастую выступающие стороной по делу представители,
руководствуясь
эгоистическими
соображениями,
при
рассмотрении
гражданского дела вносят ходатайства, либо не относящиеся к кругу
исследуемых обстоятельств дела, либо
выходящие за рамки искового
заявления, а также предъявляют соответствующие доказательств по окончании
рассмотрения дела, в апелляционную инстанцию.
Отсюда следовательно страдает как качество рассмотрения дел, порождая
соответствующие отмены или изменения судебных актов, так и сроки их
рассмотрения.
Другая отрицательна сторона представительства, состоит в том, что судах
в качестве представителей сторон по делам часто участвуют одни те же лица.
Указанные лица нарабатывают определенный опыт и свой круг клиентов.
Однако в данном случае это является не единичным случаем представительства
в суде, а профессиональным оказанием юридических услуг населению, т.е.
профессиональной юридической деятельностью.
Статьей 181 Налогового кодекса РК от 10.12.2008 года, определен
порядок постановки, ставки уплаты налогов от полученного дохода при
182
адвокатской деятельности, однако от индивидуальной деятельности
вышеназванных представителей в бюджет республики не поступают налоговые
пополнения.
Законом РК «Об адвокатской деятельности» предусмотрены обязанности
адвокатов, профессиональные нормы поведения адвокатов и дисциплинарная
ответственность за нарушение требований Закона.
Тогда как представители по доверенности, которым поручено защищать
интересы представляемого могут по своему интересу использовать права и
обязанности, не неся при этом ответственности, так как не существует
законодательной основы ответственности представительства, где были бы
прописаны права и обязанности, их процессуальный статус, нормы поведения и
гарантии.
На мой взгляд, представительство, особенно в гражданском процессе
имеет немаловажное значение. В жизни могут сложиться различные ситуации,
когда невозможно самому представлять свои интересы, в силу каких-то
обстоятельств (например по болезни или отъезду или просто недостаточных
знаний), и тогда имеет смысл прибегнуть к помощи представителя. Институт
представительства - должен содействовать реализации гарантированного
государством и закрепленного конституцией Республики Казахстан права
человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение
квалифицированной юридической помощи. Из чего следует вывод о том, что в
суде представительство должно осуществляться профессионалами
Список использованной литературы:
1. Основная литература
1. 1. Конституция Республики Казахстан, Конституционный закон
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики
Казахстан» от 25.12.2000 года № 132, Кодекс «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» от 10.12.2008 года № 100., Гражданский
кодекс Республики Казахстан, Гражданско-процессуальный кодекс Республики
Казахстан, Уголовно и Уголовно-процессуальные кодексы Республики
Казахстан, нормативные постановления Верховного Суда Республики
Казахстан и т.д.
2.
Специальная литература
2.1Примерные образцы процессуальных документов/Под ред. А.Н.
Абишевой. Алматы: Юрист, 2002.
2.2Правоохранительная система в Республике Казахстан: учебное пособие
для юридических факультетов /Под ред. Н.А. Бекбергенова. Астана.:
2.3Габдуллина И.С. Участие адвоката – защитника в судебном процессе//
Вестник университета Кайнар. – 2000. - №2.
2.4Уголовный процесс западных государств /Под ред. К. Ф.Гуценко, Л. В.
Головко, Б.А. Филимонова. Москва.: Зерцало, 2001.
183
2.5Мамытов Б. Пресекая ошибки следствия: Пределы судебных мер
процессуального принуждения// Юридическая газета. – 2003. - №8.
2.6Рекомендации по изучению уголовных дел, планированию судебного
следствия и составлению судебных документов: учебно-практическое пособие
/Под ред. С.С. Молдабаева. Алматы.: Юридическая литература, 2003. – 232 с.
2.7Сулейменова Г. Судебная защита прав и законных интересов сторон:
состояние и проблемы//Мир закона. – 2003. - №4. – С.11-16
Право на защиту: уголовно-процессуальное законодательство Казахстана
и России // Юрист. – 2003. - №9. – С.68-71.
2.8Абдуллина З.К. Производство гражданских дел в суде первой
инстанции. Алматы: Данекер, 2002
2.9Конституционное право Республики Казахстан. Сагиндыкова А.Н.
Алматы «Бiлiм» 1999.
Рысбекова Жанар Касымбековна,
к.ю.н., старший преподаватель
кафедры Гражданского,
природоресурсного и экологического
права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК
Несмотря на достаточно высокие темпы развития предпринимательства в
последние годы, существует ряд проблем, препятствующих качественному
росту
экономики. К таким проблемам относятся: 1) несовершенство
законодательной базы (законодательство о частном предпринимательстве
содержит устаревшие нормы; по ряду вопросов развития МСБ отсутствуют
четкие нормы, что ведет к увеличению административных барьеров и двоякой
трактовке норм действующего законодательства); 2) отсутствие критериального
определения субъектов предпринимательства (критерии отнесения субъектов
предпринимательства к категории малого и среднего бизнеса не соответствуют
мировой
практике);
3)
административные
барьеры;
4)
низкая
конкурентоспособность продукции и т.д.
Одним из объектов гражданско-правового регулирования являются
предпринимательские отношения. Нормы гражданского права регулируют не
только правоотношения, возникающие в сфере предпринимательства, а также
нормы направленные на защиту прав и законных интересов предпринимателей.
184
Согласно ст. 10 Гражданского кодекса РК предпринимательство это
инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы
собственности, направленная на получение чистого дохода путем
удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на частной
собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного
ведения
государственного
предприятия
(государственное
предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от
имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя [1].
Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и
обеспечивает ее защиту и поддержку. Так, согласно ст. 26 Конституции
Республики Казахстан от 30 августа 1995г. «каждый имеет право на свободу
предпринимательской деятельности, свободное использование своего
имущества для любой законной предпринимательской деятельности» [2].
Согласно статье 10 ГК РК, права предпринимателей, осуществляющих
деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются следующим
образом: возможностью осуществления предпринимательской деятельности без
получения чьих-либо разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности;
максимально простым явочным порядком регистрации всех видов
предпринимательства во всех сферах экономики в одном регистрирующем
органе;
ограничением
законодательными
актами
проверок
предпринимательской деятельности, осуществляемых государственными
органами; принудительным прекращением предпринимательской деятельности
только по решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному
законодательными актом; установлением законодательными актами перечня
работ, видов товаров и услуг, которые запрещены для частного
предпринимательства, запрещены или ограничены для экспорта или импорта;
привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и
организаций
к
установленной
законодательством
имущественной
ответственности
перед
предпринимателями
за
неправомерное
воспрепятствование их деятельности;
запрещением исполнительным
контрольным и надзирающим органам вступать в договорные отношения с
субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей,
являющихся функциями этих органов и иными средствами, предусмотренными
законодательством.
Конституция РК, провозглашая права и свободы человека высшей
ценностью, создает условия для самореализации гражданином своих прав,
обеспечивает свободу использования гражданином своих прав, способностей и
имущества любым способом, не запрещенным законом, в том числе свободу
экономической деятельности (ст. 26 Конституции РК). Как один из способов
осуществления защиты гражданских прав в Гражданском кодексе (ст. 9 ГК РК)
указан третейский суд, который наделен полномочиями по рассмотрению
споров, возникающих из гражданско-правовых отношений. Государство,
должно конкретизировать нормы, гарантирующие лицам право на справедливое
и беспристрастное рассмотрение дела. В связи с этим
для успешной
185
реализации прав граждан и юридических лиц государству необходимо создать
систему государственно-правовых средств, выраженных в законах и других
нормативных правовых актах, которые должны исключать незаконное и
необоснованное вмешательство государства в частную сферу и при этом
ограничивать произвольное усмотрение третейских судов при принятии
решения по конкретному делу.
Принятие Закона
Республики Казахстан от 28 декабря
2004 года «О третейских судах» [3], призвано способствовать эффективной
защите субъективных прав сторон третейского разбирательства и обеспечить
баланс интересов субъектов гражданского оборота, обращающихся за
разрешением гражданско-правовых споров к третейской форме защиты. И хотя
третейский суд, избранный по соглашению сторон для разрешения конкретного
возникшего спора гражданско-правового характера, с обязательством
подчиниться решению этого суда, практика применения данного вида суда
желает лучшего. К сожалению, недостаточная осведомленность граждан, и
предпринимателей в том числе, создает для них же самих (предпринимателей и
др.) определенные сложности.
Конечно же, потребность в третейской процессуальной форме защиты
субъективных прав может возникнуть в случаях, когда спорящие стороны по
тем или иным причинам не устраивает гражданская юрисдикция государства.
Например, обращение к третейским судьям может быть вызвано недоверием к
профессиональной квалификации судей государственных судов, их незнанием
особенностей подлежащего разрешению хозяйственного (экономического,
торгового) спора. В этой связи хотелось бы отметить ряд преимуществ
третейского суда перед государственным судом, к числу которых следует
отнести, прежде всего, быстроту и экономичность третейской процедуры, а
также предоставляемую участникам спора возможность выбора судей. Кроме
того, в третейских судах лучше, на наш взгляд, учитывается специфика
предпринимательских отношений. Следует отметить, что
процедура
третейского разбирательства основана на принципах защиты интересов
конкретных участников имущественного оборота.
Также в третейских судах отсутствуют апелляционные, кассационные и
надзорные инстанции, а спор по существу и окончательно разбирается
избранным сторонами составом суда (или единоличным судьей) в одной
инстанции. Стороны вправе выбрать себе судей как из числа лиц, значащихся в
списке постоянно действующего третейского суда, в который включены
известные практики и ученые, так и любых лиц, обладающих необходимой для
этого квалификацией. В статье 11 Закона Республики Казахстан от
28 декабря 2004 года «О третейских судах», указаны следующие
требования к судьям третейских судов: третейским судьей может быть
избрано
(назначено)
независимое
от
сторон
и
не
заинтересованное
в
исходе
дела
физическое
лицо,
обладающее
необходимыми
знаниями,
имеющее
высшее
образование, достигшее возраста двадцати пяти лет и
186
давшее согласие на исполнение обязанностей третейского
судьи; третейский судья, разрешающий спор единолично,
должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической специальности не менее двух лет. В случае
коллегиального
разрешения
спора
высшее
юридическое
образование должен иметь председатель состава третейского
суда; требования, предъявляемые к кандидатам в третейские
судьи,
определяются
сторонами
непосредственно
при
формировании состава суда или определены правилами
(регламентами) в постоянно действующих третейских судах.
Из вышеизложенного, можно отметить, что в юридической практике
повсеместно стали очевидны преимущества третейского судопроизводства. И,
конечно, то, что простая и достаточно быстрая процедура рассмотрения споров,
возможность согласовывать взаимоприемлемый язык судопроизводства,
окончательность разрешения дела, завершенность любого арбитражного
производства в одном суде, отсутствие многих судебных инстанций,
конфиденциальность судопроизводства, что важно для сохранения
коммерческой тайны, конвенциальное регулировании решений, предполагает
собой высокий уровень их реализации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процессуальные
гарантии реализации субъективных прав сторон третейского разбирательства
включают в себя систему принципов третейского разбирательства, отражающие
специфику правовой природы третейского разбирательства; нормативноправовые средства, выраженные в национальных законах, третейском
соглашении сторон, регламентах постоянно действующих третейских судов,
позволяющие точно определить границы реализации и устанавливающие
основания к третейской форме, способ и порядок передачи спора.
Список использованных источников
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части).
– Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 296 с.
2. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // БД
«Юрист»
3. Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года «О
третейских судах» // БД «Юрист»
Проблемы юридической науки
Абайдельдинов Е.М.,
д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой Международного права
Юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
187
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Право человека на экологически чистую окружающую среду тесно связано
с естественными правами человека на жизнь, отсюда ряд международноправовых документов в сфере прав человека можно рассматривать как
основополагающую часть экологического права. Среди основных
международно-правовых документов необходимо указать в первую очередь
Всеобщую декларацию о правах человека, принятую Генеральной Ассамблеей
ООН в декабре 1948 г., затем – Международные Пакты о правах человека 1966
г. Всеобщая декларация всем своим содержанием закрепила права людей на
благоприятные жизненные условия, которые позднее были закреплены и
развиты в ряде международных документов, в том числе и в специальных,
которые были посвящены правам человека на благоприятную окружающую
среду.
Положения Всеобщей декларации прав человека в отношении прав
человека на благоприятную окружающую человека среду были развиты
Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей
человека среды, (Стокгольм, 5 - 16 июня 1972 года). В работе конференции
приняло участие более ста государств, представители многих международных
межправительственных и неправительственных организаций. Конференция 16
июня 1972 г. приняла Декларацию по проблемам окружающей человека среды
(Стокгольмская Декларация). Этот документ был предназначен выработать
единый подход и общие принципы, которые послужат народам мира
руководством в деле сохранения и улучшения окружающей человека среды. В
Декларации отмечено, что «человек является творением и одновременно
создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое
существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального,
нравственного, социального и духовного развития. Человек приобрел
способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих
пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека
среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее
значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека,
включая даже право на саму жизнь, человек постоянно обобщает накопленный
опыт и продолжает делать открытия, изобретать, творить и добиваться
дальнейшего прогресса».
В Декларации были впервые обобщены принципы международного
экологического сотрудничества. Каждое государство, осуществляя право на
проведение в отношении национальной окружающей среды необходимой ему
политики, должно опираться при этом на общепризнанные принципы и нормы
международного права. С обострением проблемы переноса загрязнения за
пределы территории одного государства на большие расстояния
(трансграничное загрязнение) важное значение приобретает соблюдение таких
188
фундаментальных принципов, как уважение государственного суверенитета;
территориальная неприкосновенность и целостность; мирное разрешение
международных споров; международно-правовая ответственность.
Стокгольмская конференция приняла 26 принципов, которые стали
своеобразным фундаментом для принятия всех последующих международных
документов в сфере охраны окружающей человека среды. Среди них можно
особо отметить те принципы, которые собственно относятся к правам человека
на благоприятную природную среду, как, например, «Человек имеет основное
право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей
среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и
несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на
благо нынешнего и будущего поколений». «Введение в окружающую среду
токсических веществ или других веществ и выброс тепла в таких количествах
или концентрациях, которые превышают способность окружающей среды
обезвреживать их, должны быть прекращены, с тем чтобы это не наносило
серьезного или непоправимого ущерба экосистемам. Необходимо
поддерживать справедливую борьбу народов всех стран против загрязнения».
Ряд принципов был посвящен планированию в целях обеспечения более
рационального управления ресурсами и улучшения таким образом
окружающей среды (принципы 13-17).
Особое внимание было уделено призыву поддержки развивающихся стран
со стороны промышленно развитых: «Политика всех государств в области
окружающей среды должна повышать существующий или будущий потенциал
развития развивающихся стран, а не оказывать на него отрицательное
воздействие или препятствовать достижению всеми лучших условий жизни».
В связи с бурным развитием науки и техники, освоения космического
пространства и ранее не использованных человеком территорий Земного шара
был принят принцип об использовании науки и техники «с целью определения
и предотвращения случаев нанесения ущерба окружающей среде и борьбы с
ним, а также для решения проблем окружающей среды на благо всего
человечества».
Одним из новых стал принцип «ознакомления подрастающего поколения, а
также взрослых, с проблемами окружающей среды… для расширения основы,
необходимой для сознательного и правильного поведения отдельных лиц,
предприятий и общин в деле охраны и улучшения окружающей среды во всех
ее аспектах, связанных с человеком». Была подчеркнута роль СМИ, которые
могли бы, «распространять знания, касающиеся необходимости охраны и
улучшения окружающей среды, с целью обеспечения возможностей
всестороннего развития человека».
Решение общих региональных и глобальных проблем в сфере экологии
невозможно без тесного взаимодействия государств, особенно в целях
дальнейшего развития международного права, касающегося ответственности и
компенсации жертвам за загрязнение и за другие виды ущерба, причиненные в
результате деятельности в пределах их юрисдикции, или контроля за
189
окружающей средой в районах, находящихся за пределами действия их
юрисдикции. Отсюда одним из принципов (№24) стало требование решения
международных проблем, связанных с охраной и улучшением окружающей
среды, в духе сотрудничества всех стран, больших и малых, на основе
равноправия. Сотрудничество, основанное на многосторонних и двусторонних
соглашениях или на другой соответствующей основе, крайне важно для
организации эффективного контроля, предотвращения, уменьшения и
устранения отрицательного воздействия на окружающую среду, связанного с
деятельностью, проводимой во всех сферах, и это сотрудничество следует
организовывать таким образом, чтобы в должной мере учитывались суверенные
интересы всех государств.
После Стокгольмской конференции ООН по окружающей человека среде в
1972 году была создана Программа ООН по окружающей среде. Это сейчас
основной орган Организации Объединенных Наций в области окружающей
среды, который призван обеспечить руководство и содействовать
сотрудничеству в интересах окружающей среды путем стимулирования
деятельности, информирования и оказания помощи странам и народам с целью
улучшения качества их жизни, не нанося ущерба будущим поколениям.
В Совете ЮНЕП представлены 58 стран, выбираемых Генеральной
Ассамблеей на четырехлетний период. Деятельность ЮНЕП охватывает
широкий круг вопросов и проблем, связанных с окружающей средой и
устойчивым развитием: информация, оценка и изучение состояния
окружающей среды, включая потенциал реагирования на чрезвычайные
ситуации, а также усиление функций раннего оповещения и оценки; улучшение
координации деятельности конвенций по вопросам окружающей среды и
разработка документов по экологической политике; разработка политики в
области окружающей среды и вопросы права окружающей среды; проведение
политики в области окружающей среды; разработка конвенций по вопросам
окружающей среды и др.
Следующим шагом систематизации международно-правовых принципов
охраны окружающей среды и регулирования природопользования была
Всемирная хартия природы, одобренная резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 28 октября 1982 г. В Хартии природы отмечено, что человечество
является частью природы, и жизнь зависит от непрерывного функционирования
природных систем, которые являются источником энергии и питательных
веществ; человек может своими действиями или их последствиями
видоизменить природу и исчерпать ее ресурсы, и поэтому он должен в полной
мере сознавать насущную необходимость сохранения равновесия и качества
природы и природных ресурсов. Хартия природы утвердила вошедшие уже в
широкий научный и практический оборот такие общие принципы как: природу
необходимо уважать и не нарушать ее основные процессы; используемые
человеком экосистемы и организмы, а также ресурсы суши, моря и атмосферы
должны управляться таким образом, чтобы можно было обеспечить и
сохранить их оптимальную и постоянную производительность, но без ущерба
190
для целостности тех экосистем или видов, с которыми они сосуществуют;
природу необходимо защищать от разграбления в результате войны или иных
враждебных действий и др.
Хартия природы явилась одним из важных источников международного
права, оказавшим влияние на законодательства государств мира, признавших
этот документ, на разработку последующих международно-правовых актов.
Важное значение имеет то, что Хартия природы предусматривает
необходимость контроля за деятельностью, способной оказывать вредное
воздействие на природу, призывает использовать наиболее подходящую
технологию, которая может уменьшить масштабы опасности или других
вредных последствий для природы, в частности – воздержания от деятельности,
способной нанести непоправимый ущерб природе; проведение глубокого
анализа при проведении деятельности, таящей в себе повышенную опасность
для природы; заблаговременное исследование о воздействии проектов,
способных нанести ущерб природе и т.д. Хартия природы в полной мере
учитывает суверенитет государств над своими природными ресурсами,
устанавливает
ее
не
прямое,
а
опосредованное
национальным
законодательством каждой страны и ее компетентными органами, а также и в
сотрудничестве с другими государствами, применение положений Хартии.
Подчеркнута роль каждого человека иметь возможность участвовать
индивидуально или коллективно в процессе разработки решений,
непосредственно касающихся окружающей его природной среды, в
соответствии с законодательством своей страны.
Таким образом, приведенные выше принципы международного права,
содержащиеся в документах, формирующих международное право
окружающей среды, устанавливают требование взаимосотрудничества
государств, совершенствования внутригосударственных принципов и условий
воздействия на природную среду (частью которой является земля), закрепляют
права каждого человека на участие в решении вопросов, связанных с
воздействием на природу и правом использовать все средства для ее
восстановления.
Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей
природной среды были развиты в Декларации по окружающей среде и
развитию, которая была принята на конференции ООН, состоявшейся в г. Риоде-Жанейро (Бразилия, 3 - 14 июня 1992 г.). В Декларации был развит ряд
положений Стокгольмской Конференции с целью установления «нового,
справедливого глобального партнерства путем создания новых уровней
сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и
людьми для заключения международных соглашений, обеспечивающих
уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы
окружающей среды и развития».
Данные положения были подтверждены в Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций, принятых накануне наступления XXI века:
к числу фундаментальных ценностей, имеющих «существенно важное значение
191
для международных отношений в XXI веке» было отнесено и «уважение к
природе», которая в данном документе выражается в том, что в основу охраны
и рационального использования всех живых организмов и природных ресурсов
«должна быть положена осмотрительность в соответствии с постулатами
устойчивого развития. Только таким образом можно сохранить для наших
потомков те огромные богатства, которые дарованы нам природой.
Как и другие обычные резолюции ГА ООН, названные выше декларации не
имеют обязательной юридической силы, носят рекомендательный характер. Но
их значение весьма велико, поскольку они приняты непосредственно
Генеральной Ассамблеей ООН, обладающей самым высоким авторитетом,
олицетворяющим волю всего человечества, и их исполнение для Казахстана
является подтверждением цивилизованного вхождения нашей страны в
мировое сообщество.
К документам, регулирующим конкретные сферы охраны природы, можно
отнести, к примеру, Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием, принятую 17 июня 1994 года в Париже и ратифицированную
Законом Республики Казахстан от 7 июля 1997 года. Цель настоящей
конвенции заключается в объединений усилий государств в борьбе с
опустыниванием и смягчением последствий засухи путем принятия
эффективных мер на всех уровнях в сочетании с соглашениями о
международном сотрудничестве и партнерстве в рамках комплексного подхода,
соответствующего Повестке дня на XXI в.
Важное значение для сохранения окружающей среды имеет Конвенция о
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды ООН,
проходившая в Орхусе (Дания, 25 июня 1998 года), далее – Орхусская
конвенция, в которой были подтверждены принципы ранее принятых
международно-правовых документов по проблемам окружающей среды,
подтверждена необходимость защищать и сохранять окружающую среду,
улучшать ее состояние и обеспечивать устойчивое и экологически безопасное
развитие. В целях содействия защите права каждого человека нынешнего и
будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его
здоровья и благосостояния, Орхусская конвенция гарантирует права на доступ
к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в
соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Однако на данном этапе стоит вопрос о более эффективной реализации
норм Орхусской конвенции о доступе общественности к информации, к
правосудию. Суды достаточно редко рассматривают дела, связанные с
экологическими спорами. Так, судья Верховного Суда В.М.Борисов отмечает,
что нарушения законодательства об охране окружающей среды выражаются в
выбросе в атмосферу вредных веществ и размещении промышленных и
бытовых отходов на свалке без соответствующего разрешения, самовольном
выбросе веществ в атмосферу, а также сбросе в окружающую среду очищенных
192
стоков с повышением уровня лимита приведенного объема сброса, загрязнении
окружающей среды нефтепродуктами и др. субъектами загрязнения
(причинителями вреда) являются как физические, так и юридические лица, в
том числе национальные и иностранные. При этом судьи при разрешении дел
исходят из того, что юридически значимым является не всякое загрязнение, а
лишь такое загрязнение, которое превышает установленные нормативы
качества окружающей среды34. При этом В.М.Борисов отмечает, что иски по
большинству гражданских дел, как правило, предъявляются либо
природоохранными прокурорами, либо территориальными подразделениями
Министерства охраны окружающей среды, иски от общественных объединений
имели место лишь в судах городов Астаны, Алматы и Карагандинской области.
Анализ казахстанского законодательства в сфере экологии показывает, что
влияние международного экологического права на казахстанское национальное
право проявляется на нескольких уровнях. Во-первых, это имплементация норм
международного экологического права в Основной закон и экологическое
законодательство страны; во-вторых, это экологизация национального права,
т.е. учет экологических требований в иных отраслях права. Так, Л.К.
Еркинбаева отмечает, что в Республике Казахстан порядка 10 кодексов и 18
законов, а также более 200 специальных подзаконных актов напрямую или
косвенно регулируют
определенные сферы взаимодействия общества и
35
природы . Кроме того, ученые говорят об экологизации образования, сознания,
экономики и т.д. В-третьих, влияние норм международного права сказывается
на введении ряда международных технических и иных стандартов.
В соответствии с требованиями норм международного экологического
права в статье 31 Конституции нашей страны государство ставит целью охрану
окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.
Со стороны государства предпринимаются определенные усилия для
обеспечения
этого
конституционного
положения:
совершенствуется
законодательство, принимаются различного рода программы, концепции. Так, 3
декабря 2003 года Указом Президента Республики Казахстан была одобрена
Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015
годы. В этом документе отмечается, что реформирование всех отраслей
национальной экономики стало основой изменения отношения к
использованию
природных
ресурсов,
осуществления
социальноэкономического развития с учетом сохранения окружающей среды. С момента
принятия данной Концепции в Республике Казахстан произошли серьезные
перемены в общественном развитии. Разработаны стратегические документы
развития государства, создана основа природоохранного законодательства,
34
Борисов В.М. О некоторых аспектах реализации права на судебную защиту (судебная
практика по применению экологического законодательства) // Судебная практика
применения экологического и налогового законодательства. Материалы семинара. – Алматы:
Верховный Суд Республики Казахстан. – 2005. – С. 15.
35
Еркинбаева Л.К. Аналитическая записка к проекту Экологического кодекса Республики
Казахстан. – Астана. 2006 . – 5 с.
193
подписан ряд международных конвенций по вопросам охраны окружающей
среды, создана система управления природоохранной деятельностью.
Достаточно последовательно осуществляются и экологические мероприятия.
Так, по индексу экологической устойчивости, который разработан Йельским и
Колумбийским университетами, наша республика занимала в 2005 году 75-е
место среди стран мира, а в 2006 поднялась на семидесятое. Прогресс
Казахстана отметили международные агентства36.
Экологический кодекс Республики Казахстан, принятый в начале 2007 года,
учел ряд требований международных экологических конвенций. Без всякого
сомнения, это был значительный прорыв в упорядочении, кодификации норм
экологического
права.
Значительные
полномочия
были
приданы
государственным органам. Однако надо подчеркнуть, что эффективное
применение законодательства об охране окружающей среды, а также
обеспечение реализации прав граждан на благоприятную для их жизни и
здоровья окружающую среду является обязанностью не только
уполномоченных государственных органов, но и общественных объединений и,
в первую очередь, руководства самих предприятий, чьи выбросы отрицательно
воздействуют на окружающую среду.
На наш взгляд, обязанность природопользователей строго следить за
состоянием соответствия технологического цикла и в целом деятельности
предприятия установленным экологическим требованиям, недостаточно
проработан в Экологическом кодексе. К примеру, в кодексе Глава 14 (статьи
128-134) посвящена вопросам производственного экологического контроля. В
соответствии со статьей 130 при проведении производственного
экологического контроля природопользователь имеет право осуществлять
производственный экологический контроль в объеме, минимально необходимом
(курсив наш – А.Е.) для слежения за соблюдением экологического
законодательства Республики Казахстан. Кроме того, природопользователь
имеет право разрабатывать программу производственного экологического
контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих
технических и финансовых возможностей, а также самостоятельно определять
организационную структуру службы производственного экологического
контроля и ответственность персонала за его проведение и на добровольной
основе проводить расширенный производственный экологический контроль.
В
результате
предприятия
нередко
разрабатывают
программу
производственного экологического контроля, исходя из минимальных
показателей своих технических и финансовых возможностей, одновременно
уходя и от уплаты соответствующих налогов и т.д. В современных условиях,
кроме того, предприятия ссылаются и на всемирный финансовый кризис,
сокращают либо вообще сворачивают любые затратные программы. Т.е. до сих
пор актуальны слова классика, сказавшего, что капиталист ради большой
прибыли готов пойти на любое преступление. Конечно, это уже не тот век
«дикого капитализма», но стремление к прибыли живо до сих пор. Здесь
36
По курсу устойчивости — к качеству жизни // Казахстанская правда. – 2006. – 29 декабря.
194
необходимо вводить изменения, в соответствии с одним из основных
принципов международного права «загрязнитель платит», но лучше – не
допускать сверхнормативных загрязнений окружающей среды.
В рамках данной небольшой статьи невозможно затронуть все аспекты
реализации международного экологического права в Республике Казахстан, но
необходимо отметить, что на современном этапе Казахстан все более активно
участвует в международных организациях, форумах, конвенциях по
экологическим вопросам. Возникают вопросы в конкретизации ряда норм
экологического права; их последовательном выполнении; в привлечении
широкой общественности к решению экологических проблем; экологизации
права и сознания населения в целом и т.д.
Тем не менее, надо отметить, что национальное законодательство
постоянно совершенствуется, в том числе и в результате приведения его в
соответствие с признанными республикой нормами международного права,
страна последовательно решает экологические проблемы и вполне реально
теперь уже в недалеком будущем осуществление Программы «Казахстан 2030»,
в которой отмечено, что «Казахстан должен стать чистой и зеленой страной, со
свежим воздухом и прозрачной водой. Промышленные отходы и радиация
больше не будут проникать в наши дома и сады. Наши дети и дети наших детей
будут жить полноценной жизнью в здоровых условиях».
Вопросы обеспечения экологической безопасности в регионе
Центральной Азии
Абайдельдинов Е.М.,
д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой Международного права
Юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
Вопросы сохранения окружающей среды, формирования благоприятного
для человека экологического пространства являются одними из самых острых,
и примерно с конца ХХ век характеризуются как один из новых вызовов
человечеству. В трудах современных ученых и в ходе дискуссий на научных
форумах нередко звучит мысль о том, что, несмотря на то, что много принято
международных экологических конвенций, и современное национальное
законодательство в данной сфере достаточно отработано, все это не приносит
ожидаемый результат: до сих пор экологическое законодательство не столь
эффективно. В этом случае вспоминаются слова виднейшего специалиста в
сфере международного экологического права профессора О.С. Колбасова о том,
что экологическое право должно сыграть колоссальную историческую роль стать противовесом всего остального права, стоящего на страже
имущественного богатства и сопряженной с ним власти.
195
Действительно, тысячелетиями обогащавшееся за счет природных ресурсов
человечество выстроило такую систему своего хозяйствования, которое по
преимуществу основано на экстенсивном потреблении природных ресурсов и
до сих пор варварском отношении к природе. В международном плане
зачастую развитые страны переносят так называемые «грязные производства» в
развивающиеся страны, оттуда же получают энергоносители (нефть, газ, уран),
при этом собственные кладовые оставляя для эффективного их освоения
потомками. В свою очередь, развивающиеся страны не имеют возможности
приобретать современные экологически безопасные технологии, не
располагают свободными финансовыми средствами для проведения
соответствующих мероприятий по оздоровлению окружающей среды, и попрежнему нерационально используют природные ресурсы.
В результате деградация окружающей среды достигла таких размеров, что в
современном мире, примерно со второй половины ХХ века, уделяется особое
внимание решению проблем окружающей среды. Это происходит вследствие
того, что, несмотря на различие географических, климатических и
экономических условий, имеются общие экологические проблемы,
угрожающие не только отдельно взятому государству, но и странам региона, и
даже всего мира. К ним можно отнести собственно глобальные: потепление (по
иным утверждениям, похолодание климата; уничтожение дикой природы и
вследствие этого деградация земной поверхности, необратимые потери флоры и
фауны; исчезновение крупнейших водоемов (Арал) и, наоборот, наступление
океана на сушу и др.
Имеется ряд региональных проблем, возникших в основном в результате
деятельности человека: трансграничные воздействия и загрязнения вследствие
хозяйственной и иной деятельности, в том числе в результате технических
аварий; развитие и распространение экологически опасных технологий,
разработка и реализация экологически опасных проектов; разработка и
испытания новых видов военной техники и вооружения, в том числе оружия
массового поражения; нерациональное использование воды, в том числе и
ресурсов трансграничных рек и водоемов и др.
Для Казахстана и стран Центральной Азии (в который, помимо соседних
Среднеазиатских стран, ряд политиков включает и Афганистан), характерны
сходные экологические проблемы, связанные с тем, что в советское время
республики представляли собой ряд комплексов промышленного и
сельскохозяйственного производства сырьевой направленности. В результате
были накоплены миллиарды тонн твердых отходов в основном горной
промышленности (только в Казахстане сейчас мы имеет порядка 22 миллиардов
тонн отходов), произошло в значительной степени выведение из строя
земельных ресурсов, загрязнение воздушной среды и как надземных, так и
подземных водных ресурсов. Экология региона на сегодня, как отмечают
специалисты, находится в запущенном состоянии. Поэтому регион Средней
Азии является одним из важнейших на всем континенте, влияющих на решение
современных экологических проблем.
196
Наша страна, как и Российская Федерация, является евразийской страной,
граничащей со странами Средней Азии, Китаем, Кавказским регионом и
находящейся на достаточно близком расстоянии от Ирана. Такое
географическое расположение придает особое значение региональной
экологической политике. И особенно острыми являются вопросы двусторонних
отношений, в том числе и в сфере экологии, с Россией, среднеазиатскими
государствами, Китаем, и прикаспийскими государствами: Азербайджаном,
Ираном, Туркменистаном. Почти все государства указанных направлений
входят в такие региональные объединения, как Содружество Независимых
Государств (СНГ) и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС),
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эти
региональные объединения уже наработали целый ряд документов по многим
направлениям своей деятельности, в том числе и в сфере охраны окружающей
среды.
Большое значение для обеспечения региональной экологической
безопасности имеют положения соглашений, подписанных в рамках СНГ:
Соглашение «О взаимодействии в области экологии и охраны окружающей
природной среды», Соглашения «О взаимодействии в области предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического
характера», Соглашение «Об информационном сотрудничестве в области
экологии и охраны окружающей природной среды», «Соглашение о
приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и охраны недр» и
др. Данные Соглашения основаны во многом на общепризнанных документах
международного права о правах человека и специальных экологических
конвенциях и поставили в центр право каждого человека на благоприятную для
жизни природную среду, признали целостность и неделимость окружающей
природной среды, единство интересов всех государств в ее сохранении и
устойчивом развитии.
Все государства СНГ имеют в национальных Конституциях положения о
правах человека на благоприятную природную среду, и наша страна
взаимодействует с этими странами в сфере экологии. Так, в соответствии со
статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. В соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 22
декабря 2004 года государства взяли на себя обязательство осуществлять
сотрудничество в области охраны окружающей среды, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов, руководствуясь
принципами устойчивого развития на основе равенства и взаимной выгоды.
Конституция Азербайджана в статье 39 закрепляет право каждого жить в
здоровой окружающей среде, собирать сведения о подлинном состоянии
окружающей среды и получать возмещение за ущерб, нанесенный его здоровью
197
и имуществу в связи с экологическим правонарушением. Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской
Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды,
заключенное в г. Алматы 10 июня 1997 г., принято в целях предотвращения
глобального экологического кризиса, экологических бедствий и катастроф,
деградации природной среды и создание экологически безвредной среды
обитания. Особое внимание в документе было уделено сотрудничеству в
области охраны окружающей среды Каспийского моря, в том числе защиты
экологии морской среды азербайджанского и казахстанского секторов
Каспийского моря; охраны Каспийского моря и предотвращения его
загрязнения от захоронения отходов и других материалов; взаимодействия
государственного контроля за трансграничной перевозкой опасных грузов и т.д.
Конституция Узбекистана обязывает граждан бережно относиться к
окружающей природной среде, собственникам при использовании имущества
не причинять ущерб экологической среде, объявляет землю, ее недра, воды,
растительный и животный мир и другие природные ресурсы
общенациональным богатством, подлежащему рациональному использованию
охране государством. Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды и рационального природопользования,
подписанное в г. Алматы 2 июня 1997 г. содержит признание сторонами
целостности и неделимости окружающей среды, единства интересов в ее
защите и устойчивом развитии. Стороны провозгласили намерение
сотрудничества в целях выявления, изучения, предотвращения и сокращения
негативных воздействий на окружающую среду; гармонировать экологическое
законодательство, нормативно-правовое регулирование охраны окружающей
среды и природопользования; информирование друг друга о проведенных
работах.
Конституция Кыргызстана содержит норму о праве граждан Кыргызской
Республики на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную
среду. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды подписано 8 апреля 1997 г. и охватывает многие сферы
сотрудничества в этой сфере.
Аналогичные международные документы заключены также с рядом других
близлежащих стран. В них стороны нередко предусматривают разработку
совместных программ гармонизации законодательства в области окружающей
среды, включая нормы, нормативы и стандарты; сотрудничество в изучении
окружающей среды, обмене соответствующей информацией, создании системы
взаимного предупреждения об экологически опасных ситуациях, признание
действия на своих территориях основных международных документов в сфере
экологии и др.
Одной из самых драматичных водных трансграничных экологических
проблем Центральной Азии является ситуация с Аральским морем. Это во
198
многом обуславливает выработку взаимоприемлемых решений на
региональном уровне. Сегодня во всех государствах региона предпринимаются
конкретные шаги по реализации утвержденной «Программы конкретных
действий по улучшению экологической и социально-экономической
обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010 годы». Так, в
Казахстане реализован план по спасению так называемого «малого Арала»,
быстро восстанавливается природная среда, появляется растительность, Арал
становится пригодным для промышленного рыболовства.
Серьезную угрозу национальной экологической безопасности региона
может создать ухудшение экологии в Китае. В результате обследований,
проведенных специалистами Главного государственного управления по охране
окружающей среды КНР в различных регионах страны в 2006 г., появились
оценки экономического ущерба, вызванного деградацией природной среды. В
2000 г. Китай давал 13% мирового выброса двуокиси углерода, занимая 2-е
место в мире после США. При нарастании объема производства к 2020 г. на
Китай будет приходиться около 40% выбросов двуокиси углерода. Серьезные
масштабы в КНР приобрело и такое экологическое бедствие, как
опустынивание, которому подвержено 1,7 млн км2, или 18,2% территории
страны. Оно влияет на условия жизни около 400 млн человек. Ежегодный
ущерб от опустынивания оценивается в $6,5 млрд. Китай занимает 1-е место в
мире по объему промышленных стоков (в 2003 г. - 46 млрд т), что превышает
естественные возможности экосистем к самоочищению более чем на 60%;
лидирует страна и по выбросам двуокиси серы (21,58 млн т в 2003 г.), что более
чем на 80% превышает возможности окружающей среды к ее нейтрализации37.
Серьезную экологическую опасность представляют китайские химические
предприятия, о чем говорит не только соседи этой страны, но и сообщает
Агентство по защите окружающей среды Китая, в котором в ходе обследования
7,6 тыс. химических предприятий страны было выяснено, что 81% из них
расположены вблизи от водных объектов или в крайне загрязненных районах. В
отчете агентства говорится, что «если не будут приняты эффективные миры,
тенденция роста числа инцидентов, связанных с загрязнением окружающей
среды, не будет преодолена».
Соглашение
между
Правительством
Республики
Казахстан
и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере
использования и охраны трансграничных рек, подписанное в г. Астане 12
сентября 2001 года, вступило в силу 1 октября 2002 г. Стороны в целях
дальнейшего развития и укрепления дружественных и добрососедских
отношений между двумя государствами договорились не ограничивать другую
сторону рационально использовать и охранять водные ресурсы трансграничных
рек с учетом взаимных интересов. Была создана казахстанско-китайская
Совместная комиссия по использованию и охране трансграничных рек
(Совместная комиссия), ответственная за решение соответствующих вопросов
37
Ушаков И. Китай: экологический вызов//Мировая экономика и международные
отношения. 2005, № 12. – С. 78.
199
по реализации настоящего Соглашения. Казахстанско-китайская совместная
комиссия по использованию и охране трансграничных рек начала свою
деятельность с 2003 года и заседает по ротационному принципу в Казахстане и
Китае.
На
заседаниях
рассматриваются
проблемы
рационального
использования и охраны водных ресурсов, а также проекты документов,
регулирующих совместную деятельность на данных реках, исходя из
взаимоприемлемых интересов и долгосрочных перспектив.
Возможно резкое понижение уровня Балхаша в связи с планируемым в
Китае значительным увеличением площадей орошаемых земель. В КНР
активно заселяется Синьцзян-Уйгурский автономный округ, соответственно и
количество потребляемой воды на нужды людей значительно увеличится. По
расчетам специалистов, дополнительный водозабор из реки Или в объеме 10
процентов ее стока приведет к обмелению и засолению Балхаша экологической катастрофе, аналогичной аральской, серьезным социальноэкономическим последствиям. Чтобы этого не произошло, необходимо
межгосударственное сотрудничество как один из путей решения
гарантированного поступления водных ресурсов в пределы страны и,
следовательно, устойчивого водообеспечения отраслей экономики и
сохранения благоприятной окружающей среды данного бассейна.
Однако специалисты говорят и о том, что наша страна даже и при таком
развитии событий может выйти из затруднительного положения. Дело в том,
что необходимо нам самим перейти от экстенсивного освоения воды, при
котором объемы только нарастают, к ее экономному, рациональному
использованию. Необходимо применение технологий капельного орошения,
использования специальных поливных устройств, проведение труб, поиск
питьевой воды на местностях и отказ от некоторых дорогостоящих и
неэффективных программ по прорыву каналов, в том числе и поворота рек
Сибири в Казахстан.
Если говорить о регионе, то многие экологические программы не могут
быть осуществлены не столько из нехватки финансирования, хотя это также
важно, сколько из политических соображений, которые нередко
обосновываются вопросами экологической безопасности. Но задача сохранения
экологии и самой жизни на земле настоятельно диктует поиск компромисса и в
политической сфере.
Анализ показывает, что в этой сфере наиболее эффективными являются
двусторонние договоры, когда государства решают ряд взаимосвязанных
проблем, связанных не только с экологией. Таким образом, можно отметить,
что государства все же могут объединить усилия с целью выработки, принятия
и неукоснительного исполнения единой экологической политики региона. Для
этого необходим общий план развития, общее (совместное финансирование) и
эффективные наднациональные механизмы его реализации, наподобие недавно
созданного Таможенного Союза и созданных в нем механизмов
наднационального регулирования и формирования наднационального права.
200
Абдукаримова З.Т.
доцент ТарГУ им. М.Х.Дулати, к.ю.н
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В РК
В сегодняшнем мире повсеместно идут процессы духовно-нравственного
обновления, основанные на общечеловеческих ценностях, заметно усилилась
тенденция к целостному мировоззрению, чрезвычайно возрастает роль религий.
Повсеместно распространяющаяся роль религии в обществе, вызывает
необходимость
соответствующего
законодательного
регулирования,
основанного на принципах международного права, закрепляющего право
каждого человека на свободу мысли, совести и религии. Многие
международные документы закрепляют право каждого человека на свободу
мысли, совести и религии. Несмотря на различия в формулировках, они
содержат стандартные определения права на свободу совести. Так, статья 55
Устава ООН провозглашает содействие всеобщему уважению и соблюдению
прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и
религии с целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых
для мирных и дружественных отношений между нациями, основанных на
уважении принципа равноправия и самоопределения народов. Согласно
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, это право
включает в себя свободу менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и
выполнении религиозных и ритуальных порядок.
Современный
Казахстан,
являясь
демократическим,
правовым
государством, высшими ценностями, которого являются человек, его жизнь,
права и свободы, гарантирует закрепленное в Конституции РК право каждого
на свободу совести, вероисповедания, в свою очередь, не допускающую
пропаганду или агитацию, возбуждающую религиозную или иную ненависть и
вражду. Тем не менее, на сегодняшний момент Республика Казахстан с
численностью населения 15571,5 тыс. человек (на 1 января 2008г.), привлекает
повышенное внимание в связи с деятельностью свыше двух с половиной тысяч
религиозных объединений, представляющих более 40 конфессий и
религиозных течений без учета непрерывного увеличения вновь
образовывающихся и официально не зарегистрированных.
Национальное регулирование вопросов связанных со свободой
вероисповедания осуществляется Конституцией РК (ст. 22), а так же Законом
РК от 15 января 1992г. «О свободе вероисповедания и религиозных
объединениях», изложенными в соответствии с правилами законодательной
201
техники и представляющими собой тщательно продуманные акты. Тем не
менее, рассматриваемые документы, впрочем, как и все другие не свободны от
ряда недостатков.
В то время как в Казахстане непрерывно прогрессирует рост религиозных
объединений, в одной лишь Алмате с 1991 года было зафиксирован увеличение
в 12 раз. Среди которых, объединения с сектантским содержанием, которые не
признают традиционные религии, и деятельность которых нарушает различные
права граждан, в том числе на охрану здоровья и на свободу вероисповедания.
Сегодня для регистрации религиозного объединения требуется
предъявить
заявление о регистрации;
устав (положение), принятый на
учредительном съезде (конференции, собрании);
протокол собрания
(конференции,
съезда,
курултая),
принявшего
устав
(положение),
пронумерованный, прошнурованный, заверенный подписью уполномоченного
лица; список граждан-инициаторов, создавших религиозное объединение, с
указанием фамилии, имени, отчества; числа, месяца, года рождения; места
жительства, домашнего и служебного телефонов; личной подписи;
список
членов руководящего органа религиозного объединения с указанием фамилии,
имени, отчества, выборной должности, года рождения, места жительства,
домашнего и служебного телефонов; документ, подтверждающий место
нахождения; квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет
сбора за государственную регистрацию юридических лиц и учетную
регистрацию филиалов и представительств.
1.Религиозное объединение, имеющее руководящий центр вне пределов
республики, дополнительно представляет:
копию устава зарубежного центра с нотариально удостоверенным
переводом на государственном и русском языках;
выписку из реестра или другой документ, удостоверяющий, что
религиозный центр является юридическим лицом по законодательству своей
страны с нотариально удостоверенным переводом на государственном и
русском языках.
2.Уставы (положения) духовных учебных заведений, мечетей,
монастырей и иных религиозных объединений, основанных религиозными
управлениями (центрами), утверждаются этими религиозными управлениями
(центрами). Для регистрации представляется решение уполномоченного органа
религиозного управления (центра) об их создании. Перечень достаточно
лояльный. Он требует своего ужесточения. До того, как религиозное
объединение заявляет о себе, как о религиозном объединений необходимо
провести соответствующую экспертизу на «религиозность» данного
объединения. Нужно как-то оградить общество от псевдорелигиозных
объединений.
Так, например, целый ряд подпольных течений, духовных школ и
околорелигиозных сект не регистрируются в качестве религиозных, а
функционируют как учебные центры, группы оздоровления, коммерческие
организации. Все они обильно финансируются, и умело руководятся центрами
202
из дальнего и ближнего зарубежья, их миссионерами. Религиозные
мировоззрения, проповедуемые лидерами этих общин, далеки от устоев нашей
Республики, большинство из них не приемлют принципов веротерпимости и
проявляют нелояльность к традициям и обычаям местных народов, попытки
игнорирования Конституции и Законов Республики Казахстан.
Соответственно на сегодняшний момент необходимо:
В вопрос о регистрации религиозных объединений, для дальнейшего
осуществления законной деятельности внести изменения с введением нормы о
проведении соответствующей экспертизы.
Существующий
список
оснований
ликвидации
религиозного
объединения, изложенный в п. 4 ст. 11 Закона РК «О свободе вероисповедания
и религиозных объединений», на мой взгляд, является не исчерпывающим, в
дальнейшем приводящий к возникновению коллизий. В то время как из п. 4 ст.
11 Закона РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединений»
следует, что религиозное объединение может быть ликвидировано решению
суда, в случаях: 1) невыполнения требований настоящего Закона; 2) не
устранения в срок, установленный судом, нарушений, послуживших
основанием для приостановления деятельности религиозного объединения; 3)
систематического осуществления деятельности, противоречащей уставу
(положению) религиозного объединения; 4) осуществления деятельности,
запрещенной законодательными актами Республики Казахстан, либо с
неоднократным (не менее двух раз) или грубым нарушением законодательства
Республики Казахстан; 5) признания недействительной государственной
регистрации религиозного объединения в связи с допущенными при его
создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый
характер, либо отмены государственной регистрации религиозного
объединения.
На мой взгляд, в данный перечень необходимо внести дополнения, а
именно: «По решению суда религиозное объединение может быть
ликвидировано в случаях: нарушение общественной безопасности и
общественного порядка; действия, направленные на осуществление
экстремистской деятельности; принуждение к разрушению семьи;
посягательство на личность, права и свободы граждан; нанесение
установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью
граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью
наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и
иных противоправных действий; склонение к самоубийству или к отказу по
религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в
опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование получению
обязательного образования; принуждение членов и последователей
религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им
имущества в пользу религиозного объединения; воспрепятствование угрозой
причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального
ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими
203
противоправными действиями выходу гражданина из религиозного
объединения; побуждение граждан к отказу от исполнения установленных
законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных
действий».
3. Для предотвращения коллизий, а так же регистрации сомнительных
нетрадиционных «сект», предлагаю внести норму, являющуюся основанием для
отказа в регистрации религиозного объединения, а именно в случае если: а)
деятельность религиозной организации, противоречащая Конституции РК и
законодательству Республики Казахстан - со ссылкой на конкретные статьи
законов; б) в случае если создаваемая организация не признана в качестве
религиозной; в) устав и другие представленные документы не соответствуют
требованиям законодательства РК или содержащиеся в них сведения не
достоверны.
4. Весьма существенным аспектом в законодательстве о свободе
вероисповедания Республики Казахстан, является издание производство,
экспорт, импорт литературы религиозного содержания,
не проходящий
экспертизы, по крайней мере, в ст. 13 Закона РК «О свободе вероисповедания и
религиозных объединений» не дается перечня необходимых условий для
издания соответствующей литературы.
На мой взгляд, необходимо
Обязательное введение религоведческой экспертиы на литературу, носящую
агитационный характер, а так же на литературу ввозимую, на территорию
Республики Казахстан. Следует за основу взять предложенный Парламентом
РК вновь вводимый подпункт 5) статьи 6-2.
«Ввоз религиозной литературы и иных информационных материалов
религиозного содержания, за исключением предметов личного пользования, на
территорию Республики Казахстан допускается после проведения
религиоведческой экспертизы (статья 13 часть 2)».
5. В законодательстве о свободе вероисповедания в Республике Казахстан
не получил достаточной разработки вопрос относительно финансирования
религиозных объединений. Финансовое состояние, не анализируется, а так же
не ведется учет пагубного влияния на религиозную ситуацию в стране,
пропагандистское воздействие на умы и души людей. В связи, с чем, мое
следующее предложение заключается в создании нормы непосредственно
регулирующей финансирование, а именно а) предоставление религиозным
организациям налоговых и иных льгот, б) оказывать финансовую,
материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации,
содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и
культуры, в) а также в обеспечении преподавания общеобразовательных
дисциплин в образовательных учреждениях. Введение данной нормы послужит
основанием для введения порядка, запрещающего финансирование
религиозного объединения из средств частных организаций для совершения,
противоречащих закону действий, противоправной агитации порождающей
религиозные конфликты, основанные на принципе нетерпимости религий.
204
6. Как известно, наряду с культовой, внекультовой, культурнопросветительской, религиозное объединение занимается, так же религиознообразовательной деятельностью. Религиозно-образовательная деятельность,
направлена на трансляцию специфического вида знаний (религиозных
доктрин), ценностей образа жизни и мироощущений, предполагающая
специальную подготовку (священно служителями, религиозными педагогами) в
отношении учащихся. В свою очередь религиозное образование следует
рассматривать не обособленно, а как феномен, соотносящийся с другими,
имеющими отношение к распространению религиозного знания: религиозным
просвещением, а так же религиоведческим образованием и религиоведческим
просвещением.
Из этого следует, что необходимо наличие обязательного религиозного
образования у религиозных деятелей (священнослужителей). Что позволит,
избежать самодеятельности со стороны священнослужителей, в свою очередь
занимающихся передачей своих знаний и вероучений последователям.
Различные школы, течения в религии несут свое понимание бытия и вопросы,
связанные с верой, что, безусловно, должно контролироваться государством
посредством введения обязательного религиозного образования, во избежание
идеологического дисбаланса в обществе.
7. Как уже было указано выше, рост религиозных объединений
увеличивается в геометрической прогрессии, и как следствии возрастает
ответственность государственных служащих. В связи с чем возникает
необходимость в расширение штата местных исполнительных органов по
надзору за религиозной ситуацией, носящий организационный характер.
Наличие в штате религиоведа как государственного служащего, необходимая
мера для упрощения проведение религиоведческих экспертиз в отношении
религиозных объединений, литературы выпускаемой данными объединениями
и.т.д. Зачастую религиоведы работают в местных исполнительных органах на
договорной основе, что затрудняет эффективность и заинтересованность в
работе.
Сегодня деятельность религиозных объединений не исчерпывается
только религиозными и культовыми делами, существенно расширена их
возможность участвовать в общественной жизни, что является наглядным
доказательством демократизации государственной политики по религиозному
вопросу.
Вместе с чем на государство накладывается ответственность, обеспечить
сохранение идеологического баланса в обществе, основами которого должны
быть толерантность и равноправие.
Абылайулы А.
Заместитель декана Факультета международного права
Казахского гуманитарно-юридического университета
205
ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ
ВО ФРАНЦИИ
Во многих странах мира институт судебного контроля реализуется через
систему административной юстиции, которая возникла во второй половине XIX
в. Однако полемика о понятии и содержании термина «административная
юстиция» длится в юридической науке и по сей день. В самом широком смысле
административная юстиция - это порядок разрешения споров, возникающих
между гражданином и органом государственного управления при реализации
полномочий этого органа. Вместе с тем точное определение понятия и
сущности этого института представляет известную трудность и сегодня,
поскольку содержание, которое вкладывается в этот термин, понимается в
юридической литературе неоднозначно. Это связано с многообразием
конкретных разновидностей административной юстиции, появление которых
вызвано комплексом исторических, социально-экономических и политических
причин в каждой отдельной стране.
Образование административных судов в Республике Казахстан является
объективной необходимостью совершенствования судебной системы нашего
государства. В последнее время в Республике Казахстан специализация судов
стала одним из этапов проведения реформы судебной системы. Судебная
практика показала жизнеспособность специализации судов. Узкая
специализация по различным отраслям правоприменения позволяет
сформировать высококлассных специалистов и уменьшать риск судебных
ошибок. У нас сейчас действуют специализированные экономические и
административные суды, финансовый суд.
Вместе с тем сегодня в Казахстане имеется ряд правовых проблем,
существенно затрудняющих защиту прав граждан и юридических лиц от
необоснованных притеснений со стороны государственных органов. В
большинстве своем эти проблемы касаются содержательной стороны, т. е.
процессуальной деятельности судов. Например, если физическое лицо
оспаривает незаконный акт местного государственного органа, то спор будет
рассматриваться в районном суде по месту нахождения ответчика. Если с
аналогичным заявлением обратится юридическое лицо, спор будет
рассматриваться специализированным экономическим судом. Если же на
физическое либо юридическое лицо наложено административное взыскание,
вытекающее из этого же нормативного правового акта, то за защитой своих
прав и интересов они должны обратиться в специализированный
административный суд.
Обобщая известные модели административной юстиции, можно условно
разделить их на две группы:
Первая группа - это административные трибуналы и учреждения,
обладающие квазисудебными функциями в странах англо-саксонской правовой
системы, в частности, в США и Англии. Их главная особенность заключается в
том, что они функционируют на стыке исполнительной и судебной ветвей
206
государственной власти: с одной стороны, они активно взаимодействуют с
администрацией,
что
помогает
лучше
разобраться
в
существе
рассматриваемого дела; с другой стороны, они наделены судебными
полномочиями и жестко контролируются общими судами, что определяет
правильное решение вопроса с точки зрения закона.
Вторая группа - это административные суды со свойственной им
процессуальной вертикалью в странах континентальной правовой системы, в
частности, в Германии и Франции.
Классический вариант формирования административной юстиции
представляет собой французская модель, так как именно во Франции впервые
возникла и получила свое практическое воплощение идея создания
специализированных учреждений по разбору административно-правовых
жалоб. В существующем виде современная административная юстиция
возникла в конце ХVШ в. Великая французская революция 1789-1794 гг.
реализовала принцип разделения властей и потребовала полного
невмешательства обычных судов в сферу законодательной и исполнительной
деятельности. Однако если суды общей юрисдикции не имели права
контролировать исполнительную власть, а сложившаяся практика показала, что
такой контроль необходим, то чем-то этот пробел должен был быть восполнен.
В результате была создана самостоятельная ветвь правосудия в виде
административной юстиции [1].
Создатели французской системы административной юстиции исходили из
необходимости максимального обособления исполнительной власти путем
изъятия контроля за администрацией из сферы действия обычных судов.
«Современная административная юстиция, - отмечает Г. Брэбан, - была создана
как результат недоверия революционеров к судебным властям и необходимости
любой ценой обеспечить юрисдикционный контроль над аппаратом
управления»[2].
Главной отличительной чертой и назначением французского судебного
контроля за управлением является объективный судебный контроль (проверка)
применяемой
нормы.
Государственный
Совет,
будучи
высшим
(организационно по вертикали) административным судом в системе судебной
юрисдикции, рассматривает кассационные и апелляционные жалобы на
решения административных трибуналов. Во Франции функционируют суды
двух видов - общие и административные, при этом разграничение подсудности
между ними подчас вызывает трудности, т.е. возникает проблема в какой суд
направить иск. Для ее разрешения еще в 1848 г. был учрежден Суд по спорам о
подсудности. Во-вторых, в силу принципа разделения властей деятельность
администрации регламентировалась, в основном, нормами административного
права. В то же время только административные суды (они же являлись
создателями этого права) имели право рассматривать дела, одной из сторон в
которых выступала администрация. С другой стороны, административная
юстиция до настоящего времени интегрирована в состав самой администрации
207
и неразрывно связана с ней. Такое положение ученые называют своего рода
компромиссом между политической властью и администрацией [3].
Система органов административной юстиции во Франции включает:
1. Государственный совет – центральный и руководящий орган
административной юстиции (Conseil d’Etat);
2.
Административные
суды,
рассматривающие
обычные
административные споры;
3.
Специализированные судебные учреждения административной
юстиции [4].
В настоящее время Государственный Совет и административные
трибуналы являются, по сути, судами, которые рассматривают деятельность
органов государственного управления. Судья по административным делам
защищает в установленном порядке права человека От представителей
исполнительной власти, чьи действия ставят под угрозу не свободу отдельного
индивида, а такие свободы, как свобода совести, прессы, собраний. Признание
незаконного управленческого акта недействительным осуществляется в форме
искового заявления по поводу превышения власти. Такую жалобу может подать
любое лицо, заинтересованное в отмене незаконного акта государственной
администрации (включая органы высшего правительственного уровня), а также
акта администрации муниципального уровня.
Во французской метрополии насчитывается 26 административных судов,
имеющих региональную компетенцию. Компетенция административных судов
преимущественно судебно-юрисдикционная. В суде создается от 1 до 4 палат (в
зависимости от количества рассматриваемых дел). Административный суд
Парижа состоит из нескольких отделов, в каждом из которых создается по две
палаты.
К числу специализированных судебных учреждении административной
юстиции относятся счетные палаты (национальная и региональные), различные
дисциплинарные судебные учреждения, создаваемые внутри аппарата
управления или вне рамок административных органов. Возможно создание
специализированных административных судов ad hoc – на определенное время
и для решения определенных задач.
Французский административно-судебный процесс включает в себя
процессуальные правила, характерные и для гражданского процесса. Вместе с
тем он отличается и особыми процедурами. Административный суд не имеет
права возбудить производство самостоятельно, для этого необходимо исковое
заявление. Деятельность органов французской административной юстиции
построена на демократических принципах административного процесса. Для
административно-судебного
разбирательства
характерен
принцип
состязательности. Каждая из сторон имеет возможность ознакомления с
информацией и любыми документами, имеющимися в деле. Сам
административный судья обязан занимать в процессе активную роль, т.е.,
обеспечивая гражданину правовую защиту, он должен сам пытаться собрать
недостающие материалы и доказательства. Вместе с тем судья исследует только
208
те вопросы, которые были перед ним поставлены. Следовательно, принятое по
делу решение должно основываться только на требованиях, которые были
указаны в исковом заявлении.
Процедура подачи жалобы по поводу превышения служебных полномочий
не отличается строгой формализованностью, ее характеризуют простота
изложения сути жалобы и невысокая пошлина. Участие адвоката в судебном
разбирательстве, как правило, необязательно (за исключением таких случаев,
как, например, жалоба По поводу отказа в установлении пособия лицу,
считающему себя жертвой неправомерного административного акта); в
Германии, наоборот, участие адвоката по административным делам
обязательно. Срок обращения с жалобой в суд – два месяца со дня
ознакомления с обжалуемым административным актом или со дня его
публикации. Контроль административного судьи является весьма ощутимым, в
особенности, когда вопрос, например, касается превышения пределов
полицейских полномочий. В случае нанесения значительного имущественного
ущерба потерпевший вправе требовать отсрочки исполнения обжалуемого
административного акта.
Решение по делу принимается, как правило, в коллегиальном порядке, что
является важнейшим условием обеспечения высокого правового качества
принимаемого решения, а также независимости административных трибуналов.
Административный суд, как правило, отмечает в своем решении факт
нарушения администрацией конкретных прав. Администрация обязана
исполнить судебное решение и восстановить нарушенные права. При этом суды
отменяют незаконные акты органов управления, т. е. они признаются
недействительными, обязывают администрацию устранить последствия
действия незаконных административных актов, восстановить нарушенные
права и возместить причиненный ущерб. В случае неисполнения решения
органов административной юстиции на администрацию может быть возложена
обязанность уплаты пени за каждый день просрочки исполнения решения.
Административное разбирательство имеет и ряд недостатков. По мнению
французских ученых[5], главное неудобство заключено в том, что судья по
административным делам не правомочен адресовать какие-либо предписания
органам государственной администрации. Иными словами, административный
судья может наложить запрет на какую-либо деятельность аппарата
управления, но он не вправе обязывать его к каким-либо действиям. Вместе с
тем уже с 1980 г. Государственный Совет имеет право взыскивать с
юридических лиц публичного права штрафные пени (санкции) за неисполнение
решения административного суда. Потерпевшая сторона может возложить
ответственность на публичную власть за неправильное и незаконное
использование полномочий либо искусственное создание опасных ситуаций.
Однако во всех случаях потерпевшая сторона должна представить
доказательства нанесения ей непосредственного или заведомо несправедливого
ущерба. В настоящее время существуют два фактора, препятствующие
осуществлению контроля за соответствием законов Конституции: 1) это
209
Посредник, учрежденный Законом от 3 января 1973 г., - французский
эквивалент омбудсмена (уполномоченного по правам человека); 2) право
направления индивидуальной жалобы в такие органы, как Европейская
комиссия и Европейский Суд по правам человека в Страсбурге, призванные
следить за надлежащей реализацией Европейской Конвенции по правам
человека.
Еще одним недостатком считается то, что административный судья может
вмешиваться в деятельность администрации лишь в том случае, если к нему
обратились с соответствующим заявлением. Однако заявительный порядок с
просьбой об оспаривании действий и решений административных органов и их
должностных лиц представляет собой традиционный способ реализации судом
своих контрольно-надзорных функций.
Недостатком,
действительно
заслуживающим внимания, является «медлительность» административной
юстиции, хотя в каждом конкретном случае необходимо определять причины
подобной медлительности: то ли это возросшее число обращений и жалоб
граждан; то ли это длительность процедуры разбирательства, установленной
законом; то ли это медленная работа самих судей.
Сравнивая известные мировому сообществу модели административной
юстиции с практикой формирования административных судов в Казахстане,
закономерно возникает вопрос: какая модель способна наиболее эффективно
функционировать применительно к правовым и общественно-психологическим
реалиям нашего общества? Как представляется, Казахстан сегодня имеет
уникальную возможность объединения лучших черт административной
юстиции как англо-саксонской, так и континентальной системы права. При
этом, по всей вероятности, институционально административные суды должны
действовать в рамках единой судебной системы с институтом апелляции в
областном суде (возможно - в коллегии по административным делам). Такое
сочетание специализации судов и единой процессуальной соподчиненности
позволяет не только обеспечить единство судебной практики, но и значительно
улучшить процесс отправления правосудия в рамках единой судебной системы
при наличии административного судопроизводства.
Список использованной литературы:
1. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.: Институт
государства и права Российской академии наук, 1997. С. 116-122;
2. Брэбан Г. Французское административное право. М, 1988. С. 362.
3. Шарвен Р. Юстиция во Франции. М.: Прогресс, 1978. С. 7.
4. Козырина А.Н., Штатина М.А. Административное право зарубежных
стран. М. Изд. «Спарк», 2003. С. 275-277.
5. Цоллер Э. Защита прав человека во Франции. Государство и право. 1992.
№ 12. С.108-117.
210
Ағыбаев А.
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті қылмыстық құқық
және криминология кафедрасының
профессоры,
заң ғылымдарының докторы,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ ТЕРМИНДЕРІНІҢ БІРІЗДІЛІГІ – ЗАҢДЫЛЫҚ
ПЕН ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІН НЫҒАЙТУДЫҢ НЕГІЗІ
Қазіргі уақытта заң терминдерінің басқа тілдерден қазақшаға дұрыс
аударылмауы қолдданыстағы заңдарда жиі дау туғызып отыр. Көп жағдайда
халықаралық ортақ тіл терминдерін қазақшаға аударып босқа әуре болудамыз.
Мысалы, принцип, экстрадиция, патенттілік, коррупция, амнистия, рецидив,
т.