Uploaded by shoxboz obloyorov

Mustaqil ish mavzulari(3-kurslar uchun)

advertisement
“AT va HXTEA” fanidan
mustaqil ish mavzulari
I. Referat mavzulari
1. Avtomobillashtirish, uning O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri.
2. O’zbekiston Respublikasi avtomobillashtirish va yo’l tarmolarini o’sish ko’rsatkichlari.
3. «Avtomobil-haydovchi-yo’l-atrof-muhit» tizimining o’zaro bog`liqligi.
4. Yo’l harakatini tashkil etish bo’yicha O’zbekiston Respublikasi va xalqaro me’yoriy
xujjatlar.
5. Transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi asosiy ko’rsatkichlar.
6. Transport oqimi jadalligi va tartibi, ularning yo’nalishlar, yil, oylar davomida va kunning
soatlari mobaynida o’zgarishi.
7. Transport oqimining yo’l sharoitiga, jadalligiga nisbatan transport vositalarining tezligini
o’zgarishi.
8. Transport oqimining zichligi, o’tkazish qobiliyati va yuklanganlik koeffisienti
ko’rsatkichlarini baholash.
9. Transport oqimi grafigi to’g`risida tushuncha va ularning ko’rsatkichlarini o’zgarishi
10. Yo’l transport hodisalari (YTH) va ularning ko’rsatkichlari YTH ta’rifi, turlari, ular miqdori
haqidagi ma’lumotlar.
11. YTHni tahlil qilishning asosiy vazifalari.
12. YTH to’g`risidagi ma’lumotlar yig`ish tizimi.
13. YTHni maxsus kartochkalarda va formalarda hisobga olish.
14. YTH ni tahlil qilish usullari. YTHni grafik, jadval va topografik ko’rinishlarda tahlil qilish.
15. YTH vujudga kelishida yo’l sharoitining roli.
16. YTHni vujudga kelishida transport vositalarini texnik holatini ta’siri.
17. YTH vujudga kelishida haydovchilarning o’rni.
18. Avtotransport ishlab chiqarish va yo’l tashkilotlarida YTHni hisobga olish.
19. YTHni yig`ish va tahlil qilishda EHM ning o’rni.
20. YTH natijasida vujudga keluvchi zararni baholash
21. Yo’l sharoitini tavsiflovchi ko’rsatkichlar va ularning harakat xafvsizligiga ta’siri.
22. Avtomobil yo’llarini mavsumiy tekshirish va kundalik nazorat qilishni tashkil etish.
23. Yo’lni tekshirishda harakatlanuvchi laboratoriyalardan foydalanish.
24. Harakatlanish uchun xafvli yo’l bo’laklarini aniqlash usullari.
25. Xafvsizlik koeffisienti.
26. Halokatlik koeffisienti.
27. Harakatlanish uchun xavfli bo’laklarni aniqlashda statistik va ziddiyatlik vaziyat usuli.
28. Yo’l elementlarining faol, passiv, halokatdan keyingi va ekologik xafvsizligi
29. Xavfsiz harakatlanishni ta’minlashda transport vositalarini texnik holatining ahamiyati.
30. Avtomobillarning konstrukstiyasini harakatlanish xavfsizligini ta’minlashdagi roli.
31. Konstruktiv xavfsizlikga qo’yiladigan zamonaviy talablar.
32. Transport vositalarini konstruktiv xafvsizlik turlari.
33. Avtomobilni faol xavfsizligi.
34. Avtomobilni sust xafvsizligi uni baholash.
35. Avariyadan keyingi va ekologik xafvsizlik
36. Haydovchi va uning harakat xavfsizligini ta’minlashdagi o’rni
II. Quyidagi mavzularni yoritish bo’yicha faoliyalar tayyorlang.
37. O’zbekiston Respublikasida avtomobillashtirish va yo’l tarmoqlarini o’sish ko’rsatkichlari
38. “A-H-Y-P-M” tizimining o’zaro bog`liqligi
39. Yo’l harakatini tashkil etish bo’yicha me’yoriy hujjatlar
40. Transport harakatini tavsiflovchi asosiy ko’rsatkichlar
41. Piyodalar haraktini tavsiflovchi asosiy ko’rsatkichlar
42. Harakat miqdorini yo’nalishlar, yillar, oylar, soatlar davomida o’zgarishi
43. Transport oqimining turli yo’l sharoitlarida tezligini o’zgarishi
44. Transport oqimining asosiy grafigi
45. Yo’l transport hodisalarining yillar, oylar, xafta kunlari, soatlar bo’yicha o’zgarishi
46. YTHlarning turlari to’g`risida ma’lumot
47. YTHlarni vujudga kelishida haydovchilarning, avtomobilning, piyodalarning, yo’lning o’rni.
48. Yo’l sharoitini tavsiflovchi asosiy ko’rsatkichlar va ularning harakat xavfsizligiga ta’siri
49. Harakatlanish uchun xavfli yo’l bo’laklarini aniqlash usullari
50. Yo’l elementlarining faol, passiv, xalokatdan keyingi va ekologik xavfsizligi
51. Avtomobillarning konstruktiv xavfsizligi
52. Avtomobillarning faol, sust, xalokatdan keyingi va ekologik xavfsizligi
53. Haydovchilarning psixofiziologik xususiyatlari
54. Haydovchilarni ishlash va dam olishini tashkil etish
III. Kompyuterda quyidagi mavzular bo’yicha animastion mavzularni tayyorlash
55.
Avtomobillashtirish, uning O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri.
56.
O’zbekiston Respublikasi avtomobillashtirish va yo’l tarmolarini o’sish ko’rsatkichlari.
57.
«Avtomobil-haydovchi-yo’l-atrof-muhit» tizimining o’zaro bog`liqligi.
58.
Yo’l harakatini tashkil etish bo’yicha O’zbekiston Respublikasi va xalqaro me’yoriy
xujjatlar.
59.
Transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi asosiy ko’rsatkichlar.
60.
Transport oqimi jadalligi va tartibi, ularning yo’nalishlar, yil, oylar davomida va kunning
soatlari mobaynida o’zgarishi.
61.
Transport oqimining yo’l sharoitiga, jadalligiga nisbatan transport vositalarining tezligini
o’zgarishi.
62.
Transport oqimining zichligi, o’tkazish qobiliyati va yuklanganlik koeffisienti
ko’rsatkichlarini baholash.
63.
Transport oqimi grafigi to’g`risida tushuncha va ularning ko’rsatkichlarini o’zgarishi
64.
Yo’l transport hodisalari (YTH) va ularning ko’rsatkichlari YTH ta’rifi, turlari, ular
miqdori haqidagi ma’lumotlar.
65.
YTHni tahlil qilishning asosiy vazifalari.
66.
YTH to’g`risidagi ma’lumotlar yig`ish tizimi.
67.
YTHni maxsus kartochkalarda va formalarda hisobga olish.
68.
YTH ni tahlil qilish usullari. YTHni grafik, jadval va topografik ko’rinishlarda tahlil
qilish.
69.
YTH vujudga kelishida yo’l sharoitining roli.
70.
YTHni vujudga kelishi-da transport vositalarini texnik holatini ta’siri.
71.
YTH vujudga kelishida haydovchilarning o’rni.
72.
Avtotransport ishlab chiqarish va yo’l tashkilotlarida YTHni hisobga olish.
Download