Uploaded by Jonibek Butayev

11- Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot

advertisement
11-§. Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot
Xonlikda barcha yerlar davlat mulki edi. Bu mulk mamlakai podshoh yoki mamlakai sulton deb
atalgan. Yemi tasarruf etish xonning ixtiyorida edi. Xon davlat yerlarini mulki xos, mulki xolis
(mulki hur), mulk va vaqf yerlari shaklida taqsimlagan.
Bevosita shaxsan xonning o‘ziga tegishli yerlar mulki xos deb atalgan. Bu yerdan olingan daromad
xonning xarajatlariga hamda vaqflarga xayr-ehson uchun sarflangan.
Mulki xolis davlatdan yer sotib olish orqali qaror topgan. Biroq bu oson emas edi. Chunki shartga
ko‘ra, davlatdan yer sotib olgan kishi shu yeming 2/3 qismini davlat ixtiyorida qoldirgan
0‘ziga qolgan 1/3 qism yer uning mulki hisoblangan va davlatga soliq to‘lashdan ozod etilgan.
Mulk yer esa suymg'ol va tanho shaklida belgilangan. Chunonchi, Muhammad
Shayboniyxon temuriylarga, temuriylar davri amaldorlariga qarashli barcha yerlarni
musodara qildi. Ularni faqat o‘z sulolasi vakillariga bo‘lib berdi.
1512-yilda shayboniylar Movarounnahrni ikkinchi marta egallagach, shayboniy sultonlar
mamlakat viloyatlarini qayta taqsimlashni shayboniylarning eng nufuzli vakili Jonibek
Sultonga topshirdilar. Uning ra’yiga ko‘ra, Samarqand Ko‘chkunchixonga, Toshkent
viloyati Suyunchxo‘jaga, Buxoro va uning atroflari Ubaydulla Sultonga meros mulk
qilib berildi. Miyonqol viloyati Jonibek Sultonning o'ziga tegdi.
Shayboniylar davrida mulk egaligining ikkinchi shakli - tanho ham qaror topdi. Shayboniylargacha
mavjud bo‘lgan yer egaligining iqto turi yangicha nom — tanho (tanaxo) nomi bilan saqlab qolindi. U
davlat arboblariga, harbiylarga, shuningdek, kichik davlat amaldorlariga davlat oldidagi sodiq
xizmatlari uchun berildi. Tanho yer olganlar tanhodorlar deb atalgan.
Shayboniylar davrida vaqf yer-mulkining hajmi tobora ortib bordi.
Muhammad Shayboniyxon xonlik iqtisodiyotini tartibga solish va savdoni rivojlantirish maqsadida
1507-yilda pul islohoti ham o‘tkazdi. Unga ko‘ra, to shu vaqtgacha muomalada bo’lgan turli o’lcham va
og‘irlikdagi tangalar o‘rniga vazni bir xil - 5,2 gramm bo’lgan yangi kumush va mis tanga zarb qilindi.
Temuriylar davrida bitta kumush tanganing og’irligi 4,8 gramm bo’lib, uning qiymati oltita mis tangaga
teng edi. Islohotdan keyin 5,2 grammli kumush tanganing qiymati 24 ta mis tangaga teng bo’ldi
Shayboniy Abdullaxon II o‘tkazgan pul islohoti ham Buxoro xonligi
tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. U mazkur islohotni
o‘tkazishda kumush narxining ko'tarilganini hisobga oldi. Islohotga
ko‘ra, yangi kumush tanganing qiymati 30 ta, eskisi esa 27 ta mis
tangaga tenglashtirildi. Abdullaxon II ning pul islohoti tufayli kumush
tanga ko‘p miqdorda chiqarildi. Natijada, narxi ko‘tarilgan
kumushning ko‘plab miqdorda boshqa davlatlarga chiqib ketishiga
chek qo‘yildi. U oltin pul zarb etishni ham yo‘lga qo‘ydi va uning
tarkibiga qiymati past bo‘lgan boshqa ma’danlar aralashtirilmasligini
qattiq nazorat os- tiga oldi
Sulola vakillari Sangzor, Chirchiq, Sirdaryo, Amudaryo,
Vaxsh va Murg‘ob daryolari imkoniyatlaridan unumli
foydalanish choralarini ko‘rdilar
Masalan, 1556-1585-yillar oralig‘ida Zarafshon daryosida
qator suv ayirg‘ichlari, ko‘plab suv omborlari bunyod etildi
Nurota tumanidagi Oqchob yaqinida Beklarsoy darasida joylashgan qadimgi
to‘g‘on qoldiqlari o’rnida ulkan to’g‘on - Abdullaxon bandi qurildi. Uning
ravoqlarini to‘g‘on tepasida turib ochish yoki berkitish mumkin edi.
Abdullaxon bandiga 1 million 200 ming kub metr suv to‘plangan.
1577-yilda Buxoroda yirik, usti berk bozortim qurildi.
Bu inshoot Abdullaxon timi deb ataladigan bo‘ldi.
Xonlikda asosiy soliq sug‘oriladigan yerdan olinadigan xiroj edi. U daromadning
30 foizdan 40 foizgachasini tashkil qilardi. Davlat muassasalari, qo‘shin va xon
xonadoni xarajatlarini qoplash uchun to‘lanadigan soliq ixrojot deb atalardi.
Aholi mol-mulkidan olinadigan soliq - zakot, hukmdor uchnn yig'iladigan
maxsus soliq - zobitona, harbiy soliq - madadi lashkar deb nomlangan edi.
Aholiga davlat oldida o‘tashi shart bo‘lgan yasoq deb ataluvchi mehnat
majburiyati ham yuklatilgan.
Og‘ir yillarda aholiga hatto jizya - jon boshi solig‘i solinardi
Download