Uploaded by Nataļja Sachivko

7. kl darba burtniica solfedzo

advertisement
0
Juglas mūzikas skolas
7. klases audzēkņa (nes)
.........................................................
solfedžo
darba burtnīca
7. klase
Juglas mūzikas skola
1
Мūzikas teorija
Skanu apzīmējumi ar burtiem
La
Si
Do
Re
Mi
Аа
Вb
Сс
Dd
Ее
Mažors = dur
Minors = moll
Fа
Ff
Sol
Si
Gg
Hh
Diēzs = is
Bemols = es
Izņēmumi
A + es= As E + es= Es H + es = B
Gammu atslēgas zīmes
Cis
Fis
H
E
А
Д
G
С
F
В
Es
As
Dеs
Ges
Ces
MAŽORS
Do#
Fa#
Si
Mi
La
Re
Sol
Do
Fa
Si
Mi
La
Re
Sol
Do
Paralēlais MINORS
la#
ais
re#
dis
sol#
gis
do#
cis
fa#
fis
si
h
mi
e
la
a
re
d
sol
g
do
с
fa
f
7#
6#
5#
4#
3#
2#
1#
1
2
3
4
5
6
7
si
mi
la
b
es
as
Mažora un minora veidi
Dabiskais
Mažors
2 toņi - pustonis –
trīs toņi - pustonis
Minors
Tonis - pustonis –
2 toņi - pustonis - 2 toņi
Harmoniskais
VI↓
VII↑
Melodiskais
VI↓ un VII↓
VI↑ un VII↑
Juglas mūzikas skola
2
Tonalitāšu radniecība
Katrai tonalitāti ir sešas radniecīgas tonalitātes.
II
III s(h) S
D VI
-
- III
Mažorā
s
d D(h)VI VII
Minorā
s ⁄ S ←T →D
↓ ↓
↓
║ ║
║
║
║
║
↑
↑
↑
s ← t → d/D
–VII
–II
C – dur:
Radniecīgas tonalitātes
a - moll:
a - moll
Paralēlā tonalitāte
C -dur
F - dur
Subdominantes tonalitāte
d – moll
d - moll
Subdominantes tonalitātes paralēle
F -dur
G –dur
Dominantes tonalitāte
e - moll
e - moll
Dominantes tonalitātes paralēle
G – dur
f – moll
Harmoniskās subdominantes tonalitāte (mažoram)
-
-
Harmoniskās dominantes tonalitāte (minoram)
E - dur
Tautas mūzikas skaņkārtas
Mažoram tuvas skaņkārtas
Pentatonika
Līdiskā
Miksolīdiskā
bez IV un VII
IV↑
VII↓
Minoram tuvas skaņkārtas
Pentatonika
Frīģiskā
Doriskā
bez II un VI
II↓
VI↑
Pakāpju altēracija
MAŽORĀ
Juglas mūzikas skola
MINORĀ
3
Hromatiskā gamma
Mažora gamma
↑ nemainās III un VI
↓ nemainās I un V
Minora gamma
nemainās I un V
↑ un ↓
visas ↑, VI, ↑VII↓
visas ↓, V, ↑IV↓
visas ↑, I, ↓II↑,V
visas ↑
visas ↑, I, II↓,V
visas ↑
Intervāli
Intervālu apvērsumi
1↔8
2↔7
3↔6
4↔5
t. ↔ t.
l. ↔ m.
pl. ↔ pm.
Tritoni
Raksturīgie intervāli
Mažors, harmon.
minors (VII↑)
pl. 4
IV
Harmoniskajā mažors (VI↓)
Dab. minors
pm.5
pl. 5
pm.4
pl. 2
pm.7
pl. 5
pm.4
VI
III
VI
VII
III
VII
pl. 4 pm.5
VII
VI
II
Harmoniskais minors (VII↑)
Raksturīgie intervāli mažorā
Т5з pm.7 t.5
VII
I
pm.4 m.3
III III
pl.5 l.6
VI↓ V
Raksturīgie intervāli minorā
pl.2 t.4
VI↓ V
pm.7 t.5
VII↑ I
↑ pl.5, pl.2
VI↓
↑ pm.7, pm.4
VII↑
↓ pm.7, pm.4
Juglas mūzikas skola
pm.4 m.3
VII↑ I
↓ pl.2, pl.5
pl.2 t.4
VI V
pl.5 l.6
VI V
4
Intervāla nosaukums
Apzīmējums
tīra prīma
t.1
maza
m.2
liela
l.2
Pakāpju skaits
Pustoņu skaits
1
0
1
sekunda
palielināta
pl.2
maza
m.3
liela
l.3
pamazināta
pm.4
tīra
t.4
palielināta
pl.4
pamazināta
pm.5
tīra
t.5
2
3
terca
kvarta
3
4
4
kvinta
5
palielināta
pl.5
maza
m.6
liela
l.6
pamazināta
pm.7
maza
m.7
septima
tīra oktāva
8
6
9
t.8
Intervāli dabiskajā mažorā
III
IV
l.3
*
t.4
*
*
t.5
*
*
l.6
*
*
l.7
*
7
10
8
11
12
Intervāli harmoniskajā mažorā
V VI VII
*
m.2
7
l.7
liela
II
5
6
seksta
I
2
*
*
*
*
pl.4
*
*
*
*
*
*
*
pm.5
*
*
I
II
III
IV
*
m.2
l.3
*
t.4
*
t.5
*
*
V
VI↓
VII
*
pl.2
*
*
*
pm.4
pl.4
*
pl.4
*
*
*
*
pl.5
pm.5
*
*
*
*
pm.5
Juglas mūzikas skola
*
*
l.6
l.7
*
*
pm.7
5
Intervāli dabiskajā minorā
I
II
Intervāli harmoniskajā minorā
III IV V VI
VII
I
m.2
III IV V VI VII↑
II
pl.2
m.2
*
*
*
l.3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
t.4
*
*
pm.5
t.5
*
*
*
*
*
t.5
*
*
pm.5
pl.5
pl.4
*
*
*
pl.4
*
*
*
pm.4
pm.5
*
l.6
l.6
*
l.7
*
*
l.3
*
pl.4
t.4
*
*
*
*
pm.7
l.7
*
*
*
*
l.2 , m.3 , m.6 un m.7 atrodas uz pakāpēm, kurām atbilst tukšie tabulu lauciņi.
Akordi
Trijskaņi
Sekstakordi
M 5з = l.3+m.3
m 5з = m.3+l.3
Kvartsekstakordi
M 6з = m.3+
+ l.3
M 64 =
t.4
t.4
m 6з = l.3 +
m
pl.5з = l.3+l.3
pm.5з = m.3+m.3
+ m.3
64 =
T, S, D ar apversumiem u atrisinājumiem
64
63
53
Т
S
D
V
I
II
III
VI
VII
I
IV
V
Т5з S5з Т6 S6 Т64 S64 Т5з D5зТ64 D6 Т5з D64 Т6
Akordi skaņkārtā
Mažors
Т5з,S64
s64 (h)
D64, D4з, II7
Pakāpe
I
II
pm.5з (h)
pm. з
5
Minors
5
6
t з, s 4
6
4
D 4, D з
Juglas mūzikas skola
T6з
III
t6з,
pl. з (h)
5
Т64,
D5з, D7
S6, s6 (h), VI5з
IV
V
VI (VI↓)
5
t64,
S53,D2
s53 (h)
s 3,
D2
5
D з, D7
pl. з (h)
5
s6,
VI5з
D6, D65, VII7
pm.5з
VII (VII↑)
D6, D65, pm.VII7
pm.5з (h)
6
Pamazinātie un palielinātie trijskaņi skaņkārtā
Рm.5з
Рl.5з
Dabiskais mažors
Harmon. minors (VII↑)
Harmon. mažors (VI↓)
Dabiskais minors
Harmoniskais
mažors (VI↓)
Harmoniskais
minors (VII↑)
VII
II
VI
III
Dominantseptakorda un tā apvērsumu atrisinājumi
Dominantes septakords un tā apvērsumi ir sastopami dabiskajā mažorā un harmoniskajā
minorā. Šos akordus atrisinot tonikā, tiek dubultota prīmas skaņa.
Apzīmējums
D2
D43
D65
D7
Nosaukums
DOMINANTES:
Uzbūve
sekundakords
l.2 + M 53
Pakāpe
Atrisinājums
IV
Т6
Т53 (pilnais)
m.3 + l.2+l.3
II
kvintsekstakords
pm.5з + l.2
VII
Т53
septakords
M 53 + m.3
V
Т3
terckvartakords
D7→ T3
D65→T53 D43→T53
D2→T6
Otrās pakāpes septakords - II7
Otrās pakāpes septakords (II7) ir sastopams dabiskajā mažorā un minorā un harmoniskajā
mažorā. Šo akordu atrisinot tonikā, tiek dubultota kvintas skaņa. II7 var atrisināt tonikā arī caur mazo
(vai pamazināto) kvintsekstakordu, kā arī caur dominantes terckvartakordu.
mVII65 →
T6
mVII65 → D43 → T53
Ievadseptakordi
Apzīmējums
m.VII7
pm. VII7
Nosaukums
Uzbūve
Pakāpe
Mazais
ievadseptakords
m.3 + m.3 + l.3 jeb pm. 53+ l.3
Dabiskais mažors
Pamazinātais
ievadseptakords
m.3 + m.3 + m.3 jeb pm. 53+ m.3
Juglas mūzikas skola
VII
Harmon mažors (VI↓)
Harmon. minors (VII↑)
VII
7
VII7 Atrisinājums caur dominanti
VII7→ D65→T53
Akordu apzīmējumi ar burtiem
Akorda apzīmējums no
skaņas la
А
Akorda nosaukums
Akorda uzbūve
Mažora trijskanis
l.3 + m.3
Minora trijskanis
m.3 + l.3
Palielinātais trijskanis
l.3 + l.3
Mažora trijskanis ar lielu sekstu
М 53+ l.2
Minora trijskanis ar lielu sekstu
m53 + l.2
Mazais mažora septakords (= D7)
М 53+ m.3
Mazais minora septakords
m53 + m.3
Mazais septakords ar pm.5 (= m.VII7)
Pm.53 + l.3
Pamazinātais septakords (= pm.VII7)
Pm.53 + m.3
Lielais nonakords (= D9)
D7 + l.3
Am
А+
А
6
Am6
А
7
Am7
Am7
5
А0
А9
Nošu piemērs:
Juglas mūzikas skola
8
Radniecīgas tonalitātes
1. Aizpildiet radniecīgo tonalitāšu tabulas pēc dotā parauga.
a)
Pamattonalitāte
Paralēlā
tonalitāte
C-dur
G-dur
D-dur
A-dur
E-dur
H-dur
a-moll
b)
Pamattonalitāte
a-moll
d-moll
g-moll
c-moll
f-moll
b-moll
Paralēlā
tonalitāte
C-dur
S tonalitāte un tās paralēle
F-dur
d-moll
S tonalitāte un tās paralēle
d-moll
F-dur
D tonalitāte un tās paralēle
G-dur
e-moll
d tonalitāte un tās paralēle
e-moll
G-dur
Harmoniskās
S tonalitāte
f-moll
Harmoniskās
D tonalitāte
E-dur
2. Uzrakstiet radniecīgo tonalitāšu tonikas trijskaņus uz dotās gammas pakāpēm un parakstiet tās ar latīņu
burtiem ( kā paraugā ).
Paraugs:
3. Atbildiet uz jautājumiem:
1) Uz kuras mažora pakāpes nav radniecīgās tonalitātes tonikas trijskaņa? .....................................
2) Uz kurām mažora pakāpēm atrodas radniecīgu mažora tonalitāšu tonikas? ................................
3) Uz kurām mažora pakāpēm atrodas radniecīgu minora tonalitāšu tonikas? ................................
4) Uz kuras mažora pakāpes atrodas divu radniecīgu tonalitāšu tonikas? ........................................
5) Uz kuras minora pakāpes nav radniecīgās tonalitātes tonikas trijskaņa? .....................................
6) Uz kurām minora pakāpēm atrodas radniecīgu mažora tonalitāšu tonikas? ................................
7) Uz kurām minora pakāpēm atrodas radniecīgu minora tonalitāšu tonikas? ................................
8) Uz kuras minora pakāpes atrodas divu radniecīgu tonalitāšu tonikas? ........................................
Juglas mūzikas skola
9
4. Atrodiet tonalitātes, kuras nav radniecīgas pirmajai tonalitātei un izsvītrojiet tās.
5. Nosakiet mūzikas piemēru pamattonalitāti un uzrakstiet, kurās radniecīgās tonalitātēs ir
sastopamas novirzes.
Hromatiskā gamma
1. Apvelciet un parakstiet ar romiešu cipariem pakāpes, kuras netiek mainītas, veidojot
hromatisko gammu augšupejošā un lejupejošā virzienā.
Juglas mūzikas skola
10
2. Uzrakstiet vajadzīgas skaņas un pārveidojiet dotās mažora un minora gammas hromatiskajās.
3. Uzrakstiet hromatiskās gammas uz mažora un minora gammu pamatā ar diviem diēziem un
diviem bemoliem pie atslēgas.
4. Atrodiet un izlabojiet kļūdas hromatiskās gammas pierakstā.
Juglas mūzikas skola
11
5. Atrodiet un izlabojiet kļūdas hromatisko skaņu pierakstā.
6. Transponējiet doto melodiju ar hromatisko kustību norādītajā tonalitātē, pareizi izmantojot
alterācijas zīmes.
7. Ierakstiet tukšajos kvadrātiņos to tonalitāšu burtu apzīmējumus, kurās veidojas novirzes, harmonizējot
hromatisko Mi bemol mažoru un do minoru.
Juglas mūzikas skola
12
8. Uzrakstiet, kādās radniecīgās tonalitātēs veidojas novirzes hromatiskajā La bemol mažorā un
fa minorā.
9. Komponējiet melodijas dažādos tempos un taktsmēros, izmantojot hromatisko kustību.
10. Pareizi izmantojot alterācijas zīmes, ierakstiet mūzikas piemēros hromatisko gammu vai
tās fragmentus dotajā ritmā.
Juglas mūzikas skola
13
Senās skaņkārtas
1. Pārveidojiet dotās skaņurindas par norādītajām senajām skaņkārtām. Parakstiet izmainītās
pakāpes ar romiešu cipariem.
Līdiskā skaņkārta
Miksolīdiskā skaņkārta
Līdiskā skaņkārta
Miksolīdiskā skaņkārta
Frīģiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
Frīģiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
2. Parakstiet skaņkārtas, izveidotās no baltajiem taustiņiem bez alterācijas zīmju izmantošanas.
.....................................
.............................................. .............................................
.....................................
.............................................. .............................................
3. Parakstiet skaņkārtas, izveidotās no melnajiem taustiņiem.
.....................................
.............................................. .............................................
.....................................
.............................................. .............................................
Juglas mūzikas skola
14
4. Uzrakstiet doto skaņkārtu raksturīgas iezīmes:
Dabiskais mažors - ................................................................................................
Harmoniskais mažors - ......................................................................................
Mažora pentatonika - ..................................................................................
Līdiskā skaņkārta - ........................................................................................................
Miksolīdiskā skaņkārta - ....................................................................................
Dabiskais minors - .................................................................................................
Harmoniskais minors - ........................................................................................
Melodiskais minors - ............................................................................................
Minora pentatonika - ..................................................................................
Frīģiskā skaņkārta - ................................................................................................
Doriskā skaņkārta - ...................................................................................................
5. Uzrakstiet norādītās senās skaņkārtas no dotajām skaņām.
Mažora pentatonika
Līdiskā skaņkārta
Miksolīdiskā skaņkārta
Frīģiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
Mažora pentatonika
Līdiskā skaņkārta
Miksolīdiskā skaņkārta
Minora pentatonika
Frīģiskā skaņkārta
Minora pentatonika
Mažora pentatonika
Minora pentatonika
Mažora pentatonika
Minora pentatonika
Juglas mūzikas skola
Līdiskā skaņkārta
Frīģiskā skaņkārta
Līdiskā skaņkārta
Frīģiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
Miksolīdiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
Miksolīdiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
15
6. Ierakstiet jautājuma zīmes vietā skaņas, kuras raksturo doto seno skaņkārtu.
Līdiskā skaņkārta
Frīģiskā skaņkārta
Doriskā skaņkārta
7. Nosakiet un parakstiet skaņkārtas dotajās tautas dziesmās.
8. Nosakiet senās skaņkārtas, kuras komponisti izmantojuši dotajos mūzikas piemēros.
Juglas mūzikas skola
16
9. Norādiet skaņkārtas, kuras ir dotajos mūzikas piemēros ar maiņu skaņkārtu.
Juglas mūzikas skola
17
Intervāli
1. Uzrakstiet intervālus no dotajām skaņām uz augšu.
m.2 l.2 pl.2 m.З l.З
pm.4 t.4
pl.4 pm.5
t.5 pl.5
m.6
l.6 pm.7 m.7
l.7
t.8
t.4 pm.4
l.3 m.3 pl.2
l.2
m.2
2. Uzrakstiet intervālus no dotajām skaņām uz leju.
t.8 l.7 m.7 pm.7 l.6 m.6
pl.5 t.5 pm.5
pl.4
3. Parakstiet intervālus.
.....................................................................................................................................................
Izrakstiet no dotajiem intervāliem tikai tos, kuri atrodas dabiskajā vai harmoniskajā Si
mažorā. Parakstiet un atrisiniet tos.
4.
.............................................................................................................
5. Izrakstiet no dotajiem intervāliem tikai tos, kuri atrodas dabiskajā, harmoniskajā vai
melodiskajā la bemol minorā. Parakstiet un atrisiniet tos.
.....................................................................................................................................
6. Uzrakstiet intervālu apvērsumus un atrisiniet tos visās iespējamās tonalitātēs. Parakstiet
intervālus un tonalitātes.
..................................
......................................... ...........................................
.........................................
........
........
............
Juglas mūzikas skola
.........
18
..................................
........
......................................... ...........................................
........
.........
.........................................
.......
7. Pārveidojiet dotās konsonanses disonansēs ar skaņu enharmoniskas izmaiņas palīdzību.
Parakstiet jaunos intervālus un atrisiniet tos visās iespējamās tonalitātēs.
8. Parakstiet intervālus un norādiet visas tonalitātes, kurās ir dotie intervāli.
..............................................................................................................................................................
...........
.............
............
..............
9. Turpiniet intervālu ķēdi (zig-zagā).
↑ t5
↓ pl2 ↑ l6
10. Uzrakstiet savu intervālu ķēdi (zig-zagā).
11. Parakstiet intervālus dotajās tonalitātēs. Norādiet to pakāpes
Juglas mūzikas skola
...............
............
19
12. Uzrakstiet tritonus un raksturīgos intervālus dotajās tonalitātēs.
13. Atrodiet un parakstiet visus pamazinātos un palielinātos intervālus mūzikas piemēros.
Norādiet to pakāpes.
14. Transponējiet doto frāzi dažādās tonalitātēs, atzīmējot visus palielinātos un pamazinātos intervālus:
a)
Pa mazām tercām uz augšu .
b) Pa mazām sekundām uz leju.
Juglas mūzikas skola
20
c) Pa mazām sekundām uz augšu.
d) Pa lielām sekundām uz leju.
e) Pa tīrām kvintām uz augšu.
f) pa tīrām kvartām uz augšu . .
15. Izanalizējiet tonālo attīstību dotajos mūzikas piemēros. Izrakstiet visus palielinātos un
pamazinātos intervālus, kuri ir gan galvenajā tonalitātē, gan radniecīgās tonalitātēs. Atrisiniet
izrakstītos intervālus.
Juglas mūzikas skola
21
Akordi
1. Parakstiet akordus.
............................................................................................................................................
2. Uzrakstiet alterācijas zīmes un izveidojiet norādītos akordus.
M 53 m 53
pl 53
pm 53 M 6 m 6 M 64 m 64
D 7 D 65
D 43 D 2 mVII7 pmVII7
3. Uzrakstiet vajadzīgas skaņas, izveidojot norādītos akordus.
M 53 m 53 pl 53
pm 53 M 63 m 63 M 64 m 64
D 7 D 65
D 43 D 2 mVII7 pmVII7
4. Uzrakstiet 14 akordus uz augšu skaņām as un b, pēc vajadzības enharmoniski nomainot tās
( gis un as attiecīgi) .
M 53 m 53
pl 53 pm 53 M 63 m 63 M 64 m 64 D 7 D 65
D 43 D 2 mVII7 pmVII7
M 53 m 53
pl 53 pm 53 M 63 m 63 M 64 m 64 D 7 D 65
D 43 D 2 mVII7 pmVII7
5. Uzrakstiet 14 akordus uz augšu no dotajām skaņām.
M 53 m 53
pl 53 pm 53 M 63 m 63 M 64 m 64 D 7 D 65
D 43
D2 mVII7 pmVII7
6. Uzrakstiet 14 akordus uz leju no jebkurām dažādām skaņām.
M 53 m 53
pl 53 pm 53 M 63 m 63 M 64 m 64 D 7 D 65
Juglas mūzikas skola
D 43 D 2 mVII7 pmVII7
22
7. Uzrakstiet no jebkurām skaņām akordus, kuru sastāvā ietilpst:
a) liela terca
b) maza terca
c) tīra kvarta
d) liela sekunda
8. Uzrakstiet no jebkurām skaņām dažus akordus, kuru malējās skaņas ir:
a) tīra kvinta
b) liela seksta
e) palielinātā kvinta
c) maza seksta
f) pamazinātā kvinta
d) maza septīma
g) pamazinātā septīma
9. Uzrakstiet akordus no skaņām, sakārtotām hromatiski uz augšu.
pl 53
D 65 m 6 mVII7 pm 53 D 7
pmVII7 m 64
pl 53
D 65 m 6 mVII7 pm 53
pmVII7 m 64
D7
D 43 M 64 D 2
D 43 M 64 D 2
m 53
M 63
m 53
M 63
10. Turpiniet akordu ķēdes pēc dotā parauga:
M 63 ↑
D 43 ↓
pmVII7 ↓
m 64 ↑
Juglas mūzikas skola
pl 53 ↑
D 43 ↓
D2↓
m 53 ↑
m 64 ↑
mVII7 ↓
m 63 ↑
D7 ↓
D7 ↓
D2↑
pl 53 ↓
M 53 ↑
23
11. Nosakiet akordus un norādiet to tonalitātes:
..............................................................................................................................................
............
.............
............
.......
..............
........
..........
12. Parakstiet akordus tonalitātē ar pieciem diēziem pie atslēgas. Norādiet pakāpes akordiem.
a)
(pakāpes)
(pakāpes)
...................................................................................................................
... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
...
...
.................................................................................................................................
...
...
...
...
...
...
b)
(pakāpes)
(pakāpes)
...................................................................................................................
... ... ...
... ... ... ... ... ... ....
...
...
.................................................................................................................................
...
...
...
...
...
...
13. Uzrakstiet S53 , T53 , D5з ar apvērsumiem, pm.53 un pl.53 ar atrisinājumiem, D7 ar
apvērsumiem un atrisinājumiem, mVII7 un pm.VII7 ar atrisinājumiem tonalitātēs ar sešiem
bemoliem pie atslēgas.
Juglas mūzikas skola
24
14. Uzrakstiet prasītās akordu secības dotajās tonalitātēs.
15. Uzrakstiet pamazinātos trijskaņus ar atrisinājumiem jebkurās divās mažora tonalitātēs un
paralēlajās minora tonalitātēs.
16. Uzrakstiet palielinātos trijskaņus ar atrisinājumiem jebkurās trijās mažora tonalitātēs un
vienvārda minora tonalitātēs.
17. Uzrakstiet dominantseptakordu ar apvērsumiem un atrisinājumiem jebkurās četrās mažora
tonalitātēs, kuras ir radniecīgas Si mažoram.
Juglas mūzikas skola
25
18. Uzrakstiet mVII7 un pm.VII7 ar atrisinājumu jebkurās trijās mažora tonalitātēs, kuras ir
radniecīgas fa minoram.
19. Uzrakstiet akordu secību dotajā tonalitātē.
20. Izanalizējiet un parakstiet akordus dotajos mūzikas piemēros.
Juglas mūzikas skola
26
21. Pabeidziet melodijas, pārvietojot sekvences posmus pa radniecīgām tonalitātēm.
Juglas mūzikas skola
27
22. Uzrakstiet akordu secības ar novirzēm radniecīgās tonalitātēs.
23. Parakstiet akordu secības ar novirzēm.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
24. Atzīmējiet novirzes posmu mūzikas piemēros un norādiet, ar kāda akorda palīdzību notika
novirze.
Juglas mūzikas skola
28
25. Norādiet tonalitātes un akordus dotajos modulējušos periodos.
Radošie uzdevumi
1. Pabeidziet melodijas dažādu žanru dziesmās.
Šūpļa dziesma
Joku dziesma
Liriskā melodija
Dejas melodija
Juglas mūzikas skola
29
2. Izdomājiet apakšējo balsi Lietuviešu tautas dziesmas melodijas apdarē.
3. Izdomājiet pavadījumu K. M.Vēbera Sonatīnes tēmai.
Mūzikas termini
1. Aizpildiet tabulu ar tempu apzīmējumiem.
Itāliešu termini
Lēnie tempi
Ātrie tempi
Juglas mūzikas skola
Ļoti plaši
Largo
Largetto
Adagio
Lento
Grave
Mērenie tempi
Largeto
Lēni
Grave
Andante
Andantino
Moderato
Sostenuto
Allegretto
Allegro
Vivo
Vivace
Presto
Prestissimo
Nozīme
Izruna
Diezgan lēni
Sostenuto
Vivače
Visātrāk
30
2. Ierakstiet tabulā itāliešu terminus, kuri papildina tempu apzīmējumus.
Itāliešu termini
Nozīme
Izruna
Kavējoties
Palēninot
Paātrinot
Paātrināti
Ļoti
Ļoti
Dzīvāk
Lēnāk
Ne pārāk
Pastāvīgi
Ritenuto
Ritardando
Ačelerando
Streto
Molto
Asai
Piu moso
Meno moso
Non tropo
Sempre
3. Pārtulkojiet itāliešu terminus, kuri apzīmē mūzikas izpildījuma raksturu.
Itāliešu termini
Agitato
Animato
Appasssionato
Brillante
Burlesco
Cantabile
Capricciose
Con anima
Con brio
Con gracia
Dolce
Elegante
Energico
Eroico
Espressivo
Giocoso
Grandioso
Lagrimoso
Maestoso
Marcato
Mesto
Morendo
Pastorale
Patetico
Pesante
Pomposo
Recitando
Risoluto
Schezcando
Semplice
Juglas mūzikas skola
Izruna
Adžitato
Animato
Apasionato
Briljante
Burlesko
Kantabile
Kapričozo
Kon anima
Kon brio
Kon gracia
Dolče
Elegante
Enerdžiko
Eroiko
Espresivo
Džokozo
Grandiozo
Lagrimozo
Maestozo
Markato
Mesto
Morendo
Pastorale
Patetiko
Pezante
Pompozo
Rečitando
Risoluto
Skercando
Sempliče
Nozīme
31
4. Izrakstiet no skaņdarbiem, kurus jūs spēlējat specialitātē, visus tempa apzīmējumus un mūzikas
izpildījuma rakstura terminus. Pārtulkojiet tos.
.
Mūzikas izpildījuma raksturs
Tempi
5. Savienojiet ar līnijām atbilstošos terminus ar to tulkojumiem.
Crescendo
Izgaistot
Diminuendo
Pēkšņi, negaidīti
Smorcando
Klusinot
Sforcando
Aprauts atskaņojums
Tempo primo
Pamazām
Legato
Pastiprinot skanējumu
Staccato
Pēkšņi pastiprinot
Subito
Sākuma temps
Poco a poco
Atkārtot no sākuma līdz vārdam „beigas”
Da capo al fine
Saistīts, nepārtraukts atskaņojums
Juglas mūzikas skola
32
DIKTĀTI
Pirmā nodaļa
Uzdevums: Noteikt taktsmēru
Sadalīt melodiju taktīs
Norādīt nošu ilgumus
Juglas mūzikas skola
33
Otrā nodaļa
Uzdevums: Ierakstīt alterācijas zīmes
Juglas mūzikas skola
34
Juglas mūzikas skola
35
Trešā nodaļa
Uzdevums: Sameklēt kļūdas doto melodiju un (vai) ritma pierakstā un izlabot tās.
Juglas mūzikas skola
36
Ceturtā nodaļa
Uzdevums: Ierakstīt izlaistās skaņas
Juglas mūzikas skola
37
Piektā nodaļa
Uzdevums: Pabeigt melodijas un ritmu.
Sestā nodaļa
Uzdevums: Pabeigt augšējo balsi mūzikas piemēros.
Juglas mūzikas skola
38
Septītā nodaļa
Uzdevums: Pabeigt apakšējo balsi mūzikas piemēros.
Juglas mūzikas skola
39
Juglas mūzikas skola
40
Juglas mūzikas skola
Download