Акушерство і гінекологія дитячого і підліткового віку

advertisement
Харківський державний медичний університет
МОЗ України
Покажчик літератури співробітників
кафедри акушерства та гінекології № 2
Харківського державного медичного університету
за 50 років (1955 – 2005)
Харків – 2005
2
Присвячується 200-річчю з дня заснування
Харківського державного медичного університету
Покажчик літератури співробітників кафедри акушерства та гінекології
№ 2 Харківського державного медичного університету за 50 років (19552005) / Укладач Ю.С.Паращук. – Харків: ХДМУ, 2004. - с.
© ХДМУ, 2004
3
Зміст
Передмова...……………………………………………………………………4
Монографії...…………………………………………………………………....6
Навчально-методична література...…………………………………………7
Дисертації на здобуття вченого ступеня магістра медичних наук...........
Автореферати дисертацій...……………………………………………….....13
Рецензії……………………………………………………………………....….20
Акушерство…………………………………………………………………….21
Нові методи дослідження і лікування …………………………21
Фізіологія вагітності і пологів ……………………………23
Психопрофілактична підготовка вагітних до пологів ………23
Гестози вагітних ……………………………………………24
Вагітність і пологи при екстрагенітальній патології …25
Імунологічний конфлікт під час вагітності ……………………………33
Аборт. Недоношена і переношена вагітність ……………………………38
Фетоплацентарна недостатність ……………………41
Скорочувальна діяльність матки і її порушення …………………44
Патологія післяпологового періоду …………………………46
Лактація і її порушення ……………………………………………47
Перинатологія ………………………………………………………48
Оперативне акушерство. Неправильні положення і передлежання плода
………………………………………………………………53
Гінекологія……………………………………………………………………..57
Нові методи дослідження і лікування …………………………………………57
Ендокринна гінекологія
………………………………………………………………………………61
Аномалії розвитку і положення статевих органів. Травматичні ушкодження
………………………………………………………………………………65
Доброякісні і злоякісні новоутворення ………………………………………67
Запальні захворювання жіночих статевих органів ………………72
Безплідність ……………………………………………………77
Акушерство і гінекологія дитячого і підліткового віку ………………….85
Вплив несприятливих чинників навколишнього середовища і промисловості на репродуктивну функцію жінки, перебіг вагітності …......94
Генетика в акушерстві та гінекології ……………………………….……..99
Сексопатологія ………………………………………………………………102
Авторські посвідчення, патенти, нововведення ………………………..104
Різне ..............…………………………………………………………………106
4
Передмова
Покажчик літератури співробітників кафедри акушерства та гінекології № 2 Харківського державного медичного університету є продовженням
покажчика літератури, що вийшов з кафедри акушерства та гінекології лікувального факультету Харківського медичного інституту за 150 років (1805–
1955). Даний покажчик охоплює період з 1955 по 2005 р. За цей час змінилась не тільки назва вищої навчальної установи, кафедр акушерства та гінекології, склад їхніх співробітників. Змінилися також наші погляди на патогенез багатьох захворювань, терапевтична й акушерська тактика при обстеженні й лікуванні хворих, при виборі методу розродження і проведення реабілітаційних заходів. Усе це є результатом фундаментальних і прикладних наукових досліджень, широкого впровадження отриманих досягнень у клінічну
практику. Зазначений період характеризується розробкою і використанням з
діагностичною метою методів ультразвукової діагностики, імунофлюоресцентного, імуноферментного аналізу, полімеразної ланцюгової реакції, комп'ютерної томографії тощо. Для лікування хворих почали використовувати нові
антибіотики, низькодозовані естроген-гестагени, гормональні препарати. В
оперативному акушерстві-гінекології почали широко застосовувати нові шовні матеріали, «лазерний скальпель», лапароскопію, гістероскопію. Для терапії безплідних подружніх пар з урахуванням причини безплідності розроблена і впроваджена методика штучної інсемінації, різні варіанти запліднення in
vitro, розроблені методи кріоконсервації гамет, створено «банк» репродуктивних клітин.
Безумовно, для підготовки висококваліфікованих фахівців необхідно
вже зі студентської лави навчати майбутніх лікарів сучасним досягненням в
галузі медицини і біології. У процесі виховання молодих лікарів дуже важливим є особистий приклад їхніх учителів, а для цього необхідна підтримка визнаних вітчизняних наукових шкіл.
Історія кафедри акушерства та гінекології № 2 Харківського державного медичного університету є наочною і повчальною. Вона бере початок з
17 січня 1805 р., коли був заснований Харківський університет. У його складі
було затверджено чотири відділення, у тому числі відділення лікарських (медичних) наук із шістьма кафедрами, однією з них була кафедра повивального
мистецтва, надалі перейменована в кафедру акушерства, жіночих і дитячих
хвороб. Першим її керівником був ад'юнкт А.Я. Калькау (1805–1811). Надалі
кафедрою керували І.П. Каменський (1811–1819), І. Гнєдич (1821–1823),
О.П. Богородицький (1824–1826), А.І. Блюменталь (1827–1834) – при ньому
була організована перша акушерська клініка (1829 р.), Ф.І. Ган (1834–1862),
І.П. Лазаревич (1862–1885) – засновник вітчизняної наукової школи акушерів-гінекологів, М.П. Толочинов (1885–1902), П.Я. Ясинський (1902–1903),
П.В. Міхін (1903–1912), В.Д. Брант (1912–1922), П.Х. Хажинський (1922–
1946). З 1946 по 1972 р. кафедру очолював професор І.І. Грищенко, який виховав школу видатних акушерів-гінекологів (проф. Р.І. Малихіна, проф.
5
В.А. Шилейко, проф. О.О. Воронцов, чл.-кор. М.С. Бакшеєв, акад.
В.І. Грищенко). З 1972 по 1999 р. кафедрою завідував проф. М.Г. Богдашкін,
з 1999 – проф. Ю.С. Паращук.
Разом з колективом співробітників Харківської обласної клінічної лікарні, 1-го клінічного пологового будинку м. Харкова кафедра акушерства та
гінекології № 2 внесла значний вклад у поліпшення якості медичної допомоги, збереження і зміцнення здоров'я жінок, дітей і підлітків з акушерськогінекологічною патологією. Тому метою покажчика було показати в повному
обсязі наукові, навчально-методичні, лікувальні, суспільні досягнення першої в Україні кафедри акушерства та гінекології, що зіграла велику роль у
розвитку акушерсько-гінекологічної науки в нашій країні. Ми прагнули
включити у покажчик усі друковані праці, що вийшли з кафедри, однак не
виключена можливість, що деякі з них не враховані. Будемо дуже вдячні за
побажання і критичні зауваження.
Зав. кафедрою акушерства
та гінекології № 2 ХДМУ,
заслужений працівник
освіти України, академік,
д-р мед.наук, професор
Ю.С. Паращук
6
Монографії
1. Абрамченко В.В., Богдашкин Н.Г. Простагландины и репродуктивная
система женщины. – К.: Здоров'я, 1988. – 168 с.
2. Белоус А.М., Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Криоконсервация репродуктивных клеток. – К.: Наук. думка, 1986. – 208 с.
3. Беременность и роды при хронических заболеваниях гепатобилиарной
системы / Е.Т. Михайленко, А.А. Закревский, Н.Г. Богдашкин, Л.Б. Гутман. –
К.: Здоров’я, 1990. – 184 с.
4. Ведение беременности и родов при фетоплацентарной недостаточности
/ Ю.С. Паращук, О.В. Грищенко, И.В. Лахно, О.И. Шевченко, А.В. Зайченко;
Под ред. Ю.С. Паращука, О.В. Грищенко. – Харьков: Торнадо, 2001. – 116 с.
5. Вчені Харківського державного медичного університету / А.Я. Циганенко, М.В. Кривоносов, П.Г. Кравчун, Ю.С. Паращук та ін.; За ред.
А.Я. Циганенка. – Харків, 2003. – 470 с.
6. Гречанін Б.Є. Кольпоскопія. – К.: Здоровя, 1967. – 80 с.
7. Грищенко И.И, Шилейко В.А. Взаимоотношение организмов матери и
плода в условиях несовместимости их по резус-фактору. – М.: Медицина,
1972. – 164 с.
8. Грищенко И.И, Шулешова А.Е. Дородовое исправление неправильных
положений и тазовых предлежаний плода. – К.: Здоров’я, 1979. – 104 с.
9. Грищенко И.И., Коваленко В.В. Лейкоцитарная изоиммунизация у беременных. – К., 1978. – 87 с.
10.
Зайцев Н.А. Дисфункциональные маточные кровотечения. – К.:
Здоров’я, 1972. – 231 с.
11.
Криобиология и проблема бесплодия / В.И. Грищенко, Ю.С.
Паращук, Ф.В. Дахно, Г.Г. Юрченко. – К.: Наук. думка, 1990. – 136 с.
12.
Лапароскопия в неотложной хирургии и гинекологии / В.В. Бойко, Ю.Б. Григоров, В.Г. Дуденко, И.А. Криворучко, Ю.С. Паращук, Г.Д. Петренко. – Харьков: Торнадо, 2002. – 174 с.
13.
Паращук Ю.С. Бесплодие в браке. – К.: Здоров’я, 1994. – 208 с.
7
Навчально-методична література
1. Иглорефлексотерапия послеоперационного болевого синдрома, функциональных осложнений и некоторых гинекологических заболеваний. (Метод. рекомендации для студентов и врачей) / Н.Г. Богдащкин, А.П. Заворина,
И.И. Посохов, В.А. Грабина. – Харьков, 1979. – 16 с.
2. Авраменко Н.В., Резніченко Г.І. Внутрішньоутробна інфекція // Хронічна плацентарна недостатність: Методична вказівка. – Запоріжжя, 2000. –
С. 122-129.
3. Алгоритмізація дисертаційних досліджень як організаційно-методична
основа наукової творчості в медико-біологічних науках / А.Я. Циганенко,
М.В. Кривоносов, Ю.С. Паращук, М.П. Воронцов, В.О. Коробчанський //
Експерим. і клін. медицина. – 2001. – № 3. – С.163 – 165.
4. Артеменко Г.Е., Богдашкин Н.Г., Грищенко В.И. Рационализация труда
женщин в машиностроительной промышленности: Метод. рекомендации МЗ
УССР. – Харьков, 1982. – 15 с.
5. Богдашкін М.Г. Клінічна фармакологія лікувальних препаратів в період
вагітності та пологів // Клінічна фармакологія: Посібник для студентів та інтернів мед. вузів та ін-тів (фак.) удосконалення лікарів: У 2 т. Т. 1; За ред.
І.К. Латогуза, Л.Т. Малої, А.Я. Циганенка. – Харків: Основа, 1995. – С.84 –
100.
6. Богдашкін М.Г. Патологія періоду новонародженості // Акушерство:
Підручник для лікарів інтернів // В.С. Артамонов, М.Г. Богдашкін, Б.М. Венцковський та ін.; За ред. В.І. Грищенка. – Харків: Основа, 1996. – С.572 – 578.
7. Богдашкін М.Г., Грабина В.А. Лазери у медицині. К.: Тов-во «Знання»,
1981. – 20 с.
8. Богдашкин Н.Г. Клиническая фармакология лекарственных средств в
период беременности и родов. Современная подростковая контрацепция:
Учеб. пособие для субординаторов и интернов. – Харьков, 1995. – 92 с.
9. Богдашкин Н.Г. Клиническая фармакология лекарственных средств в
период беременности и родов. Современная подростковая контрацепция:
Учеб. пособие для субординаторов и интернов. Изд. 2-е испр. и доп. – Харьков, 1998. – 123 с.
10. Богдашкин Н.Г. Программированное ведение родов при акушерской
и экстрагенитальной патологии: Метод. рекомендации. – К., 1991. – 8 с.
11. Богдашкин Н.Г., Браташ Л.Г. Генетические методы исследования в
акушерстве и неонатологии: Метод. указания. – Харьков, 1989. – 20 с.
12. Богдашкин Н.Г., Веретюк Н.И. Применение предшественников простагландинов в комплексе профилактики и лечения слабости родовой деятельности: Метод. рекомендации для студентов и врачей. Харьков, 1982. –
7 с.
13. Богдашкин Н.Г., Грищенко В.И., Почепцов В.Г. Ведение беременности и родов у женщин с хроническим гепатитом (метод. рекомендации). –
Харьков, 1978. – 8 с.
8
14. Богдашкин Н.Г., Грищенко В.И., Почепцов В.Г. О ведении беременности и родов у женщин с хроническим гепатитом: Информ. письмо / МЗ
УССР. – К., 1978. – 4 с.
15. Богдашкин Н.Г., Ефименко А.Ф. Применение ингибиторов синтеза
простагландинов в гинекологии: Метод. рекомендации для студентов и врачей. – Харьков, 1980. – 11 с.
16. Богдашкин Н.Г., Зелинский А.А. Клиническая фармакология лекарственных средств в период беременности и родов. Современная подростковая контрацепция: Учеб. пособие для субординаторов и врачей. – Одесса,
1998. – 106 с.
17. Богдашкин Н.Г., Кузьмина И.Ю., Грабина В.А. Лазеротерапия эрозий
шейки матки: Метод. рекомендации для студентов педиатрического, санитарно-гигиенического и стоматологического факультетов. – Харьков, 1986. –
19 с.
18. Богдашкин Н.Г., Надтока В.Л. Применение хлорофиллипта для лечения гнойно-воспалительных заболеваний стафилококковой этиологии. Метод. рекомендации. – Харьков, 1988. – 26 с.
19. Богдашкин Н.Г., Нигай И.Ф., Дмитренко А.Г. Немедикаментозные
методы терапии воспалительных заболеваний гениталий у женщин-работниц
металлургического производства: Информ. листок Карагандинской ЦНТИ
№164-93. 1989. – 4 с.
20. Богдашкин Н.Г., Нигай И.Ф., Дмитренко А.Г. Применение кислородно-витаминизированного коктейля и хлорофиллипта при лечении воспалительных заболевания женских гениталий: Информ. листок Карагандинский
ЦНТИ, №162-93. 1989. – 4 с.
21. Богдашкин Н.Г., Самарская Е.И. Синдромы в акушерстве и гинекологии: Материалы для студентов-иностранцев и врачей-интернов. – Харьков,
1997. – 39 с.
22. Богдашкин Н.Г., Терещук Л.М. Комплекс лечебных и физиотерапевтических мероприятий в восстановлении функций женского организма после
пластических операций: Информ. письмо / МЗ УССР. – К., 1985. – 3 с.
23. Богдашкин Н.Г. Шихайлова В.П., Яцин Л.С. Практическое применение генетических методов исследования в акушерстве и неонатологии: Метод. рекомендации. – Харьков, 1976. – 22 с.
24. Влияние условий труда в табачном производстве на репродуктивную
функцию женщин и меры профилактики: Метод. рекомендации для студентов и врачей / Н.Г. Богдашкин, В.Г. Фрипту, Г.И. Евтушенко, А.Н. Тимченко,
В.В. Ткаченко, А.П. Листопад. – Харьков, 1984. – 9 с.
25. Влияние условий труда в цехах по производству комбинированных
пестицидов (типа фентиурам, хомецин) на специфические функции женского
организма и меры профилактики: Метод. рекомендации / Н.Г. Богдашкин,
П.С. Вержанский, А.В. Чесниченко, В.В. Самохин. – Харьков, 1977. – 11 с.
26. Впровадження нових технологій в навчальний процес в умовах інформатизації вищої школи / А.Я. Циганенко, М.В. Кривоносов, Ю.С. Паращук,
О.І. Самарська // Зб. наук. праць «Наука і освіта». – К., 2003. – С.158-160
9
27. Грищенко И.И. Ведение беременности у женщин с изоантигенной
несовместимостью: Метод. письмо. – Харьков, 1970. – 9 с.
28. Грищенко И.И., Шихайлова В.П. К вопросу профилизации преподавания акушерства и гинекологии на педиатрическом и санитарногигиеническом факультетах // Тез. докл. Всесоюз. учеб.-метод. конф. по акушерству и гинекологии «Преподавание акушерства и гинекологи в медицинских вузах». – Волгоград, 1979. – С.21-22.
29. Гутман Л.Б., Закревский А.А., Богдашкин Н.Г. Лечебнопрофилактическая помощь беременным при хронических воспалительных
заболеваниях печени и желчных путей. – Москва, 1981. – 21 с.
30. Диференційовані схеми етапної реабілітації дівчаток-підлітків з ендокринозалежною гінекологічною патологією: Метод. рекомендації / Л.Ф. Кулікова, І.О. Тучкіна, І.Б. Бакшеєва, Н.А. Мікеладзе. – Харків, 1995. – 20 с.
31. Использование Internet и World Web-технологий, как средство
повышения эффективности преподавания акушерства и гинекологии / Ю.С.
Паращук, Е.И. Самарская, О.Б. Овчаренко, О.А. Лященко, С.И. Гайворонская, Н.И. Гладенко // Зб. матеріалів 5-ї підсумкової регіон. наук.-практ. конф.
«Эпидемииология, экология и гигиена». – Харьков, 2002. – С.238-239
32. Кривоносов М.В., Паращук Ю.С. Фундаментальні науки як основа
безпосередньої освіти // Тези доп. міжрегіон. наук.-метод. конф., присвяченої
200-річчю ХДМУ «Формування сучасної концепції викладання природничих
дисциплін в медичних освітніх закладах (хімія, фізика, біологія). – Харків:
ХДМУ, 2003. – С.5-7.
33. Кузьмина И.Ю., Грабина В.А. Способ лечения эрозий шейки матки
лазерным излучением: Информ. письмо. – К., 1987. – 2 с.
34. Методичні вказівки до ведення поліклінічної виробничої практики по
акушерству і гінекології для студентів 5 курсу медичних університетів та медичних факультетів класичних університетів / Ю.С. Паращук, О.В. Грищенко, І.В. Лахно, О.І. Шевченко. – Харків: ХДМУ, 1999. – 46 с.
35. Методичні підходи до викладання дитячої гінекології / М.Г. Богдашкін, М.М. Коренев, Ю.С. Паращук, І.О. Тучкіна, М.О. Міхалін, Б.Є.Гречанін
// Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні. – Київ–
Харків, 1994. – С.125-126.
36. Методичні рекомендації по акушерству для студентів педіатричного
факультету / Л.Б. Маркін, Ю.С. Паращук, Я.Д. Зеленей, Б.О. Секретар,
О.В. Святоцька, Т.В. Грабовська. – Львів, 1990. – 26 с.
37. Методичні рекомендації по гінекології для студентів педіатричного
факультету / .Б. Маркін, Ю.С. Паращук, Б.О. Секретар, Я.Д. Зеленей,
О.В. Святоцька, Т.В. Грабовська. – Львів, 1990. - 42 с.
38. Методологія проведення наукових досліджень в медицині: Навчальний посібник для магістрантів та аспірантів / Ю.С. Паращук, В.О. Коробчанський, М.П. Воронцов, Ю.Є. Шкарбут; Під ред. проф. А.Я. Циганенка. –
Харків, 2000. – 40 с.
39. Можливості відеотехнологій в системі викладання акушерства та гінекології / Ю.С. Паращук, О.І.Самарська, О.Б. Овчаренко, О.А. Лященко,
10
С.І. Гайворонська, Н.І. Гладенько // Зб. матеріалів 5-ї підсумкової регіон. наук.-практ. конф. «Эпидемиология, экология и гигиена». – Харьков. – 2002. –
С. 237.
40. Надтока В.Л., Богдашкин Н.Г., Цыганенко А.Я. Применение хлорофиллипта для лечения и профилактки гнойно-воспалительных заболеваний
стафилококковой этиологии: Метод. рекомендации. – Харьков, 1988. – 26 с.
41. Организация специализированной помощи беременным в условиях
женской консультации: Метод. рекомендации / В.С. Артамонов, З.В. Федун,
Г.К. Степанковская, Б.М. Венцковский, В.Я. Голота, А.Г. Коломийцева,
С.П. Писарева, Н.Г. Богдашкин, Л.Б. Маркин, К.В. Воронин, Е.П. Гнатко. –
К., 1992. – 25 с.
42. Організація науково-дослідної роботи в медицині. Навчальний посібник для магістрантів та аспірантів / Ю.С. Паращук, В.О. Коробчанський,
М.П. Воронцов, Ю.Є. Шкарбут; За ред. А.Я. Циганенка. – Харків: ХДМУ,
2001. – 88 с.
43. Отрицательное влияние лекарств на эмбрион, плод и новорожденного: Метод. указания для иностранных студентов и врачей-интернов/
Ю.С. Паращук, Л.Т. Киричек, Н.Г. Богдашкин, Н.Р. Щербакова, Е.И. Самарская, О.Б. Овчаренко. – Харьков, 2002. – 18 с.
44. Паращук Ю.С. Бесплодный брак // Метод. указания по общей гинекологии для руководителей интернов. – Харьков, 1985. – С.44-49.
45. Паращук Ю.С. Внебольничный аборт. Тактика врача в различных ситуациях. Лечение сепсиса, развивающегося после аборта // Метод. указания
по оперативной гинекологии для руководителей интернов. – Харьков, 1985. –
С.28-41.
46. Паращук Ю.С. Гінекологічні захворювання дітей і підлітків // Гінекологія: Підручник для лікарів-інтернів; За ред. В.І. Грищенка. – Харків: Основа, 2003. – С.472-513.
47. Паращук Ю.С. Репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків: Навчальний
посібник. – К.: Здоров’я, 2003. – 112 с.
48. Паращук Ю.С. Фізіологія періоду новонародженості // Акушерство:
Підручник для лікарів інтернів; За ред. В.І. Грищенка. – Харків: Основа,
1996. – С.187-196.
49. Паращук Ю.С., Богдашкин Н.Г. Опыт подготовки студентовлечебников будущих семейных врачей // Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ.
конф. «Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі соціально-економічного розвитку». – Харків: Фоліо, 2002. –
С. 74.
50. Паращук Ю.С., Євтушенко Т.Г. Етапи створення винаходів // Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до оцінки якості наукової продукції в медичній галузі». – К., 2003. – С.40-43.
51. Паращук Ю.С., Самарская Е.И. Использование современных технологий при обучении медико-биологических дисциплин // Наук.-метод. зб. «Нові
інформаційні технології навчання в навчальних закладах України». – Одеса,
2002. – С. 229-232.
11
52. Паращук Ю.С., Самарська О.І. Сучасні освітні технології як шляхи
удосконалення навчального процесу при викладанні акушерства та гінекології // Матеріали наук.-метод. конф. «Проблеми медичної та фармецевтичної
освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармецевтів в Україні». – Харків, 2003. – С. 124-125.
53. Паращук Ю.С., Эйям-Бердыева Т.С., Шматько Ю.В. Родильный дом
(энциклопедия беременной женщины). – Харьков, 2000. Ч. І. – 59 с.
54. Паращук Ю.С., Эйям-Бердыева Т.С., Шматько Ю.В. Родильный дом
(энциклопедия беременной женщины). – Харьков, 2000. Ч. ІІ . – 80 с.
55. Підготовка лікарів-інтернів з питань поліклінічної допомоги в акушерстві та гінекології / Ю.С. Паращук, М.Г. Богдашкін, О.І. Самарська та ін.
// Зб. наук. праць «Роль современных методов диагностики и лечения в подготовке врачебных кадров». – Харьков, 2001. – С.50.
56. Положення про організацію поточного контролю та рейтингової системи оцінки навчальної діяльності студентів / А.Я. Циганенко, М.В. Кривоносов, В.Д. Марковський, П.Г. Кравчун, Ю.В. Одинець, Ю.С. Паращук та ін.
– Харків: ХДМУ, 2001. – 11 с.
57. Практичні заняття з поліклінічної допомоги в акушерстві та гінекології відповідно до сучасної педагогічної технології / Ю.С. Паращук, М.Г. Богдашкін, О.І. Самарська, О.Б. Овчаренко // Зб. наук.-метод. праць «Практичне
заняття у підготовці лікарів і провізорів». – К., 2001. Кн. І. –С.121 – 123.
58. Применение гелий-неонового лазерного излучения у хирургических
больных в целях иммунокоррекции: Метод. указания / С.А. Бычков, В.Г Дуденко, А.В. Лупырь, С.И. Гайворонская С.И. и др. – Харьков, 1991. – 15 с.
59. Променева діагностика порушень статевого дозрівання у дівчатокпідлітків: Метод. рекомендації / І.О. Крамний, М.І. Спузяк, Л.Ф. Кулікова,
І.О. Тучкіна. – К., 1999. – 20 с.
60. Психологічні особливості жінок і психічні порушення в акушерстві та
гінекології: Навчальний посібник / В.Л. Гавенко, Ю.С. Паращук, І.С. Вітенко,
Г.О. Самардакова, Г.М. Кожина, О.І. Самарська, Т.П. Мозгова, Л.М. Гийчук,
О.О. Дьоміна, О.Б. Овчаренко; За ред В.Л. Гавенка. – Харків: Факт, 2001. –
111 с.
61. Рационализация труда женщин в машиностроительной промышленности: Метод. рекомендации / Г.Е. Артеменко, А.И. Клейнер, А.А. Кононенко, Л.П. Соловьева, Н.Н. Передера, В.Г. Добжинский, В.Ф. Руденко,
И.И. Ермидлова, З.Ф. Нестругина, В.А Ефремова, Л.Д. Резенкина, В.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, Г.Т. Чукмасова, А.И. Павленко. – Харьков, 1982. –
13 с.
62. Рогозянский Л.В. Цитомегалия беременных женщин и новорожденных: Метод. письмо / МЗ УСССР. – К., 1986. – 3 с.
63. Самарская Е.И. Научно-техническая революция как фактор развития
высшей школы в СССР // Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы развития федерации и высшей школы». – Харьков, 1991. – С.153-154.
64. Тимчасовий типовий учбовий план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників медичних факультетів університетів із спеціальності «Ди-
12
тяча гінекологія» / В.Я. Голота, І.Б. Вовк, Ю.О. Крупко-Большова, О.О. Зелінський, М.Г. Богдашкін. – К., 1993. – 30 с.
65. Тучкина И.А. Лечение нарушений менструальной функции у девочекподростков с первичным склерокистозом яичников: Информ. письмо /МЗ
Украинской ССР. – К., 1986. – 1 с.
66. Фетоплацентарная недостаточность. Учебное пособие для студентов,
интернов и врачей акушеров-гинекологов / Ю.С. Паращук, О.В. Грищенко,
И.В. Лахно, О.И. Шевченко. – Харьков: ХГМУ, 1999. – 45 с.
67. Физическое восстановление организма женщины в 1 – 6 месяцев после родов: Метод. указания для студентов и интернов кафедр спортивной медицины и реабилитации, акушерства и гинекологии / Ю.С. Паращук,
Т.С. Эйям-Бердыева, М.П. Кириченко, Ю.В. Шматько. – Харьков: ХГМУ,
2002. – 39 с.
68. Фізична і психопрофілактична підготовка вагітних до пологів та фізична реабілітація жінки після пологів: Навчальний посібник / В.І. Грищенко,
Ю.С. Паращук, Т.С. Ейям-Бердиєва, М.П. Кириченко, Ю.В. Шматько. – Харків: ТО «Ексклюзив», 2003. – 112 с.
69. Циганенко А.Я., Бойко В.В., Паращук Ю.С., Євтушенко Т.Г. Оптимізація патентного та інформаційного забезпечення наукових досліджень в медицині // Експерим. і клін. медицина. – 2000. – №2. – С.168-169.
70. Циганенко А.Я., Паращук Ю.С. Використання комп’ютерних технологій у викладанні медико-біологічних дисциплін // Зб. матеріалів V Міжнар.
наук.-практ. конф. «Інформаційні технології навчання у вищих закладах освіти». – Суми: СумДУ, 2001. Ч. 2. – С.141-145.
13
Дисертації на здобуття вченого ступеня магістра медичних наук
1. Андреев С.В. Сравнительная оценка эффективности лечения и прогнозирования исхода заболевания с неспецифическими воспалительными процессами внутренних гениталий: Дис. ... магистра мед. наук. – Харьков, 1995.
– 15 с.
2. Березовська О.Є. Обмінно-ендокринні порушення при постоваріоектомічному синдромі та їх корекція: Дис. ... магістра мед. наук. – Харків, 2002. –
82 с.
3. Благовещенский Е.В. Течение беременности и родов у юных первородящих с учетом экстрагенитальной патологии: Дис. ... магистра мед. наук. –
Харьков, 1997. – 56 с.
4. Горшкова З.А. Фармакологічна корекція дискоординації пологової діяльності: Дис. ... магістра мед. наук. – Харків, 2001. – 78 с.
5. Гузь І.А. Стан системи гемостазу у хворих з фіброміомою матки при
ожирінні: Дис. ... магістра мед. наук. – Харків, 2000. – 53 с.
6. Мірошніченко Л.Г. Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з
кандидозним кольпітом: Дис. ... магістра мед. наук. – Харків, 2003. – 52 с.
7. Кравченко П.В.Особенности течения беременности и родов у женщин с
заболеваниями щитовидной железы: Дис. ... магистра мед. наук. – Харьков,
2002. – 65 с.
8. Пелих Е.В. Клинико-эхографическая характеристика дисфункциональных маточных кровотечений в пубертатном и репродуктивном возрасте: Дис.
... магистра мед. наук. – Харьков, 2000. – 39 с.
9. Сабадаш И.А. Антилейкоцитарная изоиммунизация как причина
осложнений беременности, родов и периода новорожденности: Дис. ... магистра мед. наук. – Харьков, 1998. – 51 с.
10. Стрюков Д.В. Изменения в фетоплацентраном комплексе у беременных женщин с туберкулезом легких Іа – Іб групп диспансерного учета: Дис.
... магистра мед. наук. – Харьков, 2002. – 76 с.
Автореферати дисертацій
1. Авраменко Н.В. Стан репродуктивної функції у жінок з урогенітальною цитомегаловірусною інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 2003. – 21 с.
2. Артыкова Н.П. Гипоталамо-гипофизарная лактация в условиях гиподинамии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1986. – 23 с.
3. Беляев С.Г. Клініко-морфологічні основи дисфункціональних маткових
кровотеч у жінок репродуктивного віку, діагностика, лікування, прогнозування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1999. – 22 с.
4. Бердыева Ш.Х. Активность системы ренин-ангиотензин-альдестерон у
больных миомой матки в сочетании с гипертонической болезнью: Автореф.
дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1984. – 23 с.
14
5. Богдашкин Н.Г. Токсоплазмоз как причина патологии беременности,
родов и послеродового периода: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков,
1964. – 19 с.
6. Богдашкин Н.Г. Влияние хронических заболеваний печени на течение
беременности и потомство: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Харьков, 1978.
– 23 с.
7. Бондаренко С.Г. Заболевания внутренних гениталий в генезе сексуальной дисгармонии супружеской пары и ее коррекция: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук. – Харьков, 1989. – 23 с.
8. Бурнусус К.Г. Антиоксидантная и немедикаментозная терапия женщин
с бесплодием воспалительного генеза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харьков, 1992. – 22 с.
9. Веприк В.П. Очерк истории кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Харьковского медицинского института за 150 лет (1805 –
1955): Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1961. – 12 с.
10. Вержанский П.С. Влияние комбинированных пестицидов (фентиурам,
хомецин и др.) на репродуктивную функцию и профилактика осложнений у
женщин, работающих на химическом предприятии: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук. – Харьков, 1979. – 22 с.
11. Воронцов Ю.М. Клинико-рентгенологическая диагностика туберкулеза половых органов женщины: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков,
1962. – 15 с.
12. Гайворонская С.И. Эффективность применения лазерного облучения
иммунокомпетентных органов в комплексном лечении воспалительных заболеваний придатков матки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1991.
– 25 с.
13. Гольева Н.В. Клініко-морфологічні аспекти гіперпластичних процесів
у жінок дітородного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 1994. 23 с.
14. Гень С.А.Сульфгидрильные группы сывороточного белкового комплекса при изоантигенной несовместимости к резус-фактору у беременных
женщин, их новорожденных и в плацентах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.
– Харьков, 1969. – 21 с.
15. Гречанин Б.Е. Комплексный метод обследования больных предраковыми и раковыми поражениями шейки матки и их лечения: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Донецк, 1962. – 14 с.
16. Гусева Г.А. Немедикаментозные методы в комплексном лечении
женщин с бесплодием, обусловленным недоразвитием внутренних гениталий
и трубным фактором: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1989. –
22 с.
17. Дико Альмахади Мамаду Аласан. Состояние системы неспецифической защиты организма у гинекологических больных с гнойными воспалительными заболеваниями, их лечение и реабилитация: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук. – Харьков, 1986. – 23 с.
15
18. Драган М.Й. Профилактика послеоперационных осложнений у женщин с миомой матки с учетом иммунологического статуса, биохимического и
микробных факторов нижнего отдела гениталий: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харьков, 1988. – 19 с.
19. Дрыжова Л.П. Некоторые стороны обмена полисахаридных комплексов при изоантигенной несовместимости крови матери и плода: Автореф.
дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1969. – 14 с.
20. Дурягин В.И. Состояние системы неспецифической защиты у беременных и родильниц с артериальной гипотонией: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харьков, 1989. – 19 с.
21. Ефименко А.Ф. Активность простагландинов крови у больных миомой матки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1981. – 19 с.
22. Зиневич Е.М. Оперативная коррекция и реабилитация недержания
мочи при опущениях и выпадениях внутренних гениталий: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харьков, 1989. – 20 с.
23. Іллойє Жан Бертан. Оперативне лікування та поетапна реабілітація
жінок дітородного віку з опущенням та випадінням внутрішніх геніталій: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 1999. – 18 с.
24. Исмат Ахмад Хамдан Джасин. Некоторые тубулярные функции у беременных с воспалительными заболеваниями почек: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук. – Харьков, 1989. – 19 с.
25. Казаков К.К. Прогнозирование и предупреждение неадекватных симпато-адреналовых реакций у гинекологических больных с доброкачественными опухолями гениталий до и после операций: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харьков, 1986. – 22 с.
26. Калиман В.П. Особенность климактерического периода и некоторые показатели перекисного окисления липидов в крови у женщин, занятых в гальваническом производстве: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1991. – 19 с.
27. Кузьмина И.Ю. Лечение эрозий шейки матки сочетанным воздействием лазерного излучения и ультразвука с учетом состояния цервикальной
слизи. Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Харьков, 1986. – 27 с.
28. Курмангалиева Д.А. Содержание электролитов калия и натрия в крови изоиммунизированных беременных женщин, у новорожденных и в плацентах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1968. – 13 с.
29. Лебедева Т.Э. Функциональные нарушения регуляции родовой деятельности у женщин с гипокинезией: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харьков, 1990. – 19 с.
30. Лесовая М.А. Лечение больных с ювенильными маточными кровотечениями методом влагалищной гипотермии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.
– Харьков, 1989. – 20 с.
31. Лоныч В.В. Немедикаментозные методы терапии инфертильности и
сексуальной дисгармонии при генитальном инфантилизме: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харьков, 1989. – 23 с.
32. Мальцев Г.В. Хірургічна тактика у хворих на апоплексію яєчника і
гострий апендицит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 1996. – 27 с.
16
33. Меренкова І.М. Порушення у фетоплацентарному комплексі при
залізодефіцитній анемії вагітних та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харків, 1998. – 17 с.
34. Нигай И.Ф. Течение и исход беременности и состояние иммунорезистентности организма женщин-работниц металлургического производства:
Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1990. – 22 с.
35. Овчаренко О.Б. Поетапна реабілітація жінок з неплідністю, обумовленою штучним перериванням першої вагітності, з урахуванням імунорезистентності организму: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 1995. – 21 с.
36. Орищук М.И. Негеминовое железо, билирубин и общий белок околоплодных вод у женщин при изоантигенной несовместимости по резусфактору: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1977. – 14 с.
37. Отузова Г.Т. Влияние производственной гиподинамии на гинекологическую заболеваемость и иммунологическую реактивность женского организма: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1988. – 27 с.
38. Паламарчук О.О. Немедикаментозна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічні неспецифічні сальпінгоофорити з больовим синдромом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 2001. – 20 с.
39. Панова Н.И. Холинэргические реакции при перенашивании и недонашивании беременности: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1955. – 12 с.
40. Паращук Ю.С. Лечение дисфункциональных маточных кровотечений
лазерным излучением: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1978. – 18 с.
41. Паращук Ю.С. Искусственная инсеминация спермой донора при лечении бесплодия: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Харьков, 1987. – 47 с.
42. Пащенко П.П. Опыт применения хромогидротубации в условиях районной больницы: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1977. – 17 с.
43. Покришко С.В. Вплив бактеріальної та вірусної інфекції на перебіг
вагітності та стан фетолацентарного комплексу: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харків, 2001. – 19 с.
44. Полосухина И.К. Третья фракция свертывания крови при воспалительных заболеваниях половых органов женщин: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харьков, 1960. – 13 с.
45. Реброва Л.А. Некоторые генетические аспекты гемолитической болезни плода и новорожденного при изоиммунизации к резус-фактору и по
системе АВО: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1974. – 16 с.
46. Рогозянский Л.В. Материалы клинико-морфологической диагностики
и лечения цитомегалии в акушерстве: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харьков, 1966. – 12 с.
47. Ротарь М.В. Клинико-иммунологические особенности течения беременности и родов у женщин, перенесших гестозы при предыдущих беременностях: Автореф. дис. ... …. канд. мед. наук. – Харьков, 1989. – 22 с.
48. Ротарь М.В. Оптимизация методов лечения женщин с повторными
гестозами, прогнозирование исхода беременности: Автореф. дис. ... докт.
мед. наук. – Харьков, 1992. – 31 с.
17
49. Рошиору И.Г. Прогнозування закінчення вагітності та пологів у жінок
з кольпітом и цервіцитом при різних методах терапії: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук. Харків, 1993. – 19 с.
50. Саломон Нгема Овоно Абеме Течение беременности, родов и послеродового периода у женщин с гиподинамией: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харьков, 1987. – 18 с.
51. Самарская Е.И. Невынашивание беременности и связь с функциональным состоянием печени: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1983. – 19 с.
52. Сологуб В.В. Влияние значительных физических нагрузок на репродуктивную функцию женщин-спортсменок: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.
– Харьков, 1989. – 21 с.
53. Сорокина Е.Н. Роль склеропротеинов и кальция в плацентах изоиммунизированных женщин во взаимоотношении между матерью и плодом:
Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1987. – 12 с.
54. Старкова І.В. Гипокінезія як причина маткових кровотеч і травматизму в пологах. Профілактика і лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харків, 1996. – 26 с.
55. Ступко А.И. Изменение электропроводности кожи женщин в течение
овариально-менструального цикла: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков – Станислав, 1955. – 12 с.
56. Терещук Л.М. Лечение и реабилитация гинекологических больных
после пластических операций нижнего отдела гениталий: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харьков, 1985. – 25 с.
57. Ткаченко В.В. Оценка резистентности организма в норме и при патологии: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Москва, 1996. – 40 с.
58. Топор Т.П. Контрактильна дисфункція матки і шляхи її коррекції у
вагітних жінок з пізніми гестозами на фоні ожиріння: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук. – Харків, 1995. – 18 с.
59. Трубчанинова Л.Г. Взаимосвязь пролактина и половых стероидов при
невынашивании беременности: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков,
1986. – 19 с.
60. Трунова Е.Я. Сравнительная оценка лабораторных методов диагностики токсоплазмоза в условиях клиники: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харьков, 1966. – 14 с.
61. Тулегенова Г.К. Состояние репродуктивной функции у женщин, работающих в условиях дихлорангидрида: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харьков, 1990. – 21 с.
62. Тучкина И.А. Клинико-гормональная характеристика и лечение первичного склерокистоза яичников у девочек-подростков: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харьков, 1986. – 20 с.
63. Удовіченко О.А. Комплексна реабілітація жінок з невиношуванням
вагітності в залежності від етіопатогенетичного фактора: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харків, 1996. – 26 с.
18
64. Ундефо Тибюрс Алиону. Реабилитация женщин с синдромом склерокистозных яичников с учетом состояния иммунорезистентности организма:
Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1992. – 19 с.
65. Фатхі Р.С. Ель Дахду. Зміни у фетоплацентарному комплексі у вагітних з хронічним токсоплазмозом та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед.
наук. – Харків. – 2003. – 20 с.
66. Филюк А.П. Сравнительная оценка родостимуляции у юных и пожилых первородящих: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1990. – 17 с.
67. Фонтем Віра Атемберг Кенг Психофізична підготовка та аутогенне
тренування вагітних з обтяженим акушерським анамнезом, як метод
профілактики перинатальних і материнських ускладнень: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харків, 2000. – 19 с.
68. Фрипту В.Г. Гинекологическая заболеваемость и иммунологическая
реактивность у женщин, занятых в табачном производстве: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харьков, 1984. – 19 с.
69. Фрипту В.Г. Aspecte patogenetice de profilaxie si tratament a lauzelos cu
hipogalactie: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Кишинев, 1994. – 36 с.
70. Хайсам Искандер Юсеф. Комплексный метод дородовых исправлений неправильных положений и тазовых предлежаний плода: Автореф. дис.
... канд. мед. наук. – Харьков, 1987. – 25 с.
71. Хашем Мухаммед Аль-Хурур. Современные аспекты этиологии и патогенеза неспецифических воспалительных заболеваний внутренних половых
органов женщин и патологии дистального отдела толстой кишки: Автореф.
дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1986. – 23 с.
72. Хуссейн Ибрагим Саид. Состояние клеточного и гуморального иммунитета у беременных с воспалительными заболеваниями почек и нефропатией: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1990. – 22 с.
73. Шевчук Л.Т. Клімактеричний синдром у жінок в умовах великого
промислового регіону Донбасу (клініка, діагностика, лікування і профілактика: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1998. – 20 с.
74. Шилейко В.А. Изоиммунизация организма беременной и предупреждение связанных с нею осложнений: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. –
Харьков, 1966. – 21 с.
75. Шихайлова В.П. Белковый состав сыворотки крови изоиммунизированных беременных женщин, новорожденных и плацент: Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. – Харьков, 1967. – 13 с.
76. Шишлаков М.М. Синдром полікістозних яєчників у жінок у віковому
аспекті з урахуванням стану печінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Харьков, 1996. – 26 с.
77. Шкалета И.В. Немедикаментозные методы в комплексном лечении
родильниц с лактостазом и трещинами сосков молочных желез с целью профилактики лактационного мастита: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харьков, 1991. – 18 с.
19
Рецензії
1. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П. [Рецензия] // Акушерство и гинекология. – 1980. – № 10. – С.61-62. Рец.: на кн. Михайленко Т.Е., БубликДорняк Г.М. Гинекология: Пособие для медицинских институтов. – К.:
Высш. шк., 1979. – 432 с.
2. Богдашкин Н.Г. [Рецензия] // Акушерство и гинекология. – 1981. – № 7.
– С.61-62. Рец. на кн.: Диагностика и лечение гинекологических заболеваний
в женской консультации / В.И. Бодяжина, Л.Н. Василевская, Н.М. Побединский, В.М. Стругацкий. – М.: Медицина, 1980. – 286 с.
3. Гречанин Б.Е. [Рецензия] // Акушерство и гинекология, 1974. - № 8. С. 73-74. Рец. на кн.: Василевская Л.Н., Винокур Л.М. Основы кольпоскопии.
– М.: Изд. бюро Респ. об-ния Медучпособие, 1971. ― 108 с.
4. Гречанин Б.Е. [Рецензия] // Акушерство и гинекология. – 1972. – № 8. –
С.75-76. Рец. на кн.: Тарнаусикас Э.А., Кленицкая Е.М. Основы кольпоскопии. – Л.: Медицина, 1971.
5. Гречанин Б .Е. [Рецензия] // Акушерство и гинекология. – 1988. – № 5.
– С.73-76. Рец. на кн.: Василевская Л.Н. Кольпоскопия. – М.: Медицина,
1986.
6. Гречанин Б.Е. [Рецензия] // Акушерство и гинекология. – 1985. – № 2. –
С.75-76. Рец. на кн.: Ганина К.П., Коханевич Е.В., Мельник А.А. Диагностика
предопухолевых процессов шейки матки. – К.: Наук. думка, 1984. ― 179 с.
7. Паращук Ю.С. [Рецензія] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. –
2000. – № 5. – С.130-132. Рец. на кн.: Хміль С.В., Кучма З.М., Романчик Л.І.
Гінекологія: Підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 544 с.
20
Акушерство
Нові методи дослідження і лікування
1. Paraschuk Y.S., Mertsalova O.V., Merencova I.N. Using magnetic resonance imaging in obstetrics // School fundamen. Med. J. – 1996. – Vol. 2, № 1 –
Р. 94.
2. Благовещенський Є.В. Використання «Глутаргіну» у комплексній терапії юних вагітних із залізодефіцитною анемією // Матеріали ІІ конф. Харк.
обл. клін. лікарні «Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». – Харків, 2004. – С. 20.
3. Богдашкин Н.Г. Наконечник для взятия выделений из влагалища у
женщин, больных токсоплазмозом // Программа и доклады 5-й науч. конф.
рационализаторов и изобретателей ХМИ. – Харьков, 1963. – С. 25–26.
4. Богдашкин Н.Г., Лях А.В. К вопросу об изучении основного обмена у
женщин с замершей беременностью // Материалы ІІ науч. конф. рационализаторов и изобретателей ХМИ по разработке и внедрению новых методов диагностики и лечения. – Харьков, 1970. – С. 126.
5. Богдашкин Н.Г., Паращук Ю.С. Ультразвуковая диагностика состояния
внутриутробного плода во втором и третьем триместрах беременности //Тез.
докл. Пленума правления научного общества акушеров-гинекологов Украинской ССР «Антенатальная охрана плода и пути снижения перинатальной
смертности». – Тернополь, 1989. – С.15-16.
6. Воронова Р.Я. Спектрофотометрическое исследование околоплодных
вод в комплексе обследования изосенсибилизированных беременных // Акушерство и гинекология. – 1968. – № 3. – С.20 – 33.
7. Гайворонская С.И., Пивоваров Н.П. Аминокислотный состав околоплодных вод // Научный прогресс в медицине: Городская науч.-практ. конф.
молодых ученых медиков. – Харьков, 1985. – С.63 – 64.
8. Гречанин Б.Е. Кольпоскопическая диагностика причин кровотечений у
женщин во второй половине беременности // Сб. науч. тр. /Харьк. мед. ин-т.
Вып. 78. – Харьков, 1968 – С.185-189.
9. Гречанин Б.Е. Результаты кольпоскопического обследования беременных женщин с различной акушерской патологией // Сб. науч. тр. «Репродуктивная функция женщины: Вопросы физилогии и патологии». – Харьков,
1981. – С.25 – 27.
10. Грищенко И.И., Воронова Р.Я. Применение трансабдоминального амниоцентеза в акушерской практике // Акушерство и гинекология. – 1972. –
№ 7. – С.58-59.
11. Грищенко И.И., Гень С.А. Клиническое значение исследования околоплодных вод / Сб. науч. тр./ Харьк. мед. ин-т. Вып. 116. – Харьков, 1974. –
С.13-15.
12. Диагностическая ценность амниоскопии и амниоцентеза в определении состояния внутриутробного плода при перенашивании беременности /
21
Е.Л. Лернер, Р.Я. Воронова, С.А. Назарюк, Л.В. Рогозянский // Акушерство и
гинекология. – 1970. – № 9. – С.40 – 42.
13. Калинина Л.Ф. Влияние оксигенотерапии на некоторые биохимические показатели крови и мочи беременных женщин // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». – К., 1964. – С.48 – 53.
14. О применении некоторых новых методов определения состояния
плода / В.И. Грищенко, Е.М. Рубцова, С.А. Гень, Ю.С. Паращук // Тез. докл.
VІІ съезда акушеров-гинекологов Украинской ССР. – Донецк, 1981. – С. 98–
100.
15. Опыт использования некоторых методов диагностики состояния плода / Б.Н. Бальзамов, В.И. Грищенко, Е.М. Рубцова, Ю.С. Паращук // Сб. науч.
работ «Современные методы диагностики и лечения перинатальной патологии». – Москва–Ереван, 1981. – С.49 – 51.
16. Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Диагностика материнско-плодовой
инфекции у беременных женщин // Журн. акушерства и женских болезней. –
2000. – Т. XLIX. – С.88.
17. Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Діагностика материнсько-плодової
інфекції, викликаної цитомегаловірусом // Зб. тез ІІ Конгресу Української
асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології «Плід як
частина родини». – Харків, 2000. – С.276–277.
18. Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Діагностика цитомегаловірусної інфекції у вагітних // Матеріали ІІ конф. Харк. обл. клін. лікарні «Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». – Харків, 2004. –
С. 44.
19. Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Обстеження вагітних жінок з метою
виявлення материнсько-плодової інфекції // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2000. – № 3. – С.64–65.
20. Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Обстеження вагітних з метою виявлення внутрішньоутробного інфікування // Зб. наук. праць асоціації акушерів-гінекологів України «Пізні гестози вагітних». Розділ ІІ. – К., 2000. –
С. 407–408.
21. Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Вивчення стану верхніх сечових шляхів у вагітних методом магнітно-резонансної томографії // Експерим. і клін.
медицина. – 2000. – № 3. – С.122-123.
22. Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Використання магнітно-резонансної
томографії для вивчення стану верхніх сечових шляхів у вагітних // Зб.
праць. ІХ обл. конф. урологів і гінекологів з міжнар. участю «Актуальні проблеми урогінекології». – Харків, 2001. – С.94-96.
23. Паращук Ю.С., Покрышко С.В. Значение ультразвукового исследования для диагностики внутриутробного инфицированния // Тези доповідей
І конгресу Української асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в
перинатології, генетиці та гінекології. «Плід як пацієнт». – Харків, 1997. –
С. 29.
22
24. Самарская Е.И., Ананьева И.В. Некоторые показатели иммунорезистентности организма женщин с патологической кровопотерей в родах // Сб.
науч. тр. ХМИ «Вопросы репродуктологии». – Харьков, 1992. – С. 25–27.
25. Сучасні методи діагностики стану плода / Л.Б. Маркін, М.Г. Богдашкін, Ю.С. Паращук, І.О. Макогонов, В.В. Рибинок // Педіатрія, акушерство та
гінекологія. – 1990. – № 1. – С.39–41.
Фізіологія вагітності і пологів
1. Зубков Г.В., Богдашкин Н.Г. Сердечная деятельность и двигательная
активность внутриутробного плода в различные сроки неосложненной беременности // Сб. науч. работ «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Вып. 84.
– Харьков, 1968. – С.49–53.
2. Кузьмина И.Ю., Череватова С.Х. Динамика гормональной активности
при физиологической беременности // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы
физиологии и патологии репродуктивной функции женщины». – Харьков,
1989. – С.76–77.
3. Лернер Е.Л. Влияние витамина В1 (тиамин-бромина) на биохимические
показатели функционального состояния вегетативной нервной системы у беременных женщин // Материалы науч. конф. «Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины». – К., 1966. – С.187 – 188.
4. Лернер Е.Л. Некоторые показатели свертывающей системы крови
женщин при беременности и их изменения под влиянием витаминов «С» и
«Р» // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». – К.,
1964. – С.19 – 26.
5. Особенности иммунологического гомеостаза у женщин при физиологической беременности и в послеродовом периоде / Е.И. Самарская,
В.В. Ткаченко, О.Б. Овчаренко, Г.А. Галашова, Е.М.Чумак // Вестник проблем современной медицины. Вып. 10. – Харьков, 19951 – С. 62-66.
6. Паращук Ю.С., Воронцов Ю.М. Динамика экскреции катехоламинов
при нормально развивающейся родовой деятельности и ее недостаточности //
Сб. науч. работ «Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее
нарушений». – Харьков, 1976. – С. 34–37.
7. Паращук Ю.С., Эйям-Бердыева Т.С., Шматько Ю.В. Родильный дом
(энциклопедия беременной женщины). – Харьков, 2000. Ч. І. – 59 с.
8. Паращук Ю.С., Эйям-Бердыева Т.С., Шматько Ю.В. Родильный дом
(энциклопедия беременной женщины). – Харьков, 2000. Ч. ІІ . – 80 с.
Психопрофілактична підготовка вагітних до пологів
1. Грищенко И.И., Сафронова Е.И. Влияние комплексной психофизической подготовки к родам на динамику функциональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем беременных женщин. // Сб. науч. тр.
Харь. мед. ин-та: «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». – Харьков, 1967. – С.17 – 23.
23
2. Паращук Ю.С., Эйям-Бердыева Т.С., Шматько Ю.В. Родильный дом
(энциклопедия беременной женщины). – Харьков, 2000. Ч. І. – 59 с.
3. Паращук Ю.С., Эйям-Бердыева Т.С., Шматько Ю.В. Родильный дом
(энциклопедия беременной женщины). – Харьков, 2000. .Ч. ІІ. – 80 с.
4. Фізична і психопрофілактична підготовка вагітних до пологів та фізична реабілітація жінки після пологів: Навчальний посібник / В.І. Грищенко,
Ю.С. Паращук, Т.С. Ейям-Бердиєва, М.П. Кириченко, Ю.В. Шматько. – Харків: ТО «Ексклюзив», 2003. – 112 с.
5. Фонтем Вера Атемберг Кенг. Коррекция психоэмоционального перенапряжения у беременных с отягощенным акушерским анамнезом // Вісник
проблем біології і медицини. – 1999. – №12. – С.18-21.
6. Фонтем Вера Атемберг Кенг. Содержание катехоламинов в моче беременных с отягощенным акушерским анамнезом до и после психофизической
подготовки и аутогенной тренировки // Вісник проблем біології і медицини. –
2000. – № 1. – С33 – 37.
7. Фонтем Вера Атемберг Кенг. Состояние плода по данным УЗИ у беременных с отягощенным акушерским анамнезом до и после психофизической
подготовки и аутогенной тренировки // Експерим. і клін. медицина. – 1999. № 4. – С.102 – 103.
8. Фонтем Віра Атемберг Кенг. Психо-фізична підготовка та аутогенне
тренування вагітних з обтяженим акушерським анамнезом, як метод профілактики перинатальних і материнських ускладнень: Автореф. дис.... канд.
мед. наук. – Харків, 2000. – 19 с.
Гестози вагітних
1. Богдашкин Н.Г. Случай сочетания изоантигенной несовместимости крови
и нефропатии у беременной // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С. 157 – 160.
2. Богдашкин Н.Г., Посохов И.И. Лечение некоторых форм токсикозов первой половины беременности с применением рефлексотерапии // Тез. докл.
конф. «Актуальные вопросы применения рефлексотерапии в практике
анестезиологии и хирургии, акушерстве-гинекологии и стоматологии.
Теория и практика». Волгоград, 1983. – С.77 – 78.
3. Богдашкін М.Г., Топор Т.П., Андрєєв С.В. Деякі особливості ліпідного
спектра сироватки крові у жінок з пізніми гестозами на фоні ожиріння. //
Зб. «Шляхи зниження материнської та перинатальної смертності при пізніх гестозах вагітних». Полтава, 1994. – С.7 – 8.
4. Використання епідуральної анестезії в новій модифікації при інтенсивній
терапії вагітних з пізніми гестозами / Ю.С. Паращук, М.Н.Гілева, О.А.
Анісімов, Ю.С. Обухов // Тези Пленуму правління акушерів-гінекологів
України «Шляхи зниження материнської та перинатальної смертності при
пізніх гестозах вагітни». Полтава, 1994. – С.82 – 83.
5. Грищенко В.И. Танько О.П., Кудревич И.А. Определение маркеров эндогенной интоксикации беременных с ранним гестозом. // Зб. наук. праць
24
«Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології». Харків, 2003. – С.41 – 44.
6. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Лупояд В.С. Свободнорадикальные процессы в сыворотке крови беременной женщины с поздними токсикозами и
их определение // Тез. докл. конф. «Токсикозы беременных». Хмельницкий, 1981. – С.179 – 180.
7. Грищенко В.І., Шихайлова В.П. Активність реніну в сироватці крові жінок
при нормальному перебігу вагітності і пізніх токсикозах //Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1973. – № 3. – С.33 – 36.
8. Грищенко И.И., Грищенко В.И. Современная терапия поздних токсикозов
беременных // Вопр. охраны материнства и детства. – 1968. – № 2. – С.12 –
17.
9. Паращук Ю.С. Использование ультразвуковой диагностики у беременных
с поздними токсикозами //Тез. докл. ІІ Междунар. симпозиума «Проблемы
клинической генетики и перинатальной диагностики». Балаклея, 1994. –
С.24 – 25
10.Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Діагностика фетоплацентарної недостатності у вагітних з гестозом за допомогою магнітно-резонансної томографії
/ Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України «Пізні гестози
вагітних». Розділ І. К., 2000. – С.4 – 5.
11.Паращук Ю.С., Сафонов Р.А. Застосування препаратів інстенон та актовегін у вагітних з субклінічними формами прееклампсії на фоні аліментрано-конституціонального ожиріння // Сб. науч. работ «Лекарства – человеку». Харьков, 2002. Т.ХVІІ, № 3 – С.302 – 305.
12.Сафонов Р.А., Паращук Ю.С., Леонтьєва І.М. Досвід застосування гіпербаричної оксигенації у вагітних з поєднаним гестозом на тлі аліментарноконституціонального // Вісник Асоціації акушерів-гінекологів України. –
2000. – № 2 (7). – С61 – 62.
13.Уваров А.Т. Содержание кортикостероидов в крови при поздних токсикозах беременности // Сб.науч.тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.42 – 47.
14.Шихайлова В.П. Роль системы ренин-ангиотензин-альдостерон при нормальной беременности и поздних токсикозах // Сб.науч. тр. «Вопросы патологии беременности и родов». Вып. 102. Харьков, 1972. – С.80 – 84.
Вагітність і пологи при екстрагенітальній патології.
1. Авраменко Н.В. Диагностика и лечение внутриутробной инфекции во
время беременности (литературные сведения, собственные данные) // Зб.
наук. праць Запорізького державного медичного університету «Актуальні
питання фармацевтичної та медичної науки та практики». Випуск VI. Запоріжжя, 2000. – С.151 – 161.
2. Авраменко Н.В. Диагностика и лечение внутриутробной инфекции // Запорожс. мед. журн. – 2000. – №2 (4). – С. 23 – 26.
25
3. Авраменко Н.В. Клініка, діагностика і лікування ЦМВ-інфекції в акушерстві і гінекології // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2000. – №
14. – С.49 – 55.
4. Артериальная гипертония и беременность / Н.Г. Богдашкин, Н.П. Косенко, Е.И. Самарская, О.В. Сокруто, О.Б. Овчаренко // Врачебная практика.
1997. - №1. – С.50 – 52.
5. Артериальная гипертония у беременных и рожениц / Н.Г. Богдашкин,
Н.П. Косенко, Е.И. Самарская, О.В. Сокруто, О.Б. Овчаренко, С.И. Гайворонская, А.А. Олейник // Сб. науч. тр. «Новые горизонты клиники внутренних болезней». Харьков, 1998. – С.170 – 174.
6. Афанасьев И.В. Влияние комплексного лечения на морфологию плаценты
у беременных с тиреотоксикозом // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2002. – № 5. – С.31 – 34.
7. Афанасьев И.В. Течение беременности и родов у женщин с гиперфункцией щитовидной железы // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів
України. К.: Абрис, 2000. – С.428 – 430.
8. Афанасьев И.В., Кравченко П.В. Ускладення вагітності та пологів у жінок
з порушеною функцією щитовидної залози // Вісник наук. досліджень. –
2002. – № 2 (26), додаток. – С.18 – 19.
9. Богдашкин Н.Г. Влияние листериозной инфекции на течение беременности и состояние внутриутробного плода // Сб. науч. работ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного», Вып. 73.
Харьков, 1967. – С.89 – 91.
10.Богдашкин Н.Г. Влияние токсоплазмоза на течение беременности, родов и
послеродового периода // Материалы межобл. науч.-практ. конф. врачей
акушеров-гинекологов. Донецк, 1963. – С.14 – 16.
11.Богдашкин Н.Г. Значение реакции на С-реактивный белок при листериозе
// Материалы 9-й науч. конф. рацианализаторов и изобретателей ХМИ по
разработке новых методов диагностики и лечения. Харьков, 1967. – С.49 –
50.
12.Богдашкин Н.Г. Иммунологическая реактивность беременных женщин с
желтухой неясного генеза // Сб. науч. тр. кафедр микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болезней «Микробиология, эпидемиология и
клиника инфекционных болезней». Т.10. Харьков, 1980. – С.54 – 56.
13.Богдашкин Н.Г. Иммунологические сдвиги у беременных при токсоплазмозе и листериозе в образовании антилейкоцитарных изоиммуных антител // Сб. науч. тр. «Микробиология, эпидемиология и клиника инфекционных болезней». Т. 9. – Х., 1978. – С.32 – 35.
14.Богдашкин Н.Г. К вопросу диагностики токсоплазмоза в акушерстве // Сб.
науч. тр. «Проблемы токсоплазмоза и листериоза». К.: Госмедиздат УССР,
1964. – С.83 – 90.
15.Богдашкин Н.Г. К вопросу о содержании склеропротеинов и кальция в
плацентах женщин, больных листериозом // Материалы 10-й науч. конф.
рационализаторов и изобретателей по разработке новых методов диагностики и лечения. Харьков, 1969. – С.30 – 31
26
16.Богдашкин Н.Г. Катамнез детей, рожденных женщинами с хроническими
заболеваниями печени // Педиатрия, акушерство и гинекология – 1979. –
№ 1. – С.31 – 32.
17.Богдашкин Н.Г. Некоторые данные о течении беременности, родов и послеродового периода при токсоплазмозе // Сб. науч. тр. «Проблемы токсоплазмоза и листериоза». К.: Госмедиздат УССР, 1964. – С.56-61.
18.Богдашкин Н.Г. Патология беременности, родов и послеродового периода
при токсоплазмозе // Материалы науч. кон. «Токсоплазмоз и листериоз в
акушерстве и педиатрии». К.: Госмедиздат, 1962. – С.43 – 44.
19.Богдашкин Н.Г. Содержание сульфгидрильных групп и белковых фракций
в сыворотке крови женщин, больных листериозом в первой половине беременности и в родах (предварительное сообщение) // Сб. науч. тр. «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Вып. 84. Харьков, 1968. – С.96 – 99.
20.Богдашкин Н.Г. Течение беременности, родов и морфо-функциональное
состояние плаценты при гепатитах // Материалы VІ съезда акушеровгинекологов УССР. К., 1976. – С.95 – 96.
21.Богдашкин Н.Г. Токсоплазмоз как причина осложнения беременности, родов и послеродового периода // Материалы заседаний Харьк. науч. мед.
об-ва. Киев, 1966. – С.116-119.
22.Богдашкин Н.Г. Токсоплазмоз как причина патологии беременности, родов и послеродового периода // Токсоплазмоз: Тр. науч. конф. К., 1964. –
С.185 – 186.
23.Богдашкин Н.Г. Токсоплазмоз как причина перинатальной заболеваемости
и смертности плода // Физиология и патология внутриутробного плода и
новородженного. К.: Здоров’я, 1965. – С.116 – 119.
24.Богдашкин Н.Г. Хронический гепатит как причина осложнения беременности, родов и периода новорожденности // Тез. докл. І Укр. Республ.
съезда инфекционистов. Харьков, 1978. – С.208 – 209.
25.Богдашкин Н.Г., Грищенко В.И., Почепцов В.Г. Ведение беременности и
родов у женщин с хроническим гепатитом (метод. рекомендации). Харьков, 1978. – 8 с.
26.Богдашкин Н.Г., Грищенко В.И., Почепцов В.Г. О ведении беременности
и родов у женщин с хроническим гепатитом. Информ. Письмо / МЗ УССР.
К., 1978. – 4 с.
27.Богдашкин Н.Г., Дурягин В.И., Ткаченко В.В. Влияние УФО на изменение
иммунорезистентности у беременных и родильниц с артериальной гипотонией // Тез докл. обл. науч.-практ. конф. «Новые методы мед. реабилитации». Харьков, 1989. – С.139 – 140.
28.Богдашкин Н.Г., Дурягин В.И., Филюк А.П. Сравнительный анализ исходов родов у женщин с артериальной гипотонией (АГ), получавших и не
получавших лечение во время беременности // Тез. докл. научю-практ
конф. врачей акушеров-гинекологов «Актуальные вопросы акушерства».
Кишинев, 1989. – С.57.
29.Богдашкин Н.Г., Налбай А.С., Мишенина К.Г. К вопросу клиники и морфологии эксквизитной склеродермии у роженицы // Сб. науч. тр. «Аку-
27
тальные вопросы физиологии и патологии генеративной функции женщины». Харьков, 1979. – С.71 – 72.
30.Богдашкин Н.Г., Никонова А.К., Боровик К.А. Клинико-морфологические,
гистохимические и биохимические изменения в плаценте при хронических инфекциях (токсоплазмоз, листериоз). // Материалы І науч.-практ.
конф. детских патологоанатомов Украинской ССР. Харьков, 1968. – С.97
– 99.
31.Богдашкін М.Г., Карамишев А.М. Вплив експериментального гепатиту на
деякі біохімічні показники крові вагітних білих щурів // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1975. – № 5. – С.48 – 49.
32.Богдашкін М.Г., Коряк М.Л. До питання про діагностику токсоплазмозу //
Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1963. – № 3. – С.39 – 42.
33.Богдашкін М.Г., Почепцов В.Г., Хворостинка В.М. Стан деяких функцій
печінки у вагітних жінок з хронічним гепатитом // Педіатрія, акушерство і
гінекологія – 1977. – С.46 – 48.
34.Богдашкін М.Г., Почепцов В.Г., Хворостинка В.М. Стан деяких функцій
печінки у жінок під час вагітності, в родах і після родів при антенатальній
загибелі плода // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1976. – № 6. – С.38
– 41.
35.Бодня К.І., Паращук Ю.С., Фаті Р.С. Ель Дахдух. Діагностика токсоплазмозу при вагітності // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Фенікс, 2001. – С. 72 – 75.
36.Бычкова Е. А. Нарушения состояния антиоксидантной системы защиты у
беременных с тиреотоксикозом и их коррекция // Вестник Российск. гос.
мед. ун-та. Спец. выпуск: Материалы Пироговской студенческой науч.
конф. – 2004. - № 3 (34). – С.90.
37.Вержанский П.С., Паращук Ю.С. Ведение беременности у женщин с пиелонефритом // Тез. докл. V съезда БССР. Брест, 1991. – С.249 – 250.
38.Вержанский П.С., Паращук Ю.С. Влияние пиелонефрита на течение беременности и исход родов для матери и плода // Тез. докл. ІХ съезда акушеров-гинекологов УССР. К., 1991. – С.44 – 45.
39.Грищенко В.И., Богдашкин Н.Г., Почепцов В.Г. Течение беременности и
родов при хронических гепатитах у женщин // Акушерство и гинекология.
– 1979. – № 1. – С.36-40.
40.Грищенко В.И., Богдашкин Н.Г., Почепцов В.Г. Течение беременности и
родов при хронических гепатитах у женщин // Акушерство и гинекология.
– 1979. – № 1.. – С.36 – 40.
41.Грищенко И.И. Краткие сведения о токсоплазмозе и итог пятилетней работы по выявлению и лечению его // Сб. науч. тр. ХМИ «Проблемы токсоплазмоза и листериоза». К.: Медицина, 1964. – С.5 – 19.
42.Грищенко И.И., Гень С.А., Орищук М.И. К изучению врожденного токсоплазмоза // Тез докл. ІХ Всесоюз. конф. паразитологов. Львов, 1980.–
С.3.
28
43.Грищенко И.И., Никонова А.К. Диагностика и лечение некоторых хронических инфекций в акушерстве (токсоплазмоз, листериоз, цитомегалия) //
Акушерство и гинекология. – 1965. – №3. – С.9 – 17.
44.Грищенко И.И., Никонова А.К. К изучению врожденного токсоплазмоза //
Тез докл. ІХ Республ. конф. паразитологов. Одесса, 1981. – С.51 – 54.
45.Грищенко И.И., Никонова А.К., Козаков К.К. 15-летний опыт выявления,
профилактики и лечения врожденного токсоплазмоза // Тез. докл. ІІІ Всесоюз. съезда общества протозоологов. Вильнюс, 1982. – С.15 – 17.
46.Грищенко И.И., Никонова А.К., Цысина Г.В. Методика клиниколабораторного обследования больных женщин на токсоплазмоз // Сб.
науч. тр. «Проблемы токсоплазмоза и листериоза». К.: Медицина, 1964. –
С.20 – 28.
47.Диагностика и лечение некоторых хронических инфекций в акушерстве /
И.И. Грищенко, А.К. Никонова, Н.Г. Богдашкин и др. // Материалы юбил.
науч.сессии Харьк. мед. ин-та, посвященной 50-летию Великого Октября.
Вып. 75. К., 1967. – С.32 – 35.
48.Железодефицитная анемия у юных беременных: морфологические основы
адаптации ворсинчастого хориона / А.Ф. Яковцова, Ю.С. Паращук, И.В.
Сорокина, Е.В. Благовещенский // Зб. наук. праць Асоціації акушерівгінекологів України. К.: Фенікс, 2001. – С. 708 – 710.
49.Значение латентных форм некоторых антропозоонозных заболеваний в
акушерской патологии // И.И. Грищенко, А.К. Никонова, Н.Г. Богдашкин
и др. // Тез. Докл. конф. «Современные проблемы охраны материнства и
детства». Харьков, 1964. – С.31.
50.Карамышев А.Н., Богдашкин Н.Г. Влияние селенита натрия и витамина Е
на некоторые биохимические показатели крови у белых крыс при экспериментальном токсическом гепатите / Тез. докл. ІІІ съезда фармакологов
УССР. Винница, 1977. – С.77 – 78.
51.Комплексна терапія вагітних, хворих на хронічний токсоплазмоз / Ю.С.
Паращук, І.М. Меренкова, Фаті Р.С. Ель Дахдух, М.Г. Хаткевич, В.М. Андрусон // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (26), додаток. – С.
167 – 169.
52.Лернер Е.Л. К казуистике осложнения беременности травматическим разрывом печени с благоприятным исходом // Сб. науч. тр. «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Харьков, 1968. – С.107 – 111.
53.Лещенко Г.Д., Мирошник Э.Г., Никонова А.К. Клинико-неврологическая
характеристика хронических форм токсоплазмоза // Сб. науч. тр. ХМИ
«Проблемы токсоплазмоза и листериоза». Вып. 60. К.: Медицина, 1964. –
С.35 – 39.
54.Меренкова І.М. Використання карсилу в терапії залізодефіцитної анемії у
вагітних.// Ліки. – 1998. – № 1. – С.15 – 17.
55.Надер Х.Н. Дауд Особенности внутриплацентарноплодового кровотока
при беременности осложненной варикозной болезнью // Матеріали ІІ
конф. Харк. обл.. клінічної лікарні «Роль сучасних методів діагностики в
лікуванні та реабілітації хворих». Харків, 2004. – С.40.
29
56.Некоторые показатели гормонального гомеостаза у женщин с осложненным течением беременности на фоне хронического воспаления внутренних гениталий / Ю.С.Паращук, О.И.Калиновская, Е.И.Самарская,
О.А.Лященко,
Н.И.Гладенко,
И.А.Тучкина,
О.Б.Овчаренко,
С.И.Гайворонская // Матеріали ІІ конф. Харк. обл.. клінічної лікарні «Роль
сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». Харків,
2004. – С.46.
57.Никонова А.К. Диагностика токсоплазмоза в акушерской практике // Лабораторное дело. – 1960. – № 2. – С.45 – 47.
58.Никонова А.К. Клинико-лабораторная диагностика токсоплазмоза у беременных // Сб. науч. тр. ХМИ «Проблемы токсоплазмоза и листериоза».
Вып. 64. К.: Медицина, 1964. – С.49 – 53.
59.Особенности течения беременности и проведения кесарева сечения у
женщин с анемией / Ю.С. Паращук, А.Ф. Яковцова, И.Н. Меренкова, И.В.
Сорокина // Вестник проблем современной медицины. Харьков, 1995. – №
10. – С.37 – 42.
60.Паращук Ю.С., Афанасьєв І.В. Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з тиреотоксикозом // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. –
С.220 – 221.
61.Паращук Ю.С., Благовещенский Е.В. Иммуногормональная адаптация у
несовершеннолетних беременных с железодефицитной анемией (ЖДА) //
Буковинськ. мед. вісник. – 2004. – № 2. – С.89 – 92.
62.Паращук Ю.С., Благовещенський Є.В. Особливості перебігу вагітності та
родів у юних першороділь з екстрагенітальною патологією // Буковинськ.
мед. вісник. – 2000. – Т.4, № 2 – 3. – С.102 – 103.
63.Паращук Ю.С., Єгоров О.О. Диференційований підхід до гіпотензивної
терапії у вагітних, які страждають на гіпертонічну хворобу // Педіатрія,
акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.95 – 97.
64.Паращук Ю.С., Єгоров О.О. Доплерометричне дослідження матковоплацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіпертонічною хворобою
// Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 2. – С.77 – 80.
65.Паращук Ю.С., Єгоров О.О. Особливості змін перекисного окислення ліпідів та антиокислювальної активності крові у вагітних з гіпертонічною
хворобою // Зб. наук. праць «Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології». Харків, 2003. – С.186 – 190.
66.Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Раціональне ведення пологів при анемії
вагітних / Тези доп. Х з’їзду акушерів-гінекологів України. Одеса, 1996. –
С.33.
67.Паращук Ю.С., Покришко С.В. Особливості перебігу вагітності та терапії
при хламідійній інфекції // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів
України. К., 1999. – С.370-371.
68.Паращук Ю.С., Покришко С.С. Ведення пологів у вагітних з інфекційними захворюваннями // Тези доп. Х з’їзду акушерів-гінеклогів України.
Одеса, 1996. – С.33.
30
69.Паращук Ю.С., Стрюков Д.В. Медикаментозная нормализация нарушений
системы гемостаза у беременных женщин на фоне туберкулеза легких //
Матеріали наук.-практ. конф. «Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії».Харків, 2004. – С. 135 – 137.
70. Паращук Ю.С., Стрюков Д.В., Якименко Р.С. Особенности плазмокоагуляционного гомеостаза у беременных женщин с туберкулезом легких //
Врач. практика. – 2003. – № 5. – С.50 – 52.
71.Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Особенности течения беременности и родов
у несовершеннолетних на фоне железодефицитного состояния в зависимости от срока гестации и их лечение // Медико-соціальні проблеми сім’ї.
– 2002. – Т. 7, № 3 – 4. – С. 61 – 64.
72.Паращук Ю.С., Фатхі Р.С.Ель Дахдух Особливості перебігу вагітності,
пологів у жінок з токсоплазмозом // Зб.наук. праць «Проблеми зооінфекції
та ветеринарної медицини»: Матеріали 5-го з’їзду паразитоценологів України. Харків, 2001. – С.132 – 133.
73.Покришко С.В. Використання тимогену при комплексному лікуванні вагітних з безсимптомною бактеріурією // Ліки. – 1998. –№ 4. – С.77 – 79.
74.Покришко С.В. Вплив материнської інфекції на перебіг вагітності // Зб.
наук. праць «Невиношування вагітності». К., 1997. – С.352 – 354
75.Покрышко С.В. Влияние инфекции на течение беременности и послеродового периода // Врач. практика. – 1997. - № 5 – 6. – С.35 – 37.
76.Пре- и постнатальная диагностика материнско-плодовой инфекции (клинико-морфологическое исследование) / А.Ф. Яковцова, Е.Я. Гречанина,
И.А. Жадан, И.Ф. Шелковая, С.В. Покрышко // Труды 1-го съезда Российск. Об-ва патологоанатомов. Москва, 1996. – С.252.
77.Предупреждение развития кровотечений у беременных с железодефицитной анемией / Ю.С. Паращук, Г.В. Мальцев, И.Н. Меренкова, Жони Елхам
Сауд // Сб. науч. тр. Ассоциации акушеров-гинекологов Украины. К.,
1999. – С.127 – 130.
78.Профілактика маткових кровотеч у вагітних з анемією. / Ю.С. Паращук,
Г.В. Мальцев, О.П. Дубініна, І.М. Меренкова // Тези доп. Пленуму правління наук. товариства акушерів-гінекологів України «Шляхи зниження
материнської смертності від маткових кровотеч». Вінниця, 1993. – С.6667.
79.Радіоізотопна оцінка функціонального стану печінки жінок з антенатальною загибеллю плода / М.Г. Богдашкін, В.І. Грищенко, І.Ф. Бодня, М.І.
Пилипенко, І.М. Хмилевський // Педіатрія, акушерство і гінекологія –
1980 – № 2. – С.41 – 43.
80.Рогозянский Л.В. Диагностика цитомегалии в акушерстве // Тез. докл. ХІ
Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов. Москва, 1963. – С.105.
81.Рогозянский Л.В. Значение и диагностика цитомегалии в акушерстве //
Материалы областной научно-практической конференции врачей акушеров-гинекологов. Донецк, 1964. – С.73
82.Сравнительная оценка методов лабораторной диагностики токсоплазмоза.
/ Г.В. Цысина, А.К. Никонова, А.А. Мирошниченко, Н.И. Пекарская, А.И.
31
Шевченко /Сб. науч. тр. ХМИ «Проблемы токсоплазмоза и листериоза».
Вып. 60. К., 1964. – С.29 – 34.
83.Течение беременности, родов и морфо-функциональное состояние плаценты при гепатитах / Н.Г. Богдашкин, В.Г. Почепцов, А.Ф. Яковцова,
Н.И. Пилипенко, В.Н. Хворостинка, Н.Л. Лисс, А.Н. Карамышев, В.К.
Ольшицкая, Н.В. Новикова // Тез. докл. VІ съезда акушеров-гинекологов
Украинской ССР. К., 1976. –С. 95 – 96.
84.Трунова Е.Я. Выявление и лечение токсоплазмоза как метод профилактики перинатальной патологии плода // Физиология и патология внутриутробного плода и новорожденного: Сб. науч. тр. / Харьк. мед. ин-т, вып.
64.; Харьк. науч. мед. о-во, вып. 27. ― К.: «Здоров’я», 1965. ― С. 120-123.
85.Трунова Е.Я. Выявление некоторых хронических инфекций у женщин с
отягощенным акушерским анамнезом // Вопросы взаимосвязи матери и
плода / Сб. науч. тр. ХМИ. Вып. 84. Харьков, 1968. – С. 93 – 96.
86.Трунова Е.Я. Диагностика и лечение некоторых хронических инфекций в
акушерстве // Материалы юбилейной научной сессии ХМИ, посвященной
50 летию Великого Октября / Сб. ХМИ. Вып. 75. К., 1967. – С.32 – 35.
87.Трунова Е.Я. Иммунофлюоресцентный метод в диагностике токсоплазмоза // Материалы науч. конф. молодых ученых. Вып.83. Харьков, 1965. –
С.198 – 201.
88.Трунова Е.Я. Иммунофлюоресцентный метод в серологической диагностике токсоплазмоза // Науч. конф. молодых ученых / Сб. науч. тр. ХМИ.
Вып 63. – 1966. – С.198 – 200
89.Трунова Е.Я. Некоторые данные по диагностике токсоплазмоза в акушер
ской патологи // Материалы обл. науч.-практ. конф. по токсоплазмозу. Луганск, 1964. – С.47 – 48.
90.Трунова Е.Я. Опыт выявления токсоплазмоза с помощью реакции с красителем и люминесценцией // Токсоплазмоз. К., 1966. – С.202 – 206.
91.Трунова Е.Я. Ценность иммунофлюоресцентного метода в диагностике
токсоплазмоза // Материалы науч. конф. «Актуальные вопросы теоретической и практической медицины». Вып 67. К., 1966. – С.245 – 246.
92.Трунова О.Я. Деякі дані по діагностиці токсоплазмозу в акушерській патології // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1965. – № 5. – С.53 – 65.
93.Фатхи Р.С.Эль Дахдух. Диагностика и лечение беременных с хроническим
токсоплазмозом // Тези доп. конф. молодих вчених ХДМУ «Медицина
третього тисячоліття». Харків, 2002. – С.128.
94.Фатхі Р.С.Ель Дахдух. Використання препарату «Фансидар» в комплексній терапії вагітних, хворих на токсоплазмоз // Зб. наук. праць «Лекарства
– человеку». Харків, 2002. – Т.XVII, № 3. – С.398 – 399.
95.Шевченко А.И., Цысина Г.В., Николаева Л.К. О положительных реакциях
на токсоплазмоз у больных склеромой // Сб. науч. тр. ХМИ «Проблемы
токсоплазмоза и листериоза». Вып. 60. К., 1964. – С.91 – 92.
32
Імунологічний конфлікт під час вагітності
1. Богдашкин Н.Г. Случай сочетания изоантигенной несовместимости крови
и нефропатии у беременной // Сб.науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С. 157 – 160.
2. Богдашкин Н.Г., Коваленко В.В. Иммунологические сдвиги у беременных
при токсоплазмозе и листериозе в образовании антилейкоцитарных изоиммунных антител. // Сб. науч. тр. кафедр микробиологии, эпидемиологии
и инфекционных болезней Харьковск. мед. ин-та. Т. 9. Харьков, 1978. –
С.32 – 35.
3. Богдашкін М.Г., Сабадаш І.О. Антилейкоцитарні антитіла і термін вагітності // Врачеб. практ. – 1998. – №5 – 6 – С.38 – 39.
4. Ведение беременности у женщин с иммунологическим конфликтом / А.Д.
Исаева, И.И. Грищенко, Т.М. Новаченко, С.А. Гень, В.В. Коваленко // Тез.
докл. VІ съезда акушеров-гинекологов Украинской ССР. К., 1976. – С.36 –
37.
5. Гень С.А., Новикова Н.В., Гребенюк М.И. О влиянии сероводородных
ванн на уровень свободных сульфгидрильных групп и альбуминов сыворотки крови у женщин, перенесших во время беременности резусконфликт // Сб. науч. тр. ХМИ «Вопросы патологии беременности и родов». Вып. 102. Харьков, 1972. – С.61 – 63.
6. Гень С.А. Изменения показателей сульфгидрильных групп (SН) в белковом сывороточном комплексе изоиммунизированных женщин и их новорожденных (клинико-биохимическое исследование). Сообщ. І // Сб. науч.
тр. ХМИ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.55 – 58.
7. Гень С.А. Определение сульфгидрильных (SН) групп в ткани плаценты
изоиммунизированных женщин (биохимическое исследование). Сб. науч.
тр. ХМИ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.59-62.
8. Гень С.А. Сульфгидрильные группы сывороточного белкового комплекса
изоиммунизированных по резус-фактору рожениц и их новорожденных //
Сб. науч. работ «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Вып. 84. Харьков,
1968. – С. 21 – 25.
9. Гень С.А. Эффективность десенсибилизации организма при иммунологическом конфликте у беременны //. Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии и патологии генеративной функции женщины». Харьков, 1979. –
С.41 – 42.
10.Гень С.А., Новикова Н.В. Изменение содержания сульфгидрильных групп
и белковых фракций в сыворотке крови беременных, рожениц и новорожденных при несовместимости по резус-фактору // Акушерство и гинекология. – 1969. - № 2. – С.49 – 52.
11.Гень С.А., Яковцова А.Ф. Содержание сульфгидрильных групп в ткани
плаценты при изоантигенной несовместимости крови матери и плода по
резус-фактору (физико-химическое и гистохимическое исследование) //
33
Сб. науч. работ «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Вып. 84. Харьков,
1968. – С.38 – 41.
12.Грищенко И.И. Ведение беременности у женщин с изоантигенной несовместимостью: Метод. письмо. Харьков, 1970. – 9 с.
13.Грищенко И.И., Богдашкин Н.Г., Гень С.А. Значение биохимических показателей крови и околоплодных вод для оценки состояния внутриутробного плода при изоантигенной несовместимости и антенатальной его гибели // Тез. докл. V съезда акушеров-гинекологов УССР. К., 1971. – С.77 –
78.
14.Грищенко И.И., Гень С.А. Ведение беременности у женщин с изоантигенной несовместимостью // Акушерство и гинекология – 1974. – № 4. – С.55
– 57.
15.Грищенко И.И., Гень С.А. Выбор оптимального срока для родоразрешения при изоантигенной несовместимости по резус-фактору // Сб. науч. тр.
«Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее нарушений».
Харьков, 1976. – С.69 – 72.
16.Грищенко И.И., Гень С.А. Опыт работы специализированной лаборатории
по наблюдению женщин с изоантигенной несовместимостью по резусфактору // Материалы І съезда акушеров-гинекологов Узбекистана. Ташкент, 1972. – С.70 – 71.
17.Грищенко И.И., Гень С.А., Мишенина К.Г. Резус-конфликт у беременных
и организационные мероприятия по предупреждению его. Сб.науч.тр.
Харьк. мед. ин-та. Вып. 116. 1974. – С.36 – 57
18.Грищенко И.И., Шилейко В.А. Взаимоотношения организмов матери и
плода в условиях несовместимости их по резус-фактору. М.: Медицина,
1972. – 164 с.
19.Грищенко И.И., Шилейко В.А. О преждевременном вызывании родовой
деятельности при иммунизации организма беременной женщины // Акушерство и гинекология. – 1966. – № 4. – С.53 – 58.
20.Грищенко И.И., Шилейко В.А. Обмен веществ между матерью и плодом в
условиях изоиммунизации к резус-фактору // Акушерство и гинекология.
– 1968. – № 7. – С.18 – 20.
21.Грищенко И.И., Шихайлова В.П. Некоторые дополнительные показатели
степени изоиммунизации при резус-конфликте // Сб. тр. Харьк. мед. ин-та
«Вопросы патологии беременности и родов». Харьков, 1972. – С.58 – 60.
22.Грищенко І.І. Особливості біохімічного складу навколоплідної рідини в
ранні строки вагітності при імунологічному конфлікті за резус-фактором //
Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1979. – № 2. – С.33 – 34.
23.Грищенко І.І., Жарких А.В. Динаміка вмісту серотоніну в крові при вагітності, родах у ізоімунізованих жінок // Педіатрія, акушерство і гінекологія.
– 1972. – № 2. – С.33 – 35.
24.Грищенко І.І., Орищук М.І., Гень С.О. Кількісні показники білірубіну навколоплідних вод при резус-ізоімунізації наприкінці вагітності і в родах //
Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1973. – № 6. – С.33 – 35.
34
25.Дрыжова Л.П. К вопросу о взаимосвязи между матерью и плодом в условиях изоиммунизации к резус-фактору // Материалы Всесоюз. конф. акушеров-гинекологов по проблеме «Асфиксия плода и новорожденного».
Минск, 1968. – С. 128 – 130.
26.Дрыжова Л.П. Некоторые вопросы взаимосвязи матери и плода в условиях
изоиммунизации // Материалы юбил. науч. сессии Харьк мед. ин-та, посвященной 50-летию Великого Октября. Вып. 75. Киев, 1967. – С. 165 –
167.
27.Дрыжова Л.П. Содержание мукополисахаридов в сыворотке крови беременных женщин, их новорожденных и в тканях плаценты при изоантигенной несовместимости // Сб. науч. тр. ХМИ «Вопросы взаимосвязи матери
и плода». Вып. 84. Харьков, 1968. – С.28 – 31.
28.Дрыжова Л.П. Содержание мукополисахаридов в сыворотке крови беременных женщин и их детей при изоантигенной несовместимости // Акушерство и гинекология. – 1968. – № 10. – С. 18 – 21.
29.Дрыжова Л.П., Яковцова А.Ф. Содержание мукополисахаридов в ткани
плаценты при изоантигенной несовместимости крови матери и плода
(биохимическое и гистохимическое исследование) // Сб.науч. тр. ХМИ
«Вопросы взаимосвязи матери и плода». Вып. 84. Харьков, 1968. – С41 –
45.
30.Значение биохимических показателей крови и околоплодных вод для
оценки состояния внутриутробного плода при изоантигенной несовместимости и антенатальной гибели / И.И. Грищенко, Н.В. Новикова, Н.Г.
Богдашкин и др. // Тез. докл. V съезда акушеров гинекологов Украинской
ССР. К., 1971. – С. 77 – 78.
31.Изменения иммунологической резистентности у женщин с внутриутробной гипотрофией плода на фоне гипокинезии / Н.Г. Богдашкин, Е.И. Самарская, В.Д. Ткаченко, Л.Д. Добруник, Л.П. Дрыжова, О.Б. Овчаренко,
Н.П. Косенко, Н.А. Филипченко // Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 10. – С.25 – 32.
32.Комплексный метод диагностики гемолитической болезни плода в условиях изоантигенной несовместимости / И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин,
С.А. Гень, А.В. Жарких, Р.Я. Воронова, Л.А. Реброва, В.П. Шихайлова,
А.В. Новикова // Тез. докл. VІІ Междунар. конгресса акушеровгинекологов. К., 1973. – С.200 – 201.
33.Комплексный метод диагностики гемолитической болезни плода в условиях изоантигенной несовместимости / И.И. Грищенко, С.А. Гень, В.П.
Шихайлова, Е.Я. Трунова, Л.А. Реброва, А.В. Жарких // Тез. докл. VІІ
Междунар. конгресса акушеров-гинекологов. Москва, 1973. – С.200 – 201.
34.Курмангалиева Д.А. Содержание электролитов калия и натрия в крови
изоиммунизированных беременных женщин и их детей // Здравоохранение Казахстана. – 1968. – № 5. – С. 26 – 28.
35.Курмангалиева Д.А. Электролиты в плацентах изоиммунизированных
женщин // Сб. науч. тр. ХМИ. Вып. 84. Харькова, 1968. – С.45 – 47.
35
36.Курмангалиева Д.А. Электролиты крови у изоиммунизированных женщин
и их детей. Сб. науч. тр. ХМИ. Вып. 84. Харьков, 1968. – С.31 – 35.
37.Некоторые вопросы взаимосвязи матери и плода в условиях изоиммунизации / В.А. Шилейко, В.Н. Михайлова, Е.Н. Сорокина, Д.А. Курмангалиева, С.А. Гень, Л.П. Дрыжова, Г.В. Зубков, И.Я. Воронова // Материалы
юбилейной научной сессии Харьк. мед. ин-та посвященной 50-летию Великого Октября». Сб. науч. тр. ХМИ. Вып. 75. К., 1967. – С.165 – 168.
38.Орищук М.И. Количественное содержание негеминового железа в околоплодных водах у резус-изосенсибилизированных беременных женщин //
Сб. тр. Харьк. мед. ин-та. Вып. 116. Харьков, 1974. – С.59 – 61.
39.Орищук М.И. Наш опыт амниоцентеза в ранние и средние сроки беременности, осложненной резус-конфликтом // Сб. тр. Харьк. мед. ин-та. Вып.
116. Харьков, 1974. – С.57 – 59.
40.Орищук М.І. Вміст негемінового заліза і протеїну в амніотичній рідині
при резус-сенсибілізації наприкінці вагтіності і в родах // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1975. – № 2. – С.38 – 40.
41.Реброва Л.А. Клинико-генетические аспекты изоантигенной несовместимости // Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та «Вопросы патологии беременности
и родов». Вып. 102. Харьков, 1972. – С.63 – 66.
42.Рощенюк В.М., Бірюкова М.С., Тимченко В.Г., Бутенко Н.Д. Лейкоцитарна ізосенсибілізація в ранні строки вагітності // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1970. – № 2. – С.45 – 46.
43.Сорокина Е.Н. Содержание кальция в плацентах при изоиммунизации.
Сб.науч. тр. «Вопросы взаимосвязи матери и плода» (ХМИ), Харьков,
1968. – Вып. 84. – С.47-49.
44.Сорокина Е.Н. Содержание склеропротеинов в плацентах женщин с различной степенью изоиммунизации. // Сб.науч. тр. «Вопросы взаимосвязи
матери и плода» (ХМИ). Харьков, 1968. – Вып.84. – С.35-38.
45.Сорокина Е.Н. Содержание склеропротеинов в плацентах изоиммунизированных Женин // Материалы науч. конф. молодых ученых, посвященной
160-летию Харьк. мед. ин-та. Вып. 63. Харьков, 1965. – С.177 – 179.
46.Сорокина Е.Н. Содержание склеропротеинов и кальция в плацентах изоиммунизированных женщин // Сб. науч. тр. «Научные основы охраны здоровья женщины, матери, новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.54
– 58.
47.Специализированная помощь беременным при различных видах акушерсткой патологии / И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, С.А. Гень и др. //
Тез.докл. ХІІІ Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов. Москва, 1976. –
С.11 – 12.
48.Шилейко В.А. Показатели витамина С в крови матери, плода и плаценте
изоиммунизированных женщин // Сб. науч. тр. «Вопросы взаимосвязи матери плода». Харьков, 1968. – Вып. 84. – С.25 – 28.
49.Шилейко В.А. Преждевременное родоразрешение в комплексе мероприятий по борьбе с перинатальной смертностью при изоантигенной несовместимости матери и плода // Сб. науч. тр. ХМИ «Физиология и патология
36
внутриутробного плода и новорожденного». Вып. 64. К.: Здоров’я, 1965. –
С.167 – 173.
50.Шилейко В.А. Результаты лечения сенсибилизированных женщин // Акушерство и гинекология. – 1965. – № 3. – С.17 – 21.
51.Шилейко В.А. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови у изоиммунизированных женщин // Врач. дело – 1965. – № 9. – С.61 –
64.
52.Шилейко В.А., Грищенко И.И. О преждевременном вызывании родовой
деятельности при иммунизации организма беременной женщины // Акушерство и гинекология. – 1966. – № 4. – С.53 – 58.
53.Шилейко В.А., Грищенко И.И. Обмен веществ между матерью и плодом в
условиях изоиммунизации к резус-фактору // Акушерство и гинекология.
– 1968. – № 7. – С.18 – 20.
54.Шилейко В.А., Коваленко В.В. Течение и исход беременности у женщин с
одновременной изоиммунизацией к антигенам  и резус-фактору // Сб.
науч. тр. Харьк. мед. ин-та. Вып. 90. Харьков, 1970 – С.256 – 260.
55.Шилейко В.А., Лещенко Г.Д. Некоторые данные о функциональном состоянии нервной системы у изоиммунизированных женщин // Сб. науч.
тр. «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.24 – 28.
56.Шихайлова В.П. Динамика белковых фракций сыворотки крови изоиммунизированных беременных и их новорожденны // Научная конференция
молодых ученых, посвященная 160-летию ХМИ / Сб. науч. тр. ХМИ.
Вып.63. Харьков, 1966. – С.217 – 219.
57.Шихайлова В.П. Некоторые данные о состоянии белкового обмена между
матерью и плодом при изоиммунизации к резус-фактору // Сб науч. тр.
ХМИ «Вопросы взаимосвязи матери и плода».Вып. 84. Харьков, 1968. –
С.14 – 18.
58.Шихайлова В.П. Показатели ренина в сыворотке крови резусотрицательных беременных // Сб. науч. тр. ХМИ. Вып. 116. Харьков,
1974. – С.61 – 64.
59.Шихайлова В.П. Электрофоретические исследования сыворотки крови
изоиммунизированных беременных, их новорожденных и плацент // Сб.
тр. ХМНО «Научные основы охраны здоровья женщин, матерей и новорожденных». Вып. 78. Харьков, 1967. – С.46 – 49.
60.Шихайлова В.П., Шилейко В.А. Показатели С-реактивного белка при изоиммунизации к резус-фактору // Сб. науч. тр. ХМИ «Вопросы взаимосвязи
матери и плода». Вып. 84. Харьков, 1968. – С.18 – 21.
Аборт. Недоношена і переношенна вігітність.
1. Богдашкин Н.Г., Хадж Абу Талал, Фатхи Р.С. Эль Дахдух. Нарушение
обмена веществ у беременных как одна из причин невынашивания и анте-
37
натальной гибели плода // Сб. «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии – 2000». К., 1999. – С.195 – 199.
2. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Коваленко Л.Г. Кольпоцитогенетические тесты при прогнозировании невынашивания // Сб. науч. тр. «Репродуктивная функция женщины (вопросы физиологии и патологии)». Харьков, 1981. – С.14 – 16.
3. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Коваленко Л.Г. Некоторые цитогенетические показатели этиопатогенеза невынашивания беременности // Тез.
докл. IV съезда Всесоюз. общества генетиков и селекционеров им. Вавилова. Кишинев, 1982. – С.46 – 48.
4. Богдашкін М.Г., Удовіченко О.А., Андреєв С.В. Деякі показники обміну
речовин у жінок з антенатальною загибеллю плоду та невиношуванням
вагітності // Зб. «Актуальні проблеми сучасної медицини». Харків, 1995. –
С.21 – 23.
5. Богдашкін М.Г., Шихайлова В.П., Коваленко Л.Г. Додаткові тести в діагностиці невиношування вагітності // Педіатрія, акушерство і гінекологія. –
1981. – № 4. – С.51 – 53.
6. Вержанский П.С., Паращук Ю.С., Сергиенко Л.Ю. Уровень гормонов крови женщин при беременности, осложненной пиелонефритом и угрозой
прерывания // Вестник проблем современной медицины. – 1995. – Вып.10.
– С.73 – 78.
7. Вміст пролактину та статевих стероїдів у крові жінок з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи при невиношуванні вагітності / О.І.
Самарська, О.А. Лященко, О.Б. Овчаренко та інш. // Врачебная практика.
– 2000. – № 5. – С.11 – 12.
8. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Анализ случаев невынашивания беременности после искусственной инсеминации нативной и криоконсервированной спермой // Тез. докл. VIII съезда акушеров-гинекологов УССР «Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве». Львов, 1986. – С.48 – 49.
9. Диагностическое значение гормональных изменений у беременных с
невынашиванием при патологии гепатобилиарной системы /
Е.И.Самарская,
О.И.Калиновская,
О.А.Лященко,
Н.И.Гладенко,
И.А.Тучкина, О.Б.Овчаренко, Г.В.Мальцев, С.И. Гайворонская // Матеріали ІІ конф. Харк. обл.. клінічної лікарні «Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». Харків, 2004. – С.56.
10.Диагностическая ценность амниоскопии и амниоцентеза в определении
состояния внутриутробного плода при перенашивании беременности /
Е.Л. Лернер, Р.Я. Воронова, С.А. Назарюк, Л.В. Рогозянский // Акушерство и гинекология – 1970. – № 9. – С.40 – 42.
11.Динамика полового хроматина и кариопикнотического индекса при невынашивании беременности / И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, Л.Г. Коваленко // Сб. «Современные методы диагностики и лечения
перинатальной патологии». Москва – Ереван, 1981. – С.128.
38
12.Дриняева В.В., Паращук Ю.С. Стимуляция сократительной деятельности
матки при переношенной беременности методом акупунктурной гипотермии биологически активных точек // Врачебная практика. – 2001. – № 5. –
С.19 – 21.
13.Лернер Е.Л. Активность гиалуронидазы в крови женщин с доношенной и
переношенной беременностью и ее изменения под влиянием витаминов
«С» и «Р» // Сб. науч. тр. ХМИ «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С. 10 – 18.
14.Лернер Е.Л., Эндельман М.М. Активность ацетилхолинэстеразы в крови и
выделение катехоламинов с мочой при доношенной и переношенной беременности у женщин. Влияние витаминов С и Р на эти показатели //
Акушерство и гинекология. – 1966. – № 4. – С.47 – 52.
15.Невиношування вагітності після штучного запліднення / В.І. Грищенко,
Ю.С. Паращук, Л.В. Потапова, О.П. Танько // Зб. наук. праць «Невиношування вагітності». К., 1997. – С.79 – 81.
16.Невынашивание беременности и гиподинамия / Н.Г. Богдашкин, Н.П.
Артыкова, Л.Г. Трубчанинова, Саломон Нгема Овоно Абеме // Тез. докл.
VIII съезда акушеров-гинекологов УССР «Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве». Львов, 1986. – С.35 – 36.
17.Невынашивание беременности у работниц, связанных с производством
комбинированных пестицидов и применением их в сельском хозяйстве //
Н.Г. Богдашкин, В.П. Михайлова, П.С. Вержанский, Л.Г. Коваленко, Е.И.
Самарская, Г.М. Чурута, Т.В. Ковалева // Тез. докл. VII съезда акушеровгинекологов Украинской ССР. Донецк, 1981. – С.61 – 62.
18.Некоторые соматические и генетические показатели невынашивания беременности у работниц химпредприятий / Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, Л.Г. Коваленко, Г.М. Чурута // Тез. докл. VIII съезда акушеровгинекологов УССР. Львов, 1986. – С.96 – 97.
19.Новые аспекты применения кольпоцитогенетических тестов в диагностике
невынашивания беременности / И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, В.П.
Шихайлова, Л.Г. Коваленко // Тез. докл. Республ. конф. акушеровгинекологов Литовской ССР. Ч. ІІ. Клайпеда, 1981. – С.184 – 186.
20.Особливості перебігу вагітності у неповнолітніх жінок з невиношуванням.
/ М. Г. Богдашкін, І.О. Тучкіна, М.А. Лісова, Є.В. Благовещенський / Зб.
«Невиношування вагітності». К., 1997. – С.23 – 26.
21.Паращук Ю.С. Особливості перебігу вагітності у жінок після терапії деяких форм неплідності // Педіатрія, акушерство та гінекологія – 1993. – №
4. – С.62 – 64.
22.Паращук Ю.С. Особливості перебігу вагітності у жінок після інсемінації
сперміями донора // Сб. науч. тр. симпозиума с междунар. участием «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии». К., 1997. – С.110
– 112.
39
23.Паращук Ю.С., Атраментова Л.О. Вплив шлюбної структури на гестаційний процес, результати вагітності, пологи і стан новонароджених //
Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1993. – № 5. – С.50 – 52.
24.Паращук Ю.С., Дриняева В.В. Использование метода акупунктурной гипотермии для стимуляции сократительной деятельности матки при переношенной беременности // Зб. наук. праць Медичного ін-ту Української
асоціації народної медицини. К.: Інтермед, 2002. – С. 149 – 150.
25.Паращук Ю.С., Дриняєва В.В. Рівень плацентарного лактогену при переношуванні вагітності // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (26),
додаток. – С. 265 – 266.
26.Паращук Ю.С., Лупояд В.С. Использование ультразвукового сканирования в диагностике угрозы прерывания беременности // Тез. докл. науч.
конф. «Актуальные вопросы антенатальной охраны плода», 1986. – С.154
– 155.
27.Паращук Ю.С., Сабадаш И.А. Неспецифические механизмы блокады
спонтанной сократительной активности матки // Матеріали наук.-практ.
конф. «Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії». Харків, 2004. – С.
132 – 134.
28.Покришко С.В. Вплив материнської інфекції на перебіг вагітності // Зб.
наук. праць «Невиношування вагітності». К., 1997. – С.352 – 354.
29.Применение синтетических прогестинов при лечении невынашивания беременности / И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, Л.Г. Коваленко // Тез. докл. Пленума правления Всесоюз. общества акушеровгинекологов. Махачкала, 1980. – С.90.
30.Сабадаш И.А. Особенности функционирования системы перекисного окисления липидов – антиоксидантной системы защиты организма при
невынашивании беременности // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2003.
– Т. 8, № 1. – С.74 – 79.
31.Самарская Е.И. Невынашивание беременности и связь ее с функциональным состоянием печени // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии
и патологии генеративной функции женщины». / Харьк. мед. ин-т. Харьков, 1979. – С.56.
32.Самарская Е.И. Невынашивание беременности у работниц, связанных с
производством комбинированных пестицидов и применением их в сельском хозяйстве // Тез. докл. VІІ съезда акушеров-гинекологов УССР. К.,
1983. – С.137 – 138.
33.Самарская Е.И., Брук Б.М., Городысская Э.Ф. Морфологические изменения плацент женщин с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, страдающих невынашиванием беременности // Сб. науч. работ
«Актуальные вопросы физиологии и патологии генеративной функции
женщины» / Харьк.мед. ин-т. Харьков, 1979. – С.57.
34.Трубчанинова Л.Г. Лечение невынашивания беременности синтетическими прогестинами // Тез. докл. ХІІ науч.-практ. конф. молодых ученых
ХМИ. Харьков, 1984. – С.14.
40
35.Удовиченко О.А. Применение некоторых рутинных методик для прогнозирования исхода угрожающего аборта у женщин в первом триместре беременности // Сб. науч. тр. «Актуальные проблемы интернатуры». Харьков, 1996. – С.120 – 122
36.Шихайлова В.П. Самарская Е.И., Гилун Л.И. Содержание катехоламинов
в элементах плодного яйца и в моче при нарушении сократительной деятельности матки как причина невынашивания беременности // Сб. науч.
тр. «Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее нарушений». Харьков, 1976. – С.37 – 40.
37.Шихайлова В.П., Чурута Г.И., Ковалева Т.В. Анализ невынашивания беременности по материалам Первомайской ЦРБ // Сб. науч. тр. «Репродуктивная функция женщины. Вопросы физиологии и патологии»/ Харьк.
мед. ин-т. Харьков, 1981 – С. 16 – 17.
38.Шихайлова В.П., Яцын Л.С., Хмельницкая Л.А. Половой хроматин как
дополнительный тест в диагностике перенашивания беременности и слабости родовой деятельности // Сб. науч. тр. «Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее нарушений». Харьков, 1976. – С.66 – 69.
Фетоплацентарна недостатність
1. Адольф Е.В., Богдашкин Н.Г., Яковцова А.Ф. Свободные радикалы в ткани плаценты при антенатальной гибели плода и их связь с окислительновосстановительными процессами // Материалы конф. кафедр патанатомии
Московск. мед ин-та и кафедр патанатомии и биохимии Харьковского
мед. ин-та «Функционально-морфологические основы патологических
процессов». Вып. 95. Харьков, 1970. – С.61 – 64.
2. Богдашкин Н.Г., Яковцова А.Ф., Новикова Н.В. Результаты изучения амниотической жидкости, а также биохимических и гистохимических исследований плаценты при антенатальной патологии // Тез. докл VІІ Междунар. конгресса акушеров-гинекологов. Москва, 1973. – С.187 – 188.
3. Ведение беременности и родов при фетоплацентарной недостаточности /
Ю.С. Паращук, О.В. Грищенко, И.В. Лахно, О.И. Шевченко, А.В. Зайченко; Под ред. Ю.С. Паращука, О.В. Грищенко. Харьков: Торнадо, 2001. –
116 с.
4. Изменение гемодинамики в сосудах фетоплацентарного комплекса у беременных с ожирением по данным ультразвуковой допплерометрии. //
Ю.С. Паращук, Р.А. Сафонов, Л.М. Терещук, В.В. Лоныч, И.Н. Леонтьева
/ Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Інтермед,
2002. – С. 72 – 75.
5. Иммуноморфологические особенности плаценты при хроническом токсоплазмозе у беременных / Ю.С. Паращук, А.Ф. Яковцова, Фатхи Р.С.Ель
Дахдух, И.В. Сорокина // Імунологія та алергологія. – 2001. – № 4. – С.49.
41
6. Меренкова І.М. Стан фетоплацентарного комплексу при поєднаннні загрози переривання вагітності із залізодефіцитною анемією // Зб. наук.
праць «Невиношування вагітності». К., 1997. – С.287 – 289.
7. Некоторые биофизические свойства и показатели окислительных процессов белкового обмена в плаценте в норме и при антенатальной гибели
плода / Е.В Адольф, Н.Г. Богдашкин, Л.В. Крыленко, Г.А, Логвинова, А.Я.
Яковцова // Тез. докл. V съезда акушеров-гинекологов УССР. К., 1971. –
С.77 – 78.
8. Паращук Ю.С. Лікування вагітних з фетоплацентарною недостатністю
при наявності екстрагенітальної патології // Клінічна фармація. – 2003. –
Т.7., № 3. – С.178.
9. Паращук Ю.С. Сафонов Р.А. Застосування актовегіну та інстенону при лікуванні плацентарних порушень у вагітних з аліментарноконституціональним ожирінням // Матеріали науково-практичної конференції «Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії». Харків, 2004. –
С. 134 – 135.
10.Паращук Ю.С. Стан фетоплацентарного комплексу при наявності екстрагенітальної патології у вагітних // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
«Наука і соціальні проблеми суспільства: Медицина, фармація, біотехнологія». Харків: Вид-во НФАУ, 2003. – С.158.
11.Паращук Ю.С., Вержанський П.С., Мальцев Г.В. Порушення фетоплацентарної системи при вагітності, ускладненої пієлонефритом та загрозою її
переривання // Зб. наук. праць «Невиношування вагітності». К., 1997. –
С.329 – 332.
12.Паращук Ю.С., Меренкова І.М. Діагностика фетоплацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії вагітних з допомогою магнітнорезонансної томографії // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. –
№4. – С.66 – 69.
13.Паращук Ю.С., Меренкова І.Н. Використання ультразвукової ехографії і
магнітно-резонансної томографії для діагностики фетоплацентарної недостатності // Укр. радіологіч. журн. – 1998. – Т.6, Вип. 1. – С.34 – 35.
14.Паращук Ю.С., Покришко С.В. Вплив генітального герпесу на стан фетоплацентарного комплексу // Сб. «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии 2000». К., 1999. – С.221 – 223.
15.Паращук Ю.С., Покришко С.В.Состояние фетоплацентарного комплекса
при материнской инфекции. В сб. тез. 2-го Российского научного форума
«Роль инфекции в патологии репродуктивной системы женщины, плода и
новорожденного». Москва. 2000. – С.212-213.
16.Паращук Ю.С., Сафонов Р.А. Ефективність застосування актовегіну та інстенону при хронічній фетоплацентарній недостатності у вагітних з ожирінням // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (26), додаток. – С.
262 – 263.
17.Паращук Ю.С., Сафонов Р.А. Комплексная оценка состояния фетоплацентраного комплекса у беременных с алиментарно-конституциональным
42
ожирением // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2003. – № 6. –
С.53 – 57.
18.Паращук Ю.С., Сафонов Р.А. Состояние фетоплацентарного комплекса у
беременных с ожирением // Тези доп. І конф. Харк. обл. лікарні «Актуальні проблеми медицини». Харків, 2002. – С. 28.
19.Паращук Ю.С., Сафонов Р.А., Никитина И.В. Биофизический профиль
плода у беременных на фоне алиментарно-конституционального ожирения // Буковинськ. мед. вісник. – 2001. – Т. 5, № 2 – 3. – С.146 – 147.
20.Паращук Ю.С., Стрюков Д.В. Изменения в фетоплацентарном комплексе
у беременных женщин с туберкулезом легких 1а – 1б групп диспансерного учета // Сб. науч. работ «Лекарства – человеку». Харьков, 2002.Т.ХVІІ, № 3 – С.44 – 45.
21.Паращук Ю.С., Фатхі Р.С.Ель Дахдух. Морфологічні особливості посліду
при хронічному токсоплазмозі у вагітних // Зб. наук. праць XLV підсумкової (міжрегіональної) наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Вип. 7 – С. 156
– 157.
22.Паращук Ю.С., Фатхі Р.С.Ель Дахдух. Порушення у фетоплацентарному
комплексі при хронічному токсоплазмозі та їх корекція // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. – № 1. – С. 62 – 66.
23.Паращук Ю.С., Яковцова А.Ф.. Горшкова З.А. Стан фетоплацентарного
комплексу у роділь при дискоординації пологової діяльності // Галицьк.
лікарськ. вісник – 2003. – Т.10, № 2. – С.155 – 157.
24.Патоморфология последа при врожденном токсоплазмозе / Ю.С. Паращук,
А.Ф. Яковцова, И.В. Сорокина, Фатхи Р.С.Ель Дахдух // Буковинський
медичний вісник. – 2001. – Т. 5, № 2 – 3. – С.144 – 145.
25.Ультразвуковой контроль при лечении фетоплацентарной недостаточности / Ю.С. Паращук, Г.В. Мальцев, С.В. Покрышко, С.Н. Копитько // Тез.
докл. ІІ Международного симпозиума «Проблемы клинической генетики и
перинатальной диагностики». Балаклея, 1994. – С.25 – 26.
26.Фатхи Р.С. Ель Дахдух Эндокринная функция плаценты при хроническом
токсоплазмозе // Тези доп. І конф. Харк. обл. клін. лікарні «Акутальні
проблеми медицини». – Харків, 2002 – С.45.
27.Фатхі Р.С. Ель Дахдух Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з
токсоплазмозом // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України.
К.: Фенікс, 2001. – С.622 – 623.
28.Фетоплацентарная недостаточность: Учебное пособие для студентов интернов и врачей акушеров-гинекологов / Ю.С. Паращук, О.В. Грищенко,
И.В. Лахно, О.И. Шевченко Харьков: ХГМУ, 1999. – 45 с.
29.Эндокринная функция фетоплацентарного комплекса у беременных с
алиментарно-конституциональным ожирением / Р.А. Сафонов, Ю.С. Паращук, И.В. Никитина, И.Н. Леонтьева, В.В. Лоныч // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Фенікс, 2001. – С. 558 – 559.
43
Скорочувальна діяльність матки та її порушення
1. Богдашкин Н.Г., Веретюк Н.И., Карамышев А.Н. Влияние линетола на сократительную деятельность изолированных рогов матки небеременных
крыс // Фармакология и токсикология. – 1982. – № 6. – С.112.
2. Богдашкин Н.Г., Филюк А.П. Течение и исход родов у юных и пожилых
первородящих со слабостью родовой деятельности в зависимости от применямого лечения // Харьк. гос. мед. ин-т. Харьков, 1990. – С. . – Деп. в
НПО «Союзинформ».
3. Богдашкин Н.Г., Чистяк В.М. Течение родов и сократительной деятельности матки у женщин, перенесших кесарево сечение, по материалам облклинбольницы за 1970 – 1974 годы // Сб. науч. тр. «Гуморальная регуляция
родовой деятельности и лечение ее нарушений». Харьков, 1976. – С.73 –
75.
4. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Веретюк Н.И. Профилактика и лечение
слабости родовой деятельности предшественниками простагландинов у
тучных женщин // Тез. докл. ХІV Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов
«Актуальные проблемы перинатологии. Диагностика и лечение женского
бесплодия». Москва, 1983. – С.424.
5. Вплив попередників простагландинів на скоротливу здатність матки і розвиток плодів у білих щурі / М.Г. Богдашкін, Н.І. Веретюк, А.М. Карамишев та ін. // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1984. – № 2. – С.39 – 41.
6. Горшкова З.А. Изучение метаболической динамики при дискоординации
родовой деятельности с учетом оценки эффективности применения препарата Спазмобрю // Матеріали ІІ конф. Харк. обл.. клінічної лікарні
«Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих».
Харків, 2004. – С.29.
7. Гречанин Б.Е., Хаджий И.Я., Николаева А.В. Результаты клиникоэкспериментального изучения действия пахикарпина в свечах // Сб. науч.
тр. Харьк. мед. ин-та. Вып. 116. Харьков, 1974. – С.53 – 55.
8. Инфузионно-трансфузионная терапия при кровотечениях в акушерстве /
Ю.С. Паращук, Ю.Д. Дончак, В.Ф. Гонтарь, В.Н. Сироштан // Зб. наук.
праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Інтермед, 2002. – С. 70
– 71.
9. Новикова А.А., Подзолкова О.И., Бычкова Е.А. Диагностика и лечение
рожениц с дискоординацией родовой деятельности. // Материалы 52-й
итоговой студенческой мед. науч. конф. (с международным участием), 19го межвузовского симпозиума «Актуальные вопросы хирургии». Москва,
2004. – С.124.
10.Паращук Ю.С., Воронцов Ю.М. Динамика экскреции катехоламинов при
нормально развивающейся родовой деятельности и ее недостаточности
//Сб. науч. тр. «Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее
нарушений». Харьков, 1976. – С.34 – 37.
44
11.Паращук Ю.С., Горшкова З.А. Диагностика и лечение рожениц с дискоординацией родовой деятельности // Зб. наук. праць «Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології». Харків, 2003. –
С.181 – 186.
12.Паращук Ю.С., Горшкова З.А. Дискоординация родовой деятельности:
диагностика, новый подход к лечению // Зб. наук. праць «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Вип.. 11. Київ – Луганськ, 2004. – С.63 – 67.
13.Паращук Ю.С., Горшкова З.А. Діагностика и фармакологическая коррекция дискоординации родовой деятельности // Врач. практика. – 2003. – №
5. – С.61 – 64.
14.Паращук Ю.С., Горшкова З.А. Сравнительная характеристика терапии при
дискоординации родовой деятельности // Матеріали наук.-практ. конф.
«Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії». Харків, 2004. – С. 128 –
130.
15.Паращук Ю.С., Горшкова З.А. Фармакологічна корекція дискоординації
пологової діяльності // Врач. практика. – 2001. – № 5. – С. 8 – 12.
16.Паращук Ю.С., Обухов Ю.Е. Снижение перинатальных осложнений применением длительной эпидуральной анальгезии при дискоординации родовой деятельности // Материалы ІІІ съезда акушеров-гинекологов Узбекистана. Ташкент: Фан, 1990. – С.169 – 170.
17.Паращук Ю.С., Сорокіна І.В., Гошкова З.А. Морфологічні особливості
плаценти при дискоординації пологової діяльності, що розвилися на тлі
артеріальної гіпертензії та результати лікування препаратом «Спазмобрю»
// Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. –С.53 – 55.
18.Паращук Ю.С., Яковцова А.Ф.. Горшкова З.А. Стан фетоплацентарного
комплексу у роділь при дискоординації пологової діяльності // Галицьк.
лікарськ. вісник – 2003. – Т.10, №2. – С.155 – 157.
19.Шихайлова В.П., Яцын Л.С., Хмельницкая Л.А. Половой хроматин как
дополнительный тест в диагностике перенашивания беременности и слабости родовой деятельности // Сб. науч. тр. «Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее нарушений». Харьков, 1976. – С.66 – 69.
Патологія післяпологового періоду.
1. Богдашкин Н.Г. Гиподинамия как причина осложнения беременности, родов и послеродового периода // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины». Харьков,
1989. – С.73 – 75.
2. Богдашкин Н.Г. Состояние отдельных показателей гомеостаза у родильниц, перенесших кровотечение в родах // Материалы Пленума правления
Всесоюз. научного общества акушеров-гинекологов «Акушерские кровотечения». Ташкент, 1986. – С.12 – 13.
45
3. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Профилактика послеродовых гнойносептических заболеваний у беременных с кольпитами и цервицитами //
Тез. докл. V съезда акушеров-гинекологов БССР. Брест, 1991. – С.56 – 58.
4. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П. Состояние отдельных показателей гомеостаза у родильниц, перенесших кровотечение в родах // Материалы
Пленума правления Всесоюз. общества акушеров-гинекологов «Акушерские кровотечения». Ташкент, 1986. – С.12 – 13
5. Богдашкін М.Г., Артикова Н.П., Плехова О.І. Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарної системи у породіль з достатньою і зниженою лактацією // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1986. – № 5. – С.49 – 50.
6. Богдашкін М.Г., Лонич В.В., Ундеффо Тібюрс Акіону. Стан швів на матці
після кесаревого розтину за даними ультразвукового обстеження // Зб. наук. праць Українськ. асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології. Кривий Ріг, 1994. – С.159 – 160.
7. Богдашкін М.Г., Шихайлова В.П. Роль функціонального стану печінки в
процесах реабілітації породіль, які перенесли кровотечі в родах // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1987. – № 1. – С.41 – 43.
8. Імунологічні параметри породіль з гнійно-септичними ускладненнями пуерперію, перебіг вагітності яких ускладнився пізнім гестозом / О.П. Танько, Н.А. Аветесян, О.П. Ліпко, Л.В. Потапова // Зб. наук. праць «Сучасні
аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології». Харків, 2003. – С.44.
9. Некоторые показатели состояния гормонального гомеостаза у женщин с
акушерскими травмами таза / Ю.С. Паращук, Д.Д. Битчук, А.Г. Истомин,
А.А. Олейник, Н.И. Гладенко // Тези доп. ІІ конф. Харк. обл. клін. лікарні
«Сучасні методи лікування та реабілітації травм та їх наслідків. Невідкладна допомога при захворюваннях і травмах». Харків, 2003. – С. 49 – 50.
10.Причины гистерэктомий в акушерской клинике / В.В. Лоныч, Н.Г. Богдашкин, Л.М. Терещук, Н.И. Гладенко // Зб. наук. праць Асоціації акушерівгінекологів України. К.: Абрис, 2000. – С.450 – 451.
11.Самарская Е.И. Влияние кровопотери в родах на показатели функционального состояния печени и особенности реабилитации женщин в послеродовом периоде // Сб. науч. тр. «Актуальные проблемы интернатуры».
Харьков, 1996. – С.110 – 111.
12.Самарская Е.И., Ананьева И.В. Некоторые показатели иммунорезистентности организма женщин с патологической кровопотерей в родах // Сб.
науч. тр. «Вопросы репродуктологии». Харьков: ХМИ, 1992. – С.25 – 27.
Лактація та її порушення
1. Богдашкин Н.Г. Использование микроволновой резонансной терапии
(МРТ) в комплексном лечении родильниц с лактостазом и трещинами
сосков молочных желез // Харько гос. Мед. ун-т. Харьокв, 1991. Деп. В
НПО «Союзинформ» 06.12.91, № Д-21953.
46
2. Богдашкин Н.Г., Хусейханова О, Грабина В.А. Использование низкоэнергетического лазерного излучения для профилактики лактационного мастита // Сб. науч. тр. «Применение лазеров в клинической медицине».
Харьков, 1988. – С.17 – 18.
3. Богдашкін М.Г., Артикова Н.П. Вплив гіподинамії на функціональну активність гіпоталамо-гіпофізарної системи у породіль з достатньою і зниженою лактацією // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1986. – № 2 –
С.50 – 51.
4. Богдашкін М.Г., Артикова Н.П., Плехова О.І. Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарної системи у породіль з достатньою і зниженою лактацією // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1986. – № 5. – С.49 – 50.
5. Грищенко И.И., Грищенко М.П. Вызывание лактации вне беременности и
послеродового периода при воздействии словом // Сб. науч. тр. Харьк.
мед. ин-та. Вып.78. Харьков, 1968. – С.193 – 196.
6. Применение лазерного излучения для лечения лактостаза и профилактики
лактационного мастита в послеродовом периоде у женщин с гестозом /
Ю.С. Паращук, Н.Г. Богдашкин, Г.В. Мальцев, С.Н. Копитько, Н.В. Иващенко и др. // Материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». Ялта, 2002. – С. 32 – 33.
7. Профілактика гінекологічних захворювань у жінок,зайнятих на виробництвах зі значним фізичним навантаженням: Метод. вказ. Дял лікарівінтернів / Упор. Ю.С.Паращук, І.В.Завгороній, О.Б.Ляшенко,
О.І.Самарська, О.Б.Овчаренко, Л.М.Терещук. Харків: ХДМУ, 2004. – 12 с.
8. Профилактика и лечение послеродовых маститов с учетом иммунологических показателей крови у родильниц / Н.Г. Богдашкин, О. Хусейханова,
В.А. Грабина, В.В. Ткаченко // Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. «Немедикаментозные методы медицинской реабилитации». Харьков, 1989. –
С.156 – 157.
9. Шилейко В.А. Влияние течения родов и послеродового периода на лактацию в раннем периоде // Тез. докл. науч. сессии института и кафедральных научных конференций, посвященных 150-летнему юбилею института.
Харьков: ХМИ, 1955. – С.198 – 199.
Перинатологія
1. Богдашкин Н.Г. Катамнез детей, рожденных у женщин, страдающих хроническими заболеваниями печени // Сб. науч. тр. «Охрана здоровья детей
и подростков». Вып. 12. К., 1981. – С.87 – 90.
2. Богдашкин Н.Г. Прибор для отсасывания содержимого верхних дыхательных путей при оживлении детей, родившихся в асфиксии. // Тез. докл. 7-й
науч. конф. по применению и усовершенствованию современной аппаратуры, методов исследования, диагностики и лечения в практике здравоохранения. Харьков, 1965. – С.78 – 79.
47
3. Богдашкин Н.Г. Содержание витамина С в сыворотке крови и в плацентах
женщин с антенатальной гибелью плода // Сб. науч. тр. «Вопросы патологии беременности и родов». Харьков, 1972. – С.71 – 73.
4. Богдашкин Н.Г. Течение периода новорожденности у детей, рожденных
женщинами с хроническим гепатитом // Сб.тр. 2-го съезда акушеровгинекологов Таджикистана. Душанбе, 1986. – С.299 – 300.
5. Богдашкин Н.Г., Паращук Ю.С. Ультразвуковая диагностика состояния
внутриутробного плода во втором и третьем триместрах беременности //
Тез. докл. Пленума правления науч. об-ва акушеров-гинекологов Украинской ССР «Антенатальная охрана плода и пути снижения перинатальной
смертности». К., 1989. – С.15 – 16.
6. Богдашкін М.Г. Катамнез дітей, народжених жінками з хронічними захворюваннями печінки // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1979. – № 1. –
С.31 – 32.
7. Богдашкін М.Г. Функціональний стан печінки у вагітних з антенатальною
загибеллю плода неясного генеза // Педіатря, акушерство і гінекологія,
1980. – № 5 – С.54 – 55.
8. Вплив попередників простагландинів на скоротливу здатність матки і розвиток плодів у білих щурів / М.Г. Богдашкін, Н.І. Веретюк, А.М. Карамишев та ін. // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1984. – № 2. – С.39 –
41.
9. Гаврилова Н.С. Влияние срока первого прикладывания новорожденного к
груди на изменение веса // Труды Харьк. мед. ин-та. Вып. 34. Харьков,
1955 – С.343 – 346.
10.Гречанин Б.Е. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития.
// Тез. докл. 3-й Всесоюз. конф. детских патологоанатомов. Харьков, 1985.
– С.15 – 16.
11.Грищенко В.И., Лупояд В.С., Паращук Ю.С. Исследование хемилюминесценции околоплодных вод для диагностики состояния внутриутробного
плода у беременных с иммунологическим конфликтом. // Тез. докл. 1 Всесоюз. биофизич. съезда. Москва, 1982. Т. ІІІ. – С.168.
12.Грищенко В.И., Лупояд В.С., Паращук Ю.С. Определение состояния
внутриутробного плода при Rh-конфликте методом исследования сверхслабого свечения сыворотки крови // Тез. докл. республ. конф. акушеровгинекологов Литовской ССР. Клайпеда, 1981. – С.19 – 20.
13.Грищенко И.И. Некоторые стороны патогенеза и лечения асфиксии новорожденных // Труды Х Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов. Москва,
1961. – С.30 – 31.
14.Грищенко И.И., Богдашкин Н.Г. Значение токсоплазмоза в перинатальной
заболеваемости и смертности // Тез. докл. 9-го Украинск. Республ. съезда
эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов, 1975. – С.424 – 426.
15.Грищенко И.И., Богдашкин Н.Г., Никонова А.К. Состояние внутриутробного плода при некоторых хронических инфекционных заболеваниях матери // Сб. науч. работ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.83 – 88.
48
16.Грищенко И.И., Орехова В.С., Коваленко В.В. Данные обследования новорожденных, родившихся у женщин с лейкоцитарной изосенсибилизацией // Тез. докл. 10-го Всесоюз. съезда детских врачей. К., 1974. – С.88 – 89.
17.Грищенко И.И., Эйям-Бердыева Т.С. Дородовые исправления тазового
предлежания плода в снижении перинатальной смертности // Сб. науч. тр.
«Репродуктивная функция женщин». Харьков: ХМИ, 1981. – С.35 – 37.
18.Диагностическая ценность амниоскопии и амниоцентеза в определении
состояния внутриутробного плода при переношенной беременности / Е.Л.
Лернер, Р.Я. Воронова, С.А. Назарюк, Л.В. Рогозянский // Акушерство и
гинекология. – 1970. – №9. – С.40 – 42.
19.Дрыжова Л.П. Морфологические, гистохимические и биохимическеи изменения в плаценте при гемолитической болезни новорожденных // Материалы І науч.-практ. конф. детских патологоанатомов УССР. Харьков,
1968. – С.
20.Значение хронических инфекций (токсоплазмоз, листериоз) в перинатальной заболеваемости и смертности / И.И. Грищенко, Н.В. Новикова, Н.Г.
Богдашкин, А.В. Жарких // Тез. докл. Республ. съезда акушеровгинекологов Казахской ССР. Алма-Ата, 1968. – С.11 – 12.
21.Изменение уровня сульфгидрильных групп и белковых фракций в сыворотке крови и в плацентах женщин с аненатальной гибелью плода / И.И.
Грищенко, Н.Г. Богдашкин, С.А. Гень, Н.В. Новикова // Сб. науч. работ
ХМИ «Вопросы патологии беременности и родов». Харьков, 1972. – С.69
– 71.
22.Инфекционная эмбриофетопатия как причина антенатальной смертности /
И.И. Грищенко, Г.Д. Лещенко, Н.Г. Богдашкин и др. // Труды ХІ Всесоюз.
съезда акушеров-гинекологов. Москва, 1963. – С.104 – 108.
23.Исследование ацетилхолинэстеразы амниотической жидкости с целью перинатальной диагностики дефектов невральной трубки / В.И. Грищенко,
Б.Е. Гречанин, Н.Г. Сергиенко, Э.А. Песочина // Тез. докл. на 1-м Всесоюз. съезде медицинских генетиков. К., 1983. – С.96.
24.К вопросу дородовой диагностики гемолитической болезни / И.И. Грищенко, С.А. Гень, Н.Г. Богдашкин, Н.В. Новикова, М.И. Орищук // Материалы симпозиума «Гемолитическая болезнь и желтухи новорожденных».
Иваново, 1973 – С.55 – 56.
25.Лернер Е.Л., Орехова В.С. Течение периода новорожденности у детей, родившихся у женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови // Сб.
науч. работ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Харьков, 1967. – С.97 – 104.
26.Лисс Н.Л., Богдашкин Н.Г., Карамышев А.Н. Морфологические изменения печени беременных крыс в условиях введения четыреххлористого углерода и влияние их на развитие плодов // Сб. науч. тр. «Функциональная
морфология». Вып. 123. Харьков, 1975. – С.78 – 81.
27.Меренкова І.М. Ультразвукова і кардіотокографічна оцінка стану плоду у
вагітних з анемією // Вестник проблем биологии и медицины. Харьков,
1997. – № 6. – С.62 – 67.
49
28.Меренкова І.М., Покришко С.В. Вплив анемії вагітних на стан плоду і новонародженого // Тези доп. конф. молодих вчених «Актуальні питання
акушерства та гінекології». К., 1995. – С.126 – 127.
29.Некоторые результаты изучения проблемы перинатальной охраны плода /
И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, А.К. Никонова, С.А. Гень, А.Е. Шулешова // Сб. науч. тр. ХМИ. Вып. 87. Харьков, 1969 – С.256 – 264.
30.Никонова А.К., Пекарская Н.И. Пути дальнейшего снижения перинатальной смертности при токсоплазмозе // Труды ХМИ «Физиология и патология внутриутробного плода и новорожденого». Вып. 64. К.: Здоров’я,
1965. – С.112 – 115.
31.Опыт работы по снижению перинатальной смертности / И.И. Грищенко,
Г.Л. Дерман, А.Ф. Яковцова, Н.Г. Богдашкин, Б.М. Брук, Л.А. Михайлик,
Э.Ф. Городысская // Тез. докл. VІ съезда акушеров-гинекологов Украинской ССР. К., 1976. – С.3 – 5.
32.Орехова В.С. Некоторые клинические данные о детях, рожденных больными токсоплазмозом женщинами после проведенного специфического
лечения // Сб. тр. ХМИ «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии».
К., 1964. – С.144 – 146.
33.Орехова В.С. Состояние детей, рожденных от больных токсоплазмозом
женщин // Сб. «Проблемы токсоплазмоза и листериоза». К.: Медицина,
1964. – С.72 – 77.
34.Орехова В.С. Функциональные исследования вегетативного отдела нервной системы при оценке общего состояния новорожденных, родившихся
от женщин, больных токсоплазмозом. // Сб. «Проблемы токсоплазмоза и
листериоза». К.: Медицина, 1964. – С.78 – 81.
35.Особенности периода адаптации у новорожденных детей, перенесших асфиксию / Ю.С. Паращук, И.Н. Поддубная, Г.Х. Салихова, Н.Г. Метелецкая, О.А. Левинская и др. // Тези доп. І конф. Харк. обл. клін. лікарні
«Актуальні проблеми медицини». Харків, 2002. – С.29 – 30.
36.Оценка гемостаза у новорожденных детей, перенесших асфиксию /
Ю.С.Паращук, Н.И.Поддубная, Г.Х. Салихова, Н.Г.Метелецкая,
О.А.Левинская, И.Н.Данилова, Т.Ю.Новикова, Ю.А.Безрукова // Матеріали ІІ конф. Харк. обл.. клінічної лікарні «Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». Харків, 2004. – С.48.
37.Паламарчук О.А. Пренатальная диагностика врожденных пороков сердца
// Ультразвукова перинатальна діагностика. – Харків, 2002. – № 15. –
С.120 – 137.
38.Паращук Ю.С, Покришко С.В. Вплив бактеріальної інфекції на стан плоду
// Материалы Междунар. конгресса «Актуальные вопросы инфектологии в
акушерстве и гинекологии». Донецк, 1998. – Т.2 – С.10 – 11.
39.Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Вивчення шляхів передачі цитомегаловірусної інфекції та хламідіозу від матері новонародженому // Зб. наук.
праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Фенікс, 2001. – С. 491 –
493.
50
40.Паращук Ю.С., Грищенко О.В., Бальцева А.Л. Тактика ведения новорожденных, родившихся от женщин с анемией // Материалы Междунар.
науч.-практ. конф. «Дыхательные расстройства, нарушения кровообращения и другие актуальные вопросы неонатологии». Харьков, 1993. – С.52.
41.Паращук Ю.С., Дриняєва В.В. Оцінка біофізичного профілю плода при
переношеній вагітності // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. –
№ 5. – С. 71 – 74.
42.Паращук Ю.С., Меренкова И.Н., Фатхи Р.С. Эль Дахдух. Оценка биофизического профиля плода у беременных группы высокого риска // Експерим. і клін. медицина. – 2002. – № 1. – С. 130 – 131.
43.Паращук Ю.С., Покришко С.В. Біофізичний профіль плода при материнській інфекції // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – № 4. – С.90
– 92.
44.Паращук Ю.С., Покришко С.В. Біофізичний профіль плоду при материнській інфекції // Зб. тез ІІ Конгресу Української асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології «Плід як
частина родини». Харків, 2000. – С.220 – 221.
45.Паращук Ю.С., Покришко С.В. Ультразвукова і кардіомоніторна характеристика стану плода при материнській інфекції // Українськ. радіол. журн.
– 1998. – № 2. – С.146 – 147.
46.Паращук Ю.С., Покрышко С.В. Значение ультразвукового исследования
для диагностики внутриутробного инфицирования // Тези доп. І Конгресу
Української асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології «Плід як пацієнт». Харків, 1997. – С.29.
47.Паращук Ю.С., Тітова Н.С., Меренкова І.М. Аналіз віддалених результатів
розвитку дітей, що народжуються від матерів, які лікувалися з приводу
неплідності // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1994. – № 3. – С.25 –
27.
48.Приходько И.А. Асфиксия новорожденных по материалам акушерскогинекологической клиники Харьковской обл. клин. больницы за 1962 –
1963 годы // Сб.науч. тр. ХМИ Физиология и патология внутриутробного
плода и новорожденного. Вып. 64. К.: Здоров’я, 1965. – С.12 – 14.
49.Радіоізотопна оцінка функціонального стану печінки жінок з антенатальною загибеллю плода / М.Г. Богдашкін, В.І. Грищенко,І.Ф. Бодня, Н.І. Пилипенко, І.М. Хмелевський // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1980 –
№ 1. – С.41 – 43.
50.Роль специализированной помощи беременным в профилактике перинатальной патологии / И.И. Грищенко, Н.Г. Богдашкин, В.П. Веприк, А.К.
Никонова // Тез. докл. конф. «Антенатальная охрана плода и профилактика перинатальной патологии». К., 1979. – С.83 – 85.
51.Трунова Е.Я. Выявление и лечение токсоплазмоза как метод профилактики перинатальной патологии плода // Сб. науч. тр. ХМИ Физиология и патология внутриутробного плода и новорожденного. Вып. 64. К.: Здоров’я,
1965 – С.120 – 123.
51
52.Фатхи Р.С.Ель Дах дух. Показатели биофизического профиля плода у беременных с хроническим токсоплазмозом // Медицина сегодня и завтра. –
2002. – № 1. – С.146 – 149.
53.Фонтем Вера Атемберг Кенг. Состояние плода по данным УЗИ у беременных с отягощенным акушерским анамнезом до и после психофизической подготовки и аутогенной тренировки // Експерим. і клін. медицина. –
1999. – № 4. – С.102 – 103.
54.Шилейко В.А. Опыт лечения гемолитической болезни новорожденных заменным переливанием кров // Сб. нач. тр. ХМИ: Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии.. К., 1964. – С.115 – 117.
55.Шилейко В.А. Преждевременное родоразрешение в комплексе мероприятий по борьбе с перинатальной смертностью при изоантигенной несовместимости матери и плода // Сб. тр.ХМИ Физиология и патология внутриутробного плода и новорожденного. Вып. 64. К.: Здоровья, 1965. – С.167 –
173.
56.Шилейко В.А., Гланц Р.М. Некоторые патогенетические методы лечения
изоиммунизированных женщин с целью профилактики ГБН // Сб. науч.
тр. ХМИ Физиология и патология внутриутробного плода и новорожденного. Вып. 64. К.: Здоровья, 1965. – С.160 – 166.
57.Шулешова А.Е., Богдашкин Н.Г., О переломах ключиц у новорожденных
по материалам акушерско-гинекологического отделения Харьковской областной клинической больницы // Сб. науч. работ «Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.139 – 143.
Оперативне акушерство. Неправильні положення і передлежання плода
1. Богдашкин Н.Г. К вопросу о брюшной беременности // Сб. науч. тр. ХМИ.
Вып. 78. Харьков, 1968. – С.172 – 174.
2. Богдашкин Н.Г. Применение вакуум-экстрактора в акушерстве. // Материалы научных заседаний (1961 – 1962 гг.) / Харьк. науч. мед. об-во. К.:
Здоров’я, 1965. – С.230.
3. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Ультразвуковая картина шва на матке после
кесарева сечения // Тез. докл. ІV Всесоюз. школы-семинара «Ультразвуковая диагностика в перинатологии». Москва, 1991. – С.7 – 8.
4. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В., Хайсам Искандер Юзеф. Усовершенствованный метод дородовой коррекции нефизиологического положения плода / Харьк. мед. ин-т. Харьков, 1991 – 4 с. – Деп. в НПО «Союзмединформ» 03.04.91. № 21187.
5. Богдашкин Н.Г., Паращук Ю.С., Лоныч В.В. Профилактика акушерского
травматизма при макросомии/ Харьк. мед. ин-т. Харьков, 1991 –64 с. –
Деп. в НПО «Союзмединформ» 16.07.91. №
6. Богдашкин Н.Г., Чистяк В.М. Течение родов и сократительной деятельности матки у женщин, перенесших кесарево сечение по материалам обл.
клин. больницы за 1970 – 1974 годы // Сб. науч. тр. «Гуморальная регуля-
52
ция родовой деятельности и лечение ее нарушений». Харьков, 1976. –
С.73 – 75.
7. Вплив різних методів загального обезболювання на величину крововтрати
при кесарському розтині / Ю.С. Паращук, Ю.Є.Обухов, Г.В. Мальцев,
Жоні Елхам Сауд // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України «Кесарський розтин в сучасному акушерстві». Сімферополь, 1998. –
Розділ І. – С. 246 – 248.
8. Гребенчук Л.В. Зашивание свежих и старых разрывов шейки матки Сб.
науч. тр. Харьк. мед. ин-та «Актуальные вопросы акушерства и гинеклогии». К., 1964. – С.92 – 95.
30.Гречанін Б.Є. Перебіг і ведення родів при передлежанні і випадінні пуповини // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1995. – № 1. – С.40 – 42.
9. Грищенко И.И. Беременность и роды при неполной атрезии влагалища //
Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.5 – 9.
10. Грищенко И.И. Результаты дальнейшего совершенствования и внедрения
методов дородовых исправлений аномалий положения и предлежания
плода // Тез. докл. ІІІ съезда акушеров-гинекологов. Минск, 1979. – С.22 –
23.
11. Грищенко И.И., Богдашкин Н.Г. Ведение родов у женщин, перенесших в
прошлом кесарево сечение // Тез. докл. объединенного пленума правления
Всесоюз. и Всероссийск. науч. мед. обществ акушеров-гинекологов.
Свердловск, 1979. – С.192 – 193.
12. Грищенко И.И., Веприк В.П. К вопросу о дородовом исправлении аномалий положения и предлежания плода // Акушерство и гинекология – 1979.
– № 6 – С.53 – 54.
13. Грищенко И.И., Веприк В.П. Дородовые исправления аномалий положения и предлежания плода по материалам консультативно-методического
центра при Харьковской областной клинической больнице. Сб.науч.тр.
«Репродуктивная функция женщины. (Вопросы физиологии и патологии)». Харьков, ХМИ, 1981. – С.71-73.
14. Грищенко И.И., Веприк В.П. Усовершенствованные методы дородовых
исправлений неправильных положений и тазовых предлежаний плода //
Тез. докл.VII съезда акушеров-гинекологов Украинской ССР. Донецк,
1981. – С.96.
15. Грищенко И.И., Шулешова А.Е. Дородовое исправление неправильных
положений и тазовых предлежаний плода. К.: Здоровя, 1979. – 104 с.
14.
Грищенко И.И., Шулешова А.Е. Исправление неправильных положений и тазовых предлежаний плода путем применения физических
упражнений и наружного профилактического поворота плода на головку //
Акушерство и гинекология. – 1966. – № 5. – С.72 – 74.
15.
Грищенко И.И., Эйям-Бердыева Т.С. Дородовые исправления тазового предлежания плода в снижении перинатальной смертности //
Сб.науч.тр. ХМИ «Репродуктивная функция женщины». Харьков, 1981. –
С.35 – 37.
53
16. Грищенко І.І. Неправильні положення і тазові передлежання плода: огляд
літератури // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1979. – № 1. – С.33 –
35.
17. Особенности течения беременности и проведения кесарева сечения у
женщин с анемией / Ю.С. Паращук, А.Ф. Яковцова, И.Н. Меренкова, И.В.
Сорокина // Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 10. –
С.37 – 42.
18. Особливості програмованого ведення вагітності і пологів у жінок, які перенесли операцію кесарського розтину, з метою профілактики підвищеної
крововтрати в пологах // М.Г. Богдашкін, І.В. Ананьєва, Л.П. Дрижова,
О.І. Самарська, М.Г. Хаткевич // Зб. Пленуму правління наук. товариства
акушерів-гінекологів України «Шляхи зниження материнської смертності
від маткових кровотеч». Вінниця, 1993 – С. 11 – 12.
19. Паращук Ю.С. Історія виникнення та розвитку операції екстраперитонеального кесарева розтину // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. –
№ 6. – С.107 – 111.
20. Паращук Ю.С. Особенности проведения экстраперитонеального кесарева
сечения и течения послеоперационного периода // Експерим. і клінічна
медицина. – 2000. – № 4. – С.108 – 110.
21. Паращук Ю.С. Профилактика гнойно-септических заболеваний после кесарева сечения // Тез. докл. V съезда акушеров-гинекологов БССР. Брест,
1991. – С.178 – 180.
22. Паращук Ю.С., Вержанский П.С. Особенности ведения беременности и
родов у женщин с рубцом на матке // Сб. науч. тр. «Вопросы репродуктологии». Харьков, 1992. – С.16 – 18.
23. Паращук Ю.С., Вержанский П.С. Ультразвуковое исследование у женщин
с рубцом на матке во время беременности и после операции кесарева сечения // Тез. докл. Междунар. конф. «Ультразвуковые методы диагностики в современной клинике». Харьков, 1992. – С.159.
24. Паращук Ю.С., Вержанский П.С., Жадан И.А. Ультразвуковая диагностика во время беременности у женщин с рубцом на матке // Тез. докл. ІV
Всесоюз. школы-семинара «Ультразвуковая диагностика в перинатологии». Москва, 1991. – С.26 – 27.
25. Паращук Ю.С., Вержанський П.С, Мальцев Г.В. Ультразвукове дослідження в раціональному веденні родів у жінок з рубцем на матці // Зб. наук. праць Української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології «Ехографія в перинатології та гінекології».
Кривий Ріг, 1993. – С.64.
26. Паращук Ю.С., Жоні Елхам Сауд. Використання екстраперитонеального
кесарева розтину для зменшення кількості випадків ускладнень у післяопераційний період // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України. –
2000. – № 1 (6). – С.5 – 8.
27. Паращук Ю.С., Жоні Елхам Сауд. Порівняльна характеристика інтра- та
екстраперитонеального кесарського розтину // Зб. наук. праць Асоціації
54
акушерів-гінекологів України «Кесарський розтин в сучасному акушерстві». Сімферополь, 1998. – Розділ І. – С. 243 – 246.
28. Паращук Ю.С., Копітько С.М. Попередження гнійно-септичних захворювань при кесарському розтині // Тези Пленуму правління акушерівгінекологів України «Гнійно-запальні процеси в сучасній акушерськогінеклогічній практиці». Запоріжжя, 1995. – С. 98 – 99.
29. Паращук Ю.С., Обухов Ю.С. Вплив морфіну на величину крововтрати
при операції кесарського розтину // Тез. доп. Пленуму правління наук. товариства акушерів-гінекологів України «Шляхи зниження материнської
смертності від маткових кровотеч». Вінниця, 1993. – С.67 – 68.
30. Факторы риска возникновения акушерських травм таза / Ю.С. Паращук,
Д.Д. Битчук, Е.И. Самарская, А.Г. Истомин, А.А. Олейник // Українськ.
мед. альманах. – 2004. – № 3. – С.142 – 144.
31. Федорчук А.Л., Паращук Ю.С., Обухов Ю.Є. Вплив різних методів анестезії на обєм крововтрати при кесарському розтині // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1990. – № 6. – С.46 – 48.
32. Хайсам Искандер Юсеф. Наружный профилактический поворот плода у
беременных при неправильных положениях и тазовых предлежаниях плода с заболеваниями сердечно-сосудистой системы // Материалы ХІІ науч.практ. конф. молодых ученых, посвященной 114-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Харьков, 1984. – С.42.
33. Хайсам Искандер Юсеф. Наружный профилактический поворот плода у
беременных при неправильных положениях и тазовых предлежаниях плода с заболеваниями почек и печени // Материалы ХІІІ науч.-практ. конф.
молодых ученых, посвященной 115-й годовщине со дня рождения В.И.
Ленина. Харьков, 1985. – С.32.
34. Шулешова А.Е. Дородовые исправления неправильных положений и тазовых предлежаний // Б-ка практичного лікаря. К.: Здоров’я, 1968. – С.132
– 137.
35. Шулешова А.Е., Богдашкин Н.Г. О переломах ключиц у новорожденных
по материалам акушерско-гинекологического отделения Харьк. обл. клин.
Больницы // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.139 – 143.
55
Гінекологія
Нові методи дослідження і лікування
1. Laser therapy in the complex physiotherapy of patients with a chronic salpingoophorite and a pain syndrome /N. Bogdashkin, A. Korobov, V. Krasnov,
O. Palamarchuk // Book of abstracts of Europ. Med. Laser Association (EEMLA) and 1-st Russian Congress medical Laser Association (RMLA). Kazan,
2001. – Р.122 – 123.
2. Аппаратное и методическое обеспечение брюшно-стеночной декомпрессии при лечении гинекологических заболеваний / Н.Г. Богдашкин, Хашем
Мухаммед, М.В. Майоров, К.П. Комлик // Моделирование, медикотехническое и математическое обеспечение лечебно-диагностического
процесса. Харьков, 1983. – С.139.
3. Богдашкин Н.Г. К вопросу об ошибках в диагностике внематочной беременности // Сб. науч. работ «Научные основы охраны здоровья женщин,
матери и новорожденного». Вып.73. Харьков, 1967. – С.67 – 70.
4. Богдашкин Н.Г., Брацлавский И.Ф., Хашем Аль-Хуруб Ректороманоскопия в диагностике патологии внутренних гениталий // Моделирование,
медико-техническое
и
математическое
обеспечение
лечебнодиагностического процесса. Харьков, 1983. – С.138 – 139.
5. Богдашкин Н.Г., Грабина В.А. Лазеростимуляция иммунологического
статуса гинекологических больных различных возрастных групп // Материалы Х Междунар. науч.-прак. конф. «Применение лазеров в медицине и
биологии» . Харьков, 1998. – С.77 – 78
6. Богдашкин Н.Г., Грабина В.А. Применение низкоэнергетических лазеров
в акушерстве и гинекологии // Материалы VIII Междунар. науч.-практ.
конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». Харьков, 1997. –
С.50 – 51.
7. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В., Кришталь В.В. Комбинированная ЛОДтерапия генитального инфантилизма и некоторых форм фригидности //
Тез. докл. обл. науч. практ. конф. «Немедикаментозные методы медицинской реабилитации». Харьков, 1989. – С.165 – 166.
8. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В., Печерский Б.В. Комплекс лучевой визуализации при сложных заболеваниях органов малого таза // Зб. наук. праць
Української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології
та гінекології. Кривий Ріг, 1999. – С.90 – 91.
9. Воронцов Ю.М. Гистеросальпингография в диагностике причин маточных кровотечений // Материалы ІІ научной конференции рационализаторов и изобретателей ХМИ по разработке в внедрению новых методов диагностики и лечения. Харьков, 1970. – С.123 – 124.
10. Воронцов Ю.М. Гистеросальпингография как метод диагностики туберкулеза внутренних половых органов женщины // Труды Харьк. мед. ин-та.
Вып. 50. Харьков, 1962. – С.110 – 119.
56
11. Воронцов Ю.М. К методике тазовой флебографии (внутриматочный способ). Там же. – С.122-123.
12. Воронцов Ю.М. К методике экстирпации матки // Сб. науч. тр. Харьк.
мед. ин-та. Вып. 116. Харьков, 1974. – С.131 – 133.
13. Воронцов Ю.М., Курмангалиев Ф.К. Диагностические возможности лапароскопии в гинекологической практике // Сб. науч. тр. Харьк. мед. инта, 1968. – С.178 – 180.
14. Воронцов Ю.С. Газовая гинекография с гистеросальпингографией в диагностике злокачественных новообразований внутренних половых органов
// Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К.,
1964. – С. 206 – 210.
15. Гаврилова Н.С. Отдаленные результаты наблюдений над женщинами, лечившимися ультразвуком // Материалы науч. конф. «Актуальные вопросы
теоретической и клинической медицины» / Труды ХМИ. Вып. 67. К.,
1966. – С.132 – 133.
16. Грищенко И.И., Станиславская Н.Г., Чернин М. С. К вопросу о целесообразности использования современных видов обезболивания при гинекологических операциях // Труды ІІІ съезда акушеров-гинекологов УССР.
Харьков, 1962. – С.312 – 314.
17. Гузь И.А. Использование озонотерапии для лечения больных с фибромиомой матки и ожирением // Матеріали ІІ конф. Харк. обл.. клінічної лікарні «Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». Харків, 2004. – С.25.
18. Динамика показателелй иммунного статуса больных с внутренним эндометриозом в процессе терапии препаратами фетальной вилочковой железы // В.И. Грищенко, Н.А. Щербина, О.П. Танько, Л.В. Потапова, О.П.
Липко // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Інтермед, 2003. – С.430 – 433.
19. Єфіменко А.Ф., Богдашкін М.Г. Застосування індометацину при лікуванні хворих з міомою матки, ускладненою кровотечею // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1981. – № 3. – С. 57 – 58.
20. Зайцев Н.А. Диагностика функциональных маточных кровотечений и их
лечение малыми дозами половых гормонов // Сб. науч.тр. Харьк.мед. инта «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.162 – 168.
21. Зайцев Н.А., Рогозянский Л.В., Богдашкин Н.Г. Электровибратор для
расширения цервикального канала перед выскабливанием полости матки
// Рефераты докладов 8-й науч. конф. по разработке и внедрению новых
методов диагностики и лечения в практику здравоохранения. Харьков,
1966. – С.36 – 37.
22. Использование немедикаментозных методов для повышения работоспособности женщин-спортсменок // Н.Г. Богдашкин, Н.И. Коваль, В.В. Лоныч, В.В. Сологуб // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини»: V Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Черноморье». Одеса, 1999. –
С.74 – 75.
57
23. Калиман В.П. Применение аппарата «Элитерис» для снятия болевого синдрома у гинекологичесикх больных // Тез. докл. «Актуальные проблемы
медицины и научно-технический прогресс». Харьков, 1988. – С.31.
24. Калиман В.П. Применение рефлексотерапии у женщин с ранним клімаксом // Сб. науч. тр. Х конф. молодых ученых медиков УССР «Актуальные
вопросы акушерства и гинекологии». Винница, 1989. – С.171 – 172.
25. Кузьмина И.Ю. Разработка криоскопического индикатора и его диагностические возможности // Тез. докл. ІІ Всесоюз. конф. по кардиомедицине. Харьков, 1984. – С.258.
26. Лазеротерапия в лечении больных с кольпитами и цервицитами на фоне
хронического сальпингоофорита с болевым синдромом / Ю.С. Паращук,
О.А. Паламарчук, Н.Г. Богдашкин, А.М. Коробов, В.И. Краснов, В.А.
Грабина, А.В. Гринюк //Фотобіологія та фотомедицина. – 2001. – № 1 – 2.
– С.89.
27. Лазеротерапия в комплексном лечении больных с нарушением менструального цикла на фоне аномалий развития внутренних гениталий / Н.Г.
Богдашкин, О.А. Паламарчук, А.М. Коробов, А.В. Гринюк // Тез. ХVI
Междунар. науч.-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». Феодосия, 2001. – С.25 – 26.
28. Лазеротерапия в комплексном лечении больных с послеоперационными
гематомами в гинекологии / Ю.С. Паращук, Н.Г. Богдашкин, Г.В. Мальцев, Н.В. Иващенко и др. // Материалы XVII Междунар. науч.-практ.
конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». Харько,. 2002. – С.
40.
29. Лазеротерапия в профилактике послеоперационных пневмоний после
острых респираторных заболеваний / Ю.С. Паращук, Н.Г. Богдашкин,
Г.В. Мальцев, Ю.Е. Обухов // Материалы ХІХ Междунар. науч.-практ
конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». Одесса, 2003. – С.
36.
30. Литвишко И.И. Лечение эрозий шейки матки жидкостью Гордеева № 2 //
Тез. докл. науч. сессии ин-та и кафедральных науч. конференций, посвященных 150-летнему юбилею института (ХМИ). Харьков, 1955. – С.196 –
197.
31. Отузова Г.Т., Терещук Л.М. О стимулирующем эффекте гелий-неонового
лазерного излучения у гинекологических больных в послеоперационном
периоде // Тез. докл. ХІІ науч.-практ. конф. молодых ученых ХМИ. Харьков, 1984. – С.44.
32. Паламарчук О.А. Гипербарическая оксигенация и локальная влагалищная
гипотермия в комплексе лечения больных с хроническим сальпингоофоритом и болевым синдромом // Тези конф. молодих вчених ХДМУ «Медицина третього тисячоліття». Харків, 2001. – С.64.
33. Паламарчук О.А. Лазеротерапия женщин с гипофункцией яичников на
фоне аномалий развития матки // Тез. ХVI Междунар. науч.-практ. конф.
«Применение лазеров в медицине и биологии». Феодосия, 2001. – С.25.
58
34. Паламарчук О.А. Результаты лечения больных с хроническими неспецифическими сальпингоофоритами и болевым синдромом с применением
гипербарической оксигенации, локальной влагалищной гипотермии и лазеротерапии // Фотобіологія та фотомедицина. – 2001. – № 1, 2. – С.88 –
89.
35. Паращук Ю.С., Гузь И.А. Результаты применения озонотерапии при лечении женщин с фибромиомой матки // Матеріали наук.-практ. конф.
«Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії».Харків, 2004. – С. 131 –
132.
36. Паращук Ю.С., Гузь И.А. Клиническая эффективность озонотерапии у
женщин с фибромиомой матки и ожирением на фоне болевого синдрома
и метроррагии // Тези доп. ІІ конф. Харк. обл. клін. лікарні «Сучасні методи лікування та реабілітації травм та їх наслідків. Невідкладна допомога при захворюваннях і травмах». Харків, 2003. – С. 52.
37. Полосухина И.К. Третья фракция свертывания крови и ее значение в гинекологической практике. (Предварительное сообщение) // Тез. докл. науч. сессии института и кафедральних научных конференций, посвященных 150-летнему юбилею института / ХМИ. Харьков, 1955. – С.199 – 200.
38. Порівняльна характеристика методик хірургічного лікування хворих при
прогресуючій ектопічній вагітності лапароскопічним доступом / Ю.С.
Паращук, Р.А. Сафонов, В.В. Лонич, Л.М. Терещук // Одеськ. мед. журн..
– 2001. – № 2 (64). – С.77 – 78.
39. Приходько И.А. К вопросу о применении циклопропана при гинекологических операциях // Сб. науч. тр. ХМИ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. –
С.185 – 187.
40. Приходько И.А. К вопросу о применении эндотрахеального наркоза при
гинекологических операциях // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.238 – 241.
41. Приходько И.А. О целесообразности проведения управляемого дыхания
при гинекологических операціях // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.235 – 237.
42. Различные методики эндоскопической тубэктомии при эктопической
прогрессирующей беременности и сравнительная оценка их эффективности / Ю.С. Паращук, Л.М. Терещук, Р.А. Сафонов, В.В. Лоныч, И.В. Афанасьев // Тези доп. ІІ конф. Харк. обл. клін. лікарні «Сучасні методи лікування та реабілітації травм та їх наслідків. Невідкладна допомога при захворюваннях і травмах». Харків, 2003. – С. 51 – 52.
43. Современные принципы реабилитации больных после гинекологических
операцій / В.П. Калиман, А.А. Погорелов, М.В. Ротарь, В.В. Сологуб //
Немедикаментозные методы медицинской реабилитации. Харьков, 1990.
– С.137 – 138.
44. Шевченко А.М., Цысина Г.В., Никонова А.К. О положительных реакциях
на токсоплазмоз у больных склеромой // Труды ХМИ «Проблемы токсоплазмоза и листериоза». К., 1964. – С.91 – 92.
59
45. Шишлаков Н.Н., Кунаева Т.В., Буртянская Э.И. Функциональная проба с
ксантинолом никотинатом в диагностике синдрома склерокистозных
яичников // Сб. науч. тр. «Актуальные проблемы интернатуры». Харьков,
1996. – С.112 – 114.
46. Эффективность применения немедикаментозных методов в комплексном
лечении нарушений репродуктивной функции женщин после искусственного прерывания беременности / Н.Г. Богдашкин, О.Б. Овчаренко, Е.И.
Самарская, А.А. Олейник // Сб. материалов итоговой конф. посвященной
75-летию санэпидслужбы Украины «Эпидемиология, экология и гигиена». Харьков, 1998. – С.205 – 206.
Ендокринна гінекологія
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Абрамченко В.В., Богдашкин Н.Г. Простагландины и репродуктивная
система женщины. К.: Здоров’я, 1988. – 168 с.
Беляев С.Г. Гиперпластические процессы в эндометрии при дисфункциональных маточных кровотечениях (ДМК) // Сб. науч. работ молодых
ученых и специалистов «Медицина сегодня и завтра».Вып. 2. Харьков:
ХГМУ, 1997. – С.100 – 101.
Гормонально-морфологический анализ у женщин детородного возраста
с функциональными маточными кровотечениями / С.Г. Беляев, Н.Г.
Богдашкин, А.Ф. Яковцова, Г.И. Губина-Вакулик, С.М. Мельникова //
Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К., 1999. – С.194
– 195.
Богдашкин Н.Г. Применение иглорефлексотерапии при лечении вторичной аменореи // Сб. науч. тр. «Репродуктивная функция женщины (вопросы физилогии и патологии)». Харьков, 1981. – С.38 – 39.
Богдашкин Н.Г. Вещества-ингибиторы синтеза простагландинов и их
применение в гинекологической практике // Простагландины в акушерско-гинеклогической практике. С-Пб.: Петрополь, 1993. – С.202 – 243.
Богдашкин Н.Г., Андреев С.В. Реактивация генеративной функции яичников у женщин после прекращения приема эстроген-гестагенных конрацептивов по данным ультрасонографии // ІІІ щорічний зб. наук. праць
Української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології
та гінекології «Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії». Кривий Ріг, 1995. – С. 176 – 177.
Богдашкин Н.Г., Ефименко А.Ф. Влияние индометацина на содержание
простагландинов в крови больных первичной альгодисменореей // Актуальные вопросы поиска и технологии лекарств. Харьков, 1981. – С.254 –
265.
Богдашкин Н.Г., Мирошниченко Е.В. Экспериментальное изучение
влияния рефлексотерапии на половую функцию и некоторые эндокринные органы // Тез. докл. Всесоюз. конф. по рефлексотерапии «Современные проблемы рефлексотерапии». Волгоград, 1987. – С.3 – 5.
60
Богдашкин Н.Г., Мирошниченко Е.В., Шеститко И.И. Участие переднего гипоталамуса в механизме лечебного воздействия иглорефлексотерапи // Акушерство и гинекология. – 1984. – № 8 – С.25 – 28.
10. Вплив голкорефлексотерапії на відновлення статевих циклів самокщурів, які піддавалися експериментальному нейрогенному стресу / М.Г.
Богдашкін, І.І. Посохов, О.В.Мірошниченко, Л.В. Чернобай // Педіатрія,
акушерство і гінекологія. – 1983. – № 1. – С.62 – 63.
11. Современные аспекты в диагностике и лечении синдрома склерокистозных яичников / Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, Л.Г. Коваленко и
др. // Тез. докл. республ. конф. акушеров-гинекологов Литовской ССР.
Клайпеда, 1981. – С.111 – 113.
12. Богдашкін М.Г., Шихайлова В.П., Коваленко Л.Г. До питання термінології, класифікації і вибору методу лікування синдрому склерокістозних
яєчників // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1985. – № 2. – С.41 – 43.
13. Богдашкин Н.Г., Ундеффо Тибюрс. Немедикаментозные методы в комплексе реабилитационных мероприятий у больных с синдромом склерокистозных яичников в послеоперационном периоде // Сб. тр. науч.-практ.
конф «Фундаментальные и прикладные аспекты нетрадиционной медицины». Харьков, 1992. – С.26.
14. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Влияние воздействия лазером на функцию эндокринных желез и использование его при лечении дисфункциональных маточных кровотечениях // Эндокринология. К., 1979. – С.51 –
53.
15. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Щербина Н.А. Новое в патогенезе и
лечении дисфункциональных маточных кровотечений // Сб науч. тр. Объединенной науч.-практ. конф. детских врачей и акушеров-гинекологов
Латвийской ССР. Рига, 1977. – С. 257 – 258.
16. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Щербина Н.А. О роли мелатонина в
патогенезе дисфункциональных маточных кровотечений // Акушерство и
гинекология, 1977. – С.32 – 34.
17. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Щербина Н.А. Некоторые новые подходы к терапии дисфункциональных маточных кровотечений // Сб.тр.
«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической эндокринологии». Харьков, 1979. – С.177 – 178.
18. Грищенко В.І., Паращук Ю.С., Щербина М.О. До патогенезу ановуляторних дисфункціональних маткових кровотеч // Педіатрія, акушерство і
гінекологія. – 1990. – № 6. – С.33 – 35.
19. Гистологическая диагностика гиперпластических состояний эндометрия / В.И. Грищенко, Ю.С. Паращук, Н.А. Щербина, Н.Л. Лисс, Э.Ф. Городыская // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы клинической морфологи».
Харьков, 1979. – С.30 – 32.
20. Кольпоцитологические изменения и гиперпластические процессы эндометрия у женщин климактерического периода / В.И. Грищенко, Н.А.
Щербина, Ю.С. Паращук, Н.Л. Лисс, В.В. Захаренко // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы клинической морфологии». Харьков, 1979. – С.29 – 30.
9.
61
21.Грищенко И.И., Грищенко М.П. Опыт лечения больных климактерическим неврозом // Акушерство и гинекология. – 1968. – № 5. – С.87 – 89.
22.Ефименко А.Ф. Активность простагландинов плазмы крови здоровых
небеременных женщин репродуктивного периода // Тез. докл. VII съезда акушеров-гинекологов УССР. Донецк, 1981. – С.350 – 351.
23.Ефименко А.Ф., Богдашкин Н.Г. Роль простагландинов в патогенезе
некоторых гинекологических заболеваний // Акушерство и гинекология. – 1982. – № 8. – С.12 – 13.
24.Зайцев Н.А. Изменения цитологической картины вагинального отделяемого в различные фазы менструального цикла у здоровой женщины //
Сб. тр. Харьк мед. ин-та. Вып 59. Харьков, 1963. – С.277 – 281.
25.Зайцев Н.А. Изучение возможности возмещения гормонопродуцирующей функции удаленных яичников крыс имплатацией гонад новорожденных крысят // Материалы науч. конф. 16-17 июня «Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины». Вып. 67. К.: Здоров’я,
1966. – С.35 – 36.
26.Зайцев Н.А. Диагностика функциональных маточных кровотечений и
их лечение малыми дозами половых гормонов // Сб. науч. тр. Харьк.
мед. ин-та «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Вып. 73. Харьков, 1967. – С.162 – 168.
27.Калиман В.П. Применение рефлексотерапии у женщин с ранним клімаксом // Сб. науч. тр. Х конференции молодых ученых медиков УССР
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». Винница, 1989. –
С.171 – 172.
28.Лесовая М.А. Эффективность различных методов терапии ювенильных
маточных кровотечений в зависимости от функционального состояния
яичников // Тез. докладов Республ. науч.-прак. межинститут. конф. молодых ученых-медиков. Харьков, 1986. – С.57.
29.Состояние переднего гипоталамуса при восстановлении половых циклов у крыс под воздействием иглорефлексотерапии / Е.Я. Панков, Н.Г.
Богдашкин, И.И. Посохов, Е.В. Мирошниченко, И.И. Шеститко // Немедикаментозные методы лечения в клинической медицине. Харьков,
1982. – С.110 – 112.
30.Паращук Ю.С. Влияние лазерного света на изменение некоторых
функциональных показателей у больных с дисфункциональными маточными кровотечениями // Материалы к макромикроскопической анатомии. Т. 11. Харьков, 1976. – С.62 – 63.
31.Паращук Ю.С. Влияние электростимуляции матки на некоторые нейроэндокринные процессы в организме // Тез. докл. второй Все союз.
конф. «Электростимуляция органов и тканей». К., 1979. – С.311 – 312.
32.Паращук Ю.С. Комплексна терапія хворих на постоваріектомічний синдром з використанням негормональних методів // Зб. наук. праць «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Вып. 7. Київ –Луганськ, 2002. – С. 297 – 300.
62
33. Паращук Ю.С. Профілактика остеопорозу у жінок з постоваріектомічним синдромом // Зб. наук. праць «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Вып. 7. Київ –
Луганськ, 2002. – С. 293 – 297.
34. Паращук Ю.С., Березовська О.Є. Особливості ліпідного та мінерального обміну у жінок, хворих на постоваріектомічний синдром // Вісник наукових досліджень. –2002. – № 3 (28). – С. 5 – 6.
35.Паращук Ю.С., Березовська О.Є. Особливості ліпідного та мінерального обміну у жінок, хворих на постоваріектомічний синдром // Тези доп.
І конф. Харк. обл. лікарні «Актуальні проблеми медицини». Харків,
2002. – С.28 – 29.
36.Паращук Ю.С., Березовская О.Е. Состояние обмена микроэлементов у
женщин с постовариэктомическим синдромом // Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, № 2 – С. 115 – 117
37.О терапевтической эффективности применения лазера при дисфункциональных маточных кровотечениях / Ю.С. Паращук, В.И. Грищенко,
В.В. Медведев, Н.Ф. Северин //Акушерство и гинекология – 1977. – №
9. – С.26 – 29.
38.Паращук Ю.С., Грищенко В.І., Северин Н.Ф. Деякі нові підходи до терапії дисфункціональних маткових кровотеч // Педіатрія, акушерство і
гінекологія. – 1979 – № 4. – С.57 – 58.
39.Паращук Ю.С., Куземенская М.Л. Состояние гормонального гомеостаза у работниц, занятых на производстве минеральных удобрений // Зб.
матеріалів наук.-практ. конф. «Сучасні напрямки розвитку ендокринології» (Треті Данилевські читання). Харків, 2004. – С.142 – 143.
40.Самарская Е.И. Динамика функционального состояния лимбических
структур под влиянием некоторых гормональных препаратов // Материалы ІІ Республ. конф. медицинских и фармацевтических институтов
УССР. К., 1970. – С.48.
41.Уваров А.Т. К вопросу о функциональном состоянии коры надпочечников при овариально-менструальных расстройствах // Сб. науч. тр.
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.221 –
225.
42.Шишлаков Н.Н. Влияние неблагоприятных факторов внешенй среды
на функциональное состояние яичников у женщин с синдромом склерокистозных яичников (ССКЯ) // В сб. «Медицинская экология. Гигиена производственной и окружающей среды». Харьков, 1995. – С. 158 –
162.
43.Шишлаков Н.Н. Состояние гемодинамики печени у женщин с синдромом склерокистозных яичников по данным реографии. // Вестник проблем современной медицины. Вып. 10. Харьков, 1995. – С.79 – 82.
44.Шишлаков Н.Н. Функциональное состояние печени у девушек с синдромом склерокистозных яичников // Тези 2-ї наук.-практ. конф. дитячого та піділіткового віку України «Актуальні питання гінекології
дітей та підлітків». Т.1. Одеса, 1995. – С.54.
63
45.Шишлаков М.М. Функціональний стан печінки у жінок із синдромом
полікістозних яєчників в залежності від тривалості захворювання // Тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної
та практичної медицини». Суми, 2002. – С.57 – 58.
Аномалії развитку і положення статевих органів. Травматичні ушкодження.
1. Богдашкин Н.Г., Гусева Г.А., Лоныч В.В. Немедикаментозные методы
коррекции ретардации полового развития в сексуальной дисфункции при
генитальном инфантилизме / Харьк мед. ин-т. – Харьков, 1989. – с. Деп. в
НПО «Союзмединформ» 21.04.89, № Деп. – 17596.
2. Богдашкин Н.Г., Гусева В.А., Лоныч В.В. Реабилитация репродуктивной
функции при гипоплазии матки // Сб. науч. работ «Медико-социальные
аспектиы планировния семьи и невынашивания беременности». Душанбе: Таджикский НИИ ОМД, 1990. – С.113 – 115.
3. Богдашкин Н.Г., Зиневич Е.М., Андреев С.В. Опыт применения усовершенствованной оперативной коррекции опущения и выпадения стенок
влагалища и матки у больных с нарушением функции сфинктеров мочевого пузыря // Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 10.
– С.16 – 21.
4. Богдашкин Н.Г., Иллойе Жан Бертан Использование фотовоздействия
для повышения эффективности гипотермии для заживления ран после
пластических операций // Материалы ХІІІ Междунар. науч.-практ. конф.
«Применение лазеров в медицине и биологии». Алупка, 1999. – С.71
5. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Интракавальная стимуляция матки при генитальном инфантилизме // Тез. докл. обл. науч.-практ. конф.: «Немедикаментозные методы реабилитации». Харьков, 1989. – С.191 – 192.
6. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Немедикаментозные методы терапии генитального инфантилизма // Тем же. – С.189 – 191.
7. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В., Дрыжова Л.П. Психотерапевтическое опосредование немедикаментозной терапии генитального инфантилизма //
Тез. докл. межрегион. конф.: «Современные проблемы использования
физических факторов в комплексном лечении и реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и женских половых органов». Одесса, 1989. – С.157.
8. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В., Терещук Л.М. Реабилитационная тактика
при опущениях и выпадении гениталий у женщин детородного возраста //
Материалы науч.-практ. конф., посвященной 125-летию В.С. Груздева.
Казань: Казанск. мед. ин-т им. С.В. Курашова, 1991. – С.106 – 107.
9. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В., Терещук Л.М. Реабилитация больных детородного возраста с опущением и выпадением внутренних гениталий,
страдающих сексуальными расстройствами // Тез. докл. юбил. конф. по-
64
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
священной 10-летию центра ОЗМ и ребенка Республики Молдова «Современные проблемы акушерства и педиатрии». 1992. – С.134.
Система коррекции полового недоразвития у женщин / Н.Г. Богдашкин,
В.В. Лоныч, О.А. Удовиченко, Е.А. Цивенко Е.А. // Тез. докл. ІV обл.
науч.-практ. конф. сексопатологов «Актуальные аспекты лиагностики,
организации лечебного процесса и реабилитации больных с сексуальными расстройствами». Харьков, 1990. – С.323 – 324.
Богдашкин Н.Г., Михалин М.А., Андреев С.В. Некоторые итоги применения бескровного кольпопоэза при аплазии влагалища. // Вестник проблем современной медицины. Харьков, 1995. – № 10. – С.22 – 24.
Богдашкин Н.Г., Терещук Л.М. Лечение и реабилитация функциональных
расстройств и сексуальных отклонений больных после пластических операций нижнего отдела гениталий // Сб: «Медико-технические, фармакологические и научные аспекты медицинской профилактики, диспансеризации и реабилитации». Харьков, 1984. – С.167 – 168.
Некоторые результаты лечения аплазии влагалища консервативном методом / Н.Г. Богдашкин, И.А. Тучкина, М.А. Лесовая, С.В. Андреев // Тез. ІІ
науч.-практ. конф. врачей гинекологов деткого и подросткового возраста
Украины. Т.1.Одесса, 1995. – С.13 – 14.
Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Терещук Л.М. Немедикаментозные методы лечения в реабилитации больных после пластических операций //
Сб. науч. тр. «Состояние и пути совершенствования специализированной
акушерско-гинекологичекой помощи». Ленинград, 1987. – С.70 – 71.
Гребенчук Л.В. Зашивание свежих и старых разрывов шейки матки // Сб.
науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». Киев. 1964. –
С.92 – 95.
Грищенко В.И., Трунова Е.Я., Гречанин Б.Е. Комплексное изучение
врожденных аномалий половой дифференцировки с целью определения
оптимального метода и времени коррекции // Тез. VІІІ Междунар. конгресса акушеров-гинекологов. Мехико, 1976. – С.320.
Грищенко И.И. Беременность и роды при неполной атрезии влагалища //
Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та «Акутальные вопросы акушерства и гинекологии». К., 1964. – С.5 – 9.
Иллойе Жан Бертран. Реовазография мышц тазового дна у женщин с
опущением, выпадением матки и стенок влагалища, получавших в послеоперационном периоде реабилитационное немедикаментозное лечение //
Вісник проблем біології і медицини. – 1999. – № 8. – С.19 – 24.
Иллойе Жан Бертран. Немедикаментозыне методы лечения в реабилитации больных после пластических операций гениталий // Вісник проблем
біології і медицини. – 1999. – № 4. – С.17 – 22.
Паламарчук О.А. Применение бескровного кольпопоэза при аплазии влагалища с учетом юного возраста // Матеріали симпозіуму «Нейрогормональна регуляція функції жіночої репродуктивної системи у періоді її
становлення в нормі та при патології. – Харків, 2001. – С.157 – 161.
65
21. Паращук Ю.С., Богдашкін М.Г. Реабілітація гінекологічних хворих після
пластичних операцій нижнього відділу геніталій // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (26), додаток. – С. 290 – 291.
22. Паращук Ю.С., Переверзев В.С., Мысько С.Я. Акушерскогинекологическая травма мочеточника: Современные аспекты проблемы
// Вестник проблем современной медицины. Харьков, 1995. – № 12. –
С.22 – 26.
23. Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Аномалии развития женской половой системы в детском и подростковом воздасте // Врачебная практика. – 2002. –
№ 6. – С.38 – 44.
Доброякісні і злоякісні новоутворення
1. Бердыева Ш.Х. Анализ ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при
миоме матки в сочетании с гипертонической болезнью // Материалы ХІ
итоговой конф. молодых ученых. Харьков, 1983. – С.19.
2. Бердыева Ш.Х., Богдашкин Н.Г., Лапшина Л.А. Комплексная предоперационная подготовка больных миомой матки, страдающих гипертонической болезнью // Интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и гинекологии. Ашхабад, 1988. – С.36.
3. Богдашкин Н.Г., Грабина В.А., Кузьмина И.Ю. О стимулирующем эффекте сочетанного воздействия гелий-неонового лазерного излучения и
ультразвука на регенеративные процессы в гинекологии // Сб. науч. тр.
«Немедикаментозные методы лечения в клинической медицине». Харьков, 1982. – С.71 – 72.
4. Богдашкин Н.Г., Демичева И.А., Грабина В.А. Использование гелийнеоновых лучей малой мощности при лечении эрозий шейки матки в сочетании с хроническим воспалением придатков матки // Сб. науч. тр.
«Проблемы биоэнергетики организма и стимуляция лазерным излучением». Алма-Ата, 1976. – С.52 – 53.
5. Богдашкин Н.Г., Кузьмина И.Ю. Лазеротерапия эрозий шейки матки:
Метод. рекомендации для студентов. Харьков, 1986. – 19 с.
6. Богдашкин Н.Г., Кузьмина И.Ю., Грабина В.А. Применение лазерного
излучения и ультразвука для лечения эрозий шейки матки с учетом состояния цервикальной слизи // Тез. докл. науч. конф. «Лазеры в акушерстве и гинекологии». Тбилиси, 1987. – С.15 – 16.
7. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Бердычева Ш.Х. Некоторые аспекты
этиопатогенеза сердечно-сосудистых изменений у больных миомой матки // Сб. науч. тр. «Физиология и патология репродуктивной функции
женщин». Харьков, 1984. – С.77 – 80.
8. Богдашкин Н.Г.Присакару В.Ф., Яцын Л.С. Клинико-генетические показатели при новообразовании гениталий // Тез. докл. республ. науч.-практ.
конф. «Перинатальная патология. Заболевания органов дыхания у детей
раннего возраста». Кишинев. 1977. – С.154 – 155.
66
9. Богдашкін М.Г., Андреєв С.В. Реабілітація хворих після оперативних
втручань з приводу утворень придатків матки // Тез. Пленуму правління
акушерів-гінекологів України «Гнійно-запальні процеси в сучасній акушерсько-гінекологічній практиці». Запоріжжя, 1995. – С.7 – 8.
10. Воронцов Ю.С. Газовая гинекография с гистеросальпингографией в диагностике злокачественных новообразований внутренних половых органов // Сб. науч. тр. «Акутальные вопросы акушерства и гинекологии».
Вып. 61. К., 1964. – С. 206 – 210.
11. Гречанин Б.Е. Влияние комплексного обследования больных с различными поражениями шейки матки на результаты диатермокоагуляци //
Материалы ІІІ съезда онкологов УССР. К., 1963. – С.72.
12. Гречанин Б.Е. Дифференциальная кольпоскопическая диагностика кольпитов и предраковых состояний шейки матки // Сб. науч. тр. ХМИ «Репродуктивная функция женщины: Вопросы физиологии и патологии».
Харьков, 1981. – С.53 – 55.
13. Гречанин Б.Е. Комплексное обследование больных при поражениях шейки матки с помощью кольпоскопии, цитологического и гистологического
методов исследований //Акушерство и гинекология. – 1962. – № 3. – С.32
– 35.
14. Гречанин Б.Е. О значении кольпоскопического обследования гинекологических больных в период предоперационной подготовки // Вопросы
онкологии. – 1966. – № 2, Т. 12. – С.25 – 28.
15. Гречанин Б.Е. О значении кольпоскопического обследования гинекологических больных в период предоперационной подготовки // Вопросы
онкологи. – 1966. – Т. 12, № 2. – С.25 – 28.
16. Гречанин Б.Е. Применение кольпоскопического, цитологического и гистологического методов исследования для своевременной диагностики
рака шеки матки // Материалы ІІІ съезда онкологов УССР. К., 1963. –
С.202 – 205.
17. Гречанин Б.Е. Результаты кольпомикроскопического исследования беременных женщин с различными поражениями шейки матки // Сб. науч.
работ ХНМО «Злокачественные новообразования». Харьков, 1969. – С.3
– 7.
18. Гречанин Б.Е. Результаты комплексного обследования беременных женщин с различными поражениями шейки матки // Сб. науч. тр. Харьк.о
мед. ин-та. Вып. 87. Харьков, 1969. – С.269 – 273.
19. Гречанин Б.Е. Тридцатилетний опыт применения кольпоскопии в практике // Вестник проблем современной медицины. Харьков, 1995 – № 10. –
С.47 – 49.
20. Гречанин Б.Е., Корж-Козицкая Н.П. Некоторые данные о влиянии эстрогенов на течение различных доброкачественных поражений шейки матки
у беременныз женщин // Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та. Вып. 90. Харьков, 1970. – С.253 – 256.
21. Гречанин Б.Е., Кузьмина И.Ю. Диагностическая ценность кольпоскопического исследования при лечении эрозий шейки матки лазерным излу-
67
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
чением // Сб. науч. работ «Физиология и патология репродуктивной
функции женщины». Харьков, 1984. – С.80 – 82.
Гречанин Б.Е., Надтока В.Л. Результаты лечения хлорофиллиптом беременных женщин с различными доброкачественными поражениями шейки
матки // Сб. тр. ХМИ «Вопросы патологии беременности и родов». Харьков, 1972. – С.86 – 90.
Гречанін Б.Є. Комплексне обслідування хворих з псевдоерозіями шийки
матки, як метод ранньої діагностики рака //Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1960. – № 5. – С.40 – 42.
Грищенко И.И., Гречанин Б.Е. Организация наблюдения беременных
женщин с эрозиями шейки матки // Материалы республ. совещания по
онкологии. К., 1968. – С.69 – 71.
Ефименко А.Ф. Роль простагландинов в генезе сосудистых нарушений у
больных миомой матки // Сб. науч. трудов «Актуальные проблемы кардиологии». Харьков, 1981. – С.36 – 40.
Єфименко А.Ф., Богдашкін М.Г., Полімбетов Д.С. Застосування індометацину при лікуванні хворих з міомою матки, ускладненою кровотечею //
Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1981. – № 3. – С.57 – 58.
Зміна числа хроматин-позитивних клітин букального і вагінального епітелію у хворих зі злоякісними і доброякісними пухлинами геніталій /
Т.О. Залєтаєва, М.Г. Богдашкін, В.Ф. Прискару, Л.С. Яцин // Педіатрія,
акушерство і гінекологія. 1978. – № 3. – С.62.
Изучение изменений числа хроматин-положительных клеток в букальном
и вагинальном эпителиях при опухолях женских половых органов / Т.А.
Залетаева, Н.Г. Богдашкин, В.Ф. Присакару, Л.С. Яцын Л.С. // Материалы
III съезда Всесоюз. общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. Ленинград, 1977 – С.276 – 277.
Казаков К.К. Математический анализ сердечного ритма в предоперационной подготовке гинекологических больных // «Моделирование, медико-техническое обеспечение лечебно-диагностического процесса». Харьков, 1983. – С.329.
Казаков К.К. Предоперационная подготовка гинекологических больных с
учетом симпато-адреналовых реакцій // Сб. тр. ХІ итоговой науч. конф.
молодых ученых. Харьков, 1983. – С.19.
Кузьмина И.Ю. Аппаратные методы лечения эрозий шейки матки у гинекологических больных // Сб. науч. тр. «Моделирование, медикотехническое обеспечение лечебно-диагностического процесса». Харьков,
1983. – С.196 – 197.
Кузьмина И.Ю. Исследование криоскопических показателей цервикальной слизи у женщин с эрозиями шейки матки // Тез. докл. XII науч.практ. конф. ученых ХМИ. Харьков, 1984. – С.43.
Кузьмина И.Ю. Лечение эрозий шейки матки сочетанным воздействием
низкоэнергетического лазерного излучения и ультразвука // Сб. науч. тр.
«Применение лазеров в клинической медицине». Харьков, 1988. – С.18 –
20.
68
34. Кузьмина И.Ю. Применение сочетанного воздействия гелий-неонового
лазерного излучения и ультразвука при лечении эрозий шейки матки //
Тез. докл. ХІ итоговой науч.-практ. конф. молодых ученых. Харьков,
1988. – С.20.
35. Кузьмина И.Ю. Состояние цервикальной слизи у женщин с эрозиями
шейки матки // Сб. науч. тр. «Вопросы репродуктологии». Харьков, 1980.
– С.74 – 76.
36. Кузьмина И.Ю., Гречанин Б.Е. Состояние кислотно-щелочного равновесия цервикальной слизи у женщин с эрозиями шейки матки // Сб. науч.
тр. ХМИ «Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной
функции женщины». Харьков, 1986. – С.46 – 48.
37. Кузьмина И.Ю., Грабина В.А. Способ лечения эрозий шейки матки лазерным излучением: Информ. письмо. К., 1987. – 2 с.
38. Кузьмина И.Ю., Цыганенко А.Я., Богдашкин Н.Г. Влияние низкоэнергетического гелий-неонового лазерного излучения на процессы деления
клеток ФЛ в культуре ткани // Сб. науч. тр. «Микробиология, эпидемиология и клиника инфекционных болезней». Т.3. Харьков, 1984 – С.100 –
103.
39. Кузьміна І.Ю., Грабіна В.А. Вміст імуноглобулінів у цервікальному слизу
жінок з ерозіями шийки матки в процесі лазерної та ультразвукової терапії // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1986. – № 4. – С.49 – 50.
40. Литвишко И.И. Лечение эрозий шейки матки жидкостью Гордеева № 2 //
Тез. докл. науч. сессии ин-та и кафедральных научных конференций, посвященных 150-летнему юбилею института. Харьков, 1955. – С.196 – 197.
41. Надтока В.Л., Гречанин Б.Е. Клинико-микробилогические наблюдения
над течением эрозий шейки матки у беременных женщин // Сб. науч. работ «Научные основы охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Харьков, 1967. – С.147 – 150.
42. Паращук Ю.С., Гузь І.А. Вплив препарату «Дуфастон» на стан обміну ліпідів у жінок, хворих на фіброміому при ожирінні // Сб. науч. работ «Лекарства – человеку», 2002. – Т.ХVІІ, № 3 – С.298 – 302
43. Паращук Ю.С., Гузь І.А. Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки при ожирінні // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної
та практичної медицини». Суми, 2002. – С. 57
44. Паращук Ю.С., Старкова И.В. Изменения в эндокринной системе беременных при пузырном заносе // Експерим. і клін. медицина. – 2002. – №
2. – С. 132 – 134.
45. Паращук Ю.С., Старкова И.В. Особенности диагностики гестационной
доброкачественной трофобластической болезни в ранние сроки беременности // Материалы І Междунар. конф. «Ранние сроки беременности:
проблемы, пути решения, перспективы». Москва: Изд-во Российск. ун-та
дружбы народов, 2002. – С. 233 – 237.
69
46. Паращук Ю.С., Старкова И.В. Состояние репродуктивной функции у женщин, перенесших доброкачественную трофобластическую болезнь //
Врачеб. практика. – 2001. – № 5. – С.4 – 5.
47. Паращук Ю.С., Старкова І.В. Перебіг та тактика ведення міхурового занеску у юних вагітних // Буковинськ. мед. вісник. – 2000. – Т. 4, № 2 – 3.
– С.104 – 106.
48. Показатели свертывающей системы крови и белкового обмена у больных
миомой матки в до- и послеоперационном периодах / Е.И. Самарская,
П.С. Вержанский, В.К. Сиротина, В.В. Новикова // Сб. науч. тр. ХМИ
«Репродуктивная функция женщины: Вопросы физиологии и патологии».
Харьков, 1981. – С.40 – 41.
49. Применение эндоскопической хирургии при лечении девушекподростков с опухолями яичников / Ю.С. Паращук, Р.А. Сафонов, В.В.
Лоныч, Л.М. Терещук, О.И. Калиновская, И.В. Афанасьєв // Матеріали ІV
Всеукраїнської конф. з гінекологічної ендоскопії. Одеса, 2003. – C.38.
50. Разработка криоскопического индикатора и его диагностические возможности / И.Ю. Кузьмина, Э.Н. Солошенко, Я.П. Раковский, В.И. Мацкивский, В.Н. Щегольков, В.С. Васильев // Тез. докл. ІІ Всесоюз. конф. по
теоретическим и прикладным вопросам криобиологии и криомедицины.
Т. 1. Харьков, 1984. – С. 258.
51. Старкова И.В. Современные подходы к диагностике пузырного заноса //
Зб. тез конф. молодих вчених «Медицина третього тисячоліття». Харків,
2001. Ч. ІІІ. – С.72.
52. Старкова И.В. Состояние системы гемостаза при пузырном заносе // Медицина сегодня и завтра. – 2001. – № 1. – С.124 – 125.
53. Старкова И.В. Состояние системы гемостаза при хориокарциноме // Медицина сегодня и завтра. – 2002. – № 1. – С.140 – 141.
54. Старкова И.В., Гейнак Е.Ю. Сравнительная оценка состояния системы
гемостаза при гестационной трофобластической болезни // Зб. тез конф.
молодих вчених «Медицина третього тисячоліття». Харків, 2002. – С.125.
55. Статевий хроматин як додатковий тест ступеня злоякісних новоутворень
геніталій / М.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, В.Ф. Присакару, Л.С. Яцин
// Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1976. – № 4. – С.55 – 58.
56. Устройство для лечения эрозий шейки матки / Н.Г. Богдашкин, И.Ю.
Кузьмина, В.И. Мацкивский, В.А. Грабина // А. с. 1298987 / Бюл. – 1987.
– № 11.
57. Характеристика течения злокачественных опухолей гениталий по индексу полового хроматина / Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, В.Н. Рощенюк, Л.С. Яцын Л.С. // Тез. докл. первой республ. науч. конф. «Вопросы
онкогенетики». Тернополь-Киев, 1974. – С.60 – 70.
Запальні захворювання жіночих статевих органів
70
1. Богдашкин Н.Г. Критерии выбора момента для оперативного лечения
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки.
Тактика хирургического лечения и вопросы реабилитации // Харьк. мед.
журн. – 1996. - № 4. – С.20 – 22.
2. Богдашкин Н.Г., Бурнусус К.Г. Применение иглорефлексотерапии в комплесном лечении больных с хроническим сальпингоофоритом и болевым
синдромом // Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. «Немедикаментозные методы реабилитации». Харьков, 1990. – С.142 – 143.
3. Богдашкин Н.Г., Грабина В.А. Использование микроволновой резонансной терапии (МРТ) в комплексном лечении больных с хроническими воспалениями придатков матки // Материалы Х конф. рефлексотерапевтов
Грузии. Тбилиси, 1989. – С.2.
4. Богдашкин Н.Г., Грабина В.А., Кузьмина И.Ю. О стимулирующем эффекте сочетанного воздействия гелий-неонового лазерного излучения и ультразвука на регенеративные процессы в гинекологии // Сб. науч. работ
«Немедикаментозные методы лечения в клинической медицине». Харьков, 1982. – С.70 – 71.
5. Богдашкин Н.Г., Демечева И.А., Грабина В.А. Использование гелийнеоновых лучей малой мощности при лечении эрозий шейки матки в сочетании с хроническим воспалением придатков // Материалы Всесоюз.
семинара «Проблемы биоэнергетики организма и стимуляции лазерным
излучением». Алма-Ата, 1976. – С.52 – 53.
6. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Дисбиотические нарушения микроэкологии
влагалища и их коррекция // Сб. науч. работ «Актуальные вопросы дерматологии и венерологии», посвященной 195–летию кафедры дерматовенерологии ХГМУ. Харьков, 1999. – С.17 – 19.
7. Богдашкин Н.Г., Фрипту В.Г. Некоторые показатели иммунологической
реактивности организма женщин, занятых в производстве табачных изделий // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины». Харьков, 1986. – С.48 – 51.
8. Богдашкин Н.Г., Цыганенко А.Я., Драган М.И. Прогнозирование, лечение
и профилактика воспалительных заболеваний у женщин, оперированных
по поводу миомы матки // Тез. докл. ІХ съезда акушеров-гинекологов
УССР. Киев, 1991 – С.129 – 130.
9. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Самарская Е.И. Применение тиосульфата натрия в комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов // Научно-технический прогресс в медицине и фундаментальные проблемы биологии. Харьков, 1987. – С. 63 – 64.
10.Богдашкін М.Г., Андрєєв С.В. Оцінка ефективності лікування вагітних
жінок з кольпітом на основі деяких електрофізичних параметрів вагінального виділення // Тези доп. конф. «Функціональні методи дослідження в
акушерстві та гінекології». Донецьк, 1994. – С.13 – 14.
11.Богдашкін М.Г., Гайворонська С.І. Вживання методу імуностимулювання
промінням гелій-неонового лазера при запальних захворюваннях додатків
71
матки // Тези Х з’їзду акушерів-гінекологів України. Одеса, 1996. – С.15 –
16.
12.Гайворонская С.И. Иммуностимуляция лучом гелий-неонового лазера при
воспалительных заболеваниях придатков матки // Тез. докл. Республ.
науч.-практ. конф. молодых ученых-медиков. Харьков, 1996. – С.82.
13.Гайворонская С.И. Использование гелий-неонового лазера с целью иммуностимуляции при воспалительных заболеваниях придатков матки //
Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 10. – С.53.
14.Гнойно-деструктивные процессы гениталий при использовании внутриматочных контрацептивов у жительниц сельских районов / Ю.С. Паращук,
В.В. Лоныч, Л.М. Терещу, М.В. Лоныч // Материалы ІІ Российск. науч.
форума «Роль инфекции репродуктивной системы женщины, плода, новорожденного. М.: НЦ АГП РАМН, 2000. – С.210 – 212.
15.Гречанин Б.Е. Дифференциальная кольпоскопическая диагностика кольпитов и предраковых состояний шейки матки // Сб. науч. тр. ХМИ «Репродуктивная функция женщины: Вопросы физиологии и патологии». Харьков, 1981. – С.53 – 55.
16.Дико Альманди. Тактика лечения больных с гнойными воспалительными
заболеваниями придатков и матки // Тез. докл. ХІІ науч.-практ. конф. молодых ученых ХМИ. Харьков, 1984. – С.13.
17.Клинико-микробиологические особенности гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки / Н.Г. Богдашкин, В.В. Лоныч, Л.М. Терещук,
М.В. Лоныч, В.С. Игнатенко // Експериментальна і клінічна медицина. –
1999. – № 2. – С.146 – 148.
18.Клиническая эффективность применения препарата «Цитеал» при лечении
вульвовагинитов / Ю.С. Паращук, Е.И. Самарская, О.Б. Овчаренко, О.А.
Лященко и др. // Репродуктивное здоровье. – 2002. – № 2 (11). – С. 51 – 54.
19.Лазерная и локальная влагалищная гипотермия в комплексе лечения больных с воспалением внутрениих гениталий / Н.Г. Богдашкин, О.А. Паламарчук, В.А. Грабина, Ж.Б. Иллойе // Тез. ХІІ Междунар. науч.-практ.
конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». Харьков, 1999. –
С.57 – 58.
20.Малыхина Р.И. К диагностике генитального туберкулеза // Тез. докл. науч.
сессии ин-та и кафедральных науч. конференций, посвященных 150летнему юбилею института /ХМИ. Харьков, 1955. – С.197 – 198.
21.Малыхина Р.И., Пономарева П.В., Печкина А.И. Лечение туберкулеза половых органов женщины // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы акушерства
и гинекологии» / ХМИ. Вып. 61. Киев, 1964. – С.163 – 167.
22.Микробиоценозы родовых путей и перспектива использования соединений четвертичного аммония для лечения гнойно-воспалительных заболеваний в акушерстве и гинекологии / Н.Г. Богдашкин, Л.В. Никифор, Н.Н.
Стахмич и др. // Тез. докл. междунар. науч. конф., посвященной 150летию со дня рождения И.И. Мечникова «Идеи И.И. Мечникова и развитие современного естествознания». Харьков, 1995. – С.29 – 30.
72
23.Надтока В.Л., Богдашкин Н.Г., Цыганенко А.Я. Применение хлорофиллипта для лечения и профилактики гнойно-воспалительных заболеваний
стафилококковой этиологии: Метод. рекомендации. Харьков, 1988. – 26 с.
24.Некоторые показатели иммунологической активности у женщин с бесплодием воспалительной этиологии / Н.Г. Богдашкин, О.Б. Овчаренко, В.В.
Ткаченко, В.П. Голик // Материалы итоговой регион. науч.-практ. конф.
«Актуальные вопросы эпидемиологии, гигиены, организации санитарного
дела» Харьков, 1994. – С.24 – 25.
25.Некоторые показатели клеточного и гуморального иимунитета при воспалительных заболеваниях придатков матки / Е.И. Самарская, О.Б. Овчаренко, О.А. Лященко, С.И.Гайворонская // Сб. материалов итоговой регион.
науч.-практ. конф. «Эпидемиология, экология и гигиена». Вып. 2. Харьков, 1999. – С. 210 – 211.
26.Некоторые показатели клеточного и гуморального иммунитета при воспалительных заболеваниях придатков матки / С.И. Гайворонская, Е.И. Самарская, О.Б. Овчаренко, ОА. Лященко // Сб. материалов регион. науч.практ. конф. «Эпидемиология, экология и гигиена».Вып. 2. Харьков, 1999.
– С.210 – 211.
27.Особенности лечения гнойно-воспалительных заболеваний в акушерскогинекологической клинике / Н.Г. Богдашкин, А.Ю. Волянский, С.В. Андреев С.В. и др. // Тез. докл. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии инфекционных болезней». Харьков, 1993. – С.54.
28.Особенности тубоовариальных воспалительных опухолей на фоне внутриматочных контрацептивов / В.В. Лоныч, Л.М. Терещук, М.В. Лоныч,
В.С. Игнатенко // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України.
К.: Абрис, 2000. – С.378 – 381.
29.Паламарчук О.А. Современные подходы к лечению больных хроническими сальпингоофоритами с болевым синдромом // Буковинський медичний
вісник. – 2001. – № 2 – 3. – С.142 – 144.
30.Паламарчук О.А. Комплексная физиотерапия больных с хроническим сальпингоофоритом, болевым синдромом и нарушением нейроэндокринной
регуляции // Матеріали симпозіуму «Нейрогуморальна регуляція функції
жіночої репродуктивної системи у періоді її становлення в нормі та при
патології». Харків, 2001. – С.147 – 152.
31.Паламарчук О.А. Состояние вегетативной нервной системы у женщин с
хроническими неспецифическими сальпингоофоритами с болевым синдромом // Експериментальна і клінічна медицина. – 1999. – № 4. – С.92 –
93.
32.Паламарчук О.А. Состояние иммунорезистентности организма женщин с
хроническим сальпингоофоритом и болевым синдромом, тактика лечения
// Медицина сегодня и завтра. – 2000. – № 1. – С.113 – 116.
33.Паламарчук О.А. Физиотерапия в комплексном лечении больных с хроничесикм неспецифическим сальпингоофоритом и болевым синдромом //
73
Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К., 2001. – С.488 –
490.
34.Паламарчук О.А. Цитобиофизический показатель у женщин с хроническим неспецифическим сальпингоофоритом // Тези конф. молодих вчених
ХДМУ «Медицина третього тисячоліття». Харків, 2002. – С.120.
35.Паламарчук О.О. Вплив немедикаментозної терапії на стан імунореактивності хворих на хронічні неспецифічні сальпінгоофорити з больовим синдромом // Медицина сьогодні і завтра. – 2001. – № 1. – С.128 – 130.
36.Паламарчук О.О. Показники імунорезистентності хворих на хронічні неспецифічні сальпінгоофорити з больовим синдромом з урахуванням немедикаментозної терапії // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – №
2. – С. 103 – 105.
37.Паламарчук О.О. Ультразвукові критерії ефективності немедикаментозної
терапії в комплексному лікуванні хворих з хронічними неспецифічними
сальпінгоофоритами (ХНС) з больовим синдромом // Тези ІІ конгресу Української асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології «Плід як частина родини». Харків, 2000. – С.313
– 314.
38.Панова Н.И. Некоторые данные об эстрогенно-прогестероновых сдвигах у
женщин, страдающих туберкулезом половых органов // Труды Харьк. мед.
ин-та. Вып. 61. Харьков, 1964. – С.168 – 173.
39.Паращук Ю.С., Меренкова И.Н. Этиология и патогенез воспалительных
заболеваний женских половых органов, сопровождающихся бесплодием
//Андрология, репродуктология и сексуальные расстройства. – 1993. – Т.
2, № 4. – С.37 – 39.
40.Паращук Ю.С., Авраменко Н.В., Стрелко О.В. Можливості ендоскопічної
верифікації хронічних запальних захворювань геніталій вірусної чи вірусної в асоціації з іншими внутрішньоклітинними інфекціями // Педіатрія,
акушерство та гінекологія. – 2001. – № 6. – С.95 – 98.
41.Паращук Ю.С., Богдашкин Н.Г., Гайворонская С.И. Особенности состояния иммунной системы у женщин с воспалительными заболеваниями
придатков матки // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». Суми, 2002. – С.
56.
42.Паращук Ю.С., Кришталь В.В., Бондаренко С.Г. Функціональні методи
дослідження у жінок з запальними процесами внутрішніх статевих органів, які супроводжуються сексуальними дисфункціями // Тези доп.
наук.-прак. конф. акушерів-гінекологів України «Функціональні методи
дослідження в акушерстві і гінекології». Донецьк, 1994. – С. 160 – 161.
43.Паращук Ю.С., Роговская Т.А. Действие лазерного излучения на инфекционные процессы женских половых органов // Тез. докл. ІІІ Республ.
науч.-практ. конф. молодых ученых-медиков по актуальным вопросам
кардиологии, иммунологии, общей и неотложной хирургии. Черновцы,
1981. – № 10. – С.170 – 171.
74
44.Применение фотодинамического воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на микрофлору влагалища при кольпитах и цервицитах у
женщин с хроническим сальпингоофоритом / Ю.С. Паращук, Н.Г.
Богдашкин, В.А. Грабина, А.М. Коробов, О.А. Паламарчук, Н.Л. Лисиченко, В.В. Колесник // Материалы ХІV Междунар. науч.-практ. конф.
«Применение лазеров в медицине и биологии». Харьков, 2000. – С.109.
45.Результаты использования полупроводникового лазера в сочетании с локальной гипотермией у женщин детородного возраста с хроническими
сальпингоофоритами / Н.Г. Богдашкин, О.А. Паламарчук, В.А. Грабина,
Л.Н. Лисиченко // Тез. ХІІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Применение
лазеров в медицине и биологии» Алупка. 1999. – С.69 – 70.
46.Результаты ультразвуковой терапии воспалительных заболеваний внутренних гениталий / Н.Г. Богдашкин, Е.И. Самарская, О.Б. Овчаренко, С.В.
Андреев // Материалы регион. науч.-практ. конф. гигиенистов и санитарных врачей, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В.М.
Жаботинского «Медицинская экология, эпидемиология и гигиена окружающей и производственной среды». Харьков, 1996. – С.151 – 153.
47.Самарская Е.И. Результаты ультразвуковой терапии воспалительных заболеваний внутренних гениталий // Материалы регион. науч.-практ. конф.
гигиенистов и санитарных врачей, посвященной 100-летию В.М. Жаботинского. Харьков, 1996. – С. 151 – 153.
48.Трунова Е.Я. О гиалуронидазной активности при воспалительных заболеваниях половых органов женщины // Сб. науч. работ по акушерству и гинекологии ХНМО и ХМИ. Вып. 19. Харьков, 1960. – С.171 – 175.
49.Удосконалення протоколу ведення хворих з хронічними запальними захворюваннями придатків матки / О.П. Танько, О.П. Ліпко, Л.В. Потапова,
Л.Ю. Титаренко // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України.
К.: Інтермед, 2003. – С.283 – 287.
Безплідність
1. Grischenko V.I., Paraschuk Y.S., Dakhno F.V. Artifical insemination as a
method of infertility treatment // VII Esco Europ. Sterility Congress. Scientific secretariat. Monte-Carlo, 1984. – Р. 181.
2. Grischenko V.I., Paraschuk Y.S., Scidan N.P. Study of effect of sperm cryopreservation in case of male reproductive disorders // XIII World Congress on
fertility and sterility. Marrakesh, 1989. – Р.443.
3. Indices of local immunity in sterility of immunologic genesis / F.V. Dakhno,
Y.S. Parashchuk, G.G. Yurchenko, N.P. Skidan. // Am. J. Reproductive Immunology and Microbiology. – 1988. – Vol. 16, № 2. – Р.91.
4.
Parashchuk Y.S. Problems of psychotherapy in the treatment of infertility //
International J. Prenatal studies. – 1992. – Vol. 4, Suppl 1. – P. 113.
75
5.
Parashchuk Y.S. The effect of low temperatures on immunological properties of human spermatozoa // First international forum of reproductive immunology. Magdeburg.1990. – Р.51.
6.
Parashchuk Y.S. Treatment of women with infertility due to endometriosis
European association of gynacologists and obstetricians 6 meeting. Moscow,
1991. – Р. 174.
7.
Parashchuk Y.S., Skok M.V., Skidan N.P. Importance of immunological
tests in the study of cryopreserved human spermia // International Conference. Achievement and prospects in criyobilogy and cryomedicine. Kharkcov, 1988. – P.206 – 207.
8.
Parashchuk Y.S., Мerencova I.N. The role of аntispermal antibodies in diagnostics and treatment of immune infertility international symposium
«Immunology of reproduction» Ukraine. Kiev, 1993. – Р. 114.
9.
Parashchuk Yu.S. Changes in immunological properties of spermatosoa subject cryopreservation. Abstracts Uth All-Union Symposium with international participation. Kiev, 1990. – P. 77 – 78.
10. А.С. 1103837. Спососб консервирования спермы человека / В.И. Грищенко, Н.С. Пушкарь, Ю.С. Паращук, Е.А. Гордиенко, А.С. Капрельянц.
ССС. Опубл 84. Бюл. №
11. А.С. 1355212. Способ консервирования спермы человека / В.И. Грищенко, Ю.С. Паращук, Ю.В. Калугин. Бюл. № . Опубл. 1988
12. А.С. 1469580. /Способ криоконсервирования эмбрионов / В.И. Грищенко,
Ю.В. Калугин, Ю.С. Паращук. Бюл. 1988. – №. – С.
13. Авраменко Н.В. Діагностика стану репродуктивної системи у неплідних
подружніх пар з урогенітальною інфекцією і тактика їх ведення // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – № 1. – С.82 – 85.
14. Аль-Хубур Хашем, Василиу Василисс, Нгема Абеме Соломон, Салахеддин Якуб Али Абед. Брюшностеночная декомпрессия и влагалищный
вибромассаж при лечении бесплодия // Тез. 12-й науч.-практ. конф. молодых ученых ХМИ. Харьков, 1984. – С.40.
15. Аутогенная тренировка в комплексе немедикаментозных методов лечения
бесплодия у женщин / Н.Г. Богдашкин, А.Т. Филатов, Л.П. Дрыжова,И.В.
Ананьева // Тез. докл. ХІ Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов «Пути
снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности».
Донецк, 1989. – С.81 – 82.
16. Белоус А.М., Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Криоконсервация репродуктивных клеток. К.: Наук. Думка, 1986. – 208 с.
17. Биохимические свойства нативных и криоконсервированных спермиев
человека / В.И. Грищенко, Ю.С. Паращук, Н.Ю. Смаглий, Ю.В. Калугин,
Н.А. Лучко // Сб. науч. тр. «Патофизиологические аспекты действия холода на организм». Харьков, 1989. – С.32 – 35.
18. Богдашкин Н.Г., Глушок Т.И. Общественно-социальные и медицинские
аспекты проблемы репродуктологии // Сб. науч. тр. симпозиума с междунар. участием «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии
2000». К., 1999. – С.144 – 146.
76
19. Богдашкин Н.Г., Овчаренко О.Б. Особенности функционального состояния вегетативной нервной системы у женщин с бесплодием после искусственного прерывания первой беременности // Сб. науч. тр. симпозиума с
междунар. участием «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии». К., 1995. – С.3 – 6.
20. Богдашкін М.Г., Овчаренко О.Б. Стан вегетативної нервової системи у
жінок з вторинною неплідністю // Педіатрія, акушерство та гінекологія. –
1995. – № 2. – С.62 – 63.
21. Визначення активності ферменту акрозіну сперміїв людини в нормі та
при деяких видах патології / В.І. Грищенко, Ю.С. Паращук, В.О. Резніков, О.К. Аліпова, Н.Ю. Смаглій // Педіатрія, акушерство і гінекологія. –
1989 – № 2. – С.43 – 45.
22. Влияние различных условий криоконсервации на выживаемость спермиев человека / Ю.С. Паращук, В.И. Грищенко, Ю.В. Калугин, Е.Н.
Черныш // Криобиология. – 1985. – № 4. – С.22 – 28.
23. Влияние химических веществ типа фентиурам, хомецин на репродуктивную функцию женского организма / В.П. Шихайлова, П.С. Вержанский, Л.С. Яцын, С.М. Мельникова // Материалы VІ съезда акушеровгинекологов. К., 1976. – С.204 – 205.
24. Грищенко В.И, Паращук Ю.С. Искусственная инсеминация спермой донора – показания, методика, перспективы // Сб. науч. тр. «Репродуктивная
функция женщины». Харьков, 1981. – С.27 – 28.
25. Грищенко В.И., Дахно Ф.В., Паращук Ю.С. Некоторые аспекты лечения
бесплодия // Акушерство и гинекология. – 1987. – № 9. – С.22 – 24.
26. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Оценка функциональной активности
спермиев человека по биохимическим показателям // Тез. докл. юбил.
конф., посвященной 30-летию НИИ репродукции человека. Тбилиси,
1988. – С.43 – 44.
27. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Искусственная инсеминация спермой донора при лечении бесплодия в семье // Акушерство и гинекология. – 1984.
– № 2. – С.6 – 10.
28. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Искусственная инсеминация спермой донора при бесплодном браке // Тез. докл. ІV съезда акушеров-гинекологов
Белорусской ССР. Минск, 1985. – С.305 – 306.
29. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Использование искусственной инсеминации в клинической практике // Акушерство и гинекология. – 1986. – № 7.
– С.22 – 24.
30. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Криоконсервация спермиев человека и
использование их в клинических условиях // Тез. докл. обл. науч.-практ.
конф. «Научно-технический прогресс в медицине и фундаментальные
проблемы биологии». Харьков, 1987. – С.181 – 183.
31. Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Применение рефлексотерапии для лечения больных с эндокринными формами бесплодия //Акушерство и гинекология, 1981. – № 2. – С.28 – 31.
77
32. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Калугин Ю.В. Современные аспекты
криоконсервации спермы человека // Тез. докл. второй Всесоюз. конф.
«Механизмы криоповреждения и криозащиты биологических объектов».
Харьков, 1984. – Т. ІІ. – С.223.
33. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Капрельянц А.С. Ультраструктура сперматозоидов человека после криоконсервациим // Криобиология и кримедицина. К.: Наукова думка, 1984. – Вып 14. – С.50 – 54.
34. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Лупояд В.С. Комплексная диагностика
овуляции // Акушерство и гинекология. – 1988. – № 3. – С.64 – 67.
35. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Резников В.А. Диагностика и лечение
иммунологического бесплодия //Акушерство и гинекология. – 1989. – №
7. – С.39 – 41.
36. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Скидан Н.П. Исследование влияния
криоконсервации на клеточном уровне при репродуктивных нарушениях
// Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. «Научно-технический прогресс в
медицине и фундаментальные проблемы биологии». Харьков, 1987. –
С.5 – 6.
37. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Смаглий Н.Ю. Оценка функциональной
активности спермиев человека по биохимическим показателям // Тез.
докл. юбил. конф., посвященной 30-летию основания НИИ репродукции
человека им. И.Ф. Жордания «Современные вопросы репродуктологии».
Тбилиси, 1988. – С.43 – 44.
38. Грищенко В.И., Паращук Ю.С., Смаглий Н.Ю. Содержание аденозинфосфатов в спермиях человека и их двигательная активность // Урология
и нефрология – 1989. – № 6. – С.48 – 50.
39. Грищенко В.И., Подопригора З.А., Паращук Ю.С. Правовые и медицинские аспекты укрепления семьи и повышения рождаемости // ХХVІ съезд
КПСС и проблемы гражданского и трудового права гражданского процесса. М., 1982. – С.81 – 86.
40. Грищенко В.І., Паращук Ю.С. Внутріматкова інсемінація кріоконсервованою спермою при лікуванні деяких форм неплідності // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1984. – № 5. – С.36 – 39.
41. Грищенко В.І., Танько О.П., Котлік Ю.А. Досвід корекції деяких порушень імунної системи при імунологічній неплідності // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. - № 1. – С.103 – 105.
42. Грищенко И.И., Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П. Применение хлорофиллипта в комплексном лечении бесплодия воспалительного генеза //
Сб. науч. тр. «Диагностика и лечение женского бесплодия». М., 1979. –
С.83.
43. Дахно Ф.В., Паращук Ю.С. Безплідність у чоловіків і жінок. К.: Здоров’я.,
1988. – 40 с.
44. Диагностика и лечение бесплодия / В.И. Грищенко, В.В. Кислица, Ю.С.
Паращук, Т.А. Роговская, Ф.В. Дахно, С.М. Набиль // Тез. докл. ХІV Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов «Актуальные проблемы перинатологии. Диагностика и лечение женского бесплодия». М., 1983, - С.331 – 332.
78
45. Диагностика и лечение иммунологического бесплодия / В.И. Грищенко,
Ю.С. Паращук, В.А. Резников, Е.К. Алипова, Т.А. Роговская // Акушерство и гинекология. – 1989. – № 7. – С.39 – 41.
46. Ехогідротубація як метод діагностики і лікування трубної неплідності /
Ю.С. Паращук, С.М. Копітько, С.В. Покришко, М.І. Меренкова // Зб.
наук. праць Української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в
перинатології та гінекології «Ехографія в перинатології, гінекології та
педіатрії». Кривий Ріг, 1994. – С.199 – 200.
47. Изменение некоторых показателей иммунитета у женщин с вторичным
бесплодием / Н.Г. Богдашкин, В.В. Ткаченко, О.Б. Овчаренко и др. // Врачебная практика. – 1997. – № 6. – С.52 – 54.
48. Кислица В.В., Паращук Ю.С., Сангаре Драман. Гормональная стимуляция
овуляции // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии и патологии
генеративной функции женщины». Харьков, 1979. – С.33 – 34.
49. Комплексная диагностика и лечение бесплодия / В.И. Грищенко, В.в.
Кислица, Ю.С. Паращук и др. // Материалы второго съезда акушеровгинекологов Грузии. Тбилиси, 1985. – Т. І. – С.131 – 132.
50. Криобиология и проблема бсплодия / В.И. Грищенко, Ю.С. Паращук,
Ф.В. Дахно, Г.Г. Юрченко. К.: Наукова думка, 1990. – 136 с.
51. Овчаренко О.Б. Неспецифические иммунологические изменения в организме женщины с вторичным бесплодием // Материалы итоговой регион.
науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы эпидемиологии, гигиены и организации санитарного дела». Харьков, 1993. – С.25 – 26.
52. Овчаренко О.Б. Особенности состояния иммунной системы у женщин с
вторичным бесплодием // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы интернатуры». Харьков, 1995. – С.123.
53. Овчаренко О.Б., Самарская Е.И., Андреев С.В. Некоторые показатели неспецифического иммунитета у женщин с вторичным бесплодием //
Вестник проблем современной медицины. Харьков, 1995. – Вып. 10 – С.
70 – 72.
54. Оптимизация диагностики мужского фактора бесплодия / Ю.С. Паращук, Н.В. Авраменко, С.А. Гриневич, О.А. Никифоров // Експериментальна і клінічна медицина. – 2001. – № 3. – С. 120 – 124.
55. Паращук Ю.С., Меренкова И.Н. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний женских половых органов, сопровождающихся бесплодием // Андрология, репродуктология и сексуальные расстройства.
– 1993. – Т. 2. – № 4. – С.37 – 39.
56. Паращук Ю.С. Бесплодие в браке. К.: Здоровя,1994. – 208 с.
57. Паращук Ю.С. Бесплодие в семье и пути его устранения // Медикотехнические, фармакологические и научные аспекты медицинской профилактики, диспансеризации и реабилитации. Харьков. 1984. – С.163 – 164.
58. Паращук Ю.С. Біоетика при вирішенні питань репродуктивної медицини // Тези доп. ІІ Між нар. симпозіуму з білетики, присвяченого пам’яті
В.Р. Потера. К., 2002. – С. 178.
79
59. Паращук Ю.С. Влияние криоконсервации на метаболизм спермиев человека // Тез. докл. второй Всесоюз. конф. «Механизмы криоповреждения
и криозащиты биологических объектов». Харьков, 1984. – Т. ІІ. – С.247.
60. Паращук Ю.С. Влияние на сохранность спермиев человека температурных условий криоконсервации и криопротекторов, относящихся к
разным классам химических соединений // Сб. науч. тр. «Бесплодие.
Вспомогательные репродуктивные технологии 2000». К., 1999. – С.113
– 120.
61. Паращук Ю.С. Вплив різних температурних режимів кріоконсервації
на ультраструктуру сперміїв // Сб. науч. тр. «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии 2000». К., 1999. – С.120 – 122.
62. Паращук Ю.С. Генетические аспекты при искусственной инсеминации
спермой донора // Сб. науч. тр. «Физиология и патология репродуктивной
функции женщины». Харьков, 1984. – С.9 – 11.
63. Паращук Ю.С. Диагностика мужского бесплодия // Андрология, репродукция и сексуальные расстройства. – 1992. – Т. І, №3 – 4. – С.29 – 33.
64. Паращук Ю.С. Изменение иммунологических свойств спермиев при
криоконсервации // Тез. докл. 4-го Всесоюз. симпозиума с междунар.
участием «Иммунология репродукции». К., 1990. – С.77 – 78.
65. Паращук Ю.С. Искусственная инсеминация спермой донора: Аннотированная программа науч. конф. молодых ученых Укр. ин-та усовершенствования врачей. Харьков, 1981. – С.21.
66. Паращук Ю.С. Искусственная инсеминация при резус-отрицательном
типе крови, медико-генетических нарушениях // Сб. науч. тр. «Актуальные
вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины».
Харьков, 1989. – С.70 – 71.
67. Паращук Ю.С. Использование искусственной инсеминации при лечении бесплодия в семье // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии и
патологии репродуктивной функции женщины». Харьков, 1986. – С. 54 –
56.
68. Паращук Ю.С. Использование криконсервированных сперматозоидов
человека при лечении бесплодия // Материалы І республ. науч. конф. молодых ученых Грузии по проблеме «Бесплодный брак», посвященной памяти профессора И.Ф. Жордания. Тбилиси, 1985. – С.135.
69. Паращук Ю.С. Клинические возможности искусственной инсеминации
при бесплодном браке // Тез. докл. науч.-практ. конф., посвященной
125-летию со дня рождения проф. В.С. Груздева «Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии». Казань, 1991. – С.130 – 131.
70. Паращук Ю.С. Криоконсервация спермиев человека // Сб. науч. тр.
«Экспериментальное и клиническое обоснование методов криомедицины».
Харьков, 1988. – С.128 – 130.
71. Паращук Ю.С. Опыт инсеминации спермой донора при лечении бесплодия // Тез. докл. ХІV Все союз. съезда акушеров-гинекологов «Актуальные проблемы перинатологии. Диагностика и лечение женского бесплодия». М., 1983. – С. 376 – 377.
80
Паращук Ю.С. Организационные, социальные и психологические факторы при бесплодии. // Тез. докл. ІХ съезда акушеров-гинекологов
УССР. К., 1991. – С.20 – 21.
73. Паращук Ю.С. Особенности течения беременности и родов у женщин
после искусственной инсеминации // Акушерство и гинекология. – 1989. –
№ 6. – С.70 – 72.
74. Паращук Ю.С. Особливості перебігу вагітності у жінок після інсемінації сперміями донора // Сб. науч. тр. симпозиума с междунар.
участием «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии».
К., 1997. – С.110 – 112.
75. Паращук Ю.С. Применение рефлексотерапии для лечения больных с
эндокринными формами бесплодия // Материалы Межрегион. науч.практ. конф. «Немедикаментозные методы лечения в акушерстве и гинекологии». Одесса, 2000. – С.32 – 33.
76. Паращук Ю.С. Психологічні і соціальні фактори, які виникають при
лікуванні безплідності в сімї // Тез. доп. ІV Світового конгресу Федерації Українських лікарських товариств. Харків, 1992. – С.54 – 55.
77. Паращук Ю.С. Психосексуальные расстройства у супругов с нарушением репродуктивной функции // Тез. докл. ІІІ обл. науч.-практ. конф. сексопатологов «Социально-психологические и медицинский аспекты брака и
семьи». Харьков, 1987. – С.356 –357.
78. Паращук Ю.С. Социальные аспекты искусственной инсеминации // Тез.
докл. юбил. конф., посвященной 30-летию основания НИИ репродукции
человека им. И.Ф. Жордания. «Современные вопросы репродукции». Тбилиси, 1988. – С.28 – 29.
79. Паращук Ю.С. Сравнительная оценка различных методов криоконсервации спермиев человека // Сб. науч. тр. симпозиума с междунар. участием «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии». К.,
1995. – С.100 – 102.
80. Паращук Ю.С. Тактика врача при терапии мужского бесплодия // Андрология, репродукция и сексуальные расстройства. – 1993. – Т.2, № 3. –
С.20 – 22.
81. Паращук Ю.С. Течение беременности, родов, состояние новорожденных у женщин, лечившихся по поводу бесплодного брака // Тез. докл. ХV
Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов «Пути снижения материнской и
перинатальной заболеваемости и смертности». Махачкала, 1989. – С.529 –
530.
82. Паращук Ю.С., Авраменко Н.В. Вплив цитомегаловірусної інфекції на
репродуктивну функцію жінок // Педіатрія, акушерство та гінекологія.
– 2000. – №5. – С.106 – 108.
83. Паращук Ю.С., Болотная Т.М. Иммунологические свойства сперматозоидов, подвергнутых криоконсервированию // Тез. докл. междунар.
симпозиума «Иммунологические аспекты репродуктивного здоровья».
Москва, 1992. – С.34 – 35.
72.
81
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Паращук Ю.С., Бондаренко С.Г. Значение воспалительных заболеваний
гениталий в развитии бесплодия и сексуальной дисфункции у женщин
// Тез. докл. IV обл. науч.-практ. конф. сексопатологов «Актуальные
аспекты диагностики, организации лечебного процесса и реабилитации
больных с сексуальными расстройствами». Харьков, 1990. – С.308 –
309.
Паращук Ю.С., Гордиенко Е.А., Кулешова Л.Г. Влияние процессов замораживания-оттаивания на морфофункциональные показатели спермиев человека // Криобиология. – 1988. – № 2. – С.19 – 21.
Паращук Ю.С., Лупояд В.С. Исследование хемилюминесценции мочи у
женщин для определения овуляции // Тез. докл. І Всесоюз. биофизич.
съезда. Москва, 1982. – Т. ІІІ. – С.168.
Паращук Ю.С., Меренкова И.Н. Тактика врача при обследовании супружеской пары с бесплодием // Сб. науч. тр. симпозиума с междунар.
участием «Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии».
К., 1995. – С.42 – 44.
Паращук Ю.С., Скидан Н.П. Влияние криоконсервирования на спермии человека в норме и при патологии // Криобиология. – 1987. – № 3.
– С.22 – 25.
Паращук Ю.С., Скидан Н.П. Некоторые новые подходы в диагностике
и лечении бесплодных супружеских пар // Тез. докл. обл. науч. конф.
«Молодые ученые-медики – здравоохранению Донбасса». Донецк,
1986. – С. 194 – 195.
Паращук Ю.С., Скокк М.В., Скидан Н.П. Значение иммунологических
тестов в изучении криоконсервирования спермиев человека // Тез.
докл. Междунар. конф. «Значение и перспективы развития криобиологии и криомедицины». Харьков, 1988. – С.77 – 78.
Паращук Ю.С., Смаглий Н.Ю. Нуклеиновые кислоты спермиев человека при криоконсервации и некоторой патологии // Криобиология. –
1986. – № 4. – С.28 – 30.
Принцип «парного пациента» в диагностике бесплодия и сексуальной
дисфункции / Ю.С. Паращук, В.В. Лоныч, В.В. Кришталь, А.И. Сердюк, Л.М. Терещук и др. // Сб. науч. работ «Сексология и андрология».
Вып. 6; Под ред. проф. И.И. Горпинченко. К.: Ин-т урологии АМН Украины, 2002. – С. 268 – 272.
Профилактика и лечение спаечного процесса при эндоскопической реабилитации женщин с трубно-перитонеальным бесплодием / Ю.С.
Паращук, В.В. Лоныч, Р.А. Сафонов, Л.М. Терещук, М.В. Лоныч // Зб.
наук. праць асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Фенікс. 2001. –
С. 493 – 495.
Самарская Е.И. Особенности иммунорезистентности организма женщин с бесплодием после искусственного аборта // Материалы итоговой
науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы эпидемиологии, гигиены и
организации санитарного дела». Харьков, 1992. – С.23 – 24.
82
Самарская Е.И. Эффективность применения немедикаментозных методов в комплексном лечении нарушений репродуктивной функции после искусственного прерывания беременности // Сб. материалов итоговой регион. науч.-практ. конф., посвященной 75-летию санэпидслужбы
Украины «Эпидемиология, экология и гигиена». Харьков, 1998. – С.
207 – 208.
96. Сангаре Драман, Кислица В.В., Паращук Ю.С. Расстройство овуляции
и возможные пути ее нормализации // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической эндокринологии. Харьков, 1979. – С.164.
97. Сексуальная дисгармония супружеской пары при женском бесплодии /
В.В. Лоныч, Н.Г. Богдашкин, В.В. Кришталь, Л.М. Терещук, Ю.С. Паращук, А.И. Сердюк, М.В. Лоныч, В.С. Игнатенко // Експериментальна і
клінічна медицина. – 1999. – № 1. – С.144 – 147.
98. Содержание фруктозы и фруктолиз в нативной и криконсервированной
сперме / Ю.С. Паращук, Н.П. Скидан, Н.Ю. Смаглий, Т.И. Скичко //
Сб. науч. тр. «Вопросы репродуктологии». Харьков, 1990. – С.51 – 54.
99. Сравнительная оценка цитотоксичности и криозащитной эффективности глицерина и его алкиловых эфиров при замораживании спермиев
человека / Ю.С. Паращук, М.И. Шраго, Ю.В. Калугин и др. // Криобиология. – 1989. – № 1. – С.40 – 43.
100. Шишлаков М.М. Результати профілактики спайкового процесу після
оперативного лікування жінок із синдромом полікістозних яєчників //
Тези І конф. Харк. обл.. клін. лікарні «Актуальні проблеми медицини».
Харків, 2002. – С. 49 – 50.
101. Шишлаков Н.Н. Стимуляция овуляции кломифеном у женщин с синдромом склерокистозных яичников // Сб. науч. работ «Вопросы репродуктологии». Харьков, 1992. – С.49 – 52.
102. Эхографический контроль овуляции (ЭКО) у женщин / В.И. Грищенко,
Ф.В. Дахно, В.В. Кислица, Ю.С. Паращук, В.С. Лупояд, О.А. Жуликов и
др. // Тез. докл. второго съезда акушеров-гинекологов Дагестана. Махачкала, 1985. – С.137 – 139.
95.
Акушерство і гінекологія дитячого і підліткового віку
1. Parashchuk Yu.S., Bogdaschkin N.G., Tuchkina I.A., Lesovaya M.A. Effectiveness of various methods with female adolescents residing in a major industrial region of postcommunist Ukraine // Book of abstr. VIII Europ. Congress
on pediatric and adolescent gynecology. Prague, 2000. – P.346 – 347.
2. Parashchuk Yu.S., Tuchkina I.A. Adolescent contraception. Problems and solutions in a major industrial region of post communist // Ukraine 7 Congress of
the Europ. Society of Contraception. Geneva, 2002. – P. 26 – 27.
3. Parashchuk Yu.S., Tuchkina I.A., Lesovaya M.A. Optimization of contraceptive servies in adolescent in the enviroment of large industrial region in present
83
Ukraine // European J. Contraception and Reproductive Health Care: Programme and Book of Abstracts of the 6th Congress of the European Society of
Contraception. Ljubljana, 2000. – P.98.
4. Parashchuk Yu.S., Tuchkina I.A., Lesovaya M.A. Treatment and rehabilitation
of pediatric and adolescent patients with genitale inflammation // Ibid. – P.269270.
5. Tuchkina I., Parashchuk Yu,, Bogdaschkin N. Diagnostics and treatment of female adolescents with amenorrhea // II Bulgarian Congress of Ped. and Adol.
Gynecology. Sofia, 2000. – P.24.
6. Tuchkina I.A Application of microwave resonance therapy for the treatment of
female adolescents with dysmenorrhea // Book of abstr. VIII Europ. Congress
on pediatric and adolescent gynecology. Prague? 2000. – P.267.
7. Tuchkina I.A. Adolescent pregnancy and delivery in the environment of a large
industrial region of the present-day Ukrain // 12 Wold Cong. Ped and Adol.
Gynecology. Helsinki, 1998. – W.17.14.
8. Tuchkina I.A. Rehabilitation of the female adolescents with menstrual disorders
// Gynecological Endocrinology.2 – 2000. – V. 14, № 2. – Р.48.
9. Tuchkina I.A., Bogdaschkin N.G., Blagoveschenskiy E.V., Lesovaja M.A. Peculiarities of the course of pregnancy and the outcome of delivery with adolescents with anemia //4 Intern. Congress the yong Women of the Rise of the 21
Century Gynecological and Reproductive Issuers in Health and Disctase. 1998.
– P.357
10.Tuchkina I.A., Lesovaja M.A. Clinical experience of appbyng oral contraceptives in the treatment of juvenile uterine bluding. // 4 Intern. Congress The yong
Women of the Rise of the 21 Century Gynecological and Reproductive Issuers
in Health and Discease. 1998. – P.344.
11.А.С. 1500286 Способ лечения ювенильных маточных кровотечений. / М.А.
Лесовая, А.И. Корнилова, Л.Ф. Куликова. Опубл. 15.04. 98. Бюл. № .
12.Беременность и роды у несовершеннолетних с соматической патологией /
И.А. Тучкина, М.А. Лесовая, Е.В. Благовещенский, Е.В. Пелих // Тез. республ. конф. «Здоровье девушек». Харьков, 1999. – С.22 – 24.
13.Богдашкин Н.Г. Осложнение беременности у юных первородящих как
причина операции кесарева сечения // Зб. наук. праць Асоціації акушерівгінекологів України. Сімферополь, 1998. – С.30 – 31.
14.Богдашкин Н.Г., Андреев С.В. Медико-социальные аспекты беременности
и родов у несовершеннолетних // Тез. докл. І Украинской науч.-практ.
конф. « доров’я проблемы охраны доров’я девушек-подростков». Харьков, 1993. – С. 163 – 165.
15.Богдашкин Н.Г., Андреев С.В. Проблема беременности и родов у юных
пациенток в общественно-социальном и медицинском аспекте // Харьковский медицинский журнал. – 1995. – № 1. – С.36 – 39.
16.Богдашкин Н.Г., Андреев С.В. Проблема подростковой контрацепции //
Харьковский медицинский журнал. – 1995. – № 3 – 4. – С.57 – 63
17.Богдашкин Н.Г., Андреев С.В., Филюк А.П. Течение и исход родов у
юных первородящих со слабостью родовой деятельности в зависимости от
84
применяемого метода лечения // Тез. докл. І Украинск. науч.-практ. конф.
«Актуальные проблемы охраны здоровья девушек-подростков». Харьков,
1993. – С.160 – 162.
18.Богдашкин Н.Г., Тучкина И.А. Детская и подростковая гинекология: опыт
и перспективы развития //Международный медицинский журнал. – 1998. –
Т. 4, № 3. – С.59 – 61.
19.Богдашкин Н.Г., Тучкина И.А., Находова Л.А. Роль ультразвукового
исследования в выборе метода санаторно-курортного лечения гинекологических больных разного возраста. // Тез. докл. ІІ Междунар. симпозиума
«Проблемы клинической генетики и пренатальной диагностики». Балаклея, 1994. – С.52 – 53.
20.Бычкова Е.А., Новикова А.А. Влияние компьютерных технологий на половое развитие девушек-подростков // Материалы 52-й итоговой студенческой мед. науч. конф. (с междунар. участием), 19-го межвузовск. симпозиума «Актуальные вопросы хирургии». Москва, 2004. – С.127 –128.
21.Використання фізіотерапевтичних методів лікування в етапній терапії дівчат та підлітків з деякими гінекологічними розладами / Л.Ф. Кулікова, І.О.
Тучкіна, І.Б. Бакшеєва, А.В. Голобородько // Матеріали V конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. Дніпропетровськ, 1994. –
С.148.
22.Влодзієвська Н.В. Стан фізичного, статевого розвитку та характеру менструальної функції дівчаток-підлітків, які навчаються під впливом навчальних навантажень з комп’ютерними технологіями // Врачебная практика.
– 2003. – № 5. – С.46 – 49.
23.Гречанин Б.Е., Грищенко В.И., Гречанина Е.Я. Определение оптимального времени и метода коррекции врожденных аномалий половой дифференцировки // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы диагностики, лечения
аномалий полового развития и гинекологических заболеваний у девочек».
М., – С.19.
24.Грищенко В.И., Гречанина Е.Я, Гречанин Б.Е. Организация раннего выявления, медико-генетического консультирования и лечебной помощи детям
с аномалиями половой дифференцировки // Тез. докл. І Всесоюз. науч.практ. конф. «Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков.»
Ереван, 1982. – С. 18 – 19.
25.Динамика ультразвукового исследования в комплексном изучении состояния здоровья юных беременных / Н.Г. Богдашкин, И.А. Тучкина, Б.Е.
Гречанин и др. // Тези доп. І конгресу Української Асоціації спеціалістів
ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології «Плід
як пацієнт». Харків, 1997. – С.9.
26.Затула Н.В., Паращук Ю.С. Влияние учебных компьютерных технологий
на состояние репродуктивной функции девушек-подростков // Врачебная
практика. – 2001. – № 5. – С. 84 – 86.
27.Куликова Л.Ф., Тучкина И.А. Динамика эхосонографии в процессе реабилитации девочек-подростков с нарушениями полового развития и менструальной функции // Тез. докл. ІІ Междунар. симпозиума «Проблемы кли-
85
нической генетики и пренатальной диагностики». Балаклея, 1994. – С.62 –
63.
28.Некоторые результаты лечения аплазии влагалища консервативным методом / Н.Г. Богдашкин, И.А. Тучкина, М.А. Лесовая, С.В. Андреев // Зб. тез
ІІ наук.-практ. конф. гінекологів дитячого та підліткового віку України,
Одеса. – 1995. – С.13 – 14.
29.Особенности течения беременности у несовершеннолетних на фоне экстрагенитальной патологии по результатам клинического и ультрасонографического обследования / Н.Г. Богдашкин, И.А. Тучкина, М.А. Лесовая,
Е.В. Благовещенский, С.В. Андреев // Зб. наук. праць «Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії». Кривий Ріг, 1997. – С. 35 – 37.
30.Особливості перебігу вагітності у неповнолітніх жінок з невиношуванням
/ М.Г. Богдашкін, І.О. Тучкіна, М.А. Лісова, Є.В. Благовещенський // Зб.
тез наук.-практ. конф. акушерів-гінекологів України «Невинощування вагітності». Київ, 1997 – С.23 – 26.
31.Паращук Ю.С., Благовещенский Е.В. Иммуногормональная адаптация у
несовершеннолетних беременных с железодефицитной анемией (ЖДА)
//Буковинський медичний вісник. 2004. – Том 8. - №2. – С.89-92.
32.Паращук Ю.С., Благовещенський Є.В. Перебіг вагітності та пологів у неповнолітніх жінок // Зб. наук. праць XLV підсумкової (міжрегіональної)
наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Вип.7. – С. 98.
33.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Влияние учебных компьютерных программ на физическое, половое развитие и характер менструальной функции у девушек-подростков // Зб. наук. праць «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Вип.. 11.
Київ-Луганськ, 2004. – С.141 – 146.
34.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Влияние компьютерных технологий на
половое развитие девушек-подростков // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». Суми, 2002. – С. 55 – 56.
35.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Влияние учебных компьютерных программ на становление репродуктивной функции девушек-подростков //
Тези доп. І конф. Харк. обл. лікарні «Актуальні проблеми медицини». Харків, 2002. – С.30 – 31.
36.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Диагностика и лечение девушекподростков с альгодисменореей, обучающихся в условиях активной компьютеризации учебного процесса // Зб. наук. праць Асоціації акушерівгінекологів України. К.: Інтермед, 2003. – С.233 – 236.
37.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Диагностика и лечение девушекподростков с альгодисменореей, которые обучаются под воздействием
компьютерных технологий // Матеріали наук.-практ. конф. «Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії». Харків, 2004. – С.127 – 128.
38.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Особенности становления и течения
периода полового развития у девушек-подростков, которые обучаются в
86
заведениях І-ІІ уровня аккредитации с компьютерными нагрузками // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 2. – С.92 – 95.
39.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Особенности физического и полового
развития девушек-подростков, которые обучаются под воздействием
учебных нагрузок с компьютерными технологиями // Зб. наук. праць «Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології».
Харків, 2003. – С.178 – 181.
40.Паращук Ю.С., Влодзиевская Н.В. Применение препарата «Ив-Кер» в лечении девушек-подростков с альгодисменореей, обучающихся в условиях
активной компьютеризации учебного процесса // Клін. фармація. – 2003. –
Т. 7, № 3. – С.172 – 173.
41.Паращук Ю.С., Мальцев Г.В. Використання лапароскопії для диференційної діагностики між апоплексією яєчника та гострим апендицитом у дівчинок // Тези ІІ наук.-практ. конф. лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку «Актуальні питання гінекології дітей та підлітків». Одеса,
1995. –Т. 1. – С.41.
42.Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Анализ амбулаторно-поликлинического
обеспечения службы гинекологии детского и подросткового возраста в
Харьковском регионе // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів
України. К.: Інтермед, 2003. – С.237 – 242.
43.Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Аномалии развития женской половой системы в детском и подростковом возрасте // Врачебная практика. – 2002. –
№ 6. – С.38 – 44.
44.Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Клинико-диагностические критерии применения комбинированных оральных контрацептивов в подростковом возрасте // Репродуктивное здоровье женщины. – 2003. – № 1 (13). – С. 104 –
107.
45.Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Клиническая эффективность негормональной медикаментозной терапии у подростков с патологией менструальной
функции // Сб. науч. работ «Лекарства – человеку». Харків, 2002. –
Т.ХVІІ, № 3 – С.306 – 313.
46.Паращук Ю.С., Тучкина И.А. Особенности лечения детей и подростков с
воспалительными заболеваниями женской половой системы с помощью
препарата «Календодерм» // Експерим. і клін. Медицина. – 2001. – № 4. –
С. 108 – 111.
47.Паращук Ю.С., Тучкіна І.А., Сорокіна І.В. Морфофункціональна характеристика особливостей перебігу вагітності та пологів у неповнолітніх жінок із соматичними захворюваннями та їх лікування // Медико-соціальні
проблеми сім’ї. – 2003. – Т. 8, № 1. – С.37 – 42.
48.Применение эндоскопической хирургии при лечении девушек-подростков
с опухолями яичников / Ю.С. Паращук, Р.А. Сафонов, В.В. Лоныч, Л.М.
Терещук, О.И. Калиновская, И.В. Афанасьєв // Матеріали ІV Всеукраїнської конф. з гінекологічної ендоскопії. Одеса, 2003. – С.38.
49.Принципы этапной реабилитации эндокринных нарушений репродуктивной системы у девочек-подростков. / Л.Ф. Куликова, И.А. Тучкина, И.Б.
87
Бакшеева, А.А. Голобородько // Материалы науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы лечения и реабилитации подростков с соматическими и хирургическими заболеваниями», Харьков, 15-16 марта 1995 г. – Х., 1995. –
С.90 – 91.
50.Реабілітація юних вагітних з ускладненням вагітності при наявності екстрагенітальної патології / І.О. Тучкіна, О.І. Самарська, М.А. Лісова, Є.В.
Благовещенський, Л.П. Дрижова // Тези доп. Х зїзду акушерів-гінекологів
України. Одеса, 1996. – С.12 – 13.
51.Роль ультразвуковой диагностики в выборе терапевтической тактики нарушений менструальной функции у гинекологических больных детского и
подросткового возраста / Н.Г. Богдашкін, И.А. Тучкина, Б.Е. Гречанин,
М.А. Лесовая и др. // Тези доп. І Конгресу Української Асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології
«Плід як пацієнт». Харків, 1997. – С.55 – 56.
52.Самарская Е.И. Особенности течения беременности у несовершеннолетних девушек с экстрагенитальной патологией // Зб. тез ІІ наук.-практ.
конф. гінекологів дитячого та підліткового віку України «Актуальні питання гінекології дітей та підлітків». Одеса, 1995. – С.65.
53.Самарська О.І. Особливості ведення пологів у юних вагітних зі слабкістю
пологової діяльності // Тези доп. Х з’їзду акушерів-гінекологів України.
Одесса, 1996. – С.36 – 37.
54.Самарська О.І. Реабілітація юних вагітних при наявності екстрагенітальної патології. // Так само – С.14.
55.Система реабилитации девочек-подростков с некоторыми эндокринозависимыми гинекологическими расстройствами / Л.Ф. Куликова, И.А. Тучкина, И.Б. Бакшеева, Н.А. Микеладзе и др. // Тез. докл. ІІ Междунар. симпозиума «Традиционные и нетрадиционные методы реабилитации больных». Анапа, 1995. – С.28 – 30.
56.Совершенствование специализированной гинекологической помощи девочкам и девушкам в Харьковской области / И.А. Тучкина, Н.Г. Богдашкин, М.А. Лесовая, С.В. Гузь и др. // Зб. «Актуальні питання гінекології
дітей та підлітків». Одеса, 1995. – С.9.
57.Состояние некоторых видов обмена веществ организма девочекподростков с ювенильными маточными кровотечениями / Ю.С. Паращук,
Н.Г. Богдашкин, И.А. Тучкина, Е.И. Самарская, О.А. Лященко, О.Б. Овчаренко, И.В. Старкова, Е.В. Благовещенский, И.А. Гузь // Материалы симпозиума «Нейрогуморальна регуляція функції жіночої репродуктивної системи у період її становлення в нормі та при патології». Харків, 2001. –
С.62 – 66.
58.Сучасні форми вдосконалення спеціалізованої гінекологічної допомоги
дітям та підліткам в умовах індустріального обласного центру / М.Г. Богдашкін, Г.О. Бордун, С.В. Гузь, М.Г. Хаткевич, М.А. Лісова // Тези доп. Х
з’їзду акушерів-гінекологів України. Одеса, 1996. – С.3.
59.Течение беременности и родов у юных первородящих / В.П. Шихайлова,
Л.А. Якушева, Н.В. Калличкова, И.А. Ильевская И.А. // Сб. науч. тр. «Ак-
88
туальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины». Харьков, 1989. – С.77 – 80.
60.Тучкина И.А. Диагностика и гормональная коррекция нарушений менструальной функции у подростков в процессе поэтапной реабилитации //
Репродуктивное здоровье женщины. – 2002. – № 2 (11). – С.77 – 79.
61.Тучкина И.А. Клинико-эхографический поход к ведению гинекологических больных детского и подростковго возраста // Тези доп. І конгресу
Української асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології «Плід як пацієнт». Харків, 1997. – С.65.
62.Тучкина И.А. Клиническая эффективность микроволновой резонансной
терапии у девочек-подростков с синдромом альгодисменореи на фоне
эекстрагенитальной патологи // Вестник физиотерапии и курортологи. –
2003. – № 3. – С.55 – 57.
63.Тучкина И.А. Комплексный дифференцированный подход к применению
и оценке эффективности этапной реабилитации гинекологических больных детского и подросткового возраста // Вестник физиотерапии и курортологи. – 2002 – № 3. – С.39 – 41.
64.Тучкина И.А. Лечение и профилактика железодефицитных состояний у
девочек-подростков с нарушениями менструальной функции при наличии
экстрагенитальной патологии // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2002.
– Т. 7, № 2. – С.91 – 94.
65.Тучкина И.А. Медицинские и социально-психологичесике аспекты беременности и ее предупреждение в подростковом возрасте // Медицина сегодня и завтра – 2003 – № 2. – С. 101 – 104.
66.Тучкина И.А. Оптимизация клинического подхода к дифференцированной
терапии гинекологических нарушений у подростков // Репродуктивное
здоровье женщины. – 2003. – № 3 (15). – С.93 – 95.
67.Тучкина И.А. Оптимизация лечебно-диагностических мероприятий у подростков с эндокринозависимыми нарушениями полового развития и менструальной функции при наличии экстрагенитальной патологии // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. – № 3. – С.87 – 93.
68.Тучкина И.А. Опыт работы организационно-медицинской системы выбора
метода подростковой контрацепции // Буковинськ. мед. вісник. – 2003. –
Т. 7, № 3. – С.177 – 179.
69.Тучкина И.А. Особенности течения беременности и родов у несовершеннолетних на фоне железодефицитного состояния в зависимости от срока
гестации и их лечение // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2002. – Т. 7,
№ 3 – 4. – С.51 – 64.
70.Тучкина И.А. Реабилитация несовершеннолетних с экстрагенитальной патологией во время беременности и после родов // Експерим. та клін. медицина. – 2003. – № 2. – С.142 – 146.
71.Тучкина И.А. Современные подходы к диагностике гинекологической патологии детского и подросткового возраста // Медико-соціальні проблеми
сім’ї. – 2003. – Т. 8, № 2. – С.109 – 114.
89
72.Тучкина И.А. Течение беременности и родов у несовершеннолетних в
условиях крупного промышленного центра Украины // Тр. ХІІ Всемирного конгресса акушеров-гинекологов. Хельсинки, 1998. – № 17. – С. 14.
73.Тучкина И.А., Бордун Г.А., Хаткевич М.Г. Опыт работы и пути совершенствования специализированной гинекологической помощи девочкам и девушкам Харьковской области // Вестник проблем современной медицины.
– 1995. – Вып. 10. – С.55 – 58.
74.Тучкина И.А., Галашова Г.А., Пелих Е.В. Клинико-эхографические критерии при дисфункциональных маточних кровтечениях // Там же – С.31 –
32.
75.Тучкина И.А., Лесовая М.А. Применение немедикаментозных методов терапии в практике гинеколога детского и подросткового возраста // Вестник проблем современной медицины. Харьков, 1995. – Вып. 10. – С.50 –
54.
76.Тучкіна І.О. Використання сучасних ультразвукових методів обстеження в
підготуванні юних вагітних до раціонального ведення пологів // Тези доп.
Х зїзду акушерів-гінекологів України. Одеса, 1996. – С.40 – 41.
77.Ультразвуковая диагностика аномалий строения женской половой системы в детском и подростковом возрасте / Н.Г Богдашкин, И.А. Тучкина,
Б.Е. Гречанин, С.В. Андреев // Тез. докл. ІІ Междунар. симпозиума «Проблемы клинической генетики и перинатальной диагностики». Балаклея,
1994. – С.51 – 52.
78.Эффективность рациональной организации специализированной гинекологической помощи детям и подросткам в Харьковской области / Н.Г.
Богдашкин, Ю.С. Паращук, И.А. Тучкина, С.В. Гузь, Л.М. Терещук // Зб.
наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К.: Фенікс, 2001. – С.
69 – 70.
90
Вплив несприятливих чинників навколишнього середовища і промисловості на репродуктивну функцію жінки, перебіг вагітності
1. . Некоторые соматические и генетические показатели невынашивания
беременности у работниц химпредприятий / Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, Л.Т. Коваленко, Г.М. Чурута // Тез. докл. VIII съезда акушеров-гинекологов УССР. Львов, 1986. – С.96 – 97.
2. .Артеменко Г.Е., Грищенко В.И., Богдашкин Н.Г Труд женщины в машиностроительной промышленности и основные пути его оздоровления // Современные проблемы гигиены труда и профпатологии в машиностроительной и химической промышленности. Харьков, 1983. –
С.11 – 13.
3. Артеменко Г.Е., Богдашкин Н.Г., Грищенко В.И. Рационализация труда
женщин в машиностроительной промышленности: Метод. рекомендации МЗ УССР. Харьков, 1982. – 15 с.
4. Артеменко Г.Е., Грищенко В.И., Богдашкин Н.Г.Сочетанное воздействие условий труда на женщин, работающих в машиностроительной
промышленности // Тез. докл. Х Украинского съезда гигиенистов. К.,
1981. – С. 280 – 282.
5. Богдашкин Н.Г. Вержанский П.С., Шихайлова В.П. Состояние репродуктивной функции у женщин, занятых производством комбинированных пестицидов // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы физиологии и
патологии генеративной функции женщины. Харьков, 1979. – С.27 –
28.
6. Богдашкин Н.Г. Гиподинамия как причина осложнения беременности,
родов и послеродового периода // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы
физиологии и патологии репродуктивной функции женщины». Харьков, 1989. – С.73 – 75.
7. Богдашкин Н.Г., Артыкова Н.П., Нгема Овоно Абеме Саломон. Клинико-экспериментальные данные об исходе беременности и родов в условиях гипокинезии // Акушерство и гинекология. – 1988. – № 10. – С.17
– 20.
8. Богдашкин Н.Г., Глушок Т.И. Влияние химических средств защиты
растений на организм человека // Сб. материалов итоговой регион. науч.-практ. конф. посвященной 75-летию санэпидслужбы Украины
«Эпидемиология, экология и гигиена». Харьков, 1998. – С.205 – 206.
9. Богдашкин Н.Г., Глушок Т.И. Решение медико-экологических проблем
Украины // Бизнес-информ, 1997. – № 24. – С.23.
10.Богдашкин Н.Г., Ковалева Г.А. Течение беременности и родов у женщин-монтажниц, контактирующих на производстве с аэрозолями свинца, канифоли, олова, ацетона // Пленум правления научного общества
акушеров-гинекологов Украины «Экология и репродукция». Одесса,
1992. – С.8 – 9.
11.Богдашкин Н.Г., Лебедева Т.Э., Лоныч В.В. Нарушение регуляции родовой деятельности у женщин с гипокинезией и ее коррекция предшес-
91
твенниками простагландинов / Харьк мед. ин-т. – Харьков, 1990. – С.
Деп..в НПО «Союзинформ» 24.01.90, № 19119
12.Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Гипокинезия как причина слабости родовой деятельности // Тез. докл. науч. сессии Харьк. мед. ин-та «Актуальные проблемы современной медицины». Харьков, 1992. – С.6.
13.Богдашкин Н.Г., Нигай И.Ф., Дмитренко А.Г. Немедикаментозные методы терапии воспалительных заболеваний гениталий у женщинработниц металлургического производства: Информ. листок Карагандинской ЦНТИ №164-93. 1989. – 4 с.
14.Богдашкин Н.Г., Нигай И.Ф., Дмитренко А.Г. Состояние репродуктивной функции женщин, занятых в металлургическом производстве //
Питання перинатології. Матеріали наукових розробок. Одеса, 1995. –
С.16.
15.Богдашкин Н.Г., Отузова Г.Т. Гигиеническая характеристика гинекологической заболеваемости женщин, работающих в условиях гиподинамии // Сб науч. тр. «Гигиена окружающей и производственной среды».
Харьков, 1987. – С.40 – 45.
16.Богдашкин Н.Г., Отузова Г.Т. Гигиеническая характеристика гинекологической заболеваемости у женщин, труд которых связан с гиподинамией // Сб. науч. тр. «Актуальные проблемы окружающей среды».
Харьков: ХМИ, 1987. – С.53.
17.Богдашкин Н.Г., Ткаченко В.В., Попов О.И. Иммунорезистентность организма в период беременности у женщин-монтажниц радиотехнического производства // Врачебная практика. – 1998 – № 5 – 6. – С.18 –
20.
18.Богдашкин Н.Г., Фрипту В.Г. Некоторые показатели иммунологической реактивности организма женщин занятых в производстве табачных изделий // Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та «Актуальные вопросы
физиологии и патологии репродуктивной функции женщины». Харьков, 1986. – С.48 – 51.
19.Богдашкін М.Г. Гіпокінезія як причина ускладнень вагітності і маточних кровотеч в пологах // Тези доп. Пленуму правління наукового товариства акушерів-гінекологів України «Шляхи зниження материнської смертності від маткових кровотеч». Вінниця, 1993 – С.11 – 12.
20.Богдашкін М.Г., Артикова Н.П. Вплив гіподинамії на функціональну
активність гіпоталамо-гіпофізарної системи у породіль з достатньою і
зниженою лактацією // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1986. – №
2 – С.50 – 51.
21.Богдашкін М.Г., Фрипту В.Г. Клініко-імунологічний стан організму
жінок, зайнятих у виробництві тютюнових виробів // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1986. – № 4. – С.40 – 49.
22.Вержанский П.С. Некоторые данные о состоянии белков сыворотки
крови у беременных женщин, работающих на химическом предприятии. Предварит сообщ. // Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та. Вып.116.
Харьков, 1974. – С.34 – 37.
92
23.Вержанский П.С. Осложнения во время беременности и родов у женщин, работающих в цехе по производству пестицидов // Сб. науч. тр.
«Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее нарушений». Харьков, 1976. – С.88 – 91.
24.Влияние условий труда в табачном производстве на репродуктивную
функцию женщин и меры профилактики: Метод. рекомендации для
студентов и врачей / Н.Г. Богдашкин, В.Г. Фрипту, Г.И. Евтушенко,
А.Н. Тимченко, В.В. Ткаченко, А.П. Листопад. Харьков, 1984. – 9 с.
25.Влияние условий труда в цехах по производству комбинированных пестицидов (типа фентиурам, хомецин) на специфические функции женского организма и меры профилактики: Метод. рекомендации / Н.Г.
Богдашкин, П.С. Вержанский, А.В. Чесниченко, В.В. Самохин. Харьков, 1977. – 11 с.
26.Влияние химических веществ типа фентиурам, хомецин на репродуктивную функцию женского организма / В.П. Шихайлова, П.С. Вержанский, Л.С. Яцын, С.М. Мельникова // Тез. докл. VІ съезда акушеровгинекологов Украинской ССР. К., 1976. – С.204 – 205.
27.Гречанин Б.Е., Надеждина, Л.З., Ходыкина К.И. Состояние некоторых
специфических функций женского организма у беременных женщин –
работниц производства капролактама // Тез. докл. V съезда акушеровгинекологов УССР. Киев, 1971. – С.12 – 14.
28.Изменения иммунологической резистентности у женщин с внутриутробной гипотрофией плода на фоне гипокинезии / Н.Г. Богдашкин,
Е.И. Самарская, В.Д. Ткаченко, Л.Д. Добрунник, Л.П. Дрыжова, О.Б.
Овчаренко, Н.П. Косенко, Н.А. Филипченко // Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 10. – С.25 – 32.
29.Клинико-генетические исследования у женщин, занятых производством пестицидов и поливинилхлорида / // Тез. докл. ХIV ежегодной
конф. Европейского общества по мутагенам внешней среды. М., 1984. –
С.71.
30.Куземенская М.Л., Паращук Ю.С. Производственная обусловленность
нарушений репродуктивного здоровья женщин-работниц химической
промышленности // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – № 2. – С.124
– 126.
31.Морфологические изменения плацент женщин с внутриутробной гипотрофией плода на фоне гипокинезии / Н.Г. Богдашкин, Е.И. Самарская,
Э.Ф. Гордысская, Л.Д. Добруник, Е.М. Чумак, И.В. Ананьева, Н.А.
Фипипченко // Вестник проблем современной медицины. – 1995. – №
10. – С.33 – 36.
32.Невынашивание беременности и гиподинамия / Н.Г. Богдашкин, Н.П.
Артыкова, Л.Г. Трубчанинова, Саломон Нгема Овоно Абеме // Тез.
докл. VIII съезда акушеров-гинекологов УССР «Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве» Львов, 1986. – С.35 – 36.
93
33.Невынашивание беременности у работниц, связанных с производством
комбинированных пестицидов и применением их в сельском хозяйстве.
/ Н.Г. Богдашкин, В.П. Шихайлова, П.С. Вержанский, Л.Г. Коваленко,
Е.И. Самарская, Г.М. Чурута, Т.В. Ковалева // Тез. докл. VII съезда
акушеров-гинекологов Украинской ССР. Донецк, 1981. – С.61 – 62.
34.Некоторые соматические и генетические показатели невынашивания
беременности у работниц химических предприятий / В.П. Шихайлова,
Н.Г. Богдашкин, Л.Г. Коваленко, Г.М. Чурута // Тез. докл. VІІІ съезда
акушеров-гинекологов УССР «Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве».
Львов, 1986. – С.93 – 94.
35.Нигай И.Ф, Богдашкин Н.Г., Ткаченко В.В. Лечение, прогнозирование
воспалительных заболеваний гениталий у работниц металлургического
производства с учетом состояния иммунорезистентности организма:
Информ. листок Карагандинского ЦНТИ, 1993. – 4 с.
36.Отузова Г.Т. Влияние гиподинамии на гинекологическую заболеваемость у женщин // Тез. докл. ХІV науч.-практ. конф. молодых ученых и
специалистов. Харьков, 1986. – С.20.
37.Паращук Ю.С., Куземенская М.Л. Состояние гормонального гомеостаза у работниц, занятых на производстве минеральных удобрений // Зб.
матеріалів наук.-практ. конф. «Сучасні напрямки розвитку ендокринології» (Треті Данилевські читання). Харків, 2004. – С.142 – 143.
38.Паращук Ю.С., Куземенская М.Л. Функциональное состояние женского организма в зависимости от условий труда и характера производственной деятельности // Матеріали Міжнар. симпозіуму «Актуальні
питання сучасної медичної допомоги населенню». Чернівці – Енгельхольм (Швеція), 2003. – С.82 – 88.
39.Рационализация труда женщин в машиностроительной промышленности: Метод. рекомендации. / Г.Е. Артеменко, А.И. Клейнер, А.А. Кононенко, Л.П. Соловьева, Н.Н. Передера, В.Г. Добжинский, В.Ф. Руденко,
И.И. Ермидлова, З.Ф. Нестругина,В.А. Ефремова, Л.Д. Резенкина, В.И.
Грищенко, Н.Г. Богдашкін, Г.Т. Чукмасов, А.И. Павленко. Харьков,
1982. – 13 с.
40.Самарская Е.И. Невынашивание беременности у работниц, связанных с
производством комбинированных пестицидов и применением их в
сельском хозяйстве / Тез. докл. VІІ съезда акушеров-гинекологов
УССР. К., 1983. – С. 137 – 138.
41.Сорокіна І.В., Паращук Ю.С., Кузьоменська М.Л. Імуноморфологічні
особливості плацент у жінок, зайнятих у хімічній промисловості // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С.98 – 100.
42.Старкова И.В. Применение лечебно-профилактических мероприятий у
несовершеннолетних беременных с гипокинезией // Тези доп. ІІ Української наук.-практ. конф. «Актуальні питання охорони здоровя дівчатпідлітків». Харків, 1999. – С. 98 – 99.
94
43.Старкова И.В. Функциональные изменения мышц тазового дна у беременных при гипокинезии // Вестник проблем биологии медицины. –
1996. – Вып. 3. – С.105 – 109.
44.Старкова И.В. Чернышова О.Н., Зюбанова Л.Ф. Гипокинезия во время
беременности и степень ее влияния на формирование механизмов иммуносупрессии // Иммунология. – 1998. – № 4. – С.49 – 52.
45.Старкова
И.В.,
Паламарчук
О.А.
Применение
лечебнопрофилактических мероприятий у несовершеннолетних беременных
женщин с гипокинезией // Тези доп. ІІ Української наук.-практ. конф. –
Харків, 1999. – С.98 – 99.
46.Старкова И.В., Чернышова О.Н. Особенности гуморального иммунитета женщин, находящихся в условиях гипокинезии // Вестник проблем
современной медицины. – 1995. – Вып. 10. – С.67 – 69.
47.Старкова І.В. Гіпокінезія як причина травм м’яких тканин пологових
шляхів і маткових кровотеч у вагітних // Тези доп. конф. молодих вчених «Актуальні питання акушерства і гінекології». К., 1995. – С.176.
48.Старкова І.В., Губіна-Вакулік Г.І. Вплив гіпокінезії на морфологічні
особливості м’яких тканин пологових шляхів // Педіатрія, акушерство і
гінекологія. – 1996. – № 1. – С.67 – 68.
49.Течение беременности и показатели иммунорезистентности организма
у женщин-работниц металлургического производства / В.В. Лоныч,
Н.Г. Богдашкин, И.Ф. Нигай, В.В. Ткаченко. Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1990. – С. / Деп. в НПО «Союзмединформ» 13.03.90, № Д-19306.
95
Генетика в акушерстві та гінекології
1. . Опыт работы медико-генетической консультации по профилактике
перинатальной патологии / Е.Я. Трунова, А.А. Передерий, Л.А. Реброва, О.В. Головчанский // Тез. докл. V съезда акушеров-гинекологов
УССР. К., 1971 – С.93 – 95.
2. Богдашкин Н.Г. Половой хроматин в буккальных соскобах и морфологические изменения плацент у женщин с антенатальной гибелью плода
// Сб. науч. тр. «Перинатальная физилогия и патология». Вып. 116.
Харьков,1974. – С.104 – 107.
3. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Коваленко Л.Г. Опыт медикогенетического консультирования супружеских пар. // Тез. докл. ІV
съезда генетиков и селекционеров Украины. Ч. 5. Медицинская генетика. К., 1981. – С.17 – 19.
4. Богдашкин Н.Г., Браташ Л.Г. Генетические методы исследования в
акушерстве и неонатологии: Метод. указания. Харьков, 1989. – 20 с.
5. Богдашкин Н.Г., Шестопалова Н.Г., Куцева Н.К. Определение полового
хроматина у новорожденных г. Харькова // Материалы ІІІ съезда генетиков и селекционеров Украины. К., 1976. – С.96 – 97.
6. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Браташ Л.Г. Предварительный отбор
в контингенте лиц, занятых производством пестицидов и поливинилхлорида для углубленного медико-генетического консультирования //
Тез. докл. І съезда медицинских генетиков Украинской ССР. Львов,
1988. – С.7.
7. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Чурута Г.М. Генетические аспекты
репродуктивной функции работниц, занятых производством поливинилхлорида // Тез. докл. І Всесоюзного съезда медицинских генетиков.
Киев – Москва, 1984. – С.51.
8. Богдашкин Н.Г., Шихайлова В.П., Чурута Г.М. Клинико-генетические
исследования у женщин, занятых производством пестицидов и поливинилхлорида // Тез. докл. XIV ежегодной конф. Европейского общества
по мутагенам внешней среды. Москва, 1984. – С.56.
9. Гречанин Б.Е. Антенатальная диагностика врожденных пороков развития с применением ЭВМ-скрининга, ультрасонографии и амниоцентеза
// Тез. докл. ХІV Всесоюз. съезда акушеров-гинекологов. Кишинев,
1983. – С.154 – 155.
10.Гречанина Е.Я., Воронова Е.Я., Брук Б.М. Анализ родословной при гетерозиготном носительстве муковисцидоза // Сб. науч. тр. ХМИ. Вып.
11. Харьков, 1974. – С.107 – 110.
11.Гречаніна О.Я., Богатирьова Р.В., Гречанін Б.Є. Система верифікації
діагнозу як складова частина точного прогнозу // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2000. – № 13. – С.5 – 13.
12.Грищенко В.И., Трунова Е.Я., Гречанин Б.Е. Комплексный метод диагностики аномалий половой дифференцировки с целью своевременной
96
коррекции пола // Материалы VІІІ Междунар. конгресса акушеровгинекологов. Мехико, 1976. – С.320.
13.Изучение изменений числа хроматин-положительных клеток в буккальном и вагинальном эпителиях при опухолях женских половых органов. / Т.А. Залетаева, Н.Г. Богдашкин, В.Ф. Присакару, Л.С. Яцын //
Материалы 3-го съезда ВОГИС. Ленинград 1977. – С.276 – 277.
14.Исследование альфафетопротеина сыворотки крови матери и амниотической жидкости в пренатальной диагностике генетических дефектов /
Е.Я. Гречанина, Б.Е. Гречанин, Р.В. Богатырева и др. // Актуальні питання діагностики в клінічній генетиці: Навчальний посібник / Під ред.
О.Я. Гречаніної, Е.Д. Колеснікова. Харків – Донецьк – Тернопіль, 1995.
– Т.1 – С.7 – 28.
15.Исследование ацетилхолинэстеразы амниотической жидкости с целью
перинатальной диагностики дефектов невральной трубки. / В.И. Грищенко, Б.Е. Гречанин, Н.Г. Сергиенко, Э.А. Песочина // Тез. докл. І
Всесоюз. съезда медицинских генетиков. К., 1983. – С.96.
16.Некоторые соматические и генетические показатели невынашивания
беременности у работниц химических предприятий. / В.П. Шихайлова,
Н.Г. Богдашкин, Л.Г. Коваленко, Г.М. Чурута // Тез. докл. VІІІ съезда
акушеров-гинекологов УССР «Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве».
Львов, 1986. – С.93 – 94.
17.Опыт организации медико-генетического консультирования / Е.Я. Трунова, И.И. Грищенко, И.К. Полосухина, О.В. Головчанский, Р.Я. Воронова // Материалы І съезда акушеров-гинекологов Молдавии. Кишинев,
1972. – С.22 – 23.
18.Передерий А.А. Генеалогический анализ при слабости родовой деятельности. // Цитология и генетика. – 1974. – Т. 8, № 1. – С.34 – 36.
19.Передерий А.А., Грищенко И.И., Гречанина Е.Я. Некоторые генетические аспекты слабости родовой деятельности // Сб. науч. тр. «Гуморальная регуляция родовой деятельности и лечение ее нарушений».
Харьков, 1976. – С.76 – 83.
20.Реброва Л.А. Клинико-генетические аспекты изоантигенной несовместимости // Сб. науч. тр. ХМИ «Вопросы патологии беременности и родов» Вып. 102. Харьков, 1972. – С.63 – 66.
21.Самарская Е.И., Шихайлова В.П. Клинико-генетико-морфологические
показатели при невынашивании беременности // Материалы ІІІ съезда
Всесоюз. общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. Ленинград, 1977. – С.329 – 330.
22.Трунова Е. Я. Хромосомные аберрации и перинатальная патология //
Сб. науч. работ ХМИ «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Харьков,
1968. – С.86 – 89.
23.Трунова Е.Я. Генетические аспекты интерсексуальности // Материалы
ІІ Украинской конф. по медицинской генетике. К., 1971. – С.151 – 154.
97
24.Трунова Е.Я., Воронова Р.Я., Негриу В.Л Медико-генетическое консультирование при врожденных пороках развития // Сб. науч. работ
ХМИ «Вопросы патологии беременности и родов». Вып. 102. Харьков,
1972 – С.74 – 77.
25.Шахбазов В.Г., Богдашкин Н.Г., Паламарчук О.А. Значение нарушений
интегральных свойств клеточных ядер в появлении пороков развития
плода // Тези Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування системи охорони здоровя на сучасному етапі соціальноекономічного розвитку суспільства». Харків, 2002. – С.130.
98
Сексопатологія
1. Богдашкин Н.Г., Гусева Г.А., Лоныч В.В. Немедикаментозные методы
коррекции ретардации полового развития и сексуальной дисфункции при
генитальном инфантилизме // Мед. реф. журн. – 1989. – Раздел Х. – № 8 –
С.20.
2. Богдашкин Н.Г., Кришталь В.В., Лоныч В.В. Комбинированная ЛОДтерапия генитального инфантилизма и некоторых форм фригидности //
Тез. докл. обл. науч.-практ. конф «Немедикаментозные методы медицинской реабилитации». Харьков, 1990 – С.165 – 166.
3. Богдашкин Н.Г., Терещук Л.М. Лечение и реабилитация функциональных
расстройств и сексуальных отношений у больных после пластических
операций нижнего отдела гениталий // Сб. науч. тр. «Медикопсихологические аспекты брака и семьи». Харьков, 1984. – С.121 – 122.
4. Гинекологические и сексопатологические аспекты женского спорта высоких достижений / Н.Г. Богдашкин, В.В. Кришталь, В.В. Лоныч,В.Ф.
Осташко, О.А. Удовиченко и др. // Тез. докл. IV обл. науч.-практ. конф.
сексопатологов «Актуальные вопросы диагностики, организации лечебного процесса и реабилитации больных с сексуальными расстроствами».
Харьков, 1990. – С. 174 – 176.
5. Лоныч В.В. Зональная рефлексотерапия ЛОД инфертильности и сексуальной дисфункции при ретардации полового развития // Тез. докл. Х конф.
молодых-ученых медиков УССР «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». Винница, 1989. – С.180 – 181.
6. Лоныч В.В., Богдашкин Н.Г. Немедикаментозные методы коррекции ретардации полового развития и сексуальной дисгармонии при генитальном
инфантилизме // Сб. науч. тр. Харьк. мед. ин-та «Вопросы репродуктологии». Харьков, 1992. – С.69 – 73.
7. Лоныч В.В., Богдашкин Н.Г. Особенности сексуальной дисгармонии супружеской пары при бесплодном браке, обусловленном генитальным инфантилизмом жены // Тез. докл. IV обл. науч.-практ. конф. сексопатологов
«Актуальные аспекты диагностики, организации лечебного процесса и реабилитации больных с сексуальными расстройствами». Харьков, 1990. –
С.310 – 312.
8. Лоныч В.В.Структура сексуальных расстройств у женщин с признаками
генитального инфантилизма // Тез. докл. обл. конф. молодых ученых:
«Актуальные проблемы медицины и научно-технический прогресс».
Харьков, 1988. – С.32 – 33.
9. Медико-психологические и сексологические аспекты женского спорта высоких достижений / Н.Г. Богдашкин, В.В. Кришталь, В.В. Лоныч, Л.М.
Терещук, Ю.С. Паращук, Н.И. Коваль, В.В. Сологуб, С.И. Терещук // Педагогіка, психологія та медико-біолоігчні проблеми фізичного виховання і
спорту. – 1999. – № 9. – С.36 – 38.
10.Медико-психологические и сексологические аспекты женского спорта высоких достижений // Н.Г. Богдашкин, Ю.С. Паращук, В.В. Сологуб, Н.И.
99
Коваль, В.В. Кришталь, В.В. Лоныч // Материалы науч.-практ. конф.
«Научно-практические проблемы преподавания физической культуры в
высших учебных заведениях». Белгород, 1999. – С.122 – 125.
11.Паращук Ю.С. Психосексуальные расстройства у супругов с нарушением
репродуктивной функции // Тез. докл. ІІІ обл. науч.-практ. конф. «Сексопатология, социально-психологические и медицинские аспекты брака и
семьи». Харьков, 1987 – С. 356 – 357.
12.Паращук Ю.С., Бондаренко С.Г. Значение воспалительных заболеваний
гениталий в развитиии бесплодия и сексуальной дисфункции у женщин //
Тез. докл. IV обл. науч.-прак. конф. сексопатологов «Актуальные аспекты
диагностики, организации лечебного процесса и реабилитации больных с
сексуальными расстройствами». Харьков, 1990. – С.308 – 309.
13.Принцип «парного пациента» в диагностике бесплодия и сексуальной дисфункции / Ю.С. Паращук, В.В. Лоныч, В.В. Кришталь, А.И. Сердюк,
Л.М. Терещук и др. // Сб. науч. работ «Сексология и андрология». Вып. 6/
Под ред. проф. И.И. Горпинченко. К.. Ин-т урологии АМН Украины, 2002.
– С. 268 – 272.
14.Сексологические аспекты немедикаментозной терапии при бесплодии
женщин // Н.Г. Богдашкин, Л.П. Дрыжова, Л.М. Терещук, Е.М. Присич //
Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. сексопатологов «Социальнопсихологические и медицинские аспекты брака и семьи». Харьков, 1987. –
С.324 – 325.
15.Сексуальная дисгармония супружеской пары при женском бесплодии /
В.В. Лоныч, Н.Г. Богдашкин, В.В. Кришталь, Л.М. Терещук, Ю.С. Паращук и др. // Експериментальна і клінічна медицина. – 1999 – № 1. – С.144
– 148.
100
Авторські свідоцтва, патенти, нововведення
1. А.с. 1103837 Способ консервирования спермы человека / В.И. Грищенко,
Н.С. Пушкарь, Ю.С. Паращук, Е.А. Гордиенко, А.С. Капрельянц. Опубл
1984. Бюл. №
2. А.с. 1279095 Способ обработки шейки матки / Н.Г. Богдашкин, А.Я.
Цыганенко, И.Ю. Кузьмина, В.И. Мацкивский, В.П. Грабина. Опубл 1986.
Бюл. № 47
3. А.с. 1298987 Устройство для лечения эрозии шейки матки / Н.Г. Богдашкин, И.Ю. Кузьмина, В.И. Мацкивский, В.А. Грабина В.А. Опубл. 86.
Бюл. №11
4. А.с. 1355212 Способ консервирования спермы человека / В.И. Грищенко,
Ю.С. Паращук, Ю.В. Калугин Ю.В. Опубл. 1987. Бюл. №
5. А.с. 1357018 Способ определения активности спермиев / В.И. Белоиваненко, Ф.В. Дахно, М.И. Крамар, Ю.С. Чурилов, В.Е. Чадаев, Ю.С. Паращук.
Опубл 87. Бюл. №
6. А.с. 1500286 Способ лечения ювенильных маточных кровотечний / И.А.
Корнилова, Л.Ф. Куликова, М.А. Лесовая. Опубл. 1998. Бюл. №
7. Декларац. пат 41054 А Спосіб лікування цитомегаловірусної інфекції вагітних / Ю.С. Паращук, Н.В. Авраменко. Опубл 2001. Бюл. № 7.
8. Декларац. пат. 39744 А. Спосіб лікування гінекологічних запальних процесів / М.Г. Богдашкін, О.О. Паламарчук, В.В. Колесник, В.В. Ткаченко,
О.М. Клімова О.М. Опубл. 15.06.2001. Бюл. № 5.
9. Декларац. пат. 54361-А Спосіб лікування цитомегаловірусної інфекції /
Н.В. Авраменко, І.Б. Грідіна. Бюл. № 2. Опубл. 2003
10.Декларац. пат.48757 А Спосіб лікування ювенільних маткових кровотеч. /
Ю.С. Паращук, М.Г. Богдашкін, І.О. Тучкіна. Опубл 15.08.2002. Бюл. № 8.
11.Декларац. пат. 59191 А (Україна). Спосіб лікування невиношування вагітності у неповнолітніх першороділь з екстрагенітальною патологією/ І.О.
Тучкіна, Ю.С. Паращук. Опубл. 15.08.2003. Бюл. №
12.Нова технологія лікування юних вагітних із залізодефіцитною анемією /
Ю.С. Паращук, М.Г. Богдашкін, І.О. Тучкіна, Є.В. Благовещенський// Реєстр галузевих нововведень. – 2002. – № 16 – 17. – С.44.
13.Паращук Ю.С., Богдашкін М.Г., Тучкіна І.О Нова технологія лікування
залізодефіцитної анемії у підлітків з ювенільними матковими кровотечами
(ЮМК) // Реєстр галузевих нововведень. – 2002. – № 16 – 17. – С.44
14.Паращук Ю.С., Тучкіна І.О. Спосіб лікування юних вагітних з невиношуванням вагітності // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18 – 19. –
С.90 – 91.
15.Пат. 3769 (Україна) Спосіб оцінки резистентності організму / В.В. Ткаченко, В.П. Голік, М.Г. Богдашкін, В.О. Нікітін, Л.В. Воропаєва, Т.В. Томіліна, І.В. Нігай. 23.12. 93.
16.Пат. 98042191/В Спосіб визначення гематологічного показника резистентності організму / В.В. Ткаченко, В.П. Голік, М.Г. Богдашкін, Л.Ф. Зюбаніва, Т.В. Томіліна. 29.04.98.
101
Різне
1. Clinicogenetic and Immunologic Indices of Womens Organisms engaged in Dichloranhydride production / N.G. Bogdashkin, G.M. Churuta, G.K. Talegenova,
V.V. Lonich, L.G. Bratesc // Europ. Association of Gynaecologists and Obstetricians 6-th Mеeting. Moscow, 1991. Abstract Booc. – Р.145.
2. Березка Н.И., Калиновская О.И. Вопросы повышения качества оказания
медицинской помощи в условиях ХОКБ // Матеріали ІІ конф. Харк. обл..
клінічної лікарні «Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих». Харків, 2004. – С.77.
3. Богдашкин Н.Г., Андреев С.В. 130-летний юбилей отечественных акушерских щипцов И.П. Лазаревича (итоги и перспективы) // Вестник проблем
современной медицины. Харьков, 1995. – Вып. 10. – С.13 – 15.
4. Богдашкин Н.Г., Кузьмина И.Ю. Профессор Иван Иванович Грищенко (к
100-летию со дня рождения) // Международный медицинский журнал. –
1997. – Т. 3. – № 3. – С.100 – 101.
5. Богдашкин Н.Г., Лоныч В.В. Дисбиотические нарушения микроэкологии
влагалища и их коррекция // Сб. науч. тр. «Актуальные вопросы дерматологии и венерологии». Харьков: Основа, 1999. – С.17 – 19.
6. Богдашкин Н.Г., Плужник И.П., Гамануха Л.А. К вопросу о предоперационной подготовке гинекологических больных и беременных к родам. (Памятка). Харьков, 1974. – 1 с.
7. Богдашкин Н.Г., Харченко Н.С., Деркач Э.М. К фармакологии мумиё
//Актуальные вопросы поиска и технологии лекарств. Харьков, 1981. –
С.257.
8. Вчені Харківського державного медичного університету / А.Я. Циганенко,
М.В. Кривоносов, П.Г. Кравчун, Ю.С. Паращук Ю.С.; За ред.
А.Я.Циганенка. Харків, 2003. – 470 с.
9. Грищенко И.И. Вопросы психонейрогинекологии и акушерства с позиций
акушера-гинеколога // Сб. материалов пленумов и конф. ХНМО за 1963 г.
«Психопрофилактика в акушерстве и гинекологии». К., 1967. – Ч.ІІ. –
С.10-14.
10.Грищенко И.И. Достижения акушерско-гинекологической науки в Украинской ССР за 50 лет Советской впласти // Сб. науч. тр. «Научные основы
охраны здоровья женщины, матери и новорожденного». Харьков, 1967. –
Вып. 73. – С.7 – 14.
11.Грищенко И.И. Кафедра и клиника акушерства и гинекологии лечебного
факультета Харьковского медицинского института за советский период //
Тез. докл. науч. сессии ин-та и кафедральной науч. конф., посвященной
150-летнему юбилею института. Харьков, 1955. – С.194 – 196.
12.Грищенко И.И., Веприк В.П. И.П.Лазаревич – как ученый, новатор и
изобретатель // Сб. науч.тр. «Актуальные вопросы физилогии и патологии
генеративной функции женщины». Харьков, 1979. – С.5 – 6.
13. Использование немедикаментозных методов для повышения работоспособности женщин-спортсменок / Н.Г. Богдашкин, Н.И. Коваль, В.В. Ло-
102
ныч, В.В. Сологуб // Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини». Одеса, 1999. – С.74
– 75.
14.Итоги многолетней работы по использованию лазерной терапии в акушерстве и гинекологии / Н.Г. Богдашкин, А.М. Коробов, В.А. Грабина, Г.В.
Мальцев, Ю.Е, Обухов, С.И. Гайворонская // Материалы юбил. ХХ Междунар. науч.-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии».
Ялта, 2003. – С.11 – 12.
15.Клінічні і морфологічні взаємовідносини між апоплексією яєчника і гострим апендицитом // Ю.С. Паращук, Г.І. Дуденко, В.Г. Дуденко, Г.В. Мальцев // Тези Пленуму правління акушерів-гінекологів України «Гнійнозапальні процеси в сучасній акушерсько-гінекологічній практиці». Запоріжжя, 1995. – С.99 – 100.
16.Лернер Е.Л. К казуистике осложнения беременности травматическим разрывом печени с благоприятным исходом // Сб. науч. тр. «Вопросы взаимосвязи матери и плода». Харьков, 1968. – С.107 – 111.
17.Лоныч В.В., Богдашкин Н.Г., Сологуб В.В. Состояние некоторых специфических функций и немедикаментозные методы коррекции при их нарушениях у женщин-спортсменок высоких квалификаций // Мед. реф. журнал. – Раздел Х. – 1989. – № 10. – С.21.
18.Медико-педагогические подходы к коррекции нарушений специфических
функций у спортсменок высших квалификаций / Н.Г. Богдашкин, И.Д. Зиновьев, Н.И. Коваль, В.В. Лоныч, В.В. Сологуб // Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини». Одеса, 1999. – С.72 – 74.
19.Нейроэндокринные механизмы действия иглорефлексотерапии в эксперименте – основа изучения иммунорезистентности организма / Н.Г. Богдашкин, Е.В. Мирошниченко, О.Б. Овчаренко, А.А. Рыбалка // Микробиология, эпидемиология и клиника инфекционных болезней. Харьков, 1992. –
С.48 – 51.
20.Паращук Ю.С Микола Григорович Богдашкін (до 70-річчя від дня народження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2002 – № 5 – С. 106 –
107.
21.Паращук Ю.С. Іван Павлович Лазаревич // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.130 – 131.
22.Паращук Ю.С. Питання біоетики при терапії безплідності // Тези доп.
першого національного конгресу з біоетики. К., 2001. – С.34 – 35.
23.Паращук Ю.С. Психологічні та соціальні фактори в акушерськогінекологічній практиці // Антологія біоетики. – Львів, 2003. – С.159 – 164.
24.Паращук Ю.С., Грищенко В.И., Богдашкин Н.Г. Толочинов Николай Филиппович. 160 лет со дня рождения // Вісник Асоціації акушерівгінекологів України. – 2000. – № 6 (10). – С.6.
25.Паращук Ю.С., Грищенко В.І., Богдашкін М.Г. Толочинов Микола Пилипович (до 160-річчя від дня народження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – №1. – С.134.
103
26.Паращук Ю.С., Мальцев Г.В., Дуденко Г.И. Клиническая картина, дифференциальная диагностика апоплексии яичника и острого аппендицита //
Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 10. – С.43 – 46.
27.Паращук Ю.С., Перцева Ж.М. Адріан Іванович Блюменталь // Педіатрія,
акушерство та гінекологія. – 2003. – № 6. – С.115 – 116.
28.Паращук Ю.С., Шкарбут Ю.Е. Основные принципы организации биомедицинских исследований с использованием лабораторных животных //
Експерим. і клін. медицина. – 2002. – № 2. – С. 36 – 39.
29.Физиолого-гигиеническое исследование донозологических состояний и
методы их саногенетической коррекции / А.Я. Цыганенко, М.В. Кривоносов, Ю.С. Паращук, М.П. Воронцов, В.А. Коробчанский В.А. // Експерим.
і клін. медицина. – 2001. – № 4. – С. 140 – 144.
30.Характеристика физического развития студентов Харьковского медицинского института с учетом спортивной специализации / Р.Н. Максимова,
А.И. Харченко, Л.Ф. Калинина, Е.С. Бордунова, Н.Ф. Огарь, А.И. Тетюкова // Материалы юбил. науч. сессии, посвященной 50-летию Великого Октября. Труды ХМИ. Вып. 75. К., 1967. – С.98 – 101.
31.Циганенко А.Я., Паращук Ю.С. Підсумки наукових досліджень Харківського державного медичного університету за 2000 рік та перспективи подальшого розвитку // Медицина сьогодні і завтра. – 2001. – № 1. – С.6 – 9.
32.Цыганенко А.Я., Богдашкин Н.Г., Кузьмина И.Ю. Влияние низкоэнергетического гелий-неонового лазерного излучения на процессы деления
клеток в культуре ткани // Сб. науч. тр. «Микробиология, эпидемиология
и клиника инфекционных болезней». Харьков, 1984. – Т. 13 – С.100 – 103.
33.Цыганенко А.Я., Паращук Ю.С., Березка Н.И. Особенности работы диагностического центра в клиническом лечебном учреждении // Матеріали
Всеукраїнської наради-семінару «Роль та місце діагностичних центрів в
системі охорони здоров’я України на сучасному етапі». Житомир, 2001. –
С.47 – 49.
34.Этика биомедицинского эксперимента / А.Я. Цыганенко, М.В. Кривоносов, Ю.С. Паращук, Ю.Е. Шкарбут // Тези доп. першого національного
конгресу з біоетики. К., 2001. – С.53 – 54.
35.Этика биомедицинского эксперимента / А.Я. Цыганенко, М.В. Кривоносов, Ю.С. Паращук, Ю.Е. Шкарбут // Антологія біоетики. Львів, 2003. – С.
399 – 404.
.
Подписано в печать ?.12.04
Усл. печ. л. ? Уч.-изд. л. 6,5. Заказ ? . Тираж ? экз.
Отпечатано в типографии ___?_-
Download