Наш Господь, уходя в небеса

advertisement
Наш Господь, уходя в небеса
Т.П.
Em
Am


   
     









    
   
      
G
1. Наш Гос подь, ухо - дя в не - бе - са,
2. И - и - сус - вот наш путь в не - бе - са,
3.Нам по - да - ре - на веч - на - я жизнь
 
  
4
D
та - вить.
ту - ю.
пра - во:
     
  

B
  
  
C
D
те - шит, на - у - чит,на - ста - вит.
подь дал на - деж - ду жи - ву - ю:
ти хрис - ти - ан - ско - е зна - мя!
D7
     
     
11



  
Припев
G






     
       
 
  
   
би - те - лей мно - го,
Ско - ро
Am
G


Он у Но Гос И нес -
    
    
Am


Да не сму- ща- ет - ся серд - це ва - ше,

  



G
Em



C
D7
   

за

 
 
В до - ме От - ца
Мир ос - тав - ля - ю вам, мир Мой да - ю.
14
  
  
Em
"Дух Свя - той сни - зой - дёт от От - ца,
Тру - ден путь, уз - ки, тес - ны вра - та,
В Церк - ви Божь - ей ро - дить - ся и жить
       
    
   
7
О - бе - щал нас од - них не ос Он соз - дал Сво ю Цер - ковь свя
И да - но дра го - цен - но - е
G

ва - ми при - ду!"

 

о -
Related documents
Download