Дәріс беруші: Аубакирова Ж.К. - аға оқытушы

Реклама
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы
сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық
жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 - “Информатика” мамандығы бойынша «Информатика
бакалавры» академиялық беріледі.
Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавр
Бағдарламаға қабылдау
жөніндегі талаптар:
Бакалаврдың білім беру
бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың білімінің алдыңғы деңгейі – орта
білім. Бакалаврға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнында білім берудің кәсіби оқу
бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелеріне
сәйкес анықталады.
ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+»,
«В», «В-» болуы, жаратылыстанудың, компьютерлік және ақпараттық технологиялардың
дамуының тенденциялары мен перспективалары туралы, бұл технологиялардың қолданбалы
есептерді шешуде қолдану тәсілдері мен әдістері туралы түсінік болуы керек; компьютерді
меңгеруі, қазіргі инструментальдық құралдарды қолдана білу; қазіргі ақпараттық
технологияларды пайдалану.
Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру
мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығын сай бәсекеге қабілетті ғылымипедагогикалық мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту,
информатика саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу.
Информатиканы оқыту теориясы және әдістемесі бойынша практикалық және теориялық
әрекеттерге байланысты эмпериялық және теориялық білімді, дағдыны қамтитын жеке
тұлғаның сапасын қалыптастыру.
5В011100 – «Информатика»
мамандығын бітіруші 6M011100-«Информатика»
магистратурада білімін жалғастыруына болады.
Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы: 129 кредит+ 8 кредит (дене
шынықтыру)+8 кредит (оқу практикасы)+6 кредит (педагогикалық практика)+6 кредит
(өндірістік практика)+3 кредит(қорытынды аттестация) - (ECTS-240 кредит)
Пәннің коды,
шифры
КТ 1101
Inf1102
ОТKN 1103
Ale 1104
ETD 2105
К(О)Т 1106
ETN 2107
ShT 1103
KN 2109
Saya 2110
Fil 2111
PMK1201
PED 2202
Пән атауы
Жалпы білім пәндері
Міндетті компонент
Қазақстан тарихы
Информатика
Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің
негіздері
Әлеуметтану
Экология және тұрақты даму
Қазақ (орыс) тілі
Экономикалық теория негіздері
Шетел тілі
Құқық негіздері
Саясаттану
Философия
Базалық пәндер
Міндетті компонент
Педагогикалық
мамандыққа
кіріспе
Педагогика
Қазақстандық
кредит саны
33
33
3
3
2
2
2
6
2
6
2
2
3
64
20
1
3
ECTS
бойынша
50
50
96
30
Etn2203
PAD1204
OoT2205
ZhFMG2206
КК(О)Т 3207
KBShT3208
IOA 3309
ZhM 1201
EM 1201
Prog 1202
ADS 1202
DM 1203
SA 1203
EZhA 2204
SM 2204
KG 2205
HT 2205
PTT 2206
AT 2206
OBP 2207
EON2207
КМ2208
DP2208
KPZh3209
BIKZh3209
PZhT 3210
PTTTA 3210
OIAT 3211
PK 3211
KZhAK 3212
SN 3212
BKT 3213
MOT 3213
MOP 321
KEA 3214
Этнопедагогика
Психология және адам дамуы
Өзін-өзі тану
Жасөспірім физиологиясы және
мектеп гигиенасы
Кәсіби қазақ(орыс) тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Информатиканы
оқыту
әдістемесі
Таңдау компоненті
1.Жоғары математика
2. Элементарлық математика
1. Программалау
2.Алгоритмдер және деректер
структурасы
1.Дискретті математика
2.Сандық әдістер
1.Есептеу
жүйелерінің
архитектурасы
2. Символдық математика
1.Компьютерлік графика
2. HTML-технологиялары
1. Программалау технологиясы
және тілдер
2. Ақпараттық технологиялар
1.
Объектіге
бағытталған
программалау
2. Электрондық оқыту негіздері
1.Компьютерлік математика
2.Дербес электрондық есептеуіш
машинасындағы практикум
1.Қолданбалы
программалық
жабдықтау
2.Баспа ісіндегі компьютерлік
жүйелер
1.
Программалаудың
жаңа
технологиялары
2.Программалау
тілдерінің
теориясы
және
трансляция
әдістері
1. Оқытудағы инновациялық
әдістер мен технологиялар
2.Перифериялық құрғылар
1. Компьютерлік жүйелерде
ақпараттық қорғау
2. Схемотехника негіздері
1. Берілгендер қоры теориясы
2. Бұлтты технологияларға
кіріспе
1.Мультимедиалық оқыту
программалары
2. Көппроцессорлы ЭЕМ-дер
архитектурасы
Кәсіби пәндер
2
3
2
2
2
2
3
44
3
66
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
32
48
TZhTa3301
ITN1302
WD 3301
WAT 3301
OPZhAT 3302
EOKKT 3302
ATN 3303
IM 3303
EZhZhT 3304
GT 3304
DKAZh 4305
ST 4305
PE4306
OAOZ4306
ShKMIOA 4307
4307
KZh 4308
ZhIN 4308
OZ 3309
OZh 3309
Міндетті компонент
Тәрбие жұмысының теориясы
мен әдістемесі
Информатиканың теориялық
негіздері
Таңдау компоненті
1.Web-дизайн
2.Web-беттерді әзірлеу
технологиялары
1.Оқу процесіндегі жаңа
ақпараттық технологиялар
2.Электрондық оқыту
ресурстарын құру
технологиялары
1. Анимациялық технологиялар
негіздері
2.Имитациялық модельдеу
1.Есептеу жүйелері, желілер
және телекоммуникациялар
2.Графтар теориясы
1.Деректер қоры және
ақпараттық жүйелер
2.Сандық технологиялар
1.Параллель есептеулер
2.Оптимизациялық әдістер және
операцияларды зерттеу
1. Шағын комплектілі
мектептерде информатиканы
оқыту әдістемесі
2. Программалау көмегімен
олимпиадалық есептерді шешу
әдістері
1. Компьютерлік желілер
2. Жасанды интеллект жүйелері
1.Мобильді байланыс
технологиялар
2.Операциялық жүйелер
Жалпы кредит саны
5
2
7
3
27
3
40
3
3
3
3
3
3
3
3
129
193
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы
Пәннің коды: КТ 1101
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Тайман С. –тарих ғылымдарының кандидаты, доцент
Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі
кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының
үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.
Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.
Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының
хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және
күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар,
үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол
шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының
құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда»
үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси
және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.
2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.
3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992
5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992
6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993
7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.
8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.
9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992
10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990
11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.
12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж
13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г
14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж
15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г
16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика
Пәннің коды: Inf 1102
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. -педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Информатика пәнiн оқыту мақсаты студенттерге есептердi компьютер
көмегiмен шешу әдiстерiн оқыту және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық
технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.
Информатиканың негiзгi ұғымдарын игеру мақсатында студенттердiң “алгоритмдiк“ ойлау
дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты қазiргi қоғамның ресурсы ретiнде бейнелеу және
ақпараттық ресурстарды басқару әдiстерiн оқыту; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап
компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын
қалыптастыру; Студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн, ақпараттық
жүйелер негiздерiн оқыту; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып
көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру.
Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” пәнінің курсы
Курстың/пәннің мазмұны: Информатика пәнi ақпараттың құрылымын, жалпы қасиеттерiн,
сонымен қатар оны жинау, өңдеу, сақтау, тасымалдау және сипаттау әдiстерiн зерттейдi.
Ақпаратты сипаттау және өңдеу, оның құрылымы мен түрлерiн талдау әдiстерiн бiлуi тиiс;
Басқарушылық сипаттағы есептердi компьютер көмегiмен шешудiң алгоритмдерi мен
программаларын жасау әдiстерiн меңгеруi тиiс; Дербес компьютермен, операциялық
жүйелермен, түрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер қоймасын басқару
жүйелерiмен, қолданбалы программалар пакетiмен жұмыс iстеу дағдыларын қалыптастыруға
және компьютерлiк желi қызметiн қолдана бiлуге тиiс; Деректер қоймаларын, ақпараттық
жүйелерiн жобалау және жасауды үйрену; Арнайы есептердi щешуге арналған қолданбалы
программалық қамсыздандыруды жасай бiлу; Компьютерлiк жүйелер мен ақпараттық
технологиялардың заман талабына сай жиi өзгерiске түсуiн қадағалай бiлу.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б.Б., Дәулетқұлов А.Б. Жаңа Ақпаратлық технологиялар:
Информатикадан 30 сабақ -Алматы, ЖТИ, 2004-408 б.
2. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс -СПб, Питер, 2003г.
3. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері
Пәннің коды: OТKN 1103
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Жиенбаева Л.Б. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттердің болашақ маман, азамат ретінде төтенше жағдай кезіәнде
өзін-өзі ұстай білуі, өзіндік көмек және өзара көмек көрсете алуы мен хабарлау, басқару
жұмыстарын ұйымдастыру жолдарын оқытады, практикалық іс-әрекеттерге үйретеді.
Деректемелері/ пререквизиттерi: орта мектеп “Химия”, “Биология” пәндерінің курстары
Курстың/пәннің мазмұны:
Кіріспе. ТЖ кезіндегі АҚ міндеттері мен орны АҚ құрылымдары.. Тіршілік қауіпсіздігін
ұйымдастырудың негіздері. ҚР АҚ туралы заңы.7.05.1997ж. Төтенше жағдайлардың жіктелуі.
ЖЗҚ түрлері, қауіпті өндірістік нысандардағы аварияларға сипаттама.Табиғи және техногендік
сипаттағы ТЖтуралы ҚРзаңы.5.07.1996ж. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ
сипаттама.Апат, авария, зілзала. Қазақстандағы табиғи сипаттағы ТЖ. Химиялық қауіпті
нысандардағы авариялар кезінде жүргізілетін іс-шаралар. ҚӘУЗ олардың жіктелуі.Уланған
кезде көрсетілетін алғашқы
көмек. Өрттер мен жарылыстар.Табиғи және техногендік
өрттер.Өрттен қорғауға арналған іс-шаралар.Өрт сөндіру құралдары. Жұқпалы аурулар
олардың алдын алу Карантин, Обсервация. Сақтандыру іс-шараларының түрлері.
Жарақаттанғанда, қан кеткенде,сүйек сынғанда, буын шыққанда, күйгенде, үсігенде
көрсетілетін алғашқы көмек. Жарақатқа таңғыш қою әдістері. Жарақат көрсеткіштері және
оның себептерін зерттеу әдістері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное
пособие. АЧС РК. 2004г.
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа,
2002г.
3. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.
4. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские
курсы ЧС и ГО, 2002г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану
Пәннің коды: Ale 1104
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді
ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін,
қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара
әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың
қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы,
адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму
тенденциялары туралы түсінік беру.
Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану - әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара
қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу
үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі
әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі
бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және
әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж
2. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану - Алматы, Ғылым, 2003ж
3.Әженов М., М.Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым - Алматы, Қазақ университеті, 2002ж
4.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы - Алматы, Қазақстан, 2006ж
5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.) - Алматы: Ғылым,1995ж
6. Абай Қара сөздері - Алматы, 1993ж
7. Тажин М., Аяған.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж
8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж
9. Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
10. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму
Пәннің коды: Etd 2105
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Ізбасарова Ж. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Қазіргі кезде адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы ерекше маңызға
ие болып отыр. «Экология» пәні экологиялық міндетін, нақты экологиялық жағдайды терең
түсіне отырып экологиялық білім мен тәрбие, қоршаған ортаны жақсарту, қалыптастыру болып
табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері:
орта мектеп “Өсімдіктану”, “Жануартану”, “Тәнтану”,
“Тіршіліктану” пәндерінің курсы
Курстың/пәннің мазмұны: 18 ғ. Бастап экологияның даму кезеңдері. Популяцияның
құрылымы. Популяцияның түрден айырмашалағы. Экологиялық қойма ұғымы. Г.Ф.Гаузенің
«Бәсекелестік ығыстыру» ережесі. Биоалуантүрлілік мәселесі-өзекті экологиялық мәселелердің
бірі.
Қазақстан
Республикасының
экологиялық
саясаты.
Тұрақты
даму
концепциясы.Атмосфераны қорғау және климаттың антропогендік өзг еруінің алдын алу. ҚР
атмосфералық ауаны ластаудан қорғау заңы. Қалдықтарды қауіпсіз жою мәселелері.
Қалдықтарды шикізат ретінде пайдалану мүмкіндігі.
Ұсынылатын әдебиет:
1.
Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.
2.
Баешов А және т.б. «Экология негіздері» Түркістан, 2000ж.
3.
Сағымбаев Ғ. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.
4.
Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақ (орыс ) тілі
Пәннің коды: К(O) Ya 1106
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1, 2
Кредит саны: 6
Дәріс беруші: Наметша Р. -аға оқытушы
Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык
Код дисциплины : K (O)t-1102
Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент
Год обучения : 1-год обучения
Семестр обучения : 1,2
Количество кредитов: 6
Ф.И.О. лектора/профессора: Наметша Р., старший преподаватель
Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение
лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения грамматическими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким
и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой
деятельности: беседа, описание, информирование.
Пререквизиты:
Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном
аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих
текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на
темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам
речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие
учебнопрофессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования
литаратуры по специальности.
Рекомендуемая литература:
1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.
2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.
3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.
4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических
институтов. Л., 1988 г.
5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва.
1966 г.
6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.
7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3е изд. М., 1985 г.
8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.
Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, модульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, частично-поисковые или эвристические методы.
Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на
заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач
Язык обучения : русский
Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд,
материальная база, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники,
электронно-образовательные ресурсы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері
Пәннің коды: ETN 2107
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Тоқжолов Б.А, аға оқытушы; Айкупешова Д.М., аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып
табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және
әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы жаңа ашық
экономикалық қатынастардың сапалы, рыноктік жүйедегі студенттердің ой қорларының мол
болуын қамтиды.
Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері.
Курстың/пәннің мазмұны:
Экономикалық теория пәні және зерттеу әдіс-тәсілдері. Экономикалық теорияның, саяси
экономияның және экономикстің өзара байланыстары. Экономикалық теория пәні.
Экономикалық теорияның қызметтері, даму кезеңдері. Экономикалық процестерді зерттеп
анықтаудың әдістері. Экономикалық категориялар мен заңдар. Экономикалық теория және
экономикалық саясат. Адам және экономика.Экономикалық ресурстар және өндіріс
факторлары. Қоғамдық өндіріс, оның құрылымы мен нәтижесі. Ұдайы өндіріс: фазалары,
түрлері және үлгілері. Экономикалық жүйе, оның элементтері және экономикалық жүйелер
үлгілерін жіктеу. Экономикалық жүйедегі меншік қатынастарының орны және меншіктің
экономикалық, құқықтық мазмұны. Нарықтық экономикадағы меншік формаларының түрлері.
Қоғамдық шаруашылық формалары. Натуралды шаруашылық және оның сипаттық белгілері.
Тауарлы шаруашылық: пайда болу жағдайлары және тарихи үлгілері. Құн және баға түсініктері.
Ақшаның пайда болуы және мәні. Ақша айналыс заңы.
Ұсынылатын әдебиет:
1.Экономикалық теория негіздері. Оқулық- Алматы, Санат 1998,
2.Экономикалық теория. Оқу құралы- Алматы, 1999,
3.Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. Алматы-Ақтөбе
2002,
4.Экономикалық теория негіздері. Оқу- көрнекілік құрал. Л.М. Куликов- М, 1993,
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі
Пәннің коды: ShT 1108
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1, 2
Кредит саны: 6
Дәріс беруші: Танирбергенова С.С., аға оқытушы; Оспанова Б.Ж..,аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім
және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша
түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше
жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.
Деректемелері/Пререквизиттері:
тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті,
саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.
Курстың/пәннің мазмұны: Фонетика. Ағылшын тілінің алфавитімен, дыбыстарымен, буын
турлерімен және негізі жұрнақтар мен қосымшалардың оқылуымен таныстыру. Орфография:
тілдің дыбыстық-қаріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика: сөзжасам
модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лекксикалық минимум, сонымен қатар
мамандықтын профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексикалық
дифференциациясы. Грамматика. Оқу: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дадысының
қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диологты дамыту шеберлігі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Жанабаева К. «Basic English»
2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»
3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. Английский язык. Москва, 1991.
4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері
Пәннің коды: KN 2109
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Нарикбаев Ә, аға оқытушы; Қындыбаева Р.Р., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық
теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші
салаларының шеңберінде қажетті білім беру; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің
дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру;
Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын
анықтау; Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және
олардың басқа қоғамдық- саяси институттармен өзара қатынасын білуі; Студенттердің адам
және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі;
Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек,
әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)
Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық
тарихы, Экономикалық теория
Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсы әлеуметтік-гуманитарлық цикл
пәндерінің бірі ретінде жоғары білімді мамандар даярлауда үлкен маңызға ие. Қазіргі уақытты
алғышарттардың бірі болып құқықтық тәрбие, заңдық білімдерді нақтылау сияқты мәселелер
қарастырылуда. Осыған байланысты аталмыш курс бағдарламасында демократиялық,
құқықтық мемлекет құру, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының негізгі қағидалары,
заң және оның түрлері сияқты ұғымдар тереңірек қарастырылады. Мемлекет пен құқық негізі
ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құ-қық бұзушылық.
Заңды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының негіздері.
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық
құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан
Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылуы негіздері. Қазақстан
Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республика-сының қылмыстық іс жүргізу
және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері т.б.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
2. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.
3. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006ж.
4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.
5. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997ж.
6. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы,
1997ж,
7. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.
8. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.
9. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері.
Алматы, 2004ж.
10. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Алматы, «Жеті Жарғы» 2006 ж.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар;
интрактивті әдістер - шағын топтарда жұмыс, презентация, пікір-талас, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану. Лекциялық курс құқық негіздерінің машықтарын игеру үшін
іскерлік ойындар, ситуациялық семинарлар, практикалық тапсырмалар түрінде өтетін семинар
сабақтардың негізі болып табылады.
Компьютер арқылы тапсырылатын тестілеу студенттерге өз білімдерін тексеруге
мүмкіншілік береді және қосымша тренинг та болады.
Практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі және компьютерлік тестілер қазіргі құқықтық
білім беру талаптарына сай келеді.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық
кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану
Пәннің коды: Saya 2110
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен
тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру,
студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. Саяси дүниетанымы
мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында
тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Қазақстандағы және одан тыс
жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне
тәрбиелеу.
Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Саясат, саясаттың өмір сүру заңдары, оның тарихи дамуы.
Сонымен қатар, билік, мемлекет, мемлекетаралық қатынас мәселелері. Қазақстан Республикасы
Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі
егеменді мемлекет саясаты. Қазақстанның саяси жүйе, саяси партиялар, қозғалыстар, ұйымдар.
Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар.
Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік мүдделері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.
2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.
3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.
4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.
5. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.
6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.
7. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
8. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана
қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары
(Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия
Пәннің коды: Fil 2111
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Оспанов Б. -аға оқытушы
Пәннің мақсаты: Студенттерде философияық білім негіздері, дүние кұрылымы, дүниедегі
адамның ролі мен орны туралы түсініктер қалыптастыру. Болмыс, ойлау, таным, адам мен
дүниенің мәні мәселерін талдау. Адамның өзін-өзі тануында, ақпараттандыру мен
жаћанданумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелерді талдаудағы философиялық
білімнің ролін түсіну. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігінің мәнін ашу,
тарихи оқиғаларды сыни көзқарас тұрғысынан талдау қабілетін жетілдіру.
Пререквизит: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану, Адам және қоғам.
Курстың мазмұны: Әлемдік және Отандық философия тарихы, әр алуан философиялық
ілімдер. Философия мәдениет феномені ретінде, оның мәдени тарихы контексі. Болмыс
философиясы, болмыс және бейболмыс мәселесі. Материя өмір сүру тәсілдері мен формалары.
Сана және таным философиясы, таным методологиясы. Диалектиканың тарихи типтері және
оның категориялары. Ғылым философиясы. Философиялық антропология, адам өмірінің
бірегейлігі. Қоғам феномені, оның әлеуметтік құрылымы мен динамикасы. Жаћандық
мәселелер философиясы.
Негізгі әдебиеттер:
1. Ғабитов Т. Философия. – А., 2005
2. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005
3. Алтаев Ж., Қасабек А., Мұқамбетқалиев Қ. Философия тарихы. – А., 2000.
4. Философиялық сөздік. – А., 1996.
5. Әбішев К. Философия. – А., 2001.
Қосымша әдебиеттер:
1. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Философия тарихы. – А., 1999.
2. Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. – А., 2004.
3. Философия. Қ.Тұрғынбаев. Алматы 2001.
4. Кішібеков Д., Сыдықов К. Философия. – А., 2005.
5.Алтаев Ж., Ғабитов Т. Философия және мәдениеттану. – А., 1998.
6. Бұқаралық ақпарат құралдары, мерзімді басылымдар, интернет деректері
Интернет-ресурсы
1
2
3
4
http://www.philos.msu.ru/libfile
http://www.yanko.lib.ru/gum.html
http://filosof.historic.ru/ http://referats.allbest.ru
Философиялық қайнар көздері
Философиялық түп негіздері
Философиялық әдебиеттер
Реферат тақырыптары
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Пәннің тілі: қазақша, орысша
Мамандық бойынша оқытудың негізгі шарттары: материалдық база, кітап қоры, оқу
кабинеттері, электронды оқу залдары т.б.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Пәннің коды: PMК 1201
Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 1
Дәріс беруші: Арқабаева Д., магистр, оқытушы
Курстың мақсаты: “Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәні педагог мамандығының мәнін,
маңызын, заңдылықтары мен қағидаларын көрсете отырып, болашақ мұғалімдердің теориялық
білімін жетілдіру және практикалық іс-әрекетін ұйымдастыру, жалпы және кәсіби мәдениетін
қалыптастыру.
Деректемелері/Пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі
педагогика тарихы”, “Педагогикалық шеберлік” пәндерінің байланысында оқытылады.
Сонымен қатар, пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған
«Математика», «Психология», және т.б. пәндермен тығыз байланысты.
Курстың/пәннің мазмұны: Мұғалім мамандығына жалпы сипаттама. Педагог кәсібі және
оның қоғамдағы орны. Педагогикалық кәсіптің дамуы мен қалыптасуы Педагог әрекет
субъектісі ретінде. Тәрбиеші қызметінің педагогикалық құрылысы. Педагогикалық процессмектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеші әрекеті. Педагогтың кәсіптік белгілері: балаларға деген
сүйіспеншілігі, педагогикалық процесті жүйелі сезіну, байқағыштық, педагогикалық
құбылысты дұрыс түсіну, ұжымшылдық, шығармашылық, ашықтық және т.б. Мұғалім
еңбегінің әлеуметтік жағдайы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында
көрсетілген құқықтар мен міндеттер. Педагогтің шығармашылық қызметіне жалпы сипаттама.
Мұғалімнің
жеке
басының
шығармашылық
мүмкіншілігі
және
психикалық
денсаулығы.Педагогикалық қарым –қатынас – шығармашылық ретінде.
Педагогикалық маман дайындау жүйесі. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық маман кадрларға
жалпы және кәсіптік білім беретін талаптар. Өз бетімен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу
педагог кәсібінің басты құралы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарттары. Алматы.- 2002ж.
2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы.- 1992
3. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.
Астана.- 2003 ж
4. Рувинский. Л.И. Мамандыққа кіріспе. Алматы.-1991 ж
5. Пошаев Д.Қ. Мамандыққа кіріспе. Шымкент.-2004 ж
6. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.
7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001ж
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогика
Пәннің коды: Ped 2201
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі:
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Арқабаева Д., магистр, оқытушы
Курстың мақсаты: адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің
зейін аудару, педагогикалық процесті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей
ұйымдастыруда педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Гуманитарлық, әлеуметтік-эконмикалық пәндер:
философия, тарих, әлеуметтану, саясаттану, экономика, мәдениеттану
Фундаменталды педагогикалық пәндер: педагогика мамандығына кіріспе
Курстың/пәннің мазмұны: Педагогика ғылымының дамуы. Педагогика пәні және оның негізгі
ұғымдары. Педагогика ғылымының жүйесі, оның басқа ғылымдар жүйесімен
байланысы.Педагогиканың зерттеу әдістері. Педагогика ғылымының негізін салушы –
Я.А.Коменский. Кеңестік педагогиканың қалыптасып, дамуы. Тәрбиенің адамгершілік,
гуманистік негізін алушы шығыс ойшылдары. Қазақ ағартушыларының педагогикалық ойлары.
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы даму мен тәрбиенің сабақтастығы. Баланың жас және дара
ерекшелігін оқу – тәрбие процесінде есепке алу. Тұтас педагогикалық процесс – педагогика
пәні және мұғалім іс - әрекетінің объектісі Педагогикалық процестің заңдары мен
заңдылықтары. Тәрбиенің мақсаты, әлеуметтік келісім. Дүниетаным жеке тұлғаны
қалыптастырудың өзегі ретінде. Дүниетанымның мәні және оның құрылымдық компоненттері.
Дүниетанымның философиялық негіздері.Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың
жолдары. Тұтас педагогикалық процестегі тәрбиенің мазмұны. Педагогикалық процестегі
мұғалім мен балалар ұжымының өзара ықпалдастығы мен өзара байланысы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы.
«Нұрлы әлем», 2003.
2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Г.М. Педагогика. – Алматы, 2000ж.
3. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Алматы, 2004
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика
Пәннің коды: Etn 2203
Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пәндер
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Сейлхан Г.И.-педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді халықтық педагогиканың негізгі идеялары және
тәжірибелерімен таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесінде шығармашылықпен
қолдана алу біліктері мен дағдыларын қалыптастыру;
Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, Мәдениеттану, Қазақстан тарихы, Педагогика
тарихы, Тәрбие теориясы мен технологиясы.
Курстың/пәннің мазмұны: Этнопедагогиканың қалыптасуы мен даму тарихын толық
тоқталу, отандық және шетелдік этнопедагогиканың теориялық негіздерін білу;
этнопедагогиканың негізгі зерттеу әдістері, этнопедагогиканың аса танымал әдістемелерінің
моделі мен парадигмаларын білу, әртүрлі халықтардың ұлттық салт-дәстүрінің ерекшеліктері
туралы түсінігі, этнопедагогикалық білімнің қазіргі жағдайының ерекшеліктеріне тоқталу ,
алынған білімді іс жүзінде қолдана білу, этнопедагогикалық білімнің дамуының қазіргі заманғы
ағымдарын бағдарға алу.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретикометодологические проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.
3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы:
Гылым, 1998.
4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.
5. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.
6. Жарықбаев Қ.Б. , Қалиев С. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.
Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда педагогикалық жағдаяттарды
талдау, шешу жолдарын, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын
жаттығулар және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту
сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту
технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ, лабораториялық сабақтарда
глоссарийлер құрастыру, психологиялық тренингтер, педагогиалық жағдаяттарды талдау, шешу
долдары, мақалаларға аннотация жасау, Венн диаграммасы, ассоциация әдістері қолданылады.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік
сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психология және адам дамуы
Пәннің коды: РAD 1204
Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Қойшыбаева Қ.Б. – педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Фундаменталды және психологиялық түсініктердің негізінде адам тұлғасы
мен іс- әрекеттеріне тұтас көзқарастарды қалыптастыру. Психикалық процестердің
заңдылықтары мен адамның қасиеттері туралы білімдер негізінде жастардың әрекеттері мен
мінез-құлықтарына саналы түрде талдау жасай білу дағдыларын дамыту. Адам дамуын
психологиялық негіздеу.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл курс 1 курста өткізілетін болғандықтан теориялық
дайындық талап етілмейді, дегенмен жаратылыстану-ғылыми пәндерінің (биология, адам
анатомиясы, физиология, математика, информатика) білімдері негіз бола алады. Сонымен
қатар, кәсіби өзіндік анықталуда мотив, қызығушылық, ниет терең қалыптасуы қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Психология және адам дамуы пәні мен мақсаты, міндеттері. Тұлға
психологиясы. Іс-әрекет психологиясы. Таным табалдырығы-танымдық процесстер (түйсік,
қабылдау, ес, елес, қиял, ойлау, сөйлеу, зейін). Эмоциялық (сезім) және еріктік процесстер.
Тұлғаның даралық психологиялық ерекшеліктері (мінез, темперамент, қабілет). Адамның
психикалық дамуы. Адамның психикалық дамуы теориялары. Кеңес психологиясындағы адам
дамуы мәселелері. Психологияда жас кезеңдеріне топтастыру. Қазақ халқында жас кезеңдерге
бөлу тарихы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Жалпы психологияға кіріспе. Оқу құралы. Жауапты редакторы пс.ғ.к. профессор
С.М.Жақыпов. Алматы «Қазақ университетіт», 2007 ж.
2. Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М., 1996
3. Гамезо М.И., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1996
4. Выготский Л.С.. Проблема возраста. Собр. Соч.Т.4, М.1984 ж.
5. Возрастная и педагогическая психология // Под. Ред. А.В. Петровского. М.1986
6. Возрастная психология // под. ред. Л.Ф. Обуховой. М.1986
7. Грэйс Крайг Психология развития. М-С-П-Р-на-Д. 2003
8. Мухина В.В.. Возрастная психология. М.1998
9. Люблинская А.А.. Детская психология. М.1971
10. Немов Р.С. Психология. Кн.2 М.1995
11. Райс Ф. Психология подрасткового и юношеского возраста. Сп.б.2000
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
әлеуметтік-психологиялық тренингтер, интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік
сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану»
кабинеті).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өзін-өзі тану
Пәннің коды - ООТ2205
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Курс/пән деңгейі - 2 курс
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Успанова З.У., академиялық доцент.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): болашақ
мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу
қабілетін дамыту.
Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, философия, этика, мәдениеттану,
педагогика, психология, дінтану.
Курстың/пәннің мазмұны - Студенттік өмір-қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек
қалауым. Болашақ бүгіннен басталады. Адам тарих ағымында. Тілдесу мәдениеті. Өзара
түсіністік және достык. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Махаббат-ер жүректің
үрдісі. Мен және Сен. Рухани келісім. Қазақстан-біздің ортақ мекеніміз. Біз-Жер шарының
ұрпағымыз. Әлемді қайырымдылықпен сақтайық. Байлық пен кедейлік туралы диалог. Қазіргі
бұқаралық мәдениет және жеке тұлған. Замандастарымыз-мақтанышымыз. Еркін болу құқығы.
Табиғат әлемі. Өнердің таңғажайып күші. Айналаңа көз салсаң. Шығармашылық қуанышы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.
2. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.
3. Ақиқатты тани біл... Ғибрат толғамдары/құраст.А.Сейтақов. – Алматы, 2004. – 320бет.
4. Алтаев Ж.т.б. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.
5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж.Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы. – Алматы: Рауан,
1998 – 272 132-140б.
6. Ауыл кешені көңілді – Алматы: Қайнар, 1993.
7. Әуезов М. Абай жолы.
8. Әрін Ә. Маздақ. Өлеңдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007
9. Бағаев Е.Ұ. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004.
10. Бұлқышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атамұра, 2003
11. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері (монография). Алматы: Әл-Фараби баспасы,
1995
12. Даналардан шыққан сөз: нақыл жинағы. /Жинап, құраст., ауд.Ұ.Асылов.-Алматы: Мектеп,
1987.
13. Екімыңжылдық дала жыры. /Бас ред. Ә.Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас
редакциясы, 2000
14. Есенқарақызы Х. Ай туады бозарып: Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2004
15. Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе. Хрестоматия. Алматы: 2005Жұбанов А. Құрманғазы.
Алматы: Өлке, 2006.
16. Қазақ мақал-мәтелдері /Құраст.М.Аққозин. – Алматы: Қазақстан, 1990Қазақстан. Ұлттық
энциклопедия /Бас ред. Б.Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2004. –
696бет.
17. Психология Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық: Қазақтың психологиялық ойпікірлері. 10-том/жетекшісі-акад.Ә.Нысанбаев. Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2006.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
әлеуметтік-психологиялық тренингтер, интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - Интерактивті тақта,
компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы
(«Өзін-өзі тану» кабинеті).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы
Пәннің коды - ZhFMG2206
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Курс/пән деңгейі - 2 курс
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Берденкулова А.Ж., б.ғ.к., аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Жас
ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы пәні оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру үшін
және педагогтардың мектертегі оқушылардың жасына сәйкес физиологиялық ерекшеліктерін
терең түсіну үшін қажет. Себебі, оқу-тәрбие және дене шынықтыру сабақтары тек
оқушылардың жас ерекшеліктерін ескерсе ғана табысты бола алады. Бұл жағдайда мектептегі
оқу оқушылардың үйлесімді дамуымен денсаулығының жақсарта түсуіне көмектеседі.
Деректемелер/пререквизиттері: анатомия, экология.
Курстың/пәннің мазмұны – Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәнінің
мақсаты мен міндеттері. Жас ерекшеліктері физиологиясының басқа ғылымдармен байланысы.
Өсу және даму процесіндегі тұқым қуалаудың ролі. Тірек-қимыл аппараты. Тірек-қимыл
аппаратының функциялары мен құрылысының ерекшеліктері. Жүйке жүйесінің физиологиясы.
Жүйке жүйесінің маңызы, құрылысы. Нейронның құрылысы, функциялары. Рефлестерді
жіктеу. Орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің функционалдық маңызы. Үлкен ми
сыңарларының функционалдық ерекшеліктері. Анализаторлар. Көру және есту мүшелерінің
гигиенасы. Дәм, иіс сезу және тері анализаторлары. Ішкі секреция бездері. Ішкі секреция
бездерінің өтпелі жастағы гигиенасы. Тыныс алу органдарының жасқа байланысты
ерекшеліктері. Балаларды тыныс жолдарының жұқпалы ауруларынан сақтандыру. Қан және
қанайналымы. Қан айналымының жасқа байланысты ерекшеліктері. Ас қорытудың маңызы. Ас
қорытудың жасқа байланысты ерекшеліктері. Зат және энергия алмасудың жасқа байланысты.
Несеп органдарының гигиенасы. Бөліп шығару процестерінің жасқа байланысты ерекшеліктері.
Балалар терісінің ерекшеліктері. Тері ауруларының алдын алу.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1.
Дүйсембин Қ. Алиакбарова З. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. Алматы,
2003 ж.
2.
Жұмабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы Алматы, 1196 ж.
3.
Матюшонок М.Т., Турик г.Г., Крюкова А.А. Балалар мен жасөспірімдер физиологиясы
және гигиенасы. Алматы Мектеп. 1986ж.
4.
Петришина О.Л., Попова Е.Т. Бастауыш мектеп жасындағы балалар анатомиясы,
физиологиясы және гигиенасы. Алматы, 1984ж.
5.
Хрипкова А.Т., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. Москва. 1999ж.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
әлеуметтік-психологиялық тренингтер, интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Пәннің коды: KK(O)T 3207
Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Үсенов С.С. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: қазақ (орыс) тілінің орфоэпиялық грамматикалық және стилистикалық
нормаларын үйрету
Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Қазақ тілі” және “Орыс тілі” пәндерінің
курстары.
Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіби қазақ (орыс) тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне
кіріспе. Кәсіби қазақ (орыс) тілі -адам іс-әрекетінің белгілі аясын (мамандықтың ерекшелігін
есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді
қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби қазақ (орыс) тілінде айтылатын базалық категориялықтүсінік аппараты. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология.
Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда пайдалану. Қазақ
(орыс) тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама.
Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби мазмұнда
монологты баяндау және т.б.
Кәсіби қазақ (орыс) тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ (орыс) тілін
трансформациялау және дифференцациялау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (учебное
пособие) –Алматы, «Санат», 1995 г
2. Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык. Аудиовизуальный курс: М.
Высшая школа, 1991г.
3. Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991 г.
4. Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Пәннің коды: KBShT 3208
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Үсенов С.С. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім
және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша
түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше
жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.
Деректемелері/Пререквизиттері:
тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті,
саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.
Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне
кіріспе. Кәсіби бағытталған шетел тілі - адам іс-әрекетінің белгілі аясын
( мамандықтың ерекшелігін есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен.
Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби бағытталған
шетел тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Кәсіби бағытталған шетел
тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби
жағдаяттарда пайдалану. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән салалары
мазмұнына сипаттама.
Кәсіби құзыреттілік: кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби
мазмұнда монологты баяндау және т.б. Кәсіби бағытталған шетел тілінің
мамандық
пәндерімен байланысы. Кәсіби бағытталған шетел тілін трансформациялау және
дифференцациялау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Жанабаева К. «Basic English»
2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»
3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. Английский язык. Москва, 1991.
4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы
Пәннің коды: IOA 3214
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Аубакирова Ж.К. - аға оқытушы
Курстың мақсаты:
“Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы“ курсын оқытудың мазмұны, мақсаты, әдісі,
құралдары мен ұйымдастыру түрлерін зерттейтін біртұтас жүйе ретінде қарастыру; жеке
тұлғаны жан жақты дамытуды қалыптастыруда информатика курсының орны мен мәнін
түсіндіру, мектеп информатикасын оқытудың мақсаттарын түсіндіріп, меңгерту;
информатиканы оқытудың негізгі тұжырымдамаларын үйрету; әр түрлі деңгейлерде мектеп
информатикасын оқытудың мазмұндық және әдістемелік әдістерін үйрету; мұғалімнің
информатика сабағын ұйымдастыру, жоспарлау және қамтамасыз етуге үйрету; оқытудың
дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ойлау іс әрекетін басқарып, сабақты
ұйымдастырудың түрлерін меңгерту; әр түрлі жас топтарындағы оқушыларда пәнге деген
қызығушылықты дамыта отырып, информатикадан сабақты ұйымдастыруға үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін қолданбалы программалар мен
программалау тілдерін жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны:
Информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде; мектепте информатиканы
оқытудың мақсаттары мен міндеттері; компьютерлік сауаттылық, білімділік, ақпараттық
мәдениет; информатиканы оқытуға қажетті құжаттар; мектептегі информатика пәні
тарауларының мазмұны мен құрылымы; бастауыш мектепте информатиканың кіріктіріліп
оқытылуы; мектептің жоғары буынында информатиканы саралап оқыту; мектептің
информатика курсы бойынша бағдарламалар мен оқулықтарға талдау жасау; информатика
кабинетінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру; информатика курсы бойынша оқу процесін
жоспарлау және іске асыру; сабаққа педагогикалық талдау жасау; оқушыладың сабақтан тыс
жұмыстарын ұйымдастыру; оқыту нәтижесін тексеру мен бағалауды ұйымдастыру.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Халықова К. Информатиканы окыту әдiстемесi, Алматы, 2000ж.
2. Бидайбеков Е.Ы., Абдулкаримова Г.А. Информатика и средства инорматики в начальной
школе, Алматы, 2002ж.
3. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики, Москва, 2001 ж.
4. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике, Москва, 2004 ж.
5. Информатика пәнiнен Мемлекеттiк бiлiм беру стандарты
6. Информатика, физика, математика журналының басылымдары
7. Информатика негiздерi журналының басылымдары
Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер – шағын
топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті
тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жоғары математика
Пәннің коды: ZhM 1201
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 1 оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс берушінің аты-жөні : Сейлова З.Т., педагогика ғылымдарының кандидаты, кафедра
доценті
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік)
“Жоғары математика ” пәнін оқытудың мақсаты мынадай: болашақ маманға инженерлік
пәндерді оқып-үйренуге қажетті кең көлемде мағлұмат беру. Анықталушы және ескерілетін
түсініктер мен арнайы терминдердің мөлшері бұрынғыға қарағанда нақтылай түсіндіріледі.
Осының арқасында студенттерге арнайы математикалық және теориялық программалау
әдебиеттерінің терминологиялық сөздіктерін өз бетімен қалыптасуына жағдай жасалады
Курстың пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны - Студенттер жоғары оқу орнында қарастырылатын стандарттық
бағдарлама бойынша математика жайында қажетті нақты мәліметтер алады. Кәсіби және
қосалқы пәндерді оқып үйренуге қажетті білімдер көлемін беру; математикалық интуицияны
дамыту және меңгерілген математикалық әдістерді қолданбалы есептерді шешуге пайдалануды
үйрету; математикалық мәдениетті дамыту және кітаппен, компьютермен жұмыс істеу
дағдысын арттыру.
Математиканың типтік есептерінің шешу алгоритмі және математикалық обьектілерді
абсолютті программалау жолдары жас программистерді қажетті, себебі белгілі алгоритмдерді
конструкциялауда дағдының артуына әкеледі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Нұрпейісов С.А. Көп айнымалылар функцияларының дифференциалдық есептеуіне арналған бес
лекция. Алматы : ҚазМЭУ, 1991 ж. -60 б.
2. Нұрпейісов С.А. Ықтималдық теориясы бойынша студенттердің жеке жұмыстарының мазмұны.
Алматы: ҚазМЭУ, 1991 ж. -31 б.
3. Нұрпейісов С.А., Сатыбалдиев О.С., Қаңлыбаев Қ. Индукция және комбинаториканың элементтері.
Алматы, 1993
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Элементарлық математика
Пәннің коды: EM 1201
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Парменова М.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: есептер шығаруға қажетті білім, білік, дағдыны қалыптастыра алу; есептер
шығару барысында ойды жүйелеп, оның тиімділік арттыруға қажетті әдістерді қолдана білу;
ойлау әрекетіне қажетті теориялық, практикалық мәселелерді меңгеру;
курс бағдарламасы бойынша теориялық, практикалық білімді толық меңгеру
Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту
әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты
болашақта информатика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім,
білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру болып табылады.
Ұсынылатын әдебиет:
1.
Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Алматы:
«Рауан», 1991 ж. -432 б.
2.
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистики. М.: Высшая школа, 1979 г. -400 с.
3.
Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
элементтері. Алматы: Мектеп, 1988 ж. -182 б
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау
Пәннің коды: Prog 1202
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3 кредит
Дәріс беруші: Шамсиева Н.С.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: программалау әдістерінің негізінде үлкен жүйелерді жасау әдістерін
студенттерге үйрету; Модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де
программаларды жүзеге асыру; нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және
алгоритмизация әдістерін үйрету; Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін,
ақпараттық жүйелер негіздерін оқыту; Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың
мүмкіндіктерін ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және
оның қасиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Программалау пәні программа құрудың методологиясы,
программалау және жобалаудағы қолданылатын әдістерін зерттейді. Бейсик және Паскаль
тілдерінің алфавиті. Тұрақтылар мен айнымалылар. Стандартты функцияларды пайдаланып
арифметикалық өрнектердi Паскаль тiлiнде жазу. Қарапайым сызықтық программаларды
Бейсик және Паскаль тілдерінде енгiзу, орындау жєне дискiде сақтау. Тікелей режим.
Программаны клавиатурадан редакциялау. Программаны дұрыстау, сынақтау. Тармақталу
командасы. IF операторы. Жай шарт. Құрама оператор. Құрама шарт. Шартты оператормен
есептер шағару. Шартсыз өту операторлармен есептер шығару. Таңдау командасымен Паскаль
жєне Бейсик тілдерінде есептер шығару. Цикл. Циклдің түрлері.Әзiрше-циклiне есептер
шығару. Екіөлшемді массив. Матрицалармен жұмыс. Көмекшi программалар: функциямен
жұмыс. Процедура. Параметр-айнымалы. Параметр-мән. Параметрсіз процедура.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Н.Ермеков“Есептеуіш техника негіздері”-Астана-2010
2. О.Камардинов “ Программалау“3. Шафрин Ю.А. «Основы компьтерной технологии».-м.,АБФ,1998
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Алгоритмдер және деректер структурасы
Пәннің коды: ADS 1202
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Алибаева Н.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: Алгоритмдер құру және олардың түрлерін меңгеру; Есепті шешу
алгоритмедерін анықтау; Есепті шешу алгоритмдерін пайдалану
Деректемелері/Пререквизиттері:. Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру
Курстың/пәннің мазмұны:
Алгоритмдер. Алгоритмдерді өңдеу принципі. Негізгі басқару структуралары. Алгоритмдер
типі мен қасиеттері. Алгоритмдер анализі. Алгоритмдер анализінің принципі. Алгоритмдердің
күрделілігін бағалау. Функцияның өсуі. Стирлинг формуласы. О-нотациясы. Қарапайым
рекурсиялар. Есептеудің негізгі эффективті схемалары. Арифметикалық алгоритмдері,
көпмүшеліктерді есептеу. Деректер типтері. Деректердің құрылымдық және базалық типтері.
Кірістірілген және саналатын типтер. Көрсеткіштер.
Жадының динамикалық таралуы. Деректер құрылымы. Сызықтық және сызықтық емес
құрылымдар. Стектер, дектер және кезектер. Ақпараттық ұрылымдарды өңдеу алгоритмдері.
Рекурсивті алгоритмдер. Бірігу алгоритмдері. Іштей сорттау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері.
Сызықтық және екілік іздеу. Рекурсия, рекуурент және итерация. Қатарды өңдеу алгоритмдері.
Кестелерді толтыру алгоритмдері. Ішкі қатарларды іздеу алгоритмдері. Программалаудың
әдістері мен технологиясы. Бағдарламаларды құру және оларды енгізу технологиясы.
Құрылымды және модульді программалаудың негізгі принциптері. Динамикалық
программалау. Алгоритмдердің эффективтілігі және есептеу оптимизациясы. Реттеу әдістері
және программаны тестілеу
Ұсынылатын әдебиет:
1.ВиртВирт Н. «Алгоритмы и структуры данных»: Пер. с англ.- 2-е изд., 2001-352 стр.
2.Фаронов В.В. «Турбо Паскаль 7.0.» начальный курс. Учебное пособие-М.: «Нолидж», 1997616 стр.
3.Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.
4.Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие.
НГУ, Новосибирск. 1991г.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Дискретті математика
Пәннің коды: DM 1203
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Мукеева Г.И. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Дискреттi математика жайында студенттерге кең көлемде мағлұмат беру.
Анықталушы Дискреттi математика жайында студенттерге кең көлемде мағлұмат беру.
Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерi бұрынғыға
қарағанда нақтылай түсiндiрiледi. Осының арқасында студенттерге арнайы математикалық
және теориялық программалау әдебиеттерiнiң терминалогиялық сөздiктерiн өз бетiмен
қалыптасуына жағдай жасалады.Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн
меңгеру, графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және
дәлелдеу әдiстерiмен танысу.
Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалық талдау. Алгебра. Физика. Программалау
тілдері.
Курстың/пәннің мазмұны: Студенттердi дискреттiк математиканың негiзгi бөлiмдерi және
олардың қолдануларымен таныстыру. Бұл информатика мамандарын дайындағанда басқа
курстарды дұрыс меңгеруге мүмкiндiк бередi. Курсты оқығанда дискреттi объектiлер, шектi
жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасының формулалары, графтар және тiзбектер
және құпиялар теориясының проблемаларымен танысады.
Студенттер жоғарғы оқу орнында қарастырылатын стандарттық бағдарлама бойынша
дискреттi математика жайында қажеттi нақты мәлiметтер алады. Көп қолданылатын
практикалық есептердi шығаруда, студенттерге келтiрiлген тұжырымдарды дәлелдеу және
жаттығуларды орындау студенттердiң дискреттi математиканың әдiстерiн меңгеруге мүмкiндiк
бередi.
Тривиальды емес алгоритмнiң мысалдарының қорын толықтырады. Дискреттi
математиканың типтiк есептерiнiң шешу алгоритмi және математикалық объектiлердi
абсолюттi программалау жолдары жас программистерге қажеттi, себебi белгiлi алгоритмдердi
конструкциялауда дағдының артуына әкеледi.
Жиындар, ішкі жиындар және элементтер. Жиындар алгебрасының теңдігі
Ұсынылатын әдебиет:
1. Мендельсон Э. Введение математическую логику. Наука, 1984
2. Нефедов П.С., Осипова Л. Курс дискретной математики,М.,1998
3. Уилсон Р. Введение в теорию графов,М.,1977 г
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сандық әдістер
Пәннің коды: SA 1203
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Мукеева Г.И. - аға оқытушы
Курстың мақсаты: қолданбалы есептерді шешудің жуық әдістерін, математикалық моделдеу
әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды
көздейді. Сонымен қатар студенттерді әртүрлі пәндік салалардағы нақты құбылыстарды
математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу
алгоритмдерін жасау мен қолдануға дайындау.
Деректемелері/Пререквизиттері: жоғары алгебра, аналитикалық геометрия, математикалық
талдау, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, программалау
Курстың/пәннің мазмұны:
Сандық дифференциалдау. Интерполдау, көпмүшеліктерді
есептеу. Математикалық талдаудың есепті шешуінің сандық әдісі. Алгебраның сандық әдісі.
Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі. Қарапйым дифференциялдық
теңдеулерді сандық шешудің әдістері. Айырымдық схеманың элементтер теориясы. Дербес
туындылы теңдеулерді шешу.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Бахвалов Н.С., Жидков, Кобельков Г.М. Численные методы, М.:Лаборатория базовых
знаний, 2002.-632с.
2. Самарский А.А., Гулин Н.В. «Численные методы».- М.:Наука, 1989.–429с.
3. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. М.: Просвещение,
1991. –175с.
4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1966. – 664с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы)
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Есептеу жүйелерінің архитектурасы
Пәннің коды: Ezha 2204
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. – информатика магистрі, ага окытушы
Курстың мақсаты: есептеуіш техниканың қазіргі заманға сәйкес ақпараттарымен
жабдықтарын пайдаланып жөндей алатын мамандар даярлау. Есептеуіш техниканың негіздерін
оқу; Есептеуіш техника құралдарының құрылу принциптері және әртүрлі ЭЕМ кластарының
негізгі ереешеліктерін оқу; Бағдарламалық құралдармен компьютерді тексеру; Дербес
компьютердің дамуының бағыттарымен танысу.
Деректемелері/Пререквизиттері: математиканы жақсы меңгеру қажет, графикалық
файлдармен жұмыс істеу негіздерін білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: «Есептеу жүйелерінің архитектурасы» пәнi –мемлекеттік білім
беру стандартына сәйкес біліктілік пен білім алуды қамтамасыз етіп, дүниетану және жүйелі
ойлау қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді. ЭЕМ даму кезеңдері. ЭЕМ-нің ішкі және сыртқы
құрылғылары. Каналдық және шиналық системотехника. Микропроцессор және жады. Енгізу
мен шығарудың базалық жүйелері. ЭЕМ сәулеті дамуыының қазіргі тенденциялары.
Қазіргі есептеуіш техниканың дамуы тенденциясы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В.
Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.
2. Т. Бродман. 3D StudioMax 4. –Санкт-Петербург, 2002 г.
3. С.Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. –М.:“Акт-пресс книга“,
2005г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Символдық математика
Пәннің коды: SM 2204
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.Е. – информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты- студенттерді мәтіндік, формулалық және
графиктік редактор ретінде де қолдануға болатын қуатты есептеуіш жүйе- Maple
программасымен таныстыру.
Деректемелері/пререквизиттерi: алгебра, математикалық талдау, дискретті математика,
ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, программалау тілдері, сандық
әдістер, тиімділік әдістері, операцияны зерттеу.
Курстың/пәннің мазмұны: Maple жан-жақты ойластырылып жасалған компьютерлік
математика жүйесі. Ол математикалық және соған жақын барлық пәндердің жай есептеулерінен
бастап күрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалық құбылыстардың математикалық
моделін жасайды. Көркем графика салады. Тек символды есептеулерді ғана емес сандық
есептеулерді де жүргізеді және оны графиктік түрдегі көркем кескінін салады
Ұсынылатын әдебиет:
1.
Аладьев В.З. Основы программирования в MAPLE. Таллин, 2006
2.
Дьяконов. В.П. MAPLE 9 в математике, физике и образовании
3.
Сдвижков О.А. Математика на компьютере: MAPLE 8
4.
Дьяконов В.П. компьютерная математика. Теория и практика. Нолидж.2000
5.
Матросов А. MAPLE 6. Решение задач высшей математики и механики.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік графика
Пәннің коды: KG 2205
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.Е. – информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: “Компьютерлiк графика“ пәнiн оқытудың негiзгi мақсаты – студенттерді
компьютерлік графика есептерінің математикалық және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрде
таныстыру, түрлi графикалық программаларды үйрену. Бейнелердi өңдеудi iскерлiк, ғылыми
және инженерлiк қызметте ұйымдастыру.
Деректемелері/ постреквизиттерi: Берілген пәнді меңгеру үшін студенттер келесі курстарды
меңгеруі қажет: алгебра, геометрия, математикалық анализ, шет тілі(ағылшын тілі),
программалау тілдері, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасы, кескін өңдеу, образды тану.
Курстың/пәннің мазмұны: “Компьютерлiк графика“ пәнi келесі кезеңдерді қарастырады:
компьютерлік графика негізіне жататын математикалық әдістер; айналу қағидалары және
кескіндерді түрлендіру; кескіндерді перспективада салу әдістері; қисықтар мен беттерді
сипаттау әдістері; алгоритмдік әдістер: кескіндер мен шеңберлер салу; көпбұрыштарды бояу
және сатылық тиімділікті жою әдістері; екі және үшөлшемді қиынды, соның ішінде кез-келген
дөңес көлем бойынша қиындыдан көрінбейтін сызықтар мен беттерді алып тастау
алгоритмдері: Робертс алгоритмі, Варнок алгортимі, Вейлер-Азертон алгоритмі, қисықсызықты
беттерді бөлу алгоритмдері, Z-буферді қолдану алгоритмі; нақты кескіндерді салу:
жарықтандырудың қарапайым әдісі, бейнелеу векторын анықтау, Гуро және Фонг әдістерімен
бояу, арнайы тиімділікпен жарықтандырудың қарапайым әдісі, тұнықтық, көлеңкелер, фактура,
түстердің қазіргі уақыттағы зерттеулер бағыттары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: М., Машиностроение,
1980.
2. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: М., Мир, 1989.
3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Машинная графика на персональных
компьютерах. Интерактивная трехмерная машинная графика. Принципы программирования в
машинной графике (в 4 т.), М., Солсистем, 1992.
4. Баяковский Ю. М. Графор. Графическое расширение Фортрана. М., Наука, 1985.
5. Яншин В., Калинин Г. Обработка изображений на языке СИ для IBM PC. Алгоритмы и
программы. М., Мир, 1994.
6. Фокс А., Прат М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на
производстве М., Мир, 1982.
7. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г.
8. Порев В. Компьютерная графика. Петербург, 2002 г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: HTML-технологиялары(Hyper Text Markup Language)
Пәннің коды: НТ 2205
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Бақалбаева Г.А. – информатика магистрі
Курстың мақсаты: Web-дизайнмен жұмыс істеуде қажет болатын, Internet-те
программалаудың маңызды түсініктері мен сұрақтарын оқып білу.
Деректемелері/Пререквизиттері: HTML, Java, VB Script
Курстың/пәннің мазмұны:Техникалық, экономикалық ақпараттық жүйелер және ақпараттық
технологиялар. Гуманитарлық салалардағы ақпараттық жүйелер. Экономикалық ақпараттық
жүйелердің қамтамасыз етуші және функционалды бөліктері. Коммерциялы, иллюстрациялы
және ғылыми графика. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының
желілері, хабарлар коммутациясы, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық
серверлер. Ерекше, топтық және жалпы тәртіптер. Мәліметтерді өңдеудің және сақтаудың
үлестірілген технологиялары. Мәліметтердің үлестірілген өңдеуі. Жойылған сұраныс.
Мәліметтерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ұйымдастыру. Қостау және
үлестіру әдістері. Мәліметтерді сақтауды аралас ұйымдастыру. Программалаудың
инструментальды құрылғылары. Мәліметтерді үлестірімді өңдеу технологияларының түрлері.
Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Гипермәтіндер, ақпаратты
материал, ақпаратты статья, тезаурус, басты тақырыптар тізімі. Мультимедиа технологиясы.
Мультимедиа акселератор. Графикті акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық
технологиялары. Қорғалған каналдардың технологиялары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Пратт Т., Зелковиц М «Языки программирования. Разработка реализация», 2002 г.;
2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. «Системное программное обеспечение», 2002 г.;
3. Бек Л. «Введение в системное программирование», 1998 г.;
4. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П.,- HTML 4.0.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г.;
5. А.Гончаров. “Самоучитель HTML“, Питер, 2001г.;
6. Эд Титтел, Н.Питс.,Ч.Валентайн. “HTML 4 для чайников“ справочник, Москва, 2001 г..
7. А.Хоумер.,К.Уилмен., “Dynamic HTML“справочник Москва,2000г.;
8. Под ред. Симоновича. "Информатика. Базовый курс", Питер, 2000 г.;
9. Б.Леонтев “WEB дизайн“ Москва, 2001 г.;
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау технологиясы және тілдер
Пәннің коды: PTT 2206
Пәннің типі: Базалық, таңдау пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. – информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін ұйымдастыру мен алгоритмдерді
құру әдістерін игеруге байланысты мәселелерді студенттердің игеруі қажет
Деректемелері/Пререквизиттері:
Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және оның қасиеттерін, алгоритмдік тілді
білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Pascal, Delphi, Visual Basic, C++ бағдарламалау тілдерінің
құрылымын, ерекшеліктерін, базалық басқару құылымын игеру. Алгоритмдер тілінде олардың
құрылуын және бағдарламаларды өңдеу технологиясын, типін анықтау.
Ұсынылатын әдебиет: Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие.М.: Нолидж, Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.Киев: ВЕК+, Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.- СПб:
Питер,2001.
Культин Н.Б. Tyrbo Pascal в задачах и примерах. – СПб., Перминов О.Н. Программирование на
языке Паскаль. – Радио и связь. М: «Наука», Семашко Г.А., Салтыков А.И. Программирование
на языке Паскаль. – М..,Алексеев В.Е., Ваулин Г.Б., Петрова А.С. Вычислительная техника и
программирование. М: Высшая школа, Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку
Паскаль. М: «Наука»
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық технологиялар
Пәннің коды: АТ 2206
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Мұратова Г.-информатика магистрі
Курстың мақсаты: Ақпараттық технологияның қазіргі заманға сәйкес ақпараттық
жабдықтарын пайдалана алатын, алынған білім мен практикалық біліктілігін ғылымижаратылыстану пәндерін оқуда, сонымен қатар, курстық және дипломдық жұмыстарды жазуда
қолдана білетін мамандарды дайындау. «Ақпараттық технологиялар» курсы шеңберінде
студенттерді кәсіби дайындаудың негізгі мақсаттары: оқу үрдісінде ақпараттық технологияны
кеңінен қолдана білу дағдысын қалыптастыру; бөлінген ақпараттық ресурстармен жұмыс
істегенде оқу үрдісінде ақпараттық технология құралдарын тиімді қолдануға оқыту; ақпараттық
технология құралдарын дамыту және жетілдіру жағдайында студентке өздігінен оқу, өзіндік
даму және өздігінен іске асыруға қажетті шығармашылық потенциалын дамыту болып
табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері:. Информатика
Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар ұғымы. Ақпарат ұғымы, қасиеттері
және құрамды бірлігі. Оқытудың ақпараттық технологиясы және білім жүйесінде қолдану.
Ақпараттық технологияның пайда болуы мен даму кезеңдері. Ақпараттық технологияның
түрлері және оларды қолдану мәселелері. Ақпараттық технологияның ақпараттық жабдықтары.
Интернет технологиялар. Компьютерлік желілер. Желілердің түрлері, қызметі.Электрондық
пошта технологиясы. Пошталық сервер.Мультимедиалық технологиялар. Мультимедиа
жөнінде түсінік.Мультимедиалық оқыту бағдарламаларын дайындау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Internet-технологии. – Режим доступа: http://citforum.ru/internet/. – Загл. с экрана.
2. Информационные
технологии.
–
Режим
доступа:
http://www.itstan.ru/content/view/165/252/. – Загл. с экрана.
3. Информационные технологии. Жуковский О.И. – Томск, Изд-во ТУСУР, 2003.
4. Информационная технология. Советов Б.Я. — М.: Высшая школа, 1994
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Объектіге бағытталған программалау
Пәннің коды: OBP 2207
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы , таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Шамсиева Н.С. - аға оқытушы
Курстың мақсаты:
- программалау әдістерінің негізінде үлкен жүйелерді жасау әдістерін студенттерге үйрету;
- Модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де программаларды
жүзеге асыру;
- нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және алгоритмизация әдістерін үйрету;
Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін, ақпараттық жүйелер негіздерін
оқыту;
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін ашып көрсету және олардың
даму перспективасын түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және
оның қасиеттерін, программалау тілдерін жақсы білу керек.
Курстың/пәннің
мазмұны:
Жоғарғы
деңгейлі
программалау тіздерінің
негізгі
конструкциялары. Берілгендер типі және операциялар. Структуралық программалаудың негізгі
конструкциялары. Енгізу-шығаруды ұйымдарстыру, функциялар, айнымалылардың түрлері.
Бағдарламаның құрылымы, нұсқаушылар және адрестік арифметика. UML тілі және
программалау. Объектіге бағытталған бағдарламалудың жабдықтары: қасиеттері және
принциптері, класстар, мұрагерлік, полиморфизм және оның орындалуы, функциялар және
класстар шаблоны, құрал жабдықтық программалау жүйесін таңдау, олардың ерекшеліктерін
зерттеу. Объектіге бағытталған анализ және жоспарлау методикасы. Бағдарламалық
жабдықтардың өмір сүру циклі, UML тілі және объектіге бағытталған анализ, диаграммалардық
түрлері, класстар диаграммалары, объектіге бағытталған анализ және жоспарлауда Rational
Rose Case жабдығын қолдану.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”,
2. Камардинов О. “Visual Basic ортасында программалау“
3. Дінисламов Ж. “Visual Basic ортасы”
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электрондық оқыту негіздері
Пәннің коды: EOT 2207
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Үсенов С.С.- педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: Студенттердің инфокоммуникациялық мәдениетін қалыптастыру, олардың
терең білімге қол жеткізуін, кәсіби деңгейлерін әлемдегі басқа әріптестерімен қатынаса отырып
өсіру, бәсекелестікті жоғарылату. Оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бақылау,
сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту.
Деректемелері/Пререквизиттері: Компьютерлiк желiлер, Интернет және мультимедиалық
технологиялар, білім беру электрондық басылымы мен Интернет-ресурстарды пайдалану және
жасау, қазіргі ақпараттық технологиялар.
Курстың/пәннің мазмұны: Жоғарғы оқу орындарында электрондық оқытуды ұйымдастыру
пән ретінде. Пайдалану саласы. Нормативтік сілтемелер. Жалпы ережелері. Электронды
оқытудың субьектілері. ҚР жоғарғы оқу орындарында электронды оқытуды жүзеге асыруға
қойылатын жалпы талаптар. Электронды оқытудың телекоммуникациялық қамтамасыз етілуі.
Электронды оқытуды контентті қамтамасыз ету талаптары. Жоғарғы оқу орнының
инфрақұрылымы. Электронды оқыту жүйесін кадрлармен қамтамассыз ету талаптары.
Электронды оқыту барысындағы академиялық еркінділік.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақстан Республикасының президенті Н:Ә.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» 28.01.2011ж.
2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы.
3. ҚР Мемлекеттік стандарты СТ РК 1091-2002 «Программалық құжаттардың бірыңғай
жүйесі, терминдер мен анықтамалар».
4. Қазақстан Республикасының «ақпараттандыру» туралы заңы. 11 қаңтар 2007жыл. №2173.
5. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңы (Астана, Ақорда 18 ақпан 2011ж).
6. ҚР Мемлекеттік стандарты (МС ҚР 34.016-2004). Қашықтан оқытудың техникалық және
программалық құралдары. Жалпы талаптар. (ГОСО РК 5.03.004-2006).
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік математика
Пәннің коды: КМ 2208
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.С. – информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттерді компьютерлік
математиканың негізгі ұғымдарымен
таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу,
талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, математика, алгебра, геометрия
математикалық анализ, математикалық логика, дискретті математика, программалау тілдері.
Курстың/пәннің мазмұны: Math CAD бағдарламасының көмегімен аналитикалық есептеу
негіздері. ЭЕМ-нің математикалық мүмкіндіктері. Есептеу математикасына кіріспе.
Компьютерлік математика жүйесі. Сандық және символдық есептеулер.Сызықтық алгебралық
теңдеулер. Қазіргі компьютерлік математика жүйесінің келешектегі даму бағыттары. MathCAD
– та интегралдау, дифференциалдаудың математикалық нәтижесін жүзеге асыру жолдары; Math
CAD бағдарламасының көмегімен көп айнымалы функциялар және олармен жұмыс істеу үшін
компьютерді қолдану.. Шектерді есептеу. Интегралдарды есептеу. Сандар қатарлары.
Функцияны Тейлор қатарына жіктеу. Дифференциалдық теңдеулер. Сызықтық функцияларды
орындау. Векторлар және матрицалармен жұмыс. Кері матрицаны есептеу. Графикамен танысу.
Функцияның графиктерiн салу. Функцияның нүктедегі мәнін есептеу және анықтау.
Функцияның декарттық графигін тұрғызу. Үшөлшемді графиктер тұрғызу. Обьектіге
бағытталған программалау. Жоғары деңгейлі графика. Берілгендерді импорттау және
экспорттау. Дескрипторлық графика.
Ұсынылатын әдебиет:
1.
Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., Введение в Maple. Математический пакет для всех.
М.,1999
2.
Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet.
М.,2000
3.
MathCAD 2.5 – Математический пакет для научных расчетов: Методическое пособие для
студентов физико-математического факультета. /Сост. А.ВУ.Гуторов.-Нижний Тагиль,
1997.-59 с
4.
Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8.– М.:Солон-пресс, 2003.
5.
Дьяконов В. П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании.– М.:
Солон-пресс, 2006.
6.
Матросов А. П. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – СПб.: БХВПетербург, 2001.
7.
Пантелеев В.И., Перязева Ю.В. Система компьютерной математики Maple:Учебное
пособие. – Иркутск, 2002.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Дербес электорды есептеуіш машинасындағы практикум
Пәннің коды: DP 2208
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Асанова Ж.- информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: программаларды құру және түзету техникалық тәсілдеріне үйрену,
практикалық программалау дағдысын қалыптастыру, сандық әдістерді оқып-үйрену және
пайдалану
Деректемелер/Пререквизиттері: - Информатика, Программалау, Есептеу жүйелерінің
архитектурасы
Курстың/пәннің мазмұны: Есептеу процесін алгоритмдеу, алгоритмдерді жазу, блоксхемаларды құру. Программаларды құру технологиялары және оларды жүзеге асыру. Деректер
және олардың типтерімен жұмыс. Көмекші программаларды ұйымдастыру және пайдалану.
Рекурсияға берілген есептерді шығару. Мәліметтерді енгізу-шығару. Массивтермен жұмыс.
Сілтемелерді
пайдалану.
Динамикалық
айнымалыларды
пайдалану.
Ақпараттық
құрылымдармен есептер шығару. Сыртқы модульдермен жұмыс жасау. Обьектіге бағытталған
программалау. Құрылымдармен берілген септерді шығару. Класстар және мұрагерлік
механизмі. Қарапайым қосымшаларды әзірлеу технологиялары. Шаблон бойынша
программалар әзірлеу. Стандартты панельдер мен кітапханаларды пайдалану. Қолданбалы
программалық қамсыздандыру. Математикалық және статистикалық пакеттермен жұмыс жасау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Абрамов С.А. Задачи по программированию.- М.: Наука, 1988 г
2. Стивен Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник:-К.:
Издательство
3. Фаронов В. Delphi 6. Учебный курс. М.: Горячая линия – Телеком, 2001
4. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М.: Горячая линия –
Телеком, 2001
5. Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. СПб.:Питер, 2000
6. Форсайт Дж., Малькольм М. Машинные методы математических вычислений, М.:Мир-1980
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қолданбалы программалық жабдықтау
Пәннің коды: KPZh 3209
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Асанова Ж.С. - информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – математика, графика және статистика
бойынша қолданбалы программалар пакеттерін ұсынатын маңыздырақ қасиеттері мен
мүмкіндіктерін оқып білу. Пәнді оқытудың міндеттері:
- Берілген графикалық және баспалық пакеттерге тән функцияларды оқып білу.
- Ғылыми салада қолданбалы программалық ұқсас пакеттерінің міндеті туралы түсінік
қалыптастыру;
- Web-беттерді біріктіретін құрауыштардың негізгі түсініктері мен анықтамалары туралы
түсініктерді қалптастыру;
- Кәсіпқойлық қызметте қолданбалы программалаудың дағдысын пайдалана білуді
қалыптастыру.
Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:
- Қолданбалы программалаудың графикалық пакеттерінің қасиеттер мен мүмкіндіктері
туралы түсінігі болу.
- Математика және статистика пакеттердің негіздерін білуге: Maple, Mathematica,
MathLab, MathCad.
- Қолданбалы программалар пакеттерін жалпы концепция бойынша бойынша құру және
жүзеге асыру сұрақтарын білуге.
- Тексттерді тани білу, үш өлшемді графикалар және анимация пакеттерімен (Fine Reader,
3D Studio және т.б.) жұмыс істеу практикалық дағдылар алу.
Деректемелері/Пререквизиттері: Матемаматикалық анализ,
дискретті математика,
информатика, программалау тілдері, жүйелі және қолданбалы программалау.
Курстың/пәннің мазмұны: Мультимедиа интерактивті технологиялары қозғалыссыз бейне,
видеобейнелер, анимациялар, текстер және дыбыстық қатарларға жұмысты қамтамасыз ету.
Коммерциялық графика. Коммерциялық графикалардың ақпараттық технологияда, таблицалық
процессорларда, мәліметтер базаларында және екі немесе үш өлшемді графикті бөлек жергілікті
файлдарда сақталатын ақпараттардың көрінуін қамтамасыз ету. Иллюстративті графика.
Иллюстративті графиканың ақпаратты технологиялары әртүрлі тексті құжаттарға регулярлы
түрде әртүрлі геометриялық фигуралар (векторлық графика) және де регулярлы емес
құрылымдар – пайдаланушы суреті (растрлі графика) иллюстрациялар құруға мүмкіндік береді.
Ғылыми графика. Ғылыми графиканың ақпаратты технологиялары картографиялар есептер мен
химиялық, математикалық және де басқа да формулалары бар ғылыми есептерді өрнектеуге
қызмет ұсынған.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Батырова Л.Т. . «MATHCAD – қолданбалы бағдарламалау пакеті»
Қ.А.Ясауи
атындағы ХҚТУ, Тұран баспасы, 2008 ж; Түркістан;
2. Аверин А. Стеклянные и металлическое поверхности. Москва. 2006
3. Бондеренко С. Двораковская М. 3 d max. Москва. 2004
4. Гашников С. 3 d studio Max. Москва. 2005
5. Молочков В.П., Компьютерная графика для интернета. Самоучитель. – Спб.: Питер,
2004-368 с.: ил.
6. В.П.Дьяконов
Компьютерная
математика.
Теория
и
практика.
М.:Нолидж,2001.1296c.
7. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet.
М.,2000
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер
Пәннің коды: BIKZh 3209
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Асанова Ж.С., информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – қазіргі баспа ісі мен жарнама ісінде
пайдаланылатын компьютерлік програмалармен жұмыс істеу принциптерін үйрету.
Пәнді оқытудың негізігі міндеті- баспа және жарнама ісіндегі негізгі принциптер мен
қағидаларды үйрету. Курстың ең негізігі мақсаты Adobe In Design, QuarkXpress, CorelDraw
танымал жүйелерін меңгеру ғана емес, сонымен қатар баспа ісіндегі тапсырмаларды шешу және
нақты қою, баспа өнімдерінің дизайны және оларды программалық қамсыздандыру болып
табылады..
Пәнді игеру нәтижесінде студенттер білуге міндетті:
- типографиканың негізгі міндеттері (қаріп, кегль, сызбалық үлгі, интерлиньяж, и т.б.)
- макеттеу, түптеу, макет түпнұсқалары жөнінде түсінік.
- Түптеу және макеттеу процесс барысын құраушы түсініктерді білу.
Жасауға тиісті:
- Adobe Illustrator, Corel Draw графикалық векторлық бағдарламаларында бейне макеттерін
жасау және редакторлеу
- Adobe Photosop растрлық графикалық бағдарламасында бейнені құру және өңдеу.
- Adobe In Design. бағдарламасында баспаға шығару барысында макеттеуді және түптеуді
ұйымдастыру.
- Компьютерлік графикада түстермен жұмыс жасау тәсілдерін білу
- Баспаға шығару дайындығы барысында негізгі түстермен жұмыс жасай білу.
- Баспаға макет түпнұсқасын дайындау тәсілдері.
Деректемелері/Пререквизиттері: Мектептің бейнелеу өнері, сызу курсының материалдары
мен ЖОО орынындағы Компьютерлік графика курсының материалдары.
Курстың/пәннің мазмұны: Баспа ісінің негізгі түсініктері. Даму тарихы. Компьютерлік баспа
жүйелері. Баспаны дайындаудың технологиялық процесі. Баспа жүйесінің интеграцияланған
программалық қамсыздандырылуы. Публикацияны баспаға дайындаудың этаптары. Жаңа баспа
әзірлеу. Баспаны шаблон ретінде сақтау. Публикацияны баспадан шығару және кәсіби баспаға
әзірлеу. Компьютерлік типографика. Баспа және баспадан кейінгі іс әрекеттер. Газет және
журналдарды түптеу негіздері. Компьютерлік графика. Графикалық файлдардың форматтары.
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator программалары. Тиімді публикацияны дайындаудың
тренинг- этаптары. Баспа ісінің негізгі композициялары. PageMaker баспа жүйесі. Adobe
InDesign программасының ерекшеліктері: жүйені орнату және баптау, жаңа версияларының
мүмкіндіктері. Қаріптерді орнату және баптау. Қаріптер туралы негізгі түсініктер. Adobe
TypeManager бағдарламасымен
қаріптерді баптау негіздері. AdobeInDesign жүйесінің
интерфейсін баптау. Публикация макетін жасау. Макеттің негізгі параметрлері. Публикация
элементтерінің жиынтығы. Публикация элементтерімен жұмыс. Фреймдармен жұмыс. Мәтінді
импорттау және редакторлеу. Мәтінмен жұмыс. Суретті импорттау және байланыстыру.
Түстермен жұмыс. Құжатты түптеу. Фалдарды кітап ретінде біріктіру. PDF- ке экспорттау.
CorelDraw 12 ортасында жұмыс істеу. Программа интерфейсі. Құжаттармен жұмыс.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. В.
Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – 432 с.
2. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с англ. В.
Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 213 с.
3. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн: Практическое руководство по допечатной
подготовке. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.
4. Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя. [Текст]. - М.:
ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.
5. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб: БХВ-Петербург,
2004. - 736 с.
6. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. - М.: Издательский дом
"Вильямс", 2004. - 448 с.
7. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД", 2002. - 640 с.
8. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г. Компьютерная графика.
Учебник. Петров М.П., Молочков В.П. СПб.: Питер, 2003 г.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалаудың жаңа технологиялары
Пәннің коды: PZhT 3210
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі:
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Delphi программалау ортасының көмегімен қосымшаларды әзірлеуді
үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері: Программалау І және Программалау ІІ , алгоритмдік тілдер
және обьектіге бағытталған программалау
Курстың/пәннің мазмұны: Программалау туралы түсінік. Windows және Delphi. Типтік
қосымшаларды жасау негіздері. Компоненттер. Қасиеттер. Меню, таймер және сұхбат. Файлды
ашу және парақтау. Жүктелген программа терезесімен жұмыс істеу негіздері. Tray Bar
белгішесі. Программа терезесін стандартты емес жолмен жабу және қайта қалпына келтіру.
“Ыстық” пернелерді дайындау және пайдалану. Пернетақтамен жұмыс істеудің кейбір
ерекшеліктері. Пернетақталық шпион және Hook-ты пайдалану. Құжаттарды кодтау. Кодталған
құжаттармен жұмыс істеу ерекшеліктері. Сұхбаттарды ұйымдастыру, “бір өңдеуші-көп әрекет”
операциясы. Енгізу фокусын алмастыру. Графика және Windows. Растрлық бейнелерді көрсету
және түрлендіру әдістері. BitMap-ты Icon-ға айналдыру. Қалпына келтілетін ресурстар.
Орындалатын файлдың ресурстарын басқару. Стандартты емес терезелерді әзірлеу. Тіркеу және
деинсталляциялау. OLE Automation технологиясы.
Қарапайым криптография. Шифрлау және стенография.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Камардинов О., Жантелі Х.. Delphi 5-6. Оқу құралы. Шымкент – 2002;
2. Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс. М., 2001
3. Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6. Справочное пособие. М., 2001.
4. Бобровский С. Delphi 5. Учебный курс. М., 2001.
5. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Delphi. Учебное пособие в 4-х
частях, М., 1997-1998
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы:Программалу тілдері теориясы және трансляция әдістері
Пәннің коды: РТТТА3210
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Аубакирова Ж.Қ- аға оқытушы
Курстың мақсаты: алгоритмдер құру амалдары мен әдістерін оқып білу, оларды формальды
сипаттау және орындау әдістерін, программалау тілдерін құру және жүзеге асырудың жалпы
концепцияларын оқып білу. Мәліметтердің жіктеулері мен типтері туралы түсініктерді
қалыптастыру. Объектіге бағытталған программалау және олардың концеплиялары туралы
түсініктерді қалыптастыру. Синтаксистік, лексикалық және семантикалық талдаулардың негізгі
түсініктерін оқып білу.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы
информатиканы жақсы меңгеру қажет, программа құру алгоритмін, программалау тілдері мен
негізін білуі керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Мәліметтердің жіктелулері. Типтердің және объектілердің
қасиеттері. Мәліметтердің объектілері, айнымалылар және тұрақтылар. Мәліметтердің
элементарлық типтерін жүзеге асыру. Объектіге бағытталған программалаудың (ОБП)
концепцияларының бірі – инкапсуляция. Кластар және объектілер. Программалау тілі
синтаксисі. Жалпы синтаксистік қағидалар. Тілдің синтаксистік элементтері. Аудару кезеңдері.
Аударудың формальды модельдері. Металингвистикалық айнымалылар, айқын емес
металингвистикалық айнымалылар. Программалау тілдері семантикалары. Грамматиканы
анықтау. Бэкус-Наур формасы. Тілдер және грамматикалаудың жіктелуі. Хомском бойынша
грамматиктердің төрт түрі. Тілдердің жіктелуі. Лексикалық талдау блогының есептері және
функционалдау. Ақырлы автоматты анықтау. Детерминделген және детерминделмеген ақырлы
автоматтар. Контексті бос тілдер. КБ-тілдер қасиеттері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования. Разработка и реализация, 2002 г.
2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.-СПб.:Питер,
2002 г.
3. Бек Л. Введение в системное программирование.-М.:Мир.-1988 г.
4. Под редакцией С.В.Симоновича Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов
2001 г.
5. Симонович С., Евсеев Г., Практическая информатика: универсальный курс. 1999 г.
6. Кнут Д. Искусство программирования, 1,2,3. 1973 г.
Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер – шағын
топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры, объектіге бағытталған программалар.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар
Пәннің коды: OIAT 3211
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Жәкіш А.Н. информатика магистрі
Курстың мақсаты: Курсты оқыту мақсаты студенттерге компьютерлiк жүйе мен ақпараттық
технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.
Информатиканың фундаментальды ұғымдары: ақпараттың жаңа технологияларымен танысу,
оның негізі туралы түсінік қалыптастыру және машықтандыру. Ақпараттық технологиялар,
қасиеттері, түрлері және т.с.с. тараулардың фундаментальді ұғымдарымен танысу; Жаңа
ақпараттық технологияның білім беруде қолданылуының тиімділігін бағалау; Жаңа ақпараттық
технологияларды үйрену методологиясын меңгеру; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап
компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын
қалыптастыру; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету
және олардың даму перспективасын түсiндiру; Интерактивті тақтамен жұмыс істеуді меңгеру;
Мультимедиа арқылы компьютерлік графикамен, суреттермен, бейнеақпараттармен және т.с.с.
жұмыс істеуді үйрену.
Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру
үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Модульдік оқытудың құрылымы. Оқу модулінің кіріспе бөлімі.
Оқу модулінің сөйлесу бөлімі. Оқу модулінің қорытынды бөлімі. Оқу модульдерін әзірлеуге
ұсыныстар. Оқу модулін даярлау технологиясы. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын
бақылау және тексеру. Тестілер және оны құруға ұсыныстар. Ауызша бақылау түрі. «Брейнринг» оқыта үйрету ойыны. Пікірталастық және рөлдік оқыта үйрету ойындары. Жеке-топтық
формасы. Өзара оқыту сабағы. Қашықтан оқытудың техникалық жүйелері, техникалық
құралдары, стандарттары. Инновациялық технологиядағы нәтижеге бағытталған әдістер жүйесі.
«Компьютер әлеміне саяхат». Информатика пәнін оқытуда оқушылардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру тәсілдері. HTML тілін үйренуге арналған тапсырмалар. Delphi – де
программалау элементтері. Paint графикалық редакторы бойынша сабақ өткізу үлгісі
Ұсынылатын әдебиет:
1.Аванесов В.С. «Формы тестовых заданий» Москва, 2006 г
2.«Информатика негіздері» журналы №4 2003ж, №3 2005ж, №2 2005ж, №6 2006ж, №3 2003ж,
№2 2004 ж
3.Кларин М.В. Игра в учебном процессе // Советская педагогика.-1985.-№6
4.Компьютер для студентов. Самоучитель, под редакцией В.Б.Комягина. Можайск:Триумф,
2002г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Перифериялық құрылғылар
Пәннің коды: PK 3211
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жәкіш А.Н. информатика магистрі
Курстың мақсаты: студенттерге перифериялық құрылғыларының түрлері және қосылуын,
физикалық жұмыс істеу принциптерін және техникалық сипаттамаларын көрсету, қажетті
перифериялық құрылғыларын таңдау.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Есептеу жүйесінің архитектурасы.
Курстың/пәннің мазмұны: Есептеу жүйесінде енгізу-шығару құрылғыларының орны.
Интерфейс ұғымы. Перифериялық құрылғыларының негізгі басқару принциптері.
Перифериялық құрылғылар және басқа ЭЕМ түйіншектерімен ақпарат алмасу жолдары.
Перифериялық құрылғыларының контроллері, негізгі фукциялары және техникалық
мүмкіндіктері. Енгізу-шығару интерфейстерінің класификациясы, негізгі параметрлері және
техникалық сипаттамасы. ISA, EISA, PCI, SCSI, VLB системалық интерфейстері. Centronics,
RS-232C, RS-423, RS-432 байланыс интерфейстері. Дисплейлердің негізгі жұмыс істеу
принциптері. Дисплейлік процессорлар. Баспа құрылғыларының түрлері, класификациясы,
жұмыс
істеу принциптері. Кодтық планшеттер. Графикалық ақпаратты енгізу әдістері.
Есептеу жүйесінің байланыс құрылғылары. Сыртқы есте сақтау құрылғылары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ларионов А.М., Горнец М.М. Периферийные устройства в вычислительных системах.
Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1991ж
2. Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микропроцессор i486. Архитектура, программирование,
интерфейс. -М.: "Диалог-МИФИ", 1993, -240с.
3. Иванов Е.Л.,Степанов И.М.,Хомяков К.С. Периферийные устройства ЭВМ и систем.
Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1987.
4. Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ. -М.: Машиностроение, 1987.
5. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау
Пәннің коды: KZhAK 3212
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Жарменова Б.К. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпаратты
қорғаудың негізгі қағидаларын меңгертіп, ақпараттар қауіпсіздігін қамтамасыздандыруын
үйренуге басты назар аударылады. Студенттерге программалық, ақпараттық, протоколдық және
басқа да құралдарды қолдана отырып компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау
қағидаларына, әдістеріне және құралдарын танып-білуге бағытталған. «Компьютерлік
жүйелерде ақпаратты қорғау» пәні студенттерді компьютерлік жүйелерде ақпараттарды қорғау
технологияларымен, қауіп-қатердің негізгі түрлерімен және оларға қарсы шығу жолдарымен
таныстыруды қамтиды.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика; ЭЕМ және программалау; Тілдер теориясы;
ЭЕМ архитектурасы; Программалау тілдері.
Курстың/пәннің мазмұны: Криптографияның даму тарихы. Қазіргі заман криптографиялық
жүйелерде қолданылатын әдістер мен құралдар. Ақпарат және ақпараттық қауіпсіздік.
Ақпараттық қауіпсіздік объектісі және пәні. Ақпараттың ағылу каналдары. Ақпаратты қорғау
құралдарын топтастыру, антивирустық программалар, вирустармен күрес, компьютерлік
вирустардың принциптері мен стандарттары, ақпараттық қауіпсіздік саясаты, қауіпсіздік
саясатының негізгі элементтері, рұқсат етiлмеген енуден қорғау, паролдiк қорғау,
қолданушының идентификациясы және аутентификациясы, ақпараттық қорғаудың
криптографиялық жүйесі, орындарын ауыстыру әдісімен шифрлеу, ашық кілтті криптожүйенің
концепциясы, екікілтті криптографиялық жүйе, компьютерлік желілердегі ақпараттық
қауіпсіздік мәселелері, есептеу желілеріндегі ақпататтарды қорғау, желілерді қорғау әдістері,
желілік жүйелердің қауіпсіздігі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных
системах и сетях. Под ред. В.Ф. Шаньгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь,
2001. - 376 с.: ил.
2. Лейзер Л.И. Методические указания к лабораторным работам №№ 1- 6 по дисциплине
«Защита информации» Караганда, кафедра АИС, 2005г.
3. Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и
сетях.-М: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001
4. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.-М.: Горячая
линия –Телеком, 2000.-452с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Схемотехника негіздері
Пәннің коды: SN 3212
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруш: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Есептеуіш техникасының арифметикалық, логикалық және физикалық
негіздері, кодтары, комбинациялық түрлендіргіштері, сумматорлар, комбинациялық
құрылғылардың анализі мен синтезі, триггерлер, резисторлер, санағыштар, цифрлық
құрылғыларды логикалық модельдеу, логикалық модельдеудің программалық кешенінін
зерттеуден, олармен жұмыс жасауды үйрету
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық
материалды толық меңгеру үшін студент мектептің информатика және физика курсын жақсы
меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Сандық схемалардың классификациясы. Топология және логика
элементтері. ЭЕМ түйіндерінің типтік комбинациясы. Сумматорлар көпразрядты сандарды
қосу. Ондық сумматорлар. Кодтар түрленуі және шифраторлар, дешифраторлар. Дайын
микросхема түрінде немесе логикалық элементтерін реализациялау. Мультиплексорлар,
демультиплексорлар, коммутаторлар. Қозғалыс принципі, дешифраторлар және логикалық
элементтерде немесе дайын микросхема түрінде реализациялау. Мультиплексорларға
комбинациялық схеманың синтезі. ЭЕМ-дегі сандық тізбекті түйіндері. Триггер туралы түсінік,
жай автомат. Триггерлердің классификациясы және негізгі түрлері: RS-триггер түзу және
инверстік кіріс, T, TV, D және JK- триггерлері. Логикалық. Элементтерде құру және кестелерді
ауыстыру, графикалық бейнелеу. Уақыт диаграммалары бойынша жұмыс анализі. Ақырғы
автоматтар түрлері: Мур және Мили автоматы. Граф автоматы, қоздыру функциясы және
автомат ауыстыру кестесі. Ақырғы автомат синтезінің әдістемесі. Қозғалысты регистрлердің
ақырғы автомат синтезі Екілік және екілік емес счетчиктер.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2001. - 528 c.
2. Матюшин О.Т., Нарышкин А.К., Сизов В.П. Цифровые устройства и микропроцессоры/Под
общей ред. А.К.Нарышкина.- М.:Высшая школа, 1996.
3. Казаринов Ю.Н., Номоконов В.Н., Филиппов Ф.В. Применение микропроцессоров и
микроЭВМ в радиотехнических системах.-М.: Высш. шк., 1988.
4. Цифровая и вычислительная техника: Учебник для вузов/ Э.В.Евреинов,
5. Бутыльский Ю.Т.,.Мамзелев И.А и др.// Под ред. Э.В.Евреинова.-М.: Радио и связь,
1991.-464с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Берілген қорының теориясы
Пәннің коды: ВКТ 3213
Пәннің типі: Базалық, таңдау пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б. информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Деректер қорын құру теориялық негіздерін, қазіргі кездегі деректер қорын
басқару жүйелерінің мүмкіндігін, компьютерлік жүйелерде ақпаратты қолдану, өңдеу және
пайдалану технологиясын меңгеруді үйрету болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы .
Курстың/пәннің мазмұны:
ДҚ жүйелерінің белгіленген және негізгі құраушылары. ДҚ қазіргі заманғы басқару жүйесінің
көрінісі. ДҚ көрсету деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымы. Деректер моделдері:
иерархиялық, желілік және деректердің реляциондық моделдері. Схема қатынасы. Реляциондық
модель үшін деректерді манипуляциялау тілі, реляциондық алгебра және SQL тілі;реляциондық
деректер қорларын жобалау; функциональдық, транзитивтік және декомпозициялық тәуелділік;
ақиқат-байланыс әдісін қолданумен жобалау; қазіргі заманғы деректер қорларын басқару
жүйесін(ДҚБЖ) таңдау арқылы үйрену; ДҚ құру және модификациялау; ДҚ іздеу, сорттау және
индексалау; формаларды және есептерді құру; ДҚ физикалық ұйымдастыру; хешировалау және
индексалау файлдары; ДҚ қорғау; ДҚ тұтастығы және қорғау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Дейт Карнеги . Введение в системы баз данных.
2. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных.-М.:ФиС,1995
3. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.-М.:ФиС,1992
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем.М.:ФиС,1989
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Бұлтты технологияларға кіріспе
Пәннің коды: ВТК 3213
Пәннің типі: Базалық, таңдау пән
Оқу жылы: 3 –ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж -аға оқытушы.
Курстың мақсаты: Курста бұлтты есептеудің пайда болуы, дамуы және пайдалану
технологиясы жайлы мәліметтер айтылған. Курста, бұлтты есептеудегі қызмет ету
мүмкіндіктерінің негізгі моделдері қарастырылған. Microsoft, Amazon, Google сияқты бастаушы
вендерлердің шешімі шығарылады.
Сонымен қоса, бұлтты технологиялардың негізгі
артықшылықтары талданады және бұлтты есептеу моделінің кемшіліктері және оларды шешу
жолдары ұсынылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін информатиканың
базалық ұғымдарын, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын,
программалау тілдерін, желі негіздерін және желілік байланыс құралдарын жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Аппараттық қамсыздандырудың дамуындағы негізгі жаңа
тенденциялар, инфрақұрылымға негізгі талаптар қарастырылады. Инфрақұрылымдық
шешімдердің дамуындағы бұлттық концепцияның пайда болуына ықпал еткен қазіргі
технологиялар
қарастырылады.
Аппараттық
қамсыздандырудың
дамуы.
Жаңа
инфрақұрылымды шешімдер. Блейд-жүйенің пайда болуы. Жүйенің пайда болуы және
мәліметті сақтау желілері. SAN топологиясы. ИТ инфрақұрылымының бірігуі. Виртуализация
технологиялары. Серверлердiң виртуализациясы. Виртуализацияның платформаларына
қысқаша шолуы. Vmware. Citrix (Xen). Microsoft. Негізгі бұлтты есептеулер. Бұлтты
есептеулердiң түрлері. «Инфрақұрылым тәрізді сервис» (IaaS) PaaS сервисі секілді платформа.
Сервис секілді (SaaS) программалық қамтамасыз ету. Бұлтты есептеулердің артықшылықтары.
Бұлтты есептеулердің кемшіліктері және проблемалары. Бұлттағы веб-қызметтер. Windows
Azure SDK өңдеушiлерге өңдеу үшiн қажеттi қосымшалардың программалауын интерфейсі.
Windows Azure-де жазу және масштаб жасалатын сервистердi басқару. Windows Azure
платформасы. Windows Azure Storage. Azure Table Services. Azure Blob Services. Azure Queue
Services. Microsoft® .NET Services. Microsoft® .NET Service Bus. Microsoft® .NET Access Control
Service. Microsoft® .NET Workflow Services. Microsoft бұлтты сервисінің мысалдары. Office Live
Workspace. Google сервисінің мысалдары. Google Apps. Google App Engine.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Клементьев Илья Павлович, Устинов Владимир Алексеевич. Введение в Облачные
вычисления. Изд. УГУ . 2009 г.
2. Eric A. Marks, Bob Lozano. Executive’s Guide to Cloud Computing. 2010.
3. Риз Дж. Облачные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.
4. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления – бизнес-платформа XXI века. – М.:
Аквамариновая Книга, 2011. – 256 с.
5. http://www.cloudzone.ru.
6. http://www.vmware.com.
7. http://habrahabr.ru/blogs/Azure/60100/
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мультимедиялық оқыту программалары
Пәннің коды: MOP 3214
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Бейсенбаева Ж. - информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Мультимедиалық құралдардың техникалық және программалық
жабдықтарының жұмыс принципін білу, мультимедиалық оқыту программаларын жасауда
оларға қойылатын талаптарды білу, мультимедиалық құралдарды сабақ түріне байланысты
кешендеуде басшылыққа алатын принциптерді білу, компьютерлік презентациялар мен WEB –
қосымшаларды құру, мәтінмен, дыбыспен, графика және анимациямен жұмыс жасау
құралдары.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, Ақпараттық технологиялар.
Курстың/пәннің мазмұны:
Мультимедиалық технологияларды пайдаланудың шарттары мен аспектілері. Мультимедиа
түсінігі. Мультимедиа жүйесі. Техникалық құралдар, алгоритмдер және программалар:
ақпаратты енгізу, сақтау, бейнелеу, өзгерістер енгізу және шығару. Компьютердің
мультимедиалық құрамы. Мультимедиалық оқыту программаларының ерекшеліктері. Оқыту
программаларына қойылатын талаптар. Оқыту программаларын әзірлеу принциптері мен
технологиясы. Мәтіндерді көруге арналған программалар. Гиперсілтемелік әдіс негізінде оқыту
программаларын жасау. Графикамен жұмыс. Кескіндерді генерациялау әдістері( пиксельді және
векторлық графика, ANSI-графика, дайын графикалық бейнелерді қолдану), Графикалық
редакторлар. Графикалық бейнелер кітапханасы. Графикалық форматтар және оларды
түрлендіру. Демонстрация жасауға арналған программалар. Дыбыспен жұмыс. Дыбысты ендіру
және редакторлеу жүйесі, дыбыстық әсерлерді жасау. Анимациялық құралдар. Анимацияны
құру негіздері. Анимациялық файлдар форматтары және оларды түрлендіру. Анимациялық
файлдарды ойнату. Мультимедиа жүйесінің даму бағыттары. Виртуальды шынайылық.
Виртуальды кеңістік элементтері. Виртуальды кеңістік класстары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Досжанов Б.А.. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар Алматы, 2008 ж. 100 б.
2. Досжанов Б. «Мультимедиа және оның техникалық құрамы», Қызылорда,2006
3. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие.-Киев:ВНV, 1996.-157 с.
4. Мультимедиа в школе: Справочник.-Калуга,1994.-196 с.
5. Радзишевский А.Ю. «Основы аналогового и цифрового звука», 288 стр., М., Вильямс, 2006.
6. Питер Кирн «Цифровой звук. Реальный мир», 720 стр., М., Вильямс, 2007.
7. Найджел Чепмен, Дженни Чепмен «Цифровые технологии мультимедиа», 624 стр., М.,
Диалектика, 2005.
8. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. “Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации”, 2изд., М., Финансы и статистика, 2003.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Көппроцессорлы ЭЕМ-дер архитектурасы
Пәннің коды: KEA 3214
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Тұрғанбаева Ә.Ж. - информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Қазіргі заманғы компьютерлердің архитектурасын, көппроцессорлы
есептеуіш жүйелерге арналған параллельдік бағдарламалаудың әдісі мен технологиясын,
параллельдік бағдарламалау облысында жақсы жұмыс істей алуға үйрету. Курстың міндеті
студенттерді параллельдік бағдарламалау әдісін және конструкциялаудың негізгі әдісін үйрету,
параллельдік алгоритмдердің интерпретациясын және оларды қолдана білуге үйрету.
Параллельдік әр түрлі кесте құрудың негізгі принциптерін студенттерге жетік түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Есептеуіш жүйелердің архитектурасы, Схемотехника
негіздері
Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе, көппроцессорлы есептеуіш жүйенің қолдану облысы және
өндірістік бағалау тәсілдері. Есептеуіш жүйенің архитектурасы. Берілгендерді өңдеудің
параллельдік архитектурасының классификациясы. SMP және MPP архитектурасы. Гибридтік
архитектура. PVP архитектурасы. Кластрлы архитектура. Коммуникациялық құралдарының
құру принциптері. Жоғары деңгейлі өндірістік процессорлардың ұйымдастырылу тәсілдері.
Ассоциативті процессор. Конвейерлі процессор. Матрицалық процессор. Клеткалық және ДНК
– процессор. Коммуникациялық процессор. Берілгендер қоры процессоры. Нейронды
процессор. Көпдеңгейлі логикалық процессор. Көппроцессорлы есептеуіш жүйелерге арналған
коммутаторлар. MBC компоненттеріне қойылатын талаптар. Әр түрлі өндірістегі кластерлер
және массивтік-параллельдік жүйе.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Богданов А.В., Корхов В.В., Мареев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии
многопроцессорных вычислительных систем. Интернет-университет информационных
технологий - ИНТУИТ.ру, 2004
2. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. БИНОМ.
Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий ИНТУИТ.ру, 2008
3. Гуров В.В., Чуканов В.О. Основы теории и организации ЭВМ. Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2006
4. Иванова О.В. Применение ассоциативной конвейерной памяти для организации.
Доклады МК "Информационные средства и технологии", том 2. М.: Изд-во "Станкин",
2000. - с.106-109.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Пәннің коды - ТZhTA3301
Пәннің типі - кәсіптендіру, міндетті компоненті
Курс/пән деңгейі - 3 курс
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Майгельдиева Ш.М., п.ғ.д. профессор.
Курстың мақсаты: Сынып жетекшісі қызметін жүзеге асыру мен ұйымдастыруда тәрбиенің дәстүрлі және қазіргі жаңа
технологиялары бойынша болашақ мұғалімдердің теориялық білімді меңгеруі болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Педагогика, Этнопедагогика, Адамзат
тарихындағы мектеп және педагогикалық ойдың дамуы.
Курстың/пәннің мазмұны: Тәрбие жұмысының мақсаты, міндеті, мәні туралы, мектеп қоғамының тәрбие жүйесі
туралы, сынып жетекші іс-әрекетінің бағыттары мен жүйесі туралы, балалар ұйымының ерекшелігі туралы, тәрбие жұмысының
технологиясы мен ұжымдық шығармашылық ісі туралы, оқушылардың тәрбие деңгейінің диагностикасы туралы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. – Алматы “Дарын” 2004.
2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М.”Владос Пресс” 2002.
3. Қалиев С., Майгаранова Ш., т.б. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. –
Алматы “РБК” 1999.
4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Асадема 2003.
Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканың теориялық негіздері
Пәннің коды: ITN 1302
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті компоненті
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К.- аға окытушы
Курстың мақсаты: Информатиканың фундаментальдi ұғымдары: ақпараттар теориясының
негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң
анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк
қалыптастыру және машықтандыру.
Деректемелері/Пререквизиттері:- Информатика; - Программалау технологиясы .
Курстың/пәннің мазмұны: Информатиканың пайда болуы және дамуы. Есептеу
техникасының даму тарихы. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы. Информатика
құрылымы. Ғылыми зерттеулердің бағыттары (теориялық информатика, ақпараттандыру
құралдары, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік информатика). Ақпарат философиялық
категория ретінде. Ақпаратты түрлендіру. Хабарды сигналдар көмегімен жеткізу. Ақпаратты
өрнектеу формалары. Статикалық. Динамикалық. Кодтау. Декодтау. Ақпараттық жүйелер
(АЖ). Ақпараттық жүйе ұғымы. Ақпараттық жүйелердегі процесстер. Ақпараттық жүйелердің
құрылымы мен топтасуы. ЭЕМ – программалық басқарылатын цифрлы автомат. Тьюринг
машинасы. Пост машинасы. Ақпараттарды өрнектеу үшін санау жүйесін таңдау. Сандық
ақпаратты бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшіру. Теріс сандарды өрнектеу. Сандық
ақпараттардың қателіктері. Логикалық бульдік айнымалы. Логикалық функция. Логикалық
алгебраның элементар функцияларының қасиеттері. Тьюринг машинасы және Пост машинасы
көмегімен алгоритм ұғымын айқындау. Марковтың нормальды алгоритмдері. Маккарти
бойыша рекурсивті алгоритмдер. Алгоримдер арқылы шешілмейтін есептер. Алгоритмнің
күрделілігі ұғымы. Алгоритмнің асимпотикалық күрделілігі. Есептің күрделілігі.Әр түрлі
алгоритмдердің тиімділігін салыстыру. Рекурсивті алгоритмдер. Іздеу және таңдау
алгоритмдері. Сұрыптау. Детерминенделген алгоритмдер. Ықтималдықтар алгоритмдері.
Сандық ықтималдық алгоритмдері. Монте Карло алгоритмі. Ақпараттық модельдеу. Модельдеу
туралы ұғым. Модельдерді құрудың негізгі кезеңдері. Формальдау. Математикалық модельдеу
және есептеу алгоритмі. Информатиканың семантикалық негізі. Компьютерлік семантикалық
жүйелер. Семантикалық ақпарат. Семантикалық амалдар. Семантикалық обьектілер.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие для вузов. -2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с., ил.
2. Информатика: Учебник.- 3-е перераб. Изд./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г –
768 стр.
3. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. Для вузов. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Москва, 2001г - 328 стр.
4. Вирт Н. “Алгоритмы и струтуры данных“ 2-е изд. С-Петербург, 2001г –352стр.
5. Балапанов Е.Қ., Б.Бөрiбаев, Г.Мадиярова. “Жаңа ақпараттық технологиялар“ – Алматы,
2000 ж.
6. Бурин Е.А. “Введение в основы информатики и вычислительной
техники“ Курс лекций.Алматы, 1988г – 144 стр.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web-дизайн
Пәннің коды: WD 3301
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3 оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Web-беттерді әзірлеуге арналған графикалық редактор Photoshop-та жұмыс
істеуді үйрету. Студенттерге web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен
ережелерді түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Компьютерлік желілер, Интернетте
программалау
Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік графика негіздері, түрлері. Adobe Photoshop
растрлық программасы, интерфейстік элементтері. Adobe Photoshop программасындағы
қабаттар, мәтіндер, контурлар, эффектілер. Көлемді кескіндерді визуалдау. Каркасты визуалдау.
Қисық Безье үшін геометриялық алгоритм. Фигураны шығару алгоритмі. Сызықтар және
бояумен толтыру стильдері. Фракталдар. Әртүрлі сызықтарды шығару алгоритмі. Обьект
беттерін бояу. Жарықтың шағылысу моделі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Гурский Ю.А.,Васильев А.В. Photoshop CS.Трюки и эффекты {CD) СПб.:Питер,2004.—
555 с.:ил,
2. Борис
Леонтьев. Web-дизайн:
Тонкости,
хитрости
и
секреты,
http://www.debreuil.com/docs/
3. Тучкевич Е.И. Самоучитель Adobe Photoshop CS2. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-368 с.:
ил. +СD
4. Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВПетербург, 2007
5. Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003
6. Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
7. Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
8. Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005
9. http://debreuil.flashmaster.ru/
10. http://members.rotfl.com/bobleon
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web-беттерді әзірлеу технологиялары
Пәннің коды: WAT 3301
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Жүсіпбек Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Internet ғаламторында сайт құруды үйрену. Java-платформасының басты
қасиеттерінің,
құралдарының және утилиттерінің түсінігін беру, студенттерді күрделі
есептерге арналған қосымшаларды өңдеуді үйрету, келешекте Java-технологияларын негіздерін
беру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы.
Курстың/пәннің мазмұны: Java программалау тілінің шығу тарихы мен дамуы. Тіл негіздері,
файлдармен, желімен, пайдаланушының терезе интерфейсімен (GUI) жұмыс жасауға арналған
кітапханалар. Тілдің негізгі ұғымдары мен конструкциялары, рұқсат модификациясы, ат беру
бойынша келісімдер, типтердің озгеруі, массивтермен жұмыс жасау, қателерді түзетіп
өңдеу(ерекше жағдайлар). XML-мен танысу. W3C (World Wide Web Consortium) ресми
спецификацияның негізінде XML-құжаттарын құрудын ережелері мен әдістері, CSS және XSL
қолдануымен XML-құжаттарды веб-браузерде тікелей көріп шығу, мәліметтерді байланыстыру
арқылы HTML беттерінің көмегімен XML-құжатының көрінісін алу, XML-құжатының (DOM)
объекті моделі, скрипттер тілі Microsoft Jscript, және Microsoft Internet Explorer-де XML-дың
колданылуын көріп шығу.
Ұсынылатын әдебиет:
Борис Леонтьев. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты, http://www.debreuil.com/docs/
Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВ-Петербург,
2007
Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003
Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005
http://debreuil.flashmaster.ru/
http://members.rotfl.com/bobleon
Морозова О. Построй свой супер сайт за 21 день! СПб.: БХВ-Петербург, 2005
Калиновский А. Ваша домашняя страничка в Интернете. Homepage или просто “хомяк”.
СПб.: БХВ-Петербург, 2002
Дуванов А. Web- конструирование. Элективниый курс - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқу процесіндегі жаңа ақпараттық технологиялар
Пәннің коды: OPZhAT 3302
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Оқу процесінде жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен қолдана білу
дағдысын қалыптастыру; ақпараттық технология құралдарын дамыту және жетілдіру
жағдайында студентке өздігінен оқу, өзіндік даму және өздігінен іске асыруға қажетті
шығармашылық потенциалын дамыту болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар ұғымы. Ақпараттық технологияның
техникалық құралдары. Ақпараттық процесстерді жүзеге асырудың аппараттық және
программалық
құралдары.
Оқытудағы
интерактивті
құрылғылар.
Интерактивті
технологиялардың жұмыс негіздері. Модульдік оқыту құрылымы. Оқу модульдерін әзірлеу.
Білім беруге арналған электрондық басылымдардың компоненттік құрамы. Қашықтан оқытуды
ұйымдастыруға қажетті аппараттық және программалық жабдықтамалар. SmartBoard
интерактивті тақтасымен жұмыс. Тақтаны жұмысқа баптау. Мультимедиа жөнінде түсінік және
қолдану облыстары. MIMIO интерактивті жүйесі. MIMIO жүйесінің аппараттық-программалық
жабдықтамасы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, 1998. 27 с.
2. Досжанов Б.А. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар. Оқу құралы. – Camelot
International, 2008.-100б.
3. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы. Қызылорда:
ҚМУ, 2004-81б.
4. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. М:Изд-во
МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.-248с.
5. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Использование мультимедиа технологии в общем
среднем образовании./ Интернет издание, 2008.-98с.
6. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие. –Киев: ВНV, 1996.-157с.
7. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Самые популярные программы:
прак.пособ. Под редакции Комягина В.Б. – М:Изд-во «Триумф», 1999.-368с.
8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет.
Быстрый старт:прак.пособ. –М: Изд-во «Триумф», 2001.-320с.
9. Комягин В.Б. Создаем и копируем диски CD-R\ROM, DVD-ROM, CD-R\RW, DVDR\RW. –М: Лучшие книги, 2005-384с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық және зертханалық
сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар,
презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электрондық оқыту ресурстарын құру технологиялары
Пәннің коды: EORKT 3302
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.Е.- информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттерге электрондық оқулықтарды құрудың ерекшеліктері мен
қажеттілігін, негізгі концепцияларын, оқулықтардың түрлері мен оларды құрудағы талаптарды
атап көрсету, құрудағы қолданылатын әр түрлі бағдарламаларға тоқталу, Dreamweaver
бағдарламасын электрондық оқулықтар құруда қолданудың артықшылықтарын түсіндіру,
студенттерге электрондық оқулықтарды құруды және оларды құруда негізгі талаптарды қатаң
сақтауға үйрету болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Электрондық оқыту негіздері
Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Электрондық оқулықтың құрамы мен мазмұны.
Электрондық оқулықтардың негізгі функциялары. Электрондық оқулықтар классификациясы.
Электрондық оқулықтарды құруға қойылатын негізгі талаптар. Ұсыныстар. Оқу материалын
компьютерлік дайындау. Мәтін. Мәтіннің құрылымдық элементтері. Мәтіндік матеиалдарға
қойылатын талаптар.
Оқытудың көрнекі құралдар классификациясы. Кесте. Схемамен жұмыс.
Сілтеме, гипермәтін және гипермедиа жүйелерін қалыптастыру.
Электрондық оқулықтар құратын бағдарламалар және олардың ерекшелітері. Macromedia
Dreamweaver бағдарламасы. Dreamweaver бағдарламасымен жұмыс істеудің негізгі
принциптері. Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктері. Macromedia Dreamweaver
бағдарламасы. Форматтау. Арнайы символдар қою. Қаріптермен жұмыс істеу. Түстерді басқару.
Web- беттер құру. Web- беттердің негізгі объектілері. Гиперсілтеме элементімен жұмыс істеу.
Кестелер. Фреймдер. Кестелерді қалыптастыру. Кестені форматтау. Ұяшықтағы мәліметтермен
жұмыс істеу. Web- сайттармен жұмыс. Сайттарды жоспарлау. Web- сайттардың логикалық
құрылымы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Краснова Г.А., Беляев М.И., Соловов А.В. «Технологии создания электронных
обучающих средств», Москва, 2002г.
2. Соловов А.В. «Проектирование компьютерных систем учебного назначения».-Самара,
1995г.
3. «Теория и практика создания образовательных электронных изданий», Москва,
Издательтво РУДН, 2003г.
4. КрасноваГ.А., Савченко П.А., Савченко Н.А. «К вопросу о концепции интерфейса
электронных учебников», Москва, 2001г.
5. Информатика: Учебник. 3-е перераб. Изд./Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. Москва,
2001г – 768стр.
6. В. Дьяконов «Мультимедиа – ПК. // Домашний Компьютер» 1996
7. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. «Современный самоучитель работы на персональном
компьютере», Москва, 1997г.
8. Карпов Б., Жданов А. «Dreamweaver 47 Краткий курс» - Питер, 2001г.
9. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя» - Москва, 1999г.
10. Под редакцией С.В. Симоновича, «Информатика. Базовый курс». – Санкт – Петербург,
2002г.
Сабақ беру әдістері: лекция, баяндау, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Анимациялық технологиялар негіздері
Пәннің коды: ATN 3303
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Курсты оқыту мақсаты студенттерге өндіріс пен жаңа технологияларды
пайдалануды меңгертіп, анимация жасаудың негіздерін үйрету.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
Компьютерлік графика пәні бойынша материалдарды білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Macromedia Flash программасының интерфейсі. Панельдермен
жұмыс. Macromedia Flash программасында сурет салу. Веекторлық графикамен танысу. Сурет
салу иинструменттері. Бояуды пайдалану. Macromedia Flash программасында растрлық
беейнелерді пайдалану. Импорттау, трассировкалау, жіктеу, сығу. Macromedia Flash
программасында мәтінмен жұмыс жасау. Text инструменті. Мәтін параметрлері. Macromedia
Flash фильмінің элементтерімен жұмыс жасау. Символдар, экземплярлар. Библиотека
элементтері. Macromedia Flash программасындағы видео. Видеоны интеграциялау.
Импортталған видеомен жұмыс. ActionScript тілімен жұмыс. Actions панелі. Айнымалыларды,
берілгендерді және берілгендер типтерін басқару.
Ұсынылатын әдебиет:
1.Гурвиц Майкл, Мак-Кейб Лора. Использование Macromedia Flash MX. Специальное издание.:
Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. — 704 с.: ил. — Парал. тит. англ.
2.Исагулиев К. Macromedia Flash 5. Отладка, публикация и экспорт фильмов. Слои и обьекты.
Редактирование, компиляция в формат .CHM, Горчаков Д.А.
3.Web-сайт своими руками - И. Шапошников .: БХВ – Санкт-Петербург, 2000.
4.Flash Анимация в Интернете – Дерек Франклин, Брукс Паттон.: СПБ: Символ Плюс – СанктПетербург, 2000.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Имитациялық модельдеу
Пәннің коды: IM 3303
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Модельдеу әдiстерiнiң негiзiнде үлкен жүйелердi жасау әдiстерiн
студенттерге үйрету, модельдеушi алгоритмдi қазiргi программалау тiлдерi арқылы ЭЕМ-де
программаларды жүзеге асыру, нақты жүйенi модельдеу әдiсi мен формализация және
алгоритмизация әдістерiн үйрету, студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн,
ақпараттық жүйелер негiздерiн оқыту.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік білу үшін жүйелердi модельдеудiң
математикалық схемаларын, жүйе моделiн құру принциптерiн, тиiмдi басқару есептерiн
шешудiң математикалық әдiстерiн, эксперименттерді жобалау әдiстерiн, эксперименттердi
жобалау, псевдокездейсоқ сандардың машиналық жүзеге асырылу процедурасын, типтiк
динамикалық құрылымдарды модельдеу, тиiмдi басқару есептерiн шеше білуі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Кiрiспе. Модельдеу - тану әдiсi ретiнде. Жүйенi модельдеудегi
негiзгi түсiнiктер. ААЖ-ны (автоматтандырылған ақпараттық жүйе) зерттеуде және жобалауда
модельдеудi пайдалану. Жүйелердi модельдеу түрлерiнiң классификациясы. ЕТ көмегiмен
жүйелердi модельдеудiң тиiмдiлiгi мен мүмкiндiктерi. Модельдеудегi жүйелiк әдiс. БАЖ
(басқарудың автоматтандырылған жүйелерi)-нiң жүйелiк анализi. Тұтастылық принципi және
оның салдарлары.
БАЖ-нiң сыртқы бөлiгi және ортасы. БАЖ-нiң құрылымдықфункционалдық ерекшелiктерi. Жүйенi талдау әдiстерi. Псевдокездейсоқ сандар және
олардың машиналық жүзеге асырылу процедурасы.
Аппараттық әдiс. Кестелiк әдiс.
Алгоритмдiк әдiс. Орта квадраттар әдiсi. Псевдокездейсоқ тiзбектердi генерациялаудың
конгруэнттi процедурасы. мультипликативтi әдiс. Аралас әдiс. Жүйе модельдерiнiң негiзiнде
машиналық эксперименттi жобалау. Машиналық эксперименттердi тактикалық жобалау.
Эксперименттi жобалау әдiстерi. Стратегиялық жобалау.
Функционалдық модель.
Флуктуациалау мәселелерi. Бастапқы шарт және тепе-теңдiк. Автотоқтату ережелерiн қолдану.
Жүйелердi модельдеудiң программалық және техникалық құралдары. Кездейсоқ процесстердi
жүзеге асыруды қалыптастыру операторлары. Модельдiң логикалық схемасын тұрғызу.
Имитациялық модельдеу тiлдерiнiң салыстырмалы анализi. Жүйенi модельдеудiң қолданбалы
программалар пакетi. Жүйелердi модельдеудiң математикалық схемалары. Математикалық
модельдi құрудың негiзгi әдiстерi. Үздiксiз-детерминацияланған модель (Д-схемалар).
Аналогты модельдер. Типтiк динамикалық құрылымдар. Сызықты дифференциалдық теңдеудi
шешудiң операторлық әдiсi. Тиiмдi басқару есептерiн шешудiң математикалық әдiстерi. Шектеу
жоқ кездейсоқ экстремалды есептердi шешу әдiстерi. Вариациялық есептеу элементтерi.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Электронный учебник для дистанционного образования. 5 курс, 10 семестр.
“Моделирование систем“, КарГТУ, кафедра АИС, 1,71 Мб
2. Под редакцией С.В.Симоновича. “Информатика. Базовый курс“. –Санк-Петербург,
2002 г.
3. Павлова Н.Т. Компьютерный курс лекций. Астана, 2001.
4. Беркінбаев К.Н., Ажиханов Н.Т., Нурулаев А.Н.,Ниязова Б.Ж.. Компьютерлік модельдеу
негіздері. Оқу - әдістемелік құрал. Алматы-2007.
5. Петров В. Н. “Информационные системы“.СПБ.: Питер, 2002
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Есептеу жүйелері, желілер және телекоммуникациялар
Пәннің коды: EZhZhT 3304
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Альменаева Р.О -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді компьютерлік желілер негіздерін үйретіп, жергілікті желілер
технологияларын және оларды қолдану түрлерін меңгертуге басты назар аударылады.
Студенттерге желілер архитектурасы және желі қызметтері жөнінде түсінік бере отырып,
есептеуіш желілер концепцияларын құрастыруды, желілерді құрастыруды, физикалық ортада
деректерді өткізуде білімдерін қалыптастыру үшін өте қажет. Пәнді оқып үйренуде студенттер
мынадай дағдылар қалыптасуы керек: есептеуіш желілер туралы түсінік болуы, негізгі желі
компоненттерін және желі қызметтерін білуі қажет, желіні құрастыруды және желі мәселелерін
шеше білуі тиіс, желіні қолдануда практикалық дағдылануы тиіс.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп
информатикасының базалық ұғымдарын, дискреттік математика, ЭЕМ және программалау,
тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік желілер түрлері, компьютерлік желінің
сипаттамасы, серверлік және бір рангілі желілер, артықшылықтары мен кемшіліктері, мәлімет
жіберу ортасы, аналогты канал, сандық канал, кабельдік канал; компьютерлік желілердің
топологиясы (шина, жұлдызша, сақина), модем технологиясы, коммутациялау әдістері, желілік
техникалық құралдар, OSI көпдеңгейлік жүйесі, OSI моделі деңгейлерінің өзара әсерлесуі, OSI
деңгейлері, жүйелік технологиялар, желілік операциялық жүйелер, Unix операциялық жүйесі,
ауқымды есептеу желілерінің функциялары және түрлері, Internet желісі, хаттамалар (ARP,
RARP, TCP, UDP), желіні қорғау әдістері, DNS қызметі, сымсыз технологиялар (WI-FI,
Bluetooth, GSM), бағыттауыштар, бағыттауыш алгоритмдері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. –М.:Форум,2007.
– 271 с.
2. Шарапова М.М. Курс лекций по дисциплине «Компьютерные сети». Учебное пособие. –УстьКаменагорск, 2007. – 184 с.
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы/–СПБ:
Издательство «Питер», 2006. – 960с.
4. Дроздова Е.Н. Компьютерные сети: технологии, протоколы, компоненты. Учебное пособие. –
С.-Пб.: Петербургский институт печати, 2006. – 159с.
5. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. Учебный курс
(2-е изд). – СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 2003. –240с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Графтар теориясы
Пәннің коды: GT3304
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жарменова Б.К. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттердің графтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп,
комбинаторика есептерін шешу мен граф құрудың әдістерін үйренуге басты назар аударылады.
Сонымен қатар студенттердің ақыл-ойын өзінің қазіргі ақпарат мүмкіншіліктерін, қабілеттерін
нығайтуға және кездейсоқ заңдылықтарын танып-білуге бағытталған. «Графтар теориясы»
курсы студенттердің абстрактілі, алгоритмдік ойлау мәдениетін қалыптастыру үшін өте қажет.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Математикалық талдау;
Дискреттік математика;
Математикалық логика;
Информатика.
Курстың/пәннің мазмұны: Қарапайым ұғымдар (түсініктер) мен анықтамалар. Көбейту мен
қосу қағидасы ( принципі). Орын ауыстыру, орналастыру мен үйлестіру. Графтар дәрежесінің
қасиеттері. Эйлер теориясы Бағытталған графтар. Графтардын ең қарапайым қасиеттері. Ашық
(дерево) және тұйық (цикл) графтар ұғымы. Жазық графтар қасиеттері. Ашық графтар
қасиеттері. Эйлер графтарымен қолды үзбей сызу есептері. Ілулі граф. Ілулі графтағы қысқа
жолдар және қысқа маршруттарды құрудың Форда алгоритмі. Графта қысқа жол іздеу.
Графтағы ара-қашықтықтардың сипаттамалары. Графты орап өту. Графтарды бояу және Зыков
алгоритмі. Бағытталған графтар және Форд-Фалкерсон алгоритмі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ф.А.Новиков, Дискретная математика для программистов,М.,2001
2. Иванов Б.Н. Дискретная математика для программистов. Учебник СПБ. Ланв. 2002.
3. Белов Теория Графов, Москва, «Наука»,1968.
4. Жетпісов Қ., Математикалық логика және дискретті математика, Қарағанды, 2008
5. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1980.
6. Исмагилов Р.С., Калинкин А.В. Матеpиалы к пpактическим занятиям по куpсу:
Дискpетная математика по теме: Алгоpитмы на гpафах. - М.: МГТУ, 1995
7. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. – М.: Высшая школа, 2002. – 384 с.
8. В. В.Куликов, Дискретная математика (учебное пособие). М., РИОР, 2007. 174 с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Деректер қоры және ақпаратық жүйелер
Пәннің коды: DKAZh 4305
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты:.
Казіргі заманғы мәліметтер қорының теориялық негіздерін, мәліметтер қорын жасау және
олармен жұмыс істеу принциптерін үйрену, студенттерді әртүрлі информациялық жүйелерде
мәліметтер қорымен жұмыс істеуге қажетті біліммен қаруландырып, дағдыларын қалыптастыру
болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Программалау
Курстың/пәннің мазмұны:
Мәліметтер қорының пайда болу және даму тарихы. Ақпараттық жүйелердің
архитехтурасы. Ақпараттық жүйелердің классификациясы. Жергілікті ақпараттық жүйелер
және компьютерлік желілердегі ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйедегі мәліметтер қоры.
САSE - технология. Мәліметтер қорының модельдері: иерархиялық, желілік, постреляциялық,
көпөлшемді. Мәліметтер қорын берудің деңгейлері: қолданушылық, концептуалдық және
физикалық. Мәліметтер қорының физикалық және логикалық тәуелсіздігі. Мәліметтер қорын
жобалау. Реляциялық модель. Атрибут (өріс, бағана). Кортеж (жазба, жол). Қатынас (кесте).
Нормаль формалар. Алғашқы және сыртқы кілттер. Реляциялық алгебраның амалдары.
Мәліметтер қорында ақпараттарды қорғау. Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). SQL
тілі. Жоғары деңгейдегі программалау тілдерін пайдаланып мәліметтер қорын программалау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Золотова С.И. Практикум по Access. Финансы и статисктика, Мосвква, 2000.
2. Джулия Келли, Самоучитель Access 97. Питер. Санкт – Петербург, 2000.
3. Робинсон С. Access 2000. Учебный курс.
4. Глушаков С.В.,Ломотько Д.В. Базы данных. – Харковь: Фолио; М.:ООО «Издательство
АСТ», 2002.
5. Хомоненко А.Д., Цыганков В. М., Мальцев М.Г. Базы данных. Учебник для высших
учебных заведений/ Под ред.проф. А.Д. Хомоненко. – Санкт –Претербург: «КОРОНА
принт», 2000.
6. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных.–Харков:Фолио; М.:ООО«Издательство
АСТ», 2002.
7. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг SQL – полное руководство, 2000.
8. Архангельский А.Я., «Язык SQL в Delphi5». – Москва, Издательсьво «Бином», 2000.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сандық технологиялар
Пәннің коды: ST 4305
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Айтимов М.Ж -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Қазiргi заманғы сандық ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн
ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру. Тұрмысқа арналған цифрлық
құрылғылар. Сандық технологиялардың көмегімен видеофильм түсіру этаптары жасау әдiстерiн
студенттерге үйрету. Видеоэффектлерді практикада қолдану. Бейнемен жұмыс істейтін
қолданбалы программа түрлерімен таныстыру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Ақпараттық технологиялар, Қолданбалы
программалық қамтамасыз ету, Компьютерлік графика.
Курстың/пәннің мазмұны: Сандық технологиялар. Олардың пайда болу тарихы. Компьютерде
сандық ақпараттың берілуі. Сандық технологиялар түрлері. Сандық технологиялардың
архитектуралық айырмашылықтары. Сканерлер. Сканерлермен жұмыс істейтін программалар.
Видеокамера түрлері. Видеокамералардың техникалық сипаттамалары. Дербес компьютердің
бейнежүйесі. Компьютерді видеостудия ретінде қолдану. Өзге цифрлық құрылғыларды қолдану
ерекшеліктері. Тұрмысқа арналған цифрлық құрылғылар.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Кирьянов Д., Кирьянова Е. Adobe Premiere Pro CS3 Санкт-Петербург 2008 г.
2. Столяров А.М., Столярова Е.С. Pinnacle Studio/Studio Plus v. 10.5 М. 2001 г.
3. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В.
Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.
4. Левин А. Самоучитель Компьютерной графики и звука. –СПб.:Питер-2003 г.
5. http://www.intuit.ru
6. Шафрин Ю. А . “ Основы компьютерной технологии“.-М., АБФ, 2004.
7. Петров В. Н. “Информационные системы“.СПБ.: Питер, 2002
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Пареллель есептеулер
Пәннің коды: РЕ 4306
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Параллель есептеулер негізін оқып білу; Деректер параллелизмі және
алгоритмдік параллелизмді түсіндіру; Әр түрлі типтегі параллель компьютерлерге қысқаша
шолу беру; Параллель программалаудың әр түрін қарастыру; Кейбір негізгі параллель
алгоритмдерді беру: сұрыптау; кескінді өңдеу және тағы басқалар.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін жеке
компьютерлердің архитектурасын, компьютерлік желілер, есептеу әдістерін білу керек.
Сонымен қатар мына мәселелерге назар аударылады: Мәліметтерді өңдеу негіздерін білуге;
Компьютер архитектурасын жетік білуге; Бейнені параллель өңдеудің негізгі типтерін білуге;
Курстың/пәннің мазмұны: Параллелизм. Программалаудың параллельдік модельдері.
Параллельдік компьютерлер: параллельдік компьютерлердің типтері. Флинн таксономиясы,
жаңа таксономия құрудың әдістері. Параллельдік программалаудың тиімділігін бағалау.
Процесстер және синхронизация: аппараттық деңгейдегі синхронизация, программалау тілі
деңгейдегі синхронизация. Хабар тасымалдау синхронизациясы және күту механизмі.
Параллелдік алгоритмдер: салыстыру және алмастыру, бөлшектеу әдісі, матрицалық
есептеулер, сандық әдістерді параллельдеу алгоритмдері.
Параллельдік программалау: PVM, BSP, MPI, LINDA, OPENMP, С++ қолданып бөлінген
берілгендермен жұмыс. Параллельдік программалау тілдері: Оccam және HPF. Параллельдік
алгоритмдерді әртүрлі есептерді шешуге қолдану. Мультипроцессорлық есептеу жүйесін құру
әдістері. Параллельдік есептеу жүйесінің түрлері. «Операнд-операция» түріндегі граф алгоритм
моделі. Параллель алгоритмдер және программаларды өңдеу принциптері. Параллель
программалаудың өңдеу жүйесі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений БИНОМ. Лаборатория знаний,
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007
2. Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP
БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий –
WWW.INTUIT.RU, 2008
3. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP:
Учебное пособие".- М.: Изд-во МГУ, 2009
4. Ә.Ж.Ақжалова Параллельдік есептеу. Алматы 2004
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу
Пәннің коды: OАОZ 4306
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Альменаева Р.Ө.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: математикалық моделдеу әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді
талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді. Сонымен қатар студенттерді әртүрлі
пәндік салалардағы нақты құбылыстарды математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын
есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу алгоритмдерін жасау мен қолдануға дайындау.
Деректемелері/Пререквизиттері:. аналитикалық геометрия, математикалық талдау,
ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, программалау
Курстың/пәннің мазмұны:
Сызықтық бағдарлама: Сызықтық бағдарлама есебінің қойылу, оның геометриялық және
экономикалық интерпретациясы, екі жасты принципі, тиімділік шарттары, транспорттық
тапсырмасы, симплекс әдіс, Дербес анализінің элементтері. Математикалық бағдаламаның екі
жақтылығы. Сызықсыз бағдарлама: есебінің қойылуы, экономикалық интерпретация, екі
жақтылық, Кун-Таккердің теоремасы, тиімділік шарттары, айып функция әдістері, мүмкіндік
бағыттары, сызықтық кесінділер, тегіс емес оптимизация. Оптимизация, шартсыз және шартты
оптимизацияның сандық әдістері. Эйлер теңдеуі. Беллманның динамикалық программалау
әдісі.
Операцияны зерттеу. Операцияларды зерттеу пәнінің дамуы және тарихы. Шешім қабылдау
және ойындар теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық емс моделдер. Сызықтық
прорграммалаудың есептері. Транспорттық есептер және оны жетілдіру. Желілік моделдер.
Ықтимал моделдер. Имитациялық моделдеу. Жүйелік анализ.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.:
Высшая школа, 2000.
2. Плисс А.И., Сливина Н.А. MathCad 2000. Математический практикум. М.: Финансы и
статистика, 2000.–655с.
3. Плисс А.И., Сливина «Н.А.Лабораторный практикум по вычислительной математике»,
М.,1994
4. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный В.И. «Вычислительные методы», М. Наука,1976,
т.1; М., Наука, 1977, т.2
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту
ерекшеліктері
Пәннің коды: Shkmioe4307
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Сейсеке Ж.Б. -оқытушы
Курстың мақсаты:
«Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері» курсының қазiргi оқу
жоспарындағы орнын анықтау. «Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту
ерекшеліктері» курсын оқи отырып:
- болашақ маман “Информатика“ пәнiнiң жастарға жалпы бiлiм берудегi маңызын;
- бірнеше топпен жұмыс жасау әдістеріне машықтануды;
- оның болашақ кәсiби түрде дайындаудағы орнын терең түсiнуiн;
- мектеп информатика курсының мазмұнын iрiктеу принциптерiн түсiндiре алуын;
- бұл пәннiң бiлiм берудi компьютерлендiрудiң жалпы проблемаларын шешудегi алатын
орнын ұғынуы қажет.
-
дербес оқу ЭЕМ-дерiнiң жергiлiктi желiсiмен жабдықталған информатика кабинетiн
пайдалану мақсаты мен оны ұйымдастыру принциптерiн бiлуi;
информатиканы оқыту проблемаларын шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауға
баулиды.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы
информатиканы және информатиканың теориялық негіздері пәнін жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны:
Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері және оның жалпы
мәселелері. Информатиканы оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы
информатиканы оқыту ерекшеліктері. Шағын комплектілі мектепте информатиканы оқытудың
мақсаты. Теория мен практиканың байланысы. Кері байланыс орнату тәсілдері. Бақылау.
Даралап және саралау оқыту әдісі. Рольдік ойындар. Мектеп информатика курсының құрлымы.
Дидактика принциптері және информатиканы оқыту. Оқушылардың компьютермен жұмыс
жасау деңгейлері. Информатиканы оқыту әдiстерiне шолу. Информатика пәніне қызығушылық
және оқушы қажеттілігі. Шағын комплектілі мектептерде информатика және есептеуіш техника
кабинетінің жұмысын ұйымдастыру. Шағын комплектілі мектептерде дербес компьютерлердің
орналасуына және жабдықталуына қойылатын талаптар. Шағын комплектілі мектептерде және
мектепке дейінгі мекемелердегі компьютерлік сыныптарға қойылатын санитарлық-гигиеналық
талаптар. Информатикадан факультатив сабақтарды жүргізу әдістемесі. Информатикалық
үйірме. Информатика сабағын оқытуда білімді тексеру әдістері. Мектептегі шығармашылық
сабақтар. Шығармашылық сабақты әзірлеу. Қашықтықтан оқыту «e-learning» электронды оқыту
шеңберінде ұйымдастыру. Шағын комплектілі мектептерге арналған оқу әдістемелік құралдар.
Ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру технологиясы. Шағын комплектілі
мектептерде программалау тілін оқыту әдістемесі. Шағын комплектілі мектептерде
информатиканы оқытудың жалпы әдістемелік принциптері, ақпараттық оқытуды
ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері. Біріккен сыныптардың оқу процесінде қазіргі заманғы
ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері. Оқытудың ұжымдық тәсілі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Халықова К. «Информатиканы окыту әдiстемесi», Алматы, 2000ж.
2. 8-11 класқа арналған Информатика пәнiнен Мемлекеттiк бiлiм беру стандарты
3. http://www.ural-chel.ru/guon/oso/trebmal.htm Требования к условиям и организации обучения школьников в малокомплектных школах
4.Информатика негiздерi журналының басылымдары
5. http://www.obrazovanie.kz/data/aul/1.php Как живут МКШ в Казахстане.
6. Шағын комплектілі мектепте оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992
7. «Информатика» 9-класс оқулығы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл
8. Г.Т.Жақыпбекова «Информатиканы оқытудың жалпы әдiстемесi» оқу құралы,
Шымкент –2002г.
9. Вопросы Интернет-образования http://www.sputnik.mto.ru/biblioteka/
10. Образовательные интернет-ресурсы /А.Ю. Афонин, В.Н. Бабенко, М.Б. Булакина и др.;
под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004. – 287с.
11. Мамырова Л.К., Нүрсейітова С.. Шағын жинақталған мектеп-білім беру. - Алматы:
Ғылым, 2002.
12. «Информатика» 7-класс оқулығы, Алматы, «Атамұра», 2003 жыл
13. «Информатика» 8-класс оқулығы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл
14. http://www.open.websib.ru/conference/kontaev.html
организация
учебновоспитательного процесса в МКСШ
15. http://www.akipkro.ru/education/s-school/zan.html Организация учебных занятий в
МКСШ
16. http://www.edustrong.ru/main/book/maloshkola.htm Оборудование для МКСШ.
17. Разработка Концепции развития малокомплектной школы в Республике Казахстан на
2010-2020 гг.:
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау тілдері көмегімен олимпиадалық есептерді
шешу әдістері
Пәннің коды: PTKOEShА 4307
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Программалау негіздерін оқыту. Комбинаторика элементтерін
программалауда пайдалану. Графтар теориясының элементтерімен студенттерді таныстыру.
Программалаудан олимпиадалық есептер құрылымына шолу жасау. Үлкен сандармен жұмыс
жасауды үйрету. Программалау тілдері мен программалау жүйелерінің өзара ерекшеліктерін
білуге үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері: Алгебра және анализ бастамалары. Информатика.
Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Сандық әдістер. Программалау.
Курстың/пәннің мазмұны: Олимпиадалық есептерді шығару әдістері. Программалау тілінен
олимпиада жүргізу ерекшеліктері. Аутотренинг әдістері. Олимпиадаға дайындалу
ерекшеліктері. Техникалық дайындық. Программалау құрылымы. Логикалық сәйкессіздік.
Тактикалық дайындық. Психологиялық дайындық. Программалау техникасы. Программалау
тілі негіздері. (Паскаль, Си). Циклдер. Функциялар және процедуралар. Берілгендердің күрделі
типтері. (массивтер, жазулар, басқару операторы, файлдар. Рекурсия. Динамикалық жадыда
ақпаратты сақтау ерекшеліктері. Алгоритм күрделілігі түсінігі. Алгоритмдер, есептерді шешу
принциптері мен әдістері. Әздеу және сұрыптау алгоритмдері. Динамикалық программалау
принциптері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ахо А.А., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.
М.: Мир, 1979.
2. Асанов М.О. Дискретная оптимизация. Екатеринбург: УралНаука, 1998.
3. Андреева Е.В. Еще раз о задачах на полный перебор вариантов. “Информатика”, №45, 2000.
4. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков.
Фолио. 1997.
5. Гарднер М . Математические головоломки и развлечения М.: Мир, 1982.
6. Гордеев Э.Н. Задачи выбора и их решение. В кн.: Компьютер и задачи выбора. M.:
Наука, 1989.
7. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и трудноразрешимые задачи. М.: Мир, 1982.
8. Даулеткулов А.Б. Основы программирования на языке Паскаль (алгоритмизация и
программирование). Алматы. НИТ. 2004.
9. Кирюхин В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачи по информатике. Международные
олимпиады 1989-1996. - М.: “ABF”, 1996.
10. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.
11. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (8 класс). Минск. Народная
ясвета.1997.
12. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (9 класс). Минск. Народная
ясвета.1997.
13. Липский В. Комбинаторика для программистов. М. Мир. 1988.
14. Окулов С.М. Геометрические алгоритмы. “Информатика”, №15, 16, 17, 2000.
15. Окулов С.М. 100 задач по информатике. Киров: изд-во ВГПУ, 2000.
16. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: введение. — М.: Мир, 1989.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық және зертханалық
сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар,
презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік желілер
Пәннің коды: KZh 4308
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Сейсеке Ж.Б. -оқытушы
Курстың мақсаты: Компьютерлік желілер негіздерін үйрену, жергілікті желілер
технологияларын және оларды қолдау түрлерін меңгеру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп
информатикасының базалық ұғымдарын, операциялық жүйелер, схемотехника негіздері,
дискретті математика, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын,
программалау тілдерін жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны:
Компьютерлік желілер түсінігі және түрлері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Негізгі
топологиялар.
Топологияны
таңдау.
Протоколдар,
интерфейс,
коммуникациялық
протоколдардың стегі ұғымдары. Желінің OSI деңгейлерінің мақсаттары. Дискреттік
мәліметтерді тасымалдау негізі. Кабельдердің стандарттары. Физикалық деңгейде мәліметтерді
тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация
принциптері. Жергілікті желілердің негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарының
құрылымдары. Жүйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар.
Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы. Желілі адаптерлердің функция,
мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Көпірлер және
коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желінің
технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері. ТСР/IР
протоколдарының стегі. IР пакет құрылымы. IР желідегі адрестер. Маска қолдану. ТСР/IР
утилиттері. Желілі операциялық жүйелер. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды
басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Басқарушы функциялары және
басқару құралдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері.
Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорларды тексеру.
Ұсынылатын әдебиет:
1.
Виснадул Б.Д., Лупин С.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. –М.:Форум,
2007. – 271 с.
2.
Шарапова М.М. Курс лекций по дисциплине «Компьютерные сети». Учебное пособие. –
Усть-Каменагорск, 2007. – 184 с.
3.
Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы/ –
СПБ: Издательство «Питер», 2006. – 960с.
4. Кожанов Ю.Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения: научно-популярное
издание СПб., 2006. –218 с.
5. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы
маршрутизации INTERNET. М:ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 – 832 с.
6. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. ПК с нуля. Пособие для начинающих
опытных пользователей ПК. Москва «Альянс-пресс» 2003. – 495с.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, компьютер
класы, желі, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жасанды интеллект жүйелері
Пәннің коды: ZhIZh 4308
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Аубакирова Ж.Қ.- аға оқытушы
Курстың мақсаты:
Жасанды интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс мәселелеріне кіріспе беріп,
инженерлік білім әдістерін және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде нейрон
желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктерін оқыту; білім қоры, фактілер
және ережелер ұғымын қалыптастырып, білім қорының ережелер түрінде жазылуын үйрету;
білім қорын құруды үйрету; білімді модельде арқылы бейнелеуді үйрету; шешімдер ағашы
жөнінде ұғым қалыптастырып, ағашты ережелерге түрлендіруді үйрету; жасанды интеллект
жүйесінің архитектурасын үйрету, заңдарды интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету
әдістерін оқыту, эксперттік жүйелер білімдерінің базасын модельдеу және шешімді іздеу,
негізгі түсініктерді ашу және нейрон желілерінің негізгі модельдерін оқыту.
Деректемелері/Пререквизиттері:. Сызықтық алгебра, математикалық логика, программалау
тілдері, информатика.
Курстың/пәннің мазмұны:
Жасанды интеллектің базалық түсініктері, оның есептері және әдістері, терминология, жасанды
интеллект жүйелерінің философиялық аспектілері, даму тарихы даму тенденциясы; бейнелерді
тану, бейнелерді тану есебінің қойылуы, тану әдістері;
бірінші ретті логика предикаттары,
білім және мәліметтер, білімді құрылымдау және классификациялау тәсілдері, білімді
көрсетудің логикалық және эвристикалық әдістері предикат, формулалар, жалпылылық және
бар болу кванторлары түсініктері, бірінші ретті логикалық предикаттардағы формулалардың
интерпретациясы; ережелер-өнімдер, семантикалық желілер мен фреймалар; экспертті жүйелер,
экспертті жүйелерді құру технологиясы; нейронды желілер, жасанды және табиғи нейронды
желілер және нейрондар жайлы негізгі түсініктер, нейрондық желілердің классификациясы,
нейрондық желілердің программалық және аппараттық жүзеге асуы; перцептрондар, үйренетін
және өзіндік үйренетін жүйелер, нейрондық жүйелердің программалық және аппараттық
орындалу, нейрокомпьютерлер және нейрокомпьютерлердің негіздері, нейрокомпьютерлерді
қолдану облысы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. М.:Изд-во МГТУ им. Баумана,2001.
2. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта.-М:Мир,1991.
3. Джексон Э. Экспертные системы.-М.:Мир,1991.
4. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам.-М.:Мир,1989.
5. Попов Э.В. Экспертные системы.-М.:Наука,1987.
6. Круглов В.В., Борисов В.В Основные положения теории нейронных сетей.-М.:Финансы
и статистика,1992.
7. Уоссермен Ф.Нейрокомпьютерная техника:Теория и практика. М.:Мир.1992.
8. Горбань А.Н. и др. Нейроинформатика-Новосибирск,Наука,1991.
Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, пікір-талас, презентация,
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мобильді байланыс технологиялары
Пәннің коды: МВТ4309
Пәннің типі: Кәсіптендіру, таңдау пән
Оқу жылы: 3 оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж -аға оқытушы, Кенесары А. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Мобильді байланыс жүйелер технологияларының мүмкiндiктерiн ашып
көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру. Мобильді байланыс жүйелерінің
түрлерін талдау. Мобильді байланыс түрлерінің қолдану аясын талдау.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Бұл
пәнді
жетік
түрде оқып
үйрену үшін
информатикасының базалық ұғымдарын, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ
архитектурасын, программалау тілдерін, желі негіздерін және желілік байланыс құралдарын
жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Ұялы байланысты ұйымдастырудың жалпы принциптері. Ұялы
байланыстың даму тарихы. Мобильді байланыс жүйелерінің классификациясы. Қызмет
көрсетілетін аумақты соталарға бөлу. GSM хабар алмасу технологиясы. Хаттама эволюциясы.
GSM
ұсынатын қызметтер, желі архитектурасы. Радиобайланыс аспектілері. Желілік
аспектілер. GSM стандартында ақпарат жеткізу жылдамдығын көтеру тәсілдері. Сөздік
каналдардың дамуы. Берілгендерді жеткізу каналдарының дамуы. HSCSD - берілгендерді
жіберу жылдамдығын көтеру технологиясы. GPRS - берілгендерді жеткізу жылдамдығын
арттыру технологиясы. EDGE берілгендерді жіберу жылдамдығын арттыру технологиясы.
WCDMA/UMTS – 2.5G және 3G технологиялардың түйісу нүктесі ретінде қарастыру. GSM
стандартында берілгендерді жіберу жылдамдығын көтеру әдістерін салыстырмалы талдау. GSM
инфраструктурасына HSCSD, GPRS және EDGE технологияларын ендіру мүмкіндіктерін
зерттеу. GSM стандартының ұялы телефондардың жұмыс принципі. GSM – сигнализация
немесе мобильді технологияларды – қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларында қолдану
ерекшеліктері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. «Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы».
Справочник под редакцией члена-корреспондента РАН Ю.Б.Зубарева, «Горячая линияТелеком», Москва, 2004, 128 с.
2. Журнал "Chip" №2, февраль 2005, GSM-сигнализация: мобильные технологии на страже
вашего имущества
3. Иванов И.Л.Экспертное исследование формата GSM, Статьи, публикации г.Орёл
4. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы,
С.-П.: ИД Питер,
5. Пасичник С., Бабич В., Яриловец А. "Сети и телекоммуникации", № 1-2, 2006
г. Передача данных: от каналов к пакетам
6. Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Строков В.В.. «Много-пороговые
декодеры для высокоскоростных спутниковых каналов связи: новые перспективы»//
Электросвязь, 2005, №2,с.10-12.
7. Андрианов В.И., Соколов А.В. Мобильные телефоны.- СПБ.: БХВПетербург;Арлит.2003.-384с.:ил.-(Техника в вашем доме).
8. www. kcell.kz– электрондық ресурс
9. www.activ.kz– электрондық ресурс
10. www.beeline.kz– электрондық ресурс
11. www.mobile.ru – электрондық ресурс
12. www.mtdbest.iki.rssi.ru– электрондық ресурс
13. www.sec.ru– электрондық ресурс
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Операциялық жүйелер
Пәннің коды: OZh 4309
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән е/ Базалық, таңдау пән п
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. -аға оқытушы
Курстың мақсаты:.
Операцилық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; операциялық жүйелердің концепциясын
үйрету;
операцилық
жүйелердің
функцияларымен
таныстыру;
пайдаланушының,
администратордың, программистің және жобалаушының көзқарасымен операциялық жүйелерді
зертету.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Информатика, Алгоритм және мәліметтер құрылымы, Программалау.
Курстың/пәннің мазмұны:
Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операцилық жүйе типі. Операцилық жүйе
концепциялары. Операциялық жүйе сервисі. Жүйелік программалар. Командалық
интерпретатор немесе қабықша. Операциялық жүйелер структурасы. Процестер және ағындар.
Процесс концепциясы. Процесс моделі. Процесс күйі. Семафорлар. Мьютекстер. Мониторлар.
Барьерлер. Жоспарлау. Даму және жоспарлау алгоритмі. Өзара тосқауылдау. Страусты
алгоритмі. Жадты басқару. Адрестерді баптау және қорғау. Жалғау. Жадты битті массивтермен
басқару. Виртуальды жад. Беттерді орналастыру алгоритмі. Сегменттеу. Файлдық жүйлер.
Операциялық файлдар. Файлдар реализациясы. Каталогтар жүйесі. Енгізу-шығаруды басқару.
Енгізу-шығару аппаратурасының принциптері. Құрылғы драйверлері. Буферлеу. Дискілер.
Дискілерді форматтау. Дискілердің аппаратты бөлігі. Таймерлер. Алфавитті–сандық
терминалдар. Желілік терминалдар. Опреацилық жүйе мысалдары: UNIX, Linux, Windows.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Гордеев А.В., “Операционные системы”, Питер, 2004.
2. Иртегов Д.В., “ Введение в операционные системы ”, Петербург, 2002.
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. “Сетевые операционные системы”, Питер, 2001.
4. Робачевский А.М., «Операционная система Unix». - Петербург, 1997.
5. Таненбаум Э., “Соврменные операционные системы”. - СПб.: Питер, 2002.
6. А.И. Гусева,«Сети и межсетевые коммуникации Windows 2000». М., 2002.
7. Андрей С., «Настройка и обслуживание компьютера». Самоучитель. СПб.: Питер, Киев:
Изд.группа ВНV, 2006.
8. Розенфельд Л., Морвиль П., «Информационная архитектура в Интернете». Символ-Плюс,
2005.
9. Таненбаум Э., Вудхалл А., «Операционные системы: разработка и реализация (CD)».
Классика CS. СПб.: Питер, 2006г.
10. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006г.
11. Жмакин А.П., «Архитектура ЭВМ» - СПб.: БХВ: Петербург, 2006г.
12. Калиев Б.К., Айтимов М., Тон С. «Операционные системы MS DOS». Курс лекций.
13. Лекции по теории операционных систем. Интернет – Университет, 2001.
14. А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов “Системное программное обеспечение: Учебник”. СПб.:
Питер, 2002.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және зертханалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша
оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және
қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В060200 – «Информатика»
мамандығы бойынша Информатика бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат
Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: Бакалаврдың білім беру
бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың білімінің алдыңғы деңгейі – орта
білім. Бакалаврға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнында білім берудің кәсіби оқу
бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелеріне
сәйкес анықталады. Өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі
«А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.
Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру
мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр
маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ
маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін,
біліктілігі мен білімділігін,сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын,
ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.
5В060200 - “Информатика” мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын
аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға
мүмкіндігі бар.
Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 10 кредит (іс-тәжірибе)
+ 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-225 кредит)
Пәннің
шифры
коды, Пән атауы
КТ 1101
Inf1102
OTKN2103
Ale1104
Etd1105
K(O)t1106
ETN2107
Sht2108
KN2109
Saya1110
Fil2111
ITMS3201
SA 3202
OAOZ 3203
AGDT 1204
PTT 1205
KK (O)t 2206
Қазақстандық
кредит саны
Жалпы білім пәндері –кредит
33
Міндетті компонент
33
Қазақстан тарихы
3
Информатика
3
Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері
2
Әлеуметтану
2
Экология және тұрақты даму
2
Орыс тілі
6
Экономикалық теория негіздері
2
Шетел тілі
6
Құқық негіздері
2
Саясаттану
2
Философия
3
Базалық пәндер циклы пәндер
64
Міндетті компонент
20
Ықтималдықтар
теориясы
және 3
математикалық статистика
Сандық әдістер
3
Оптимизациялық
әдістер
және 3
операцияларды зерттеу
Алгебра,
геометрия
және 4
дифференциалдық теңдеулер
Программалау технологиясы және 3
тілдер
Кәсіби қазақ (орыс) тілі
2
ECTS
бойынша
50
50
96
30
K-bsht 2207
ITN 1201
AT 1201
Prog 1202
ADS 1202
DM 1203
GT 1203
EZhA 2204
KPZh 2204
OBP 2205
DKAZh 2205
PK 2206
SM 2206
OIAT 2207
EOT 2207
PZhT 2208
PTTTA 2208
BIKZh 2209
KZh 3304
KM 2210
DP 2210
KG 3211
HT 3211
BKT 3212
SN 3212
KZhAK 3213
MBT 3213
MOP 3214
KEA 3214
ZhP 3301
ZhIZh 4302
WD 3301
Кәсіби бағытталған шетел тілі
Таңдау компоненті
1. Информатиканың теориялық
негіздері
2. Ақпараттық технологиялар
1. Программалау
2. Алгоритмдер және деректер
структурасы
1. Дискретті математика
2. Графтар теориясы
1. Есептеу
жүйелерінің
архитектурасы
2. Қолданбалы
программалық
жабдықтау
1. Обьектіге
бағытталған
программалау
2. Деректер
қоры
және
ақпараттық жүйелер
1. Перифериялық құрылғылар
2. Символдық математика
1. Оқытудағы
инновациялық
әдістер мен технологиялар
2. Электрондық оқыту негіздері
1. Программалаудың
жаңа
технологиялары
2.
Программалау тілдерінің
теориясы
және
трансляция
әдістері
1. Баспа ісіндегі компьютерлік
жүйелер
2. Компьютерлік желілер
1. Компьютерлік математика
2. Дербес электрондық есептеуіш
машинадағы практикум
1. Компьютерлік графика
2. HTML-технологиялары
1. Берілгендер қоры теориясы
2. Cхемотехника негіздері
1. Компьютерлік
жүйелерде
ақпараттық қорғау
2. Мобильді
байланыс
технологиялары
1. Мультимедиалық
оқыту
программалары
2. Көппроцессорлы электрондық
есептеуіш
машиналар
архитектурасы
Кәсіби пәндер
Міндетті компонент
Жүйелік программалау
Жасанды интеллект жүйелері
Таңдау компоненті
1. Web-дизайн
2
44
3
66
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
32
5
3
2
27
3
48
8
41
WAT 3301
ShKMIOE 3302
IOTA 3302
ATN 3303
OZh 3303
EZhZhT 3304
BTK 3304
PE 4305
ST 4305
OPZhAT 4306
EORKT 4306
KN 4307
PI 4307
VP 4308
РTKOESh 4308
IM 4309
SZhYN 4309
2. Web-беттерді
әзірлеу
технологиялары
1. Шағын
комплектілі
мектептерде информатиканы
оқыту ерекшеліктері
2. Информатиканы
оқыту
теориясы және әдістемесі
1. Анимациялық технологиялар
негіздері
2. Операциялық жүйелер
1. Есептеу жүйелері, желілер
және телекоммуникациялар
2. Бұлтты
технологияларға
кіріспе
1. Параллель есептеулер
2. Сандық технологиялар
1. Оқу
процесіндегі
жаңа
ақпараттық технологиялар
2. Электрондық
оқыту
ресурстарын
құру
технологиялары
1. Криптография негіздері
2. Педагогикалық информатика
1. Визуалды программалау
2. Программалау
тілдері
көмегімен
олимпиадалық
есептерді шешу
1. Имитациялық модельдеу
2.Сымсыз
желілерді
ұйымдастыру негіздері
Жалпы кредит саны
3
3
3
3
3
3
3
3
129
194
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы
Пәннің коды: КТ 1101
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Тайман С. –тарих ғылымдарының кандидаты, доцент
Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі
кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының
үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.
Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.
Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының
хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және
күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар,
үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол
шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының
құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда»
үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси
және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.
2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.
3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992
5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992
6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993
7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.
8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.
9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992
10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990
11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.
12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж
13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г
14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж
15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г
16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика
Пәннің коды: Inf 1102
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. -педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Информатика пәнiн оқыту мақсаты студенттерге есептердi компьютер
көмегiмен шешу әдiстерiн оқыту және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық
технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.
Информатиканың негiзгi ұғымдарын игеру мақсатында студенттердiң “алгоритмдiк“ ойлау
дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты қазiргi қоғамның ресурсы ретiнде бейнелеу және
ақпараттық ресурстарды басқару әдiстерiн оқыту; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап
компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын
қалыптастыру; Студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн, ақпараттық
жүйелер негiздерiн оқыту; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып
көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру.
Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” пәнінің курсы
Курстың/пәннің мазмұны: Информатика пәнi ақпараттың құрылымын, жалпы қасиеттерiн,
сонымен қатар оны жинау, өңдеу, сақтау, тасымалдау және сипаттау әдiстерiн зерттейдi.
Ақпаратты сипаттау және өңдеу, оның құрылымы мен түрлерiн талдау әдiстерiн бiлуi тиiс;
Басқарушылық сипаттағы есептердi компьютер көмегiмен шешудiң алгоритмдерi мен
программаларын жасау әдiстерiн меңгеруi тиiс; Дербес компьютермен, операциялық
жүйелермен, түрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер қоймасын басқару
жүйелерiмен, қолданбалы программалар пакетiмен жұмыс iстеу дағдыларын қалыптастыруға
және компьютерлiк желi қызметiн қолдана бiлуге тиiс; Деректер қоймаларын, ақпараттық
жүйелерiн жобалау және жасауды үйрену; Арнайы есептердi щешуге арналған қолданбалы
программалық қамсыздандыруды жасай бiлу; Компьютерлiк жүйелер мен ақпараттық
технологиялардың заман талабына сай жиi өзгерiске түсуiн қадағалай бiлу.
Ұсынылатын әдебиет:
4.
Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б.Б., А.Б. Дәулетқұлов Жаңа Ақпаратлық технологиялар:
Информатикадан 30 сабақ -Алматы, ЖТИ, 2004-408 б.
5.
Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс -СПб, Питер, 2003г.
6.
Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері
Пәннің коды: OTKN 2103
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Жиенбаева Л.Б., аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттердің болашақ маман, азамат ретінде төтенше жағдай кезіәнде
өзін-өзі ұстай білуі, өзіндік көмек және өзара көмек көрсете алуы мен хабарлау, басқару
жұмыстарын ұйымдастыру жолдарын оқытады, практикалық іс-әрекеттерге үйретеді.
Деректемелері/ пререквизиттерi: орта мектеп “Химия”, “Биология” пәндерінің курстары
Курстың/пәннің мазмұны:
Кіріспе. ТЖ кезіндегі АҚ міндеттері мен орны АҚ құрылымдары.. Тіршілік қауіпсіздігін
ұйымдастырудың негіздері. ҚР АҚ туралы заңы.7.05.1997ж. Төтенше жағдайлардың жіктелуі.
ЖЗҚ түрлері, қауіпті өндірістік нысандардағы аварияларға сипаттама.Табиғи және техногендік
сипаттағы ТЖтуралы ҚРзаңы.5.07.1996ж. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ
сипаттама.Апат, авария, зілзала. Қазақстандағы табиғи сипаттағы ТЖ. Химиялық қауіпті
нысандардағы авариялар кезінде жүргізілетін іс-шаралар. ҚӘУЗ олардың жіктелуі.Уланған
кезде көрсетілетін алғашқы
көмек. Өрттер мен жарылыстар.Табиғи және техногендік
өрттер.Өрттен қорғауға арналған іс-шаралар.Өрт сөндіру құралдары. Жұқпалы аурулар
олардың алдын алу Карантин, Обсервация. Сақтандыру іс-шараларының түрлері.
Жарақаттанғанда, қан кеткенде,сүйек сынғанда, буын шыққанда, күйгенде, үсігенде
көрсетілетін алғашқы көмек. Жарақатқа таңғыш қою әдістері. Жарақат көрсеткіштері және
оның себептерін зерттеу әдістері.
Ұсынылатын әдебиет:
5. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное
пособие. АЧС РК. 2004г.
6. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа,
2002г.
7. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.
8. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские
курсы ЧС и ГО, 2002г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану
Пәннің коды: Ale 1104
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді
ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін,
қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара
әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың
қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы,
адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму
тенденциялары туралы түсінік беру.
Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану - әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара
қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу
үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі
әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі
бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және
әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж
2. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану - Алматы, Ғылым, 2003ж
3.Әженов М., М.Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым - Алматы, Қазақ университеті, 2002ж
4.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы - Алматы, Қазақстан, 2006ж
5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.) - Алматы: Ғылым,1995ж
6. Абай Қара сөздері - Алматы, 1993ж
7. Тажин М., Аяған.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж
8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж
9. Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
10. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму
Пәннің коды: Etd 1105
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Ізбасарова Ж. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Қазіргі кезде адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы ерекше маңызға
ие болып отыр. «Экология» пәні экологиялық міндетін, нақты экологиялық жағдайды терең
түсіне отырып экологиялық білім мен тәрбие, қоршаған ортаны жақсарту, қалыптастыру болып
табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері:
орта мектеп “Өсімдіктану”, “Жануартану”, “Тәнтану”,
“Тіршіліктану” пәндерінің курсы
Курстың/пәннің мазмұны: 18 ғ. Бастап экологияның даму кезеңдері. Популяцияның
құрылымы. Популяцияның түрден айырмашалағы. Экологиялық қойма ұғымы. Г.Ф.Гаузенің
«Бәсекелестік ығыстыру» ережесі. Биоалуантүрлілік мәселесі-өзекті экологиялық мәселелердің
бірі.
Қазақстан
Республикасының
экологиялық
саясаты.
Тұрақты
даму
концепциясы.Атмосфераны қорғау және климаттың антропогендік өзг еруінің алдын алу. ҚР
атмосфералық ауаны ластаудан қорғау заңы. Қалдықтарды қауіпсіз жою мәселелері.
Қалдықтарды шикізат ретінде пайдалану мүмкіндігі.
Ұсынылатын әдебиет:
5.
Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.
6.
Баешов А және т.б. «Экология негіздері» Түркістан, 2000ж.
7.
Сағымбаев Ғ. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.
8.
Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык
Код дисциплины : K (O)t-1102
Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент
Год обучения : 1-год обучения
Семестр обучения : 1,2
Количество кредитов: 6
Ф.И.О. лектора/профессора: Наметша Р., старший преподаватель
Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение
лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения грамматическими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким
и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой
деятельности: беседа, описание, информирование.
Пререквизиты:
Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном
аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих
текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на
темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам
речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие
учебнопрофессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования
литаратуры по специальности.
Рекомендуемая литература:
1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.
2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.
3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.
4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических
институтов. Л., 1988 г.
5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва.
1966 г.
6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.
7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3е изд. М., 1985 г.
8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.
Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, модульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, частично-поисковые или эвристические методы.
Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на
заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач
Язык обучения : русский
Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд,
вертуальная лаборатория, интерактивная доска,
электронные учебники, электроннообразовательные ресурсы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері
Пәннің коды: ETN 2107
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Тоқжолов Б.А. , аға оқытушы; Айкупешова Д.М, аға оқытушы
Курстын мақсаты: Студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып
табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және
әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы жаңа
қатынастардың сапалы экономикалық жүйесінде болуын талап етеді№
Деректемелері/Пререквизиттері: Математика. Құқық негіздері. Саясаттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі.
Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық категориялар және заңдар, экономикалық
үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік қатынастары және экономикалық жүйелер
типтері. Нарықтың қалыптасу заңдары және посткеңестік елдердегі нарықтың құрылу
ерекшеліктері; нарықтың негізгі заңдары мен категориялары; жеке ұдайы өндірістің
қағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өндірістік факторлар
нарығының, олардың бағасы мен табысының ерекшеліктері. Микро және макродеңгейдегі
экономика мәселелерінің өзара байланысы, макро-экономиканың қызмет ету заңдылықтары;
экономикалық өсу және оның түрлері; экономикалық цикл және әлеуметтік-экономикалық
циклдылық мәселелері. Қазіргі экономикалық жүйедегі мемлекет. Қоғам дамуындағы
экономикалық теорияның орны мен рөлі. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық
категориялар және заңдар, экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік
қатынастары және экономикалық жүйелер типтері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Экономикалық теория. Оқу құралы. - Алматы, 1999;
2. Жалпы экономикалық теория. Оқулық / Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. – Алматы-Ақтөбе,
2002;
3. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері. – Алматы, 2002;
4. Байгісиев Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы. - Алматы, «Санат», 1998;
5. Видяпин В.И. Экономическая теория. – Москва, 2001;
6. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. Изд. 3-е. СПб, ГУЭФ, 2000;
7. Жунісов Б.С., Мамбетов Ұ.Е., Байжомартов Ұ.С. Нарықты экономиканың негіздері. Оқуәдістем елік құралы. – Ақтөбе, 1993.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: : Әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Компьютер класы, кітапхана қоры,
интернет ресурстары, интерактивті тақтаны пайдалану.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі
Пәннің коды: ShT 2108
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1, 2
Кредит саны: 6
Дәріс беруші: Танирбергенова С.С., аға оқытушы; Оспанова Б.Ж., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді күнделікті өмірде, тұрмыста кездесетін формалар, ауызекі сөйлесу
тілі және белгілі бір мамандық саласында күнделікті, өмірде, кәсіби қарым-қатынас жасағанда шет ел
тілін белсенді қолдана білуге үйрету. Сонымен қатар оқу бағдарламасында белгіленген шектеулі сағат
көлемінде студенттерге мамандығы бойынша шет ел тілінде кәсіптік бағдарда білім берумен қатар
этномәдени, рухани тақырыптардан ақпарат беріп, соның нәтижесінде жаратылыстану және
гуманитарлық саладағы болашақ мамандарды оқытуды гуманизациялауды іске асыру.
Пререквизиттер: Жоғары оқу орнына дейінгі білім алушылардың шет тілі курсынан мектеп
бағдарламасы аясында меңгерген біліктіліктерін және ауыз екі тіліндегі сөйлесім, жазылым, оқылым,
тыңдалым дағдыларын ескеру.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Шет ел тілі курсын меңгеру барысында студент төмендегі
талаптарды меңгеруі тиіс:
- фонетика: дыбыстардың оқылу ережелері және алфавиттегі әріптерді сөз тіркесінде, әріп
тіркестерінде, сөйленімдерде, дұрыс айту;
- орфография: белгілі бір дыбыстарға сәйкес келетін әріптер мен әріп тіркесін жаза білу, негізгі
тілдік қолданыста жиі кездесетін белгілерінің орфография жағынан дұрыстығы, сәйкестігі;
- лексика: сөзжасам үлгілері, көп мағыналы сөздердің контекстегі мағынасы, оқылатын
мамандыққа байланысты терминдер мен лексикалық құрылымдар;
- грамматика: негізгі жаратылыстану-гуманитарлық мамандықтары саласында жиі кездесетін
грамматикалық құбылыстар.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Inside out Grammar companion (Elementary), 2007
2. А.С. Восковская, Г.А.Карпова Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс»
2005
3. К.Жаңабаева. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского
языка. Алматы, 2003
4. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Student’s book. Oxford. 2000
5. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Work book. Oxford. 2000
6. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения М, 1996.
Сабақ беру әдістері: Проблемалық, ізденушілік, ауызша баяндау әдістері, топтық жарыс, миға
шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.
Бағалау әдісі: Баллдық-рейтинг жүйесі (ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан)..
Оқу тілі: ағылшын тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры,
зертханалар, оқу-әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері
Пәннің коды: KN 2109
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Нарикбаев Ә, аға оқытушы; Қындыбаева Р.Р., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық
теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші
салаларының шеңберінде қажетті білім беру; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің
дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру;
Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын
анықтау; Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және
олардың басқа қоғамдық- саяси институттармен өзара қатынасын білуі; Студенттердің адам
және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі;
Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек,
әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)
Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық
тарихы, Экономикалық теория
Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсы әлеуметтік-гуманитарлық цикл
пәндерінің бірі ретінде жоғары білімді мамандар даярлауда үлкен маңызға ие. Қазіргі уақытты
алғышарттардың бірі болып құқықтық тәрбие, заңдық білімдерді нақтылау сияқты мәселелер
қарастырылуда. Осыған байланысты аталмыш курс бағдарламасында демократиялық,
құқықтық мемлекет құру, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының негізгі қағидалары,
заң және оның түрлері сияқты ұғымдар тереңірек қарастырылады. Мемлекет пен құқық негізі
ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құ-қық бұзушылық.
Заңды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының негіздері.
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық
құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан
Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылуы негіздері. Қазақстан
Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республика-сының қылмыстық іс жүргізу
және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері т.б.
Ұсынылатын әдебиет:
11. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
12. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.
13. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006ж.
14. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.
15. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997ж.
16. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы,
1997ж,
17. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.
18. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.
19. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері.
Алматы, 2004ж.
20. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Алматы, «Жеті Жарғы» 2006 ж.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар;
интрактивті әдістер - шағын топтарда жұмыс, презентация, пікір-талас, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану. Лекциялық курс құқық негіздерінің машықтарын игеру үшін
іскерлік ойындар, ситуациялық семинарлар, практикалық тапсырмалар түрінде өтетін семинар
сабақтардың негізі болып табылады.
Компьютер арқылы тапсырылатын тестілеу студенттерге өз білімдерін тексеруге
мүмкіншілік береді және қосымша тренинг та болады.
Практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі және компьютерлік тестілер қазіргі құқықтық
білім беру талаптарына сай келеді.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық
кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану
Пәннің коды: Saya 2110
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Сахиев С.Е., Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен
тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру,
студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. Саяси дүниетанымы
мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында
тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Қазақстандағы және одан тыс
жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне
тәрбиелеу.
Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Саясат, саясаттың өмір сүру заңдары, оның тарихи дамуы.
Сонымен қатар, билік, мемлекет, мемлекетаралық қатынас мәселелері. Қазақстан Республикасы
Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі
егеменді мемлекет саясаты. Қазақстанның саяси жүйе, саяси партиялар, қозғалыстар, ұйымдар.
Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар.
Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік мүдделері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.
2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.
3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.
4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.
5. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.
6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.
7. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
8. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия
Пәннің коды: Fil 2111
Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Оспанов Б., аға оқытушы
Пәннің мақсаты: Студенттерде философияық білім негіздері, дүние кұрылымы, дүниедегі
адамның ролі мен орны туралы түсініктер қалыптастыру. Болмыс, ойлау, таным, адам мен
дүниенің мәні мәселерін талдау. Адамның өзін-өзі тануында, ақпараттандыру мен
жаћанданумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелерді талдаудағы философиялық
білімнің ролін түсіну. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігінің мәнін ашу,
тарихи оқиғаларды сыни көзқарас тұрғысынан талдау қабілетін жетілдіру.
Пререквизит: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану, Адам және қоғам.
Курстың мазмұны: Әлемдік және Отандық философия тарихы, әр алуан философиялық
ілімдер. Философия мәдениет феномені ретінде, оның мәдени тарихы контексі. Болмыс
философиясы, болмыс және бейболмыс мәселесі. Материя өмір сүру тәсілдері мен формалары.
Сана және таным философиясы, таным методологиясы. Диалектиканың тарихи типтері және
оның категориялары. Ғылым философиясы. Философиялық антропология, адам өмірінің
бірегейлігі. Қоғам феномені, оның әлеуметтік құрылымы мен динамикасы. Жаћандық
мәселелер философиясы.
Негізгі әдебиеттер:
4. Ғабитов Т. Философия. – А., 2005
5. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005
6. Алтаев Ж., Қасабек А., Мұқамбетқалиев Қ. Философия тарихы. – А., 2000.
4. Философиялық сөздік. – А., 1996.
5. Әбішев К. Философия. – А., 2001.
Қосымша әдебиеттер:
1. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Философия тарихы. – А., 1999.
2. Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. – А., 2004.
3. Философия. Қ.Тұрғынбаев. Алматы 2001.
4. Кішібеков Д., Сыдықов К. Философия. – А., 2005.
5.Алтаев Ж., Ғабитов Т. Философия және мәдениеттану. – А., 1998.
6. Бұқаралық ақпарат құралдары, мерзімді басылымдар, интернет деректері
Интернет-ресурсы
1
2
3
4
http://www.philos.msu.ru/libfile
http://www.yanko.lib.ru/gum.html
http://filosof.historic.ru/ http://referats.allbest.ru
Философиялық қайнар көздері
Философиялық түп негіздері
Философиялық әдебиеттер
Реферат тақырыптары
Оқу әдістемелік бағыттары: компаративистік, анализ, сұрақ-жауап, суреттеу т.б.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
Пәннің коды: ITMS 3201
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Жарменова Б -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттердің ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп,
математикалық статистика есептерін шешу мен құрудың әдістерін үйренуге басты назар
аударылады. Сонымен қатар студенттердің ақыл-ойын өзінің қазіргі ақпарат мүмкіншіліктерін,
қабілеттерін нығайтуға және кездейсоқ заңдылықтарын танып-білуге бағытталған.
«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» курсы студенттердің абстрактілі,
алгоритмдік ойлау мәдениетін қалыптастыру үшін өте қажет
Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалық талдау. Алгебра. Математикалық логика.
Сандар теориясы. Дискретті математика
Курстың/пәннің мазмұны: Ықтималдықтар теориясы пәні. Оқиғалар және олардың түрлері.
Оқиғаларға амалдар қолдану және ол амалдардың қассиеттері. Геометриялық ықтималдық.
Комбинаториканың элементтері: элементтердің парлары, комбинаториканың негізгі принципі,
терулер, орналастырулар, алмастырулар, жиындарды топтарға жіктеу. Ықтималдықтың негізгі
теоремалары. Қосу және көбейту теоремалары. Шартты ықтималдықтар. Толық
ықтималдықтың формуласы. Байес формуласы. Тәуелсіз оқиғалар. Бернулидін қарапайым
схемасы және оның жалпы түрі. Кездейсоқ шамалар және олардың үлестіру заңдары. Кездейсоқ
шамалардың сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шамалардың сипаттамалық функциялары және
олардың қассиеттері. Үлкен сандар заңдары және олардың түрлері. Ықтималдықтар
теориясының аксиоматикасы. Ықтималдықтың аксиоматикалық анықтамасы.
Математикалық статиканың негізгі ұғымдары және таңдамалық теория элементтері. Таңдама
ұғымы. Ықтималдық-статистикалық модель және математикалық статистиканың негізгі
есептері. Эмпирикалық үлестірім функциясы. Жиіліктер гистограммасы және полигоны.
Таңдамалық орта мен
дисперсия. Таңдамалық моменттер. Варияциялық қатар. Реттік
статистикалар. Реттік статистикалардың үлестірімділігі. Таңдамалық квантилдер.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1991.
2. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей.М.2003.
3. Жаңбырбаев Б. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1988.
4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа,
2003. - 480 с.
5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2007. –
551 с.
6. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. Дрофа, Москва, 2002. – 336 с.
7. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической
статистике. – М: Айрис-пресс, 2008. – 256 с.
8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. М: «Высшая школа», 2004. - 404 с.
9. Ганнушкина С.А., Синицын В.Ю. Сборник задач по теории вероятностей. М.:РГГУ,
1997. - 52 с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сандық әдістер
Пәннің коды: SA 3202
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы , міндетті компонент
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Мукеева Г.И. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: қолданбалы есептерді шешудің жуық әдістерін, математикалық моделдеу
әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды
көздейді. Сонымен қатар студенттерді әртүрлі пәндік салалардағы нақты құбылыстарды
математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу
алгоритмдерін жасау мен қолдануға дайындау
Деректемелері/Пререквизиттері: жоғары алгебра, аналитикалық геометрия, математикалық
талдау, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, программалау
Курстың/пәннің мазмұны: Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі.
Алгебраның сандық әдісі. Математикалық талдаудың есептерін шешуінің сандық әдісі. Сандық
дифференциалдау және интегралдау. Интерполяциялау, көпмүшеліктерді есептеу. Қарапайым
дифференциялдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Айырымдық схеманың элементтер
теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.
Ұсынылатын әдебиет:
5. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.Численные методы: учеб. пособие для студ.
физ.-мат. спец. вузов — 5-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 637с.
2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение
функций, дифференциальные и интегральные уравнения: учеб. пособие / Б.П. Демидович (ред.).
— Изд. 4-е, стер. — М.; СПб. ; Краснодар : Лань, 2008. — 400с
3. Самарский А.А. Введение в численные методы: Учеб. пособие для вузов / Московский гос.
ун-т им. М.В.Ломоносова. — 3-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2005. — 288с.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу
Пәннің коды: OАОZ 3203
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Альменаева Р.Ө. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: математикалық моделдеу әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді
талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді. Сонымен қатар студенттерді әртүрлі
пәндік салалардағы нақты құбылыстарды математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын
есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу алгоритмдерін жасау мен қолдануға дайындау.
Деректемелері/Пререквизиттері:. аналитикалық геометрия, математикалық талдау,
ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, программалау
Курстың/пәннің мазмұны:
Сызықтық бағдарлама: Сызықтық бағдарлама есебінің қойылу, оның геометриялық және
экономикалық интерпретациясы, екі жасты принципі, тиімділік шарттары, транспорттық
тапсырмасы, симплекс әдіс, Дербес анализінің элементтері. Математикалық бағдаламаның екі
жақтылығы. Сызықсыз бағдарлама: есебінің қойылуы, экономикалық интерпретация, екі
жақтылық, Кун-Таккердің теоремасы, тиімділік шарттары, айып функция әдістері, мүмкіндік
бағыттары, сызықтық кесінділер, тегіс емес оптимизация. Оптимизация, шартсыз және шартты
оптимизацияның сандық әдістері. Эйлер теңдеуі. Беллманның динамикалық программалау
әдісі.
Операцияны зерттеу. Операцияларды зерттеу пәнінің дамуы және тарихы. Шешім қабылдау
және ойындар теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық емс моделдер. Сызықтық
прорграммалаудың есептері. Транспорттық есептер және оны жетілдіру. Желілік моделдер.
Ықтимал моделдер. Имитациялық моделдеу. Жүйелік анализ.
Ұсынылатын әдебиет:
5. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.:
Высшая школа, 2000.
6. Плисс А.И., Сливина Н.А. MathCad 2000. Математический практикум. М.: Финансы и
статистика, 2000.–655с.
7. Плисс А.И., Сливина Н.А. «Лабораторный практикум по вычислительной математике»,
М.,1994
8. В.И.Крылов, В.В.Бобков, В.И.Монастырный «Вычислительные
методы», М. Наука,1976,
т.1; М., Наука, 1977, т.2
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Алгебра, геометрия және дифференциалдық теңдеулер
Пәннің коды: AGDT 1204
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 4
Дәріс беруші : Баканов Ғ.Б., физика-математика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды; геометриялық есептерді
шешу мен зерттеу әдістерін игеруді; математикадағы сандық әдістерді игеруді; өздігінен білімін
кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Элементарлық математика. Аналитикалық геометрия.
Жоғары математика.
Курстың/пәннің мазмұны: Топтар, сақина мен өрістер ұғымы және олардың қарапайым
қасиеттері. Шегеру сақинасы мен өрісі. Комплексті сандар өрісі. Беттегі комплексті сандарды
бейнелеу. Комплексті сандардың тригонометриялық форма түріндегі жазбалары. Матрицалар
және оларға қолданылатын әдістер. Квадратты матрица сақинасы. Анықтауыштар және
олардың қасиеттері. Лампас теоремасы. Кері матрица формуласы. Сызықтық алгебралық
теңдеулер жүйесінің матрица түрінде жазылуы. Гаусс әдісі. Крамер ережесі. Матрицаның ранг
туралы теоремасы. Өрістен көпмүшеліктер. Көпмүшеліктер сақинасы. Көпмүшеліктерді
қалдықпен бөлу. Евклид алгортитмі. Көпмүшеліктердің түбірі және еселігі. Полиномды
теңдеулер жүйесін шешудің Гребнер әдісі. Сызықтық кеңістіктер. Векторлар жүйесінің
сызықтықтәуелділігі, алмастыру туралы лемма. Базис, өлшемділік. Берілген базистегі
вектоорлар координатасы. Басқа бизнеске ауысу. Векторлар жүйесінің рангы және сызықтық
қабықтары. Кеңістіктің қосындысы мен қиылысуы. Кеңістіктерді ішкі кеңістіктердің түзу
қосындысына жіктеу критерилері. Евклид кеңістігі. Ортогонализациялау процесі. КошиБуняковтың теңсіздігі. Ортогоналды толықтауыштар. Вектор нормасы, векторлар арасындағы
бұрыш. Сызықтық операторлллар. Өздік векторлар және операторлардың өздік мәндері. Негізгі
ядроның параллельді есептеу алгоритмі және сызықты операторлар түрі. Диагоналданатын
операторла. Квадраттық формалар. Инерция заңы, оң анықталған квадраттық формалар.
Сильвестер критериі.
Бағытталған кесінді ретінде вектор ұғымы. Векторларға жасалатын сызықтық
операциялар. Түзудегі, жазықтықтағы және кеңістіктегі базис. Аффинддік жжжәне декарттық
координаталар. Жазықтықтағы және кеңістіктегі координаталардың түрленуі. Аналитикалық
геометрияның қарапайым есептері. Векторлардың аралас, скаляр жжәне векторлық
көбейтінділері және олардың геометриялық, алгебралық қасиеттері, координатты формада
есептеулер. Поллярлы, цилиндрлік және сфералық координаттар. Түзу мен жақықтықтың
арасындағы бұрыш. Түзулердің, жазықтықтардың арасындағы бұрыш. Түзулердің,
жазықтықтардың өзара орналасуы. Алгебралық сызықтар мен беттер ұғымы. Сызықтар мен
алгебралық беттердің инварианттылығы. Эллипс, гипербола және параболаның канондық
параметрлік теңдеулері және олардың геометриялық қасиеттері. Екінші ретті беттерді олардың
канондық теңдеулерін айналу, соылу және кесудің көмегімен зерттеу.
Бірінші
ретті дифференциялдық теңдеулер:
негізгі
ұғымдар. Қарапайым
дифференциялдық теңдеулер: айнымалылары ажыратылатын теңдеулер, біртекті теңдеулер,
сызықтық және оған келтірілетін теңдеулер, толық дифференциялды теңдеулер. Туындыға
қатысты шешілген бірінші ретті бір теңдеу үшін шешімнің бар болуы және оның жалғыздығы
туралы теорема. Туындыға қатысты шешілмеген теңдеулер. Сызықтық диференциялдық
теңдеулер. Біртекті сызықты теңдеуді шешу қасиеттері. Шешудің негізгі жүйесі. Шешудің
тәуелсіздігінің критериі. Жалпы шешім. Сызықтық біртекті емес теңдеулер. Шешімнің қасиеті.
Кезкелген тұрақтыларды вариациялаудың Лагранж әдісі. Коши функциясы. Тұрақты
коэффиценттері бар сызықтық теңдеулер. Оң жағы квазиполином түріндегі теңдеулер.
Шектттік есептер. Шектік есептердің шешімдерінің бар болуы және оның жалғыздығы. Грин
функциясы. Штрум-Лиувилль есебі. Теңдеулерді қатарлар көмегімен шешу. Аз паратметрлі
дифференциялдық теңдеулер. Сызықты дифференциялдық теңдеулер жүйесі. Шешімдердің
құрылымы. Коши матрицасы. Вариациялау әдісі. Тұррақты коэффицентті сызықтық жүйе.
Дифференциялдық теңдеулер жүйесінің жалпы теориясы: дифференциялдық теңдеулердің
қарапайым жүйесі. Шешімнің бар болуы және оның жалғыздығы туралы теорема. Интеграл
ұғымы. Инттттегралдар ұғымы. Инттегралдар тәуелсіздігінің критериі. Қарапайым жүйелер
шешімдерінің бастапқы берілгендерден және параметрлерден тәуелділігі. Бастапқы
берілгендері және параметрлері бойынша шешімдердің фифференциалдануы. Динамикалық
жүйелер. Шешімдердің қасиеттері. Тыныштық нүктесі. Шекті циклдер. Тыныштық нүкте
маңындағы траекторияы зерттеу. Ляпнув бойынша тұрақтылық. Сызықтық жүйелердің
тұрақтылығы. Бірінші ретті дербес туындылы теңдеулер: бірінші ретті туындылы сызықтық
және квазисызықтық теңдеулер. Коши есебінің шешімдері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ильин В. А, Позняк Э.Г. «Линейная алгебра» М., «Наука», 1978.
2. Ильин В. А, Позняк Э.Г. «Аналитическая алгебра» М., «Наука», 1988.
3. Бахвалов С.В., Бабушкин Л.И., Иваницкая В.П., «Аналитическая геометрия» М.,
«Просвещение», 1970
4. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений.
Изд-3-е. М., ВШ, 1967. – 564 с.
5. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения:
примеры и задачи. Изд.2-е. М., 1989. – 383 с.
6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды.
Изд.2-е. М., 1985. – 464 с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау технологиясы және тілдер
Пәннің коды: PTT 1205
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Аубакирова Ж.К. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Бағдарлама құру методологиясы, қолданылатын жобалау және
бағдарламалау технологиясы туралы түсінік қалыптастыру және машықтандыру; бағдарламаны
жобалау әдістері мен ыңғайлыларының классификациясын үйрету; бағдарламалық өнімді құру
кезеңдері туралы түсінік беру; бағдарламалық құралдарды ұйымдастыру және олардың ішкі
құрылымы туралы ұғым қалыптастыру; бағдарламалаудың типтік жүйесінің жұмыс істеу
шарттарын үйрету; базалық (негізгі) бағдарламалау тілдерінің алфавитін, синтаксисін және
семантикасын үйрету; базалық бағдарламалау тілдерінің құрал-саймандарымен жұмыс істеу
іскерліктерін қалыптастыру; қандай да бір есептерді практикалық жүзеге асыру үшін
бағдарламалық қосымшаларын жасауға үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” курсы, Программалау
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы
информатиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны:
Компьютердегі есептерді шешудің негізгі кезеңдері. Есептің қойылуы және программаның
спецификациясы. Процессор алдындағы құралдары.
Қазіргі кезегі программалау тілдеріндегі негізгі құраушылары:С, С++, Java, Prolog. Жоғары
деңгейдегі тілдердегі программа. Стандартты деректер типі. Енгізу және шығару ұйымы.
Базалық басқару құраушысы. Файлдық жүйе, түзу және дәйекті ену файлдары. Массивтер.
Процедуралар және функциялар. Символдық ақпараттарды өңдеу. Көрсеткіштер. Құрамдас
құрамдары. Деректердің динамикалық құрамдары. Деректердің абстрактілі құрамдары.
Рекурсивті алгоритмдерді программалау. Программалаудың қазіргі заманғы технологиясының
негізгі принциптері: структуралық, модульдік, обьектіге бағытталған.
Программалық қамтамасыздандырудың сенімділігі: (Pascal, Delphi, Quick Basic, Visual Basic, C,
C++) тестілеу және программаны өңдеу, тасымалдау әдістері. Программа сапалығының
критерийлері. Программманың верификациялары және құрастыру әдістері. Компиляция және
интерпретация. Компиляцияның негізгі кезеңдері. Компиляторды және әртүрлі генератоларды
құру. Құруды автоматтандыру және трансляторлардың мобильділігі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Немногин С.А. «Turbo Pascal» - СПб.: Издательство «Питер», 2001-496 стр.
2. Гусева А.И.Учимся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. – 2 изд.
перераб. и доп. – М.: «Диалог-МИФИ», 2003-256 стр.
3. ВиртВирт Н. «Алгоритмы и структуры данных»: Пер. с англ.- 2-е изд., 2001-352 стр.
4. Фаронов В.В. «Турбо Паскаль 7.0.» начальный курс. Учебное пособие-М.: «Нолидж», 1997616 стр.
5. Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.
6. Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие.
НГУ, Новосибирск. 1991г.
7. Франкен Г., Рюттен Т. Турбо Паскаль 7.0. –К: Торгово-издательское бюро ВНV , 1997г.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Пәннің коды: KK(O)T 2206
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Үсенов С.С., педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: қазақ (орыс) тілінің орфоэпиялық грамматикалық және стилистикалық
нормаларын үйрету
Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Қазақ тілі” және “Орыс тілі” пәндерінің
курстары.
Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіби қазақ (орыс) тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне
кіріспе. Кәсіби қазақ (орыс) тілі -адам іс-әрекетінің белгілі аясын (мамандықтың ерекшелігін
есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді
қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби қазақ (орыс) тілінде айтылатын базалық категориялықтүсінік аппараты. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология.
Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда пайдалану. Қазақ
(орыс) тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама.
Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби мазмұнда
монологты баяндау және т.б.
Кәсіби қазақ (орыс) тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ (орыс) тілін
трансформациялау және дифференцациялау.
Ұсынылатын әдебиет: 1.Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык.
Практический курс (учебное пособие) –Алматы, «Санат», 1995 г.
2.Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык.
Аудиовизуальный курс: М. Высшая школа, 1991г.
3.Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991 г.
4.Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Пәннің коды: K-bsht 2207
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Үсенов С.С., педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім
және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша
түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше
жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.
Деректемелері/Пререквизиттері:
тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті,
саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.
Курстың/пәннің мазмұны: : Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік
негіздеріне кіріспе. Кәсіби бағытталған шетел тілі - адам іс-әрекетінің белгілі аясын
( мамандықтың ерекшелігін есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен.
Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби бағытталған
шетел тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Кәсіби бағытталған шетел
тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби
жағдаяттарда пайдалану. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән салалары
мазмұнына сипаттама.
Кәсіби құзыреттілік: кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби
мазмұнда монологты баяндау және т.б. Кәсіби бағытталған шетел тілінің
мамандық
пәндерімен байланысы. Кәсіби бағытталған шетел тілін трансформациялау және
дифференцациялау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Жанабаева К. «Basic English»
2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»
3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С.. Английский язык. Москва, 1991.
4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканың теориялық негіздері
Пәннің коды: ITN 1201
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 1-ші
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. , магистр, аға окытушы
Курстың мақсаты: Информатиканың фундаментальдi ұғымдары: ақпараттар теориясының
негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң
анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк
қалыптастыру және машықтандыру.
Деректемелері/Пререквизиттері:- Информатика; - Программалау технологиясы .
Курстың/пәннің мазмұны: Информатиканың пайда болуы және дамуы. Есептеу
техникасының даму тарихы. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы. Информатика
құрылымы. Ғылыми зерттеулердің бағыттары (теориялық информатика, ақпараттандыру
құралдары, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік информатика). Ақпарат философиялық
категория ретінде. Ақпаратты түрлендіру. Хабарды сигналдар көмегімен жеткізу. Ақпаратты
өрнектеу формалары. Статикалық. Динамикалық. Кодтау. Декодтау. Ақпараттық жүйелер
(АЖ). Ақпараттық жүйе ұғымы. Ақпараттық жүйелердегі процесстер. Ақпараттық жүйелердің
құрылымы мен топтасуы. ЭЕМ – программалық басқарылатын цифрлы автомат. Тьюринг
машинасы. Пост машинасы. Ақпараттарды өрнектеу үшін санау жүйесін таңдау. Сандық
ақпаратты бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшіру. Теріс сандарды өрнектеу. Сандық
ақпараттардың қателіктері. Логикалық бульдік айнымалы. Логикалық функция. Логикалық
алгебраның элементар функцияларының қасиеттері. Тьюринг машинасы және Пост машинасы
көмегімен алгоритм ұғымын айқындау. Марковтың нормальды алгоритмдері. Маккарти
бойыша рекурсивті алгоритмдер. Алгоримдер арқылы шешілмейтін есептер. Алгоритмнің
күрделілігі ұғымы. Алгоритмнің асимпотикалық күрделілігі. Есептің күрделілігі.Әр түрлі
алгоритмдердің тиімділігін салыстыру. Рекурсивті алгоритмдер. Іздеу және таңдау
алгоритмдері. Сұрыптау. Детерминенделген алгоритмдер. Ықтималдықтар алгоритмдері.
Сандық ықтималдық алгоритмдері. Монте Карло алгоритмі. Ақпараттық модельдеу. Модельдеу
туралы ұғым. Модельдерді құрудың негізгі кезеңдері. Формальдау. Математикалық модельдеу
және есептеу алгоритмі. Информатиканың семантикалық негізі. Компьютерлік семантикалық
жүйелер. Семантикалық ақпарат. Семантикалық амалдар. Семантикалық обьектілер.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие для вузов. -2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с., ил.
2. Информатика: Учебник.- 3-е перераб. Изд./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г –
768 стр.
3. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. Для вузов. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Москва, 2001г - 328 стр.
4. Вирт Н. “Алгоритмы и струтуры данных“ 2-е изд. С-Петербург, 2001г –352стр.
5. Балапанов Е.Қ., Б.Бөрiбаев, Г.Мадиярова. “Жаңа ақпараттық технологиялар“ – Алматы, 2000
ж.
6. Бурин Е.А. “Введение в основы информатики и вычислительной
техники“ Курс лекций.Алматы, 1988г – 144 стр.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық технологиялар
Пәннің коды: АТ 1201
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 1
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Мұратова Г.-информатика магистрі
Курстың мақсаты: Ақпараттық технологияның қазіргі заманға сәйкес ақпараттық
жабдықтарын пайдалана алатын, алынған білім мен практикалық біліктілігін ғылымижаратылыстану пәндерін оқуда, сонымен қатар, курстық және дипломдық жұмыстарды жазуда
қолдана білетін мамандарды дайындау. «Ақпараттық технологиялар» курсы шеңберінде
студенттерді кәсіби дайындаудың негізгі мақсаттары: оқу үрдісінде ақпараттық технологияны
кеңінен қолдана білу дағдысын қалыптастыру; бөлінген ақпараттық ресурстармен жұмыс
істегенде оқу үрдісінде ақпараттық технология құралдарын тиімді қолдануға оқыту; ақпараттық
технология құралдарын дамыту және жетілдіру жағдайында студентке өздігінен оқу, өзіндік
даму және өздігінен іске асыруға қажетті шығармашылық потенциалын дамыту болып
табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері:. Информатика
Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар ұғымы. Ақпарат ұғымы, қасиеттері
және құрамды бірлігі. Оқытудың ақпараттық технологиясы және білім жүйесінде қолдану.
Ақпараттық технологияның пайда болуы мен даму кезеңдері. Ақпараттық технологияның
түрлері және оларды қолдану мәселелері. Ақпараттық технологияның ақпараттық жабдықтары.
Интернет технологиялар. Компьютерлік желілер. Желілердің түрлері, қызметі.Электрондық
пошта технологиясы. Пошталық сервер.Мультимедиалық технологиялар. Мультимедиа
жөнінде түсінік.Мультимедиалық оқыту бағдарламаларын дайындау.
Ұсынылатын әдебиет:
5. Internet-технологии. – Режим доступа: http://citforum.ru/internet/. – Загл. с экрана.
6. Информационные
технологии.
–
Режим
доступа:
http://www.itstan.ru/content/view/165/252/. – Загл. с экрана.
7. Информационные технологии. Жуковский О.И. – Томск, Изд-во ТУСУР, 2003.
8. Информационная технология. Советов Б.Я. — М.: Высшая школа, 1994
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау
Пәннің коды: Prog 1202
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: программалау әдістерінің негізінде үлкен жүйелерді жасау әдістерін
студенттерге үйрету; Модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де
программаларды жүзеге асыру; нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және
алгоритмизация әдістерін үйрету; Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін,
ақпараттық жүйелер негіздерін оқыту; Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың
мүмкіндіктерін ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және
оның қасиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Программалау пәні программа құрудың методологиясы,
программалау және жобалаудағы қолданылатын әдістерін зерттейді. Бейсик және Паскаль
тілдерінің алфавиті. Тұрақтылар мен айнымалылар. Стандартты функцияларды пайдаланып
арифметикалық өрнектердi Паскаль тiлiнде жазу. Қарапайым сызықтық программаларды
Бейсик және Паскаль тілдерінде енгiзу, орындау жєне дискiде сақтау. Тікелей режим.
Программаны клавиатурадан редакциялау. Программаны дұрыстау, сынақтау. Тармақталу
командасы. IF операторы. Жай шарт. Құрама оператор. Құрама шарт. Шартты оператормен
есептер шағару. Шартсыз өту операторлармен есептер шығару. Таңдау командасымен Паскаль
жєне Бейсик тілдерінде есептер шығару. Цикл. Циклдің түрлері.Әзiрше-циклiне есептер
шығару. Екіөлшемді массив. Матрицалармен жұмыс. Көмекшi программалар: функциямен
жұмыс. Процедура. Параметр-айнымалы. Параметр-мән. Параметрсіз процедура.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”-Астана-2010
2. Камардинов О. “ Программалау“3. Шафрин Ю.А. «Основы компьтерной технологии».-м.,АБФ,1998
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Алгоритмдер және деректер структурасы
Пәннің коды: ADS 1202
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 1
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Алибаева Н.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: Алгоритмдер құру және олардың түрлерін меңгеру; Есепті шешу
алгоритмедерін анықтау; Есепті шешу алгоритмдерін пайдалану
Деректемелері/Пререквизиттері:. Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру
Курстың/пәннің мазмұны:
Алгоритмдер. Алгоритмдерді өңдеу принципі. Негізгі басқару структуралары. Алгоритмдер
типі мен қасиеттері. Алгоритмдер анализі. Алгоритмдер анализінің принципі. Алгоритмдердің
күрделілігін бағалау. Функцияның өсуі. Стирлинг формуласы. О-нотациясы. Қарапайым
рекурсиялар. Есептеудің негізгі эффективті схемалары. Арифметикалық алгоритмдері,
көпмүшеліктерді есептеу. Деректер типтері. Деректердің құрылымдық және базалық типтері.
Кірістірілген және саналатын типтер. Көрсеткіштер.
Жадының динамикалық таралуы. Деректер құрылымы. Сызықтық және сызықтық емес
құрылымдар. Стектер, дектер және кезектер. Ақпараттық ұрылымдарды өңдеу алгоритмдері.
Рекурсивті алгоритмдер. Бірігу алгоритмдері. Іштей сорттау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері.
Сызықтық және екілік іздеу. Рекурсия, рекуурент және итерация. Қатарды өңдеу алгоритмдері.
Кестелерді толтыру алгоритмдері. Ішкі қатарларды іздеу алгоритмдері. Программалаудың
әдістері мен технологиясы. Бағдарламаларды құру және оларды енгізу технологиясы.
Құрылымды және модульді программалаудың негізгі принциптері. Динамикалық
программалау. Алгоритмдердің эффективтілігі және есептеу оптимизациясы. Реттеу әдістері
және программаны тестілеу
Ұсынылатын әдебиет:
1.ВиртВирт Н. «Алгоритмы и структуры данных»: Пер. с англ.- 2-е изд., 2001-352 стр.
2.Фаронов В.В. «Турбо Паскаль 7.0.» начальный курс. Учебное пособие-М.: «Нолидж», 1997616 стр.
3.Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.
4.Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие.
НГУ, Новосибирск. 1991г.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Дискретті математика
Пәннің коды: DM 1203
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Мукеева Г.И., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Дискреттi математика жайында студенттерге кең көлемде мағлұмат беру.
Анықталушы Дискреттi математика жайында студенттерге кең көлемде мағлұмат беру.
Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерi бұрынғыға
қарағанда нақтылай түсiндiрiледi. Осының арқасында студенттерге арнайы математикалық
және теориялық программалау әдебиеттерiнiң терминалогиялық сөздiктерiн өз бетiмен
қалыптасуына жағдай жасалады.Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн
меңгеру, графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және
дәлелдеу әдiстерiмен танысу.
Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалық талдау. Алгебра. Физика. Программалау
тілдері.
Курстың/пәннің мазмұны: Студенттердi дискреттiк математиканың негiзгi бөлiмдерi және олардың
қолдануларымен таныстыру. Бұл информатика мамандарын дайындағанда басқа курстарды дұрыс
меңгеруге мүмкiндiк бередi. Курсты оқығанда дискреттi объектiлер, шектi жиындар, буль функциялары,
айтылымдар алгебрасының формулалары, графтар және тiзбектер және құпиялар теориясының
проблемаларымен танысады.
Студенттер жоғарғы оқу орнында қарастырылатын стандарттық бағдарлама бойынша
дискреттi математика жайында қажеттi нақты мәлiметтер алады. Көп қолданылатын
практикалық есептердi шығаруда, студенттерге келтiрiлген тұжырымдарды дәлелдеу және
жаттығуларды орындау студенттердiң дискреттi математиканың әдiстерiн меңгеруге мүмкiндiк
бередi.
Тривиальды емес алгоритмнiң мысалдарының қорын толықтырады. Дискреттi
математиканың типтiк есептерiнiң шешу алгоритмi және математикалық объектiлердi
абсолюттi программалау жолдары жас программистерге қажеттi, себебi белгiлi алгоритмдердi
конструкциялауда дағдының артуына әкеледi.
Жиындар, ішкі жиындар және элементтер. Жиындар алгебрасының теңдігі
Ұсынылатын әдебиет:
4. Мендельсон Э., Введение математическую логику. Наука, 1984
5. Нефедов П.С., Осипова Л. Курс дискретной математики,М.,1998
6. Уилсон Р. Введение в теорию графов.- М.,1977 г
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Графтар теориясы
Пәннің коды: GT 1203
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 1
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жарменова Б.К, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттердің графтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп,
комбинаторика есептерін шешу мен граф құрудың әдістерін үйренуге басты назар аударылады.
Сонымен қатар студенттердің ақыл-ойын өзінің қазіргі ақпарат мүмкіншіліктерін, қабілеттерін
нығайтуға және кездейсоқ заңдылықтарын танып-білуге бағытталған. «Графтар теориясы»
курсы студенттердің абстрактілі, алгоритмдік ойлау мәдениетін қалыптастыру үшін өте қажет.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Математикалық талдау; Дискреттік математика;
Математикалық логика; Информатика.
Курстың/пәннің мазмұны: Қарапайым ұғымдар (түсініктер) мен анықтамалар. Көбейту мен
қосу қағидасы ( принципі). Орын ауыстыру, орналастыру мен үйлестіру. Графтар дәрежесінің
қасиеттері. Эйлер теориясы Бағытталған графтар. Графтардын ең қарапайым қасиеттері. Ашық
(дерево) және тұйық (цикл) графтар ұғымы. Жазық графтар қасиеттері. Ашық графтар
қасиеттері. Эйлер графтарымен қолды үзбей сызу есептері. Ілулі граф. Ілулі графтағы қысқа
жолдар және қысқа маршруттарды құрудың Форда алгоритмі. Графта қысқа жол іздеу.
Графтағы ара-қашықтықтардың сипаттамалары. Графты орап өту. Графтарды бояу және Зыков
алгоритмі. Бағытталған графтар және Форд-Фалкерсон алгоритмі.
Ұсынылатын әдебиет:
9.Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов,М.,2001
10. Иванов Б.Н. Дискретная математика для программистов. Учебник СПБ. Ланв. 2002.
11. Белов Теория Графов, Москва, «Наука»,1968.
12. Жетпісов Қ., Математикалық логика және дискретті математика, Қарағанды, 2008
13. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1980.
14. Исмагилов Р.С., Калинкин А.В. Матеpиалы к пpактическим занятиям по куpсу:
Дискpетная математика по теме: Алгоpитмы на гpафах. - М.: МГТУ, 1995
15. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. – М.: Высшая школа, 2002. – 384 с.
16. Куликов В. В. Дискретная математика (учебное пособие). М., РИОР, 2007. 174 с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Есептеу жүйелерінің архитектурасы
Пәннің коды: EZhA 2204
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К., магистр, аға окытушы
Курстың мақсаты: есептеуіш техниканың қазіргі заманға сәйкес ақпараттарымен
жабдықтарын пайдаланып жөндей алатын мамандар даярлау. Есептеуіш техниканың негіздерін
оқу; Есептеуіш техника құралдарының құрылу принциптері және әртүрлі ЭЕМ кластарының
негізгі ерекшеліктерін оқу; Бағдарламалық құралдармен компьютерді тексеру; Дербес
компьютердің дамуының бағыттарымен танысу.
Деректемелері/Пререквизиттері: математиканы жақсы меңгеру қажет, графикалық
файлдармен жұмыс істеу негіздерін білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: «Есептеу жүйелерінің архитектурасы» пәнi –мемлекеттік білім
беру стандартына сәйкес біліктілік пен білім алуды қамтамасыз етіп, дүниетану және жүйелі
ойлау қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді. ЭЕМ даму кезеңдері. ЭЕМ-нің ішкі және сыртқы
құрылғылары. Каналдық және шиналық системотехника. Микропроцессор және жады. Енгізу
мен шығарудың базалық жүйелері. ЭЕМ сәулеті дамуыының қазіргі тенденциялары.
Қазіргі есептеуіш техниканың дамуы тенденциясы.
Ұсынылатын әдебиет:
4. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В.
Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.
5. Т. Бродман. 3D StudioMax 4. –Санкт-Петербург, 2002 г.
6. С.Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. –М.:“Акт-пресс книга“,
2005г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қолданбалы программалық жабдықтау
Пәннің коды: KPZh 2204
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К., магистр, аға окытушы; Асанова Ж.С., оқытушы
Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – математика, графика және статистика
бойынша қолданбалы программалар пакеттерін ұсынатын маңыздырақ қасиеттері мен
мүмкіндіктерін оқып білу. Пәнді оқытудың міндеттері:
- Берілген графикалық және баспалық пакеттерге тән функцияларды оқып білу.
- Ғылыми салада қолданбалы программалық ұқсас пакеттерінің міндеті туралы түсінік
қалыптастыру;
- Web-беттерді біріктіретін құрауыштардың негізгі түсініктері мен анықтамалары туралы
түсініктерді қалптастыру;
- Кәсіпқойлық қызметте қолданбалы программалаудың дағдысын пайдалана білуді
қалыптастыру.
Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:
- Қолданбалы программалаудың графикалық пакеттерінің қасиеттер мен мүмкіндіктері
туралы түсінігі болу.
- Математика және статистика пакеттердің негіздерін білуге: Maple, Mathematica,
MathLab, MathCad.
- Қолданбалы программалар пакеттерін жалпы концепция бойынша бойынша құру және
жүзеге асыру сұрақтарын білуге.
- Тексттерді тани білу, үш өлшемді графикалар және анимация пакеттерімен (Fine Reader,
3D Studio және т.б.) жұмыс істеу практикалық дағдылар алу.
Деректемелері/Пререквизиттері: Матемаматикалық анализ,
дискретті математика,
информатика, программалау тілдері, жүйелі және қолданбалы программалау.
Курстың/пәннің мазмұны: Мультимедиа интерактивті технологиялары қозғалыссыз бейне,
видеобейнелер, анимациялар, текстер және дыбыстық қатарларға жұмысты қамтамасыз ету.
Коммерциялық графика. Коммерциялық графикалардың ақпараттық технологияда, таблицалық
процессорларда, мәліметтер базаларында және екі немесе үш өлшемді графикті бөлек жергілікті
файлдарда сақталатын ақпараттардың көрінуін қамтамасыз ету. Иллюстративті графика.
Иллюстративті графиканың ақпаратты технологиялары әртүрлі тексті құжаттарға регулярлы
түрде әртүрлі геометриялық фигуралар (векторлық графика) және де регулярлы емес
құрылымдар – пайдаланушы суреті (растрлі графика) иллюстрациялар құруға мүмкіндік береді.
Ғылыми графика. Ғылыми графиканың ақпаратты технологиялары картографиялар есептер мен
химиялық, математикалық және де басқа да формулалары бар ғылыми есептерді өрнектеуге
қызмет ұсынған.
Ұсынылатын әдебиет:
8. Батырова Л.Т. . «MATHCAD – қолданбалы бағдарламалау пакеті»
Қ.А.Ясауи
атындағы ХҚТУ, Тұран баспасы, 2008 ж; Түркістан;
9. Аверин А. Стеклянные и металлическое поверхности. Москва. 2006
10. Бондеренко С. Двораковская М. 3 d max. Москва. 2004
11. Гашников С. 3 d studio Max. Москва. 2005
12. Молочков В.П., Компьютерная графика для интернета. Самоучитель. – Спб.: Питер,
2004-368 с.: ил.
13. В.П.Дьяконов
Компьютерная
математика.
Теория
и
практика.
М.:Нолидж,2001.1296c.
14. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet.
М.,2000
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Объектіге бағытталған программалау
Пәннің коды: OBP 2205
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы , таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Шамсиева Н.С. -аға оқытушы
Курстың мақсаты:
- программалау әдістерінің негізінде үлкен жүйелерді жасау әдістерін студенттерге үйрету;
- Модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де программаларды
жүзеге асыру;
- нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және алгоритмизация әдістерін үйрету;
Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін, ақпараттық жүйелер негіздерін
оқыту;
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін ашып көрсету және олардың
даму перспективасын түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және
оның қасиеттерін, программалау тілдерін жақсы білу керек.
Курстың/пәннің
мазмұны:
Жоғарғы
деңгейлі
программалау тіздерінің
негізгі
конструкциялары. Берілгендер типі және операциялар. Структуралық программалаудың негізгі
конструкциялары. Енгізу-шығаруды ұйымдарстыру, функциялар, айнымалылардың түрлері.
Бағдарламаның құрылымы, нұсқаушылар және адрестік арифметика. UML тілі және
программалау. Объектіге бағытталған бағдарламалудың жабдықтары: қасиеттері және
принциптері, класстар, мұрагерлік, полиморфизм және оның орындалуы, функциялар және
класстар шаблоны, құрал жабдықтық программалау жүйесін таңдау, олардың ерекшеліктерін
зерттеу. Объектіге бағытталған анализ және жоспарлау методикасы. Бағдарламалық
жабдықтардың өмір сүру циклі, UML тілі және объектіге бағытталған анализ, диаграммалардық
түрлері, класстар диаграммалары, объектіге бағытталған анализ және жоспарлауда Rational
Rose Case жабдығын қолдану.
Ұсынылатын әдебиет:
4. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”,
5. Камардинов О.“Visual Basic ортасында программалау“,
6. Дінисламов Ж. “Visual Basic ортасы”
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Деректер қоры және ақпаратық жүйелер
Пәннің коды: DKAZh 2205
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 3
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К., магистр, аға оқытушы
Курстың мақсаты:.
Казіргі заманғы мәліметтер қорының теориялық негіздерін, мәліметтер қорын жасау және
олармен жұмыс істеу принциптерін үйрену, студенттерді әртүрлі информациялық жүйелерде
мәліметтер қорымен жұмыс істеуге қажетті біліммен қаруландырып, дағдыларын қалыптастыру
болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Программалау
Курстың/пәннің мазмұны:
Мәліметтер қорының пайда болу және даму тарихы. Ақпараттық жүйелердің
архитехтурасы. Ақпараттық жүйелердің классификациясы. Жергілікті ақпараттық жүйелер
және компьютерлік желілердегі ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйедегі мәліметтер қоры.
САSE - технология. Мәліметтер қорының модельдері: иерархиялық, желілік, постреляциялық,
көпөлшемді. Мәліметтер қорын берудің деңгейлері: қолданушылық, концептуалдық және
физикалық. Мәліметтер қорының физикалық және логикалық тәуелсіздігі. Мәліметтер қорын
жобалау. Реляциялық модель. Атрибут (өріс, бағана). Кортеж (жазба, жол). Қатынас (кесте).
Нормаль формалар. Алғашқы және сыртқы кілттер. Реляциялық алгебраның амалдары.
Мәліметтер қорында ақпараттарды қорғау. Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). SQL
тілі. Жоғары деңгейдегі программалау тілдерін пайдаланып мәліметтер қорын программалау.
Ұсынылатын әдебиет:
9. Золотова С.И. Практикум по Access. Финансы и статисктика, Мосвква, 2000.
10. Джулия Келли, Самоучитель Access 97. Питер. Санкт – Петербург, 2000.
11. Робинсон С. Access 2000. Учебный курс.
12. Глушаков С.В.,Ломотько Д.В. Базы данных. – Харковь: Фолио; М.:ООО «Издательство
АСТ», 2002.
13. Хомоненко А.Д., Цыганков В. М., Мальцев М.Г. Базы данных. Учебник для высших
учебных заведений/ Под ред.проф. А.Д. Хомоненко. – Санкт –Претербург: «КОРОНА
принт», 2000.
14. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных.–Харков:Фолио; М.:ООО«Издательство
АСТ», 2002.
15. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг SQL – полное руководство, 2000.
16. Архангельский А.Я., «Язык SQL в Delphi5». – Москва, Издательсьво «Бином», 2000.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Перифериялық құрылғылар
Пәннің коды: PK 2206
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жәкіш А.Н.- информатика магистрі
Курстың мақсаты: студенттерге перифериялық құрылғыларының түрлері және қосылуын,
физикалық жұмыс істеу принциптерін және техникалық сипаттамаларын көрсету, қажетті
перифериялық құрылғыларын таңдау.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Есептеу жүйесінің архитектурасы.
Курстың/пәннің мазмұны: Есептеу жүйесінде енгізу-шығару құрылғыларының орны.
Интерфейс ұғымы. Перифериялық құрылғыларының негізгі басқару принциптері.
Перифериялық құрылғылар және басқа ЭЕМ түйіншектерімен ақпарат алмасу жолдары.
Перифериялық құрылғыларының контроллері, негізгі фукциялары және техникалық
мүмкіндіктері. Енгізу-шығару интерфейстерінің класификациясы, негізгі параметрлері және
техникалық сипаттамасы. ISA, EISA, PCI, SCSI, VLB системалық интерфейстері. Centronics,
RS-232C, RS-423, RS-432 байланыс интерфейстері. Дисплейлердің негізгі жұмыс істеу
принциптері. Дисплейлік процессорлар. Баспа құрылғыларының түрлері, класификациясы,
жұмыс
істеу принциптері. Кодтық планшеттер. Графикалық ақпаратты енгізу әдістері.
Есептеу жүйесінің байланыс құрылғылары. Сыртқы есте сақтау құрылғылары.
Ұсынылатын әдебиет:
6. Ларионов А.М., Горнец М.М. Периферийные устройства в вычислительных системах.
Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1991ж
7. В.Б. Бродин, И.И. Шагурин. Микропроцессор i486. Архитектура, программирование,
интерфейс. -М.: "Диалог-МИФИ", 1993, -240с.
8. Иванов Е.Л.,Степанов И.М.,Хомяков К.С. Периферийные устройства ЭВМ и систем.
Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1987.
9. Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ. -М.: Машиностроение, 1987.
10. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Символдық математика
Пәннің коды: SM 2206
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.Е., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты- студенттерді мәтіндік, формулалық және
графиктік редактор ретінде де қолдануға болатын қуатты есептеуіш жүйе- Maple
программасымен таныстыру.
Деректемелері/пререквизиттерi: алгебра, математикалық талдау, дискретті математика,
ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, программалау тілдері, сандық
әдістер, тиімділік әдістері, операцияны зерттеу.
Курстың/пәннің мазмұны: Maple жан-жақты ойластырылып жасалған компьютерлік
математика жүйесі. Ол математикалық және соған жақын барлық пәндердің жай есептеулерінен
бастап күрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалық құбылыстардың математикалық
моделін жасайды. Көркем графика салады. Тек символды есептеулерді ғана емес сандық
есептеулерді де жүргізеді және оны графиктік түрдегі көркем кескінін салады
Ұсынылатын әдебиет:
6.
Аладьев В.З. Основы программирования в MAPLE. Таллин, 2006
7.
Дьяконов В.П. MAPLE 9 в математике, физике и образовании
8.
Сдвижков О.А. Математика на компьютере: MAPLE 8
9.
Дьяконов В.П. компьютерная математика. Теория и практика. Нолидж.2000
10. Матросов А. MAPLE 6. Решение задач высшей математики и механики.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар
Пәннің коды: OIAT 2207
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Жәкіш А.Н., информатика магистрі
Курстың мақсаты: Курсты оқыту мақсаты студенттерге компьютерлiк жүйе мен ақпараттық
технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.
Информатиканың фундаментальды ұғымдары: ақпараттың жаңа технологияларымен танысу,
оның негізі туралы түсінік қалыптастыру және машықтандыру. Ақпараттық технологиялар,
қасиеттері, түрлері және т.с.с. тараулардың фундаментальді ұғымдарымен танысу; Жаңа
ақпараттық технологияның білім беруде қолданылуының тиімділігін бағалау; Жаңа ақпараттық
технологияларды үйрену методологиясын меңгеру; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап
компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын
қалыптастыру; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету
және олардың даму перспективасын түсiндiру; Интерактивті тақтамен жұмыс істеуді меңгеру;
Мультимедиа арқылы компьютерлік графикамен, суреттермен, бейнеақпараттармен және т.с.с.
жұмыс істеуді үйрену.
Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру
үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Модульдік оқытудың құрылымы. Оқу модулінің кіріспе бөлімі.
Оқу модулінің сөйлесу бөлімі. Оқу модулінің қорытынды бөлімі. Оқу модульдерін әзірлеуге
ұсыныстар. Оқу модулін даярлау технологиясы. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын
бақылау және тексеру. Тестілер және оны құруға ұсыныстар. Ауызша бақылау түрі. «Брейнринг» оқыта үйрету ойыны. Пікірталастық және рөлдік оқыта үйрету ойындары. Жеке-топтық
формасы. Өзара оқыту сабағы. Қашықтан оқытудың техникалық жүйелері, техникалық
құралдары, стандарттары. Инновациялық технологиядағы нәтижеге бағытталған әдістер жүйесі.
«Компьютер әлеміне саяхат». Информатика пәнін оқытуда оқушылардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру тәсілдері. HTML тілін үйренуге арналған тапсырмалар. Delphi – де
программалау элементтері. Paint графикалық редакторы бойынша сабақ өткізу үлгісі
Ұсынылатын әдебиет:
5.В.С.Аванесов «Форма тестовых заданий» Москва, 2006 г
6.«Информатика негіздері» журналы №4 2003ж, №3 2005ж, №2 2005ж, №6 2006ж, №3 2003ж,
№2 2004 ж
7.Кларин М.В. Игра в учебном процессе // Советская педагогика.-1985.-№6
8.Компьютер для студентов. Самоучитель, под редакцией В.Б.Комягина. Можайск:Триумф,
2002г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электрондық оқыту негіздері
Пәннің коды: EOT 2207
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Үсенов С.С., педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Курстың мақсаты: Студенттердің инфокоммуникациялық мәдениетін қалыптастыру, олардың
терең білімге қол жеткізуін, кәсіби деңгейлерін әлемдегі басқа әріптестерімен қатынаса отырып
өсіру, бәсекелестікті жоғарылату. Оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бақылау,
сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту.
Деректемелері/Пререквизиттері: Компьютерлiк желiлер, Интернет және мультимедиалық
технологиялар
Курстың/пәннің мазмұны: Жоғарғы оқу орындарында электрондық оқытуды ұйымдастыру
пән ретінде. Пайдалану саласы. Нормативтік сілтемелер. Жалпы ережелері. Электронды
оқытудың субьектілері. ҚР жоғарғы оқу орындарында электронды оқытуды жүзеге асыруға
қойылатын жалпы талаптар. Электронды оқытудың телекоммуникациялық қамтамасыз етілуі.
Электронды оқытуды контентті қамтамасыз ету талаптары. Жоғарғы оқу орнының
инфрақұрылымы. Электронды оқыту жүйесін кадрлармен қамтамассыз ету талаптары.
Электронды оқыту барысындағы академиялық еркінділік.
Ұсынылатын әдебиет:
7. Қазақстан Республикасының президенті Н:Ә.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» 28.01.2011ж.
8. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы.
9. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік стандарты СТ РК 1091-2002 «Программалық
құжаттардың бірыңғай жүйесі, терминдер мен анықтамалар».
10. Қазақстан Республикасының «ақпараттандыру» туралы заңы. 11 қаңтар 2007жыл. №2173.
11. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңы (Астана, Ақорда 18 ақпан 2011ж).
12. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік стандарты (МС ҚР 34.016-2004). Қашықтан
оқытудың техникалық және программалық құралдары. Жалпы талаптар. (ГОСО РК
5.03.004-2006).
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалаудың жаңа технологиялары
Пәннің коды: PZhT 2208
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Delphi программалау ортасының көмегімен қосымшаларды әзірлеуді
үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері: Программалау І және Программалау ІІ , алгоритмдік тілдер
және обьектіге бағытталған программалау
Курстың/пәннің мазмұны: Программалау туралы түсінік. Windows және Delphi. Типтік
қосымшаларды жасау негіздері. Компоненттер. Қасиеттер. Меню, таймер және сұхбат. Файлды
ашу және парақтау. Жүктелген программа терезесімен жұмыс істеу негіздері. Tray Bar
белгішесі. Программа терезесін стандартты емес жолмен жабу және қайта қалпына келтіру.
“Ыстық” пернелерді дайындау және пайдалану. Пернетақтамен жұмыс істеудің кейбір
ерекшеліктері. Пернетақталық шпион және Hook-ты пайдалану. Құжаттарды кодтау. Кодталған
құжаттармен жұмыс істеу ерекшеліктері. Сұхбаттарды ұйымдастыру, “бір өңдеуші-көп әрекет”
операциясы. Енгізу фокусын алмастыру. Графика және Windows. Растрлық бейнелерді көрсету
және түрлендіру әдістері. BitMap-ты Icon-ға айналдыру. Қалпына келтілетін ресурстар.
Орындалатын файлдың ресурстарын басқару. Стандартты емес терезелерді әзірлеу. Тіркеу және
деинсталляциялау. OLE Automation технологиясы.
Қарапайым криптография. Шифрлау және стенография.
Ұсынылатын әдебиет:
6. Камардинов О., Жантелі Х. Delphi 5-6. Оқу құралы. Шымкент – 2002;
7. Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс. М., 2001
8. Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6. Справочное пособие. М., 2001.
9. Бобровский С. Delphi 5. Учебный курс. М., 2001.
10.
Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Delphi. Учебное пособие в
4-х частях, М., 1997-1998
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалу тілдері теориясы және трансляция әдістері
Пәннің коды: РТТТА 2208
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: алгоритмдер құру амалдары мен әдістерін оқып білу, оларды формальды
сипаттау және орындау әдістерін, программалау тілдерін құру және жүзеге асырудың жалпы
концепцияларын оқып білу. Мәліметтердің жіктеулері мен типтері туралы түсініктерді
қалыптастыру. Объектіге бағытталған программалау және олардың концеплиялары туралы
түсініктерді қалыптастыру. Синтаксистік, лексикалық және семантикалық талдаулардың негізгі
түсініктерін оқып білу.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы
информатиканы жақсы меңгеру қажет, программа құру алгоритмін, программалау тілдері мен
негізін білуі керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Мәліметтердің жіктелулері. Типтердің және объектілердің
қасиеттері. Мәліметтердің объектілері, айнымалылар және тұрақтылар. Мәліметтердің
элементарлық типтерін жүзеге асыру. Объектіге бағытталған программалаудың (ОБП)
концепцияларының бірі – инкапсуляция. Кластар және объектілер. Программалау тілі
синтаксисі. Жалпы синтаксистік қағидалар. Тілдің синтаксистік элементтері. Аудару кезеңдері.
Аударудың формальды модельдері. Металингвистикалық айнымалылар, айқын емес
металингвистикалық айнымалылар. Программалау тілдері семантикалары. Грамматиканы
анықтау. Бэкус-Наур формасы. Тілдер және грамматикалаудың жіктелуі. Хомском бойынша
грамматиктердің төрт түрі. Тілдердің жіктелуі. Лексикалық талдау блогының есептері және
функционалдау. Ақырлы автоматты анықтау. Детерминделген және детерминделмеген ақырлы
автоматтар. Контексті бос тілдер. КБ-тілдер қасиеттері.
Ұсынылатын әдебиет:
7. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования. Разработка и реализация, 2002 г.
8. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.-СПб.:Питер, 2002
г.
9. Бек Л. Введение в системное программирование.-М.:Мир.-1988 г.
10. Под редакцией С.В.Симоновича Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001
г.
11. Симонович С., Евсеев Г., Практическая информатика: универсальный курс. 1999 г.
12. Кнут Д. Искусство программирования, 1,2,3. 1973 г.
Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер – шағын
топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры, объектіге бағытталған программалар.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер
Пәннің коды: BIKZh 2209
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Асанова Ж.С., информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – қазіргі баспа ісі мен жарнама ісінде
пайдаланылатын компьютерлік програмалармен жұмыс істеу принциптерін үйрету.
Пәнді оқытудың негізігі міндеті- баспа және жарнама ісіндегі негізгі принциптер мен
қағидаларды үйрету. Курстың ең негізігі мақсаты Adobe In Design, QuarkXpress, CorelDraw
танымал жүйелерін меңгеру ғана емес, сонымен қатар баспа ісіндегі тапсырмаларды шешу және
нақты қою, баспа өнімдерінің дизайны және оларды программалық қамсыздандыру болып
табылады..
Пәнді игеру нәтижесінде студенттер білуге міндетті:
- типографиканың негізгі міндеттері (қаріп, кегль, сызбалық үлгі, интерлиньяж, и т.б.)
- макеттеу, түптеу, макет түпнұсқалары жөнінде түсінік.
- Түптеу және макеттеу процесс барысын құраушы түсініктерді білу.
Жасауға тиісті:
- Adobe Illustrator, Corel Draw графикалық векторлық бағдарламаларында бейне макеттерін
жасау және редакторлеу
- Adobe Photosop растрлық графикалық бағдарламасында бейнені құру және өңдеу.
- Adobe In Design. бағдарламасында баспаға шығару барысында макеттеуді және түптеуді
ұйымдастыру.
- Компьютерлік графикада түстермен жұмыс жасау тәсілдерін білу
- Баспаға шығару дайындығы барысында негізгі түстермен жұмыс жасай білу.
- Баспаға макет түпнұсқасын дайындау тәсілдері.
Деректемелері/Пререквизиттері: Мектептің бейнелеу өнері, сызу курсының материалдары
мен ЖОО орынындағы Компьютерлік графика курсының материалдары.
Курстың/пәннің мазмұны: Баспа ісінің негізгі түсініктері. Даму тарихы. Компьютерлік баспа
жүйелері. Баспаны дайындаудың технологиялық процесі. Баспа жүйесінің интеграцияланған
программалық қамсыздандырылуы. Публикацияны баспаға дайындаудың этаптары. Жаңа баспа
әзірлеу. Баспаны шаблон ретінде сақтау. Публикацияны баспадан шығару және кәсіби баспаға
әзірлеу. Компьютерлік типографика. Баспа және баспадан кейінгі іс әрекеттер. Газет және
журналдарды түптеу негіздері. Компьютерлік графика. Графикалық файлдардың форматтары.
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator программалары. Тиімді публикацияны дайындаудың
тренинг- этаптары. Баспа ісінің негізгі композициялары. PageMaker баспа жүйесі. Adobe
InDesign программасының ерекшеліктері: жүйені орнату және баптау, жаңа версияларының
мүмкіндіктері. Қаріптерді орнату және баптау. Қаріптер туралы негізгі түсініктер. Adobe
TypeManager бағдарламасымен
қаріптерді баптау негіздері. AdobeInDesign жүйесінің
интерфейсін баптау. Публикация макетін жасау. Макеттің негізгі параметрлері. Публикация
элементтерінің жиынтығы. Публикация элементтерімен жұмыс. Фреймдармен жұмыс. Мәтінді
импорттау және редакторлеу. Мәтінмен жұмыс. Суретті импорттау және байланыстыру.
Түстермен жұмыс. Құжатты түптеу. Фалдарды кітап ретінде біріктіру. PDF- ке экспорттау.
CorelDraw 12 ортасында жұмыс істеу. Программа интерфейсі. Құжаттармен жұмыс.
Ұсынылатын әдебиет:
9. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. В.
Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – 432 с.
10.
Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с
англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 213 с.
11.
Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн: Практическое руководство по допечатной
подготовке. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.
12.
Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя. [Текст]. М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.
13.
Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб: БХВПетербург, 2004. - 736 с.
14.
Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. - М.: Издательский
дом "Вильямс", 2004. - 448 с.
15.
Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД", 2002. –
640 с.
16.
Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г. Компьютерная графика.
Учебник. Петров М.П., Молочков В.П. СПб.: Питер, 2003 г.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік желілер
Пәннің коды: KZh 2209
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, аға оқытушы; Сейсеке Ж.Б., оқытушы
Курстың мақсаты: Компьютерлік желілер негіздерін үйрену, жергілікті желілер
технологияларын және оларды қолдау түрлерін меңгеру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп
информатикасының базалық ұғымдарын, операциялық жүйелер, схемотехника негіздері,
дискретті математика, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын,
программалау тілдерін жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны:
Компьютерлік желілер түсінігі және түрлері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Негізгі
топологиялар.
Топологияны
таңдау.
Протоколдар,
интерфейс,
коммуникациялық
протоколдардың стегі ұғымдары. Желінің OSI деңгейлерінің мақсаттары. Дискреттік
мәліметтерді тасымалдау негізі. Кабельдердің стандарттары. Физикалық деңгейде мәліметтерді
тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация
принциптері. Жергілікті желілердің негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарының
құрылымдары. Жүйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар.
Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы. Желілі адаптерлердің функция,
мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Көпірлер және
коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желінің
технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері. ТСР/IР
протоколдарының стегі. IР пакет құрылымы. IР желідегі адрестер. Маска қолдану. ТСР/IР
утилиттері. Желілі операциялық жүйелер. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды
басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Басқарушы функциялары және
басқару құралдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері.
Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорларды тексеру.
Ұсынылатын әдебиет:
4.
Виснадул Б.Д., Лупин С.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. –М.:Форум,
2007. – 271 с.
5.
Шарапова М.М. Курс лекций по дисциплине «Компьютерные сети». Учебное пособие. –
Усть-Каменагорск, 2007. – 184 с.
6.
Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы/ –
СПБ: Издательство «Питер», 2006. – 960с.
4. Кожанов Ю.Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения: научно-популярное
издание СПб., 2006. –218 с.
5. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы
маршрутизации INTERNET. М:ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 – 832 с.
6. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. ПК с нуля. Пособие для начинающих
опытных пользователей ПК. Москва «Альянс-пресс» 2003. – 495с.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, компьютер
класы, желі, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік математика
Пәннің коды: КМ 2210
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.С., информатика магистрі , аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттерді компьютерлік
математиканың негізгі ұғымдарымен
таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу,
талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, математика, алгебра, геометрия
математикалық анализ, математикалық логика, дискретті математика, программалау тілдері.
Курстың/пәннің мазмұны: Math CAD бағдарламасының көмегімен аналитикалық есептеу
негіздері. ЭЕМ-нің математикалық мүмкіндіктері. Есептеу математикасына кіріспе.
Компьютерлік математика жүйесі. Сандық және символдық есептеулер.Сызықтық алгебралық
теңдеулер. Қазіргі компьютерлік математика жүйесінің келешектегі даму бағыттары. MathCAD
– та интегралдау, дифференциалдаудың математикалық нәтижесін жүзеге асыру жолдары; Math
CAD бағдарламасының көмегімен көп айнымалы функциялар және олармен жұмыс істеу үшін
компьютерді қолдану.. Шектерді есептеу. Интегралдарды есептеу. Сандар қатарлары.
Функцияны Тейлор қатарына жіктеу. Дифференциалдық теңдеулер. Сызықтық функцияларды
орындау. Векторлар және матрицалармен жұмыс. Кері матрицаны есептеу. Графикамен танысу.
Функцияның графиктерiн салу. Функцияның нүктедегі мәнін есептеу және анықтау.
Функцияның декарттық графигін тұрғызу. Үшөлшемді графиктер тұрғызу. Обьектіге
бағытталған программалау. Жоғары деңгейлі графика. Берілгендерді импорттау және
экспорттау. Дескрипторлық графика.
Ұсынылатын әдебиет:
8.
Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., Введение в Maple. Математический пакет для всех.
М.,1999
9.
Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet.
М.,2000
10.
MathCAD 2.5 – Математический пакет для научных расчетов: Методическое пособие для
студентов физико-математического факультета. /Сост. А.ВУ.Гуторов.-Нижний Тагиль, 1997.-59
с
11.
Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8.– М.:Солон-пресс, 2003.
12.
Дьяконов В. П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании.– М.:Солон-пресс,
2006.
13.
Матросов А. П. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – СПб.: БХВПетербург, 2001.
14.
Пантелеев В.И., Перязева Ю.В. Система компьютерной математики Maple:Учебное
пособие. – Иркутск, 2002.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Дербес электронды есептеуіш машинасындағы практикум
Пәннің коды: DP 2210
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 2-оқу жылы
Оқу семестрі: 4
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Асанова Ж., информатика магистрі ,оқытушы
Курстың мақсаты: программаларды құру және түзету техникалық тәсілдеріне үйрену,
практикалық программалау дағдысын қалыптастыру, сандық әдістерді оқып-үйрену және
пайдалану
Деректемелер/Пререквизиттері: - Информатика, Программалау, Есептеу жүйелерінің
архитектурасы
Курстың/пәннің мазмұны: Есептеу процесін алгоритмдеу, алгоритмдерді жазу, блоксхемаларды құру. Программаларды құру технологиялары және оларды жүзеге асыру. Деректер
және олардың типтерімен жұмыс. Көмекші программаларды ұйымдастыру және пайдалану.
Рекурсияға берілген есептерді шығару. Мәліметтерді енгізу-шығару. Массивтермен жұмыс.
Сілтемелерді
пайдалану.
Динамикалық
айнымалыларды
пайдалану.
Ақпараттық
құрылымдармен есептер шығару. Сыртқы модульдермен жұмыс жасау. Обьектіге бағытталған
программалау. Құрылымдармен берілген септерді шығару. Класстар және мұрагерлік
механизмі. Қарапайым қосымшаларды әзірлеу технологиялары. Шаблон бойынша
программалар әзірлеу. Стандартты панельдер мен кітапханаларды пайдалану. Қолданбалы
программалық қамсыздандыру. Математикалық және статистикалық пакеттермен жұмыс жасау.
Ұсынылатын әдебиет:
7. Абрамов С.А. Задачи по программированию.- М.: Наука, 1988 г
8. Стивен Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник:-К.:
Издательство
9. Фаронов В. Delphi 6. Учебный курс. М.: Горячая линия – Телеком, 2001
10. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М.: Горячая линия –
Телеком, 2001
11. Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. СПб.:Питер, 2000
12. Форсайт Дж., Малькольм М. Машинные методы математических вычислений, - М.:Мир1980
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік графика
Пәннің коды: KG 3211
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.Е. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: “Компьютерлiк графика“ пәнiн оқытудың негiзгi мақсаты – студенттерді
компьютерлік графика есептерінің математикалық және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрде
таныстыру, түрлi графикалық программаларды үйрену. Бейнелердi өңдеудi iскерлiк, ғылыми
және инженерлiк қызметте ұйымдастыру.
Деректемелері/ постреквизиттерi: Берілген пәнді меңгеру үшін студенттер келесі курстарды
меңгеруі қажет: алгебра, геометрия, математикалық анализ, шет тілі(ағылшын тілі),
программалау тілдері, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасы, кескін өңдеу, образды тану.
Курстың/пәннің мазмұны: “Компьютерлiк графика“ пәнi келесі кезеңдерді қарастырады:
компьютерлік графика негізіне жататын математикалық әдістер; айналу қағидалары және
кескіндерді түрлендіру; кескіндерді перспективада салу әдістері; қисықтар мен беттерді
сипаттау әдістері; алгоритмдік әдістер: кескіндер мен шеңберлер салу; көпбұрыштарды бояу
және сатылық тиімділікті жою әдістері; екі және үшөлшемді қиынды, соның ішінде кез-келген
дөңес көлем бойынша қиындыдан көрінбейтін сызықтар мен беттерді алып тастау
алгоритмдері: Робертс алгоритмі, Варнок алгортимі, Вейлер-Азертон алгоритмі, қисықсызықты
беттерді бөлу алгоритмдері, Z-буферді қолдану алгоритмі; нақты кескіндерді салу:
жарықтандырудың қарапайым әдісі, бейнелеу векторын анықтау, Гуро және Фонг әдістерімен
бояу, арнайы тиімділікпен жарықтандырудың қарапайым әдісі, тұнықтық, көлеңкелер, фактура,
түстердің қазіргі уақыттағы зерттеулер бағыттары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: М., Машиностроение,
1980.
2. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: М., Мир, 1989.
3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Машинная графика на персональных
компьютерах. Интерактивная трехмерная машинная графика. Принципы программирования в
машинной графике (в 4 т.), М., Солсистем, 1992.
4. Баяковский Ю. М. Графор. Графическое расширение Фортрана. М., Наука, 1985.
5. Яншин В., Калинин Г. Обработка изображений на языке СИ для IBM PC. Алгоритмы и
программы. М., Мир, 1994.
6. Фокс А., Прат М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на
производстве М., Мир, 1982.
7. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г.
8. Порев В. Компьютерная графика. Петербург, 2002 г.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: HTML-технологиялары (Hyper Text Markup Language)
Пәннің коды: НТ 3211
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Бақалбаева Г.А. - информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Web-дизайнмен жұмыс істеуде қажет болатын, Internet-те
программалаудың маңызды түсініктері мен сұрақтарын оқып білу.
Деректемелері/Пререквизиттері: HTML, Java, VB Script
Курстың/пәннің мазмұны:Техникалық, экономикалық ақпараттық жүйелер және ақпараттық
технологиялар. Гуманитарлық салалардағы ақпараттық жүйелер. Экономикалық ақпараттық
жүйелердің қамтамасыз етуші және функционалды бөліктері. Коммерциялы, иллюстрациялы
және ғылыми графика. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының
желілері, хабарлар коммутациясы, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық
серверлер. Ерекше, топтық және жалпы тәртіптер. Мәліметтерді өңдеудің және сақтаудың
үлестірілген технологиялары. Мәліметтердің үлестірілген өңдеуі. Жойылған сұраныс.
Мәліметтерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ұйымдастыру. Қостау және
үлестіру әдістері. Мәліметтерді сақтауды аралас ұйымдастыру. Программалаудың
инструментальды құрылғылары. Мәліметтерді үлестірімді өңдеу технологияларының түрлері.
Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Гипермәтіндер, ақпаратты
материал, ақпаратты статья, тезаурус, басты тақырыптар тізімі. Мультимедиа технологиясы.
Мультимедиа акселератор. Графикті акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық
технологиялары. Қорғалған каналдардың технологиялары.
Ұсынылатын әдебиет:
10. Пратт Т., Зелковиц М «Языки программирования. Разработка реализация»-М., 2002 г.;
11. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. «Системное программное обеспечение»-М., 2002 г.;
12. Бек Л. «Введение в системное программирование»- М.,1998 г.;
13. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П.,- HTML 4.0.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г.;
14. ГончаровА.“Самоучитель HTML“, Питер, 2001г.;
15. Эд Титтел, Н.Питс.,Ч.Валентайн. “HTML 4 для чайников“ справочник, Москва, 2001 г..
16. Хоумер А., Уилмен К. “Dynamic HTML“справочник Москва,2000г.;
17. Информатика. Базовый курс / Под ред. Симоновича - Питер, 2000 г.;
18. Леонтев Б.“WEB дизайн“- Москва, 2001 г.;
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Берілген қорының теориясы
Пәннің коды: ВКТ 3212
Пәннің типі: Базалық, таңдау пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б. - информатика магистрі , аға оқытушы
Курстың мақсаты: Деректер қорын құру теориялық негіздерін, қазіргі кездегі деректер қорын
басқару жүйелерінің мүмкіндігін, компьютерлік жүйелерде ақпаратты қолдану, өңдеу және
пайдалану технологиясын меңгеруді үйрету болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы .
Курстың/пәннің мазмұны:
ДҚ жүйелерінің белгіленген және негізгі құраушылары. ДҚ қазіргі заманғы басқару жүйесінің
көрінісі. ДҚ көрсету деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымы. Деректер моделдері:
иерархиялық, желілік және деректердің реляциондық моделдері. Схема қатынасы. Реляциондық
модель үшін деректерді манипуляциялау тілі, реляциондық алгебра және SQL тілі;реляциондық
деректер қорларын жобалау; функциональдық, транзитивтік және декомпозициялық тәуелділік;
ақиқат-байланыс әдісін қолданумен жобалау; қазіргі заманғы деректер қорларын басқару
жүйесін(ДҚБЖ) таңдау арқылы үйрену; ДҚ құру және модификациялау; ДҚ іздеу, сорттау және
индексалау; формаларды және есептерді құру; ДҚ физикалық ұйымдастыру; хешировалау және
индексалау файлдары; ДҚ қорғау; ДҚ тұтастығы және қорғау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Дейт Карнеги . Введение в системы баз данных.
2. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных.-М.:ФиС,1995
3. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.-М.:ФиС,1992
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем.М.:ФиС,1989
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Схемотехника негіздері
Пәннің коды: SN 3212
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруш: Кенесары А.Б, информатика магистрі ,аға оқытушы
Курстың мақсаты: Есептеуіш техникасының арифметикалық, логикалық және физикалық
негіздері, кодтары, комбинациялық түрлендіргіштері, сумматорлар, комбинациялық
құрылғылардың анализі мен синтезі, триггерлер, резисторлер, санағыштар, цифрлық
құрылғыларды логикалық модельдеу, логикалық модельдеудің программалық кешенінін
зерттеуден, олармен жұмыс жасауды үйрету
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық
материалды толық меңгеру үшін студент мектептің информатика және физика курсын жақсы
меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Сандық схемалардың классификациясы. Топология және логика
элементтері. ЭЕМ түйіндерінің типтік комбинациясы. Сумматорлар көпразрядты сандарды
қосу. Ондық сумматорлар. Кодтар түрленуі және шифраторлар, дешифраторлар. Дайын
микросхема түрінде немесе логикалық элементтерін реализациялау. Мультиплексорлар,
демультиплексорлар, коммутаторлар. Қозғалыс принципі, дешифраторлар және логикалық
элементтерде немесе дайын микросхема түрінде реализациялау. Мультиплексорларға
комбинациялық схеманың синтезі. ЭЕМ-дегі сандық тізбекті түйіндері. Триггер туралы түсінік,
жай автомат. Триггерлердің классификациясы және негізгі түрлері: RS-триггер түзу және
инверстік кіріс, T, TV, D және JK- триггерлері. Логикалық. Элементтерде құру және кестелерді
ауыстыру, графикалық бейнелеу. Уақыт диаграммалары бойынша жұмыс анализі. Ақырғы
автоматтар түрлері: Мур және Мили автоматы. Граф автоматы, қоздыру функциясы және
автомат ауыстыру кестесі. Ақырғы автомат синтезінің әдістемесі. Қозғалысты регистрлердің
ақырғы автомат синтезі Екілік және екілік емес счетчиктер.
Ұсынылатын әдебиет:
6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2001. - 528 c.
7. Матюшин О.Т., Нарышкин А.К., Сизов В.П. Цифровые устройства и микропроцессоры/Под
общей ред. А.К.Нарышкина.- М.:Высшая школа, 1996.
8. Казаринов Ю.Н., Номоконов В.Н., Филиппов Ф.В. Применение микропроцессоров и
микроЭВМ в радиотехнических системах.-М.: Высш. шк., 1988.
9. Цифровая и вычислительная техника: Учебник для вузов/ Э.В.Евреинов,
10. Ю.Т.Бутыльский, И.А.Мамзелев и др.; Под ред. Э.В.Евреинова.-М.: Радио и связь,
1991.-464с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау
Пәннің коды: KZhAK 3213
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Жарменова Б.К. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпаратты
қорғаудың негізгі қағидаларын меңгертіп, ақпараттар қауіпсіздігін қамтамасыздандыруын
үйренуге басты назар аударылады. Студенттерге программалық, ақпараттық, протоколдық және
басқа да құралдарды қолдана отырып компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау
қағидаларына, әдістеріне және құралдарын танып-білуге бағытталған. «Компьютерлік
жүйелерде ақпаратты қорғау» пәні студенттерді компьютерлік жүйелерде ақпараттарды қорғау
технологияларымен, қауіп-қатердің негізгі түрлерімен және оларға қарсы шығу жолдарымен
таныстыруды қамтиды.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика; ЭЕМ және программалау; Тілдер теориясы;
ЭЕМ архитектурасы; Программалау тілдері.
Курстың/пәннің мазмұны: Криптографияның даму тарихы. Қазіргі заман криптографиялық
жүйелерде қолданылатын әдістер мен құралдар. Ақпарат және ақпараттық қауіпсіздік.
Ақпараттық қауіпсіздік объектісі және пәні. Ақпараттың ағылу каналдары. Ақпаратты қорғау
құралдарын топтастыру, антивирустық программалар, вирустармен күрес, компьютерлік
вирустардың принциптері мен стандарттары, ақпараттық қауіпсіздік саясаты, қауіпсіздік
саясатының негізгі элементтері, рұқсат етiлмеген енуден қорғау, паролдiк қорғау,
қолданушының идентификациясы және аутентификациясы, ақпараттық қорғаудың
криптографиялық жүйесі, орындарын ауыстыру әдісімен шифрлеу, ашық кілтті криптожүйенің
концепциясы, екікілтті криптографиялық жүйе, компьютерлік желілердегі ақпараттық
қауіпсіздік мәселелері, есептеу желілеріндегі ақпататтарды қорғау, желілерді қорғау әдістері,
желілік жүйелердің қауіпсіздігі.
Ұсынылатын әдебиет:
5. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных
системах и сетях. Под ред. В.Ф. Шаньгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь,
2001. - 376 с.: ил.
6. Лейзер Л.И. Методические указания к лабораторным работам №№ 1- 6 по дисциплине
«Защита информации» Караганда, кафедра АИС, 2005г.
7. Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и
сетях.-М: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001
8. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.-М.: Горячая
линия –Телеком, 2000.-452с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мобильді байланыс технологиялары
Пәннің коды: MBT 3213
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3 оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж,- аға оқытушы Кенесары А.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: Мобильді байланыс жүйелер технологияларының мүмкiндiктерiн ашып
көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру. Мобильді байланыс жүйелерінің
түрлерін талдау. Мобильді байланыс түрлерінің қолдану аясын талдау.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Бұл
пәнді
жетік
түрде оқып
үйрену үшін
информатикасының базалық ұғымдарын, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ
архитектурасын, программалау тілдерін, желі негіздерін және желілік байланыс құралдарын
жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Ұялы байланысты ұйымдастырудың жалпы принциптері. Ұялы
байланыстың даму тарихы. Мобильді байланыс жүйелерінің классификациясы. Қызмет
көрсетілетін аумақты соталарға бөлу. GSM хабар алмасу технологиясы. Хаттама эволюциясы.
GSM
ұсынатын қызметтер, желі архитектурасы. Радиобайланыс аспектілері. Желілік
аспектілер. GSM стандартында ақпарат жеткізу жылдамдығын көтеру тәсілдері. Сөздік
каналдардың дамуы. Берілгендерді жеткізу каналдарының дамуы. HSCSD - берілгендерді
жіберу жылдамдығын көтеру технологиясы. GPRS - берілгендерді жеткізу жылдамдығын
арттыру технологиясы. EDGE берілгендерді жіберу жылдамдығын арттыру технологиясы.
WCDMA/UMTS – 2.5G және 3G технологиялардың түйісу нүктесі ретінде қарастыру. GSM
стандартында берілгендерді жіберу жылдамдығын көтеру әдістерін салыстырмалы талдау. GSM
инфраструктурасына HSCSD, GPRS және EDGE технологияларын ендіру мүмкіндіктерін
зерттеу. GSM стандартының ұялы телефондардың жұмыс принципі. GSM – сигнализация
немесе мобильді технологияларды – қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларында қолдану
ерекшеліктері.
Ұсынылатын әдебиет:
14. Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. «Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы».
Справочник под редакцией члена-корреспондента РАН Ю.Б.Зубарева, «Горячая линияТелеком», Москва, 2004, 128 с.
15. Журнал "Chip" №2, февраль 2005, GSM-сигнализация: мобильные технологии на страже
вашего имущества
16. Иванов И.Л.Экспертное исследование формата GSM, Статьи, публикации г.Орёл
17. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы,
С.-П.: ИД Питер,
18. Пасичник С., Бабич В., Яриловец А. "Сети и телекоммуникации", № 1-2, 2006
г. Передача данных: от каналов к пакетам
19. Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Строков В.В.. «Много-пороговые
декодеры для высокоскоростных спутниковых каналов связи: новые перспективы»//
Электросвязь, 2005, №2,с.10-12.
20. Андрианов
В.И.,
Соколов
А.В.
Мобильные
телефоны.СПБ.:
БХВПетербург;Арлит.2003.-384с.:ил.-(Техника в вашем доме).
21. www. kcell.kz– электрондық ресурс
22. www.activ.kz– электрондық ресурс
23. www.beeline.kz– электрондық ресурс
24. www.mobile.ru – электрондық ресурс
25. www.mtdbest.iki.rssi.ru– электрондық ресурс
26. www.sec.ru– электрондық ресурс
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мультимедиялық оқыту программалары
Пәннің коды: MOP 3214
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Бейсенбаева Ж.- информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Мультимедиалық құралдардың техникалық және программалық
жабдықтарының жұмыс принципін білу, мультимедиалық оқыту программаларын жасауда
оларға қойылатын талаптарды білу, мультимедиалық құралдарды сабақ түріне байланысты
кешендеуде басшылыққа алатын принциптерді білу, компьютерлік презентациялар мен WEB –
қосымшаларды құру, мәтінмен, дыбыспен, графика және анимациямен жұмыс жасау
құралдары.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, Ақпараттық технологиялар.
Курстың/пәннің мазмұны:
Мультимедиалық технологияларды пайдаланудың шарттары мен аспектілері. Мультимедиа
түсінігі. Мультимедиа жүйесі. Техникалық құралдар, алгоритмдер және программалар:
ақпаратты енгізу, сақтау, бейнелеу, өзгерістер енгізу және шығару. Компьютердің
мультимедиалық құрамы. Мультимедиалық оқыту программаларының ерекшеліктері. Оқыту
программаларына қойылатын талаптар. Оқыту программаларын әзірлеу принциптері мен
технологиясы. Мәтіндерді көруге арналған программалар. Гиперсілтемелік әдіс негізінде оқыту
программаларын жасау. Графикамен жұмыс. Кескіндерді генерациялау әдістері( пиксельді және
векторлық графика, ANSI-графика, дайын графикалық бейнелерді қолдану), Графикалық
редакторлар. Графикалық бейнелер кітапханасы. Графикалық форматтар және оларды
түрлендіру. Демонстрация жасауға арналған программалар. Дыбыспен жұмыс. Дыбысты ендіру
және редакторлеу жүйесі, дыбыстық әсерлерді жасау. Анимациялық құралдар. Анимацияны
құру негіздері. Анимациялық файлдар форматтары және оларды түрлендіру. Анимациялық
файлдарды ойнату. Мультимедиа жүйесінің даму бағыттары. Виртуальды шынайылық.
Виртуальды кеңістік элементтері. Виртуальды кеңістік класстары.
Ұсынылатын әдебиет:
9. Б.А.Досжанов. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар Алматы, 2008 ж. 100 б.
10.
Досжанов Б. «Мультимедиа және оның техникалық құрамы», Қызылорда,2006
11. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие.-Киев:ВНV, 1996.-157 с.
12. Мультимедиа в школе: Справочник.-Калуга,1994.-196 с.
13. Радзишевский А.Ю. «Основы аналогового и цифрового звука», 288 стр., М., Вильямс, 2006.
14. Питер Кирн «Цифровой звук. Реальный мир», 720 стр., М., Вильямс, 2007.
15. Найджел Чепмен, Дженни Чепмен «Цифровые технологии мультимедиа», 624 стр., М.,
Диалектика, 2005.
16. А.П.Пятибратов, Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко “Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации”, 2изд., М., Финансы и статистика, 2003.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Көппроцессорлы электрондық есептеуіш машиналар
архитектурасы
Пәннің коды: KEA 3214
Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 4
Дәріс беруші: Тұрғанбаева Ә.Ж.- информатика магистрі , оқытушы
Курстың мақсаты: Қазіргі заманғы компьютерлердің архитектурасын, көппроцессорлы
есептеуіш жүйелерге арналған параллельдік бағдарламалаудың әдісі мен технологиясын,
параллельдік бағдарламалау облысында жақсы жұмыс істей алуға үйрету. Курстың міндеті
студенттерді параллельдік бағдарламалау әдісін және конструкциялаудың негізгі әдісін үйрету,
параллельдік алгоритмдердің интерпретациясын және оларды қолдана білуге үйрету.
Параллельдік әр түрлі кесте құрудың негізгі принциптерін студенттерге жетік түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Есептеуіш жүйелердің архитектурасы, Схемотехника
негіздері
Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе, көппроцессорлы есептеуіш жүйенің қолдану облысы және
өндірістік бағалау тәсілдері. Есептеуіш жүйенің архитектурасы. Берілгендерді өңдеудің
параллельдік архитектурасының классификациясы. SMP және MPP архитектурасы. Гибридтік
архитектура. PVP архитектурасы. Кластрлы архитектура. Коммуникациялық құралдарының
құру принциптері. Жоғары деңгейлі өндірістік процессорлардың ұйымдастырылу тәсілдері.
Ассоциативті процессор. Конвейерлі процессор. Матрицалық процессор. Клеткалық және ДНК
– процессор. Коммуникациялық процессор. Берілгендер қоры процессоры. Нейронды
процессор. Көпдеңгейлі логикалық процессор. Көппроцессорлы есептеуіш жүйелерге арналған
коммутаторлар. MBC компоненттеріне қойылатын талаптар. Әр түрлі өндірістегі кластерлер
және массивтік-параллельдік жүйе.
Ұсынылатын әдебиет:
5. Богданов А.В., Корхов В.В., Мареев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии
многопроцессорных вычислительных систем. Интернет-университет информационных
технологий - ИНТУИТ.ру, 2004
6. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. БИНОМ.
Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий ИНТУИТ.ру, 2008
7. Гуров В.В., Чуканов В.О. Основы теории и организации ЭВМ. Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2006
8. Иванова О.В. Применение ассоциативной конвейерной памяти для организации.
Доклады МК "Информационные средства и технологии", том 2. М.: Изд-во "Станкин",
2000. - с.106-109.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жүйелік программалау
Пәннің коды: ZhP 3301
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, міндетті компонент
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б., информатика магистрі ,аға оқытушы
Курстың мақсаты: Курстың мақсаты-студенттерге компьютерлiк жүйе мен микпроцессордың
жұмыс принциптері мен архитектуралық ерекшеліктерін болашақ қызметiнде тиiмдi
қолдануына дайындау болып табылады. Компьютердің микропроцессор деңгейіндегі
жұмысының негізгі ұғымдары: стектер, сегменттер, регистрлер, флагтар адрестеу түрлерімен
мен тәсілдерін меңгеру. Процессордың жұмыс негіздерін үйрету. MS DOS-та программалау
негіздерін үйрету
Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
ДК құрылымы мен жұмыс істеу принциптерін және процессорлардың тұрғызылу негіздерін
білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Енгізу және шығару Базалық пәндер циклы жүйелерінің
программалары. Жадыдағы кілттік әдістер. BIOS-ң үзілуі. 9h клавиатурасының үзілуі.
Клавиштің скэн коды. 417Һ, 418һ байттардың болуы. Диск құрылымы. Бөлімдер таблицасы.
Файлдар (FAT) орналасуының таблицасы. Intel процессорының архитектурасы. Процессор
регистрі. Ассемблер тілі. Программа құрылымы. Командалар мен дерективалар. Компиляция
мен компановка. Жадыны адресациялау. Арифметикалық және логикалық командалар.
Мәліметтерді қайта жіберу командалары. Жалау регистрлері. Салыстыру командасы. Көшу
командасы. Қайталау командасы. Жолды өңдеу командасы. Программа сегменттерінің
орналасуы. Ішкі программа. Стектік программаалар. Макрокомандалар. Құрастыру және
қолдану. Динамикалық кітапхананы Ассемблерде құру. Win32API функциясы. Терезелік
функция құрылымы. Терезе класы және оның сипаттамасы. Терезе құру функциясы. Windows
мәліметі. Графикалық интерфейс қондырғысы. Мәліметті өңдеу. Логикалық шрифтар.
Программалау ресурсы. Меню сипаттамасы. Диалогты терезе. Ресурс редакторлары.
Басқарудың стандартты элементтері. ActiveX басқаруының элементтерін құру, регистрациялау
және қолдану. Windows реестрі. Көп есепті ортадағы есептеу жұмыстарының тәртіптілігіне
қызмет көрсету ұйымы. ОС UNIX ядросы. Негізгі функциялар.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. М., ДМК Пресс; СПб., Питер, 2004 608
2. Бек Л. Введение в системное программирование. М.,Мир.-1988.-448с.
3. Донован Дж. Системное программирование.-М.:Мир,1975
4. Нортон П. ПК фирмы ІBM и операционная система MS-DOS, 1992
5. Лебедев В.Н. Ввведение в системное программирование.-М.:Статистика,1975
6. Компаниец Р.И., Маньков Е.В., Филатов Н.Е, Системное программирование. Основы
построения трансляторов, 2000
7. Гордеев А.В., Молчанов А.Б. Системное программное обеспечение. СПб.:Питер,2002
8. Финогенов К.Г. Основы языка Ассемблер: учебник.-Радио и связь. :Москва. 2001
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жасанды интеллект жүйелері
Пәннің коды: ZhIZh 4302
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 2
Дәріс беруші: Аубакирова Ж.Қ. -аға оқытушы
Курстың мақсаты:
Жасанды интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс мәселелеріне кіріспе беріп,
инженерлік білім әдістерін және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде нейрон
желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктерін оқыту; білім қоры, фактілер
және ережелер ұғымын қалыптастырып, білім қорының ережелер түрінде жазылуын үйрету;
білім қорын құруды үйрету; білімді модельде арқылы бейнелеуді үйрету; шешімдер ағашы
жөнінде ұғым қалыптастырып, ағашты ережелерге түрлендіруді үйрету; жасанды интеллект
жүйесінің архитектурасын үйрету, заңдарды интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету
әдістерін оқыту, эксперттік жүйелер білімдерінің базасын модельдеу және шешімді іздеу,
негізгі түсініктерді ашу және нейрон желілерінің негізгі модельдерін оқыту.
Деректемелері/Пререквизиттері:. Сызықтық алгебра, математикалық логика, программалау
тілдері, информатика.
Курстың/пәннің мазмұны:
Жасанды интеллектің базалық түсініктері, оның есептері және әдістері, терминология, жасанды
интеллект жүйелерінің философиялық аспектілері, даму тарихы даму тенденциясы; бейнелерді
тану, бейнелерді тану есебінің қойылуы, тану әдістері;
бірінші ретті логика предикаттары,
білім және мәліметтер, білімді құрылымдау және классификациялау тәсілдері, білімді
көрсетудің логикалық және эвристикалық әдістері предикат, формулалар, жалпылылық және
бар болу кванторлары түсініктері, бірінші ретті логикалық предикаттардағы формулалардың
интерпретациясы; ережелер-өнімдер, семантикалық желілер мен фреймалар; экспертті жүйелер,
экспертті жүйелерді құру технологиясы; нейронды желілер, жасанды және табиғи нейронды
желілер және нейрондар жайлы негізгі түсініктер, нейрондық желілердің классификациясы,
нейрондық желілердің программалық және аппараттық жүзеге асуы; перцептрондар, үйренетін
және өзіндік үйренетін жүйелер, нейрондық жүйелердің программалық және аппараттық
орындалу, нейрокомпьютерлер және нейрокомпьютерлердің негіздері, нейрокомпьютерлерді
қолдану облысы.
Ұсынылатын әдебиет:
9. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. М.:Изд-во МГТУ им. Баумана,2001.
10. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта.-М:Мир,1991.
11. Джексон Э. Экспертные системы.-М.:Мир,1991.
12. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам.-М.:Мир,1989.
13. Попов Э.В. Экспертные системы.-М.:Наука,1987.
14. Круглов В.В., Борисов В.В Основные положения теории нейронных сетей.-М.:Финансы
и статистика,1992.
15. Уоссермен Ф.Нейрокомпьютерная техника:Теория и практика. М.:Мир.1992.
16. Горбань А.Н. и др. Нейроинформатика-Новосибирск,Наука,1991.
Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, пікір-талас, презентация,
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web-дизайн
Пәннің коды: WD 3301
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3 оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі , аға оқытушы
Курстың мақсаты: Web-беттерді әзірлеуге арналған графикалық редактор Photoshop-та жұмыс
істеуді үйрету. Студенттерге web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен
ережелерді түсіндіру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Компьютерлік желілер, Интернетте
программалау
Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік графика негіздері, түрлері. Adobe Photoshop
растрлық программасы, интерфейстік элементтері. Adobe Photoshop программасындағы
қабаттар, мәтіндер, контурлар, эффектілер. Көлемді кескіндерді визуалдау. Каркасты визуалдау.
Қисық Безье үшін геометриялық алгоритм. Фигураны шығару алгоритмі. Сызықтар және
бояумен толтыру стильдері. Фракталдар. Әртүрлі сызықтарды шығару алгоритмі. Обьект
беттерін бояу. Жарықтың шағылысу моделі.
Ұсынылатын әдебиет:
11. Гурский Ю.А.,Васильев А.В. Photoshop CS.Трюки и эффекты {CD) СПб.:Питер,2004.—
555 с.:ил,
12. Борис
Леонтьев. Web-дизайн:
Тонкости,
хитрости
и
секреты,
http://www.debreuil.com/docs/
13. Тучкевич Е.И. Самоучитель Adobe Photoshop CS2. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-368 с.:
ил. +СD
14. Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВПетербург, 2007
15. Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003
16. Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
17. Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
18. Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005
19. http://debreuil.flashmaster.ru/
20. http://members.rotfl.com/bobleon
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web-беттерді әзірлеу технологиялары
Пәннің коды: WAT 3301
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Жүсіпбек Б. -информатика магистрі , аға оқытушы
Курстың мақсаты: Internet ғаламторында сайт құруды үйрену. Java-платформасының басты
қасиеттерінің,
құралдарының және утилиттерінің түсінігін беру, студенттерді күрделі
есептерге арналған қосымшаларды өңдеуді үйрету, келешекте Java-технологияларын негіздерін
беру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы.
Курстың/пәннің мазмұны: Java программалау тілінің шығу тарихы мен дамуы. Тіл негіздері,
файлдармен, желімен, пайдаланушының терезе интерфейсімен (GUI) жұмыс жасауға арналған
кітапханалар. Тілдің негізгі ұғымдары мен конструкциялары, рұқсат модификациясы, ат беру
бойынша келісімдер, типтердің озгеруі, массивтермен жұмыс жасау, қателерді түзетіп
өңдеу(ерекше жағдайлар). XML-мен танысу. W3C (World Wide Web Consortium) ресми
спецификацияның негізінде XML-құжаттарын құрудын ережелері мен әдістері, CSS және XSL
қолдануымен XML-құжаттарды веб-браузерде тікелей көріп шығу, мәліметтерді байланыстыру
арқылы HTML беттерінің көмегімен XML-құжатының көрінісін алу, XML-құжатының (DOM)
объекті моделі, скрипттер тілі Microsoft Jscript, және Microsoft Internet Explorer-де XML-дың
колданылуын көріп шығу.
Ұсынылатын әдебиет:
Борис Леонтьев. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты, http://www.debreuil.com/docs/
Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВ-Петербург,
2007
Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003
Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005
http://debreuil.flashmaster.ru/
http://members.rotfl.com/bobleon
Морозова О. Построй свой супер сайт за 21 день! СПб.: БХВ-Петербург, 2005
Калиновский А. Ваша домашняя страничка в Интернете. Homepage или просто “хомяк”.
СПб.: БХВ-Петербург, 2002
Дуванов А. Web- конструирование. Элективниый курс - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту
ерекшеліктері
Пәннің коды: Shkmioe3302
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Сейсеке Ж.Б., оқытушы
Курстың мақсаты:
«Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері» курсының қазiргi оқу
жоспарындағы орнын анықтау. «Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту
ерекшеліктері» курсын оқи отырып:
- болашақ маман “Информатика“ пәнiнiң жастарға жалпы бiлiм берудегi маңызын;
- бірнеше топпен жұмыс жасау әдістеріне машықтануды;
- оның болашақ кәсiби түрде дайындаудағы орнын терең түсiнуiн;
- мектеп информатика курсының мазмұнын iрiктеу принциптерiн түсiндiре алуын;
- бұл пәннiң бiлiм берудi компьютерлендiрудiң жалпы проблемаларын шешудегi алатын
орнын ұғынуы қажет.
- дербес оқу ЭЕМ-дерiнiң жергiлiктi желiсiмен жабдықталған информатика кабинетiн
пайдалану мақсаты мен оны ұйымдастыру принциптерiн бiлуi;
- информатиканы оқыту проблемаларын шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауға
баулиды.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы
информатиканы және информатиканың теориялық негіздері пәнін жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны:
Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері және оның жалпы
мәселелері. Информатиканы оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы
информатиканы оқыту ерекшеліктері. Шағын комплектілі мектепте информатиканы оқытудың
мақсаты. Теория мен практиканың байланысы. Кері байланыс орнату тәсілдері. Бақылау.
Даралап және саралау оқыту әдісі. Рольдік ойындар. Мектеп информатика курсының құрлымы.
Дидактика принциптері және информатиканы оқыту. Оқушылардың компьютермен жұмыс
жасау деңгейлері. Информатиканы оқыту әдiстерiне шолу. Информатика пәніне қызығушылық
және оқушы қажеттілігі. Шағын комплектілі мектептерде информатика және есептеуіш техника
кабинетінің жұмысын ұйымдастыру. Шағын комплектілі мектептерде дербес компьютерлердің
орналасуына және жабдықталуына қойылатын талаптар. Шағын комплектілі мектептерде және
мектепке дейінгі мекемелердегі компьютерлік сыныптарға қойылатын санитарлық-гигиеналық
талаптар. Информатикадан факультатив сабақтарды жүргізу әдістемесі. Информатикалық
үйірме. Информатика сабағын оқытуда білімді тексеру әдістері. Мектептегі шығармашылық
сабақтар. Шығармашылық сабақты әзірлеу. Қашықтықтан оқыту «e-learning» электронды оқыту
шеңберінде ұйымдастыру. Шағын комплектілі мектептерге арналған оқу әдістемелік құралдар.
Ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру технологиясы. Шағын комплектілі
мектептерде программалау тілін оқыту әдістемесі. Шағын комплектілі мектептерде
информатиканы оқытудың жалпы әдістемелік принциптері, ақпараттық оқытуды
ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері. Біріккен сыныптардың оқу процесінде қазіргі заманғы
ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері. Оқытудың ұжымдық тәсілі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Халықова К. «Информатиканы окыту әдiстемесi», Алматы, 2000ж.
2. 8-11 класқа арналған Информатика пәнiнен Мемлекеттiк бiлiм беру стандарты
3. http://www.ural-chel.ru/guon/oso/trebmal.htm Требования к условиям и организации
обучения школьников в малокомплектных школах
4.Информатика негiздерi журналының басылымдары
5. http://www.obrazovanie.kz/data/aul/1.php Как живут МКШ в Казахстане.
17. Шағын комплектілі мектепте оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992
18. «Информатика» 9-класс оқулығы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл
19. Г.Т.Жақыпбекова «Информатиканы оқытудың жалпы әдiстемесi» оқу құралы,
Шымкент –2002г.
20. Вопросы Интернет-образования http://www.sputnik.mto.ru/biblioteka/
21. Образовательные интернет-ресурсы /А.Ю. Афонин, В.Н. Бабенко, М.Б. Булакина и др.;
под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004. – 287с.
22. Мамырова Л.К., Нүрсейітова С.. Шағын жинақталған мектеп-білім беру. - Алматы:
Ғылым, 2002.
23. «Информатика» 7-класс оқулығы, Алматы, «Атамұра», 2003 жыл
24. «Информатика» 8-класс оқулығы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл
25. http://www.open.websib.ru/conference/kontaev.html организация учебно-воспитательного
процесса в МКСШ
26. http://www.akipkro.ru/education/s-school/zan.html Организация учебных занятий в МКСШ
27. http://www.edustrong.ru/main/book/maloshkola.htm Оборудование для МКСШ.
17. Разработка Концепции развития малокомплектной школы в Республике Казахстан на
2010-2020 гг.:
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі
Пәннің коды: IOТА 3302
Пәннің типі: Базалық, міндетті пән
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 5
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Аубакирова Ж.К.- аға оқытушы
Курстың мақсаты:
“Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы“ курсын оқытудың мазмұны, мақсаты, әдісі,
құралдары мен ұйымдастыру түрлерін зерттейтін біртұтас жүйе ретінде қарастыру; жеке
тұлғаны жан жақты дамытуды қалыптастыруда информатика курсының орны мен мәнін
түсіндіру, мектеп информатикасын оқытудың мақсаттарын түсіндіріп, меңгерту;
информатиканы оқытудың негізгі тұжырымдамаларын үйрету; әр түрлі деңгейлерде мектеп
информатикасын оқытудың мазмұндық және әдістемелік әдістерін үйрету; мұғалімнің
информатика сабағын ұйымдастыру, жоспарлау және қамтамасыз етуге үйрету; оқытудың
дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушылардың ойлау іс әрекетін басқарып, сабақты
ұйымдастырудың түрлерін меңгерту; әр түрлі жас топтарындағы оқушыларда пәнге деген
қызығушылықты дамыта отырып, информатикадан сабақты ұйымдастыруға үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін қолданбалы программалар мен
программалау тілдерін жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны:
Информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде; мектепте информатиканы
оқытудың мақсаттары мен міндеттері; компьютерлік сауаттылық, білімділік, ақпараттық
мәдениет; информатиканы оқытуға қажетті құжаттар; мектептегі информатика пәні
тарауларының мазмұны мен құрылымы; бастауыш мектепте информатиканың кіріктіріліп
оқытылуы; мектептің жоғары буынында информатиканы саралап оқыту; мектептің
информатика курсы бойынша бағдарламалар мен оқулықтарға талдау жасау; информатика
кабинетінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру; информатика курсы бойынша оқу процесін
жоспарлау және іске асыру; сабаққа педагогикалық талдау жасау; оқушыладың сабақтан тыс
жұмыстарын ұйымдастыру; оқыту нәтижесін тексеру мен бағалауды ұйымдастыру.
Ұсынылатын әдебиет:
8. Халықова К. Информатиканы окыту әдiстемесi, Алматы, 2000ж.
9. Бидайбеков Е.Ы., Абдулкаримова Г.А. Информатика и средства инорматики в начальной
школе, Алматы, 2002ж.
10.
Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики, Москва, 2001 ж.
11.
Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике, Москва, 2004 ж.
12.
Информатика пәнiнен Мемлекеттiк бiлiм беру стандарты
13.
Информатика, физика, математика журналының басылымдары
14.
Информатика негiздерi журналының басылымдары
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойлады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Анимациялық технологиялар негіздері
Пәннің коды: ATN 3303
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Кенесары А.Б.- информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Курсты оқыту мақсаты студенттерге өндіріс пен жаңа технологияларды
пайдалануды меңгертіп, анимация жасаудың негіздерін үйрету.
Деректемелері/ пререквизиттерi: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
Компьютерлік графика пәні бойынша материалдарды білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Macromedia Flash программасының интерфейсі. Панельдермен
жұмыс. Macromedia Flash программасында сурет салу. Веекторлық графикамен танысу. Сурет
салу иинструменттері. Бояуды пайдалану. Macromedia Flash программасында растрлық
беейнелерді пайдалану. Импорттау, трассировкалау, жіктеу, сығу. Macromedia Flash
программасында мәтінмен жұмыс жасау. Text инструменті. Мәтін параметрлері. Macromedia
Flash фильмінің элементтерімен жұмыс жасау. Символдар, экземплярлар. Библиотека
элементтері. Macromedia Flash программасындағы видео. Видеоны интеграциялау.
Импортталған видеомен жұмыс. ActionScript тілімен жұмыс. Actions панелі. Айнымалыларды,
берілгендерді және берілгендер типтерін басқару.
Ұсынылатын әдебиет:
5.Гурвиц Майкл, Мак-Кейб Лора. Использование Macromedia Flash MX. Специальное издание.:
Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. — 704 с.: ил. — Парал. тит. англ.
6.К.Исагулиев. Macromedia Flash 5. Отладка, публикация и экспорт фильмов. Слои и
обьекты. Редактирование, компиляция в формат .CHM, Горчаков Д.А.
7.Web-сайт своими руками - И. Шапошников .: БХВ – Санкт-Петербург, 2000.
8.Flash 4. Анимация в Интернете – Дерек Франклин, Брукс Паттон.: СПБ: Символ Плюс –
Санкт- Петербург, 2000.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Операциялық жүйелер
Пәннің коды: OZh 3303
Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән е/ Базалық, таңдау пән п
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. - информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты:.
Операцилық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; операциялық жүйелердің концепциясын
үйрету;
операцилық
жүйелердің
функцияларымен
таныстыру;
пайдаланушының,
администратордың, программистің және жобалаушының көзқарасымен операциялық жүйелерді
зертету.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Информатика, Алгоритм және мәліметтер құрылымы, Программалау.
Курстың/пәннің мазмұны:
Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операцилық жүйе типі. Операцилық жүйе
концепциялары. Операциялық жүйе сервисі. Жүйелік программалар. Командалық
интерпретатор немесе қабықша. Операциялық жүйелер структурасы. Процестер және ағындар.
Процесс концепциясы. Процесс моделі. Процесс күйі. Семафорлар. Мьютекстер. Мониторлар.
Барьерлер. Жоспарлау. Даму және жоспарлау алгоритмі. Өзара тосқауылдау. Страусты
алгоритмі. Жадты басқару. Адрестерді баптау және қорғау. Жалғау. Жадты битті массивтермен
басқару. Виртуальды жад. Беттерді орналастыру алгоритмі. Сегменттеу. Файлдық жүйлер.
Операциялық файлдар. Файлдар реализациясы. Каталогтар жүйесі. Енгізу-шығаруды басқару.
Енгізу-шығару аппаратурасының принциптері. Құрылғы драйверлері. Буферлеу. Дискілер.
Дискілерді форматтау. Дискілердің аппаратты бөлігі. Таймерлер. Алфавитті–сандық
терминалдар. Желілік терминалдар. Опреацилық жүйе мысалдары: UNIX, Linux, Windows.
Ұсынылатын әдебиет:
15. Гордеев А.В. “Операционные системы”, Питер, 2004.
16. Иртегов Д.В. “ Введение в операционные системы ”, Петербург, 2002.
17. Олифер В.Г., Олифер Н.А. “Сетевые операционные системы”, Питер, 2001.
18. Робачевский А.М., «Операционная система Unix». - Петербург, 1997.
19. Таненбаум Э. “Соврменные операционные системы”. - СПб.: Питер, 2002.
20. Гусева А.И.«Сети и межсетевые коммуникации Windows 2000». М., 2002.
21. Андрей С., «Настройка и обслуживание компьютера». Самоучитель. СПб.: Питер, Киев:
Изд.группа ВНV, 2006.
22. Розенфельд Л., Морвиль П., «Информационная архитектура в Интернете». Символ-Плюс, 2005.
23. Таненбаум Э., Вудхалл А., «Операционные системы: разработка и реализация (CD)». Классика CS.
СПб.: Питер, 2006г.
24. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006г.
25. Жмакин А.П., «Архитектура ЭВМ» - СПб.: БХВ: Петербург, 2006г.
26. Калиев Б.К., Айтимов М., Тон С. «Операционные системы MS DOS». Курс лекций.
27. Лекции по теории операционных систем. Интернет – Университет, 2001.
28. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. “Системное программное обеспечение: Учебник”. СПб.:
Питер, 2002.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және зертханалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Есептеу жүйелері, желілер және телекоммуникациялар
Пәннің коды: EZhZhT 3304
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 3-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Альменаева Р.О. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді компьютерлік желілер негіздерін үйретіп, жергілікті желілер
технологияларын және оларды қолдану түрлерін меңгертуге басты назар аударылады.
Студенттерге желілер архитектурасы және желі қызметтері жөнінде түсінік бере отырып,
есептеуіш желілер концепцияларын құрастыруды, желілерді құрастыруды, физикалық ортада
деректерді өткізуде білімдерін қалыптастыру үшін өте қажет. Пәнді оқып үйренуде студенттер
мынадай дағдылар қалыптасуы керек: есептеуіш желілер туралы түсінік болуы, негізгі желі
компоненттерін және желі қызметтерін білуі қажет, желіні құрастыруды және желі мәселелерін
шеше білуі тиіс, желіні қолдануда практикалық дағдылануы тиіс.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп
информатикасының базалық ұғымдарын, дискреттік математика, ЭЕМ және программалау,
тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік желілер түрлері, компьютерлік желінің
сипаттамасы, серверлік және бір рангілі желілер, артықшылықтары мен кемшіліктері, мәлімет
жіберу ортасы, аналогты канал, сандық канал, кабельдік канал; компьютерлік желілердің
топологиясы (шина, жұлдызша, сақина), модем технологиясы, коммутациялау әдістері, желілік
техникалық құралдар, OSI көпдеңгейлік жүйесі, OSI моделі деңгейлерінің өзара әсерлесуі, OSI
деңгейлері, жүйелік технологиялар, желілік операциялық жүйелер, Unix операциялық жүйесі,
ауқымды есептеу желілерінің функциялары және түрлері, Internet желісі, хаттамалар (ARP,
RARP, TCP, UDP), желіні қорғау әдістері, DNS қызметі, сымсыз технологиялар (WI-FI,
Bluetooth, GSM), бағыттауыштар, бағыттауыш алгоритмдері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. –М.:Форум,2007.
– 271 с.
2. Шарапова М.М. Курс лекций по дисциплине «Компьютерные сети». Учебное пособие. –УстьКаменагорск, 2007. – 184 с.
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы/–СПБ:
Издательство «Питер», 2006. – 960с.
4. Дроздова Е.Н. Компьютерные сети: технологии, протоколы, компоненты. Учебное пособие. –
С.-Пб.: Петербургский институт печати, 2006. – 159с.
5. Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. Учебный курс
(2-е изд). – СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 2003. –240с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Бұлтты технологияларға кіріспе
Пәннің коды: ВТК 3304
Пәннің типі: Кәсіптендіру, таңдау пән
Оқу жылы: 3 –ші оқу жылы
Оқу семестрі: 6
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Курста бұлтты есептеудің пайда болуы, дамуы және пайдалану
технологиясы жайлы мәліметтер айтылған. Курста, бұлтты есептеудегі қызмет ету
мүмкіндіктерінің негізгі моделдері қарастырылған. Microsoft, Amazon, Google сияқты бастаушы
вендерлердің шешімі шығарылады.
Сонымен қоса, бұлтты технологиялардың негізгі
артықшылықтары талданады және бұлтты есептеу моделінің кемшіліктері және оларды шешу
жолдары ұсынылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін информатиканың
базалық ұғымдарын, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын,
программалау тілдерін, желі негіздерін және желілік байланыс құралдарын жақсы білу керек.
Курстың/пәннің мазмұны: Аппараттық қамсыздандырудың дамуындағы негізгі жаңа
тенденциялар, инфрақұрылымға негізгі талаптар қарастырылады. Инфрақұрылымдық
шешімдердің дамуындағы бұлттық концепцияның пайда болуына ықпал еткен қазіргі
технологиялар
қарастырылады.
Аппараттық
қамсыздандырудың
дамуы.
Жаңа
инфрақұрылымды шешімдер. Блейд-жүйенің пайда болуы. Жүйенің пайда болуы және
мәліметті сақтау желілері. SAN топологиясы. ИТ инфрақұрылымының бірігуі. Виртуализация
технологиялары. Серверлердiң виртуализациясы. Виртуализацияның платформаларына
қысқаша шолуы. Vmware. Citrix (Xen). Microsoft. Негізгі бұлтты есептеулер. Бұлтты
есептеулердiң түрлері. «Инфрақұрылым тәрізді сервис» (IaaS) PaaS сервисі секілді платформа.
Сервис секілді (SaaS) программалық қамтамасыз ету. Бұлтты есептеулердің артықшылықтары.
Бұлтты есептеулердің кемшіліктері және проблемалары. Бұлттағы веб-қызметтер. Windows
Azure SDK өңдеушiлерге өңдеу үшiн қажеттi қосымшалардың программалауын интерфейсі.
Windows Azure-де жазу және масштаб жасалатын сервистердi басқару. Windows Azure
платформасы. Windows Azure Storage. Azure Table Services. Azure Blob Services. Azure Queue
Services. Microsoft® .NET Services. Microsoft® .NET Service Bus. Microsoft® .NET Access Control
Service. Microsoft® .NET Workflow Services. Microsoft бұлтты сервисінің мысалдары. Office Live
Workspace. Google сервисінің мысалдары. Google Apps. Google App Engine.
Ұсынылатын әдебиет:
8. Клементьев Илья Павлович, Устинов Владимир Алексеевич. Введение в Облачные
вычисления. Изд. УГУ . 2009 г.
9. Eric A. Marks, Bob Lozano. Executive’s Guide to Cloud Computing. 2010.
10. Риз Дж. Облачные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.
11. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления – бизнес-платформа XXI века. – М.:
Аквамариновая Книга, 2011. – 256 с.
12. http://www.cloudzone.ru.
13. http://www.vmware.com.
14. http://habrahabr.ru/blogs/Azure/60100/
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Пареллель есептеулер
Пәннің коды: РЕ 4305
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж. -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Параллель есептеулер негізін оқып білу; Деректер параллелизмі және
алгоритмдік параллелизмді түсіндіру; Әр түрлі типтегі параллель компьютерлерге қысқаша
шолу беру; Параллель программалаудың әр түрін қарастыру; Кейбір негізгі параллель
алгоритмдерді беру: сұрыптау; кескінді өңдеу және тағы басқалар.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін жеке
компьютерлердің архитектурасын, компьютерлік желілер, есептеу әдістерін білу керек.
Сонымен қатар мына мәселелерге назар аударылады: Мәліметтерді өңдеу негіздерін білуге;
Компьютер архитектурасын жетік білуге; Бейнені параллель өңдеудің негізгі типтерін білуге;
Курстың/пәннің мазмұны: Параллелизм. Программалаудың параллельдік модельдері.
Параллельдік компьютерлер: параллельдік компьютерлердің типтері. Флинн таксономиясы,
жаңа таксономия құрудың әдістері. Параллельдік программалаудың тиімділігін бағалау.
Процесстер және синхронизация: аппараттық деңгейдегі синхронизация, программалау тілі
деңгейдегі синхронизация. Хабар тасымалдау синхронизациясы және күту механизмі.
Параллелдік алгоритмдер: салыстыру және алмастыру, бөлшектеу әдісі, матрицалық
есептеулер, сандық әдістерді параллельдеу алгоритмдері.
Параллельдік программалау: PVM, BSP, MPI, LINDA, OPENMP, С++ қолданып бөлінген
берілгендермен жұмыс. Параллельдік программалау тілдері: Оccam және HPF. Параллельдік
алгоритмдерді әртүрлі есептерді шешуге қолдану. Мультипроцессорлық есептеу жүйесін құру
әдістері. Параллельдік есептеу жүйесінің түрлері. «Операнд-операция» түріндегі граф алгоритм
моделі. Параллель алгоритмдер және программаларды өңдеу принциптері. Параллель
программалаудың өңдеу жүйесі.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений БИНОМ. Лаборатория знаний,
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007
2. Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP
БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий –
WWW.INTUIT.RU, 2008
3. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP:
Учебное пособие".- М.: Изд-во МГУ, 2009
4. Ақжалова Ә.Ж. Параллельдік есептеу. Алматы 2004
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сандық технологиялар
Пәннің коды: ST 4305
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші : Айтимов М.Ж -аға оқытушы
Курстың мақсаты: Қазiргi заманғы сандық ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн
ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру. Тұрмысқа арналған цифрлық
құрылғылар. Сандық технологиялардың көмегімен видеофильм түсіру этаптары жасау әдiстерiн
студенттерге үйрету. Видеоэффектлерді практикада қолдану. Бейнемен жұмыс істейтін
қолданбалы программа түрлерімен таныстыру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Ақпараттық технологиялар, Қолданбалы
программалық қамтамасыз ету, Компьютерлік графика.
Курстың/пәннің мазмұны: Сандық технологиялар. Олардың пайда болу тарихы. Компьютерде
сандық ақпараттың берілуі. Сандық технологиялар түрлері. Сандық технологиялардың
архитектуралық айырмашылықтары. Сканерлер. Сканерлермен жұмыс істейтін программалар.
Видеокамера түрлері. Видеокамералардың техникалық сипаттамалары. Дербес компьютердің
бейнежүйесі. Компьютерді видеостудия ретінде қолдану. Өзге цифрлық құрылғыларды қолдану
ерекшеліктері. Тұрмысқа арналған цифрлық құрылғылар.
Ұсынылатын әдебиет:
8. Кирьянов Д., Кирьянова Е. Adobe Premiere Pro CS3 Санкт-Петербург 2008 г.
9. А.М. Столяров, Е.С. Столярова Pinnacle Studio/Studio Plus v. 10.5 М. 2001 г.
10. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В.
Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.
11. А. Левин А.. Самоучитель Компьютерной графики и звука. –СПб.:Питер-2003 г.
12. http://www.intuit.ru
13. Шафрин Ю. А . “ Основы компьютерной технологии“.-М., АБФ, 2004.
14. Петров В. Н. “Информационные системы“.СПБ.: Питер, 2002
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқу процесіндегі жаңа ақпараттық технологиялар
Пәннің коды: OPZhAT 4306
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б.- информатика магистрі, аға оқытушы
Курстың мақсаты: Оқу процесінде жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен қолдана білу
дағдысын қалыптастыру; ақпараттық технология құралдарын дамыту және жетілдіру
жағдайында студентке өздігінен оқу, өзіндік даму және өздігінен іске асыруға қажетті
шығармашылық потенциалын дамыту болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар ұғымы. Ақпараттық технологияның
техникалық құралдары. Ақпараттық процесстерді жүзеге асырудың аппараттық және
программалық
құралдары.
Оқытудағы
интерактивті
құрылғылар.
Интерактивті
технологиялардың жұмыс негіздері. Модульдік оқыту құрылымы. Оқу модульдерін әзірлеу.
Білім беруге арналған электрондық басылымдардың компоненттік құрамы. Қашықтан оқытуды
ұйымдастыруға қажетті аппараттық және программалық жабдықтамалар. SmartBoard
интерактивті тақтасымен жұмыс. Тақтаны жұмысқа баптау. Мультимедиа жөнінде түсінік және
қолдану облыстары. MIMIO интерактивті жүйесі. MIMIO жүйесінің аппараттық-программалық
жабдықтамасы.
Ұсынылатын әдебиет:
10. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, 1998. 27 с.
11. Досжанов Б.А. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар. Оқу құралы. – Camelot
International, 2008.-100б.
12. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы. Қызылорда:
ҚМУ, 2004-81б.
13. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. М:Изд-во
МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.-248с.
14. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Использование мультимедиа технологии в общем
среднем образовании./ Интернет издание, 2008.-98с.
15. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие. –Киев: ВНV, 1996.-157с.
16. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Самые популярные программы:
прак.пособ. Под редакции Комягина В.Б. – М:Изд-во «Триумф», 1999.-368с.
17. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет.
Быстрый старт:прак.пособ. –М: Изд-во «Триумф», 2001.-320с.
18. Комягин В.Б. Создаем и копируем диски CD-R\ROM, DVD-ROM, CD-R\RW, DVDR\RW. –М: Лучшие книги, 2005-384с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық және зертханалық
сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар,
презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электрондық оқыту ресурстарын құру технологиялары
Пәннің коды: EORKT 4306
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Алибаева Н.Е.- информатика магистрі
Курстың мақсаты: студенттерге электрондық оқулықтарды құрудың ерекшеліктері мен
қажеттілігін, негізгі концепцияларын, оқулықтардың түрлері мен оларды құрудағы талаптарды
атап көрсету, құрудағы қолданылатын әр түрлі бағдарламаларға тоқталу, Dreamweaver
бағдарламасын электрондық оқулықтар құруда қолданудың артықшылықтарын түсіндіру,
студенттерге электрондық оқулықтарды құруды және оларды құруда негізгі талаптарды қатаң
сақтауға үйрету болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Электрондық оқыту негіздері
Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Электрондық оқулықтың құрамы мен мазмұны.
Электрондық оқулықтардың негізгі функциялары. Электрондық оқулықтар классификациясы.
Электрондық оқулықтарды құруға қойылатын негізгі талаптар. Ұсыныстар. Оқу материалын
компьютерлік дайындау. Мәтін. Мәтіннің құрылымдық элементтері. Мәтіндік матеиалдарға
қойылатын талаптар.
Оқытудың көрнекі құралдар классификациясы. Кесте. Схемамен жұмыс.
Сілтеме, гипермәтін және гипермедиа жүйелерін қалыптастыру.
Электрондық оқулықтар құратын бағдарламалар және олардың ерекшелітері. Macromedia
Dreamweaver бағдарламасы. Dreamweaver бағдарламасымен жұмыс істеудің негізгі
принциптері. Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктері. Macromedia Dreamweaver
бағдарламасы. Форматтау. Арнайы символдар қою. Қаріптермен жұмыс істеу. Түстерді басқару.
Web- беттер құру. Web- беттердің негізгі объектілері. Гиперсілтеме элементімен жұмыс істеу.
Кестелер. Фреймдер. Кестелерді қалыптастыру. Кестені форматтау. Ұяшықтағы мәліметтермен
жұмыс істеу. Web- сайттармен жұмыс. Сайттарды жоспарлау. Web- сайттардың логикалық
құрылымы.
Ұсынылатын әдебиет:
11. Г.А. Краснова, М.И. Беляев, А.В. Соловов «Технологии создания электронных
обучающих средств», Москва, 2002г.
12. А.В. Соловов «Проектирование компьютерных систем учебного назначения».-Самара,
1995г.
13. «Теория и практика создания образовательных электронных изданий», Москва,
Издательтво РУДН, 2003г.
14. Г.А. Краснова, П.А. Савченко, Н.А. Савченко «К вопросу о концепции интерфейса
электронных учебников», Москва, 2001г.
15. Информатика: Учебник. 3-е перераб. Изд./Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. Москва,
2001г – 768стр.
16. В. Дьяконов «Мультимедиа – ПК. // Домашний Компьютер» 1996
17. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. «Современный самоучитель работы на персональном
компьютере», Москва, 1997г.
18. Карпов Б., Жданов А. «Dreamweaver 47 Краткий курс» - Питер, 2001г.
19. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя» - Москва, 1999г.
20. Под редакцией С.В. Симоновича, «Информатика. Базовый курс». – Санкт – Петербург,
2002г.
Сабақ беру әдістері: лекция, баяндау, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Криптография негіздері
Пәннің коды: КN 4307
Пәннің типі: кәсіптік, таңдау пәні
Оқу жылы: 1-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 2
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Сейтмұратов А.Ж. ф.-м.ғ.д.
Курстың мақсаты: Криптология және ақпаратты шифрлеу негіздерін білетін және қазіргі
заманғы криптология әдістерін ақпаратты қорғау және деректерді шифрлеу үшін қолдана
алатын маманды дайындау.
Деректемелер/Пререквизиттері: Жоғары математика – сызықтық алгебраның әдістері,
дифференциалдық және интегралдық есептеулер, комплексті ауыспалы функцияның теориясы,
Лаплас түрлендіруінің әдістері, математикалық есептеу әдістері. Физика – динамикалық
жүйелердің негізгі заңдары, соның ішінде электрлік, олардың физикалық мәні.
Электротехниканың теориялық негіздері – сызықтық электр тізбегіндегі орнықты және өтпелі
процестер.
Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты қорғау жүйелері. Компьютерлік жүйедегі ақпаратты
қорғау. Криптологияға кіріспе. Криптографияның математикалық негіздері. Авторизация.
Комплексті криптографиялық ақпарат. Криптографиялық түрлендіру. Криптология бағыттары.
Қазіргі симметриялы криптожүйелер. Симметриялы криптожүйелердің салыстырмалы
анализі.Электрондық (цифрлік) қолға стандарттар. Симметриялы криптограмма Асимметриялы
криптография. Асимметриялы криптожүйелердің салыстырмалы анализі.
Шифрлеу түсінігі мен негізі. Шифрлеу алгоритмі. Үздіксіз электр жүйесімен қамтамасыз ету.
Деректерді шифрлеудің америкалық стандарты. Мәліметтерді шифрлау стандарттары (DES,
BES, SKIPJACK, ГОСТ 28147-89 ) ГОСТ 28147-89 бойынша шифрлау алгоритмі. Кілт таңдау
алгоритмі. Кілттердің ашық түрде таралуы.Құпия кілттерді басқару. Кілттерді алдын ала
үлестіру. Эль – Гамаля база шифрының электрондық қолы. Эль-Гамаля крипто-жүйелері.
Мүлдем құпиялы кілттер. Жабық (симметриялық) кілтпен және ашық (ассиметриялық) кілтпен
шифрлау RSA электрондық қол.
Ұсынылатын әдебиет:
1. А.Ю.Винокуров. Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89, его использование и реализация
для компьютеров платформы Intel x86., Рукопись, 1997.
2. А.Ю.Винокуров.
Как устроен блочный шифр?, Рукопись, 1995. Б.В.Березин,
П.В.Дорошкевич. Цифровая подпись на основе традиционной криптографии//Защита
информации, вып.2.,М.: МП "Ирбис-II",1992.
3. У.Диффи. Первые десять лет криптографии с открытым ключом. /пер. с англ./ М., Мир,
ТИИЭР.–1988.–т.76.–N5. Водолазкий В., "Стандарт шифрования ДЕС", Монитор 03-04 1992
4. Ковалевский В., "Криптографические методы", Компьютер Пресс 05.93 г. Рублинецкий В.И.
Введение в компьютерную криптологию. 1997г.
Сабақ беру әдістері: лекция, практика
Бағалау әдісі: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып
қойылады.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогикалық информатика
Пәннің коды: PІ 4307
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Жәкіш А.Н.- информатика магистрі
Курстың мақсаты: Терең теориялық білімі, комунативтік біліктілігі, дамыған
ұйымдастырушылық қабілеті, ойлау икемділі мен шығармашылық белсенділігі бар мамандарды
даярлап шығару; Студенттерді тестілік бақылау теориясы мен педагогикалық процестердегі
тестілік технологиялардың қалыптасу тарихымен таныстыру; Студенттерге қашықтан
оқытудың техникалық жүйелерімен, техникалық құралдарымен және қашықтан оқытудың
педагогикалық жүйесімен таныстыру
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Информатиканы оқыту теориясы мен
әдістемесі, Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар
Курстың/пәннің мазмұны: ЖОО жүйесі. Ақпараттық жүйе-ресурстары. Ақпараттық жүйені
өңдеу. Тест жүйесі. Педагогикалық тест жүйесі. Тест түрлеріне мысал келтіру. Кредиттік оқыту
жүйесі. Кредитті бағалау. GPA (орта балл) есептеу әдісін қолдану. Қашықтан оқыту жүйесі.
Әлемдегі қашықтан оқыт, АҚШ-та және Европада оқыту жүйесі. Қашықтан оқыту ісін
ұйымдастыру. Қашықтан оқытудың техникалық жүйелері, техникалық құралдары,
стандарттары. «Студенттердің білімін бақылау және бағалау» кешенді бағдарлама. Модульдірейтингілік жүйе. Интерактивтік тақтаны іске қосып көру. Тақтамен жұмыс істеу. Интераквті
тақталарының жұмыс істеу принциптері. Бағыттау процесінің маңыздылығы. SMART Board
тақтасымен жұмыс істеу. Интерактивті тақтаның дәлдік деңгейін талдау. Тақтаны бағыттаудағы
максимальді дәлдігі. Кескіндеуді баптау. Автоматтандырылған жүйені қолдану. АЭАЖ
құрылымы. Білім беру саласындағы электрондық оқулықтарды қолдану. Электрондық құру
технологиялары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Камардинов О. Информатика. Алматы, 2004ж.
2. Гончаров А. Access 97 в примерах. М.; СПБ., 1997.
3. Робинсон С. Microsoft Access 20007 М.; СПб., 2000
4. Симиновия С. Информатика. Базовый курс: Учебник. М.; СПб., 2002г.
5. Балыкбаев Т.О. Педагогические и технологические основы формирования студенческого
контигента. Алматы: 2002-206с.
6. Бидайбеков Е.Ы. Проблемы компьютеризации национальных школ //. В кн: Компьютерные
технологии в учебно-воспитательном прцессе школы и ВУЗ-а. – Свердловск, 1990г.
7. Мутанов Г.М., Шевчук Е.В. Экспертивная система оценки знаний методом тестирования.петропавловск: СКГУ, 2001.-159с.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар
ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Визуалды программалау
Пәннің коды: VP 4308
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Мукеева Г.И.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: Бұл курстың мақсаты Windows негізінде программалау үшін қажетті
теориялық материалдар беру, MS Visual Studio өңдеу ортасында Windows-қосымшаларды
құрудың практикалық элементтерін демонстрациялау, қолданылған математикалық аппарат
зерттеуімен толыққанды қосымшалар құру мысалдарын беру.
Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика және ЭЕМ-де практикум, Тілдер және
программалау технолиялары (C, С++)
Курстың/пәннің мазмұны: Бұл курста программалаудың жаңа технологиялары бөлімінің –
Windows-да визуалды программалау қарастырылады. Win API қолданып, Windows негізінде
программалау. MFC классының кітапханасы. MS Visual Studio ортасында жұмыс жасаудың
теориялық негіздері.
Визуалды программалау ортасында жұмыс жасау практикасы.
Толыққанды Windows- қосымшалар өңдеу.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Грегори К., Использование Visual C++ 6. Специальное издание.:- М., СПб.; К.: Издательский
дом "Вильямс", 2000 г.
2. Черносвитов А.,Visual C++ и MFC. Курс MCSD для профессионалов - СПб: Издательство
"Питер", 2000.
3. Баженова И.Ю. Visual C++ 6. - М.: Диалог-МИФИ, 2001.
4. Мезенцева О.С. Основы программирования на Visual C++. Методические указания по курсу
"Технология программирования" для спец. 071900, 220200.СевКавГТУ, Ставрополь, 2000 г.
Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг
Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға
қойылады
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды
кітапханалар ресурсы), MS Visual Studio орталығы,
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау тілдері көмегімен олимпиадалық есептерді
шешу
Пәннің коды: PTKOESh 4308
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б. - аға оқытушы
Курстың мақсаты: Программалау негіздерін оқыту. Комбинаторика элементтерін
программалауда пайдалану. Графтар теориясының элементтерімен студенттерді таныстыру.
Программалаудан олимпиадалық есептер құрылымына шолу жасау. Үлкен сандармен жұмыс
жасауды үйрету. Программалау тілдері мен программалау жүйелерінің өзара ерекшеліктерін
білуге үйрету.
Деректемелері/Пререквизиттері: Алгебра және анализ бастамалары. Информатика.
Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Сандық әдістер. Программалау.
Курстың/пәннің мазмұны: Олимпиадалық есептерді шығару әдістері. Программалау тілінен
олимпиада жүргізу ерекшеліктері. Аутотренинг әдістері. Олимпиадаға дайындалу
ерекшеліктері. Техникалық дайындық. Программалау құрылымы. Логикалық сәйкессіздік.
Тактикалық дайындық. Психологиялық дайындық. Программалау техникасы. Программалау
тілі негіздері. (Паскаль, Си). Циклдер. Функциялар және процедуралар. Берілгендердің күрделі
типтері. (массивтер, жазулар, басқару операторы, файлдар. Рекурсия. Динамикалық жадыда
ақпаратты сақтау ерекшеліктері. Алгоритм күрделілігі түсінігі. Алгоритмдер, есептерді шешу
принциптері мен әдістері. Әздеу және сұрыптау алгоритмдері. Динамикалық программалау
принциптері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ахо А.А., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.
М.: Мир, 1979.
2. Асанов М.О. Дискретная оптимизация. Екатеринбург: УралНаука, 1998.
3. Андреева Е.В. Еще раз о задачах на полный перебор вариантов. “Информатика”, №45, 2000.
4. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков.
Фолио. 1997.
5. Гарднер М . Математические головоломки и развлечения М.: Мир, 1982.
6. Гордеев Э.Н. Задачи выбора и их решение. В кн.: Компьютер и задачи выбора. M.:
Наука, 1989.
7. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и трудноразрешимые задачи. М.: Мир, 1982.
8. Даулеткулов А.Б. Основы программирования на языке Паскаль (алгоритмизация и
программирование). Алматы. НИТ. 2004.
9. Кирюхин В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачи по информатике. Международные
олимпиады 1989-1996. - М.: “ABF”, 1996.
10. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.
11. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (8 класс). Минск. Народная
ясвета.1997.
12. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (9 класс). Минск. Народная
ясвета.1997.
13. Липский В. Комбинаторика для программистов. М. Мир. 1988.
14. Окулов С.М. Геометрические алгоритмы. “Информатика”, №15, 16, 17, 2000.
15. Окулов С.М. 100 задач по информатике. Киров: изд-во ВГПУ, 2000.
16. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: введение. — М.: Мир, 1989.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық және зертханалық
сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар,
презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Имитациялық модельдеу
Пәннің коды: IM 4309
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Айтимов М.Ж.- аға оқытушы
Курстың мақсаты: Модельдеу әдiстерiнiң негiзiнде үлкен жүйелердi жасау әдiстерiн
студенттерге үйрету, модельдеушi алгоритмдi қазiргi программалау тiлдерi арқылы ЭЕМ-де
программаларды жүзеге асыру, нақты жүйенi модельдеу әдiсi мен формализация және
алгоритмизация әдістерiн үйрету, студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн,
ақпараттық жүйелер негiздерiн оқыту.
Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік білу үшін жүйелердi модельдеудiң
математикалық схемаларын, жүйе моделiн құру принциптерiн, тиiмдi басқару есептерiн
шешудiң математикалық әдiстерiн, эксперименттерді жобалау әдiстерiн, эксперименттердi
жобалау, псевдокездейсоқ сандардың машиналық жүзеге асырылу процедурасын, типтiк
динамикалық құрылымдарды модельдеу, тиiмдi басқару есептерiн шеше білуі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Кiрiспе. Модельдеу - тану әдiсi ретiнде. Жүйенi модельдеудегi
негiзгi түсiнiктер. ААЖ-ны (автоматтандырылған ақпараттық жүйе) зерттеуде және жобалауда
модельдеудi пайдалану. Жүйелердi модельдеу түрлерiнiң классификациясы. ЕТ көмегiмен
жүйелердi модельдеудiң тиiмдiлiгi мен мүмкiндiктерi. Модельдеудегi жүйелiк әдiс. БАЖ
(басқарудың автоматтандырылған жүйелерi)-нiң жүйелiк анализi. Тұтастылық принципi және
оның салдарлары.
БАЖ-нiң сыртқы бөлiгi және ортасы. БАЖ-нiң құрылымдықфункционалдық ерекшелiктерi. Жүйенi талдау әдiстерi. Псевдокездейсоқ сандар және
олардың машиналық жүзеге асырылу процедурасы.
Аппараттық әдiс. Кестелiк әдiс.
Алгоритмдiк әдiс. Орта квадраттар әдiсi. Псевдокездейсоқ тiзбектердi генерациялаудың
конгруэнттi процедурасы. мультипликативтi әдiс. Аралас әдiс. Жүйе модельдерiнiң негiзiнде
машиналық эксперименттi жобалау. Машиналық эксперименттердi тактикалық жобалау.
Эксперименттi жобалау әдiстерi. Стратегиялық жобалау.
Функционалдық модель.
Флуктуациалау мәселелерi. Бастапқы шарт және тепе-теңдiк. Автотоқтату ережелерiн қолдану.
Жүйелердi модельдеудiң программалық және техникалық құралдары. Кездейсоқ процесстердi
жүзеге асыруды қалыптастыру операторлары. Модельдiң логикалық схемасын тұрғызу.
Имитациялық модельдеу тiлдерiнiң салыстырмалы анализi. Жүйенi модельдеудiң қолданбалы
программалар пакетi. Жүйелердi модельдеудiң математикалық схемалары. Математикалық
модельдi құрудың негiзгi әдiстерi. Үздiксiз-детерминацияланған модель (Д-схемалар).
Аналогты модельдер. Типтiк динамикалық құрылымдар. Сызықты дифференциалдық теңдеудi
шешудiң операторлық әдiсi. Тиiмдi басқару есептерiн шешудiң математикалық әдiстерi. Шектеу
жоқ кездейсоқ экстремалды есептердi шешу әдiстерi. Вариациялық есептеу элементтерi.
Ұсынылатын әдебиет:
6. Электронный учебник для дистанционного образования. 5 курс, 10 семестр.
“Моделирование систем“, КарГТУ, кафедра АИС, 1,71 Мб
7. Под редакцией С.В.Симоновича. “Информатика. Базовый курс“. –Санк-Петербург,
2002 г.
8. Павлова Н.Т. Компьютерный курс лекций. Астана, 2001.
9. Беркінбаев К.Н., Ажиханов Н.Т., Нурулаев А.Н.,Ниязова Б.Ж.. Компьютерлік модельдеу
негіздері. Оқу - әдістемелік құрал. Алматы-2007.
10. Петров В. Н. “Информационные системы“.СПБ.: Питер, 2002
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сымсыз желілерді ұйымдастыру негіздері
Пәннің коды: SZhYN 4309
Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқу жылы: 4-ші оқу жылы
Оқу семестрі: 7
Кредит саны: 3
Дәріс беруші: Мұратова Г. -информатика магистрі, оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді сымсыз байланысты ұйымдастыру принциптері және сымсыз
байланыс технологияларын оқыту (СБ), арналарды бөлу әдістерін көрсету; оптикалық және
радиобайланысты қолдана отырып, сигналдарды кеңіту әдістеріне, СБ жүйелерін құрудың
техникалық концепцияларына үйрету; спектрі кеңейтілетін жүйелерді, сонымен қатар сымсыз
локалдық желілерді құрастыру принциптерін қарастыру.
Деректемелері/Пререквизиттері:
Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін, есептеу жүйелері, желілер және
телекоммуникация және схемотехника негіздері пәндерін меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны СБ технологияларының дамуының тенденциялары туралы, арнаның
сапалық көрсеткіші, энергетикалық сипаттамалары, жиілік жолағы мен қуатының нәтижелі
қолдануының көрсеткіші, экономикалық көрсеткіштер арасындағы байланысты анықтайтын
заңдылықтар туралы ұсынуды білу қажет; сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы
жүйелерді құрудың техникалық концепциясын, радиоарналардың негізгі сипаттамаларды және
осы сипаттамаларды анықтау әдістерін, сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы
жүйелерінің энергетикалық сипаттамаларын және желілердің техникалық сипаттамаларын
санаудың негізгі әдістерін, сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы орталықтарының
тағайындау мен функционалдық сұлбаларын, желілік басқару жүйесін құру принциптері,
көпстанциялық рұқсат ету әдістері мен оның қолдану облысы, сымсыз желілерді ұйымдастыру
технологиясы жүйелерінің стандарттарының техникалық сипаттамалары, сигналдарды кеңіту
әдістері, спектрі кеңейтілетін жүйенің құрылымдық сұлбасы, арналардың негізгі
сипаттамаларынын өлшеу әдістерін, құрал мен жүйелер, сымсыз локалдық жүйелерді құру
принциптерін білу қажет; жабдықтардың келесі негізгі энергетикалық сипаттамаларын бағалау
және таңдау білу: ұяшық радиусын, қабылдағыштың сезгіштігі және т.б., СБ трассаның нақты
сипаттамаларына және арналардың сапасы нормалары туралы, СБ жүйесің стандартына сәйкес
жиілікті-жергілікті жобаны құрастыру, СБ желісі сәулетіне сай, жоба барысында кешендік
критериялары бойынша оптимизациялау/тиімдендіру.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Усев Д. Технологии беспроводного доступа. Справочник, 2002г.
2. Олифер В. Новые технологии и оборудование IP-сетей, BHV- СПб, 2001г.
3. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Чирков Д.Н., Федотов Р.А., Бобков А.В., Платонов
В.А. Беспроводные сети Wi-Fi .БИНОМ.
4. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.
2007г
5. Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. М.: Издательский дом "Вильямс", 2003
Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды
оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры
5В010900 – «Математика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы
сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың
білім беру бағдарламаларын меңгерген және
қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға
5В010900 – «Математика»
мамандығы бойынша математика бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат.
Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді
аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі
және т.б.
Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/ оқуды одан әрі жалғастыру
мүмкіндігі: отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр
маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ
маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін,
біліктілігі мен білімділігін,сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын,
ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.
5В010900 – «Математика» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын
аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға
мүмкіндігі бар.
Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы - 129 кредит + 20 кредит (іс-тәжірибе) +
8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-240 кредит)
Пән атауы
Пәннің коды,
шифры
Қазақстандық
кредит саны
ECTS
бойынша
Жалпы білім пәндері –кредит
33
50
Міндетті компонент
33
50
КТ 1101
Қазақстан тарихы
3
Inf1102
Информатика
3
OKN2103
Өміртіршілігі қауіпсіздігі
негіздері
2
Ale1104
Әлеуметтану
2
Etd1105
Экология және тұрақты даму
2
K(O)t1106
Орыс тілі
6
ETN2107
Экономикалық теория негіздері
2
Sht2108
Шетел тілі
6
KN2109
Құқық негіздері
2
Saya1110
Саясаттану
2
Fil2111
Философия
3
Базалық пәндер
64
96
Міндетті компонент
20
30
РМК1201
Педагогикалық мамандыққа
кіріспе
1
Ped2202
Педагогика
3
Etn2203
Этнопедагогика
2
KK (O) 2201
Кәсіби орыс тілі
2
PAD1204
Психология және адамның дамуы
3
ООТ2205
Өзін-өзі тану
2
ZhFMG2206
Жас ерекшеліктер физиологиясы
және мектеп гигиенасы
2
K-bsht3208
Кәсіби қазақ (орыс) тілі
2
K-bsht 3202
Кәсіби бағытталған шетел тілі
2
MОА 3209
Математиканы оқыту әдістемесі
3
Таңдау компоненті
44
МТ 1(2)205
1. Математикалық талдау
EKSIKBP1(2)201
2.Еселі және қисық сызықты
интегралдардың қолданылуы
бойынша практикум
9
AST1(2)202
1. Алгебра және сандар теориясы
6
MMKKZN1(2)202
2. Мектеп математика курсының
қазіргі заман негіздері
Gem3203
1.Геометрия
IT3203
2.Интегралдық теңдеулер
DT3204
1. Дифференциал теңдеулер
MBBAZh3204
2.Математикалық білім беруді
ақпараттандыру жүйелері.
EZhMM3210
1. Экономика мен
жаратылыстанудағы
математикалық модельдеу.
GTE3210
2.Графтар теориясының есептері
MEShP3206
1. Математикадан есептер
шығару практикумы
AABTO3206
2. Алгебра және анализ
бастамаларын тереңдетіп оқыту
GS3207
1. Геометриялық салулар
SG3207
2.Сфералық геометрия
3
MMKSEE4208
1. Мектеп математика
курсындағы стандартты емес
есептер
3
FAKP3207
2.Функционалдық және
абстрактілі кеңістіктер
практикумы
ShKMMOOM1209
1. Шағын комплектілі
мектептерде математиканы
6
3
3
5
66
оқытудың өзекті мәселелері
MSONTO1209
2.Математиканы саралап оқыту
негіздерін тереңдетіп оқыту
MOTA3205
1.Математиканы оқыту теориясы
мен әдістемесі
TTShA3205
2.Теңдеулер мен теңсіздіктерді
шешудің әдістері
3
3
Кәсіби пәндер
32
48
Міндетті компонент
5
8
TZhTA3301
Тәрбие жұмысының теориясы
мен әдістемесі
3
EM3302
Элементар математика
2
Таңдау компоненті
27
Fiz2301
1. Физика
EShAN2301
2.Есептерді шешудің әдістемелік
негіздері
ITMS3302
1.Ықтималдықтар теориясы және
математикалық статистика
MPODA3302
2. Математикадан пән
олимпиадаларына дайындау
әдістемесі
MTM4303
1.Математика тарихы және
методологиясы
MFKEShA4303
2.Математикалық физиканың кері
есептері шешу әдістері
MLDM4304
1.Математикалық логика және
дискреттік математика
MMKDE4304
2. Мектеп математика
курсындағы дәлелдеу есептері
SA3305
1.Сандық әдістер
DTDT3305
2.Дербес туындылы
дифференциал теңдеулер
BSMTK4306
1. Бағдарлы сыныптардағы
математикадан таңдау курстары
KITMSE4306
2. Комбинаторика,
ықтималдықтар теориясы және
математикалық статистика
есептері
MPB4307
1. Математиканың пәнаралық
байланыстары
MPB4307
2. Математиканың пәнішілік
байланыстары
MKTZh4308
1. Математикадан кластан тыс
жұмыс
DTKEP4308
2. Дифференциал теңдеулер
3
3
3
3
3
3
3
3
41
курсының есептер практикумы
MMKLK4309
1. Мектеп математика курсының
логикалық құрылымы
MOIT4309
2. Математиканы оқытудағы
инновациялық технологиялар
Жалпы кредит саны
3
129
194
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы
Пәннің коды - КТ1101
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Тайман С.Т., т.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі
кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының
үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.
Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.
Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының
хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және
күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар,
үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол
шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының
құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда»
үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси
және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.
2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.
3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992
5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992
6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993
7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.
8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.
9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992
10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990
11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.
12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж
13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г
14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж
15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г
16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика.
Пәннің коды - Inf1102
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Алибаева Н.Е., аға оқытушы
Курстың мақсаты: студенттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері
туралы негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қазіргі
заманғы қоғамның дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми
көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін студенттерге жеткізумен
анықталады. Ақпаратты қорғау әдістері, ЭЕМ-дегі локальды және глобальды желілер,
ақпараттық процестер және жаңа технологиялар жайында теориялық білім беру; өмірге керекті
есептерді шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды
пайдалану; мәтіндік редактор, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсету,
деректер қорын құруды және кез-келген қолданбалы программалармен жұмыс жасау.
Деректемелер/пререквизиттері: Курстың/пәннің мазмұны: Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Қазіргі
информатика құрылымы. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Деректерді тасымалдаушылар.
Деректермен жұмыс істеу операциялары. Буль алгебрасы. Графтар және ағаштар.
Компьютердің логикалық элементтері. Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі,
басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару және тоқтату.
Компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары. Есепті шешудің
стратегиялары және шешімді іздеу. Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері,
алгоритмдерді жүзеге асыру. Блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуі. Ақырғы
автоматтар. Пост және Тьюринг машиналары. Бағдарламалаудың негізгі конструкциясы.
Заманауи қолданбалы бағдарламалық қамтамаларға шолу. Ақпараттарды өңдеу құралдары.
Кестелік процессорлар. Баспа жүйелері. Деректер қорын басқару жүйелері. Графикалық
редакторлар. Мультимедиялық қосымшалар. Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары.
Желілер мен телекоммуникациялар. Web-қосымшаларын жасау технологиялары. Ақпараттық
қауіпсіздік және оны құрушылар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар. «Электронды үкімет» инфрақұрылымы. Бизнес-үрдістерді талдау және құру
технологиялары. Техникалық тапсырмаларды жасау принциптері. «E-Learning» электронды
оқыту негізі. Электронды оқыту әдістері. «E-Learning» ортасының негізгі компоненттері.
Білімді бағалау әдістемесі. «E-Learning» ортасын құрудың заманауи технологиялары.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПБ:БХВ-Санкт-Петербург.2001г.
2. Вильямс Микки. Программирование в Windows 2000г. Энциклопедия пользователя.
Издательство «Диа-Софт» - 2000 г.- 640 с.
3. Левин И.Н. ПК для пользователей. Киев: Диалектика, 2000 г.
4. Лавренов С.М. Excel. Сборник примеров и задач. М: Финансы и статистика, 2001 г.
5. Золотова С.И. Практикум по Access, М.: Финансы и статистика, 2001 г.
6. Олифер. Компьютерные сети. М: Финансы и статистика, 2001 г.
7. Симонович С.В. Информатика, Базовый курс. Питер 2001 г.
8. Алексеев А.П. Информатика 2002. Москва 2002 г.
9. Автоматизированные тесты по темам: Операционная система MS-DOS, NC, архиваторы,
компьютерные вирусы.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері - лекциялық және лабораториялық сабақтар;
сабақтарда интерактивті тақталарды қолдану, сұрақ-жауап, лабораториялық сабақтарда
компьютерді қолдана отырып, тапсырмалар орындау, тест сұрақтары, презентацияны қолдану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: компьютерлік сыныптар,
электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интернет жүйесі, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері.
Пәннің коды - OKN1103
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Жиенбаева Л.Б., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Төтенше жағдай кезінде халықты қорғауды, кезек күттіруге болмайтын
жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастырудың негіздерін үйрету,
 Студенттерге жарақаттану зардаптарын, белгісін анықтауды, ерекше қауіпті жұқпалы
ауруларды білуді және алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйрету,
 Өз мамандығына сәйкес саласындағы өндірістердің тұрақты жұмыс істеуін
ұйымдастыруды және олардың жұмыстарының тұрақтылығын жақсарту шараларын
оқып-үйрету,
 АҚ бойынша халықты оқыту жүйесімен таныстыру,
Оқыту барысында студенттерді қоғам алдындағы жауапкершілікті сезінуге осы пән
міндеттерінің маңыздылығын терең игеруге бейімдеу
Деректемелері/Пререквизиттері: Физика, экология, химия
Курстың/пәннің мазмұны: Курстың негізгі мәселелері, маманды дайындаудағы ролі.
Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтудың ұйымдастырушылық және теориялық негіздері.
Төтенше жағдайлар жіктелуі. «Адам-өмір сүру ортасы» жүйесіндегі қауіптердің жіктелуі. Ағза
қорғанысының табиғи жүйелері. Жарақат зақымдарды, аса қауіпті инфекцияларды, ауыр
сырқаттарды тануға, дәрігер алдындағы жедел көмек көрсетуге үйрету. Өндірістік ортаның
жағымсыз факторларын жіктеу. Өндірістік қызметті ұйымдастыру негіздерін тіршілік
қауіпсіздігінің қазіргі заман талаптарына сәйкес оқу.
Ұсынылатын әдебиет:
1 Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности».
Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.
2 Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов –Москва. Высш
школа, 2002
3 Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва Высш.школа, 2001.
4 Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1-Алматы: Республиканские
курсы ЧС и ГО, 2002
5 Тіршілік қауіпсіздігі . Оқу құралы, 1-2 кітап. –Алматы : Республика курстары
ТЖ және АҚ, 2003 ж.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар;
интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық
ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану.
Пәннің коды - Ale1104
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Рысқұлова Г., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді
ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін,
қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара
әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың
қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы,
адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму
тенденциялары туралы түсінік беру.
Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану - әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара
қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу
үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі
әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі
бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және
әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж
2. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану - Алматы, Ғылым, 2003ж
3.Әженов М., М.Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым - Алматы, Қазақ университеті, 2002ж
4.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы - Алматы, Қазақстан, 2006ж
5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.) - Алматы: Ғылым,1995ж
6. Абай Қара сөздері - Алматы, 1993ж
7. Тажин М., Аяған.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж
8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж
9. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
10. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық
электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму
Пәннің коды - Etd1105
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Курс/пән деңгейі - 1 курс
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Избасарова Ж.Ж., аға оқытушы, магистр
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - ºàçiðãi
ýêîëîãèÿëûº æà¹äàéäû òåðå» ò¾ñiíäiðå îòûðûï, ýêîëîãèÿëûº áiëiì æ¾éåñií ºàëûïòàñòûðó,
ºîðøà¹àí îðòàíû ºîð¹àó, ñîíûìåí áiðãå ½¹ûíóìåí áiëiì ä¸ðåæåñiíi» æî¹àðû áîëóûíà ûºïàë åòó áîëûï
òàáûëàäû.
Деректемелер/пререквизиттері: Биология
Курстың/пәннің мазмұны: Áèîëîãèÿëûº æ¾éåëåðäi» ýêîëîãèÿëûº íåãiçäåði: À¹çàëàр
(àóòýêîëîãèÿ) ýêîëîãèÿñû; Ýêîëîãèÿëûº ôàêòîðëàð. Àáèîòèêàëûº, биотикалық, антропогендік
ôàêòîðäû» ¸ñåðiíi» æàëïû заңäûëûºòàðû. Ïîïóëÿöèÿëàð (äåìýêîëîãèÿ) ýêîëîãèÿñû.
Ïîïóëÿöèÿíû» íåãiçãi ºàñèåòòåði. Биотикалық факторлар. Á¸ñåêåëåñòiêòi û¹ûñòûðó åðåæåñi.
Áiðëåñòiêòåð ìåí ýêîæ¾éåëåð (ñèíýêîëîãèÿ) ýêîëîãèÿñû. Ýêîæ¾éåíi» íåãiçãi òèïòåðiíå
ñèïàòòàìà. Ýêîæ¾éåëåðäi» ýíåðãåòèêàñû. Ýêîæ¾éåëåðäi ½éûìäàñòûðó, ¼íiìäiëiê çà»äàðû
æ¸íå äèíàìèêàñû. Биосфера - ғаламдық экожүйе. Биосфера, оның шекаралары. Тірі заттардың
негізгі қызметі мен қасиеттері. Биосферадағы заттар айналымы.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1. Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. «Экология» Алматы, 2003 ж.
2. Баешов А., Дәрібаев Ж. «Экология негіздері» Түркістан, 2000ж.
3. Бродский А.К. «Жалпы экологияның қысқаша курсы» Алматы, 1998ж.
4. Бейсенов А.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж.
5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. «Охрана окружаещей среды» Л., 1991 г.
6. Гилярев А.М. «Популяционная экология». М.1995г.
7. Горелов А.А. «Экология. Курс лекции» М., Центр 1997г.
8. Герасимов В.А. «Охрана природы: принцыпы, проблемы, приоритеты» М., 1992 г.
9. Жатқанбаев Ж.Ж. «Экология негіздері» Алматы, 2003 ж.
10. Захаров В.И., Качурин И.М. «Охрана водных ресурсов» М., 1979 г.
11. Матрасов И., Папов И.А. «Охрана водной среды» 1995 г.
12. Нұрғызарынов А.Н., Шапшанов Қ. «Арал өңірінің экологиясы», 2001 ж.
13. Оспанов Г.С., Бозшатаев Г.Т. «Экология», Алматы, 2002 ж.
14. Петров К.М. «Общая экология» Учебное пособие. Химия, 1997 г.
15. Сағымбаев Ғ. «Экология негіздері» Алматы, 1995 ж.
16. Сқақов А. Есмұратов Ш., Шайқақов Ж, Елеуов К. «Экологиялық терминдердің орысшақазақша түсіндірме сөздігі» Алматы, 1996 ж.
17. Шилов И.М. «Экология»-М. Высшая школа, 1998 г.
Қосымша әдебиеттер:
18. Боголюбов С.А. Экология. Учебное пособие. – М. 1999.
19. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы – М., 1985.
20.Вернадский В.А. Прикладная экология. – М., 1996.
21. Герасимов В.А. Охрана природы: принцыпы, проблемы, приоритета. Москва, 1992.
22. Канаев А.Т., Сагындыков С.З. Экология окружающей среды. Казакстан. Алматы, 2002.
23. Новиков Ю. Экологическая окружающая среда и человек.
24. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Москва, 1990.
25. Саданов А.К., Сванбаева Г.З. Экология.
26. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алматы, 1991.
27. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология – М.: Изд-во МГУ, 1980.
28. Чернов Н.М., Былов А.М. Экология – М.: Просвешение, 1987.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары,
зертханалық жабдықтар.
Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык
Код дисциплины : K (O)t-1102
Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент
Год обучения : 1-год обучения
Семестр обучения : 1,2
Количество кредитов: 6
Ф.И.О.лектора/профессора: Наметша Р.С., старший преподаватель
Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение
лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения грамматическими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким
и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой
деятельности: беседа, описание, информирование.
Пререквизиты:
Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном
аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих
текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на
темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам
речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие
учебнопрофессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования
литаратуры по специальности.
Рекомендуемая литература:
1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.
2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.
3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.
4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических
институтов. Л., 1988 г.
5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва.
1966 г.
6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.
7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3е изд. М., 1985 г.
8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.
Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, модульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, частично-поисковые или эвристические методы.
Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на
заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач
Язык обучения : русский
Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд,
материальная база, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники,
электронно-образовательные ресурсы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері
Пәннің коды - Ektn2107
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Тоқжолов Б.А., аға оқытушы
Курстын мақсаты: Студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып
табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және
әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы жаңа
қатынастардың сапалы экономикалық жүйесінде болуын талап етеді№
Деректемелері/Пререквизиттері: Математика. Құқық негіздері. Саясаттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі.
Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық категориялар және заңдар, экономикалық
үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік қатынастары және экономикалық жүйелер
типтері. Нарықтың қалыптасу заңдары және посткеңестік елдердегі нарықтың құрылу
ерекшеліктері; нарықтың негізгі заңдары мен категориялары; жеке ұдайы өндірістің
қағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өндірістік факторлар
нарығының, олардың бағасы мен табысының ерекшеліктері. Микро және макродеңгейдегі
экономика мәселелерінің өзара байланысы, макро-экономиканың қызмет ету заңдылықтары;
экономикалық өсу және оның түрлері; экономикалық цикл және әлеуметтік-экономикалық
циклдылық мәселелері. Қазіргі экономикалық жүйедегі мемлекет. Қоғам дамуындағы
экономикалық теорияның орны мен рөлі. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық
категориялар және заңдар, экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік
қатынастары және экономикалық жүйелер типтері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Экономикалық теория. Оқу құралы. - Алматы, 1999;
2. Жалпы экономикалық теория. Оқулық / Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. – Алматы-Ақтөбе,
2002;
3. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері. – Алматы, 2002;
4. Байгісиев Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы. - Алматы, «Санат», 1998;
5. Видяпин В.И. Экономическая теория. – Москва, 2001;
6. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. Изд. 3-е. СПб, ГУЭФ, 2000;
7. Жунісов Б.С., Мамбетов Ұ.Е., Байжомартов Ұ.С. Нарықты экономиканың негіздері. Оқуәдістем елік құралы. – Ақтөбе, 1993.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация,
кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: : Әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Компьютер класы, кітапхана қоры,
интернет ресурстары, интерактивті тақтаны пайдалану.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі
Пәннің коды - ShT2108
Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент
Курс/пән деңгейі - 1 курс
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1-2 семестр
Кредиттер саны – 6 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Оспанова Б.Ж., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Студенттерді күнделікті өмірде, тұрмыста кездесетін формалар, ауызекі сөйлесу
тілі және белгілі бір мамандық саласында күнделікті, өмірде, кәсіби қарым-қатынас жасағанда шет ел
тілін белсенді қолдана білуге үйрету. Сонымен қатар оқу бағдарламасында белгіленген шектеулі сағат
көлемінде студенттерге мамандығы бойынша шет ел тілінде кәсіптік бағдарда білім берумен қатар
этномәдени, рухани тақырыптардан ақпарат беріп, соның нәтижесінде жаратылыстану және
гуманитарлық саладағы болашақ мамандарды оқытуды гуманизациялауды іске асыру.
Пререквизиттер: Жоғары оқу орнына дейінгі білім алушылардың шет тілі курсынан мектеп
бағдарламасы аясында меңгерген біліктіліктерін және ауыз екі тіліндегі сөйлесім, жазылым, оқылым,
тыңдалым дағдыларын ескеру.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Шет ел тілі курсын меңгеру барысында студент төмендегі
талаптарды меңгеруі тиіс:
- фонетика: дыбыстардың оқылу ережелері және алфавиттегі әріптерді сөз тіркесінде, әріп
тіркестерінде, сөйленімдерде, дұрыс айту;
- орфография: белгілі бір дыбыстарға сәйкес келетін әріптер мен әріп тіркесін жаза білу, негізгі
тілдік қолданыста жиі кездесетін белгілерінің орфография жағынан дұрыстығы, сәйкестігі;
- лексика: сөзжасам үлгілері, көп мағыналы сөздердің контекстегі мағынасы, оқылатын
мамандыққа байланысты терминдер мен лексикалық құрылымдар;
- грамматика: негізгі жаратылыстану-гуманитарлық мамандықтары саласында жиі кездесетін
грамматикалық құбылыстар.
Ұсынылатын әдебиет:
7. Inside out Grammar companion (Elementary), 2007
8. А.С. Восковская, Г.А.Карпова Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс»
2005
9. К.Жаңабаева. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского
языка. Алматы, 2003
10. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Student’s book. Oxford. 2000
11. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Work book. Oxford. 2000
12. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения М, 1996.
Сабақ беру әдістері: Проблемалық, ізденушілік, ауызша баяндау әдістері, топтық жарыс, миға
шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.
Бағалау әдісі: Баллдық-рейтинг жүйесі (ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан)..
Оқу тілі: ағылшын тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры,
зертханалар, оқу-әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері.
Пәннің коды - KN2109
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Мурзагулова Б., аға оқытушы
Курстың мақсаты: Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық
теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші
салаларының шеңберінде қажетті білім беру; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің
дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру;
Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын
анықтау; Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және
олардың басқа қоғамдық- саяси институттармен өзара қатынасын білуі; Студенттердің адам
және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі;
Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек,
әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)
Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық
тарихы, Экономикалық теория
Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсы әлеуметтік-гуманитарлық цикл
пәндерінің бірі ретінде жоғары білімді мамандар даярлауда үлкен маңызға ие. Қазіргі уақытты
алғышарттардың бірі болып құқықтық тәрбие, заңдық білімдерді нақтылау сияқты мәселелер
қарастырылуда. Осыған байланысты аталмыш курс бағдарламасында демократиялық,
құқықтық мемлекет құру, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының негізгі қағидалары,
заң және оның түрлері сияқты ұғымдар тереңірек қарастырылады. Мемлекет пен құқық негізі
ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құ-қық бұзушылық.
Заңды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының негіздері.
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық
құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан
Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылуы негіздері. Қазақстан
Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республика-сының қылмыстық іс жүргізу
және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері т.б.
Ұсынылатын әдебиет:
21. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
22. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.
23. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006ж.
24. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.
25. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997ж.
26. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы,
1997ж,
27. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.
28. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.
29. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері.
Алматы, 2004ж.
30. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Алматы, «Жеті Жарғы» 2006 ж.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар;
интрактивті әдістер - шағын топтарда жұмыс, презентация, пікір-талас, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану. Лекциялық курс құқық негіздерінің машықтарын игеру үшін
іскерлік ойындар, ситуациялық семинарлар, практикалық тапсырмалар түрінде өтетін семинар
сабақтардың негізі болып табылады.
Компьютер арқылы тапсырылатын тестілеу студенттерге өз білімдерін тексеруге
мүмкіншілік береді және қосымша тренинг та болады.
Практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі және компьютерлік тестілер қазіргі құқықтық
білім беру талаптарына сай келеді.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақша, орыс топтарына орысша
бақылау,
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық
оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық
кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану.
Пәннің коды - Saya2110
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Оспанов Б.Е., оқытушы-магистр.
Курстың мақсаты: Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен
тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру,
студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. Саяси дүниетанымы
мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында
тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Қазақстандағы және одан тыс
жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне
тәрбиелеу.
Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.
Курстың/пәннің мазмұны: Саясат, саясаттың өмір сүру заңдары, оның тарихи дамуы.
Сонымен қатар, билік, мемлекет, мемлекетаралық қатынас мәселелері. Қазақстан Республикасы
Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі
егеменді мемлекет саясаты. Қазақстанның саяси жүйе, саяси партиялар, қозғалыстар, ұйымдар.
Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар.
Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік мүдделері.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.
2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.
3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.
4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.
5. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.
6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.
7. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.
8. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар;
интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;
интерактивті тақтаны пайдалану.
Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық
бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана
қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары
(Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия.
Пәннің коды - Fil2111
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Оспанов Б., оқытушы-магистр.
Цель курса: Формирование у студентов основ философского мировоззрения, единой картины
мира, представлений о месте и роли в нем человека. Осмысление проблем бытия, мышления,
познания, происхождения человека, сущности и развития мира как целостного образования.
Понимание роли философского знания в самоутверждении человека, определение социальных
и этических проблем, связанных с информатизацией и глобализацией современности.
Раскрытие смысла свободы и ответственности личности в современном обществе, развитие
способности к критической оценке исторических событий и фактов.
Пререквизиты: История Казахстана, политология, культурология, человек и общество
Содержание предмета:
Статус и структура, роль и место философии среди других дисциплин, краткий очерк развития
философской мысли в культурно-историческом контексте. Проблема бытия и небытия,
основные черты материи, философские проблемы сознания. Проблемы теории диалектики, ее
законы и основные категории. Философское понимание познания. Проблемы человека,
основные подходы к пониманию сущности человека, понятие личности. Феномен общества,
факторы и модели систематизации социального развития. Понятие ценности. Философия
культуры, культура в условиях глобализации. Философские перспективы ХХI века.
Список литературы
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. - М.,2006.
2. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. История философии -Алматы, 2007
3.Габитов Т. Философия. Алматы, - 2005.
4. Кишибеков Д. Философия. Алматы, - 2005
5. Любутин К. Н., Саранчин Ю. К. История западноевропейской философии. Учебное пособие
для вузов, 2004.
8.Сегизбаев О.А. Казахская философия XY – начала XX века.- Алматы, 2001.
Электронные учебники
1. Зотов М. Философия.- Алматы, 1999.
2. Канке В.А. Философия.- М.,2001 (Электронная версия учебника).
Методика преподавания: объяснение, беседа, дискуссия, описание, вопрос-ответ,
компаративистический, визуальные методы и др.
Форма оценки: буквенно-рейтинговая 100-балльная система, текущий контроль, рубежный
контроль, экзамен, итоговая аттестация.
Язык обучения: русский, казахский
Необходимые условия для обучения по специальности: материальная база, книжный фонд,
учебные кабинеты, электронные учебные залы и др.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогикалық мамандыққа кіріспе.
Пәннің коды - PМК1201
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Курс/пән деңгейі - 1 курс
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1 семестр
Кредиттер саны – 1 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Ыдырысов С., аға оқытушы
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік):
“Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәні педагог мамандығының мәнін, маңызын,
заңдылықтары мен қағидаларын көрсете отырып, болашақ мұғалімдердің теориялық білімін
жетілдіру және практикалық іс-әрекетін ұйымдастыру, жалпы және кәсіби мәдениетін
қалыптастыру.
Деректемелер/пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика
тарихы”, “Педагогикалық шеберлік” пәндерінің байланысында оқытылады. Сонымен қатар,
пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған «Математика»,
«Психология», және т.б. пәндермен тығыз байланысты.
Курстың/пәннің мазмұны: Мұғалім мамандығына жалпы сипаттама. Педагог кәсібі және
оның қоғамдағы орны. Педагогикалық кәсіптің дамуы мен қалыптасуы Педагог әрекет
субъектісі ретінде. Тәрбиеші қызметінің педагогикалық құрылысы. Педагогикалық процессмектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеші әрекеті. Педагогтың кәсіптік белгілері: балаларға деген
сүйіспеншілігі, педагогикалық процесті жүйелі сезіну, байқағыштық, педагогикалық
құбылысты дұрыс түсіну, ұжымшылдық, шығармашылық, ашықтық және т.б. Мұғалім
еңбегінің әлеуметтік жағдайы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында
көрсетілген құқықтар мен міндеттер. Педагогтің шығармашылық қызметіне жалпы сипаттама.
Мұғалімнің жеке басының шығармашылық мүмкіншілігі және психикалық денсаулығы.
Педагогикалық қарым –қатынас – шығармашылық ретінде. Педагогикалық маман дайындау
жүйесі. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық маман кадрларға жалпы және кәсіптік білім беретін
талаптар. Өз бетімен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу педагог кәсібінің басты құралы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарттары. Алматы.- 2002ж.
2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы.- 1992
3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.
Астана.- 2003 ж
4. Рувинский. Л.И. Мамандыққа кіріспе. Алматы.-1991 ж
5. Пошаев Д.Қ. Мамандыққа кіріспе. Шымкент.-2004 ж
6. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.
7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001ж
Сабақ беру әдістері - СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психология және адамның дамуы .
Пәннің коды - Psi1202
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 2 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Бакенова Г. Ә., оқытушы
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік):
Фундаменталды және психологиялық түсініктердің негізінде адам тұлғасы мен әрекеттеріне
тұтас көзқарастарды қалыптастыру. Психикалық процестердің заңдылықтары мен адамның
қасиеттері туралы білімдер негізінде жастардың әрекеттері мен мінез-құлықтарына саналы
түрде талдау жасай білу дағдыларын дамыту. Адам дамуын психологиялық негіздеу. Бұл курс 1
курста өткізілетін болғандықтан теориялық дайындық талап етілмейді. Тек, кәсіби өзіндік
анықталуда мотив, қызығушылық, ниет терең қалыптасуы қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: «Психология және адам дамуы» курсы педагогика және
психология мамандығының бірінші курс студенттеріне арналған. Бұл курста студенттер адамды
танымдық пен қарым-қатынас және белсенді әрекеттестік субъектісі ретінде психологиялық
талдауға үйренеді. Студенттер психология ғылымының негізгі ұғымдарымен және
тұжырымдарымен, категорияларымен таныса отырып, даму психологиясының қазіргі таңдағы
зерттеулері туралы білімдермен қарулданады.
Ұсынылатын әдебиет:
2.
Жалпы психологияға кіріспе. Оқу құралы.// Жауапты редакторы пс.ғ.к. профессор
С.М.Жақыпов. Алматы «Қазақ университетіт», 2007 ж.
3.
Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М., 1996
4.
Гамезо М.И., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1996
5.
Выготский Л.С.. Проблема возраста. Собр. Соч.Т.4, М.1984 ж.
6.
Возрастная и педагогическая психология // Под. Ред. А.В. Петровского. М.1986
7.
Возрастная психология // под. ред. Л.Ф. Обуховой. М.1986
8.
Грэйс Крайг Психология развития. М-С-П-Р-на-Д. 2003
9.
Мухина В.В.. Возрастная психология. М.1998
10.
Люблинская А.А.. Детская психология. М.1971
10.
Немов Р.С.. Психология. Кн.2 М.1995
11.
Райс Ф. Психология подрасткового и юношеского возраста. Сп.б.2000
Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, тренинг сабақтар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Математикалық талдау
Пәннің коды - МА 1(2)205
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1-2 семестр
Кредиттер саны – 5 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Б.Е.Тұрбаев, ф.-м.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) –
Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен, дифференциалдық және интегралдық
есептеулер теориясымен, қатарлар теориясымен таныстыру. Математикалық анализ
функциялар теориясының, дифференциалдық теңдеулер теориясының және басқа да пәндерді
оқып-үйрену үшін негізгі қызмет атқаратынын түсіндіру.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық игеру үшін
мектеп курсының «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра және анализ бастамалары» пәндерін
жақсы меңгерген болуы қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыдан тәуелді
функциялар, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері, бір
айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері, көп айнымалыдан тәуелді
функциялардың дифференциалдық есептеуі, қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді
функциялардың интегралдық есептеуі, Фурье қатары.
Ұсынылатын әдебиет
1. Зорич В.А. Математический анализ, 2 тома, М., «Наука», 1981.
2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, 2 тома. М., «Наука»,2000 г.
3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, 3 тома. М., «Высшая школа», 1988 г.
4. Никольский С.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 2 тома. М.,
«Наука».
5. Темиргалиев Н.Т. Математикалық анализ, 3 тома. Алматы, 1984 г.
6. Фихтенгольц Г.М: Курс дифференциального и интегрального исчисления, 3 тома. Изд.
«Лань», 1997 г.
7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М., «Наука»,
2002 г.
8. Никольский С.М. Курс математического анализа, М., 2001 г.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Еселі және қисық сызықты интегралдардың қолданылуы бойынша практикум
Пәннің коды - EKSIKBP 1(2)205
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1-2 семестр
Кредиттер саны – 5 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - көп
айнымалы функциялардың интегралдық есептеу жолдарын үйрету. Олардық геометриялық,
физикалық қолданыстарын есептер шығару. Сонымен қатар, студенттердің математикалық
анализдің негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, математикалық әдістерді қолданбалы
есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
«Жоғары алгебра», «Геометрия» «Математикалық талдау» пәндерін толық меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Өлшемді жиын. Жиынның өлшемді болу шарты. Риманның еселік
интегралы. Еселік интегралдың бар болуы және оның қасиеттері. Еселік интегралдың
қайталама интегралға келтірілуі. n- еселі интегралда айнымалыны ауыстыру әдісі. Қисық
сызықты координаталар. Полярлық, сфералық, цилиндрлік координаталар.
Меншіксіз еселік интегралдар. Оң функция үшін меншіксіз еселік интегралдар. Салыстыру
әдісі. Абсолютты жинақты меншіксіз интегралдар. Бірінші және екінші түрдегі қисық сызықты
интегралдар және оның қасиеттері. Грин формуласы. Интегралдау жолынан тәуелсіз қисық
сызықты интегралдар.
Ұсынылатын әдебиет
1.
Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т. 1, 2, 3. М., Наука, 1967.
2.
Давыдов Н.А. и т.д. Сборник задач по математическому анализу. М., Просвещение, 1973
г.
3.
Берман Г. Сборник задач по курсу математического анализа. М., Наука, 1978 г.
4.
Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1, 2.
5.
Темірғалиев Н. Математикалық анализ курсы. Т. 1, 2. 3. Ана тілі, Алматы, 1991 ж.
6.
Ильин В.П., Позняк Э.Г.. Основы математического анализа. Ч. 1.
7.
Демидович Б.П.. Задачи и упражнения по курсу математического анализа. М., Наука.
Сабақ беру әдістері – жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Алгебра және сандар теориясы
Пәннің коды - МЕК 1204
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы –1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1-2 семестр
Кредиттер саны – 4 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) –
студенттердің алгебраның негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, алгебралық әдістерді
қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.
Алгебраны оқыту келесі бағыттарды
- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;
- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;
- математикадағы сандық әдістерді игеруді;
- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
мектеп курсындағы математиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Алгебра жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге
қажетті фундаментальды пән. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді
қолдану дағдаларын жетілдірудің ең тиімді құралы.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Изд. 10-е. М., 1971.
2. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М., 1979.
3. Сексенбаев Қ., Жетпісов Қ. Жоғарғы алгебра. І – бөлім, ҚарМУ баспасы: 2001.
4. Сексенбаев Қ., Жетпісов Қ. Жоғарғы алгебра. ІІ– бөлім, ҚарМУ баспасы: 2001.
5. Оразбаев Б.М. Анықтауыштар теориясы. А., 1967.
6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Изд. 2-е. М., 1978.
7. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М., 1984.
8. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. Изд. 2-е. М., 1966.
9. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1977.
10.
Сборник задач по алгебре. Под ред. А.И. Кострикина. М., 1987.
Қосымша әдебиет:
11.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., 1977.
12.
Ляпин Е.С., А.Е.Евсеев. Алгебра и теория чисел, М., «Просвещения», 1978.
13.
Виленкин Н.Я. Жиындар туралы әңгімелер. А., 1972.
14.
Окунев Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1964.
15.
Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Изд. 7-е. М., 1984.
16.
Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Мектеп математика курсының қазіргі заманғы негіздері
Пәннің коды - MMKKZN1204
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы –1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1, 2 семестр
Кредиттер саны – 4 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Қасаева З., п.ғ.к., аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Пәнді
оқыту мақсаты математика тарихы мәліметтерін және заңдылықтарын, қолдану аспектілерін
студенттердің болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша
теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, студенттердің қызығушылығын арттырып, өз
бетімен білім алу дағдыларын дамыту.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
«Математика тарихы» пәнін және жалпы математиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық білімдердің пайда болуы себептері мен түп
тамыры. Алғашқы математикалық есептеулердің практикалық, діни негіздері. Гректерге дейінгі
цивилизациялардағы математика. Ертедегі Шығыстың математикалық текстеріндегі
қорытындылардың догмалық (рецепттік) сипаттамасы. Ерта Грецияның математикасына
египедтік және вавилондық математиканы тигізген әсері. Евлидтің «Бастамасы», Диофанттың
«Арифметикасы», Алгебра тарихы. Арабтық Шығыстағы ортиағасырлық математика. Жаңа
білімдер негізі ретіндегі араб цифрлары. Алгебраның жеке пән болып бөлінуі. Евклидтің V
постулаты және геометрия философиясы. Геометрия тарихы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Абылкасымова А.Е. Перспективные направления исследований по теории и методике
обучения математика./Материалы «ММ ИТОН» - Алматы, 2005.
2. Агабекян Р.К. Математические методы в социологии. –М., 2005.
3. Антология философии математики./Отв.ред. и сост. А.Г.Барабашев и М.И.Панов. – М.:
Добросвет, 2002, 420 с.
4. Бесконечность в математике: философские и методологические аспекты. /Под ред.
А.Г.Барабашева. –М.: Янус – К., 1997.
5. Кадыржанов Р.К. Социально-культурные основания математизации науки. –Алматы: Ғылым,
1992.
6. Математизация науки: сциокультурные и методологические проблемы. – Алматы: ғылым,
1990.
7. Математика и опыт. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: МГУ, 2002.
8. Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г., Кадыржанов Р.К. Философский анализ науки в контексте
социокультурной трансформации общества. – Алматы, 1995.
9. Пуанкаре А. О науке. –М.: Наука, 1990.
10. Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс – традиция, 2002.
11. Стили в математике. Социокультурная философия математики. /Под ред. А.Г.Барабашева. –
СПб: РХГИ, 1999.
12. Щедролвицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М. 1997.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Шағын комплектілі мектептерде математиканы оқытудың өзекті мәселелері
Пәннің коды - SHKMMOOM1209
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 2 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Т.Аймұратова, аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - мұғалімнің
кәсіптік бейімделуіне әдістемелік жетекшілік жасау;өз бетімен үздіксіз білім алуды жолға қою;
психологиялық-педагогикалық ахуалын қалыптастыруға арналған іс-шаралар жүйесін
ұйымдастырып, жүргізу сияқты жұмыстардың тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет. Жалпы
білім берудің стратегиялық бағыттары ретінде, шағын мектепте математикалық білім беруді
дамыту ҚР барлық нормативтік құжаттарында аталады.
Курстың/пәннің мазмұны – Мектеп жұмысын жоспарлау. Жоспарлау туралы ұғым. ҚР
нормативтік құжаттарына шолу. Шағын комплектілі мектепте математиканы оқытудағы
өзбетінше жұмыстың түрлері. Өзбетінше жұмыстың мазмұны. Оған қойылатын талаптар.
Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқыту үрдісін
ұйымдастырудың ерекшеліктері.
Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқыту үрдісін
ұйымдастырудың ерекшеліктері. Математиканы оқытуды ұйымдастыру. Шағын комплектілі
бастауыш мектептегі математика сабағы.
Шағын комплектілі бастауыш мектепте математика сабағын өткізудің теориялық негіздерін
меңгерту және әдістемесін ашып көрсету. Шағын комплектілі бастауыш мектепте
математикадан сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері.
Шағын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс жұмыстарды
өткізудің теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету. Шағын комплектілі
бастауыш мектепте оқушылардың математика пәнінен білімдерін бақылау, бағалау және есепке
алу. Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқушылардың математика пәнінен білімдерін
бақылау, бағалау және есепке алу әдістемесін ашып көрсету. Өзіндік жұмыстардың түрлері
және оларды шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқыту үрдісінде
ұйымдастыру. Өзіндік жұмыстардың түрлері және оларды шағын комплектілі бастауыш
мектепте математиканы оқыту үрдісінде ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгерту және
әдістемесін ашып көрсету.
Ұсынылатын әдебиет
Әдістемелік әдебиеттер
1. Құлмағанбетова Б. «Аз комплектілі мектепте сабақты ұйымдастыру». Алматы. «Мектеп,»
1976.
2.Пышкало М.А. и др «Самостоятельная работа учащихся в малокомлектной школе».М.: Педагогика, 1974.
3. Шағын комплектілі мектеп 2004, № 3.
4. Қазақстан мектебі, 2003, №9 (өзіндік жұмыс – кәсіби біліктілік көзі)
5. Теория и методика воспитательной работы Под рук.Л.В.Байбородовой,
А.Э.Мельников, Ярославль, 2000.
6. Қазақстан мектебі 2004, №4 (Шағын кешенді мектепте).
7. Бастауыш мектеп 2002, №4 (Шағын жинақталған мектептерде).
Негізгі әдебиет.
1. Шағын комплектілі мектепте оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992
2. Оспанов Т., Құрманалина Ш. Математиканың бастауыш курсын Оқыту әдістемесі. II бөлім. Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1996. - 96-1176.
3. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. - М.: Владос.
4. Мамырова Л. К, Нұрсейітова С. Шағын жинақталған мектеп-білім беру. - Алматы: Ғылым,
2002.
Қосымша әдебиеттер.
1. Бастауыш мектеп 2000, №4 (өзіндік жұмыстың маңызы және оны ұйымдастыру жолдары).
2. Әдіскер мұғалім. 2005, №3 (өз бетінше жұмыстарды ұйымдастыру).
3. Бастауыш
мектеп.
2002, №7, "Шағын
жинақталған мектептерді дамыту
тұжырымдамасының жобасы және оны тәжірибеге енгізу жолдары".
4. Бастауыш мектеп 2002 №7. Шағын комплектілі мектеп: "Мазмұны мен әдістері".
5. Бастауыш мектеп 2002 №7. Жаңа экономиялық жағдайда шағын комплектілі мектептің
түйінді мәселелері және дамуы.
6. Бастауыш мектеп 2002 №7. Шағын комплектілі мектептер үшін мұғалім даярлау
проблемалар және оларды шешудің жолдары.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік,
эвристикалық, презентация, тренинг және
ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математиканы саралап оқыту негіздерін тереңдетіп оқыту
Пәннің коды - MSONTO1209
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 2 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Серікбаева В.Е., п.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бұл пәнде:
математиканы саралап оқытудың негіздері; жекелеу философиялық ұғымы; психологияда
қарастырылатын оқушылардың жеке тұлғалық жеке қасиеттерінің кейбір сипаттамалары;
математикалық қабілеттілік, оның параметрлері; математиканы саралап оқытудың жолдары
қарастырылады.
Деректемелер/пререквизиттері:
мектеп математика салалары (алгебра, геометрия,
математикалық талдау).
Курстың/пәннің мазмұны: Жекелеу – философиялық ұғым. Оқушылардың жеке тұлғалық
дара қасиеттері. Оқушылардың қабілеттілігі. Оқушылардың математикалық кабілеттілігі.
Математиканы оқыту мазмұнын саралау. Математика сабақтарындағы өзіндік жұмыс.
Математиканы оқытуда тапсырмаларды саралап беру.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1.
Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. –М., «ООО»,
«Вербум-М», 2003. – 432 с.
2.
Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике. – Киев: Рад.
школа, 1983, - 192 с.
3.
Жарықбаев Қ. Жантану негіздері: Оқулық. – Алматы: Кітап, 2002.
4.
Гончаров Н.К. Дифференциация и индивидуализация образования и воспитания в
современных условиях - М.: АПН СССР, 1971.
5.
Дорофеев Г.В. О составлении цепочек взаимосвязанных задач // Математика в школе,
1983, №6.
6.
Дорофеев Г.В. и др. Дифференциация в обучении математике // Математика в школе,
1990, №4.
7.
Темірбеков А., Балаубаев С. Психология - Алматы: Мектеп, 1966.
Қосымша әдебиеттер.
1.
Богоявленский Д.И., Менчинская Н.А. Психология усвоения знании в школе. - М.: Издво АПН РСФСР, 1959.
2.
Крутеций В.А. Психология математических способностей школьников. – М.:
Просвещение, 1968, - 431 с.
3.
Болтянский В.Ч., Глейзер В.Я. К проблеме дифференциации школьного математического
образования. // Математика в школе, 1989, № 3.
4.
Гусев В.А., Силаев Е.В. Методические основы дифференциации обучения математике в
средней школе. – М., 1966.
5.
Метельский Н.В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. – Минск.:
Вышэйша школа, 1977. - 158 с.
6.
Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное
развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1968. – 288 с.
7.
Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. –М.:
Просвещение, 1983.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік,
эвристикалық, презентация, тренинг және
ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогика.
Пәннің коды - Ped2201
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Бекмурзаева Р., оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейін аудару,
педагогикалық процесті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей ұйымдастыруда
педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру.
Деректемелер/пререквизиттері: Гуманитарлық, әлеуметтік-эконмикалық пәндер:философия,
тарих, әлеуметтану, саясаттану, экономика, мәдениеттану. Фундаменталды педагогикалық
пәндер: педагогика мамандығына кіріспе.
Курстың/пәннің мазмұны: Педагогиканың теориялық - әдіснамалық негіздері. Педагогика
ғылымының дамуы. Педагогика пәні және оның негізгі ұғымдары. Педагогика ғылымының
жүйесі, оның басқа ғылымдар жүйесімен байланысы. Педагогиканың зерттеу әдістері.
Педагогикалық ойлардың даму тарихы. Педагогика ғылымының негізін салушы –
Я.А.Коменский.Кеңестік педагогиканың қалыптасып, дамуы.
Тәрбиенің адамгершілік,
гуманистік негізін алушы шығыс ойшылдары. Қазақ ағартушыларының педагогикалық ойлары.
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы даму мен тәрбиенің сабақтастығы. Жеке тұлға туралы туралы
түсінік. Жеке адам дамуы мен қалыптасуы жөніндегі теориялық көзқарастар. Жеке тұлғаның
қалыптасуы және дамуына ықпал жасайтын негізгі факторлар.Тұлға дамуындағы іс әрекеттің
ролі. Баланың жас және дара ерекшелігін оқу тәрбие процесінде есепке алу. Оқушылардың жас
ерекшеліктерін кезеңдеу. Акселерация. Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен
оның дамуы. Жасөспірім шақ және оның ерекшеліктері. Жоғары сынып оқушылары балаларына
педагогикалық сипаттама. Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және оның педагогикалық
процесте ескерілуі. Тұтас педагогикалық процесс – педагогика пәні және мұғалім іс - әрекетінің
объектісі. Педагогикалық процесс мұғалім іс - әрекетінің объектісі ретінде. Тұтас
педагогикалық процестің белгілері, сапалары және өзіндік сипаттары. Қарама – қайшылық
педагогикалық процестің қозғаушы күші. Педагогикалық процестің заңдары мен
заңдылықтары. Педагогикалық процестің заңдылықтары, оларға сипаттама. Педагогикалық
процестің
құрылымдық
компоненттері.
Педагогикалық
процестегі
тұлғааралық
қатынастар.Тәрбиенің мақсаты, әлеуметтік келісім. Педагогикалық ой пікір тарихындағы
тәрбие мақсатының проблемасы. Тәрбие және жеке тұлғаны әлеуметтендіру. Тәрбие
кеңістігіндегі қоғамдық мәдениет. Дүниетаным жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі ретінде.
Дүниетанымның мәні және оның құрылымдық компоненттері. Дүниетанымның философиялық
негіздері. Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың жолдары. Тұтас педагогикалық
процестегі тәрбиенің мазмұны. Тәрбиенің мақсаты, міндеті, мазмұны. Тәрбие процесінің
ерекшеліктері. Тәрбиенің түрлері, оларға сипаттама. Тұтас педагогикалық процесте тәрбиенің
формалары мен әдістер жүйесі. Тәрбиенің формалары мен әдістері туралы түсінік. Тәрбие
әдістерін топтастыру. Тәрбие әдістеріне сипаттама. Педагогикалық процестегі мұғалім мен
балалар ұжымының өзара ықпалдастығы мен өзара байланысы. Балалар ұжымы әлеуметтік
ортаның құрамдас бөлігі. Балалар ұжымын қалыптастыру кезеңдері. Ұжымдық іс әрекеттегі
педагог пен оқушылардың өзара әрекеттері. Сыныптағы тәрбие жүйесі. Тәрбие жүйесі және
сынып жетекшісінің міндеттері. Сынып жетекшісінің қызметтері; Оқушылардың сыныптағы іс
әрекетін ұйымдастыру. Отбасы тәрбиесінің негіздері. Отбасы тәрбиесі, оның құқықтық
негіздері. Отбасының тәрбие жұмысын ұйымдастырудың теориялық негіздері. Мектеп пен
отбасының әрекеттестігі. Тұтас педагогикалық процестегі оқыту. Оқыту процесінің мәні,
мақсаты және қызметтері. Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту түрлері, оқытудың қозғаушы
күштері. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. Оқушылардың танымдық іс әрекеттерінің
ерекшеліктері. Қазіргі мектепте білім беру мазмұны. Білім беру және оның мазмұны туралы
жалпы ұғым. Білім беру мазмұнының компоненттеріне сипаттама. Білім беру мазмұнын
анықтайтын құжаттар, оларға сипаттама. Оқытуды ұйымдастыру формалары. Қазіргі сабақ.
Оқыту формаларының педагогика ғылымындағы даму тарихы. Тұтас педагогикалық процесте
оқушылардың оқу – танымдық әрекеті және оларды ұйымдастыру формалары; Сабақтың
жіктемесі және құрылымы. Мұғалімнің сабаққа дайындығы, сабаққа талдау жасау. Оқыту
әдістері, оларға сипаттама. Оқыту әдістері, оларға сипаттама; Дидактикалық оқыту әдістерінің
көп түрлілігі, оны топтау; Шетелдердегі мектептердегі оқыту әдістері және олардың
жетістіктерін тиімді пайдалану мүмкіндіктері. Оқушылардың ұжымдық танымдық іс әрекеттерінің ұйымдастырушылық – педагогикалық негіздері. Оқушылардың ұжымдық таным
әрекетінің мәні, түрлері, ұйымдастыру формалары; Оқу белсенді топтарының жұмысы; Топтық
жұмыстарды ұйымдастыру. Тұтас педагогикалық процестегі оқу – тәрбие жұмысының
нәтижесін есепке алу мен бағалау.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1.ҚР Конституциясы А. «Қазақстан», 1995ж.
2.ҚР «Білім туралы» Заңы А., «Баспа», 2007.
3.Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2030» Қазақстан халқына жолдауы, 1997ж.
4.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы.
«Нұрлы әлем», 2003.
5.Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Г.М. Педагогика. – Алматы, 2000ж.
6.Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.
7.Әбенбаев С. Тәрбие териясы мен әдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.
8.Бондаревская Е.В. Воспитания как возраждения гражданина, человека культуры и
нравственности. – Ростов на Дону, 1994.
9.
Бодалев А.А. Личность и общения. М., 1983.
10.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека. М., 1988.
11.
Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М. «Владос Пресс» 2002.
12.
Қалиев С., Майғаранова Ш., т.б. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен
әдістемесі. – Алматы. «РБК», 1999.
13.
Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.
14.
Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996ж.
15.
Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика П., 2001г.
16.
Алтынсарин Ы. Таңдамалы пед. мұралары. – А., 1991ж.
17.
Коменский А.Я. Ұлы дидактика А., 1993ж.
18.
Бабанский Ю.К. Педагогика М., 1983ж.
19.
Ильина Т.А. Педагогика., 1963.
20.
Сабыров Т. «Оқыту теориясы»., Алматы, 1995ж.
21.
Қоянбаев Ж. Балаларды отбасында тәрбиелеу. Алматы. 1977.
22.
Майғаранова Ш. Мектеп оқушыларын рухани дамыту мәселелері. – Алматы. «Ғылым»,
ғылыми баспа орталығы, 2002.
23.
Лепешев Д.В. Педагогическая игровая программа «Дар». – Щучинск. – 2004.
24.
Мальев А. . Основания педагогики. С-П 1984 г.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және
ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ ,орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интернетке қосылған
компьютер класы, интерактивті тақта, бай кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика.
Пәннің коды - Etn2203
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Майгельдиева Ш.М., п.ғ.д., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) студенттерді
халықтық педагогиканың негізгі идеялары және тәжірибелерімен таныстыру және оларды
қазіргі оқу-тәрбие процесінде шығармашылықпен қолдана алу біліктері мен дағдыларын
қалыптастыру;
Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, Мәдениеттану, Қазақстан тарихы, Педагогика
тарихы, Тәрбие теориясы.
Курстың/пәннің мазмұны: «Адамзат тарихындағы мектептер мен педагогикалық ой-пікірдің
дамуы», «Мектеп педагогикасы» сондай-ақ бірнеше арнайы курстар мен тәжірибелердің әр
қилы түрлері секілді біртұтас ортаға біріктірілген, оқу жылдары бойынша өтілетін бірқатар
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер мен педагогикалық цикл тақырыптарын оқытып үйретеді.
Ұсынылатын әдебиет:
2. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретико-методологические
проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.
3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы:
Гылым, 1998.
4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.
5. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.
6. Жарықбаев Қ.Б. , Қалиев С. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.
Сабақ беру әдістері: тест
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры,
интернет, интерактивті тақта
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өзін-өзі тану
Пәннің коды - ООТ2205
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Успанова З.У., академ.доцент.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): болашақ
мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу
қабілетін дамыту.
Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, философия, этика, мәдениеттану,
педагогика, психология, дінтану.
Курстың/пәннің мазмұны - Студенттік өмір-қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек
қалауым. Болашақ бүгіннен басталады. Адам тарих ағымында. Тілдесу мәдениеті. Өзара
түсіністік және достык. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Махаббат-ер жүректің
үрдісі. Мен және Сен. Рухани келісім. Қазақстан-біздің ортақ мекеніміз. Біз-Жер шарының
ұрпағымыз. Әлемді қайырымдылықпен сақтайық. Байлық пен кедейлік туралы диалог. Қазіргі
бұқаралық мәдениет және жеке тұлған. Замандастарымыз-мақтанышымыз. Еркін болу құқығы.
Табиғат әлемі. Өнердің таңғажайып күші. Айналаңа көз салсаң. Шығармашылық қуанышы.
Ұсынылатын әдебиет:
18.
Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.
19.
Абай. Қара сөздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.
20.
Ақиқатты тани біл... Ғибрат толғамдары/құраст.А.Сейтақов. – Алматы, 2004. – 320бет.
21.
Алтаев Ж.т.б. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы. – Алматы: Литера,
2001.272бет.
22.
Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж.Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы. – Алматы: Рауан,
1998 – 272 132-140б.
23.
Ауыл кешені көңілді – Алматы: Қайнар, 1993.
24.
Әлісбаев Ш. Данышпандық субстанциясы. Алматы: Жалын., 19902.
25.
Әуезов М. Абай жолы.
26.
Әрін Ә. Маздақ. Өлеңдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007 200бет.
27.
Бағаев Е.Ұ. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 312бет.
28.
Әдебиет танытқышы. Шығармалары. – Алматы, «Жазушы», 1989, 294бет.
29.
Бақтияр Тайжан/»Егемен Қазақстан» 01.05.07.
30.
Бұлқышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атамұра, 2003.-192бет.
31.
Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері (монография). Алматы: Әл-Фараби
баспасы, 1995-461бет.
32.
Даналардан шыққан сөз: нақыл жинағы. /Жинап, құраст., ауд.Ұ.Асылов.-Алматы:
Мектеп, 1987. – 383бет.
33.
Екімыңжылдық дала жыры. /Бас ред. Ә.Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы»
Бас редакциясы, 2000. – 752 бет.
34.
Есенқарақызы Х. Ай туады бозарып: Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2004. – 192бет.
35.
Есімбекұлы Т. «Алматы ақшамы» 09.08.07.
36.
Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе. Хрестоматия. Алматы: 2005.-192бет.
37.
Жұбанов А. Құрманғазы. Алматы: Өлке, 2006. – 416бет.
38.
Күмісжан Байжан./ «Егемен Қазақстан» 24.01.07.
39.
Қадырбаев Н. «Егемен Қазақстан» 28.07.06
40.
Қазақ мақал-мәтелдері /Құраст.М.Аққозин. – Алматы: Қазақстан, 1990. 288бет.
41.
Қазақстан. Ұлттық энциклопедия /Бас ред. Б.Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы»
Бас редакциясы, 2004. – 696бет.
42.
Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы: Бірінші том/Ред алқасы. –Алматы, Рауан, 1994.320бет.
43.
Мақатаев М. Өлеңдер, поэмалар – Алматы: Жазушы, 1982. Т.1.
44.
Мырзабеков К. Менің мұңым – махаббат. Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы: Атамұра,
2003. – 192бет.
45.
Нұртөре Ж. «Егемен Қазақстан»
46.
Ниязбеков М. Біз қалай туамыз? Алматы: Өнер, 1992, 48бет.
47.
Оңғарсынова Ф. Дауа. Өлеңдер. – Алматы: Атамұра, 2002. – 288бет.
48.
Өлеңім-өмірім. Алматы: Білім, 2004. – 376бет.
49.
Психология Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық: Қазақтың психологиялық ойпікірлері. 10-том/жетекшісі-акад.Ә.Нысанбаев. Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2006.
50.
Сейдімбек А. Аққыз. Повестер мен әңгімелер. – Алматы: Атамұра, 2002. – 288бет.
51.
Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Алматы. «Алматыкітап» ЖШС, 2005. –
368бет.
52.
Тәтімов М. Әлиев Ж. Дербестігіміз – демографияда: - Алматы: Жеті жарғы, 1999.264бет.
53.
Шаханұлы М. Таңдамалы жырлар. Алматы. – 1992.
54.
Шаханов М. Эверестке шығу. Өлеңдер, балладалар, поэмалар. Алматы: Атамұра, 2003ж.
55.
Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч.З.Духовный мир человека /под ред.
Е.Ананьева, Т.Каширина. – М.: Аванта, 2004.
56.
Успанова З.У. Өзін-өзі бағалау және « Мен» тұжырымдамасы. Қызылорда: Тұмар, 2009.
57.
Махабат әуендері ( «Өзін-өзі тану» пәнінің өлеңдер жинағы). Алматы, 2004.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - Интерактивті тақта,
компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы
(«Өзін-өзі тану» кабинеті).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы
Пәннің коды - ZhFMG1203
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Берденкулова А.Ж., б.ғ.к., аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Жас
ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы пәні оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру үшін
және педагогтардың мектертегі оқушылардың жасына сәйкес физиологиялық ерекшеліктерін
терең түсіну үшін қажет. Себебі, оқу-тәрбие және дене шынықтыру сабақтары тек
оқушылардың жас ерекшеліктерін ескерсе ғана табысты бола алады. Бұл жағдайда мектептегі
оқу оқушылардың үйлесімді дамуымен денсаулығының жақсарта түсуіне көмектеседі.
Деректемелер/пререквизиттері: анатомия, экология.
Курстың/пәннің мазмұны – Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәнінің
мақсаты мен міндеттері. Жас ерекшеліктері физиологиясының басқа ғылымдармен байланысы.
Өсу және даму процесіндегі тұқым қуалаудың ролі. Тірек-қимыл аппараты. Тірек-қимыл
аппаратының функциялары мен құрылысының ерекшеліктері. Жүйке жүйесінің физиологиясы.
Жүйке жүйесінің маңызы, құрылысы. Нейронның құрылысы, функциялары. Рефлестерді
жіктеу. Орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің функционалдық маңызы. Үлкен ми
сыңарларының функционалдық ерекшеліктері. Анализаторлар. Көру және есту мүшелерінің
гигиенасы. Дәм, иіс сезу және тері анализаторлары. Ішкі секреция бездері. Ішкі секреция
бездерінің өтпелі жастағы гигиенасы. Тыныс алу органдарының жасқа байланысты
ерекшеліктері. Балаларды тыныс жолдарының жұқпалы ауруларынан сақтандыру. Қан және
қанайналымы. Қан айналымының жасқа байланысты ерекшеліктері. Ас қорытудың маңызы. Ас
қорытудың жасқа байланысты ерекшеліктері. Зат және энергия алмасудың жасқа байланысты.
Несеп органдарының гигиенасы. Бөліп шығару процестерінің жасқа байланысты ерекшеліктері.
Балалар терісінің ерекшеліктері. Тері ауруларының алдын алу.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
6.
Дүйсембин Қ. Алиакбарова З. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. Алматы,
2003 ж.
7.
Жұмабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы Алматы, 1196 ж.
8.
Матюшонок М.Т., Турик г.Г., Крюкова А.А. Балалар мен жасөспірімдер физиологиясы
және гигиенасы. Алматы Мектеп. 1986ж.
9.
Петришина О.Л., Попова Е.Т. Бастауыш мектеп жасындағы балалар анатомиясы,
физиологиясы және гигиенасы. Алматы, 1984ж.
10.
Хрипкова А.Т., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. Москва. 1999ж.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және
ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Пәннің коды - КК(О)t3207
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) Халықаралық стандарттарға негізделген, қазақ тілін (мемлекеттік тілді) меңгерудің В1 – В2
кәсіби бағдарлы деңгейіне; С1 – С2 мамандық тілі деңгейіне жету; кәсіби қазақ тілі аясында
қалыптасқан математикалық терминдер мен сөз тіркестерін бірыңғай қалыпта қолдана алу,
орыс-ағылшын және басқа тілдерден аудару барысында математикалық мәтіннің ғылымиәдістемелік мазмұнын, оның құндылығын сақтау.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін практикалық материалды толық және
кәсіби деңгейде меңгеру үшін студент мектептің қазақ тілі курсын жеткілікті жоғары деңгейде
меңгерген болуы тиіс. Сол сияқты студенттің сөздіктермен жұмыс істеу дағдысы және орыс,
ағылшын тәлдерінен сауатты болуы да қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: а) «Математика» мамандығы бойынша студенттерге лексикалық
және терминологиялық минимумдарды меңгерту;
б) Қазақ тілінің жалпы қолданыстағы сөздері мен сөз тіркестерінің лексикалық
минимумын кеңейту, оны қолданыс деңгейінде меңгерту;
в) Кәсіби саладағы материалдарды, жазбаша баяндама мен ғылыми-әдістемелік есептерді
өңдеу, ғылыми-оқу әдебетінен конспект даярлай білу;
г) оқулықтар мен лекциялар материалы бойынша қажетті кәсіби-оқу тақырыптарынан
әртүрлі деңгейдегі ғылыми және оқу мәтіндерін даярлау.
д) мамандық бойынша оқу және сөйлесу, тыңдау дағдыларын қалыптастыру, оқу
тақырыптары бойынша әртүрлі ғылыми-оқу мәтіндерін құру.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: Математика / Жалпы
редакциясын басқарған профессор А.Құсайынов. – Алматы: Рауан, 1999. – 248 б.
2. Орысша-қазақша сөздік. Қазақ ССР ғылым академиясының тіл білімі институты / Жалпы
редакциясын басқарған Қазақ ССР ҒА корреспендент мүшесі, профессор Ғ.Ғ. Мұсабаев. – Том
1. – Алматы: Қазақ совет энциклопедиясының бас редакциясы, 1978. – 576 б.
3. Орысша-қазақша сөздік. Қазақ ССР ғылым академиясының тіл білімі институты / Жалпы
редакциясын басқарған Қазақ ССР ҒА корреспендент мүшесі, профессор Ғ.Ғ. Мұсабаев;
академик Н.Т. Сауранбаев. – Том 2. – Алматы: Қазақ совет энциклопедиясының бас
редакциясы, 1981. – 590 б.
4. Бектаев Қ.Б. Большой казахско-русский, русско-казахский словарь. – Алматы: Алтын
Казына, 2001. – 704 с.
5. Орфографиялық сөздік / Құраст.: Н.Уәлиұлы, А. Фазылжанова, Қ. Күдеринова, Ғ. Әнес. –
Алматы: Тіл білімі институты, 2007. – 480 б.
6. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: 50 мыңға жуық сөз бен сөз тіркесі / Жалпы редакциясын
басқарған Т.Жанұзақов. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 968 б.
7. Бектаев Қ.Б. Орысша-қазақша математикалық сөздік / Арнаулы редакторы ф.-м.ғ.к., доцент
А. Көбесов. – Алматы: Мектеп, 1986. – 296 б.
8. Мантуров О.В., Солнцев Ю.К., Соркин Ю.И., Федин Н.Г. Математика в понятиях,
определениях и терминах: Пособие для учителей / Под ред. Л.В. Сабинина. – Ч.1. – М.:
Просвещение, 1978. – 320 с.
9. Мантуров О.В., Солнцев Ю.К., Соркин Ю.И., Федин Н.Г. Математика в понятиях,
определениях и терминах: Пособие для учителей / Под ред. Л.В. Сабинина. – Ч.2. – М.:
Просвещение, 1982. – 351 с.
10. Англо-русский словарь математических терминов / Под ред. П.С. Александрова. – 2-е, испр.
и дополн. изд. – М.: Мир, 1994. – 416 с.
11. Микишина А.М., Орлов В.Б. Толковый математический словарь. Основные термины: около
2500 терминов / Под ред. к.ф.-м.н. А.П. Савина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. –
244 с.
12. Казахско-русский словарь: около 50 000 слов /Под ред.чл.-коор. НАН РК Р.Г. Сыздыковой,
проф. К.Ш. Хусаина. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 962 с.
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Около 53 0000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И.
Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. – 1200
с.
14. Франк В.Ю. Орысша-қазақша-ағылшынша пәндік-тақырыптық сөздік / Русско-казахскоанглийский предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic
dictionary: Справочное пособие. – Алматы: Болашақ балапандары, 2000. –288 с.
15. Русско-казахский словарь: около 70 000 слов /Под ред. Н.Т. Сауранбаева, Г.Г. Мусабаева,
Ш.Ш. Сарыбаева. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005100. – 1152 с.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ, орыс тілі.
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапханадағы кітаптар
қоры, терминологиялық сөздіктер, электрондық оқу залы, интернет.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Пәннің коды - К-bsht3208
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 3 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Ғ.Б.Баканов, ф.-м.ғ.д., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - шетел тілін
практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім деңгейлерін қалыптастыру;
коммуникативтік іс-әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; меңгерген білім
дағдыларын өз бетінше дамытып жетілдіруге және тереңдетуге үйрету. Кәсіби шетел тілі
аясында қалыптасқан математикалық терминдер мен сөз тіркестерін бірыңғай қалыпта қолдана
алу, қазақша-орысша тілдерден аудару барысында математикалық мәтіннің ғылыми-әдістемелік
мазмұнын, оның құндылығын сақтау.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін практикалық материалды толық және
кәсіби деңгейде меңгеру үшін студент мектептің шетел тілі курсын жеткілікті жоғары деңгейде
меңгерген болуы тиіс. Сол сияқты студенттің сөздіктермен жұмыс істеу дағдысы және орыс,
қазақ тілдерінен сауатты болуы да қажет.
Курстың/пәннің мазмұны - Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және
жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап
қабылдау. Студенттердің ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме (ғылыми
мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау т.б.) дайындау. Түсіндірме
және екі тілдік терминологиялық сөздіктермен, сонымен қатар мамандық бойынша анықтағыш
әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екі жақты жазбаша және ауызша аударма дағдысын дамыту.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Восковская А.С., Карпова Г.А. Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс» 2005.
2. Аракин В.Д.. Практический курс английского языка. 2 курс. Москва, 2005
3. Жаңабаева К. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского
языка. Алматы, 2003.
4. Ысқақова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991
5. Васильева М.А. Английский язык. 1997.
6. Выборова Г., Махмурян К. Сборник упражнений по английской грамматике. Easy English,
Москва 2000.
7. Качалова К.Н. Практическая грамматика Английского языка
8. Бонк Н.А.Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва 1999 ж.
9. Twenty topics for discussion. Moscow, 1996.
10Pachoton. A.P. English-Russian, Russian-English dictionary. Moscow, 2002.
11. Англо-русский словарь математических терминов / Под ред. П.С. Александрова. – 2-е, испр.
и дополн. изд. – М.: Мир, 1994. – 416 с.
12. Франк В.Ю. Орысша-қазақша-ағылшынша пәндік-тақырыптық сөздік / Русско-казахскоанглийский предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic dictionary:
Справочное пособие. – Алматы: Болашақ балапандары, 2000. – 288 с.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері
мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ , орыс, ақылшын тілі.
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интернетке қосылған
компьютер класы, интерактивті тақта, жеткілікті кітапхана қоры, электронды оқу залы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Математикалық талдау
Пәннің коды - МА 1(2)205
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 4 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Б.Е.Тұрбаев, ф.-м.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) –
Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен, дифференциалдық және интегралдық
есептеулер теориясымен, қатарлар теориясымен таныстыру. Математикалық анализ
функциялар теориясының, дифференциалдық теңдеулер теориясының және басқа да пәндерді
оқып-үйрену үшін негізгі қызмет атқаратынын түсіндіру.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық игеру үшін
мектеп курсының «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра және анализ бастамалары» пәндерін
жақсы меңгерген болуы қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыдан тәуелді
функциялар, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері, бір
айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері, көп айнымалыдан тәуелді
функциялардың дифференциалдық есептеуі, қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді
функциялардың интегралдық есептеуі, Фурье қатары.
Ұсынылатын әдебиет
4. Зорич В.А. Математический анализ, 2 тома, М., «Наука», 1981.
5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, 2 тома. М., «Наука»,2000 г.
6. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, 3 тома. М., «Высшая школа», 1988 г.
4. Никольский С.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 2 тома. М.,
«Наука».
5. Темиргалиев Н.Т. Математикалық анализ, 3 тома. Алматы, 1984 г.
6. Фихтенгольц Г.М: Курс дифференциального и интегрального исчисления, 3 тома. Изд.
«Лань», 1997 г.
7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М., «Наука»,
2002 г.
8. Никольский С.М. Курс математического анализа, М., 2001 г.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Еселі және қисық сызықты интегралдардың қолданылуы
бойынша практикум
Пәннің коды - EKSIKBP 1(2)205
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 1-оқу жылы
Оқу семестрі - 1-2 семестр
Кредиттер саны – 5 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - көп
айнымалы функциялардың интегралдық есептеу жолдарын үйрету. Олардық геометриялық,
физикалық қолданыстарын есептер шығару. Сонымен қатар, студенттердің математикалық
анализдің негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, математикалық әдістерді қолданбалы
есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
«Жоғары алгебра», «Геометрия» «Математикалық талдау» пәндерін толық меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Өлшемді жиын. Жиынның өлшемді болу шарты. Риманның еселік
интегралы. Еселік интегралдың бар болуы және оның қасиеттері. Еселік интегралдың
қайталама интегралға келтірілуі. n- еселі интегралда айнымалыны ауыстыру әдісі. Қисық
сызықты координаталар. Полярлық, сфералық, цилиндрлік координаталар.
Меншіксіз еселік интегралдар. Оң функция үшін меншіксіз еселік интегралдар. Салыстыру
әдісі. Абсолютты жинақты меншіксіз интегралдар. Бірінші және екінші түрдегі қисық сызықты
интегралдар және оның қасиеттері. Грин формуласы. Интегралдау жолынан тәуелсіз қисық
сызықты интегралдар.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. Т. 1, 2, 3. М., Наука, 1967.
2. Н.А. Давыдов и т.д. Сборник задач по математическому анализу. М., Просвещение, 1973 г.
3. Г. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. М., Наука, 1978 г.
4. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т. 1, 2.
5. Темірғалиев Н. Математикалық анализ курсы. Т. 1, 2. 3. Ана тілі, Алматы, 1991 ж.
6. В.П. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа. Ч. 1.
7. Б.П. Демидович. Задачи и упражнения по курсу математического анализа. М., Наука.
Сабақ беру әдістері – жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Алгебра және сандар теориясы
Пәннің коды - МЕК 1204
Пәннің типі – базалық, таңдау компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) –
студенттердің алгебраның негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, алгебралық әдістерді
қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.
Алгебраны оқыту келесі бағыттарды
- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;
- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;
- математикадағы сандық әдістерді игеруді;
- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
мектеп курсындағы математиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны - Алгебра жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге
қажетті фундаментальды пән. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді
қолдану дағдаларын жетілдірудің ең тиімді құралы.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Изд. 10-е. М., 1971.
3. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М., 1979.
4. Сексенбаев Қ., Жетпісов Қ. Жоғарғы алгебра. І – бөлім, ҚарМУ баспасы: 2001.
5. Сексенбаев Қ., Жетпісов Қ. Жоғарғы алгебра. ІІ– бөлім, ҚарМУ баспасы: 2001.
6. Оразбаев Б.М. Анықтауыштар теориясы. А., 1967.
7. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Изд. 2-е. М., 1978.
8. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М., 1984.
9. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. Изд. 2-е. М., 1966.
10. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1977.
11. Сборник задач по алгебре. Под ред. А.И. Кострикина. М., 1987.
Қосымша әдебиет:
12. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., 1977.
13. Ляпин Е.С., А.Е.Евсеев. Алгебра и теория чисел, М., «Просвещения», 1978.
14. Виленкин Н.Я. Жиындар туралы әңгімелер. А., 1972.
15. Окунев Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1964.
16. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Изд. 7-е. М., 1984.
17. Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мектеп математика курсының қазіргі заманғы негіздері
Пәннің коды - MMKKZN1204
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Қасаева З, п.ғ.к., аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): пәнді
оқыту мақсаты математика тарихы мәліметтерін және заңдылықтарын, қолдану аспектілерін
магистранттардың болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала
бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, магистранттардың қызығушылығын
арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.
Деректемелер/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
«Математика тарихы» пәнін және жалпы математиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны - Пәнді оқыту мақсаты математика тарихы мәліметтерін және
заңдылықтарын, қолдану аспектілерін магистранттардың болашақ қызметінде қолдануына
дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап,
магистранттардың қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1.
Абылкасымова А.Е. Перспективные направления исследований по теории и методике
обучения математика./Материалы «ММ ИТОН» - Алматы, 2005.
2.
Агабекян Р.К. Математические методы в социологии. –М., 2005.
3.
Антология философии математики./Отв.ред. и сост. А.Г.Барабашев и М.И.Панов. – М.:
Добросвет, 2002, 420 с.
4.
Бесконечность в математике: философские и методологические аспекты. /Под ред.
А.Г.Барабашева. –М.: Янус – К., 1997.
5.
Кадыржанов Р.К. Социально-культурные основания математизации науки. –Алматы:
Ғылым, 1992.
6.
Математизация науки: сциокультурные и методологические проблемы. – Алматы:
ғылым, 1990.
Қосымша әдебиеттер:
7.
Математика и опыт. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: МГУ, 2002.
8.
Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г., Кадыржанов Р.К. Философский анализ науки в
контексте социокультурной трансформации общества. – Алматы, 1995.
9.
Пуанкаре А. О науке. –М.: Наука, 1990.
10.
Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс – традиция, 2002.
11.
Стили в математике. Социокультурная философия математики. /Под ред.
А.Г.Барабашева. – СПб: РХГИ, 1999.
12.
Щедролвицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М. 1997.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Дифференциал теңдеулер
Пәннің коды - DT3204
Пәннің типі - базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - болашақ
математика мұғалімдерінің дифференциалдық теңдеулер теориясы бойынша мәліметтер аясын
кеңейтеді; дифференциалдық теңдеулердің басқа ғылымдарда қолданысын меңгеру.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет.
Жаратылыстану ғылымдары мен техниканың көптеген есептерін зерттеу олар үшін
дифференциалдық модельдер құрып – зерттеуді қажет етеді. Мұндай модельдер әдетте
дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебі түрінде алынады.
Практикалық қолданыстары әсіресе көп болатын бірінші және
екінші ретті
дифференциалдық теңдеулерді зерттеу және шешу жұмыстарын дұрыс жүргізе алу үшін
студенттің математикалық анализ, аналитикалық геометрия, сызықтық алгебра, мектептің
алгебра және тригонометрия курстарының базалық мәліметтеріне сүйенуі қажет.
Бұл ретте, туынды ұғымына келтіретін екі атақты: физикадағы материалдық нүктенің
лездік жылдамдығы және математикадағы қисыққа берілген нүктеде жүргізілген жанама
туралы есептердің маңызын атаған артық болмайды.
Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық анализдің заңды жалғасы ретінде ДТ-лер теориясы
математикалық модельдеудің басты аппараты болып табылады және физикалық тұрғыдан
нақтылы қойылған практикалық есептің шешімін табуға келтіреді, әрі физикадағы
математикалық методтардың қолданыстарын одан әрі тереңдетудің және ауқымын кеңейтудің
кепілі болып табылады.
Пәнді оқу нәтижесінде студент мыналарды игеруі қажет:
1-ші ретті д.т. туралы жалпы түсініктер; 1-ші ретті д.т.-дің жалпы шешімі туралы ұғым; 1ші ретті д.т.-дің дербес шешімі туралы ұғым; 1-ші ретті д.т.-дің ерекше шешімі туралы ұғым;
туындысына байланысты шешілетін 1-ші ретті д.т. түрлері; айнымалысы бөлектенетін
теңдеулерді шешу; толық дифференциалдық теңдеу, қажетті және жеткілікті шарты; 1-ші ретті
сызықтық д.т., оның жалпы шешімінің құрылымы; Бернулли теңдеуін шешу әдісі; Туындысына
байланысты шешілмейтін д.т.-лер: Клеро, Лагранж теңдеулерін шешу; 2-ші ретті сызықтық
дифференциал теңдеулер, геометриялық және механикалық мағыналары; Реті төмендетілетін
жоғары ретті теңдеулер, олардың түрлері; 2-ші ретті сызықтық диф. теңдеу, тұрақты
коэффициентті СД теңдеу, оларды шешу әдістері; дифференциалдық теңдеулер жүйесі, оның
түрлері мен шешу әдістері.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет
1. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. М., 1988.-348с. (изд.3-е)
2. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. М.,
1967. -409 с.
3. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. М., 1976.-304с. (Изд.2е).
4. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и
задачи. М., 1989. -383 с. (изд.2-е)
5. Әбдәманапов С., Сматов Т. ДТ-лер курсы. Астана, Нұржол, 2004. -160 б.
6. Кенжеғұлов Б.З., Қамматов К.Қ. Жай және дербес туындылы ДТ-лер. А., «ҚУ-ті», 1997. – 172
б.
Қосымша әдебиет
7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифф. уравнениям. М., 1979
8. Пономарев К.К. Специальный курс высшей математики: дифференциальные уравнения. М.,
1974. – 367 с.
9. Берман Г. Сборник задач по курсу математического анализа. М., 1978
10. Сүлейменов Ж.С. Сызықты жәй дифференциалдық теңдеудің теориясы мен интегралдау
әдістері. А., 1983
11. Рябушко А. Сборник задач по высшей математике. М., 1984
12. Қонысұлы А. 1-ші ретті СДТ-лер және олардың қолданулары. ҚМУ,2001.-80 б.
13. Д.Т.-лер жөніндегі алғашқы түсініктер. Мет. Оқу құралы. Құрастырушы А.Қонысұлы. Н.,
1991.
Сабақ беру әдістері – дәріс, практикалық сабақтар, жаңа инновациялық оқу әдістері және
ақпараттық технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математикалық білім беруді ақпараттандыру жүйелері
Пәннің коды - MBBAZh3204
Пәннің типі - базалық, міндетті компоненті
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): осы заманғы
компьютерлік математиканың ақпараттық жүйелерімен танысу, оларды математиканы оқытуда
қолдану мүмкіндіктері мен талаптарын меңгерту.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын, информатика мен математиканың
классикалық курстарын жақсы меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: білім беруді ақпараттандырудың мазмұны мен талаптары;
компьютерлік математиканың негізгі бағдарламалық жүйелері: Excel, MatCad, Matlab, Maple,
mathematica, MUPAD, Eureka. Мектеп математикасы мен жоғары математика курстарын
оқытуда Excel, MatCad және Maple бағдарламалық жүйелерін қолдану; Excel мен Maple
жүйелерінде теңдеулер мен теңсіздіктерді, олардың жүйелерін, сызықтық алгебра мен
минимакс есептерін шешу, екі және үш өлшемді графикалық жұмыстарды орындау; бір және
көп аргументті функцияны дифференциалдау мен интегралдау операторлары, математикалық
анализ, қарапайым дифференциалдық теңдеулер және ықтималдықтар теориясы есептерін
шешуге MatCad пен Maple жүйелерін қолдану; екі және үш өлшемді графиктерді түрлендіру
және анимациялау; Maple жүйесінде сызықтық программалау есептерін шешіп-зерттеу.
Ұсынылатын әдебиет:
1.
Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. М., Нолидж., 2001.
2.
Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М., Солон-Пресс,
2006. – 720 с.
3.
Дьяконов В.П. Mathematica 4. Учебный курс. СПб., Питер, 2001.
4.
Дьяконов В.П. Математическая система Maple V R3. М., Солон, 1998.
5.
Дьяконов В.П. Maple 7. Учебный курс. СПб, Питер, 2002.
6.
Сдвижков О.А. Математика на компьютере: Maple8. М., Солон-Пресс, 2003. – 176 с.
7.
Голоскопов А. Уравнения математической физики. Решения задач в системе Maple.
Учебник для вузов. СПб, Питер, 2004.
8.
Сдвижков О.А. Математика в Excel 2002. М., Солон-Пресс, 2004. – 192 с.
9.
Дьяконов В.П. Mathcad 2000. Учебный курс. СПб, Питер, 2001. – 592 с.
Қосымша әдебиеттер:
10.
Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel. СПб., 2003.
11.
Салманов О.Н. Математическая экономика с применением Matchad и Excel. СПб.,
2003. – 464 с.
12.
Семененко М.Г. Введение в математическое моделирование. М., 2002. – 112 с.
13.
Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом... Новосибирск, Наука, 1980. – 192 с.
14.
Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. М., Знание, 1991. –
160 с.
15.
Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. М., Наука, 1987. – 160 с.
16.
Қонысұлы Арыстанбек. Экономикалық-математикалық модельдеу: сызықтық
программалау есептерін шешудің графиктік және симплекс әдістері. Оқу-әдістемелік құрал.
Қызылорда, ҚМУ, 2005. – 63 б.
17.
Сдвижков О.А. Mathcad 2000: введение в компьютерную математику. М., Дашков и К.,
2002. – 204 с.
18.
Матросов А. Maple 6. Решение задач ВМ и механики. СПб, БХВ, - 528 с.
Сабақ беру әдістері – дәріс, практикалық сабақтар, жаңа инновациялық оқу әдістері және
ақпараттық технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Физика
Пәннің коды - Fiz2301
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Н.М.Абдрахманов, ф.-м.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Бақылаулар
арқылы алынған мәліметтерді физикалық заңдылық түрінде тұжырымдап, студенттерге
демонстрация, тәжірибелер, лабораториялық жұмыстардың барысында түсіндіру. Тәжірибеге
негізделген ғылым болғандықтан, физикалық шамалармен тәжірибе жасау негізінде физикалық
заңдылықтардың айтылатынын, физикалық құбылыстарды түсіндіру үшін физикалық шамалар
пайдаланылатындығын, физикалық шамалар, туралы түсініктемелер беру. Курстық негізгі
мақсатына жету үшін:
- студенттерді физиканың негізгі принциптері және заңдарымен және математикалық
формулалармен таныстыру;
- студенттерге физикалық модельдер мен гипотезалардың қолдану шекарасы туралы.
- қолданылу арқылы өте кең заңдар физиканың іргелі заңдары деп аталатынын;
- Негізгі физикалық тұрақтылар;
Курсты игеру негізінде студент білуі қажет;
- негізгі физикалық құбылыстар, олардың жүру ерекшеліктері;
- физикалық ұғым, шама, есептеулер негіздері, олардың математикалық формулалары, өлшем
бірліктері;
- тәжірибе жүргізу әдісін, алынған мәліметтерді өңдеп, сол бойынша қорытынды жасау.
Деректемелер/пререквизиттері:
Пән
бойынша
берілетін
теориялық-практикалық
материалдарды толық меңгеру үшін студент мектептің физика курсын толық жақсы меңгеру
қажет. “Физика” курсын оқып-үйрену үшін студенттерге элементар физиканың барлық
бөлімдерін білу қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – “Жалпы физика” курсының теориялық негізін баяндайтын бұл
курс төмендегідей бөлімдерден тұрады: Механика; Молекулалық физика және термодинамика;
электр және магнетизм; Оптика; Кванттық және атомдық физика негіздері.
Ұсынылатын әдебиет
Қолданылатын әдебиеттер тізімі
1.
Трофимова Т.И. Курс физики – Высшая школа 1985г.
2.
Савельев И.В. Механика. Уч.пособие М.: Астрел 2003г.
3.
Савельев И.В. Электричество и магнетизм М.: Астрел, 2003г.
4.
Савельев И.В. Молекулярная физика и термодинамика М.: Астрел, 2001г
5.
Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.-М.: наука, 2000г.
6.
Астахов А.В., Широков Ю.М. Курс физики. Квантовая физика М.: Наука, 1983, т.3
7.
Косов А.Д., Косов В.Н., Корзун И.Н. Молекулярная физика в вопросах и ответах. –
Алматы: Қазақ университеті, 1999-143с.
8.
Құлбек М.Қ. Жалпы физика курсы. Молекулалық физика және термодинамика негіздері.
– Алматы, 1993
9.
Құлбек М.Қ. Жалпы физика курсы. Электр және магнетизм. Алматы, 1997.
10. Полатбеков П. Оптика. Алматы, “Мектеп”, 1967
11. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика М.: - “Наука”, 1972
Қосымша әдебиеттер
1.
Грабовский Д.И. Курс физики. М.: “Высшая школа”, 1980
2.
Калашников С.Г. Электричество, М.: “Наука”, 1985
3.
Қойшыбаев А., Шарықбаев А.О. Физика т.1.2 Алматы 2001
Сабақ беру әдістері – дәріс, практикалық-зертханалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және
ақпараттық технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары,
зертханалық жабдықтар.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Есептерді шешудің әдістемелік негіздері
Пәннің коды - EShAN2301
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 2-оқу жылы
Оқу семестрі - 4 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Аймұратова Т., аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Жоғарыда
аталған курсты оқыту болашақ математика мұғалімдерінің кәсіптік-педагогикалық дайындығын
нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта мектептегі математика пәндерінің
ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық ұғымдарды қалыптастыру мен
математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер шығаруда тиімді қолдануға
дағдыландыру.
Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса
қызығушылық тудыруы керек.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – Есептерді шешудің әдістемелік негіздері курсы – негізгі
математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын
болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта математика пәнінің мұғалімі болатын
студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды
берік те саналы меңгеру болып табылады. Берілген оқу бағдарламасының (силлабустың)
маңызды аспектісі есептер шешуді оқыту және шәкірттерді есептер шеше білуге үйретудің
жолдары туралы әдістемелік түсініктер қалыптастыру болып табылады.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1. Л.М.Фридман, Е.Н.Турецкий, В.Я.Стеценко. Как научиться решать задачи. М.;
«Просвещение», 1979 г.
2. Баймұханов. Математика есептерін шығаруға үйрету. Алматы «Мектеп» 1983 ж.
3. И.И.Мельников, И.Н.Сергеев. Как решать задачи по математике на вступительных
экзаменах. Изд. Московского университета, 1990 г.
4. Ю.М.Колягин. Решение задач по математике. 7-9 классы. Школьный урок. АСТ.
Астрель. М.; 2002 г.
5. Ю.П.Лисовец, А.М. Ревякин. Готовимся к выпускному экзамену. Экзаменационные
билеты по математике. М.; «Аквариум», 1998 г.
6. А.П.Назаретов. 1000 задач по математике для поступающих в вузы. М.; «Аквариум»,
2001 г.
Қосымша әдебиеттер:
7. А.Н.Чудовский, Л.А: Сомова, В.И.Жохов. Как готовиться к письменному экзамены по
математике. М.; «Просвещение», 1986.
Сабақ беру әдістері – дәріс, практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Математиканы оқыту әдістемесі
Пәннің коды - МОА3209
Пәннің типі – базалық, міндетті компонент
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - В.Е.Серікбаева, п.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Бұл курсты
меңгеру барысында студент – болашақ математика мұғалімі - мектепте өз бетінше жұмыс
істеуге даярланады. Сабаққа дайындалуды үйреніп, математиканы оқытудың дидактикалық
принциптерімен, оқыту әдістерімен танысып, оқулықтар мен оқу құралдарына талдау жасауды,
сабақ жоспарын жазуды, сабақты талдауды, сыныптан тыс жұмыстарды жүргізуді, т.б. керек
білік, дағдыларды қалыптастырады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын, ЖОО-да өтілген педагогика,
психология, геометрия, алгебра, математикалық анализ, т.б. пәндерді толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – Жалпы методика. МОМ және оның міндеттері. МОМ-ның басқа
ғылымдармен байланыстары. Жалпы білім беретін мектептерде математиканы оқытудың
маңызы мен мақсаттары. Математика бағдарламалары, оқулықтары мен оқу құралдары.
Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстар. Математиканы оқытудың дидактикалық
принциптері мен оқыту әдістері. Математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Математиканы
оқытудағы индукция мен дедукция, анализ бен синтез, аналогия. Математиканы пәннің
ерекшелігі. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы және сабақ жоспарларын жасауы. Оқушылардың
білімін, білігін және дағдысын бағалау. Оқытудың көрнекі, техникалық және электрондық
құралдары. Оқытудың мектеп курсындағы математикалық ұғымдар, сөйлемдер және
дәлелдеулер. Пікір және ой қорыту. Математикалық пікірлердің негізгі түрлері. Қажетті және
жеткілікті шарттар. Теоремаларды дәлелдеу әдістері.
Алгебраны оқытудың әдістемесі. Мектептің 1-11 сыныптарында шамаларды оқыту
әдістемесі. Математикалық өрнектер және теңбе-тең түрлендірулер. Мектеп математика
курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктерді және олардың жүйелерін оқыту методикасы.
Функционалдық пропедевтика. Функция ұғымын енгізу методикасы. Мектеп математика
курсында функцияларды оқыту методикасы (сызықтық, квадраттық, дәрежелік, көрсеткіштік
және логарифмдік функциялар) Математиканы оқытуда есептеулерді ұйымдастыру,
алгоритмдер. Математиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану (электронды
оқулықтар, интерактивті тақта, т.б.).
Геометрияны оқытудың теориялық негіздері және әдістемесі. Мектеп геометрия
курсының логикалық құрылымы. 7-сыныптағы геометрияның жүйелі курсының алғашқы
сабақтары. Алғашқы теоремаларды дәлелдеу. «Параллельдік», «Параллель көшіру»
тақырыптарын оқыту методикасы. «Векторлар» тақырыбын оқыту әдістемесі. Геометриялық
түрлендірулерді оқыту әдістемесі (центрлік және осьтік симметриялар, параллель көшіру, бұру,
ұқсастық түрлендірулері). Жазықтықтағы салу есептері. «Фигуралардың теңдігі»,
«Көпбұрыштар», «Үшбұрыштағы метрикалық қатынастар» тақырыптарын оқыту әдістемесі.
«Іштей және сырттай сызылған көпбұрыштар» тақырыбын оқыту әдістемесі.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін білім беруді дамыту тұжырымдамасы /
Егемен Қазақстан, 26 желтоқсан, 2003.
2.
Әбілқасымова А.Е., т.б. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: Жоғары оқу
орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы: Білім, 1988.
3.
Бидосов Ә. Математиканы оқыту методикасы: орта мектеп (Жалпы методика). – Алматы,
1989.
4.
Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л. Основные понятия современного школьного курса
математики. – М., 1974.
5.
Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики. Учебное
пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. институтов / Е.И. Лященко и др. – М., 1986.
6.
Метельский Н.В. Дидактика математики: Общая методика и ее проблемы. – Минск,
1985.
7.
Методика преподавания математики: Общая методика / Сост. Р.С. Черкасов, А.А.
Столяр. – М., 1985.
8.
Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / В.А. Оганясян
и др.
9.
Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / Ю.М. Колягин
и др. – М., 1978.
10.
Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика / А.Я. Блох,
В.И. Мишин и др. – М., 1997.
11.
Методические рекомендации к курсу алгебры 6-8 классов / Под ред. Ю.М. Колягина,
Ю.В. Сидорова, М., 1986.
12.
Современные проблемы методики преподавания математики: Сб. статей / Сост. Н.С.
Антонов, В.А. Гусев. – М., 1985.
13.
Тәжмағанбетов А. Сапалы математика компьютерді игерудің негізі. – Қызылорда, 2000.
14.
Серикбаева В.Е. Общая методика преподавания математики: Кызылорда, 1999.
15.
Серікбаева В.Е. Математиканың пәнаралық байланыстары. – Алматы: Экономика. 2006.
16.
Современные основы школьного курса математики. / Н.Я. Виленкин и др. – М., 1980.
Қосымша әдебиет:
1.
Столяр А.А. Педагогика математики. – Минск, 1974.
2.
Каплан Б.С., Рузин Н.К., Столяр А.А. Методы обучения математики. – Минск, 1981.
3.
Преподавание алгебры в 6-8 классах / Сост. Ю.И. Макарычев и И.Г. Миндюк. – М., 1980.
4.
Преподавание алгебры и геометрии в школе / Сост. О.Боковнев. - М., 1982.
5.
Преподавание геометрии в 6-8 классах: Сб. статей /Сост. В.А. Гусев. – М., 1979.
6.
Оразалиев А. Математикалық сөйлемдер: Көмекші құрал – Алматы, 1966.
7.
Окунев А.М. Спасибо за урок дети: о развитии творческих способностей учащихся. - М.,
1988.
8.
Онищук В.А. Урок в современной школе. - М., 1986.
9.
Медяник А.И. Учителю о школьном курсе геометрии. Кн. для учителя. – М., 1984.
10.
Есмухан Геометрияны ақпараттық әдіспен оқыту. – ИФМ, № 1, 2000.
11.
Ильясова Математиканы оқу процесін компьютерлендіру жолдары. – ИФМ, № 4, 2000.
12.
Караев, Қобдинова. Оқытудың жаңа технологиясының мәні. – ИФМ, № 2, 1997.
13.
Қожаева Оқу процесін технологиялық жобалаудың ерекшеліктері. – ИФМ, № 4, 1999.
Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі,
ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Геометрия
Пәннің коды - Gem3203
Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5-6 семестр
Кредиттер саны – 6 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - В.Е.Серікбаева, п.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Болашақ
математика пәні мұғалімдері геометрияның логикалық құрылымын, аксиоматикалық әдісті
білулері қажет және проективтік, дифференциалдық геометриялардың негіздерімен таныстыру
көзделеді. Бұл қажеттілік мектеп геометрия курсының аксиоматикалық негізде
құрылғандығынан да туындайлы. Аксиоматикалық әдіс алгебра, физика, т.б. пәндерде де
қолданылады. Метрикалық геометрия проективтік геометрияның бөлігі екеніне және
проективтік геометрия барлық геометрияны қамтитынына көз жеткізу.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық
материалдарды толық меңгеру үшін студент мектеп геометрия курсын жақсы меңгеруі қажет
Курстың/пәннің мазмұны –
Аналитикалық геометрия.
Жазықтықтағы декарттық
координаталар. Жазықтықтағы векторлар. Жазықтықтағы түзу, әртүрлі теңдеулері. Түзудің
жалпы теңдеуі. Түзудің нормальданған теңдеуі. Екінші ретті қисықтар, қасиеттері,
эксцентриситеттері, директрисалары. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі. Кеңістіктегі
векторлар. Вектордың үш коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу. Векторлардың векторлық
көбейтіндісі. Векторлардың аралас көбейтіндісі. Жалпы декарт координаталары.
Координаталарды түрлендіру. Беттің және қисықтың кеңістіктегі теңдеулері. Жазықтықтың
теңдеуі. Екінші ретті беттер, қасиеттері. Жалпы теңдеуімен берілген екінші ретті беттер. Екінші
ретті беттердің түзу сызықты жасаушылары. Айналу денелері, канондық теңдеулері. Сызықтық
және аффиндік түрлендірулер.
Геометрия негіздері. Евклидтің «Негіздеріне» дейінгі геометрия. Евклидтің аксиоматикасын
жақсарту әрекеттері. Евклидтің бесінші постулаты, оны дәлелдеу әрекеттері. Бесінші
постулаттың мәндес сөйлемдері. Гильберт аксиомалар жүйесі. Гильберт аксиомалар жүйесінің
салдарлары. Мектеп геометрия курсының кейбір теоремаларын дәлелдеу. Абсолюттік
геометрия. Евклидтік емес геометрияны ашу. Лобачевский жазықтығының аксиомалар жүйесі.
Лобачевский бойынша параллель түзулер және олардың қасиеттері. Ажырасатын (аса
параллель) түзулер. Биевклидтік геометрияның ашылуы. Лобачевский жазықтығындағы
үшбұрыштар және төртбұрыштар. Параллельдік бұрышы. Лобачевский функциясы. Шеңбер,
эквидистанта, орицикл. Анықтамалар, қасиеттер. Лобачевский жазықтығының әртүрлі
модельдері. Аксиоматикалық әдіс. Аксиомалар жүйесін интерпретациялау туралы ұғым.
Аксиомалар жүйесінің қайшылықсыздығы, тәуелсіздігі эәне толықтығы. Мысалдар.
Үшөлшемді евклид кеңістігінің Вейль аксиомалар жүйесі. Мысалдар және кейбір теоремаларды
дәлелдеу. Риман геометриясы.Кесіндінің ұзындығы. Бар болу теоремасы. Кесінділерді өлшеу.
Біреу болатыны туралы теорема. Көпбұрыштың сипаттамалары, оның қасиеттері. Тең шамалы
және тең қүрастырылған көпбұрыштар. Көлемдер теоремасы.
Проективтік геометрия. Центрлік проекциялау. Түзудегі үш нүктенің жай қатынасы.
Проективтік геометрияның пайда болуы. Евклидтік кеңістік. Тиістілік қатынастары. Меншіксіз
элементтерді енгізу және проективтік кеңістікті құрастыру. Проективтік геометрияның
аксиомалары. Проективтік кеңістіктің үздіксіздігі. Негізгі геометриялық формалар. Кеңістіктегі
және жазықтықтағы ауысымдылық принциптері. Дезарг теоремасы.
Жазықтықтағы
проективтік геометрияның негізгі ұғымдары. Түзудегі төрт нүктенің күрделі (ангармоникалық)
қатынасы. Қасиеттері. Шоқтағы түзулердің жай және күрделі қатынастары. Перспективті
қатарлар мен шоқтар. Бірінші басқыш формаларының проективтік сәйкестігі. Гармонизм.
Толық төртбұрыштың (төрттараптың) гармоникалық қасиеттері. Инволюция. Проективтік
түрлендіру мен инволюцияны координаталар арқылы сипаттау. Екінші ретті қатарлар. Екінші
ретті шоқтар. Екінші ретті қатарлар мен шоқтарды сипаттайтын негізгі теорема. Паскаль
теоремасы. Брианшон теоремасы.
Дифференциалдық геометрия. Скаляр аргументті векторлық функция.Шексіз кіші векторлар.
Айнымалы вектордың шегі. Векторлық функцияның годографы. Векторлық функция
туындысының геометриялық мағынасы. Қисық және жанама. Параметрленген қисық.
Параметрленген қисықтың жанамасы. Негізгі көпжақ. Доғаның ұзындығы. Доғаның ұзындығы
параметр ретінде. Эволюта. Эвольвента. Френе-Серре формулалары. Қисықтық. Бұралуы.
Френе үшжағы элементтерінің теңдеулері. Беттегі сызықтың қисықтығы.
Жиындағы
топология. Үздіксіз бейнелеу. Сызықтар және беттер. Саналуандылық (многообразия). Негізгі
топологиялық ұғымдар.
Ұсынылатын әдебиет
Негізгі әдебиет:
1.
Погорелов А. В. Геометрия: Пед. инст. арналған оқу құралы. - Алматы.-1984.
2.
Аяпбергенов О. Аналитикалық геометрия. - Алматы.
3.
Ефимов Н.В. Высшая геометрия. –М., 1978.
4.
Ильин И. В., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. - М.- 1971.
5.
Александров А. Д., Нецветаев Н. Ю. Геометрия. - М.-1990.
6.
Аргунов Б.И. Геометрия негіздемелері курсының оқу құралы. –Алматы, 1964.
7.
Атанасян Л. С. Сборник задач по геометрии. ч. І.- М.
8.
Исқақов Ы. Аналитикалық геометриядан есептер жинағы.
Қосымша әдебиет:
1.
Александров П.С. Аналитическая геометрия.
2.
Егоров И.П. Лекции по аксиоматике Вейля и неевклидовым геометриям. - Рязань, 1973.
3.
Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7-11 сыныптарына арналған оқу құралы.
Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі,
ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта,
интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Интегралдық теңдеулер
Пәннің коды - IT3203
Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5-6 семестр
Кредиттер саны – 6 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні: Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): белгісіз
функцияны шектелген үздіксіз оператор таңбасы астында қандай да бір функционалдық банах
кеңістігінде қарастырылатын теңдеулер. Интегралдық теңдеулерді кейде белгісіз функцияны
интеграл таңбасы астында ұстайтын теңдеулер түрінде анықтайды. Курстың мақсаты
интегралдық теңдеулерге ұғымына жалпы анықтама беріп, маңызды интегралдық теңдеулердің
кластарын қарастыру.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент жоғары білім беру сатысындағы математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер,
сандық әдістер және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер курстарын толық меңгеруі
қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Фредгольм және Вольтерр теңдеулері. Интегралдық теңдеулердің
басқа кластары. Фредгольм теңдеуін шешудің әдістері. Интегралдық теңдеулердің жүйесі. Теріс
емес ядролы интегралдық теңдеулер. Үздіксіз сызықтық операторлы теңдеулер. Бір өлшемді
сингулярлы теңдеулер. Математикалық физиканың интегралдық теңдеулері. Аргументтердің
айырмасына тәуелді ядроля интегралдық теңдеулер. Көпөлшемді сингулярлы теңдеулер.
Сызықтық емес интегралдық теңдеулер.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям. Физматгиз, 1959.
2. Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. ГТТИ, изд. 2-е, 1951.
3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1974.
4. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник по уравнениям математической физики. М., 1985.
5. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. М., 1979.
6. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М., 1988.
7. Будак Б.М., Тихонов А.Н., Самарский А.А. Сборник задач по математической физике. М.,
1980.
8. Забрейко П.П. и др.. Интегральные уравнения. «Наука», М., 1968.
Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі,
ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы Экономика мен жаратылыстанудағы математикалық модельдеу
Пәннің коды - EZhMM3210
Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бакалаврдың
мемстандартында қаралғандай, оларға модельдеу теориясының негіздерін, оның ішінде
математикалық модельдерді құрып-зерттеу әдістерін үйрету, және экономика мен экология
салаларынан алынған нақтылы процестерді формальды-сандық түрде сипаттау және алынған
сызықтық және дифференциалдық модельдерді ЭЕМ-да сандық есептеулер мен талдау
жүргізуге дайындық дағдыларын қалыптастыру. Түбінде дискриптивтік модельдерді
имитациялық модельдеу деңгейіне дейін көтеру мақсаты да көзделеді.
Деректемелер/пререквизиттері: Пәннің практикалық курсын толық меңгеру үшін студент
мектептің математика курсын және бакалариаттың базалық пәндерін білуі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Экономика есептерінің математикалық модельдерін құрып-зерттеу.
Модель және модельдеу. Математикалық модельдеу, оның түрлері мен кезеңдері,
ерекшеліктері. Сызықтық программалау, оның негізгі есебін тұжырымдау: мүмкін және
ұтымды шешімдер. Мысалдар. Сызықтық алгебралық теңсіздіктер жүйесі, оны n  2
жағдайында графиктік тәсілмен шешу. Шешімдердің дөңес көпбұрышын
құру.
Мысалдар.Сызықтық программалаудың негізгі есебін графиктік тәсілмен шешу: нормальдық
вектор. Тірек түзуі. Мысалдар. Сызықтық программалаудың негізгі есебін шектеулер сызықтық
теңдеулер болған және n  r  2 жағдайында шешу. Мысалдар. Сызықтық программалаудың
негізгі есебіне келтіретін микроэкономика есептері және оларды шешуге «Excel»-дің
электрондық таблицаларын қолдану. Сызықтық программалау есебін жалпы жағдайда симплекс
әдіспен шешу, оның идеясы мен алгоритмі. Мысалдар. Сызықтық программалау есебін
симплекс-таблицалар көмегімен зерттеп-шешу. «Excel»-дің мүмкіндіктерін пайдалану.
Мысалдар. Экономикалық-математикалық модельдеуде функцияларды, олардың графиктерін
қолдану. Функцияның икемділігі (эластичность) ұғымының қолданылуы. Жаратылыстанудағы
математикалық методтар. Биологиялық популяцияның динамикасы туралы есеп: Мальтус пен
Ферхюльст модельдері. «Maple» жүйесінің аппаратын қолдану. Экологияның классикалық
есептерін модельдеу: эпидемияның әртүрлі моделдері; биологиялық популяция динамикасының
түрлі жағдайлары. Математикалық модельдеуді зиянды популяциямен күресте қолдану.
Тіршілік үшін күрестің математикалық теориясы: Вольтерраның модельдері – «жыртқышжемтік» есептерінің әртүрлі варианттары. Иммунологиядағы математикалық модельдер.
Инженерлік экологияның: өндірістік цех ауасын желдетіп тазарту; газдың иондалуын; газды
скруббер арқылы тазарту – есептерін модельдеп зерттеу.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. М., 1988. – 160 с..
2. Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. М., 1991.
3. Гильдерман Ю.И. Лекции по высшей математике для биологов. Новосибирск, 1974. – 409 с.
4. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии. М., Наука, 1985. – 240 с.
5. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. Учебник МГУ. 2-е изд., М., 1999. –
368 с.
6. Қонысұлы А. 1-ретті СДТ-лер және олардың қолданулары. Қызылорда, ҚМУ, 2001.-80 б.
7. Баврин И.И. Высшая математика для биологов и химиков. М., 1980.-384 с.
8. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и
задачи. Изд. 2-е. М., 1989.-383 с.
9. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. Изд 2-е. М., 1976.-304 с.
10. Пономарев К.К. Специаьный курс высшей математики. (Дифференциальные уравнения.)
11. Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом... Новосибирск, 1980.-192 с.
12. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. М., 1987.-160 с.
13. Смит Дж.М. Модели в экологии. М., 1976.
14. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. М., 1976.
15. Беллман Р. Математические методы в медицине. М., Мир, 1987.-200 с.
16. Банди Б. Основы Л.П. Пер. с англ.. М., 1989. – 174 с.
17. Конысов А.К., Балтаев К., Огай Е. Математическое моделирование задач экологии.
Кызылорда, КГУ, 1996.
18. Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии. Под ред. акад. Г.И. Марчука.
М., 1988.-192с.
19. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М., 2006. – 720 с.
Қосымша әдебиет:
20. Брусиловский П.М. Становление математической биологии. Знание. М., 1985.-64 с.
21. Дьяконов В. Маthcad 2000. Учебный курс. С.-Петербург, 2001 г.
22. Данков Г.Ю. Математические модели в радиобиологии. М., МГУ, 1992.-197 с.
23. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М., 1986. –319 с.
24. Николаев Л.А. Ферменты и их модели. Знание. М., 1962.-47 с.
25. Березина Л.Ю. Графы и их применение. М., 1979.
26. Семененко М.Г. Введение в математическое моделирование. М., 2002.
27. Моисеев Н.Н. Слово о научно-технической революции. Изд. 2-е. С., Эврика, 1985.
28. Қонысұлы А. ЭММ: СП есептерін шешудің графиктік және симплекс әдістері. Қызылорда,
ҚМУ, 2005. – 63 б.
29. Қонысұлы А. Математикалық биологияның сапалық және сандық әдістері. А., 2010. – 168 б.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық әдіс, жаңа инновациялық оқу әдістері және
ақпараттық технологияларды пайдалану (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - компьютер класы,
компьютерлік бағдарламалар және интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Графтар теориясының есептері
Пәннің коды - GTE3210
Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): дискреттік
математиканың, оның ішінде графтар теориясының аппаратын игеру арқылы компьютерлік
техника мен технологияларды тереңірек түсініп, оларды игеруге қол жеткізу және графтар
теориясының осы заманғы ғылымның әртүрлі салаларында (экономика, биология, медицина,
т.с.с.) қолданысын білуге дағдыландыру.
Деректемелер/пререквизиттері: Таңдау пәні материалын меңгеруі үшін студенттің мектеп
математика курсынан, сол сияқты биология, химия мен экономика пәндерінен сауаты болуы
тиіс.
Курстың/пәннің мазмұны: Граф ұғымына келтіретін классикалық есептер және оның
транспорттық желілерді, үлкен телефондық байланыс жүйелерін, радиосхемаларды,
экономикадағы ұсынушы-тұтынушы түріндегі күрделі байланыстарды зерттеудегі
қолданыстары; графтардың негізгі түрлері және олардың лингвистикада аналитикалық
химиядағы қолданыстары; генеалогиялық ағаш графтар, көпұялы графтар, олардың селекцияда,
космонавтика мен демографияда, экологияда қолданыстары; желілер және олардың құрылыс
пен экономикада қолданыстары; графтар теориясын мектеп математика курсында қызғылықты
және олимпиадалық есептер шешуде қолдану.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Оре О. Графы и их применение. М., 1965.
2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. Пособие для учителей. М., 1979. – 143 с.
3. Берж К. Теория графов и ее применения. М., 1962. (главы 5, 6, 11, 14).
4. Оре О. Теория графов. М., Наука, 1968.
5. Харари Ф. Теория графов. М., Мир, 1973.
6. Уилсон Р. Введение в теорию графов. М., 1977.
7. Разумов И.М. и др.. Сетевые графики в планировании. М., ВШ, 1973.
8. Авондо-Бодино Дж.: Применение в экономике теории графов. М., 1966.
9. Моргунов И.Б. Применение графов в разработке учебных планов и планировании учебного
процесса//Советская педагогика, 1966, №3.
10. Папи Ф., Папи Ж. Дети и графы. М., 1974.
11. Емеличев В.А., Мельников О.И. и др., Лекции по теории графов. М., Наука, 1990.
12. Кук В., Бейз Г. Компьютерная математика. М., 1990. (Глава 7, 217-256 с.с.).
13. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М., Наука, 1986.
14. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и
применение. СПб., 2003.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық әдіс, жаңа инновациялық оқу әдістері және
ақпараттық технологияларды пайдалану (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - компьютер класы,
компьютерлік бағдарламалар және интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математикадан есептер шығару практикумы
Пәннің коды - MEShP3206
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5-6 семестр
Кредиттер саны –5 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) Математикадан есептер шығаруды үйрету практикумы – негізгі математикалық курстарды
математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл
курстың негізгі мақсаты болашақта математика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп
математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру
болып табылады. Берілген оқу бағдарламасының (силлабустың) маңызды аспектісі есептер
шешудің оқыту және шәкірттерді есептер шеше білуге үйретудің жолдары туралы әдістемелік
түсініктер қалыптастыру болып табылады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – Теңбе-теңдік және теңбе-тең түрлендіру. Теңдеулер және
теңсіздіктерді шешу. Тригонометриялық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. Тригонометриялық
теңдеулер мен теңсіздіктер. Жоғары қиындықты және параметрлі есептер. Планиметрия
есептерін шешу әдістемесі. Стереометрия. Берілген фигуралардың кескінін салу туралы жалпы
мағлұмат. Кеңістіктегі геометриялық салулар. Қималар. Көпжақтар. Көпжақтардың бетінің
ауданы және көлемін есептеу.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1.
Гусев В.А., Литвиненко В.НМордкович., А.Г. Практикум по решению математических
задач. М., «Просвещение», 1985.
2.
Погорелов А.В.. Элементарная геометрия. М.: «Наука», 1977.
3.
Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И.
Қосымша әдебиеттер:
4.
Саранцев Г.И. Решаем задачи на геометрические преобразования. М.: «Столетие», 1997.
5.
Решение типовых задач по геометрии 10-11 кл.
6.
Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Учебное пособие. Изд.МЦНМО, Москва, 2007.
6–е издание. 1900 задач с полными решениями. 150 задач самостоятельного решения.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, интерактивтік әдіс
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Алгебра және анализ бастамаларын тереңдетіп оқыту.
Пәннің коды - AABTO3206
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Курс/пән деңгейі - 3 кур
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5-6 семестр
Кредиттер саны –5 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Белгіленген
бағдарлама мемлекеттік стандартқа сай «Математика» мамандығы бойынша болашақ
мамандарға «Алгебра және анализ бастамалары» бойынша тереңдетіп оқытуды көздейді.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
мектеп курсының «Алгебра және анализ бастамалары», «Геометрия» пәндерін,
«Математикалық анализ» курсын жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Рационал және иррационал сандар. Нақты сандар және жуық
есептеулер. Тізбек, тізбектің шегі. Санды функцияның анықтау облысы және мәндерінің
жиыны.Функцияның экстремумдары. Туынды жайындағы бастапқы түсініктер. (жылдамдылық,
функция өсімшесінің бас бөлігі, жанама). Функцияларды дифференциалдау. Туындыны
қолданып функцияны зерттеу. Алғашқы функция және интеграл. Бірінші ретті
дифференциалдық теңдеулер. Гармониялық тербелістер.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Ивлев Б.М., Земляков А.Н. және т.б. Алгебра және анализ бастамалары есептерінің жинағы.
Алматы, «Мектеп», 1986 ж.
2. Колмогоров А.Н. Алгебра және анализ бастамалары. Алматы, «Рауан», 1992 ж.
3. Асқарова М. Туынды және интеграл. Алматы. «Мектеп»,1987 ж.
4. Понтрягин А. Математический анализ для школьников. М., Наука, 1983 ж.
5. Бекбаулиева Ш. Алгебра және анализге кіріспе. А., Ана тілі, 1991 ж.
6. Виленкин Н.Е., Мордкович А.Г., Смышляев В.К. Алгебра и начала анализа. М., 1988 ж.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, интерактивтік әдіс.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Геометриялық салулар
Пәннің коды - GS3207
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) Геометриялық салулар теориясының дамуымен геометрияның және математиканың басқа
салаларының барлық тарихы байланысты. Оқушының математикалық дайындығында
геометриялық салулар ерекше роль атқарады. Оқушының математикалық талпыныстарын
дамытуға және логикалық дағдыларын қалыптастыруға жазықтықтағы салу есептерінен басқа
бір де есептердің түрлері қажетті материал бере алмайды. Салу есептері практикада көп
кездеседі. Сонымен қатар геометриялық табу есептерінің шешілетіндігін не шешілмейтіндігін
салу арқылы айқындауға болады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
мектеп курсындағы математиканы жақсы меңгеру қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – Конструктивтік геометрияның негіздері. Конструктивтік
геометрияның негізгі ұғымдары. Геометриялық салулардың құралдары. Қарапайым
геометриялық салу есептері. Жазықтықтағы нүктелердің геометрияның орны. НГО туралы
түсінік. НГО табу. Салу есептерін шешудегі әдісі. Аполлоний шеңбері. Жазықтықтағы
қозғалыстар. Параллель көшіру. Осьтік симметрия. Нүкте арқылы бұру. Гомотетия.
Гомотетияның анықтамасы. Инверсия. Алгебралық әдіс. Геометриялық салуларды алгебралық
әдіспен шешу. Циркуль және сызғыштың көмегімен шешілмейтін кейбір есептер. Дөңгелектің
квадратурасы. Кубтың теңдеудің түбірлерін салу туралы. Кубты екі еселеу туралы есеп.
Бұрыштың трисекциясы туралы есеп. Белгілі бір құралдармен ғана шешуге болатын
геометриялық салу есептері. Тек циркульдің көмегімен салу. Тек сызғыштың көмегімен салу.
Көпжақтардың қималарын салу есебі шешу әдістері. Фигураларды кескіндеу теориясының
негізгі ұғымдары. Параллель проекциялау және оның қасиеттері. Сызбаға қойылатын талаптар.
Жазық фигураларды параллель проекциялауда кескіндеу. Польк-Шварц теоремасы. Параллель
проекциялауда кеңістік фигураларын кескіндеу. Көпжатардың қималарын салудың әдістері.
Іздер әдісі. Іштей проекциялау әдісі.Түзулерді және жазықтықтағы параллель көшіру әдісі.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Геометрические построения на плоскости. –М., Учпедгиз, 1957.
2. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Элементарная геометрия. – М., Просвещение, 1966.
3. Погорелов А.В. Геометрия: ПИ-ға арналған. –М., 1984.
4. Назаретский В.Е., Федин Н.Г. Элементар геометриядан есептік практикум. – Алматы, 1972.
5. Саламатин М.Н. Геометриялық салу теориясынан оқылған лекциялар. – Гурьев ПИ, 1960.
6. Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7-11 сыныптарыныа арналған оқулық. 4басылымы. –Алматы. Мектеп, 2001.
7. Бескин Н.М. Изображения пространственных фигур. –М., 1971.
8. Литвиненко В.Н. Решение типовых задач по геометрии. М:, «Просвещение», 1999.
9. Математика «Пс» еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое
сентября» 2001, № 31, 15-18 б.б., №30б 23-28 б.б.
Қосымша әдебиет:
9. Четверухин Н.Ф. Методы геометрических построений. – М., Учпедгиз, 1952.
10. Аргунов Б.И., Артемьев А.К., Федин Н.К. Методические указания к курсу элементарной
геометрии (геометрия и геометрические построение). –М., Учпедгиз, 1959.
11. Саранцев Г.И. Решаем задачи на геометрические преобразования. «Столетие». Москва, 1997.
14. Ақпанбеков Г.. Сызба геометрия. Геометрия элементтері. «Мектеп», 1998.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта,
интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Сфералық геометрия
Пәннің коды - SG3207
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Серікбаева В.Е., п.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Сфералық
геометрияның сфера бетіндегі геометриялық фигураларды зерттеп, планиметрия сияқты
жазықтықта жатқан геометриялық фигуралардың қасиеттеріне арналған жаттығулар қарастыру.
Сфераның қимасын салу. Эйлер үшбұрыштары. Сфералық үшбұрыштардың жазықтықтағы
үшбұрыштардан көптеген өзгеше қасиеттерін ашып қарастыру. Сферада жылжыту арқылы
беттескен сфералық үшбұрыштар өзара тең болатындығы туралы теореманы дәлелдеу.
Деректемелер/пререквизиттері: Евклидтік геометрия, биевклидтік геометрия, Лобачевский
геометриясы мен Риман геометриясы. Сфералық геометрияны Евклидтік геометриямен
салыстыра оқыту.
Курстың/пәннің мазмұны:
Сфералық геометрияның негізгі ұғымдары. Сфералық
геометрияның негізгі құрылымы. Скаляр, векторлар, тензорлар. Сфералық геометрияның
координаттық жүйесі. Сфералық геометрияның негізгі формулалары. Сферадағы түзулер,
кесінділер, ара қашықтықтар мен бұрыштар. Сфералық үшбұрыштар олардың қасиеттері.
Сфералық үшбұрыштың биссектрисасы, медианасы мен биіктіктері. Сферадағы Пифагор
теоремасы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Алексеевский Д. В., Винберг Э. Б., Солодовников А. С. Геометрия пространств постоянной
кривизны. В кн.: Итоги науки и техники. Современные проблемы математики.
Фундаментальные направления. М.:
ИНИТИ, 1988. Т. 29. С. 1-146.
2. Берже М. Геометрия. Пер. с франц., в 2 т. М.: Мир, 1984. Том II, часть V: Внутренняя
геометрия сферы, гиперболическая геометрия, пространство сфер.
3. Степанов Н. Н. Сферическая тригонометрия. Л.-М., 1948.
4. Шафаревич И. Р., Ремизов А. О. Линейная алгебра и геометрия, — Физматлит, Москва, 2009.
5. Александров А. Д., Нецветаев Н. Ю. Геометрия, — Наука, Москва, 1990.
6. Александров П. С. Что такое неэвклидова геометрия, — УРСС, Москва, 2007.
7. Энциклопедия элементарной математики, кн. 4, Геометрия, М., 196З.
Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және
ақпараттықинновациялық оқу әдістері мен технологиялар.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта,
интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
Пәннің коды - МОТА3210
Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - В.Е.Серікбаева, п.ғ.к., профессор.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) «Математиканы оқытудың теориясы және әдістемесі» курсында
студенттерді – болашақ
мұғалімдерді орта мектептерде математиканың барлық салаларын оқытуға дайындайды. Осы
пән негізінде олар өз мамандығы бойынша қызмет жасау үшін қажетті білімдерін, біліктерін
және дағдыларын қалыптастырады.
Бұл курсты меңгеру барысында студент – болашақ математика мұғалімі- мектепте өз
бетінше жұмыс істеуге даярланады. Орта мектеп «Алгебра және анализ бастамалыры» және
стереометрия курстарының негізгі тақырыптарын оқыту әдістемелерін қарастырады. Сол
сабақтарға дайындалуды үйреніп, оқулықтар мен оқу құралдарына талдау жасауды, сабақ
жоспарын жазуды, сабақ өткізуді, сабақты талдауды, сыныптан тыс жұмыстарды жүргізуді, т.б.
керек білік, дағдыларды қалыптастырады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын, ЖОО-да өтілген педагогика,
психология, геометрия, алгебра, математикалық анализ, т.б. пәндерді толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық талдаудың негіздерін оқыту әдістемесі.
Тригонометриялық функцияларды, теңдеулерді, теңсіздіктерді оқыту әдістемесі. Функцияның
шегі және үздіксіздік туралы ұғымды еңгізу әдістемесі. Туынды ұғымын еңгізу әдістемесі.
Функцияны зерттеуге туындыны қолдану әдістемесі.
Алғашқы функция. Интегралды оқыту методикасы. Қисық сызықты трапецияның ауданы.
Дененің көлемі. Дифференциалдық теңдеулерді оқыту әдістемесі.
Орта мектепте геометрия курсын оқытудың теориялық негіздері және әдістемесі
(стереометрия). Орта мектеп стереометрия курсының алғашқы сабақтарын оқыту әдістемесі.
Параллельдік және перпендикулярлықты оқыту әдістемесі. Көпжақтарды және айналу
денелерін оқыту әдістемесі. Мектеп стереометрия курсындағы салу есептерін оқыту әдістемесі.
Математиканың мектептік курсында ұзындықтарды, аудандарды, көлемдерді оқыту әдістемесі
Ұсынылатын әдебиет
Негізгі әдебиет
1.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін білім беруді дамыту тұжырымдамасы /
Егемен Қазақстан, 26 желтоқсан, 2003.
2.
Методика обучения геометрии: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.А.Гусев
и др.; под ред В.А.Гусева.- М., Изд.центр «Академия». – 2004.
3.
Современные основы школьного курса математики: Пособие для студентов педин-тов /
Н.Я. Виленкин и др. – М., Просвещение,1980 –240 с.
4.
Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л. Основные понятие современного школьного курса
математики. – М., 1974 – 382 с.
5.
Методика преподавания математики: Частная методика / Колягин Ю.М. и др.- М., 1977.
6.
Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики: Учеб.
пособие для студентов физ.-мат. спец. пед.ин-тов / Е.И.Лященко и др. – М..:
Просвещение,1998.- 223с.
7.
Математика курсының Стандарттары, бағдарламалары.
8.
Галицкий М.Л. Углубленное изучени курса алгебры и математического анализа. М.:
Просвещение. - 1986 .
9.
Бекбаулиева Ш., т.б. Алгебра және анализге кіріспе. - А., 1991 .
10.Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа,
геометрии. - М.: Просвещение. - 1990.
Қосымша әдебиет
10.
Гусев В.А. Сборник задач по геометрии. 5-9 кл.: Учеб.пособие для общеобр.учреждений
/ В.А.Гусев. – М., ООО «Изд.»Мир и образование».-2005.
11.
Есмұхан. Геометрияны ақпараттық әдіспен оқыту. ИФМ, № 1, 2000.
12.
Вопросы преподавания алгебры и начала анализа в средней школе / Составитель О.
Бобнев. М.: Просвещение. - 1982 .
13.
Современные проблемы методики преподавания математики: Сб. статей / Сост. Н.С.
Антонов, В.А. Гусев. - М.: Просвещение. - 1985
14.
Виленкин И.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцвурд С.И.. Алгебра и начала
математического анализа.- М.: Просвещение. - 1984.
15.
Литвиненко В.Н.. Решение типовых задач по геометрии: 10-11 кл. М.: Просвщение. 1999.
16.
Геометрия 10 класс поурочные планы. По учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Каданцева и др. Волгоград, 2005.
Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі,
ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта,
интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің әдістері
Пәннің коды - ТТShА3210
Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Парменова М.Ж., аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Теңдеулер
мен теңсіздіктерді шешудің кейбір әдістері курсын оқыту болашақ математика мұғалімдердің
кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта
мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық
ұғымдарды қалыптастыру мен математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер
шығаруда тиімді қолдануға дағдыландыру. Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер
өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса қызығушылық тудыруы керек.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Элементар функциялар. Элементар функцияға шолу. Дәрежелік,
көрсеткіштік, логарифмдік функциялар. Периодты функциялар. Тригонометриялық функция.
Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктер. Кері тринометриялық функциялар. Теңдеулер.
Теңдеулер туралы жалпы мәліметтер. Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Мәндес теңдеулер. Теңдеулер
жүйесі. Теңдеулердің графиктік тәсілмен шешу. Бір белгісізді алгебралық теңдеулер. І-ші
дєрежелі теңдеулер. ІІ-ші дәрежелі теңдеулер. Жоғары дәрежелі теңдеулер. Бүтін түбірлер. Екі
мүшелі теңдеулер. Кері теңдеулер.Иррационал, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер.
Әртүрлі теңдеулер. Теңсіздіктер. Сандық және алгебралық теңсіздіктер. Теңсіздіктерді шешу.
Теңдеулер шешімдерінің жиыны. Теңсіздіктердің мәндестігі. Теңсіздікті графиктік тәсілмен
шешу. Сызықтық теңсіздік. Жоғары дәрежелі теңсіздіктер. Құрамында бөлшек рационал
функциялар бар теңсіздіктер. Көрсеткіштік логарифмдік теңсіздіктер. Екі белгісізі бар
теңсіздіктер. Теңсіздіктерді интеграл әдісімен шешу.Тригонометриялық теңдеулер және
теңсіздіктер. sin x  a, cos x  a, tgx  a және ctgx  a теңдеулері. Кейбір қосымша
мәліметтер.Бір ғана аргументтің функциясына келтіретін функциялар. тригонометриялық
теңсіздіктерді
шешу
әдістері.Тригонометриялық
теңдеулерді
шешу.
Қарапайым
тригонометриялық теңсіздіктер. Тригонометриялық теңсіздіктерді қарапайым түрге келтіру
тәсілдері.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1.
Вавилов В.В. и другие. Задачи по математике. Алгебра. М., «Наука», 1987.
2.
Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И.. Элементарная математика. М.. «Наука», 1974.
3.
Кравцев С.В. и другие. Методы решения задач по алгебре.
4.
Айдос Е.Ж., Сақабеков А.С. Математика. 1,2 бөлім. А., 1999 ж.
5.
Сборник задач по математике для поступающих во втузы. Под ред. М.И. Сканави.
Столетие, Мич, 1977.
Қосымша әдебиеттер:
1.
Кочетков Е.С., Кочеткова Е.С.. Алгебра және элементар функциялар. 1 бөлім. А.,
Мектеп, 1971.
2.
Киселев А.П.. Алгебра. Москва. Учпедгиз, 1956.
Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі,
ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта,
интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Пәннің коды - ТZhTA3301
Пәннің типі - кәсіптендіру, міндетті компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 2 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Майгельдиева Ш.М., п.ғ.д. профессор.
Курстың мақсаты: Сынып жетекшісі қызметін жүзеге асыру мен ұйымдастыруда тәрбиенің дәстүрлі және қазіргі жаңа
технологиялары бойынша болашақ мұғалімдердің теориялық білімді меңгеруі болып табылады.
Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Педагогика, Этнопедагогика, Адамзат
тарихындағы мектеп және педагогикалық ойдың дамуы.
Курстың/пәннің мазмұны: Тәрбие жұмысының мақсаты, міндеті, мәні туралы, мектеп қоғамының тәрбие жүйесі
туралы, сынып жетекші іс-әрекетінің бағыттары мен жүйесі туралы, балалар ұйымының ерекшелігі туралы, тәрбие жұмысының
технологиясы мен ұжымдық шығармашылық ісі туралы, оқушылардың тәрбие деңгейінің диагностикасы туралы.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. – Алматы “Дарын” 2004.
2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М.”Владос Пресс” 2002.
3. Қалиев С., Майгаранова Ш., т.б. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. –
Алматы “РБК” 1999.
4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Асадема 2003.
Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры,
интернет, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Элементар математика
Пәннің коды - ЕМ3302
Пәннің типі - кәсіптендіру, міндетті компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 5 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Элементар
математика курсын оқыту болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіптік-педагогикалық
дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта мектептегі математика
пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық ұғымдарды қалыптастыру мен
математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер шығаруда тиімді қолдануға
дағдыландыру. Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер өз пәндерін терең меңгеруі,
пәнге аса қызығушылық тудыруы керек.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Элементар математика курсы – негізгі математикалық курстарды
математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл
курстың негізгі мақсаты болашақта информатика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп
математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру
болып табылады.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1. Вавилов В.В. и другие. Задачи по математике. Алгебра. М., «Наука», 1987.
2. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И.. Элементарная математика. М.. «Наука», 1974.
3. Кравцев С.В. и другие. Методы решения задач по алгебре.
4. Айдос Е.Ж., Сақабеков А.С.. Математика. 1,2 бөлім. А., 1999 ж.
5.Сборник задач по математике для поступающих во втузы. Под ред. М.И. Сканави. Столетие,
Мич, 1977.
Қосымша әдебиеттер:
6. Кочетков Е.С., Кочеткова Е.С.. Алгебра және элементар функциялар. 1 бөлім. А., Мектеп,
1971.
7. Киселев А.П. Алгебра. Москва. Учпедгиз, 1956.
Сабақ беру әдістері – лекциялық-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және
ақпараттық технологиялар (интерактивті тақта, интернет).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры,
интерактивті тақта, интернет, компьютер класы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
Пәннің коды - ITMS3302
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Курстың
басты мақсаты – студенттердің ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика
элементтерін оқып-үйренуіне көмектесу және статистикалық әдістерді қолданбалы есептерді
шығаруда пайдалана білуге үйрету. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика
элементтері келесі бағыттарды: логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды; өздігінен
білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
математиканың басқа салалары бойынша жеткілікті білім қоры болуы қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – «Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика»
жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге қажетті фундаментальды пән. Сонымен
қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді қолдану дағдыларын жетілдірудің ең
тиімді құралы.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1991.
2. Гнеденко В.Д. Курс теории вероятностей. М., 1965.
3. Гурский. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 1971.
4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 1977.
5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. М., 1979.
6. Жаңбырбаев Б. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1988.
Қосымша әдебиеттер:
7. Баврин Б.В. Курс высшей математики. М., 1992.
8. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М., 1974.
9. Солодовников А.С. Теория вероятностей. М., 1983.
10. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Мир, 1967.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Математикадан пән олимпиадаларына дайындау әдістемесі.
Пәннің коды - MPODA3302
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): болашақ
мұғалімдерді мектеп оқушыларын математикадан пән олимпиадаларына дайындау жолдары
мен талаптарын жүзеге асыруға үйрету.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
математиканың басқа салалары бойынша жеткілікті білім қоры болуы қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Білім беру сапасын арттырудың бірден бір жолы – оқушылардың
іздену, зерттеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту. Олимпиада есептері мен логикалық
есептерді шығару, ғылыми жобалардың тақырыптарын ұсынып, іздеу-зерттеу дағдыларын
қалыптастыру, бағыттау.
Ұсынылатын әдебиет:
1. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математикалық анализ. Учебное пособие для учащихся школ
и классов с углубленным изучением математики. М., «Просвещение», 1990;
2. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И.. Геометрич 11. Учебник для классов с углубленным и
профильным изучением математики. М., «Дрофа», 2005.
3. Галицкий М.Л. и др. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа.
Методические рекомендации и дидактические материалы. М., «Просвещение», 1990.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Сандық әдістер
Пәннің коды - SA3305
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Ғ.Б.Баканов, ф.-м.ғ.д., профессор
Курстың мақсаты: ғылым пен техниканың, экономиканың және жаратылыстану
ғылымдарының әртүрлі есептерін сандық әдістермен шешуге үйрету
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент математикалық талдау және қарапайым дифференциалдық
теңдеулер пәндерінің барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – Курсты оқыту барысында қателіктер классификациясы,
алгебралық және трансцендентті теңдеулерді шешу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін
шешудің итерациялық әдістері, жай және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерге
қойылған шекаралық есептерді шешу әдістері баяндалады.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1.
Сұлтанғазин Ө.М., Атанбаев С.А. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы (1-кітап) –
Алматы, Білім, 1995.
2.
Сұлтанғазин Ө.М., Атанбаев С.А. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы (2-кітап) –
Алматы, Білім, 1996.
3.
Атанбаев С. Сандық әдістердің алгоритмдері. – Алматы: Университет «Қайнар», 1998.
4.
Атанбаев С. Алгебраның есептеу әдістері. – Алматы, Республикалық баспа кабинеті,
1994.
5.
Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М., 1970.
6.
Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. –М., 1980.
7.
Самарский А.А. Введение в численные методы. –М., 1982.
Қосымша әдебиеттер:
8.
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. –М., 1987.
9.
Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. –М., 1989.
10.
Копченова А.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. –М.,
1972.
11.
Дробыщевич В.И., Дымников В.П., Ривин Г.С. Задачи по вычислительной математике. –
М., 1980.
12.
Дьяченко В.Ф. Основные понятия вычислительной математики. –М., 1972.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Дербес туындылы дифференциал теңдеулер
Пәннің коды - DTDT3305
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 3-оқу жылы
Оқу семестрі - 6 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Қоныс А.Қ., ф.-м.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты: математикадан мамандар дайындаудағы жоғары кәсіптік білім берудің
мемлекеттік стандарты тағайындаған талаптарды жүзеге асыру.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент математикалық талдау және қарапайым дифференциалдық
теңдеулер пәндерінің барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: 2-ретті ДТДТ-лерді классификациялау. Сызықтық және
квазисызықтық теңдеулер. Сызықтық теңдеуді канондық түрге келтіру: характеристикалық
теңдеу мен характеристикалар. Негізгі жағалық есептердің қойылуы, олардың физикалық
интерпретациясы. Гиперболалық типтегі теңдеуді құруға келтіретін есептер: ішектің кішкене
көлденең тербелістерінің теңдеуін қорыту. Толқындық теңдеуге бастапқы және шекаралық
шарттардың қойылуы. Шектелмеген ішектің тербелістер теңдеуіне қойылған Коши есебін
шешу: Даламбер формуласы. Ұштары бекітілген ішектің еркін тербелістер теңдеуін Фурье
(айнымалыларды бөлектеу) әдісімен шешу: Штурм-Лиувилль есебі. Параболалық типтегі
теңдеуді құруға келтіретін есептер: жылудың таралуы туралы сызықтық және кеңістіктегі
есептер, жағалық есептердің қойылуы. Максимум принципі және шешімнің жалғыздығы
туралы теоремалар. Кесіндіде берілген жылуөткізгіштік теңдеуі үшін қойылған 1-ші жағалық
есепті Фурье әдісімен шешу: нүктелік жылу көзі функциясы. Жылуөткізгіштік теңдеуіне
қойылған Коши есебін Фурье әдісімен шешу: фундаменталь шешім және Пуассон интегралы.
Лаплас теңдеуін құруға келтіретін есептер: жылудың стационар өрісі және суйықтық
потенциалдық ағыны. Лаплас теңдеуінің фундаменталь шешімдері. Гармоникалық функциялар
және олардың қасиеттері. Эллиптикалық теңдеуге қойылған Дирихле есебінің жалпыланған
0 1
шешімі: гильберттік Н1, Н кеңістіктері. Беттік жай және қос қабаттың потенциалдары, оларды
эллипстік теңдеулерге қойылған жағалық есептерді шешуге қолдану: интегралдық Фредгольм
теңдеулері.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1.Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1977.-736 с.
2.П.С. Белевец, И.Г. Кожух. Задачник-практикум по методам математической физики. Минск,
1989.-108 с.
3.Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. М.,
1985.-312 с.
4.Михлин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. М., 1974.
5.Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. М., 1973.-408 с.
Қосымша әдебиет:
6.Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М., 1988.-528 с.
7.Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. Изд.2-е. М., 1982. – 336 с.
8.Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. Изд.2-е. М., 1984. 384 с.
9.Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М., 1983.-424 с.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Математика тарихы және методологиясы
Пәннің коды - MTM3305
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы –4-оқу жылы
Оқу семестрі - 7 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Қоныс А.Қ., ф.-м.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Орта мектеп
мұғалімінің математиканы оқытуда оқушының пәнге деген қызығушылығын тарихи мәліметтер
беру арқылы арттыруы оқыту сапасын көтерудің бір жолы болумен қатар, оқушы жастардың
диалектикалық ой-өрісін, еркін ой тәрбиесін жетілдіруге, түптеп келгенде, математикалық
тұжырым-нәтижелердің адамның, жасампаз асқақ ой-парасаты арқасында дүниеге қалайша
келіп, нендей қиындықтармен қалыптасқан процесін де танып-білуіне мүмкіндік береді.
Математика тарихының методологиялық аспектісін үйрету студенттердің мектеп
математикасының мазмұнын тереңірек түсінуіне жол ашады. Пәнді
оқытуда ҚР-да
математиканың дамуның тарихына баса назар аударылған.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды
толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет.
«Математика тарихы» курсын оқып-үйрену үшін студенттерге элементар математиканың
барлық бөлімдерін білу қажет.
Курстың/пәннің мазмұны – Математика тарихын теориялық білімнің практикалық
негіздерін жете түсіну үшін білу керек және ол мынадай бөлімдерден тұрады: математиканың
көне тарихы; математикалық теориялардың қалыптасуы, математиканың ішкі мазмұнының
кеңеюі – жаңа салалардың пайда болып қалыптасуы. Қазақстан математикасы.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиеттер:
1. Рыбников К.А. История математики. Изд.2-е. М., МГУ, 1974. – 456 с.
2. Искаков М.О., Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. І-кітап,
Алматы, 1967, 268 б., 2-кітап, А., 1970.
3. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. Изд. 5-е. Пер. с нем., М., 1990-256 с. Изд.
3-е, М., 1978-336 с. 5-е изд., М., 1990. – 256 с.
4. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. 4-6 кл. М., 1981., 7-8 кл.
М., 1982., 9-10 кл. М., 1983.
5. Кубесов А. Математическое наследие Аль-фараби. А., Наука, 1974.
6. Райк А.Е. Очерки по истории математики в древности. Изд. 2-е., Саранск, 1977-370 с.
7. Депман И.Я. История арифметики. М., 1965-416 с.
8. Кудрявцев П.С. Исаак Ньютон. Изд. 3-е., М., 1963-142 с.
9. Каган В.Ф. Архимед. М., 1981-65 с.
10. Ливанова А.М. Три судьбы: Повесть о великом открытии. М., 1975-224 с.
11. Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. Джироламо Кардано. М., 1980-192.
12. Энциклопедический словарь юного математика. М., Педагогика, 1985-352.
13. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. Изд. 2-е. М., 1985-192.
14. Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. Пер. с нем., М., 1977-261.
15. Большая советская энциклопедия. Т.15. 1974. С. 467-478.
16. Аль-Фараби. Математические трактаты. Алматы, 1972.
17. Сойер У.У. Прелюдия к математике. Пер. с англ. М., 1972-192 с.
18. Пуанкаре Анри. О науке. Пер. с франц., м., 1983-56 с.
19. Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. Аль-Хорезми – выдающийся математик и астроном
Средневековья. Пособия для учащихся. М., 1983-79 с.
20. Владимиров В.С., Маркуш И.И. Стеклов В.А. – ученый и организатор науки. М., 1981-96 с.
21. Гутер Г.С., Полунов Ю.Л. Джон Непер. М., 1976-64 с.
22. Смилга В.В. В погоне за красотой. М., 1965-240.
23. Тихомиров В.М: Рассказы о максимумах и минимумах. М., 1986-192 с.
24. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. Биографический словарь-справочник.
Киев, 1987-656 с.
25. Боголюбов А.Н. Математика. Механика. Биографический словарь-справочник. Киев, 1983638 с.
Әдістемелік әдебиеттер:
1.Көбесов А. Математика тарихы. Алматы, 1993.
2.Аль-Хорезми Мухаммед. Математические трактаты. Ташкент, 1964.
3.Аль-Каши Д.Г. Математические трактаты. М., Гостехиздат, 1956.
4.Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. т.1-6; А., 1998-2005.
5.Жәутіков О.А. Математиканың даму тарихы. Алматы, 1967.
6.Математическая энциклопедия в 5-ти томах. М., 1977 – 85.
7.Собалақов А. Математика тарихынан. А., 1996.
8.Круликовский Н.Н. Сообщение сведений из истории математики в средней школе. / В кн.
Воспитание учащихся при обучении математике. М., 1987.
9.Шерматова У. Из опыта включения в школьный курс элементов истории математики в
средней Азии. МВШ., 1978, 5., 39-41.
10. Дорофеева А.В. Десятичные дроби. МВШ., 1985, 5, 68-70.
11. Кожабаев К.Г. О воспитательной направленности обучения математике в школе. Книга для
учителя. М., 1988.
Қосымша әдебиеттер:
12. Лишевский В.П. Рассказы об ученых: история науки и техники. М., Наука, 1986.
13. Хрестоматия по истории математики. Под ред. А.П. Юшкевича. М., Т.1-2, 1976, 77.
14. Жаутыков О.А. Орыс математикасының атақты ғалымдары. А., 1956-246 б.
15. Абрамов А.М. О педагогическом наследии Колмогорова А.Н. Умн, т.43, вып. 6 (264), 1988,
с.39-74.
16. Бородин А.И. Советские математики. Киев, 1982.
17. Гнеденко Б.В. Математика в современном мире. Книга для внеклассного чтения в 8-10
классах. М., 1980.-128 с.
18. Гнеденко Б.В. Математика и математическое образование в современном мире. М., 1985.192 с.
19. Древнекитайский трактат “Математика в девяти книгах” Пер. с кит. Березкиной Э.И. – в сб.:
ИМИ, вып.10, М., Гостехиздат., 1957, 425-586 с.
20. Жолковский А.Қ., Щеглов Ю.К. Математика и искусство. М., Знание, 1976. – 64 с.
21. Кочина П.Я. Софья Васильевна Ковалевская. М., Наука, 1981.
22. Кубесов А. Выдающийся методист-математик Средневековья. МВШ, 1975, №5 с.83.
23. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? Пер с англ., 2-е изд., М., 1967.-558 с.
24. Покровский В.С. Список литературы о женщинах – математиках. МВШ, 1986, №1, с.59.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта,
интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Математикалық физиканың кері есептерін шешу әдістері.
Пәннің коды - MFKE3305
Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті
Оқу жылы – 4-оқу жылы
Оқу семестрі - 7 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Баканов Ғ.Б., ф.-м.ғ.к., профессор
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) жаратылыстанудыің әртүрлі облыстарындағы қолданбалы кері есептерді шешуге үйрету.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент жоғары білім беру сатысындағы математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер,
сандық әдістер және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер курстарын толық меңгеруі
қажет.
Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық физиканың кері және корректілі емес есептерінің
анықтамасы. Кері есептердің қойылымдарының классификациясы. А.Н.Тихонов бойынша
шартты корректілі есеп ұғымы. Штурм-Лиувилль кері есебінің қойылымы. Сейсмиканың кері
кинематикалық есебінің қойылымы. Ньютон потенциалы теориясы кері есебінің қойылымы.
Алгебра, геометрия мен математикалық талдау пәндеріндегі корректілі емес есептердің
мысалдары. Жай дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің қойылымдары.
Интегралдық теңдеулердің корректілігі. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін
кері есептердің қойылымдары.
Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі әдебиет:
1.Елубаев С., Ділманов Т. Гиперболалық және параболалық теңдеулер үшін кейбір кері есептер.
– Алматы, Республикалық баспа кабинеті, 1992.
2.Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Шишатский С.П. Некорректные задачи математической
физики и анализа. – М., «Наука», 1980.
3.Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М., «Наука», 1972.
4.Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. –М., «Наука», 1984.
5.Романов В.Г. Обратные задачи для дифференциальных уравнений. –Новосибирск:НГУ, 1973.
6.Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Васильев В.Г. Многомерные обратные задачи для
дифференциальных уравнений. – Новосибирск, «Наука», 1969.
7.Лаврентьев М.М., Резницкая К.Г., Яхно В.Г. Одномерные обратные задачи математической
физики. –Новосибирск, «Наука», 1982.
8.Баканов Г.Б. Методы решения конечно-разностных обратных задач теории распространения
волн. – Кызылорда, 2001.
Қосымша әдебиеттер:
9.Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. –М., «Наука», 1986.
10.
Елубаев С. Некоторые обратные задачи математической физики. –Новосибирск: НГУ,
1985.
11.
Лаврентьев М.М. Условно-корректные задачи для дифференциальных уравнений. –
Новосибирск: НГУ, 1973.
12.
Романов В.Г. Некоторые обратные задачи для уравнений гиперболического типа. –
Новосибирск: Наука, 1972.
13.
Темирбулатов С.И. Методы решения некорректных краевых задач. – Алматы: КазГУ
им.аль-Фараби, 1996.
14.
Атанбаев С.А. Методы квазиобращения и его применение к решению задач
теплофизики. –Алматы: Университет «Кайнар», 2000.
Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық
технологиялар (интернет, интерактивті тақта).
Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық
бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.
Оқу тілі – қазақ тілі, орыс тілі
Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры,
интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:
Мектеп математика курсындағы стандартты емес есептер
Пәннің коды - MMKSEE3208
Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті
Оқу жылы – 4-оқу жылы
Оқу семестрі - 7 семестр
Кредиттер саны – 3 кредит
Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы.
Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Мектеп
математикасындағы стандарты емес есептер курсын оқыту болашақ математика мұғалімдердің
кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта
мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық
ұғымдарды қалыптастыру мен математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер
шығаруда тиімді қолдануға дағдыландыру. Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер
өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса қызығушылық тудыруы керек. Болашақ математика
пәнінің мұғалімінің кәсіби шеберлігін қалыптастыру, мектеп курсына байланысты есептерді
шешу, оны шешудің әртүрлі әдістерімен таныстыру.
Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін
студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.
Курстың постреквезиттері: Элементар математика. Математика және математиканы